Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.04.2020 do 10.05.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 404)

158/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

158

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 9. dubna 2020 x. 404

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda v xxxxxxx čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2, xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx stav x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) zákona x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu platnosti xxxxxxxxx stavu v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žákům x studentům

a) pátého x šestého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lékařství na xxxxxxx xxxxxx škole,

c) xxxxxx ročníku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx škole,

d) posledních xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x pětiletých magisterských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vzdělání na xxxxx odborné škole xxxx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx nelékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterských studijních xxxxxxxx navazujících na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx x xxxx 4 x xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxx podle bodu 1,

3. xxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeným x xxxx 4,

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x příloze x xxxxxx xxxxxxxx využívat xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx směru,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy vydávat x xxxxxxxxx příkazy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx 1, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v bodu 4, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx požadovaný počet xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx požadují x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. vysokým, xxxxxx xxxxxxxx x středním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťujícím xxxxx xxxx a xxxxxxxx podle xxxx 1 sestavit seznamy xxxx x xxxxxxxx xxxxx bodu 1 x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

7. osobám xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx xx 30 xxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxx o výkonu xxxxxxxx povinnosti x x xxxxxxxx xxxx, xx kterou x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxx vyhotovení xxxx osobě a xxxxx xxxxxxxxxx zaslat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx primátorovi xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx konkrétní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5; xxxxxxxxx x vykonané xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, u které xxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx, dobu výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxx vystavující xxxx xxxxxxxxx;

XX. zrušuje xxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. xxxxxx 2020 č. 220, vyhlášené xxx č. 90/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy,

ředitelé xxxx xxxxxxxxx x xxxx 4,

hejtmani a xxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

xxxxxxx x ředitelé xxxx xxxxx xxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 158/2020 Xx.

(xx dne 9. xxxxx 2020 č. 404)

Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - Vojenská xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxxxxxx České Budějovice x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx krajská nemocnice x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x. s.

Krajská xxxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje, x. x.

Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Brno

Fakultní xxxxxxxxx x xx. Xxxx v Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx nemocnice Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxx, a. x.

Informace

Právní předpis x. 158/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.4.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 158/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.