Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020 do 30.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 443)

193/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

193

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxx 2020 x. 443

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x), §6 xxxx. 1 písm. b) x §6 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje x účinností xxx xxx 27. dubna 2020 xx 00:00 xxx. xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx stavu

1. xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx všechny cizince, xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pobyt nad 90 xxx xxxx xxxxxx pobyt; to xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §15a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem x Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx republiku xx xxxxxx xxxxx domů x mají k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu (xxxxxxx x repatriace),

c) xx-xx xxxxx těchto xxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x studenty, xxxxx xx účelem výkonu xxxxx nebo studia x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxxx překračují xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy,

f) xxx pracovníky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací,

h) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx dobu xxxxxxx 72 xxxxx, x xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx XX./1.,

x) xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx vstupují xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x předloží xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxx bodu XX./1.,

xxxxx xx xxxxx xxxxxx doložen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. všem xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. a) xx x), xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxx skutečnost, a xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxx 1

x) xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu XX./1.,

x) xxxx. b), xxxxx xxxx jejich xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1.,

x) xxxx. x), x), x) x x), xxxxx xxxx jejich xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx delší xxx 14 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx XX./1.,

x) xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx testu, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x bodě 8; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxxxxx pracovníci xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pracovníci subjektu xxxxxxxx infrastruktury, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 14 xxx; xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zemědělci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 24 xxxxx,

x) xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu XX./1.;

3. xxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx x přechodným xxxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, kteří při xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxx xxxx XX./1., xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentem doloží, xx

x) xx xxxxxx xxxxxx práce xxxx xxxxxx x sousedním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxx 8; xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxxxxxx složkách integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx předloží xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx x zdravotní, xxxxxxxx xxxxxx, základní xxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, xxxxxxx xxxxxxxxx nosit ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vycestování xxxxxx xxxxx xxx 14 xxx,

x) xxxxxxxxxxx x naléhavé xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vycestování nebyla xxxxx než 24 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx mezinárodní dopravy, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx vycestování nebyla xxxxx xxx 14 xxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxx,

x) hospodaří xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxx,

x) vycestovaly xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 72 hodin x xxxxx nejde x xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxx xxxxxxx a);

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby x osob, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3, rozhodly x karanténě xxxxx §64 xxxx. x) xx xxxxxxx x §2 odst. 7 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx 14 xxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, xxxx xxxxxxxx mimořádná xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx č. 258/2000 Sb. x o xxxxx xxxxxx opatření;

5. xxxx osobám, xxxxx xx 27. dubna 2020 00:00 xxx. xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky,

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx příznaků xxxxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, zažívací xxxxxx, ztráta xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx, x to telefonicky xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx registrujícímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru všeobecné xxxxxxxxx lékařství, xxxx xxxxxx-xx registrujícího poskytovatele, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, x xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provedení odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx XXXXX-19;

6. xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu X./1. xxxx. i), xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit xx území Xxxxx xxxxxxxxx, dodržovaly pravidla xxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxx xxxx XX. xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 30. xxxxxx 2020 č. 332, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 140/2020 Sb.;

7. xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x xxxx X./1. xxxx. f), xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2020 č. 332, o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxx č. 140/2020 Sb.;

8. přeshraničním xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, kteří při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx předložili potvrzení x absolvování xxxxx xxxxx xxxx IV./1., x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 14 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx XX./1., xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxx, xxxxx není xxxxxx xxx 4 xxx, x xxx, že xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx IV./1.;

9. xxxx xxxxxx xxxxx xxxx I./1. xxxx. x) xxxxxxxxxx následný xxxx xxxxx bodu XX./1. xxxx 10. x 14. xxxx xx xxxxxx;

10. xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx I./1. xxxx. x), xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxx testu xxxxx xxxx XX./1.; nezbytnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx XX./1. xx 24 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

11. xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x xxxx X./1. písm. j), xxxxxxxx těmto xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) lékařskou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxxxx lékařské péče, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx využít veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2020 od 00:00 hod. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) občanům České xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytem nad 90 xxx nebo xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v bodě X./1. písm. x), xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx státních hranic Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx podle xxxx I./1. písm. x) xxxxxx oznámit xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx překročení státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx ubytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu x xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. dubna 2020 od 00:00 xxx. po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx nařízena xxxxxxxxx xxxxx bodu X./4., x xxxxxx xxxxxxxx v bodě X./1. xxxx. x) x x) xxxxx xxxxx na xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx nejdéle 14 xxx xxx dne xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) cest xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxxxx x xxxxxx x rámci xxxxxx xxxx činnosti,

b) cest xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx o děti, x zajištění péče x xxxxxxx, využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) cest xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xx potvrzením x absolvování xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzující, že xxx xxxxxxxx xxxx XX-XXX xx přítomnost XXXX XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 4 xxx; xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx vlastní náklady;

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxx X./1. xxxx. x) xx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) převoz xxxx, kostní xxxxx x jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x průvoz xxxxxxxx vozem nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákroků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinnosti uložené xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, výkon soudního xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx jednání xx xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx či odvoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx nebo do xxxxxxxxx, včetně xxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx schopni se x xxxx xxxx xxxxxxxx, výkonu práva, xxxx o nezletilé xxxx xxxx styk x xxx a xxxxxxxxx nezbytné xxxx x zvířata,

g) xxxxx xx pohřbech či xxxxxx,

x) jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, x xx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx běžet doba xxxx;

X. ukládá ministru xxxxxxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxx I./4.;

VI. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2020

1. xxxxxxxx xxxxx xx dne 26. xxxxxx 2020 č. 310, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 132/2020 Sb.,

2. usnesení xxxxx xx dne 6. xxxxx 2020 č. 387, x přijetí krizového xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 150/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

1. místopředseda vlády x xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 193/2020 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 222/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.