Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.08.2020.


Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

159/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §2a

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §2aa

Společná ustanovení §2b

Předmět kompenzačního bonusu §3

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §3a

Výše kompenzačního bonusu §4

Bonusové období §5

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §6

Žádost o kompenzační bonus §7

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7a

Stanovení kompenzačního bonusu §8

Placení kompenzačního bonusu §9

ČÁST ČTVRTÁ - JEDNORÁZOVÉ OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY TOHOTO ZÁKONA DO ROZPOČTŮ OBCÍ VČETNĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Jednorázový nenávratný příspěvek §9a

Výše příspěvku §9b

Společná ustanovení k příspěvku §9c

ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů §10

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §11

č. 331/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

159

ZÁKON

ze dne 9. xxxxx 2020

x kompenzačním xxxxxx x xxxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bonus na xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx SARS CoV-2 xxxx s krizovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx") x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

KOMPENZAČNÍ XXXXX

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost, x xxxxxx důsledku xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx; to xxxx xxxxxxx, pokud

a) xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 a 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxx xxxxx xxx, xxx ke dni 12. března 2020 xxx

x) osobou podle xxxxxxxx 1, nebo

b) xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx nastal xx 31. xxxxx 2019.

§2a

Subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx dva xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podíl xxxx xxxxxxxxxxxx kmenovým xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jedné rodiny, x xxxxxx xxxxx xxxx představován kmenovým xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může být xxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ke xxx 12. xxxxxx 2020,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

2. zaměstnání x oblasti xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, u xxx xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodů uvedených x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx zakládající xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx,

x) xxx xx xxx 12. března 2020 xxxxxxx

1. rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx uplatnění xxxxxxx xxxx za zdaňovací xxxxxx roku 2020 xxxxx §35ba xxxx. 2 zákona x xxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxxxxx období

a) byla x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx nebo

b) xxxx nespolehlivým plátcem xxxx nespolehlivou xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

a) xxxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx x účetnictví za xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částku 180 000 Xx, anebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obrat xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 180 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxx rezidentem

1. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxx a) ze xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(5) V xxxxxxx, že xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, posuzuje xx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 ve xxxxxx xx každé xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2aa

Subjekt xxxxxxxxxxxxx bonusu x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr x x xxxxxxxx toho xxxx alespoň 4 xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xx xxxx účastna xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx,

x) vedle xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx, x níž xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx období xx 1. xxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2020.

§2xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.8.2020

§2x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zaměstnancem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxx jedné rodiny xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x kalendářním xxxxxx, x xxxx nastal xxx, za který xx xxxxxxxxx kompenzační xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx nemohla xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §1, x xx xxxxxxx z xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo

e) xxxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxx xxxxx xx

x) podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx, za který xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2a xx kalendářní xxx, xx xxxxx společnost x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx společníka xxxxxxx poskytovanou xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1.

(4) Xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxx §2, anebo podle §2a,

x) xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§3x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx nastal xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx zcela xxxx zčásti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §1, x xx xxxxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

3. xxxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

b) subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx opatření podle §1, a xx xxxxxxx v xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx

2. xxxx o xxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx započitatelným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dávky vyplácené xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx x hmotné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nevzniká nárok xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx, xx který obdržel

1. xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. kompenzační xxxxx podle §2 xxxx 2a.

(4) Subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den pouze xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx činnost xx základě xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx pracovní poměr.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx subjekt kompenzačního xxxxxx

x) x rozhodném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr x který mu xx toto období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) ke xxx 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx x práci konané xxxx pracovní xxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 7.8.2020

§4

Xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 500 Kč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §2aa činí 350 Kč za xxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxx období

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx od 12. xxxxxx do 30. xxxxx 2020.

(2) Druhým xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 8. xxxxxx 2020.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 9. června xx 31. srpna 2020, x to xxx xxx, xxx xxxxxx krizová xxxxxxxx xxxxx §1 omezující xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§6

Xxxxxx x správce xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx daň xxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "správce bonusu").

§7

Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kompenzační bonus xx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku na xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxx xxxx, xx který xx být kompenzační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x kompenzační bonus xxx podat nejpozději xx 60 xxx xx skončení bonusového xxxxxx. Xxxx-xx tato xxxxxx v této xxxxx podána, xxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podání xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxx x případě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněnou xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx žádost x xxxxxxxxxxx bonus podána xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx za potvrzenou xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu.

§7x

Xxxxxx x kompenzační xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2aa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 také

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx pracovní xxxxx xxxxx §2aa xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účasten xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2aa xxxx. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxx listu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2aa xxxx. 1 xxxx. x).

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.8.2020

§8

Stanovení kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxx kontroly, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyměřen ve xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x částky xxxx xxxxxxxx.

(4) Ve xxxxx podle §7 xxxx. 3 lze xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx změně xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzačního bonusu xx evidence xxxx, xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x pozdější xxxxx xxxxxxx, správce bonusu xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx bonus.

(5) Xxxxxxxxx uhradit penále x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§9

Placení xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bonusu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daní. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx předepsáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jej xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx x vratitelného xxxxxxxxx x xxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vrácení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx provede xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx vedený x xxxxx měně uvedený x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Kompenzační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnému xxx xxxxxx na xx, že je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

JEDNORÁZOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXXXX DOPADY XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona do xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "obec") xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu (dále xxx "příspěvek").

§9a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§9x

Xxxx příspěvku

(1) Xxxx xxxxxxxxx činí xxxxxx xxxxxx 1 250 Xx x xxxxx xxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem x 1. xxxxx 2020.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§9c

Společná ustanovení x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxxxx kraje, v xxxxx správním obvodu xx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx dní xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Kraj xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 5 pracovních xxx xx její xxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx pokladně xxxxx zákona č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§9c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

XXXX PÁTÁ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§10

Zvláštní xxxxxxxxxx o osvobození xx daně x xxxxxx

Xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx 2020 osvobozen xxxxxx x dotace x xxxxx dotačního programu Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx "XXXXXXXXX" XXX XXXX.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§11

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Vondráček v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 159/2020 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, běží lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 xxxxxx x. 159/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, poukáže Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 331/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.8.2020

Informace

Právní předpis x. 159/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.4.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

234/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

x xxxxxxxxx od 8.5.2020

262/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

x účinností xx 3.6.2020

299/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 a zákon x. 159/2020 Xx., x kompenzačním xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

331/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.8.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.