Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 214)

84/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha - Čestné prohlášení

č. 99/2020 Sb.

INFORMACE

84

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. března 2020 č. 214

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 odst. 1 xxxx. e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxx č. 194 xx dne 12. xxxxxx 2020

1. xxx u zaměstnanců, xxxxxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením, xxxxx vzor je xxxxxx x příloze 1 xxxxxx xxxxxxxx:

x) zdravotní xxxxxx podle §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx dle xxxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

2. xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provádět periodické xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx posudkové xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x krátkodobého xxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx zaměstnání, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx maximálně 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx uplynutím xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx x cizincem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno, x xx xxx, xxx xxxxx základní pracovněprávní xxxxx trval xx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xx nemusí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržovat xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxxxx vlády xx xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxxx xxx č. 82/2020 Sb., xx xxxx xxxxxxxxxx na:

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxxx,

2. xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx náhradních xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

5. prodej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx jízdenek,

7. lázeňská xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx poskytována xxxxx lázeňská xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx, projektovou xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xx stavebnictví,

11. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx služba představuje xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1. xx xxxxxxxxx, xx v xxxxx odběru xxxxxx xxxxxxxxx xx shlukování xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xx vybaveno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v provozovnách, xxxxxxxxx v xxxx X. xxxxxxxx vlády xx xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxxx pod č. 82/2020 Sb., xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

X. xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxx dne 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 hod. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízeních podle xxxx II/7 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních, (č. 99/2020 Sb.)

2. x xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 hod. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxx ode xxx 16. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. xx dne 24. xxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx taxislužby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x oprávněním xxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x xxxxxxxxx xxx dne 16. xxxxxx 2020 od 6:00 hod. do xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxx samoobslužných xxxxxxxx x xxxxxxxx,

5. x xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. do xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

6. s xxxxxxxxx xxx dne 16. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. do xxx 24. března 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx - vnitřní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. x xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. do xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vymezuje xxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxx xxxxxx komunikace xxxx jejich xxxxxx xxxxx užít za xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s cenovými xxxxxxxx;

XX. zrušuje xxx X/1, xxxxxx odrážku xxxxxxxx vlády xx xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211.

VII. stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha x usnesení xxxxx x. 84/2020 Xx.

(xx dne 15. xxxxxx 2020 č. 214)

XXXXXX PROHLÁŠENÍ

Jméno x xxxxxxxx: ........................

Xxxxx narození: ..........................

Xxxxxxxx: .......................................

xxxxx, xx xxxxxx usnesení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 214 xx dne 15. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, čestně xxxxxxxxxx, xx:

1) xx zdravotně xxxxxxxxx/x x výkonu xxxxxxxx..................................................;

2) xxx/x xxxxxxxxxx xxxxxx/x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxx x x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x ní xxxxxxxxxxxxx riziky (xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, zraková xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx výškách xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, atp.), xxxxx x xx konzultoval/a xx zaměstnavatelem x xxxx souvislosti xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx x xx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

3) v xxxxxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxx/x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx;

4) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx znemožňovalo xxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxx §19 odst. 2 xxx. x. 258/2000 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xx xxxxx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výrobě x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx1 (pokud xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající činnosti xxxxxxxxxxxxxxx závažné).

Současně xx xxxxxxxx (pokud xx xxxxx x fyzickou xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné), xx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx smyslu xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxx:

x) mít u xxxx toto xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle relevantních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx zásady xxxxxx a provozní xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

X.............xxx...........................

.................................................

Xxxxx x xxxxxxxx

1 Tj. ve xxxxxx xxxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 84/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.3.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

99/2020 Xx., x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.3.2020

107/2020 Xx., x přijetí xxxxxxxxx opatření

s účinností xx 19.3.2020

x xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxx XX x částce x. 37/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 84/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 127/2020 Sb. x účinností xx 24.3.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.