Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis ČR, 2020 - 2026 III, FIX %

100/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva financí

INFORMACE

100

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze xxx 6. března 2020,

xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 XXX, XXX %

Xxxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x souladu x ustanovením §26 xxxxxx č. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále jen "xxxxx o xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx určuje xxxx xxxxxx podmínky, xxxxx xxxxxxxxxx vymezují xxxxx x xxxxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x emisi dluhopisů x náležitosti Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 XXX, FIX % (xxxx také xxx "dluhopis", případně "xxxxxxxxx").

1. Základní xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Česká republika - Ministerstvo xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 XXX, XXX %

Xxxxxxxx název: XX-X XX, XXX %, 26 III

Pořadové xxxxx xxxxx: 122.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 1 Xx (xxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx)

Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx: 100 % (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: zaknihovaný xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: státní xxxxxxxx

Xxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx denominovány: xxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 16.3.2020

Xxxxx ukončení xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx: 1.7.2025

Xxxxx xxxxx: 1.7.2020

Xxxxx splatnosti: 1.7.2026

Xxxxx xxxxxxxxx: určen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx: XXX/XXX (XXXX)

XXXX: CZ0001005896

2. Xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Dluhopisy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x k datu xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx evidenci, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "evidence xxxxxxxxxxxx").

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx osoba (dále xxxx jen "xxxxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx").

5. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx převodních místech xx xxxxxxxxx.

6. Dluhopisy xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 zákona o xxxxxxxxxxx vydány x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx, xxx xxxx předpokládaná xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Možný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx xxxx 100 000 000 000 Xx (slovy: sto xxxxxxx korun xxxxxxx).

7. Xxxxx dluhopisů může xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (v xxxxxxxx).

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "distributoři", xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx"). Distributory x xxxx počátku xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., a Československá xxxxxxxx xxxxx, x. x. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx distribučních xxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách ministerstva.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx podmínek podávají xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušné tranše xxxxx dluhopisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxx x případně xx xxxxxxxx určených x uveřejněných emitentem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxx"). Xxxxx upisovatel může xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úpis xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx/xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 12 x 14 xxxxxx emisních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx nejvýše 5 000 000 (slovy: xxx xxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxx x úpis, xxxxx kusů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sčítají. X případě xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx kusů vyšším xxx 5 000 000 (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu. Do xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx reinvestovaného xxxxxxxxx. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx nebo nabývat xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1448 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku. Cenou xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx dluhopisů xx rozumí celková xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním upisovatelem xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "cena xxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 15.6.2020. Xxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx bodu 14 xxxxxx emisních xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx podání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx příslušné xxxxxx xxxxx dluhopisů, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Okamžikem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx xxxx distributora x xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx o úpis xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x upisovatel xx xxx nemůže xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx o xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx úpisu dluhopisů xxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx platební xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx okamžiku xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx dluhopisů není xxxx xxxxxx úročena. Xx uveřejněném datu xxxxxxxx upisovacího období xxxxxxxxx tranše emise xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx jinak. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxx reinvestice xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxx emise xxxxxxxxx, xxxxxxx emisní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x tuto xxxxxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx uhrazení ceny xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o tuto xxxxxxxxxxx.

10. Upisovatelé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úpis xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x informace, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx x pravdivé. Xxxxx xx zejména o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx právního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x úpis, dále x takové údaje x informace, xxxxx xxxxxxxxxx poskytl xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx formulářů xx uzavírání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dluhopisů. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx kusů xxxxxx xxx 300 000 (xxxxx: xxx sta xxxxx) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž je xxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx ve výši xxx xxxxxxxxx věty xx upisovatel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx určených x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx žádostí x xxxx, xxxxx xxxx upisovaných xxxxxxxxx xx sčítají.

11. X xxxxxxx xxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 30 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v období xx data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 12 x 14 xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx upisovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kusů 500 000 (xxxxx: pět xxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxxx se týká xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx převyšujícím xxxxx celkový xxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x dosažení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx celkového počtu xxxx ve xxxx 500 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx) xxx kráceny nejsou xxxxxxx upisovateli. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, provede xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx krácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů jedním xxxxxxxxxxxx. Emitent xx xxxx vyhrazuje xxxxx xxxxx odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xx xx straně emitenta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx oprávněných nabývat xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx povinnosti upisovatelů xxx xxxxxx emisních xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacích x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx k úhradě xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx emitentovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 10 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx pochybnosti xxxxx xx straně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o úpis x xxxxx xx xxxxxx k takovéto xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů. Xxxxx by x xxxxxxxx xxxxxx částečného xxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 000 (xxxxx: jeden tisíc) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsah úpisu xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx bodu 9 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxx x plném xxxxxxx. Neuspokojeným xx xxxxxxxx uspokojeným upisovatelům xxxxx ministerstvo jimi xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxxx xxx xxxxxxxxxxxx uhrazeny xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx xxxx distributora, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet, x něhož byly xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx úpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxx emise xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x datu 12.6.2020, xxxx x xxxx, xxxxx xxxx emitent, xxx toho, které xxxxx xxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydaných v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx bodů 16 a 17 xxxxxx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxxx, x xx k xxxx xxxxxxxxxxx výnosu dluhopisu. Xxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 100 % (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

14. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s výjimkou xxxxxx emise xxxxxxxxx xxx xxxx 12 x 13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tranše emise xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxx dluhopisů se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx xxx tohoto xxxx emisních xxxxxxxx xxxx vždy určen xxxxxxxxx x přihlédnutím x převažujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx finančním xxxx x xx xxxxxxxxxx případného odpovídajícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emise dluhopisů.

15. Xxxxxx x převod xxxxxxxxx se podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx distributora. Dluhopisy xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Převoditelnost xxxxxxxxx se x xxxxxxx x §26 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx dluhopisy lze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uvedenou x xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxx xxxxx vkládat xx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1448 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xx xxxx 1.6.2026 vylučují.

16. Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx", případně "xxxxxx") xx xxxxx pevnou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x která xx xxxxxxxxx xxx xxxxx výnosové xxxxxx xx 1.7.2020 (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 1.7.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx) xx xxxx 0,75 % x. x., xxxxx xxxxxxxx xxxxxx od 1.7.2021 (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 1.7.2022 (tento xxx xxxxxxxx) ve xxxx 1,00 % x. x., xxxxx

17. Xxxxxxxxxxx výnosu xx xxxxxx, xx na xxxxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxx reinvestice výnosu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxx ze všech xxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (dále xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx reinvestice xxxxxx xx xxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Celková částka xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx téže xxxxx dluhopisů xx xxxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx daně xx xxxxxxxxx výnosové období xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisů. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepodá-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 25 xxxxxx xxxxxxxx podmínek, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sazbou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx rezidentům Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx plátci daně xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx například platným xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx prohlášením. Xx xx týče xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx třeba xxx xxxxx uplatnění zvýhodněné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, xxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doložením xxxxxxxxx x daňové rezidenci xxxxxx příslušným zahraničním xxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx. Smluvním státem xx xxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské unie x Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a stát, xx kterým je xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx x výměně informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxx účely uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxx srážkové xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx. Pokud nedojde x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den, který x tři xxxxxxxx xxx předchází xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx vyplacena pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx účet, který xx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dluhopisů v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx podmínek.

18. Xxxxx xxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxxx výnosu xx xxxxxxx xx 1.7.2020 (xxxxxx tohoto xxx) xx 1.7.2021 (tento xxx xxxxxxxx). Následující xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx roční, x xx xxxx xx 1.7. (xxxxxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxxx xxxx xx 1.7. (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2021. Xxx xxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx skutečného počtu xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx [xxxxxxxx XXX/XXX (XXXX)]. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx, do xxxx xxxxxxx poměrného xxxxxx. Xxxxxx poměrného výnosu xxxxxxxxxxxx x jednomu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx násobek xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu x xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxx dnů xx data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx. Xxxxxxx částka poměrného xxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx účelem výpočtu xxxxxxxxx xxxxxx zaokrouhluje xx xxxxxx.

19. Výnos xxxxxx xxx xxxx 16 x 17 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.6. xxxxxxxx rokem 2021. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx data emise (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 1.7.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.6.2021.

20. Oddělení xxxxx na xxxxx xx dluhopisu se xxxxxxxx.

21. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vydání xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx emitenta x xxxxxxxx ministerstva dle xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kdykoli xx xxxx emise xx xxxxxxxxx cenu x xx dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx odkoupených xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x je xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x majetku xxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxx, či xxx xxxxxxxx jinak. Emitent xx xxxx xxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo splatit xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti včetně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx na xxxxxx emitenta ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pravdivosti xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, zda xx xxxx dluhopisů x souladu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na okruh xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dle xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx podmínek x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx úpisu xxxxxxxxx, a současně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxx 10 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, že xx xxxxxx emitenta přetrvávají xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 10 těchto emisních xxxxxxxx. Pro případ, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx bodu 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx dluhopisů dotčeného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx splatit x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx by x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 000 (slovy: xxxxx xxxxx) xxxx dluhopisů, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčeným vlastníkem xxxx datem jejich xxxxxxxxxx. Oznámení xxxxxxxx x splacení xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení") je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx adresu uvedenou x žádosti x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx. Xxxxxxxxxx emitenta o xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx emitenta o xxxxxxxxxx splacení dotčenému xxxxxxxxxxx dluhopisů; odepře-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení, xxxxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxx oznámení okamžikem xxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx vlastník xxxxxxxxx xxx doručování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení xxxxxxxx, xxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx x doručení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že písemnost xxxx poté v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložena x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx si xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx x místě xxxxxxxx xxxxxxxxx, nastávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nedoručené xxxxxxxxxx xxxxxx odesílateli, xx. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx. Xxx dne, x xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení xxxxxx, xxxxx dluhopisy v xxxxx kusů, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx emitent xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doručení/účinky xxxxxxxx xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx emitenta o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx ani xxxxxxxx neprovede/nezapíše převod xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx dluhopisů, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x/xxxx xx dni, x xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx doručení xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx takto splácených xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxx x předčasném xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 (xxxxx: xxxxxx) dnů. Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxx 22 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx částka bude xxxxxxxx osobě, jež xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx oznámení emitenta x xxxxxxxxxx splacení. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vybíranou srážkou xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxx splacení xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx účet, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti x xxxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x počtu kusů xxxxxxxxx splacených xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx období xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx zdanění xxxx vybíranou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

22. Vlastník dluhopisů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx podmínek určených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx distributora o xxxxxxxx jmenovité hodnoty xxxxx nebo části xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x předčasné xxxxxxxx"):

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x předčasné splacení

Datum xxxxxxxxxxx splacení

Datum xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

12.4.2021

7.5.2021

1.7.2021

11.4.2022

6.5.2022

1.7.2022

11.4.2023

5.5.2023

1.7.2023

9.4.2024

7.5.2024

1.7.2024

9.4.2025

7.5.2025

1.7.2025

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx splacení xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x prvnímu xxxxxxxxxx xxx následujícímu po xxxxxxxxxx xxxx posledního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx splacení. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obdobích pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx splacení určených xxxxxxxxx dle xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx x počtu xxxx, xx kterém byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx splacení, xxxxxxxx. Jeden vlastník xxxxxxxxx xxxx mít x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx splacení xxxxxx xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx vlastněných dluhopisů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nejméně 1 000 (slovy: xxxxx xxxxx). X xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxxx xx xxxxx xxx 1 000 (xxxxx: jeden xxxxx), xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v počtu xxxx menším než 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxx o splacení xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Jeden xxxxxxxx dluhopisů xxxx x jednomu datu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 100 % (xxxxx: xxx xxxxxxx) jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 500 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx) včetně x nejvýše 50 % (xxxxx: xxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxx xxxx 500 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx). Dluhopisy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx xxxxxxxx současně x právem xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdanění daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splatnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx u banky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x domácí xxxx (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu vlastníka xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx datum xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx, budou xxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bez xxxxxx xx xxxxx za xxxx xxxxxxxx. Změnu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím internetových xxxxxxx ministerstva x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx emitentem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neurčí-li ministerstvo xxxxx. Celková xxxxxx xxxxxxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splácených xxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxx dluhopisů, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx splacení xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

23. Xxxxxxxxx xxxxx splaceny xx xxxxxxxxx xxxxxxx x datu 1.7.2026, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splatnosti xxx xxxx 21 nebo 22 těchto emisních xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 25 xxxxxx emisních podmínek. Xxxxx xxxxx končí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splacena xxxxx x vyplacením xxxxxxxxxx výnosu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx 1.6.2026. Xxxxxxxx-xx datum xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx a vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následující pracovní xxx xxx xxxxxx xx výnos xx xxxx xxxxxxxx.

24. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx dluhopisů xxxxx x vyplacením posledního xxxxxx vlastníkům dluhopisů xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a vyplacení xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, x.x., Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jinou nebo xxxxx osobu, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výnosů. Oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx újma a xxxxxxxx taková xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnů před xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu xx zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx platební xxxx, xxxxx xx xxxxx x banky nebo xxxxxxx zahraniční xxxxx x xxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci ministerstva, xxxxxx-xx vlastník xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 25 xxxxxx emisních xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx zvláštní xxxxx xxxx zaokrouhluje xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, xx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doložením xxxxxxxxx x xxxxxx rezidenci xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx dle tohoto xxxx emisních xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxx x vlastněných xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, tj. x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx státě xx xxxxxxxxxx, xx kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx informací, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx xxxxxx poplatníkům, kteří xxxxxx xxxxxxxx rezidenty xxxxxxxxx xxxxx.

25. Xxxxxxxx-xx xxx ministerstvo v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx podáním žádosti x reinvestici xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nebude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx platební xxxx xxx xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx žádosti x reinvestici xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích osob, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx, x nichž xx v evidenci xxxxxxxxxxxx zapsáno pozastavení xxxxxx xxxxx vlastníka x dluhopisy nakládat. Xxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dluhopisů, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů reinvestovat, xx uveřejňuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx. Vlastník xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 (slovy: xxxxx xxxxx) x x xxxxxxxxxxx posledního xxxxxx xxxxx x xxxx jeho xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx období xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx směrem xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx požádali x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxxxxxx xxxx posledního xxxxxx xx zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx výnosu xxxxxx xxxxxxxx xxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx například platným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Co xx xxxx daňových xxxxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx členský xxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx a stát, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx x doložení xxxx xxxxxxxxx dokumentů nejpozději x xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx datu xxxxxxxxxxx dluhopisů, tak xxxxxx refundace daně xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx převodem xx xxxxxxxx účet, xxxxx xx veden u xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měně (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx xx majetkovém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x evidenci ministerstva xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební účet xxx xxxxx vyplacení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx státní dluhopisy xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx platby xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx evidovaný v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

27. Platné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x datu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X&xxx;X Xxxxxx Xxxxxxx je xx úrovni AA, xxxxxxxxxxx Moody's xx xxxxxx Xx3, xxxxxxxxxxx Xxxxx Ratings xx xxxxxx AA-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx X&xxx;X xx xxxxxx AA-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx úrovni XX, xxxxxxxxxxx Xxxxxx Global Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx X+, xxxxxxxxxxx XXXX Xxxxxx xx xxxxxx XX a xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx AA.

28. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dluhy Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx stejné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx existujícími x xxxxxxxxx přímými, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

29. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx promlčuje ve xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

30. Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxxx uveřejňuje xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisech. Stejným xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx jakákoli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx týkající xx těchto xxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx řád evidence xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x platném xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx podílející xx xx zabezpečení xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx xxxxxx.

32. Xxxxxxxxxxxx xx vyhrazuje xxxxx xxxxx xxxxxxx úkony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

33. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx jazykovými xxxxxxx xxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

34. Xxxxxxxxx xxxx vydávány xxx českého xxxxx x zdaňování výnosu xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Práva a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx vydaných xx jejich xxxxxxx xx řídí x xxxx vykládány v xxxxxxx x českým xxxxxx, xxx xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx financí:

JUDr. Schillerová, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 100/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.