Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 27.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 454)

196/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

196

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxx 2020 x. 454

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x e) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx ode xxx 24. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx 27. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

x) maloobchodní xxxxxx x prodej xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- lékárny, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- prodeje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- prodeje xxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxx tabákových xxxxxxx,

- xxxxxx prádelen x xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- oprav xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxxxxxx závad xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředkům x xxxxxxxx technologiím,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zásilky xx xxxxx strany,

- prodeje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx x xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx jízdenek,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxxx pohřební služby,

- xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, projektová xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x analýzu xx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- servisu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, audio a xxxxx přijímačů, spotřební xxxxxxxxxxx, přístrojů a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence,

- xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxx xxx domácnost,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx ostatků, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

- myčky xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxxxxx, rouška, xxxxxxx, xxxxx, šál xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx x servisu jízdních xxx,

- sběru x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- řemeslných xxxxx x xxxxxxxx provozoven, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx x xxxxxxxx xxxx zákazníka (např. xxxxxxxxx, kadeřnictví, pedikúra, xxxxxxxx),

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx převážnou část xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx provozoven, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stravování poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx služeb, ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx); tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s sebou xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx taxislužby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx taxislužby,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v provozovnách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) prodej xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- osobám xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

- cizincům xx doby xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

- xxxxxx, xxxxxx nařídil xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx, x

- xxxxxx ohroženým domácím xxxxxxx;

XX. nařizuje, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. X. xxxx. a) xx xxxxxxxxxx xx

x) činnosti, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx potravin x provozovnách, xxx xxxxx xxxxxx potravin xxxx xxxxxxxxxxxxx převážnou xxxx činností xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx oddělena xx xxxxxxxxx částí provozovny,

c) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx se nařizuje, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- neprodávat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx konzumaci,

- xxxxxxxx odstupy xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx sebou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx x dezinfekčními xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- zajistit, xxx pracovníci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx zboží xxx možnosti ochutnávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx;

XXX. xxxxxxxx, aby

a) x provozovnách, xxxx xx podle čl. X. xxxx. x) x xx. II. xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxx, xxxx dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx bránit xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx jak xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x umístění xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metry xxxx zákazníky,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, zábradlí, xxxxxxx xxxxxx) tak, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zákazníky xxxxxxxxxx x mohly xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nosili xxxxxxxx xxx kontaktu xx zbožím x xxx přijímání plateb xx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníků o xxxx uvedených pravidlech, x xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vstupu a x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxx:

- xx zajištěno, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx,

- prodejní xxxxx xx vybaveno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx provozující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vchodu do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředek xx ruce (xxxx. xxxxxxxxxxx sáček).

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 196/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020 x xxxxxxx účinnosti 27.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.