Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.03.2020.


Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis ČR, 2020 - 2026 III, FIX %

100/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva financí

INFORMACE

100

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxx

xx xxx 6. xxxxxx 2020,

xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 XXX, XXX %

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx také jen "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §26 xxxxxx x. 190/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx určuje xxxx xxxxxx podmínky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 III, FIX % (xxxx xxxx xxx "dluhopis", případně "xxxxxxxxx").

1. Xxxxxxxx popis xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Česká xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 XXX, XXX %

Zkrácený název: XX-X ČR, XXX %, 26 III

Pořadové xxxxx xxxxx: 122.

Jmenovitá xxxxxxx: 1 Xx (xxxxx: xxxxx koruna xxxxx)

Xxxxxx xxxx x xxxx emise: 100 % (slovy: xxx xxxxxxx) xxxxxxxxx hodnoty

Forma xxxxxxxxx: zaknihovaný xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: státní xxxxxxxx

Xxxx, x xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: koruna xxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 16.3.2020

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 1.7.2025

Xxxxx xxxxx: 1.7.2020

Xxxxx xxxxxxxxxx: 1.7.2026

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx pevnou xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx: XXX/XXX (ICMA)

ISIN: XX0001005896

2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ustanovení §25 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě jiných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx papíry x x xxxx xxxxx xxxx evidovány x xxxxxxxxxx evidenci, xxxxxx vede xxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ministerstvo (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

4. Xxxxxxxxx xxxx upsat xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx osoba (xxxx xxxx xxx "upisovatel", xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx").

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx požádat o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie. Obchodování x dluhopisy na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místech xx xxxxxxxxx.

6. Dluhopisy xxxxx být x xxxxxxx x ustanovením §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xx xxxxx celkové jmenovité xxxxxxx emise dluhopisů, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmenovitá hodnota xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx zvětšení celkové xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxx činí 100 000 000 000 Xx (slovy: sto xxxxxxx xxxxx českých).

7. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vydávána x xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (x xxxxxxxx).

8. Dluhopisy s xxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxx 13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx k xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Činnosti spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo a xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx"). Distributory k xxxx počátku lhůty xxx upisování emise xxxx Xxxxx spořitelna, x.x., a Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a. x. Aktuální xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxx úpisu dluhopisů xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 4 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx určených x uveřejněných emitentem xx internetových stránkách xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx x xxxx"). Xxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx nejméně 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx/xxxxxxx x úpis xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tranší xxxxx xxxxxxxxx dle bodů 12 x 14 xxxxxx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 5 000 000 (xxxxx: xxx milionů) pro xxxxxx xxxxxxxxxxx tranši xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx upisovatel více xxxxxxx o úpis, xxxxx kusů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx. X xxxxxxx podání xxxxxxx/xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx vyšším xxx 5 000 000 (xxxxx: xxx xxxxxxx) bude xxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx počet xxxx odmítnuta v xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx limitu se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x reinvestici xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emise dluhopisů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx umožňují, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx reinvestovaného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx nebo nabývat xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1448 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxx x úpis násobená xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 15.6.2020. Xxxx úpisu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxx xxx bodu 14 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je upisovatel xxxxxxx xxxxxxx do xxx pracovních xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx jednotlivé žádosti x xxxx příslušné xxxxxx emise dluhopisů, xxxxxx-xx ministerstvo nejpozději x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emise xxxxxxxxx xxxxx. Okamžikem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx rozumí připsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx okamžikem se xxxxxx x úpis xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x upisovatel xx již xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx možné xxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxxxx xxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx. Xx okamžiku xxxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxx xx data xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx dluhopisů xxxx xxxx částka úročena. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx upisovacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx jinak. Xxxxxx dluhopisů xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx reinvestice xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx emisní podmínky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx dluhopisů xxxx emise dluhopisů, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požádá; xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx datum podání xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx stvrzují, že xxxx a zamýšlená xxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ani xxxx emisní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx veškeré xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxx x xxxx, jsou úplné x xxxxxxxx. Xxxxx xx zejména o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikace xxxxx upisovatele uvedené xxxxx v žádosti x xxxx, dále x xxxxxx údaje x informace, které xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x úpis xxxxxxxxx x celkovém xxxxx kusů xxxxxx xxx 300 000 (xxxxx: tři sta xxxxx) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x nichž xx xxxx úpisu dluhopisů xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx příjmů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx x nepřímo došlo x xxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx počtu xxxx ve xxxx xxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx požadované xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxx ceny úpisu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příslušného čestného xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

11. X xxxxxxx xxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 30 těchto xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období do xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 12 x 14 xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx dolů. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx probíhá xxx, xx xxxxxxx xxxx poměrně xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxx celkový xxxxx xxxx 500 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx převyšujícím xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx takovéto xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předpokládané celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, žádosti x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx výši 500 000 (xxxxx: xxx xxx tisíc) xxx kráceny xxxxxx xxxxxxx upisovateli. Xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx si xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivou xxxxxx x xxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, pochybnosti x xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nabývat xxxx xxxxxxxxx dle xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx podmínek x xxxxx povinnosti upisovatelů xxx těchto emisních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacích x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených či xxxxxxxxx x úhradě xxxx úpisu xxxxxxxxx x na straně xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 10 xxxxxx emisních xxxxxxxx. Pro případ, xx pochybnosti xxxxx xx straně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů, xx xxxxxxx oprávněn odmítnout xxxxxx x úpis x xxxxx ve xxxxxx x takovéto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx k xxxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx dle xxxx xxxxx bodu 9 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx v plném xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upisovatelům xxxxx xxxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxx cenu xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx upisovatelem xxxxxxxx xx platební xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx distributora, xxx zbytečného odkladu xxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx platební xxxx, x xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo distributora, xx xx platební xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x úpis x případě xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

12. Upisovací xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ukončeno x datu 12.6.2020, xxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx toho, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxx tranší xxxxx dluhopisů proběhne xxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dle xxxx 16 x 17 xxxxxx emisních podmínek x výjimkou posledního xxxxxx dluhopisu, x xx x datu xxxxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx. Xxxxxx kurz všech xxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx každému datu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 100 % (xxxxx: xxx procent) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty.

14. X vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů xxx xxxx 12 x 13 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx zahájení x datum ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx. Oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxx tranších xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx xxx tohoto xxxx xxxxxxxx podmínek xxxx vždy xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aktuálním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emise xxxxxxxxx.

15. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxx x uveřejněných emitentem xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx případně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx s §26 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx omezuje, x xx tak, xx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 těchto xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxx xxxxx vkládat do xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1448 x xxxx. občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zástavní xxxxx xx xx xxxx 1.6.2026 vylučují.

16. Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx", xxxxxxxx "výnosy") xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, která xxx xxxxx xxxxxxxx období xxxxxxx x xxxxx xx stanovena xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1.7.2020 (xxxxxx xxxxxx dne) do 1.7.2021 (tento den xxxxxxxx) ve xxxx 0,75 % p. x., druhé výnosové xxxxxx od 1.7.2021 (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 1.7.2022 (tento xxx xxxxxxxx) xx xxxx 1,00 % x. a., třetí

17. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, že na xxxxxxxxx účet vlastníka xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx reinvestice xxxxxx xxxxxxxx dluhopisy téže xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Připadne-li xxxxx reinvestice xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx částka xxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvláštní xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx období xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 25 xxxxxx xxxxxxxx podmínek, xx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx zvláštní xxxxx xxxx zaokrouhluje xx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx rezidentům České xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti či xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zvýhodněné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx, xxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Smluvním xxxxxx xx xxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx kterým xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxx xxx účely uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnou smlouvou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud nedojde x xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx x tři xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet, který xx veden u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxx xxxx (XXX) x tuzemsku a xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dle xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 1.7.2020 (xxxxxx tohoto xxx) xx 1.7.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx jako xxxxx, x xx xxxx xx 1.7. (xxxxxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxxx xxxx xx 1.7. (xxxxx den vyjímaje) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2021. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx emisních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx bázi xxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx xxx xx příslušný xxxxxxx xxxxxxxx, x skutečného xxxxx kalendářních xxx x roce [xxxxxxxx XXX/XXX (XXXX)]. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx emise, xxxx. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx poměrného xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jednomu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kratší xxxxxxx xxxx xx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu x xxxxxxxxx úrokové sazby xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx období x xxxxxxxxxxx xxxxxx dní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxx v xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

19. Xxxxx xxxxxx xxx xxxx 16 x 17 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx 1.6. počínaje xxxxx 2021. Xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx výnosové xxxxxx xx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 1.7.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx) obdrží xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.6.2021.

20. Xxxxxxxx xxxxx na výnos xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx.

21. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx dluhopisy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx a nabývat xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx jakoukoli xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx emitentem, xxxxxxxxxx x je xx xxxxxxx emitenta, xxx je xxxxxxx x majetku emitenta x xxxxxxxx xx xxxxx, xx zda xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx dále xxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. l) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pravdivosti xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxx dluhopisů x xxxxxxx x xxxxxxx a požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxx emisními xxxxxxxxxx xx zda xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o původu xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a současně xxxx pochybnosti xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx podmínek. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, že xx xxxxxx emitenta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, informace xx doklady x xxxxxxx s xxxxx 10 xxxxxx emisních xxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx emitenta xxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je emitent xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich splatnosti. Xxxxx xx x xxxxxxxx tohoto postupu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx) xxxx dluhopisů, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veškeré dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx datem jejich xxxxxxxxxx. Oznámení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem jejich xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx") je xxxxxxx xxxxxxxx zaslat xx xxxxxx uvedenou x žádosti o xxxx xxxx evidovanou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dluhopisů v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx distributora, xxxxxxx xxxxxxx xx distributor xxxx xxxxxxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxx xxxxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxx přijetí. Xxxxxx-xx xxxxxxx vlastník xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx emitenta o xxxxxxxxxx splacení xxxxxxxx, xxxxxx doručení nastávají xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x doručení xxxxxx pokusil za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx poté v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxx x xxxxxxx vlastník xxxxxxxxx xx ji xxxxxx xx stanovené xxxxx nevyzvedl. Nepodaří-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okamžikem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení xxxxxx, xxxxx dluhopisy v xxxxx kusů, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx si emitent xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doručení/účinky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x/xxxx xx xxx, v xxxx xxxxx x xxxxxxxx doručení/účinků doručení xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jež xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxx splatnosti, xxxxxx xxxx předčasného xxxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 (xxxxx: xxxxxx) dnů. Xxx stanovení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx 22 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně x tím, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobě, jež xx vlastníkem dluhopisů xx xxx doručení/účinků xxxxxxxx oznámení emitenta x xxxxxxxxxx splacení. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka x příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx účet, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx (CZK) x tuzemsku x xxxxx xx evidován xx majetkovém účtu xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx před datem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x právem xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poměrného xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx období od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádat xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx internetových stránkách xxxxxxxxxxxx případně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podmínek x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx"):

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx splacení

Datum xxxxxxx xxxxxxx podání žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů

12.4.2021

7.5.2021

1.7.2021

11.4.2022

6.5.2022

1.7.2022

11.4.2023

5.5.2023

1.7.2023

9.4.2024

7.5.2024

1.7.2024

9.4.2025

7.5.2025

1.7.2025

Příslušný xxxxx xx období od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xx xxxx předčasného splacení xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x prvnímu pracovnímu xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx posledního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x předčasné splacení. Xxxxxx x předčasné xxxxxxxx může vlastník xxxxxxxxx podávat xxxxx x obdobích xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx splacení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tohoto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx podání xxxxxxx x předčasné xxxxxxxx xxxxx dluhopisy x xxxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxxxx příslušná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx splacení xxxxxx xxxxx jednu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím prostřednictvím xxxxx x splacení xxx vlastněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 (slovy: xxxxx xxxxx). X případě, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxxx je menší xxx 1 000 (xxxxx: jeden tisíc), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o splacení xxx vlastněných dluhopisů xxxx stanoveným datem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx menším xxx 1 000 (xxxxx: xxxxx tisíc), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx. Jeden xxxxxxxx xxxxxxxxx může x jednomu datu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx splacení 100 % (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx kusů 500 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx) xxxxxx x xxxxxxx 50 % (slovy: padesát xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx 500 000 (xxxxx: xxx set xxxxx). Xxxxxxxxx splacením xxxx stanoveným datem xxxxxxxxxx xxxxxxxx současně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx sazby xxxx xxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxx splacení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splatnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na platební xxxx, který xx xxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx (CZK) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx datum xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, budou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx bez xxxxxx xx výnos xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx emitentem xxxxxxxx také prostřednictvím xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splácených xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a příslušného xxxxxx x xxxxx xxxx dluhopisů, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx splacení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

23. Xxxxxxxxx budou xxxxxxxx xx jmenovité hodnotě x datu 1.7.2026, xxxxxxx-xx xx splacení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splatnosti xxx xxxx 21 xxxx 22 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x reinvestici xxxxxxxxx xxx xxxx 25 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx končí xxxxxxx dluhopisů. Jmenovitá xxxxxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxx splacena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu osobě, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.6.2026. Připadne-li datum xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxx xxxxxx xx výnos za xxxx odložení.

24. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx českých xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platby xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se podílejí Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x.x., Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxxxxx. Emitent xx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobách xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx změnou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx taková xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnů před xxxxx a nejdříve xxxxxx dnů po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx splacení. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx posledního xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx platební xxxx, xxxxx je veden x banky nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx (XXX) v tuzemsku x xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx vlastník xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bodu 25 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Změnu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosu xx xxxxx dluhopisů vlastníka xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xx xx zdanění xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x daňové rezidenci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dle tohoto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, tj. x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx xx státě xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dvojího xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

25. Rozhodne-li xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem splatnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx žádosti x reinvestici xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, o reinvestici xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacen xxxxxx xxxxxxxx výnos x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx příslušná xxxx bezhotovostním převodem xx platební účet xxx xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určených xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x reinvestici dluhopisů xxxxx reinvestovat xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozastavení xxxxxx práva xxxxxxxxx x dluhopisy xxxxxxxx. Xxxxxxxx x období, xx kterém je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dluhopisů, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx, xx uveřejňuje v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx o reinvestici xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nejméně 1 000 (slovy: xxxxx tisíc) a x reinvestici posledního xxxxxx pouze x xxxx xxxx výši. Xxxxxxx částka xxxxxx x xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xx zdanění xxxx vybíranou xxxxxxx xxx zvláštní sazby xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx období xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx vlastníků xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x reinvestici xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx reinvestována xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx x datu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx například xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xx xxxxxxx prohlášením. Co xx xxxx daňových xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx třeba pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rezidenci xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x daňové rezidenci xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx smlouva či xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech. Xxxx xx třeba xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxx xxxx xxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x popřípadě xxxxxxx xxxxx důkazní prostředky xxxxxxxx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx x den, který x tři pracovní xxx předchází xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx veden x xxxxx nebo pobočky xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx měně (XXX) x tuzemsku x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx vyplacení xxxxxx, xxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx.

27. Platné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rating) xxxxxxxxxxxx korunových xxxxxxx x xxxx určení xxxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx S&P Xxxxxx Ratings xx xx úrovni XX, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x xx xxxxxx Xx3, xxxxxxxxxxx Xxxxx Ratings xx xxxxxx AA-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx na úrovni XX, xxxxxxxxxxx X&xxx;X xx xxxxxx AA-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx Xxxxxx Global Xxxxxx Rating xx xxxxxx X+, xxxxxxxxxxx XXXX Xxxxxx xx xxxxxx XX x xxxxxxxxxxx XXXX na xxxxxx XX.

28. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x nepodřízenými xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

29. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platnými x xxxx, kdy mohlo xxx xxxxx uplatněno xxxxxx.

30. Xxxx emisní xxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společně s xxxxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx x českém xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, v níž xxxxxxx uveřejňuje xxxxxxxxx x jím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se uveřejňují xxxx jakákoli případná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a oznámení xxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx podílející xx na zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

32. Ministerstvo xx xxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vedením xxxxxxxx ministerstva, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, reinvesticí posledního xxxxxx x jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx, zápisy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx související xxxxxxxx xxxxxxxx provozním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

33. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxx jazyků. Xxxxx-xx x rozporu mezi xxxxxxx jazykovými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

34. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx podmínek a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x českým xxxxxx, bez ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 100/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 18.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.