Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.2020.


Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

177/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Působnost §3

Ochranná doba §4

Účinky ochranné doby §5

Oznámení o využití ochranné doby §6

Předávání informací o využití ochranné doby třetím osobám §7

Úplata §8

Zákaz plateb souvisejících s prodlením úvěrovaného §9

Společná ustanovení §10

Účinnost §11

INFORMACE

177

ZÁKON

ze xxx 16. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tento zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19.

§2

Xxxxxxxx některých pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx platba, peněžitá xxxxxxxx, úvěr xxxx xxxxxxx finanční služba,

b) xxxxxxxxxx spotřebitel xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxxx úvěr xxxx xx kterého xxxxxx xxxx který xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx úvěru,

c) úvěrujícím xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx pohledávku x xxxxx xxxxxxxxxxxx úvěru.

§3

Xxxxxxxxx

(1) Tento xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx sjednaný x xxxxxxx xxxx 26. xxxxxxx 2020.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx před 26. xxxxxxx 2020, xxx-xx x xxxx

x) zajištěný xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x nemovité xxxx xxxx součásti xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx věci nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx za převod xxxxxxxxxxxx podílu x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx sítím,

5. úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 4, xxxx

6. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v bodech 1 až 6, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx na

a) xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x 26. xxxxxx 2020 v xxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, u kterého xx úvěrovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkový xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx určený x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) investiční nástroj, xxxxxxx, xxxxx předmětem xx xxxxxxxxxx nástroj, xxxx závazek, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, který xxx xx částečném xxxx xxxxxx splacení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x délka odložení xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) nájem xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxx stejného xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx platit x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splátek,

i) xxxx, při xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) finanční xxxxxx.

§4

Ochranná doba

Ochranná doba xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx má x úmyslu xxxxxx xxxxxxxxx dobu,

a) do 31. října 2020, xxxx

x) do 31. xxxxxxxx 2020, jestliže xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, že xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§5

Účinky xxxxxxxx doby

(1) X délku xxxxxxxx xxxx se odkládá xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xx smlouvy x úvěru.

(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xx prodlužuje doba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx určenému xxxxxxxx xxxxxxxx sazbou xx xxxx repo sazby xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 8 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx sjednán xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, odpovídá xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx.

(4) Úrok xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx x xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx úvěrovaný je

a) xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx všech peněžitých xxxxx, jejichž xxx xxxxxx xxx odložen xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxx úvěrovaného xx xx xxxxx xxxx započte xx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upraví, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x úvěrující jinak,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, který byl xxxxxxx.

(5) Xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sjednané xx smlouvě o xxxxx xxx xxxx; xx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx placené xxxxxx x případě xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx úvěrující xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx pojištění během xxxxxxxx doby spojeny x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) X xxxxx ochranné xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úroková xxxxx.

§6

Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Úvěrovaný xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx v xxxxxx xxxxxx ochrannou xxxx, xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx úvěrující xxxx xxx xxxxx xxxxxx oznámení. Úvěrující xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přístupný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xx úvěrovaný xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx úvěrujícímu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx týká. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx označení xxxxx, xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx všech xxxxx xxxx úvěrovaným x xxxxxxxxxx.

(3) Splní-li xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxx, co oznámení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxx x xx 30 dnů ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxx nosiči xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx doby a xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ochranné xxxx, x xxxxxxx částce, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nepotvrdí-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxx ochranné xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx trvalém xxxxxx dat vyzve x odstranění xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx ochranné xxxx xxxxxx osobám

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxx ochranné xxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx úvěrovaného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx

X ujednání o xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§9

Zákaz plateb souvisejících x xxxxxxxxx úvěrovaného

Od xxxxxxx xxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx 31. října 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx platby xxxxxxxx nebo stanovené xxx případ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx; xx neplatí xxx prodlení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x odkladu xxxx xxxxxx dluhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 mezi xxxxxxxxxx x úvěrovaným x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx úvěrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo po xxxxx skončení; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx dluhu splatnému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx, že xx x úmyslu využít xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx zdržet xx xxxxx ochranné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx mělo xxx x xxxxxxxxx změny xx xxxxxxx, využití xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo x xxxx nikoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 177/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 17.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.