Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2020 do 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 334)

142/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

142

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. března 2020 č. 334

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) a §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 31. března 2020 od 00:00 xxx xx 12. xxxxx 2020

I. nařizuje

1. xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx:

x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx pobytem xxx 90 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nezletilé děti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx nacházeli xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

x) xxx xxxxxx Evropské unie x cizince s xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (průjezd x xxxxxxxxxx),

x) xxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx-xx vstup těchto xxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 21 dní, a xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 14 dnů,

f) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxx xxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Polskou xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx republikou,

h) xxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

j) xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx mezinárodních organizací xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx podmínky a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice,

2. xxxxx vycestování x xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx:

x) pro xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jednorázového xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem jednorázového xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, 

x) xxx přeshraniční xxxxxxxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxx státní hranici x Německou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 21 xxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Rakouskou republikou, Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx překračují xxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro pracovníky xxxxxxxxxxx dopravy,

g) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx vyžadované pro xxxxxxxxxx státní xxxxxxx,

3. xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx republiky oznámit xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx jakémukoli poskytovateli x oboru všeobecné xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxx 1 xxxx. x), x), x), x) x x xxxx 2 písm. x) x e). Xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. h) xx x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx než 21 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx osoby, které xxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx i), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vycestování xxxxxx déle než 21 xxxxxxxxxxxx dní,

4. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, aby u xxxx, které oznámí xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 3, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxx x. 258/2000 Xx. x xxxxx 14 xxx,

5. xxxx osobám, xxx xxxxx neplatí xxxxxxxxx uvedená x xxxx 3 větě xxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, pak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly příznaků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxxxx pracovníkům při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx přítomnosti onemocnění XXXXX-19,

x) x případě xxxxxxxxxxxxx maximálně omezit xxxxx kontakt s xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;

XX. zakazuje

všem xxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx x bodu X/3 xxxx první, xxxxx xxxxx xx xxxxx celé Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxx do zaměstnání x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxx, x zajištění xxxx x xxxxxxx, využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

c) xxxx xx zdravotnických xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 

x) xxxx xxxx do xxxxx xxxxx bydliště,

f) xxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx státní hranice xxx xxxx I/1 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx uveřejněným xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxx xxxx X/2 tohoto xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxx X/1 x I/5 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. března 2020 č. 198, x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx pod č. 71/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 13. xxxxxx 2020 č. 203, o xxxxxxx krizového opatření, xxxxxxxxxxx xxx č. 76/2020 Sb.,

3. xxxx XX. až XX. usnesení vlády xx xxx 18. xxxxxx 2020 č. 247, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 106/2020 Sb.,

4. xxxxxxxx xxxxx xx dne 23. xxxxxx 2020 č. 281, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 128/2020 Sb.,

5. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 13. xxxxxx 2020 č. 209 x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, vyhlášeného pod č. 81/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 142/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 31.3.2020 x xxxxx xx 14.4.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx předpisu jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

150/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.4.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.