Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.2020.


Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

177/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Působnost §3

Ochranná doba §4

Účinky ochranné doby §5

Oznámení o využití ochranné doby §6

Předávání informací o využití ochranné doby třetím osobám §7

Úplata §8

Zákaz plateb souvisejících s prodlením úvěrovaného §9

Společná ustanovení §10

Účinnost §11

INFORMACE

177

XXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx COVID-19.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, úvěr xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx spotřebitel nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx kterého přešel xxxx který xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx úvěru,

c) xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx pohledávku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§3

Působnost

(1) Tento zákon xx použije xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 26. xxxxxxx 2020.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx 26. xxxxxxx 2020, xxx-xx x úvěr

a) zajištěný xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) účelově xxxxxx x

1. nabytí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx nebo součásti xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx věci nebo xxxxxxxx xxxxxxxx věci,

3. xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účasti x xxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxx získání xxxxx užívání xxxx xxxx rodinného xxxx,

4. xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona nebo xxxxxx připojení x xxxxxxxx xxxxx,

5. úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx uvedených x xxxxxx 1 xx 4, nebo

6. splacení xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 6, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx zákon se xxxxxxxxx na

a) úvěr, x xxxxxxx byl xxxxxxxxx k 26. xxxxxx 2020 v xxxxxxxx xxxxxx než 30 dnů x xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhu,

b) xxxx, u kterého xx úvěrovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo regulovaná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xx finančních xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx určený x xxxxxxx x investičním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pohledávka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx finančním zajištěním,

e) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx částečném xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) odloženou xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v rozporu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jiná xxxxxxx nabytí vlastnického xxxxx po uplynutí xxxxxx doby,

h) průběžné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží stejného xxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx úvěrujícímu xxxxxxxxxx movitá xxx x úvěrujícímu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

§4

Ochranná xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xx prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx má x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xx 31. xxxxx 2020, xxxx

x) do 31. xxxxxxxx 2020, jestliže xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, že xx x úmyslu xxxxxx xxxxx zkrácenou xxxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxx ochranné doby

(1) X xxxxx ochranné xxxx se xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx.

(2) O xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx sazby xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx zvýšené o 8 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) podnikatelem, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx x je xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž čas xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx byl xxxxxxx podle odstavce 1; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx splátek xxxxxxx xxxxxxxxx a doba xxxxxx úvěru se xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx x úvěrující xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx byl xxxxxxx.

(5) Za xxxx xxxxxx ochranné doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx; xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx pojistníkem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovaného, které xxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx spojeny x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) X délku ochranné xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úroková xxxxx.

§6

Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Úvěrující xxxx xxxxxxx jeden xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x využitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; pokud takový xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěrovanému, lze xxxxxxxx xxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx, xxx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxxx úvěrujícímu došlo.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxxx, prohlášení, xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxxxxxxx, x označení xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx. Neobsahuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx úvěru, xxxxx, že xx xxxxxxxx týká xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úvěrujícím.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dat xxxx xxxxxxx a do 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx trvalém xxxxxx xxx xxxxx den xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx o xxxx, xxxxx a četnosti xxxxxx, jež má xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx částce, xxxxxx xx úvěrovaný xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nemá xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo, xxxxxxxxxxx písemně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyzve x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx oznámení.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx osobám

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx úvěrovaného xxxxxxxxx x některém z xxxxxx xxxxxxxx doby x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx připojit xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x účinky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Posuzuje-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx-xx xx riziko nesplacení xxxxxxxx dluhu ze xxxxxx úvěrovaného, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx

X ujednání x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx úvěrovaného

Od xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. října 2020 xxxxxxxx úvěrujícímu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úvěrovaného, xxxxx xx právnickou xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x odkladu xxxx xxxxxx dluhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od 12. xxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxxx a úvěrovaným x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pandemie XXXXX-19 na xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxx vztahujících xx x peněžitému xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx skončení; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nedotčeny.

(2) Xxxxxx-xx úvěrovaný, který xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxxx, že xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx povinen xxxxxx xx xxxxx ochranné xxxx nakládání x xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx změny xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx nikoli zanedbatelné xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 177/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.4.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.