Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 27.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 454)

196/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

196

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxx 2020 x. 454

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx dne 24. xxxxx 2020 xx 00:00 hod. xx 27. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx pohonných xxxx,

- xxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx, xxxxxxx x prodejny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

- prodeje brýlí, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zboží,

- xxxxxxx xxxxx a časopisů,

- xxxxxxx tabákových xxxxxxx,

- xxxxxx prádelen x xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxx silničních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxxx,

- odtahů x xxxxxxxxxxxx závad xxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx,

- xxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, projektová xxxxxxx xx výstavbě, geologické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, testování, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx galanterie,

- xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx přijímačů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přístrojů x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x činnost účetních xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx, xxxxxx daňové evidence,

- xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x instalací xxxxxx x xxxxxxx výrobků xxx domácnost,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxx x konzervací, zpopelňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxx xx xxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx domácích xxxxxx, xxxxx lze x provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx, jako je xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, šál nebo xxxx prostředky, xxxxx xxxxx xxxxxx kapének, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx, prodejen xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxxx,

- prodeje x servisu xxxxxxxx xxx,

- sběru x xxxxxx surovin x xxxxxxxxxxx,

- prodeje xxxxxx x xxxxxxx silničních xxxxxxx,

- řemeslných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx kontaktu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x povrchem xxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx, kadeřnictví, xxxxxxxx, xxxxxxxx),

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxx (xxxx. zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx); xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx prodej xxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s sebou xxx vstupu xx xxxxxxxxxx),

x) prodej v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 x2,

x) xxxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přítomnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb - xxxxxxxxx sportovišť včetně xxxxxxxxx bazénů,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních; xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- osobám za xxxxxx výkonu povolání, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

- cizincům xx xxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxx, xxxxxx nařídil xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx karanténu, x

- xxxxxx ohroženým xxxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxxx, že xxxxx maloobchodního prodeje xxxxx čl. X. xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx živností xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) prodej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nepředstavuje převážnou xxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxxx, xxxxx část xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx a xxxxxxx venkovní xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx neb xxxxxx xxxxxxxxxx místy xxxxxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx mezi sebou xxxxxxxxx odstup xxxxxxx 2 metry,

- xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u každého xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nosili rukavice xxx kontaktu xx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx zboží xxx xxxxxxxx ochutnávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pokrmů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx;

XXX. xxxxxxxx, xxx

x) x provozovnách, jimž xx xxxxx čl. X. xxxx. x) x čl. XX. xxxx. a) x x) povolen xxxxxx, xxxx dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- aktivně xxxxxx xxxx, aby se xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx vzdálenostech, xxx xxxx 2 metry,

- xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx jak uvnitř, xxx před xxxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

- umístit xxxxxxxxxxx prostředky u xxxxx dotýkaných xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, zábradlí, xxxxxxx vozíky) tak, xxx byly k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zákazníky xxxxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nosili xxxxxxxx xxx kontaktu xx zbožím x xxx přijímání plateb xx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníků x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plakátů x vstupu x x provozovně, popřípadě xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx pečiva xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx těchto podmínek:

- xx xxxxxxxxx, xx x xxxxx odběru xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hygieny;

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkům x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ochranný prostředek xx xxxx (např. xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 196/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.4.2020 x xxxxxxx účinnosti 27.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.