Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2020 do 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 334)

142/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

142

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. března 2020 x. 334

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) x §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 31. xxxxxx 2020 od 00:00 xxx xx 12. xxxxx 2020

I. xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytem xxx 90 xxx nebo xxxxxxx pobytem xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx nacházeli xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx (repatriace),

b) xxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx vystavenou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (průjezd x xxxxxxxxxx),

x) pro xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Německou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx 21 dní, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Polskou xxxxxxxxxx xxxx Slovenskou xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pravidelně xx účelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Polskou republikou xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx pracovníky xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx pracovníky xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

j) xxx diplomaty a xxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice,

k) v xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx,

xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx hranice,

2. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx:

x) pro xxxxxxx, xxxxx chtějí xxxxxxx Českou republiku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx držiteli pobytového xxxxxxxxx v xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx republiku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, 

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 21 xxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnictví, xxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxxxx záchranném systému, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou, Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxx překračují státní xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Slovenskou xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů,

i) x xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx,

xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyžadované pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, bezprostředně xx xxxxxx xx Xxxxx republiky oznámit xxxx skutečnost, x xx telefonicky xxxx xxxxx vzdáleným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx registrujícího xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost; xx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx. x), x), x), x) x v xxxx 2 xxxx. d) x e). Xxx xxxxx, které přicestovaly xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxx. x) xx x), platí xxxxxxxxx xxxxx věty první, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx xxxxx xxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx osoby, které xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2 písm. x) xx x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 21 kalendářních xxx,

4. xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxx x xxxx, které xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 3, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb. x xxxxx 14 xxx,

5. xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxx 3 větě xxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx chřipkového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx telefonicky nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxx xxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly příznaků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx zjištěny xxxxxxxx infekčního onemocnění xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx odběru biologického xxxxxx za účelem xxxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx maximálně xxxxxx xxxxx kontakt x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx území;

II. zakazuje

všem xxxxxx, které vstoupí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx neplatí povinnost xxxxxxx x bodu X/3 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) cest xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xx zdravotnických zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx bydliště,

f) xxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vnitra

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxx xxxx I/1 xxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx I/2 xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxx X/1 a X/5 xxxxxxxx vlády xx xxx 12. března 2020 č. 198, x xxxxxxx krizového opatření, xxxxxxxxx xxx č. 71/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx vlády ze xxx 13. xxxxxx 2020 č. 203, o xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 76/2020 Sb.,

3. xxxx XX. až XX. xxxxxxxx xxxxx xx dne 18. xxxxxx 2020 č. 247, x přijetí krizového xxxxxxxx, vyhlášeného xxx č. 106/2020 Sb.,

4. xxxxxxxx vlády xx dne 23. xxxxxx 2020 č. 281, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 128/2020 Sb.,

5. xxxxxxxx vlády xx xxx 13. xxxxxx 2020 č. 209 x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášeného xxx č. 81/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx vnitra

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis č. 142/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.3.2020 x platí xx 14.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

150/2020 Xx., x přijetí krizového xxxxxxxx

x účinností od 7.4.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.