Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

188/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Působnost zákona §1

ČÁST DRUHÁ - STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE

Zohlednění narušení studia §2

Přijímání ke studiu §3

Přijetí ke studiu a zápis do studia §4

Státní zkoušky §5

Průběh studia a harmonogram akademického roku §6

ČÁST TŘETÍ - ORGÁNY VYSOKÉ ŠKOLY A FAKULTY §7

ČÁST ČTVRTÁ - DOBA STUDIA PRO ÚČELY DALŠÍCH ZÁKONŮ §8

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §9

INFORMACE

188

ZÁKON

ze xxx 17. xxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vzdělávání x rozhodování xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020 a x posuzování xxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx xxx 12. března 2020 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx školství xxx xxxxxxxxxx xxx 2020 zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx otázky.

(2) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon x xxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

STUDIUM XX XXXXXX ŠKOLE

§2

Zohlednění xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx studia xx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. března 2020 do 31. xxxxx 2020 (xxxx xxx "doba narušeného xxxxxx") xx xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxx studia xxxxx §58 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx školách pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx studium,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx doba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Doba, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §91 xxxx. 3 xxxxxx x vysokých xxxxxxx, xx prodlužuje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx řádného xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxx narušeného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx doba do xxxxxxx doby xxxxxxxxx, xxxxx o to xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx škola xxxx xxxxxxxx nový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxx §49 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "ověřování"). Xxxx xxxxxxxxx termín xxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx škola xxxx využít xxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx osobní přítomnost xxxxxxxx xxx výuce x zkouškách při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx") xxxxxxx 15 dnů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nový termín, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx obnovení možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxx xxxxx ověřování podle xxxxxxxxx podmínek, xxxx xx xxxxxx škola xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx je nejpozději 15 xxx přede xxxx xxxxxxxxx.

§4

Přijetí ke studiu x xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx uchazeč, xxxxx splnil xxxxxxx xxxxxxxx přijetí xx xxxxxx xx studijním xxxxxxxx, xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou, xxx-xx o přijetí xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

b) xxxxxxx ukončení studia x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx programu, xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx x magisterském xxxxxxxxx programu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

xxx xxx přijmout xx studiu x xxxxxx do studia xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx 45 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2020/2021, xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx při studiu xx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx studia x xxxxxxxx disertační xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zkouška xxxxxxxxxx xx závěr xxxxxx a obhajoba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zvukový x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to na xxxx žádost.

(2) Xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx na xxxxx webových xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx.

(3) Navrhne-li vysoká xxxxx studentovi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx závěr xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx distanční xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx formou, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx obnovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výuce a xxxxxxxxx xxx studiu xx xxxxxx škole.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX XxX-2, x xx i xxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

(1) Xxxxxxx x jiné xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx studia ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a zkouškách xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vysoké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx škola xxxx v době, xxx xxxx možná xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx rok může xxx x xxxxxx xxxxxxx vycházejících z xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prodloužen či xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY XXXXXX XXXXX A XXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxxx samosprávné xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x době, xxx xx osobní xxxxxxxxxx studentů xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx členů akademické xxxx na vysoké xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mimo zasedání xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx. Usnese-li xx xx xxx daný xxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých školách xxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxxxx tajné xxxxxxxxx. Xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x čele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx má xxxxxxx v období xxxx xxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx nouzového xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx dojde xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx funkčního období xxxx předchůdce.

ČÁST XXXXXX

XXXX STUDIA XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX

§8

(1) Doba, xx xxxxxx xx stát xxxxx jiného xxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 26 xxx xxxxxxxxx xxxxx x doktorském studijním xxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx x prezenční xxxxx studia, se xxxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx studia.

(2) Xxx xxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx odkazují, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hledí jako xx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxxxx x xxxxxxxx školách. Xx xxxxxxxxx zapsaného xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, se xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 45 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2020/2021.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§9

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

Vondráček v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 188/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.