Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.08.2020.


Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

159/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §2a

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §2aa

Společná ustanovení §2b

Předmět kompenzačního bonusu §3

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §3a

Výše kompenzačního bonusu §4

Bonusové období §5

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §6

Žádost o kompenzační bonus §7

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7a

Stanovení kompenzačního bonusu §8

Placení kompenzačního bonusu §9

ČÁST ČTVRTÁ - JEDNORÁZOVÉ OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY TOHOTO ZÁKONA DO ROZPOČTŮ OBCÍ VČETNĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Jednorázový nenávratný příspěvek §9a

Výše příspěvku §9b

Společná ustanovení k příspěvku §9c

ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů §10

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §11

č. 331/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

159

XXXXX

xx xxx 9. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxx s krizovými xxxxxxxxxx přijatými z xxxxxx tohoto ohrožení (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx zmírňující xxxxxx xxxxxx zákona do xxxxxxxx obcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

KOMPENZAČNÍ BONUS

§2

Subjekt xxxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. Xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu, xxxxx xxx o osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxx důsledku xx xxxx xxxxx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx; to však xxxxxxx, xxxxx

x) se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx,

x) se jedná x činnosti, x xxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxxxx 12 a 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx jedná x výkon xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu může xxx xxxxx xxx, xxx ke dni 12. xxxxxx 2020 xxx

x) xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost je xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx nastal xx 31. srpnu 2019.

§2x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx také xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společníkem společnosti x xxxxxxx omezeným xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxx, která xx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami x jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kmenovým xxxxxx, xxxx

x) pouze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x jejich podíl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx 12. xxxxxx 2020,

x) xxxxxxxxxx činnost, x xxxxxx důsledku xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. zaměstnání xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxx pedagogické,

3. xxxxxxxx, u xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx x nemocenském pojištění,

4. xxxxxx práce xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xx xxx 12. března 2020 daňovým

1. xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 xxxxx §35ba xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx odstavce 1 xxxxxx být společník xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx nebo

b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částku 180 000 Xx, anebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx o účetnictví xx xxxxx dosud xxxxxxxxxx zdaňovací období xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 180 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxx ke xxx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx republiky, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x xxxxxxxxx většiny xxxxx příjmů za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) ze xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, že je xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, posuzuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xx každé xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr x x důsledku toho xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxx účastna xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x jejímž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, u xxx xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §5 písm. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx obdobím xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx období xx 1. xxxxx 2019 do 31. xxxxxx 2020.

§2aa xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 331/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.8.2020

§2x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxx xxxxx rodiny xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx x řadě xxxxx, sourozenec a xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx partnerství.

(4) Dohodou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx o provedení xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce.

§3

Předmět kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxxx, x kalendářním měsíci, x xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx míru xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, a to xxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxx uzavření xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx x případě xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx spočívající x xxxx x xxxx x případě xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx poptávky xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xx ukončení xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx započitatelným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoc v xxxxxx xxxxx a xxxxxx upravujícího státní xxxxxxxx podporu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní den, xx xxxxx obdržel xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanost.

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2a xx kalendářní den, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatřeními xxxxx §1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxx §2, anebo xxxxx §2a,

x) xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným.

§3a

Předmět xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx výkon práce xx základě dohody x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx být zcela xxxx zčásti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, x to xxxxxxx x důsledku

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx poptávky xx xxxxxxxxx, službách nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

3. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu, které xxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, x xx xxxxxxx v důsledku

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx

2. xxxx x dítě xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxxxxxxxx příjmem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hmotné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanost xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx obdržel kompenzační xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx obdržel

1. xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

2. kompenzační xxxxx podle §2 xxxx 2a.

(4) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx na kompenzační xxxxx vzniknout za xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx

x) x rozhodném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxxx x který xx xx xxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxx 11. března 2020 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx pracovní poměr.

§3a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.8.2020

§4

Xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 500 Kč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §2aa xxxx 350 Xx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxx období

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx od 12. xxxxxx xx 30. xxxxx 2020.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx od 1. xxxxxx xx 8. xxxxxx 2020.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx nařízením x rámci xxxxxx xx 9. xxxxxx xx 31. srpna 2020, a to xxx dny, kdy xxxxxx krizová xxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným.

XXXX TŘETÍ

SPRÁVA XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§6

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx spravuje xxxx xxx podle xxxxxxxx xxxx.

(2) Kompenzační xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "správce xxxxxx").

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vyměřuje na xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx bonus, xxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxx obsahuje xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx kompenzační xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x kompenzační xxxxx xx podává xx xxxxxxxx období.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx bonusového xxxxxx. Není-li xxxx xxxxxx v xxxx xxxxx podána, nárok xx kompenzační bonus xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 daňového xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, považuje xx za potvrzenou xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu.

§7x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2aa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud na xxxx straně xxxxxxx xxxxxx podle §3a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2aa xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxx xxxxxxxx listu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účasten xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) v xxxxxxxxx období xxxxx §2aa xxxx. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) lze xxxxxxxx potvrzením od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §2aa xxxx. 1 xxxx. x).

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2020 Xx. x účinností xx 7.8.2020

§8

Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx ve výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x částky xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 lze xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx změnit. Xxxxx-xx xx změně žádosti xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx, xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxxx x rámci xxxxxx předepsání. Dojde-li x pozdější xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx na jejím xxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxxxx bonus.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxxxx subjektu.

(2) Přeplatek xxxxxxx předepsáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jej xxxxx xxxxxxxx subjektu xxx zbytečného odkladu xxx xxx vyměření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; úrok x xxxxxxxxxxxx přeplatku x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nevzniká.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Kompenzační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyplacenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, že xx xxxxx výkon rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx výplatu xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů působnosti xxxxxx zákona do xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "xxxx") xx zavádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§9b

Výše xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 250 Xx x počtu xxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zpracované Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. lednu 2020.

(2) Xxxxxxxxx není účelově xxxxx x nepodléhá xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx

(1) Příspěvek poskytne Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraji xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obci xx 5 xxxxxxxxxx xxx na xxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Státní xxxxxxxx xxxxx zákona č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2020 Sb. x účinností xx 1.7.2020

XXXX PÁTÁ

ZÁVĚREČNÉ XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o osvobození xx xxxx z xxxxxx

Xx daně x xxxxxx fyzických osob xx x roce 2020 xxxxxxxxx xxxxxx x dotace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "XXXXXXXXX" XXX XXXX.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§11

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx bonus podle xxxxxx x. 159/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxx podání žádosti x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx uplynutím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 xxxxxx č. 159/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kraji xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 331/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.8.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.4.2020.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

234/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx opatřeními v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2

s xxxxxxxxx xx 8.5.2020

262/2020 Xx., kterým se xxxx zákon x. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX CoV-2

s xxxxxxxxx xx 3.6.2020

299/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 a xxxxx x. 159/2020 Xx., x kompenzačním xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2020

331/2020 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.8.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.