Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.04.2020 do 10.05.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 404)

158/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

158

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 9. dubna 2020 x. 404

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení vlády č. 194 xx dne 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 5 a 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 xxxx. a) až x) xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli zdravotních xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu v xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxx COVID-19 na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x studentům

a) xxxxxx x šestého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lékařských fakultách xxxxxxxxx vysokých xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx prezenční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lékařství xx xxxxxxx xxxxxx škole,

c) xxxxxx xxxxxxx prezenční xxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx škole,

d) posledních xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx formy xxxxxxxxxxxx x pětiletých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xx xxxxxx škole nebo xxxxx vzdělání xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x x výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) všech xxxxxxx xxxxxxxxx formy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxx 4 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. ministru školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4,

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příloze k xxxxxx usnesení xxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v bodu 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxx 1, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 4, které xx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx požadovaný xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x předpokládanou xxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx,

6. vysokým, vyšším xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťujícím xxxxx xxxx a xxxxxxxx podle xxxx 1 sestavit xxxxxxx xxxx a studentů xxxxx xxxx 1 x tyto zaslat xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

7. osobám xxxxx bodu 4 xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x skutečné xxxx, xx xxxxxx x xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednom vyhotovení xxxx xxxxx x xxxxx vyhotovení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx primátorovi xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx konkrétní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, razítko x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx usnesení xxxxx xx dne 15. xxxxxx 2020 č. 220, vyhlášené xxx č. 90/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 4,

xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x. 158/2020 Xx.

(xx xxx 9. xxxxx 2020 x. 404)

Xxxxxxxxx Na Bulovce

Fakultní xxxxxxxxx v Xxxxxx

Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx vojenská xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxx Budějovice x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemocnice x. s.

Krajská xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx nemocnice Xxxxxxx a. s.

Fakultní xxxxxxxxx Hradec Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje, a. x.

Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx nemocnice Brno

Fakultní xxxxxxxxx x xx. Xxxx x Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx nemocnice Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxx, a. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 158/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 9.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 158/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.