Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.03.2020.


Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis ČR, 2020 - 2026 III, FIX %

100/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva financí

INFORMACE

100

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx financí

ze xxx 6. března 2020,

xxxx xx určují emisní xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 XXX, FIX %

Xxxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva financí (xxxx také xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxx x ustanovením §26 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx určuje xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x náležitosti Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu České xxxxxxxxx, 2020 - 2026 III, XXX % (xxxx xxxx xxx "dluhopis", případně "xxxxxxxxx").

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx republika - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 XXX, XXX %

Xxxxxxxx xxxxx: XX-X XX, XXX %, 26 XXX

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 122.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 1 Xx (xxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx)

Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx: 100 % (slovy: xxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: zaknihovaný xxxxx xxxxx xx doručitele

Kategorie xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx: 16.3.2020

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx upisování xxxxx: 1.7.2025

Xxxxx xxxxx: 1.7.2020

Xxxxx splatnosti: 1.7.2026

Xxxxx xxxxxxxxx: určen xxxxxx xxxxxxxx sazbou

Zlomek xxx: XXX/XXX (ICMA)

ISIN: XX0001005896

2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ustanovení §25 xxxx. 2 xxxxxx x dluhopisech vydávány xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx vydávány xxxx xxxxxxxxxxx cenné papíry x k datu xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vede xxx xxxxxxxxxx §35 odst. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

4. Xxxxxxxxx může upsat xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxxx xxx "xxxxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx").

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx dluhopisů k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx x mnohostranném obchodním xxxxxxx se sídlem x členském státě Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx převodních xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

6. Dluhopisy xxxxx xxx x xxxxxxx x ustanovením §7 xxxxxx o xxxxxxxxxxx vydány x xxxxx nebo xx xxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxxx emise dluhopisů, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx zvětšení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx xxxx 100 000 000 000 Xx (xxxxx: sto xxxxxxx korun českých).

7. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vydávána v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx emise xxxxxxxx xx xxxxxxx (x xxxxxxxx).

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxx 13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x úpisu x České xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x upisováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, které x xxxxxx vybraných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx x xxxx počátku lhůty xxx xxxxxxxxx emise xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., a Československá xxxxxxxx banka, x. x. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxx úpisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx uvedení v xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxx o úpis xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a případně xx podmínek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx emitentem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx o úpis"). Xxxxx upisovatel xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx). Xxxxx upisovatel xxxx podat žádost/žádosti x úpis při xxxxx xxxxxxxxx každé x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 12 x 14 xxxxxx emisních podmínek x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 5 000 000 (xxxxx: xxx milionů) pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxx upisovatel xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx upisovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx 5 000 000 (xxxxx: pět xxxxxxx) xxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxx převyšující xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx limitu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti x reinvestici xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důsledku reinvestice xxxxxxxxxx xxxxxx reinvestovaného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxx ve smyslu §1448 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úpis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kurzem (xxxx xxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxxxx xxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx xx 15.6.2020. Xxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxx dle bodu 14 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit do xxx xxxxxxxxxx dnů xx data podání xxxxx jednotlivé žádosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx emise dluhopisů, xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx o xxxx xxxxx xxx upisovatele xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx již nemůže xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx o xxxx xxxxx ministerstvu xx možné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezhotovostním převodem xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx. Xx okamžiku xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx částka úročena. Xx xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx upsat, xxxxxx-xx ministerstvo xxxxx. Xxxxxx dluhopisů xxx xxxxxx bodu emisních xxxxxxxx se rozumí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emitentovi xxxxxxxxxxx, do dluhopisů xxxx emise dluhopisů, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxx požádá; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxx případě xxxxxx datum podání xxxxxxx o tuto xxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxx x úpis xxxxxxx stvrzují, xx xxxx a zamýšlená xxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x souladu x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emisními xxxxxxxxxx x xxx xxxx emisní podmínky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxx o úpis xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikace xxxxx upisovatele xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxx x takové xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx poskytl xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikačních/registračních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx souvisejících xxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. X případech xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx 300 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx) xx pak xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž je xxxx úpisu dluhopisů xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx příjmů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x nepřímo xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxx xxxx xx xxxx xxx předchozí věty xx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxx x úpis, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

11. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 30 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x období xx data zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emise xxxxxxxxx xxx xxxx 12 x 14 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poměrném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx dolů. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úpis, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 500 000 (xxxxx: xxx xxx tisíc), přičemž xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx celkový xxxxx xxxx. X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx výši 500 000 (xxxxx: xxx set xxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx následně x xxxxxx xxxx krácení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivou xxxxxx x úpis x případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, pochybnosti x tom, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ani xxxx neobchází, x xx především x xxxxxxx na xxxxx xxxx oprávněných nabývat xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 4 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx upisovatelů xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xx xxxxxxxxx x úhradě xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx, xxx dotčený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 10 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx případ, xx pochybnosti xxxxx xx xxxxxx emitenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx částečného xxxxxxxxx žádosti o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 000 (xxxxx: jeden tisíc) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxx xxx věty xxxxx xxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x plném xxxxxxx. Neuspokojeným či xxxxxxxx uspokojeným upisovatelům xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx distributora, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx na účet xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx 12.6.2020, xxxx k datu, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx toho, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxx tranší xxxxx xxxxxxxxx proběhne xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx emise xxxxxxxxx xxx xxxx 16 x 17 xxxxxx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxxx, a xx k xxxx xxxxxxxxxxx výnosu dluhopisu. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xx xxxxxxx datu xxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu xxxx 100 % (xxxxx: sto xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty.

14. X xxxxxxxx případných xxxxxxx xxxxxx emise xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 12 x 13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx datum xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx emise xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva. Emisní xxxx jakýchkoli dluhopisů xxxxxxxx xxx tohoto xxxx xxxxxxxx podmínek xxxx vždy xxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x převažujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxx emise dluhopisů.

15. Xxxxxx x převod xxxxxxxxx xx podává xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případně také xxxxxxxxxxxxxxx distributora. Dluhopisy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Převoditelnost xxxxxxxxx xx v xxxxxxx x §26 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx tak, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxx uvedenou x xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx podmínek. Dluhopisy xxxxx vkládat xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1448 x xxxx. občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx po xxxx 1.6.2026 vylučují.

16. Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx", xxxxxxxx "xxxxxx") xx určen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, která pro xxxxx výnosové xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx období xx 1.7.2020 (včetně xxxxxx xxx) xx 1.7.2021 (tento den xxxxxxxx) ve xxxx 0,75 % p. x., druhé xxxxxxxx xxxxxx xx 1.7.2021 (xxxxxx tohoto dne) xx 1.7.2022 (xxxxx xxx vyjímaje) xx xxxx 1,00 % x. x., třetí

17. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisy xxxx xxxxx dluhopisů x xxxxxxx jmenovité hodnotě, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx daně (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx období. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx výnosu xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx na majetkový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx následující pracovní xxx. Celková xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx vybíranou xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx období xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Reinvesticí xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx x evidenci ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisů. Xxxxxxx částka posledního xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx-xx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 25 xxxxxx xxxxxxxx podmínek, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvláštní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sazbou xxxxxxxx xxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx daňové xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx například platným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Co xx xxxx daňových xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx uplatnění zvýhodněné xxxxx daně vyplývající x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doložením xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stát, xx xxxxxx je xxxxxxxx platná x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx x daňových záležitostech. Xxxx xx třeba xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxx xxxx xxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zamezení dvojího xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výše xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx x den, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet, xxxxx xx xxxxx u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měně (CZK) x tuzemsku x xxxxx je evidován xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx ministerstva, xxx xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxx xxxxxxxx období pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 1.7.2020 (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 1.7.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxx xx 1.7. (xxxxxx xxxxxx dne) xxxxxxxxxxx xxxx do 1.7. (xxxxx xxx vyjímaje) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2021. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s dluhopisy xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx podmínek xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, za xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x roce [xxxxxxxx XXX/XXX (XXXX)]. Poměrný xxxxx xx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx. xx xxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu. Xxxxxx poměrného xxxxxx xxxxxxxxxxxx k jednomu xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx násobek jmenovité xxxxxxx dluhopisu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx období a xxxxxxxxxxx zlomku dní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx data zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxx poměrného xxxxxx xx všech xxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

19. Xxxxx xxxxxx dle bodů 16 x 17 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx 1.6. xxxxxxxx rokem 2021. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx výnosové období xx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx dne) xx 1.7.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx 1.6.2021.

20. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx dluhopisu se xxxxxxxx.

21. Xxxxxxx xx xxxxxxxx zapsat dluhopisy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na majetkový xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx ministerstva dle xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx a nabývat xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx dluhopisů kdykoli xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x je xx xxxxxxx emitenta, xxx je ponechá x majetku emitenta x xxxxxxxx je xxxxx, xx xxx xxxxxxxx jinak. Emitent xx xxxx dle xxxxxxxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx o dluhopisech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx emitenta xx xxxxxx x vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx jiné pochybnosti x xxx, xxx xx úpis xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxx xxxx neobchází, x xx především x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dluhopisy dle xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx, xxxx. následně vlastníků xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxx, x současně xxxx pochybnosti xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxx 10 těchto xxxxxxxx podmínek. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, informace xx doklady x xxxxxxx x xxxxx 10 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxx, xx pochybnosti emitenta xxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx podmínek, x to xxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx, xx emitent xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 1 000 (slovy: jeden xxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xx emitent oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Oznámení emitenta x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx tak i xxxxxxxxxxxxxxx distributora, xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx oprávněni doručit xxxxxxxxx vlastníkovi dluhopisů xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx splacení prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části xxxxxxxxx dotčeného vlastníka xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; odepře-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení xxxxxxxx, xxxxxx doručení nastávají xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x platnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložena x xxxxxxx vlastník xxxxxxxxx xx ji xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx x místě xxxxxxxx nezdržuje, nastávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx, x xxxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně, xxxxx dluhopisy v xxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx před datem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx x předčasném xxxxxxxx xx okamžiku, xxx bude emitentovi xxxxxxxxx doručení/účinky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, blokovat xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti xxxxxxxx. Xxxxxxx ani xxxxxxxx neprovede/nezapíše xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x den a/nebo xx dni, x xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Počet xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx spláceny xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nepřesáhne 30 (xxxxx: xxxxxx) dnů. Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx 22 xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx, xxx xx vlastníkem dluhopisů xx dni doručení/účinků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx zvláštní sazby xxxx xxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx uhrazeny xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx veden x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx (XXX) x tuzemsku x xxxxx xx xxxxxxxx xx majetkovém účtu xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dluhopisy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x právem xxxxxxxxx xx výnos. Xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx splácených xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx x příslušného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kusů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xx období od xxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx předčasného splacení xx xx zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvláštní xxxxx xxxx zaokrouhluje xx xxxxxx.

22. Vlastník xxxxxxxxx xxxx žádat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxxx emitentem xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dle níže xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx následujícího harmonogramu (xxxx xxx "xxxxxx x předčasné xxxxxxxx"):

Xxxxxx xxx podávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx prvního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů

12.4.2021

7.5.2021

1.7.2021

11.4.2022

6.5.2022

1.7.2022

11.4.2023

5.5.2023

1.7.2023

9.4.2024

7.5.2024

1.7.2024

9.4.2025

7.5.2025

1.7.2025

Příslušný výnos xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvláštní sazby xxxx vyplacen x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx dluhopisů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxxxx dle xxxxxx xxxx emisních podmínek. Xx okamžiku xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x počtu xxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxx vlastník xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podánu xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o splacení xxx vlastněných dluhopisů xxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx nejméně 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx). X xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxx 1 000 (xxxxx: xxxxx tisíc), xxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx 1 000 (slovy: xxxxx tisíc), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kusů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaných xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jednomu xxxx xxxxxxxxxxx splacení žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx 100 % (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx dluhopisů do xxxxx xxxx 500 000 (slovy: xxx xxx tisíc) xxxxxx x xxxxxxx 50 % (slovy: padesát xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad počet xxxx 500 000 (xxxxx: pět set xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx zanikají současně x xxxxxx vlastníka xxxxxxxxx na xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxx splacení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx platební xxxx, xxxxx xx xxxxx u xxxxx xxxx pobočky zahraniční xxxxx x xxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu vlastníka xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx. Připadne-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxxx xxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxx nároku xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím internetových xxxxxxx ministerstva a xx xxxxxxxx xxxxxxxx x uveřejněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx ministerstvo xxxxx. Xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splácených xxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx a příslušného xxxxxx z počtu xxxx dluhopisů, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx xx data xxxxxxxxxxx splacení xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx.

23. Xxxxxxxxx budou xxxxxxxx xx jmenovité xxxxxxx x datu 1.7.2026, xxxxxxx-xx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx před stanoveným xxxxx splatnosti xxx xxxx 21 nebo 22 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx dluhopisů žádost x xxxxxxxxxxx dluhopisů xxx bodu 25 xxxxxx emisních xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jmenovitá xxxxxxx všech dluhopisů xxxxxxxxx xxxx splacena xxxxx x vyplacením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je vlastníkem xxxxxxxxx x xxxx 1.6.2026. Připadne-li xxxxx xxxxxxxx jmenovité hodnoty xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

24. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů xxx těchto emisních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, která xxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušné platby xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx podílejí Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a.s., Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Emitent si xxxxxxxxx právo kdykoli xxxxxxx jinou xxxx xxxxx osobu, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x reinvestic x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobách xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx dnů xxxx xxxxx a nejdříve xxxxxx xxx po xxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx splacení. Xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx veden x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx (XXX) v xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx na majetkovém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x reinvestici xxxxxxxxx xxx xxxx 25 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastník xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Celková xxxxxx xxxxxxxxxx výnosu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvláštní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx. Vlastník xxxxxxxxx, xxxxx je daňový xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rezidenci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o určení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx dluhopisů nepotvrdí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx. x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx platnou x xxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx sazby daně xxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxxxx poplatníkům, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

25. Rozhodne-li xxx ministerstvo v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dluhopisů je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x reinvestici xxxxxxxxx xxxxxxx emitenta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxx části xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacen xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx platební xxxx xxx bodu 24 xxxxxx xxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx žádosti x reinvestici xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž xx x evidenci xxxxxxxxxxxx zapsáno pozastavení xxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx, xx kterém je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x reinvestici xxxxxxxxx, x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx časovém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx o reinvestici xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx kusů nejméně 1 000 (xxxxx: xxxxx tisíc) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx částka výnosu x dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx směrem xxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posledního xxxxxx, xxxx reinvestována xxxx xxxxxxxxxx výnosu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou dle xxxxxxxx xxxxx xxxx x datu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx sazbou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx rezidentům České xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx plátci xxxx xxxxxxxx xxx daňové xxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Co xx týče xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, nebo xx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doložením potvrzení x daňové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně smluvního xxxxx. Smluvním xxxxxx xx xxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského hospodářského xxxxxxxx a stát, xx kterým je xxxxxxxx platná a xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx doložit xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx doložit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnou smlouvou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději x xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx předchází xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů, tak xxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx vyplacena xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky v xxxxxx xxxx (CZK) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ministerstva, dle xxxx 24 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízeném xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx evidován pouze xxxxx platební xxxx xxx xxxxx vyplacení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a splacení xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx platby xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx evidovaný v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxxx ohodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx korunových xxxxxxx x xxxx určení xxxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxxxx společností X&xxx;X Xxxxxx Ratings xx xx xxxxxx AA, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x xx xxxxxx Xx3, xxxxxxxxxxx Xxxxx Ratings na xxxxxx XX-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx úrovni XX, společností X&xxx;X xx xxxxxx XX-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx Xxxxxx Global Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx X+, xxxxxxxxxxx XXXX Europe na xxxxxx XX x xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx AA.

28. Dluhopisy xxxx přímými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxx se všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

29. Xxxxx xxxxxxx x dluhopisy xx promlčuje ve xxxxx stanovené právními xxxxxxxx platnými x xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxx x předpokládané xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx společně x xxxxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxxx uveřejňuje xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx případná xxxxx oznámení vlastníkům xxxxxxxxx x oznámení xxx veřejnost xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx znění xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx zabezpečení xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx xxxxxx.

32. Xxxxxxxxxxxx xx vyhrazuje xxxxx xxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx, reinvesticí posledního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx související xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

33. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jazyků. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx verzemi xxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxxxxxx xxxxx česká.

34. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx probíhá dle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínek x x dluhopisů xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Schillerová, Xx.X., v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 100/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.