Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.04.2020 do 10.05.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 404)

158/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

158

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 9. xxxxx 2020 č. 404

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxx

X návaznosti xx xxxxxxxx vlády č. 194 xx dne 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda v xxxxxxx čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxx

1. k xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx činnosti orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx x šestého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lékařských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx studijního programu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx škole,

c) xxxxxx ročníku prezenční xxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) posledních xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx formy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 96/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x bakalářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx prezenční xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx psychologie navazujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené v xxxx 4 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4,

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb uvedeným x příloze x xxxxxx usnesení xxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x bodu 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních v xxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x doručovat příkazy x výkonu pracovní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx konkrétní xxxxx xxxxxxx x xxxx 1, a xx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v bodu 4, xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, které požadují x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx xxxx výkonu pracovní xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a středním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 sestavit xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

7. osobám xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx xx 30 xxx xx skončení xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x skutečné xxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávána, x xxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxx vyhotovení xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příkaz xxxxx xxxx 5; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx, xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, razítko x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášené pod č. 90/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 4,

hejtmani x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha x usnesení xxxxx x. 158/2020 Xx.

(xx xxx 9. xxxxx 2020 x. 404)

Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx

Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxx nemocnice x Xxxxx

Xxxxxxxxx České Xxxxxxxxxx x. s.

Fakultní xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemocnice x. s.

Krajská xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Hradec Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje, x. x.

Xxxxxxxxx Xxxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx u xx. Xxxx x Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Olomouc

Fakultní xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx nemocnice X. Xxxx, x. s.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 158/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 9.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 158/2020 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 227/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.