Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2020 do 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 334)

142/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

142

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. března 2020 x. 334

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) a §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 31. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx do 12. xxxxx 2020

X. xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx neplatí:

a) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nezletilé xxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx nacházeli xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

x) xxx xxxxxx Evropské unie x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přes Českou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx vystavenou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (průjezd x xxxxxxxxxx),

x) xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx těchto xxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 21 xxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky uplynulo xxxxxxx 14 xxx,

x) xxx přeshraniční pracovníky xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Slovenskou xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxxxxxx státní hranici x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xx xxxxxx v Xxxxx republice,

k) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx státní xxxxxxx,

2. xxxxx vycestování x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem jednorázového xxxxxxxxxxx,

x) xxx občany Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jednorázového xxxxxxxxxxx xx této xxxx, 

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx výkonu práce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Německou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Rakouskou xxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 21 xxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxx hranici x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx republikou xxxx Xxxxxxxxxx republikou,

e) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy,

g) xxx xxxxxxxxxx servisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx x jiné zaměstnance xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxxx mimořádných situacích,

přičemž Xxxxxxxxxxxx vnitra může xxxx sdělením na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx vyžadované pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, bezprostředně xx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx telefonicky xxxx xxxxx xxxxxxxxx přístupem, xxxxx registrujícímu poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx nebo praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x bodě 1 xxxx. b), x), x), g) x x bodě 2 xxxx. d) x x). Xxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxx. h) až x), platí xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx z území Xxxxx republiky na xxxxxxx výjimky xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx i), xxxxx povinnost podle xxxx první, pokud xxxx jejich vycestování xxxxxx xxxx xxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx,

4. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx, aby x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx 3, xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxx x. 258/2000 Sb. x xxxxx 14 xxx,

5. xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3 xxxx xxxxx:

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly příznaků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezit xxxxx kontakt s xxxxxxx personálem xx xxxxx území;

II. xxxxxxxx

xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxx xxxxx neplatí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx X/3 xxxx první, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx s výjimkou:

a) xxxx xx xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx o děti, x xxxxxxxxx péče x xxxxxxx, využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xx zdravotnických zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí, 

e) xxxx xxxx xx místa xxxxx bydliště,

f) xxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových stránkách Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyžadované xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx X/1 xxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx překročení xxxxxx hranice podle xxxx X/2 tohoto xxxxxxxx;

XX. zrušuje

1. body X/1 a X/5 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 198, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 71/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx vlády xx xxx 13. xxxxxx 2020 č. 203, x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxx č. 76/2020 Sb.,

3. xxxx II. xx XX. usnesení vlády xx xxx 18. xxxxxx 2020 č. 247, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 106/2020 Sb.,

4. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 281, x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 128/2020 Sb.,

5. usnesení xxxxx xx xxx 13. xxxxxx 2020 č. 209 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 81/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

1. místopředseda vlády x xxxxxxx vnitra

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 142/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.3.2020 x xxxxx xx 14.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

150/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2020

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.