Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2020.


Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

135/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST TŘETÍ - MATURITNÍ ZKOUŠKA §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34

ČÁST ČTVRTÁ - VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM §35

ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA §36 §37 §38 §39 §40 §41

ČÁST ŠESTÁ - VYKONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM §42

ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §54

INFORMACE

135

ZÁKON

ze xxx 25. xxxxxx 2020

x zvláštních xxxxxxxxxx pro přijímání x xxxxxxxx druhům xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2019/2020

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx ke vzdělávání xx střední xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2019/2020 x xx xx navazující xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx otázky.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

§2

(1) X přijetí xxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx přijímací zkouška xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 14 xxx xx obnovení xxxxxxxx osobní přítomnosti xxxx xx středních xxxxxxx.

(3) Jednotná xxxxxxxxx xxxxxxx se koná x případech, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky stanoví x xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 2020/2021.

§4

X platnosti zůstávají

a) xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxx vzdělání x formy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměřeních xxxxxxxx vzdělávacího programu,

stanovené xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxxxxxxx zákona.

§5

Obsah x xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacímu programu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxx x xxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxxxx oboru Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxxxx oboru Xxxxxxxxxx x její xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx školní xxxxxxxxx zkoušky stanovuje xxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Školní xxxxxxxxx xxxxxxx koná xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx přijímacího xxxxxx, xxxxx xxxxxx. Uchazeč, xxxxx xx xxxxx xx xxxx vzdělání Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jednotnou xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx škole.

§7

(1) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx vyhlášených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxxx konání x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx termín xxx konání druhého xxxxxxx školní přijímací xxxxxxx xx den xxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx konání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx konání xxxxxx přijímací xxxxxxx xx den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx školní přijímací xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx termínem xxxxxx xxxx zkoušky a xxxxxxxx ji zveřejní xx internetových xxxxxxxxx xxxxx.

§8

Uchazeč, xxxxx se xxx vážné důvody x xxxxxxx termínu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx neúčast xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x náhradním termínu. X tomto náhradním xxxxxxx koná xxxxxxx x xxxxxxxxx uchazeč x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uloženou ochrannou xxxxxxxx, který xx xxx xxxxx důvody x řádnému termínu xxxxxxxxx zkoušky nedostavil x xxxx neúčast xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uchazeče, xxxxxxxxx ředitel příslušného xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Náhradní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx. Náhradní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uchazeči ředitel xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx přijímací xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§10

Další xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje §20 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Český xxxxx x xxxxxxxxxx. Povinnost xxxxx ověřit rozhovorem xxxxxxx českého jazyka, xxxxx xx xxxxxxxx xxx vzdělávání x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx dotčena.

§12

Xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

§13

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledků vzdělávání (xxxx jen "Centrum") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Centrum. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dní xx řádném termínu xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxxxx uchazeče xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx ročníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx dní.

§14

Ředitel školy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx školní přijímací xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxxxxxxxx podílí xxxxxxx 60 %; x případě přijímacího xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Gymnázium xx xxxxxxxxx přípravou nejméně 40 %.

(2) Další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ředitel školy.

(3) Xxxxx xxxxxxxx dosažených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x českého xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx redukované xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxxx xxxxxxxx, než xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uchazečů do 8 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxx xxxxxx xxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx zveřejní výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přijímacího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

X oborech vzdělání, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx nekoná xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxx přijatých uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne ukončení xxxxxxxxx, nejpozději však xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx konání řádného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Proti rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §60g školského xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezletilého uchazeče xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx potvrdí xxxxxxxxxx nebo odesláním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx nejzazším xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uchazečů, a x tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx přijat na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správního xxxx.

ČÁST TŘETÍ

MATURITNÍ XXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 21 xxx xx obnovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx středním xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2020.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx zkoušce xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxx xxx, xxx podal xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx opravné xxxxxxx.

§22

Maturitní zkouška xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 a xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx §79 xxxxxxxxx zákona x tím, xx xx společné xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x cizí jazyk xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxx xxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zkouškami xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §78a xxxxxxxxx xxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společné části xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústní, xxxxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Profilovou xxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§26

V případě xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx před zkušební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx maturitní xxxxx a xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx seznámí xxxxxxx xxxxx žáka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§27

X případě, že xxx xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx neúspěšně xxxxxxxxxx xxxxxxx, opravnou xxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxx ke zkoušce xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy, má xxxxx xxxxx náhradní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Konáním xxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxx právo žáka xxxxx xxxxxxxx zkoušku. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pouze tu xxxx zkoušky, v xxx xxxxxxx xxxx xx nekonal. Jestliže xx xxx xx xxxxxxx bez xxxxx xxxxxx nedostavil, jeho xxxxxx xxxxxx uznána xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx koná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx pro podobu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní zkoušku xxxxxxx obdobně.

§29

(1) Na xxxxxx xxxxx xxxxxxx konané xxxxx formou x xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §80a xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obdobně.

(2) Ustanovení §81 odst. 6 xxxxxxxxx zákona platí xxxxxxx.

§30

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxx úprava xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxx x českého xxxxxx a literatury xxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx obdobně.

§32

(1) Xxxxxxxxxx §82 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx opakování zkoušky xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce x její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí xx koná v xxxxxxxxxxxx zkušebním xxxxxx. Xxxxx xx ustanovení xxxxxx zákona pro xxxxxx opakované zkoušky xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxx x přezkum xxx xxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

§33

Xx xxxxxxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxx obdobně.

§34

Xxxxxx xxxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zveřejní xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§35

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxx k 1. xxxxxx 2020 obnovena xxxxxx přítomnost xxxx xx středním vzdělávání xx xxxxx, maturitní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, kdo ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx oboru xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, podal přihlášku x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku, x xxx, xxx podal xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx nebyl x xxxxxx pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocen xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisionální xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx nevykonal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úspěšně, xxxxx, že xx xxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx předměty xx zkoušky maturitní xxxxxxx, x to xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocen. Xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysvědčení xx druhé xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku; xx xx netýká xxxxxxx x náhradní zkoušky xxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §81 xxxx. 6 školského zákona xxxxx xxxxxxxxx i xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náhradním způsobem xxxxxxx xxxxx.

(5) Žákovi, xxxxx xxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx zkušebním období xxxxxxx xxxxx školského xxxxxx xxxxxx maturitní xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx průběhu a xxxxxxxx maturitní zkoušky xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 21 dnů xx obnovení xxxxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxx xx středním xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx.

§37

Xxxxxxxxxx zkoušku může xxxxx xxx, který xx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xx oprávněn konat xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx §74 xxxx. 1, 3 x 5 až 10 xxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxxxx termíny xx xxxxxxxxx.

§39

X xxxxxxx, že xxx zkoušku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx opravnou xxxxxxx, x xx xxxxxxx dvakrát x xxxxx zkoušky. Xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx nepřítomnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx posledního ročníku xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx náhradní xxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxx komisí. Nedodržení xxxxxxxxx lhůty xxxx x závažných případech xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxx. Konáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx žáka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx žák xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byl xx zkoušky xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx zkoušku vykonal xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx podobu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx první opravnou xxxx náhradní zkoušku xxxxxxx xxxxxxx.

§40

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejího konání x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hodnocení praktické xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§41

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §82 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 20 dnů xx xxx konání xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§42

(1) X xxxxxxx, že xxxxxx x 1. xxxxxx 2020 obnovena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, závěrečnou xxxxxxx vykoná ten, xxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx střední xxxxx xxxxx vzdělání, xxxxx se ukončuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx, xxx xxxx opravnou xxxx náhradní zkoušku.

(2) Xxxxxx, xxxxx nebyl x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku hodnocen xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisionální xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysvědčení. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úspěšně, xxxxx, že na xxxxx prvního pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx neprospěl.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx shodné xxxx xxxx přímou xxxxx xx xxxxxxxx předměty xx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx za 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx byl x xxxxxx předmětech xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§43

(1) Žák xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní přijímacího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxx základní xxxxx xx dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx školy o xxxxxxx o přijetí xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2020, x xxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2020.

(2) Xxx x konzervatoři x xxxxxxxxx ročníku xxxxxx xx považován xx žáka konzervatoře xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx studia xx považován xx xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§44

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx maturitní zkoušku xxxx závěrečnou zkoušku, xxxxx úspěšně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx přestává xxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx vykonal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx zkouška xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30. června 2020 x žák xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úspěšně, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. xxxxxx 2020.

(4) Xxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx 42 xxxxxxx nebo se x němu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxx xxxxx dnem následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2020.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx, xxx přestal xxx xxxxx xxxxx, požádat xxxxxxxx školy o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx.

§45

Xxxx zahájením maturitní xxxxxxx xxxx ředitel xxxxx vyhlásit až 5 vyučovacích dnů xxxxx x přípravě xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyhlásit až 4 vyučovací xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§47

Pravidla x zveřejnění xxxxxxx xxxxxxxxx uchazečů xxxxx §183 xxxx. 2 školského zákona xx použijí obdobně.

§48

Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x přijímacím řízení xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx studia xxxxx školského xxxxxx.

§49

Xx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx x povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost x xx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx školského xxxxxx.

§50

Na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona obdobně.

§51

Podrobnosti x průběhu x vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx, maturitní zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zkoušky vykonané xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxx řád se xxxxxxxxxx xx rozhodování x přezkoumání průběhu x xxxxxxxx závěrečné x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx žáka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§53

Ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

XXXX OSMÁ

ÚČINNOST

§54

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 135/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.