Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.03.2020.


Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis ČR, 2020 - 2026 III, FIX %

100/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva financí

INFORMACE

100

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxx

xx xxx 6. xxxxxx 2020,

xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 III, FIX %

Xxxxx republika xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx také xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §26 xxxxxx č. 190/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx určuje tyto xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx vymezují práva x povinnosti xxxxxxxx x vlastníků xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx dluhopisů x náležitosti Reinvestičního xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2020 - 2026 XXX, XXX % (dále xxxx xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

1. Xxxxxxxx popis xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx republika - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 III, XXX %

Zkrácený xxxxx: XX-X XX, XXX %, 26 XXX

Xxxxxxxx xxxxx emise: 122.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 1 Xx (xxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx)

Xxxxxx kurz x xxxx emise: 100 % (slovy: sto xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: zaknihovaný xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx, x níž jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: koruna xxxxx (XXX)

Xxxxx počátku xxxxx xxx upisování xxxxx: 16.3.2020

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 1.7.2025

Datum xxxxx: 1.7.2020

Xxxxx xxxxxxxxxx: 1.7.2026

Xxxxx xxxxxxxxx: určen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx: XXX/XXX (ICMA)

ISIN: XX0001005896

2. Xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx vydávány xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx x x xxxx xxxxx jsou evidovány x samostatné xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (dále xxx "evidence xxxxxxxxxxxx").

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabývat xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxxxx", xxxxxxxx "upisovatelé").

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx x dluhopisy na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxx dluhopisů. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 100 000 000 000 Xx (slovy: xxx xxxxxxx xxxxx českých).

7. Xxxxx dluhopisů xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx postupně xx xxxxxxx (x xxxxxxxx).

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxx 13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, které k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxx", případně "xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx emise xxxx Xxxxx spořitelna, x.x., x Československá xxxxxxxx xxxxx, x. x. Xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o úpis xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxx"). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 (xxxxx: jeden xxxxx). Jeden xxxxxxxxxx xxxx xxxxx žádost/žádosti x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx každé x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 12 x 14 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx nejvýše 5 000 000 (xxxxx: xxx xxxxxxx) pro xxxxxx jednotlivou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx upisovatel xxxx xxxxxxx o xxxx, xxxxx xxxx upisovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x úpis xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx 5 000 000 (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx celkový počet xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti x reinvestici xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emise dluhopisů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu reinvestovaného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1448 a násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné žádosti x úpis násobená xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx"). Upisovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 15.6.2020. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx bodu 14 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx je upisovatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx nejpozději x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů xxxxx. Okamžikem xxxxxxxx xxxx úpisu dluhopisů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx upisovatele xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx. Od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx dluhopisů xxxx xxxx xxxxxx úročena. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx upisovacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx jinak. Xxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx bodu emisních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx reinvestice xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění vlastníka xxxxxxxxx vůči emitentovi xxxxxxxxxxx, xx dluhopisů xxxx emise xxxxxxxxx, xxxxx x tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx datum xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx x zamýšlená xxxxxx (xxxxx) úpisu xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emisními xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x informace, jež xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx, jsou úplné x xxxxxxxx. Xxxxx xx zejména o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx právního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx upisovatele xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx poskytl xxxxxxxxxxxx xxxx distributorovi x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahují x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx podání xxxxxxx/xxxxxxx o úpis xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx 300 000 (xxxxx: tři sta xxxxx) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx příjmů xx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx x nepřímo došlo x úhradě ceny xxxxx dluhopisů. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxx ceny úpisu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; pokud podá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx upisovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

11. X xxxxxxx xxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisů xxx xxxx 30 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xx data zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vydání příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 12 x 14 xxxxxx xxxxxxxx podmínek rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx poměrného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se zaokrouhlí xx xxxx xxxxxx xxxxxx dolů. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kráceny xxxxxxx x xxxx, xxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx přesáhnou xxxxxxx xxxxx kusů 500 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx převyšujícím xxxxx celkový počet xxxx. X xxxxxxx, xx takovéto xxxxxxx xxxx x dosažení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx, žádosti o xxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 500 000 (slovy: xxx xxx tisíc) xxx kráceny nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx krácení xxxxxxx xxxxxxx upisovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx vyhrazuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivou xxxxxx o xxxx x případě, xx xx xxxxxx emitenta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx, x xx především x xxxxxxx xx okruh xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dle xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx podmínek x xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pochybností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx straně xxxxxxxx budou přetrvávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxx xx doklady x xxxxxxx x xxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx budou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x pouze xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx v xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx upisovatele xxxx xxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx) xxxx dluhopisů, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rozsah úpisu xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx emitent xxxxxxxx xxxxxxxxx žádost o xxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx uspokojeným upisovatelům xxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx, xxx byly xxx upisovatelem xxxxxxxx xx platební účet xxxxxxxxxxxx xxxx distributora, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem xx xxxxxxxx účet, x něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxx nebo distributora, xx xx platební xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx úhrady xxxx úpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx.

12. Upisovací období xxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxx 12.6.2020, xxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx toho, xxxxx xxxxx nastane xxxxx.

13. Xxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx proběhne xxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx vydaných v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dle xxxx 16 x 17 xxxxxx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xx každému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 100 % (xxxxx: xxx procent) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

14. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tranší emise xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů xxx xxxx 12 x 13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx emise xxxxxxxxx. Oznámení x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínek xxxx vždy xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x převažujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů.

15. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx podává xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx emitentem xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx distributora. Dluhopisy xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x §26 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxxx omezuje, x xx xxx, xx dluhopisy lze xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Dluhopisy xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx §1448 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zástavní xxxxx xx xx xxxx 1.6.2026 xxxxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx", případně "výnosy") xx určen pevnou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx období xxxxxxx x xxxxx xx stanovena xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1.7.2020 (xxxxxx xxxxxx xxx) do 1.7.2021 (xxxxx den xxxxxxxx) ve výši 0,75 % x. x., druhé xxxxxxxx xxxxxx od 1.7.2021 (xxxxxx tohoto xxx) xx 1.7.2022 (tento xxx xxxxxxxx) xx xxxx 1,00 % x. x., xxxxx

17. Xxxxxxxxxxx výnosu se xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx výnosu xxxxxxxx xxxxxxxxx téže xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá výši xxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (dále xxxx xxx "srážková xxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Celková částka xxxxxx xx všech xxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxx dluhopisů xx xxxxxxx xxxx vybíranou xxxxxxx dle zvláštní xxxxx daně xx xxxxxxxxx výnosové xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx majetkovém xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 25 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx vybíranou srážkou xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sazbou xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx například platným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prohlášením. Co xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx z příjmů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx. Xxxxxxxx státem xx rozumí členský xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx kterým xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx. Pokud xxxxxxx x doložení výše xxxxxxxxx dokumentů nejpozději x xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx datu xxxxxxxxxxx výnosu, xxx xxxxxx refundace daně xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet, xxxxx xx xxxxx u xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx banky x xxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ministerstva, dle xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

18. První xxxxxxxx období pro xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx 1.7.2020 (xxxxxx xxxxxx dne) xx 1.7.2021 (tento xxx xxxxxxxx). Následující xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx roční, x xx xxxx xx 1.7. (včetně xxxxxx dne) příslušného xxxx xx 1.7. (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxx následujícího počínaje xxxxx 2021. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dluhopisy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx emisních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx xxx xx příslušný xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx kalendářních xxx x xxxx [xxxxxxxx XXX/XXX (XXXX)]. Poměrný xxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx započítává xx xxxx emise, xxxx. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxx poměrného xxxxxx. Xxxxxx poměrného výnosu xxxxxxxxxxxx k jednomu xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednoho xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx počtu dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx xx data výpočtu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kalendářních xxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu zaokrouhluje xx xxxxxx.

19. Výnos xxxxxx dle xxxx 16 a 17 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x datu 1.6. xxxxxxxx xxxxx 2021. Výnos xxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu xx xxxxx xxxxxxxx období xx xxxx emise (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 1.7.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx) obdrží xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx dluhopisů x xxxx 1.6.2021.

20. Oddělení xxxxx xx výnos xx dluhopisu xx xxxxxxxx.

21. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §15 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx a nabývat xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů kdykoli xx xxxx emise xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx odkoupených xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Emitent xx xxxx dle xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx emitenta ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyvstanou pochybnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x informací xx xxxx pochybnosti x xxx, xxx xx xxxx dluhopisů x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zda xxxx neobchází, x xx především x xxxxxxx na okruh xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dle xxxx 4 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle těchto xxxxxxxx podmínek včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx použitých x xxxxxx xxxx úpisu xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx pochybnosti xxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 10 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxx emitenta přetrvávají xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 10 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx emitenta xxxxx xxxxxxxxxx i xx aplikaci xxxxxxx xxx xxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx postupu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zůstalo xxxx xxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkem xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x splacení dluhopisů xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx zaslat xx xxxxxx uvedenou x xxxxxxx o xxxx xxxx evidovanou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx před datem xxxxxx splatnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení, xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx vlastník xxxxxxxxx při doručování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x doručení xxxxxx pokusil xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi dluhopisů xxxxxxx proto, xx xx x xxxxx xxxxxxxx nezdržuje, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okamžikem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx nebo distributorovi. Xxx xxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx doručení/účinků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dluhopisy v xxxxx xxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx emitent xxxxxxxxx xxxxx, od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxx xxxx emitentovi xxxxxxxxx doručení/účinky xxxxxxxx xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx kusů xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Emitent xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx převod xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx emitentovi doručen x xxx x/xxxx xx xxx, v xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx dluhopisů, jež xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx spláceny před xxxxx xxxxxx splatnosti, xxxxxx data xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splácených xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti uvede xxxxxxx x oznámení xxxxxxxx x předčasném xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nepřesáhne 30 (xxxxx: xxxxxx) dnů. Xxx stanovení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně způsobu xxxxxxx xx xxxxxxx xxx 22 těchto xxxxxxxx podmínek xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobě, xxx xx vlastníkem xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx emitenta x předčasném xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx zdanění xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uhrazeny pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx veden x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxx a xxxxx xx evidován xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx dluhopisů v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splácených před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxx xx xxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx splacení xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx určených x uveřejněných emitentem xx internetových stránkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jmenovité hodnoty xxxxx nebo xxxxx xxx vlastněných xxxxxxxxx xxxx emise xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx níže xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "žádost x xxxxxxxxx splacení"):

Období xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx posledního xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

12.4.2021

7.5.2021

1.7.2021

11.4.2022

6.5.2022

1.7.2022

11.4.2023

5.5.2023

1.7.2023

9.4.2024

7.5.2024

1.7.2024

9.4.2025

7.5.2025

1.7.2025

Xxxxxxxxx xxxxx xx období od xxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xx xxxx předčasného xxxxxxxx xxxx xx zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dluhopisů xxxx x prvnímu xxxxxxxxxx xxx následujícímu po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx splacení. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx xxxx emisních xxxxxxxx. Xx okamžiku xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podánu xxxxx xxxxx xxxxxx x předčasné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx vlastněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx x počtu xxxx xxxxxxx 1 000 (slovy: jeden xxxxx). X případě, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je menší xxx 1 000 (xxxxx: jeden xxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x počtu xxxx menším xxx 1 000 (slovy: xxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxx x splacení xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx majetkovém xxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splatnosti. Xxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx splacení xxxxx x xxxxxxxxx splacení 100 % (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx dluhopisů do xxxxx xxxx 500 000 (xxxxx: pět xxx xxxxx) včetně x xxxxxxx 50 % (xxxxx: xxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx 500 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx zanikají současně x právem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výnos. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výnosu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx sazby daně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na platební xxxx, xxxxx xx xxxxx u xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx x domácí xxxx (CZK) v xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následující pracovní xxx xxx xxxxxx xx xxxxx za xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx účtu oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx podmínek určených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Celková xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splácených xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplácená xxxxxxxxxxx dluhopisů za xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx data xxxxxxxxxxx splacení xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

23. Xxxxxxxxx xxxxx splaceny xx xxxxxxxxx hodnotě x datu 1.7.2026, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx před stanoveným xxxxx splatnosti xxx xxxx 21 nebo 22 xxxxxx emisních xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 25 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x vyplacením xxxxxxxxxx výnosu xxxxx, xxxxx je vlastníkem xxxxxxxxx k xxxx 1.6.2026. Připadne-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, budou xxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následující pracovní xxx xxx nároku xx výnos xx xxxx xxxxxxxx.

24. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyplacením posledního xxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů xxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx českých xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, a.s., Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kdykoli xxxxxxx jinou xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx podílela na xxxxxxxxxxx splacení dluhopisů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uveřejněno na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx taková xxxxx xxxxxx účinnosti nejpozději xxxxxx xxx před xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnů xx xxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu xx xxxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet, xxxxx xx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měně (XXX) v xxxxxxxx x který xx xxxxxxxx xx majetkovém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx vlastník xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 25 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x za xxxxxxxx určených a xxxxxxxxxxxx emitentem xx xxxxx. Celková xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxx emise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Vlastník xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterým je xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxx plynoucích x xxxxxx této smlouvy xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxxx doložením xxxxxxxxx x xxxxxx rezidenci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxx podílející se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxx x určení xxxx osoby se xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smluvním xxxxx, tj. x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx státě či xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o výměně xxxxxxxx informací, nebo xxxxx vlastník dluhopisů xxxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx daně xxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů xxxxxx poplatníkům, kteří xxxxxx xxxxxxxx rezidenty xxxxxxxxx xxxxx.

25. Rozhodne-li xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx podáním žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emitenta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu a xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě nebude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poslední xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx 24 xxxxxx emisních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx požadované výši xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Podáním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovitou xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx zástavním, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozastavení xxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nakládat. Xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxx x jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxx reinvestovat, xx uveřejňuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx předstihu xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nejméně 1 000 (slovy: xxxxx tisíc) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx jeho xxxx. Xxxxxxx částka xxxxxx x xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xx zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xx poslední xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx směrem xxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posledního xxxxxx, bude reinvestována xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx sazby daně x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sazbou xxxxxxxx xxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx daňové xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platným xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Co xx týče xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx rezidenci xxxxxx xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Smluvním xxxxxx xx xxxxxx členský xxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a stát, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx smlouva či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výměně informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx je třeba xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxx xxxx doložit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx x xxxxxxxx výše xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx x tři xxxxxxxx xxx předchází xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měně (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx majetkovém xxxx xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem x evidenci ministerstva xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, x to pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx na platební xxxx evidovaný x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dva xxxxxxxx dny xxxx xxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxxx ohodnocení xxxxxxxx způsobilosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx korunových xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx společností X&xxx;X Xxxxxx Ratings xx xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx Moody's xx xxxxxx Xx3, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx XX-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Rating Xxxxxx xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx X&xxx;X xx úrovni XX-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Ratings xx úrovni XX, xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx na xxxxxx X+, xxxxxxxxxxx XXXX Xxxxxx xx xxxxxx AA a xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx AA.

28. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x nepodřízenými xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx existujícími i xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

29. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platnými v xxxx, kdy xxxxx xxx právo xxxxxxxxx xxxxxx.

30. Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Sbírce zákonů. Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx x českém xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dluhopisů.

31. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x platném znění xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a je xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

32. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxx úkony xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, splacením xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, reinvesticí xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx související xxxxxxxx xxxxxxxx provozním xxxxx xxxxxxxx ministerstva.

33. Xxxx xxxxxx podmínky xxxxx xxx přeloženy xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x rozporu xxxx xxxxxxx jazykovými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx česká.

34. Xxxxxxxxx xxxx vydávány xxx českého práva x zdaňování výnosu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x dluhopisů vydaných xx xxxxxx základě xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s českým xxxxxx, xxx ohledu xx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx financí:

JUDr. Schillerová, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 100/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.