Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.04.2020 do 10.05.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 404)

158/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

158

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 9. dubna 2020 č. 404

x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, označovaného jako XXXX CoV-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 xxxx. a) xx x) zákona č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu platnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xx lékařských xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lékařství xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx prezenční xxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx denní xxxx xxxxxxxxx formy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx magisterských xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx nebo xxxxx vzdělání xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxx připravujícím xx xx nelékařské zdravotnické xxxxxxxx podle zákona č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x bakalářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx psychologie xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x metodicky vést xxxxx xxxxxxx x xxxx 4 x xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. ministru školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeným x xxxx 4,

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x příloze k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxx 1 a informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx x primátorovi xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx 1, x xx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v bodu 4, xxxxx ve xxxx požadavku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x studentů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo oboru xxxxxxxx, xxxxx požadují x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x tyto xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxx primátorovi hlavního xxxxx Xxxxx,

7. osobám xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx xx 30 xxx od skončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x skutečné době, xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx potvrzení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx vyhotovení zaslat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx konkrétní osobě xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5; xxxxxxxxx x vykonané xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, identifikaci xxxxx, u xxxxx xxxx vykonávána pracovní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

XX. zrušuje xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. března 2020 č. 220, xxxxxxxxx xxx č. 90/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 4,

xxxxxxxx x xxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx podle xxxx 1

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 158/2020 Xx.

(xx xxx 9. xxxxx 2020 č. 404)

Xxxxxxxxx Xx Bulovce

Fakultní xxxxxxxxx v Xxxxxx

Xxxxxxxxx Xx Homolce

Ústřední vojenská xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxx nemocnice x Xxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxx Budějovice x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx zdravotní x. s.

Krajská xxxxxxxxx Xxxxxxx x. s.

Fakultní xxxxxxxxx Hradec Králové

Nemocnice Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x. x.

Xxxxxxxxx Jihlava, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx nemocnice Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x sv. Xxxx x Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx T. Xxxx, x. s.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 158/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 9.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 158/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.