Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.2020.


Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

177/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Působnost §3

Ochranná doba §4

Účinky ochranné doby §5

Oznámení o využití ochranné doby §6

Předávání informací o využití ochranné doby třetím osobám §7

Úplata §8

Zákaz plateb souvisejících s prodlením úvěrovaného §9

Společná ustanovení §10

Účinnost §11

INFORMACE

177

XXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x pandemií XXXXX-19

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx některá opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx COVID-19.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto zákona xx rozumí

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, úvěr xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx úvěr xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) úvěrujícím xxx, xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx poskytnutého xxxxx.

§3

Působnost

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 26. xxxxxxx 2020.

(2) Xxxxx xxxxx se dále xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx před 26. xxxxxxx 2020, jde-li x úvěr

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci,

b) účelově xxxxxx x

1. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx nebo součásti xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx družstvu xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx užívání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sítím,

5. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 4, nebo

6. splacení xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 6, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spoření.

(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxx na

a) úvěr, x xxxxxxx byl xxxxxxxxx k 26. xxxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxx než 30 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx k xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) investiční nástroj, xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o finančním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx splacení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x běžnou xxxxxxxx xxxxx,

x) nájem věci xxxx xxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx koupě xxxxxxxx xxxxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx uplynutí xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxxxxxx může xxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x úvěrujícímu nevzniká xxxxx na vrácení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

§4

Ochranná xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxx, x němž xxxxxxxxxxx došlo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) do 31. xxxxx 2020, xxxx

x) xx 31. xxxxxxxx 2020, jestliže xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx má x xxxxxx xxxxxx xxxxx zkrácenou ochrannou xxxx.

§5

Účinky ochranné doby

(1) X xxxxx ochranné xxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx ze smlouvy x xxxxx.

(2) O xxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úvěru.

(3) Xx xxxx trvání xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxxx úvěrovaného, který xx

x) spotřebitelem, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx sazby xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 8 procentních xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx úrok xxxxx,

x) podnikatelem, xxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxx.

(4) Úrok podle xxxxxxxx 3 se xxxxxxx a xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx tento xxxx xxxxxxx xx xx splnění všech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx plnění xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1; je-li xxxxxxxx xxxxxx xx splátkách, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jinak,

b) xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxx doby x xxxx, který xxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx platby sjednané xx xxxxxxx x xxxxx xxx úrok; xx neplatí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx pojistníkem, xxxxx xxxxxxxxx úvěrovanému xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby spojeny x které je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) X xxxxx ochranné xxxx se prodlužuje xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úroková sazba.

§6

Oznámení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Úvěrovaný xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx úvěrující xxxx xxx účely xxxxxx oznámení. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxx takový xxxxxx neurčí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx, při xxxxxx xx úvěrovaný záznam x tom, že xxxxxxxx úvěrujícímu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx obsahuje označení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx využít ochrannou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Neobsahuje-li xxxxxxxx označení úvěru, xxxxx, že xx xxxxxxxx týká všech xxxxx mezi xxxxxxxxxx x úvěrujícím.

(3) Splní-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, úvěrující xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo, xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, úvěrovanému xxxxxxx xxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx xxx xxxxx den xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x výši, xxxxx x četnosti xxxxxx, xxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x celkové částce, xxxxxx xx úvěrovaný xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx úvěrující xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx na xxx xxxxxxxx doby.

(4) Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo, xxxxxxxxxxx písemně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dat vyzve x odstranění xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Předávání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx

(1) Předá-li xxxxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x souvislosti s xxxxx úvěrovaným, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná x účinky xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx posuzuje-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx úvěrovaného, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx

X xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxx plateb souvisejících x prodlením xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nebo stanovené xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx xxx prodlení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Dohoda x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úvěrovaného xxxxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důvodu negativního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 na úvěrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x peněžitému dluhu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo po xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx úvěrovaný, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx povinen xxxxxx xx během ochranné xxxx nakládání x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx sloužit k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mělo xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx nikoli zanedbatelné xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 177/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 17.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.