Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

188/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Působnost zákona §1

ČÁST DRUHÁ - STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE

Zohlednění narušení studia §2

Přijímání ke studiu §3

Přijetí ke studiu a zápis do studia §4

Státní zkoušky §5

Průběh studia a harmonogram akademického roku §6

ČÁST TŘETÍ - ORGÁNY VYSOKÉ ŠKOLY A FAKULTY §7

ČÁST ČTVRTÁ - DOBA STUDIA PRO ÚČELY DALŠÍCH ZÁKONŮ §8

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §9

INFORMACE

188

XXXXX

xx dne 17. xxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx školách v xxxx 2020 x x xxxxxxxxxx doby xxxxxx pro účely xxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx xxx 12. xxxxxx 2020 upravuje xxx xxxxxx vysokého xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx vysokých školách x činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx otázky.

(2) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx") se xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XX XXXXXX ŠKOLE

§2

Zohlednění narušení xxxxxx

(1) Doba studia xx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xx období xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxx 2020 (xxxx xxx "xxxx narušeného xxxxxx") xx xxxxxxxxxxxx xx

x) doby studia xxxxx §58 odst. 3 zákona x xxxxxxxx školách xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx studia xxx xxxxx xxxxxx studijních xxxxxxxxxx, xx-xx taková xxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby studia xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovena.

(2) Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx stipendium podle §91 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx doby řádného xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxx narušeného xxxxxx xxxxx studium xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx do xxxxxxx doby xxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxx.

§3

Přijímání xx studiu

(1) Xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx nový termín xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx ke xxxxxx xxxxx §49 odst. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověřování xxxxxx škola zveřejní xxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx škola xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx prováděno xxxxxxxxx xxxxxx x není-li xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xxx výuce x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx") xxxxxxx 15 xxx xxxx zveřejněným dnem xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx termín, xxxxx stanoví xxxxxxxx xx patnáctý xxx xx obnovení možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx studentů xxx výuce a xxxxxxxxx.

(3) Není-li možné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx ověřování.

§4

Xxxxxxx ke studiu x xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijetí xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx splnění podmínky

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx studia x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xx studiu x doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx jej xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx studia xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx do 45 dnů xx xxxxxxx akademického xxxx 2020/2021, xxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx ke xxxxxx x zápis do xxxxxx platnosti x xxxxxxxxx a takový xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Státní xxxxxxx

(1) X xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xxx výuce x xxxxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx využít xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxxx. Xxxxxx zkouška xxxxxxxxxx na závěr xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, že o xxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx pořídí xxxxxxx xxxx zvukový a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx jeho xxxxxxxxx, x xx na xxxx žádost.

(2) Termín xxxxxx státní závěrečné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xx xxxxx webových xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Navrhne-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx způsob xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx materiální xxxxxxxxx. Xxxxx-xx ji xxxxxxx xxxxxxxxx formou, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx obnovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo přítomnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX XxX-2, x xx x jiného xxxxx.

§6

Průběh studia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

(1) Xxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x zkouškách xxx studiu xx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxx xxxxx akademické xxxx xx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x ověřovat xxxxxxxxx.

(2) Vysoká xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výuce x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx vysoké xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx distančního xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx může xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx x zkouškách při xxxxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxxx samosprávné orgány xxxxxx školy nebo xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx hlasování, xxxxx v době, xxx xx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx studiu xx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx omezena, xxxxxxxx jednání a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx-xx xx xx xxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x věcech, xxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx xxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx samosprávného orgánu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxx období xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx fakulty xx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, prodlužuje xx xxxx období do xxx dvacátého dne xx xxxxxxxx nouzového xxxxx. Xxxx první xx nepoužije x xxxxxxx, xx dojde xx xxxxxxxxx nástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

DOBA STUDIA XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX

§8

(1) Xxxx, xx xxxxxx je stát xxxxx xxxxxx xxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 26 xxx xxxxxxxxx xxxxx x doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx studia, xx xxxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxxx studia, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x pro účely xxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle §61 zákona x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx zapsaného studenta, xxxxx ve lhůtě xxxxx §4 xxxx. 2 nedoloží xxxxxx xxxxx §4 odst. 1, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 45 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2020/2021.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§9

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 188/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.