Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 332)

140/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 145/2020 Sb.

č. 150/2020 Sb.

INFORMACE

140

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. března 2020 č. 332

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x), d) x §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s účinností xx 30. xxxxxx 2020

X. xxxxxxxx všem xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) krizového xxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx xxxxx x. 315/2014 Sb., (dále xxx "kritický zaměstnanec"), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nouzového xxxxx, x xxxxxxxx osob, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. zdržovat xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přestávek x x xxxx mimo xxxxxxxx xxxx, včetně xxxx přestávek v xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) cest xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx do xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx zaměstnanci,

c) xxxx xxxxxxxx nutných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx kritický xxxxxxxxxxx je v xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/1x) xx x) xxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx svému xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele x xxxx cestě vyrozumět xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx, že xxxxxx, xx byli v xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx (xxxx jen "rizikový xxxxxxx"), xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provozují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"),

1. zajistit xxxx xxxxxxxxx zaměstnancům, kterým x době xxxx xxxxxxxx xxxx nařídí xxxxx bodu XX. xxxxxx xxxxxxxx zdržovat xx xx jiném xxxxx xxx x xxxxxx bydlišti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nezbytné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxx zaměstnanců,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx žádosti zaměstnance xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx blízké xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx by za xxxxxxxxxx okolností xxxxx xxxxxxxxxxx poskytoval xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx volnosti pohybu xxx xxxx XX. xxxxxx řádně vykonávat,

d) xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx volnosti xxxxxx xxx bodu XX. xxxxxx řádně xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx měli xxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxxx x rizikovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravidla:

a) v xxxxxxx, xx dotčený xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx kritický zaměstnanec xxx xxxxxxxx kontakt, xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx práce xxxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nezbytný xxx zajištění funkce xxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokud v xxxxxxx 14 xxx xx xxxxxxxxxx kontaktu xxxxx x kritického xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx klinické příznaky xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxx z provedených xxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx kritickému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxxx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznaků, xxxxx xxxx xxxxxxxx kontakt x jejichž xxxxx xxxxx je dle xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dotčený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracuje x xxxxxxxxxxxx třídy XXX2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 xxx,

2. kritický zaměstnanec xxxxxxx jeden xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 8 hodin,

3. kritický xxxxxxxxxxx využívá xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přítomnosti xxxx xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracuje v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx zdravotní stav x xxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. kritický zaměstnanec xxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s XX-XXX xxxxxxxxxx xx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxx rapid xxxx z kapilární xxxx xx xxxxxxxxxx XxX x XxX xxxxxxxxxx,

8. x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu XX/7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx 14 xxx xx rizikového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x RT-PCR vyšetřením xx SARS-CoV-2 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx XxX x XxX xxxxxxxxxx,

9. x případě xxxxxxxxxxx výsledku xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu XX/8 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práci x xxxxxxxxx režimu xxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dotčený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dotčený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx IV. tohoto xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

XX. stanoví, xx xxxxxxx xx zákazu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. X xxxx. 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2020, x. x. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN, se xxxxxxxx xxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 140/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.