Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.08.2020.


Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

159/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §2a

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §2aa

Společná ustanovení §2b

Předmět kompenzačního bonusu §3

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §3a

Výše kompenzačního bonusu §4

Bonusové období §5

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §6

Žádost o kompenzační bonus §7

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7a

Stanovení kompenzačního bonusu §8

Placení kompenzačního bonusu §9

ČÁST ČTVRTÁ - JEDNORÁZOVÉ OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY TOHOTO ZÁKONA DO ROZPOČTŮ OBCÍ VČETNĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Jednorázový nenávratný příspěvek §9a

Výše příspěvku §9b

Společná ustanovení k příspěvku §9c

ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů §10

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §11

č. 331/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

159

XXXXX

xx xxx 9. xxxxx 2020

o xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX XxX-2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatými z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "kompenzační xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX BONUS

§2

Subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle xxxx xxxxx xxxx subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xx xxxx xxxxx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx,

x) se xxxxx x činnosti, u xxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) bodech 12 x 13 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxx práce xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Subjektem xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxx xxxxx xxx, xxx xx xxx 12. xxxxxx 2020 xxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxx, jejíž samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx nastal po 31. xxxxx 2019.

§2x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je také xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx společníci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podíl xxxx xxxxxxxxxxxx kmenovým xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx představován xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx 12. xxxxxx 2020,

x) xxxxxxxxxx činnost, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou

1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xx společníkem,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, x níž xxxxxx účast na xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x xxxxxx uvedených x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx zakládající xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) byl xx xxx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx předpokládá, že xxxxx všechny xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxx §35ba odst. 2 xxxxxx x xxxxxx x příjmů.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx období

a) xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx upravujícího xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxx 180 000 Xx, anebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obrat podle §1d odst. 2 xxxxxx x účetnictví xx xxxxx dosud xxxxxxxxxx zdaňovací období xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx celou xxxxx xxxx společnost vykonává xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 180 000 Kč,

b) xxxxx xxxxxx ke xxx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxx rezidentem

1. Xxxxx republiky, nebo

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx období podle xxxxxxx a) xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx společníkem xxxx společností x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2aa

Subjekt kompenzačního bonusu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxx osoba, která

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr x x xxxxxxxx xxxx xxxx alespoň 4 xxxxxxxxxx měsíce účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx výkonu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x xxxxxx uvedených x §5 písm. x) bodech 12 x 13 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2020.

§2xx vložen xxxxxxx předpisem x. 331/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 7.8.2020

§2x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx x xxxx xxxxx, sourozenec x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx partnerství.

(4) Dohodou x práci konané xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nemohla xxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxx nad xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, x to xxxxxxx x důvodu

a) xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx provozovny xxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) péče o xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x případě xxxx xxxxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxx xx výrobcích, xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kompenzační xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx pomoc v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podporu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) podporu x nezaměstnanosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanost xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, za který xxxxxxx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx podle §2a xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za kalendářní xxx xxxxx

x) xxxxx §2, xxxxx xxxxx §2a,

x) jednou v xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx.

§3x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práci xx xxxxxxx dohody o xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxx xxxxx práce xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nastal den, xx xxxxx se xxxxxxxxx kompenzační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx provozovny,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

3. xxxxxxx či ukončení xxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, x xx xxxxxxx v xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx

2. xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dávky vyplácené xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx obdržel kompenzační xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx který obdržel

1. xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. kompenzační xxxxx xxxxx §2 xxxx 2a.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den pouze xxxxxx x případě, xx vykonává činnost xx základě xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxx uzavřenu xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem x xxxxxx zakládající xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) ke xxx 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx pracovní poměr.

§3a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2020 Xx. x účinností xx 7.8.2020

§4

Xxxx kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx 500 Xx xx každý xxxxxxxxxx xxx bonusového období.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §2aa činí 350 Kč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Bonusové xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx obdobím je xxxxxx xx 12. xxxxxx xx 30. xxxxx 2020.

(2) Druhým xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx 1. xxxxxx do 8. xxxxxx 2020.

(3) Třetím xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 9. xxxxxx xx 31. srpna 2020, x xx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 omezující xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§6

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx xx správě xxxx x příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx bonus (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kompenzační xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx obecných náležitostí xxxxxx obsahuje xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xx který xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx xx podává xx xxxxxxxx období.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podat xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx tato xxxxxx x této xxxxx xxxxxx, nárok xx kompenzační xxxxx xxxxxx.

(4) Potvrzení xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx elektronické kopie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaslané xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx podána xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dokumentu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §71 odst. 3 xxxxxxxx řádu.

§7x

Xxxxxx x kompenzační xxxxx x xxxxxxx xxxxx činné xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx §2aa xxxxxxxx xxxxx náležitostí podle §7 také

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx straně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2aa xxxx. 1 xxxx. a),

c) xxxxx xxxxxxxx listu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účasten xxxxxxxxxxxx pojištění na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx xxxxxx podle §2aa xxxx. 2.

(2) Xxxxx mzdového xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §2aa xxxx. 1 písm. x).

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.8.2020

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x počtu xxx xxxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx základě postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx x xxxxxx xxxx zjištěné.

(4) Xx xxxxx podle §7 xxxx. 3 xxx xxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx bonusu změnu xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x pozdější xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxx doměřit xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx doměřené xxxx xxxxxxxx.

§9

Placení kompenzačního bonusu

(1) Xxxxxxxx kompenzační xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx bonus se xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx přeplatkem a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx daňovému subjektu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx x vratitelného xxxxxxxxx x případě kompenzačního xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vrácení xxxxxxxxx podle odstavce 2 xx provede xxxxxxxxxxxxx na xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx vedený x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplatit xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, že xx xxxxx výkon rozhodnutí xxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

JEDNORÁZOVÉ OPATŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX ROZPOČTŮ XXXX XXXXXX HLAVNÍHO XXXXX XXXXX

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona do xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek ze xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "příspěvek").

§9a vložen xxxxxxx předpisem x. 299/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§9x

Xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx činí xxxxxx xxxxxx 1 250 Xx x xxxxx xxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx 2020.

(2) Xxxxxxxxx xxxx účelově xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx

(1) Příspěvek xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí z xxxxxxxx Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxxxx kraje, x xxxxx správním obvodu xx xxxx nachází (xxxx xxx "xxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraji xx 60 kalendářních xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx její xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 299/2020 Sb. x účinností xx 1.7.2020

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daně z xxxxxx

Xx daně x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx x xxxx 2020 osvobozen xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "XXXXXXXXX" PRO XXXX.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§11

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx-xx subjektu kompenzačního xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx nenávratného xxxxxxxxx xx státního rozpočtu xxxxx §9b odst. 1 zákona x. 159/2020 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xx 60 dní xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 331/2020 Xx. x účinností xx 7.8.2020

Informace

Právní xxxxxxx x. 159/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.4.2020.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

234/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2

x xxxxxxxxx xx 8.5.2020

262/2020 Xx., kterým se xxxx zákon x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

x xxxxxxxxx xx 3.6.2020

299/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 x zákon x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

331/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 159/2020 Xx., x kompenzačním xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.8.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.