Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2020 do 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 334)

142/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

142

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxxxx 2020 č. 334

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) a §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx xxx 31. xxxxxx 2020 od 00:00 xxx xx 12. xxxxx 2020

I. nařizuje

1. xxxxx vstupu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx:

x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

x) xxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx a xxxx k tomuto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (průjezd x xxxxxxxxxx),

x) xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx-xx vstup xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxx xxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx než 21 xxx, a xxxxxxx od posledního xxxxxx xx území Xxxxx republiky uplynulo xxxxxxx 14 xxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx pracovníky xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx spolkovou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou, Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx pracovníky xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx pracovníky xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

j) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx vycestování x xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v jiné xxxx x chtějí xxxxxxx Českou republiku xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxx, 

x) pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 21 xxx,

x) xxx přeshraniční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx, xxxxx pravidelně xx xxxxxx výkonu práce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Německou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Rakouskou republikou, Xxxxxxx republikou xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx pracovníky xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx servisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při plnění xxxxxxxxxx úkolů,

i) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách stanovit xxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx státní hranice,

3. xxxx osobám, které xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost, x xx telefonicky xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost; xx neplatí xxx xxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxx 1 xxxx. x), x), x), g) x x xxxx 2 písm. x) x x). Xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě výjimky xxxxx bodu 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 písm. x) až x), xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxx jejich vycestování xxxxxx xxxx než 21 xxxxxxxxxxxx xxx,

4. xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxx u xxxx, které xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3, rozhodli x xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx. x délce 14 xxx,

5. xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3 xxxx xxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx, a xx telefonicky xxxx xxxxx vzdáleným xxxxxxxxx, xxxxx registrujícímu poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx zjištěny xxxxxxxx infekčního onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkům xxx xxxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx území;

II. zakazuje

všem xxxxxx, které xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx X/3 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x výjimkou:

a) xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

b) xxxx xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx o děti, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xx zdravotnických zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) cest xx xxxxxx xxxxxxxx neodkladných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministru xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx I/1 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Ministerstva xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx I/2 xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. body X/1 a X/5 xxxxxxxx vlády ze xxx 12. března 2020 č. 198, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 71/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 13. xxxxxx 2020 č. 203, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 76/2020 Sb.,

3. xxxx XX. až XX. xxxxxxxx vlády xx xxx 18. xxxxxx 2020 č. 247, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 106/2020 Sb.,

4. usnesení xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 281, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 128/2020 Sb.,

5. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 13. xxxxxx 2020 č. 209 x přijetí krizového xxxxxxxx, vyhlášeného xxx č. 81/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 142/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.3.2020 x xxxxx xx 14.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

150/2020 Sb., x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.