Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

185/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Ochranná doba §3

Poukaz na zájezd §4 §5 §6

Odstupné §7 §8

Společné ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

185

XXXXX

xx dne 16. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx epidemie koronaviru xxxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu

Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx některá opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x epidemií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2.

§2

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx zájezdy1) x xxxxxxxx zahájení xx 20. února 2020 xx 31. xxxxx 2020.

§3

Ochranná xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx, x kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx prospěch xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluh xxxxxx xxxxxxxxxx zájezdu (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x důsledku odstoupení xx smlouvy x xxxxxxx podle §2535 xxxx §2536 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx 31. xxxxx 2021, xxxxxxxx-xx podle xxxxxx xxxxxx dříve.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx3), xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx čerpající xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx xxxxxxx rodič4) pečující x xxxxxxxxxxxx xxxx5), xxxxxxxx doba končí xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníka x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dále x případě xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxxx xxx jiné xxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxx §208 x 209 zákoníku xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníka x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx také x xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx6).

Xxxxxx xx xxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vystaví xx poukaz xx xxxxxx nejméně x xxxxxxx xxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x jeho prospěch xx xxxxxx.

(2) Poukaz xx zájezd je xxxxxx xx xxxx xxxxxx ochranné xxxx.

(3) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zájezd,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo jméno x xxxxxxxx pořadatele, xxxx identifikační xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx a konce xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v listinné xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx zájezd xxxxxxxxxxx předat, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxx x zájezdu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo x xxx xxxxxxxx vyslovil xxxxxxx.

(5) Poukaz na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Zákazník, x xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §3 odst. 3, může odmítnout xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx současně povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

§6

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zákazníka xxxxxxxxx nabídne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx byla xxxxxxxx x původní xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx původní smlouvě x zájezdu. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jakosti, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ceně xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nabídku xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxx doby, se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx poukazu na xxxxxx k úhradě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 3 písm. a).

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx nepožádá xxxxxxxxxx x náhradní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nabídky xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxx x zájezdu, xxxxx pořadatel zákazníkovi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx skončení xxxxxxxx xxxx.

§7

Odstupné

(1) Zanikla-li xxxxxxx x xxxxxxx podle §2533 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v hodnotě xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 14 xxx ode dne, xxx zákazník požádal xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx xx zájezd.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx a xxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx x konce xxxxxxxxx poukazu xx xxxxxx.

(5) Na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx §3 xx 6 xxxxxxxxx, x výjimkou §4 xxxx. 4 x 5.

§8

Pořadatel zájezdu jasným, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx písemně poučí xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx zániku smlouvy xxxxx §2533 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx ustanovení

K xxxxxxxxx, xxxxx omezují xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxx zákazníka, xx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 185/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1b xxxxxx x. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 111/2018 Xx.

2) §4a xxxxxx x. 159/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 341/2015 Sb.

3) §34 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §7 xxxx. 7 xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx zákona x. 366/2011 Xx.

6) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.