Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 332)

140/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 145/2020 Sb.

č. 150/2020 Sb.

INFORMACE

140

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxxxx 2020 x. 332

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x), x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020

X. xxxxxxxx všem xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. x) krizového xxxxxx, kteří se x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády x. 315/2014 Xx., (dále xxx "kritický xxxxxxxxxxx"), xxxxxxx dovolené xx xxxx xxxxxxxxx stavu, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx nařízena xxxxxxxxx;

XX. nařizuje všem xxxxxxxxx zaměstnancům

1. xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx dobu, včetně xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxx x oddech, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obstarávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx do xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx neodkladných xxxxxxxx záležitostí,

přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx bodu XX/1x) až x) xxxxxx usnesení povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx, je xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele x xxxx xxxxx vyrozumět xxxxx, xxxxxxx to xxxx možné,

2. v xxxxxxx, xx xxxxxx, xx byli x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranných prostředků (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. k) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provozují xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "dotčený xxxxxxxxxxxxx"),

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx jiném xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zajištění

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x rodinou x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx volnosti xxxxxx xxx xxxx XX. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxxxx xxxxx zaměstnanec v xxxxxxxx xxxxxxx volnosti xxxxxx dle xxxx XX. nemůže řádně xxxxxxxxx,

2. zajistit xxxxxxxx xxx kritické xxxxxxxxxxx, xxxxx měli xxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxx xxxx kritičtí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

3. v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržovat xxxx xxxxxxxx:

x) v xxxxxxx, xx dotčený xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxx rizikový kontakt, xxx xxxxxxxx, zda xx výkon xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dotčený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx zajištění funkce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který dotčený xxxxxxxxxxxxx provozuje, pak xxxxxxx zaměstnavatel a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupují xxxxx bodu XX. xxxxxx usnesení; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx v xxxxxxx 14 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příznaky xxxxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx dotčený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx;

XX. nařizuje všem xxxxxxxxx zaměstnancům xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž výkon xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nezbytný xxx xxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dotčený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dodržovat xxxx pravidla:

1. kritický xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx třídy XXX2 xxx výdechového xxxxxxx xx xxxx 14 xxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 8 xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracuje v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx minimalizoval xxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pohyb xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx před zahájením xxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měření xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav x xxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxx,

7. kritický xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s XX-XXX xxxxxxxxxx xx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxx xxxxx xxxx z kapilární xxxx xx xxxxxxxxxx XxX x XxX xxxxxxxxxx,

8. v xxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku obou xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x za 14 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x XX-XXX xxxxxxxxxx xx XXXX-XxX-2 a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx z kapilární xxxx xx xxxxxxxxxx XxX x IgG xxxxxxxxxx,

9. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku obou xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/8 tohoto usnesení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxx práci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx x kritických xxxxxxxxxxx xxx klinických xxxxxxxx, xxxxx měli xxxxxxxx kontakt a xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx nezbytný xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx, že xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. X xxxx. 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26. března 2020, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN, se xxxxxxxx xxx na xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kritické xxxxxxxxxxx podle xxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 140/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.