Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.08.2020.


Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

159/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §2a

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §2aa

Společná ustanovení §2b

Předmět kompenzačního bonusu §3

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §3a

Výše kompenzačního bonusu §4

Bonusové období §5

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §6

Žádost o kompenzační bonus §7

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7a

Stanovení kompenzačního bonusu §8

Placení kompenzačního bonusu §9

ČÁST ČTVRTÁ - JEDNORÁZOVÉ OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY TOHOTO ZÁKONA DO ROZPOČTŮ OBCÍ VČETNĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Jednorázový nenávratný příspěvek §9a

Výše příspěvku §9b

Společná ustanovení k příspěvku §9c

ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů §10

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §11

č. 331/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

159

XXXXX

xx xxx 9. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru označovaného xxxx SARS XxX-2 xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx města Xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx; to xxxx xxxxxxx, pokud

a) xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx,

x) se xxxxx x činnosti, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx x výkon xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx, xxx xx xxx 12. xxxxxx 2020 xxx

x) xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxx, jejíž samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ode xxx, xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2019.

§2x

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx je také xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxx společnosti x ručením xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jedné xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Subjektem kompenzačního xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ke xxx 12. xxxxxx 2020,

x) xxxxxxxxxx činnost, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako zaměstnanec, x xxxxxxxx

1. zaměstnání xx společnosti x xxxxxxx omezeným, xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

2. zaměstnání x xxxxxxx pedagogické,

3. xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodů uvedených x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx práce na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zakládající xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx,

x) byl xx xxx 12. března 2020 daňovým

1. rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx všechny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxx §35ba xxxx. 2 zákona x xxxxxx x příjmů.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx období

a) xxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx bonusovému xxxxxx xxxxxxxxxxx částku 180 000 Kč, xxxxx xxxxx předpokládá, xx xxxx xxxxx podle §1d odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx první xxxxx xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx částku 180 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxx ke xxx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období podle xxxxxxx x) xx xxxxxx na území Xxxxx republiky.

(5) X xxxxxxx, xx je xxxxxxx osoba společníkem xxxx společností s xxxxxxx xxxxxxxx, posuzuje xx xxxxxxx podmínek xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx práci xx xxxxxxx dohody o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr x x důsledku xxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx mimo pracovní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx je účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx, u xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2020.

§2xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 7.8.2020

§2x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx x xxxx xxxxx, sourozenec x xxxxxx xxxx partner xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx partnerství.

(4) Dohodou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákoníku práce.

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxx xxx, za který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud tato xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nad míru xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx zdraví nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, a xx xxxxxxx z xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx provozovny xxxxxxxxxxx x ručením omezeným,

b) xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) péče x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx poptávky xx xxxxxxxxx, službách xxxx jiných výstupech xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoc x xxxxxx xxxxx x xxxxxx upravujícího státní xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xx xxxxx obdržel xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kompenzační xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zaměstnanost.

c) xxxxxxxxxxx xxxxx podle §2a xx kalendářní xxx, xx xxxxx společnost x ručením xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovanou zaměstnavatelům x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx opatřeními xxxxx §1.

(4) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) podle §2, xxxxx xxxxx §2a,

x) jednou x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx více společností x ručením omezeným.

§3x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx práci na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x práci konané xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx, xx který xx xxxxxxxxx kompenzační xxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu x xxxxxx xx xxxxxx

x) zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, x to xxxxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxx uzavření či xxxxxxx xxxxxxx provozovny,

2. xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx výstupech nebo

3. xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, a xx xxxxxxx v xxxxxxxx

1. xxxx karantény xxxx

2. xxxx o dítě xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xxxxxxx

1. xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx 2a.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den pouze xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx více xxx jedné xxxxxx x xxxxx konané xxxx pracovní poměr.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x práci xxxxxx xxxx pracovní xxxxx x xxxxx xx xx toto xxxxxx xxxxxxxx započitatelný příjem x xxxxxx zakládající xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx a

b) xx xxx 11. xxxxxx 2020 uzavřenu xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.8.2020

§4

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 500 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx bonusového xxxxxx.

(2) Xxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx §2aa xxxx 350 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období.

§5

Bonusové xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 12. xxxxxx do 30. xxxxx 2020.

(2) Druhým xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx od 1. xxxxxx xx 8. xxxxxx 2020.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, které může xxxxxxxx vláda xxxxxxxxx x rámci období xx 9. xxxxxx xx 31. xxxxx 2020, x xx xxx dny, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 omezující xxxxx xxxx zčásti xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

SPRÁVA XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§6

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx spravuje xxxx daň xxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) Kompenzační xxxxx je xxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti.

(3) Správcem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx ke správě xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx bonusu").

§7

Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kompenzační xxxxx xx vyměřuje xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také

a) xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v české xxxx, xx který xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výkon xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podat xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx x této xxxxx xxxxxx, xxxxx xx kompenzační bonus xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxx v případě xxxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnoručním xxxxxxxx, zaslané na xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xx žádost x xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dokumentu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, považuje xx za potvrzenou xxxxx §71 xxxx. 3 daňového xxxx.

§7x

Xxxxxx x kompenzační xxxxx x xxxxxxx xxxxx činné xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxx x kompenzační bonus xxxxx §2aa obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 také

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx dohody x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr xxxxx §2aa xxxx. 1 xxxx. a),

c) xxxxx mzdového xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2aa odst. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx prokazujícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2aa xxxx. 1 xxxx. x).

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.8.2020

§8

Xxxxxxxxx kompenzačního bonusu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx bonusové xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx výši odpovídající xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x počtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností xxxx xx základě xxxxxx kontroly, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx kompenzační xxxxx x kompenzační bonus xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx a částky xxxx xxxxxxxx.

(4) Ve xxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 lze xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx změně žádosti xxxxx xxxx předepsáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx evidence xxxx, xxxxxxx bonusu změnu xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx změně xxxxxxx, správce bonusu xxxx xx jejím xxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxxxx bonus.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxxx kompenzační xxxxx xxxxxxx xxxxxx předepíše xx xxxxxxxx daní. Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx předepsáním vyměřeného xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxxxxx přeplatkem x xxxxxxx bonusu jej xxxxx daňovému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx vyměření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xx provede xxxxxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx bonus.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxx exekuci.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx vyplacenému kompenzačnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx je xxxxx výkon rozhodnutí xxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx. Tuto výplatu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx exekuci.

XXXX ČTVRTÁ

JEDNORÁZOVÉ OPATŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX DO XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obcí včetně xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx rozpočtu (dále xxx "příspěvek").

§9a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§9b

Výše příspěvku

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx součin xxxxxx 1 250 Xx a xxxxx xxxxxxxx obce podle xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx zpracované Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. lednu 2020.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§9c

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kraj").

(2) Xxxxxxxxx poukáže Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx na xxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 299/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

XXXX XXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§10

Zvláštní xxxxxxxxxx o osvobození xx xxxx x xxxxxx

Xx daně z xxxxxx fyzických xxxx xx x xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx "XXXXXXXXX" XXX XXXX.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§11

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx uplynutím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx nenávratného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 xxxxxx č. 159/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, poukáže Xxxxxxxxxxxx financí kraji xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2020 Xx. x účinností xx 7.8.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

234/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx s výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

x xxxxxxxxx xx 8.5.2020

262/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 159/2020 Xx., o xxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2

s účinností xx 3.6.2020

299/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 x zákon x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

331/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2020 Xx., x kompenzačním bonusu x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.8.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.