Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2020 do 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 334)

142/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

142

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. března 2020 x. 334

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) a §6 xxxx. 2 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda x účinností ode xxx 31. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx xx 12. xxxxx 2020

X. xxxxxxxx

1. xxxxx vstupu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxx, xx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx pobývající s xxxxxxxxxx pobytem nad 90 xxx nebo xxxxxxx pobytem na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx (repatriace),

b) xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x cizince s xxxxxxxxx pobytem v Xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx domů x xxxx x xxxxxx xxxxx vystavenou nótu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (průjezd x xxxxxxxxxx),

x) xxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx vstup těchto xxxxxxx v xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx s Německou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 21 xxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 14 dnů,

f) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnictví, sociálních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro přeshraniční xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranici x Xxxxxxx republikou xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xx sídlem x Xxxxx republice,

k) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice,

2. xxxxx vycestování x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx neplatí:

a) xxx xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxx a chtějí xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do této xxxx, 

x) xxx přeshraniční xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 21 xxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu práce xxxxxxxxxx státní xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou, Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx republikou,

e) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů,

i) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra může xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, bezprostředně xx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxx skutečnost, x xx telefonicky nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro děti x xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxx jakémukoli poskytovateli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x bodě 1 písm. b), x), x), g) x x bodě 2 xxxx. x) x e). Xxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výjimky xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx delší než 21 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2 xxxx. x) xx i), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx,

4. xxxx poskytovatelům zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx 3, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx. x xxxxx 14 xxx,

5. všem xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedená v xxxx 3 xxxx xxxxx:

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx telefonicky xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx registrujícímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo nemají-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly příznaků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx budou zjištěny xxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxxxx pracovníkům xxx xxxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx personálem xx xxxxx území;

II. xxxxxxxx

xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bodu X/3 větě první, xxxxx pohyb xx xxxxx celé České xxxxxxxxx x výjimkou:

a) xxxx do xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) cest xxxxxxxx nutných k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx x xxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

c) cest xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 

x) xxxx xxxx xx místa xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx uveřejněným xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx I/1 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx xxx překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X/2 xxxxxx xxxxxxxx;

XX. zrušuje

1. xxxx X/1 x X/5 xxxxxxxx vlády xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 198, x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 71/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 13. xxxxxx 2020 č. 203, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 76/2020 Sb.,

3. xxxx XX. xx XX. usnesení vlády xx xxx 18. xxxxxx 2020 č. 247, x přijetí krizového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 106/2020 Sb.,

4. xxxxxxxx vlády xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 281, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášené xxx č. 128/2020 Sb.,

5. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 13. xxxxxx 2020 č. 209 x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 81/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx vnitra

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 142/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.3.2020 x platí do 14.4.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

150/2020 Xx., x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.4.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.