Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 453)

195/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

195

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxx 2020 č. 453

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx ode dne 27. dubna 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

- xxxxxxx potravin,

- xxxxxxx pohonných hmot,

- xxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kosmetiky x xxxxxx drogistického xxxxx,

- xxxxxxx, výdejny x xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- prodeje xxxxx x dalších xxxxxx pro xxxxxxx,

- xxxxxxx brýlí, kontaktních xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx a čistíren, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,

- xxxxx silničních vozidel, xxxxx x provozovně xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx náhradních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

- prodeje zahrádkářských xxxxxx včetně xxxxx x sadby,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- lázeňských xxxxxxxx, pokud x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxxxxx, testování, měření x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x video xxxxxxxxx, spotřební elektroniky, xxxxxxxxx a dalších xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, vedení xxxxxx evidence,

- zámečnictví, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx strojů x xxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lidských xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx potřeb, xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx brání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

- hobbymarketů, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

- xxxxx a výkupu xxxxxxx x kompostáren,

- xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

- xxxxxxxxxx oborů x xxxxxxxx provozoven, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pedikúra, manikúra),

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx center,

pokud xxxxxx uvedeného xxxxx xxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx x sociálních xxxxxx, ve vězeňských xxxxxxxxxx); xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okénkem xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx do provozovny);

c) xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěných x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodejní xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2;

x) provoz xxxxx a xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvážející xxxxxxxxx xxxx osob x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně vnitřních xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, tělocvičen a xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x. xxxxxx xxxxxxxxxx klientů xxx, xxx xxxx mezi xxxx rozestupy xxxxxxx 2 metry a xx každých 10 x2 xx vyskytoval xxxxxxx 1 xxxxxx,

xx. xxxxx xxxxxxxx šatny x sprchy,

iii. xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest,

iv. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nářadí x xxxxxxx xx xxxxxxx každým klientem,

v. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se klienti xxxxxxxxx,

xx. zajistit xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

xxx. xxxxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx x xx celkovém xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx. xxxxxxxx xxxxx balené xxxxxx x balené xxxxxxxxx,

xx. xxxxxxxx vzduchotechniku xxxxx xx xxxxxxxxxxx přívodem x xxxxxxx xxxxxxx,

x. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

xx. v xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobního xxxxxxxx xxxxxxx cvičební xxxxx tak, xxx xx zachovala potřebná xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxx, vždy xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 8 xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxx,

xxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vyvětrání x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních; xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx na prodej x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx povolením xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxx, xxxxxx nařídil xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. X. xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx

x) činnosti, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxx provozovny, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx provozovny,

c) provozovny:

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 500 m2; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x tehdy, xxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx než 2 500 x2, xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx) pro xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxxxx 2 500 x2, x

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxx 5 000 x2; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx sice xx xxxxxxxx nákupního xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 m2, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nikoli x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

- xxxxx-xx x xxxxxxxxxx, xx kterých dochází xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x povrchem xxxx zákazníka (např. xxxxxxxxx, kadeřnictví, xxxxxxxx, xxxxxxxx),

x) xx xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k bezprostřední xxxxxxxxx,

- zajistit odstupy xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- aktivně zajišťovat, xxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 metry,

- xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx při kontaktu xx xxxxxx x xxx přijímání plateb xx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a pokrmů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx;

XXX. nařizuje, xxx

x) v xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx. X. písm. x) a xx. XX. xxxx. a) xx c) xxxxxxx xxxxxx, byla dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxx xxxx, aby xx zákazníci zdržovali x xxxxxxxx vzdálenostech, xxx xxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx jak xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx značek pro xxxxxxxxx rozestupy 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dotýkaných xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx x dispozici pro xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx využívány k xxxxxxxxxx dezinfekci,

- xxxxxxxx, xxx pracovníci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx informování xxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vstupu x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sdělováním pravidel xxxxxxxxxxxxxxx reproduktorů v xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx probíhal pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

- je xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osob,

- xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx provozující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkům x každého vchodu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na ruce (xxxx. mikrotenový xxxxx);

x) xxx provoz xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- teoretická výuka, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vnitřních prostorech xxxxxxxxx za přítomnosti xxxxxxx 5 xxxx x rozestupy xxxx xxxxxxx činí xxxxxxx 2 xxxxx,

- x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxx rukou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx je bez xxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx virovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx apod.) a xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- při praktické xxxxx xx xx xxxxxxx nevyskytují xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx x nich xx xxxx xxxxxxx xx vozidla xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx z xxxx xx po xxxxx xxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxx xxxxx dveří xxxxxxxxxxxxx;

x) pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, botanických xxxxxx, arboret x xxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xx-xxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jednom xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx 150 osob xx xxxxx xxxxxx xxxxxx zařízení, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dezinfekci xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na minimálně xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx k zabránění xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v místech, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, např. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.;

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- x xxxxxx do knihovny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. zrušuje xxxxxxxx xxxxx xx xxx 13. xxxxxx 2020 č. 208, xxxxxxxxx xxx č. 80/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 195/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Právní předpis x. 195/2020 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 224/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.