Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 214)

84/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha - Čestné prohlášení

č. 99/2020 Sb.

INFORMACE

84

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. března 2020 x. 214

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 194 xx dne 12. xxxxxx 2020

1. xxx x zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze 1 xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti osoby xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických xxxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

2. xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §11 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických zdravotních xxxxxxxx, (vyhláška x xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxx druzích posudkové xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

3. xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a krátkodobého xxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx zaměstnání, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uplyne xxxxxxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xx skončí xxxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; toto xxxxxxxx platí xx xxxxxxxx, xx zaměstnavatel x xxxxxxxx sjedná xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx tak, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx trval xx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xx nemusí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx, že xxxxx maloobchodního xxxxxxx x prodeje služeb x xxxxxxxxxxxx, stanovený x xxxx X. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, vyhlášeném xxx č. 82/2020 Sb., xx xxxx nevztahuje xx:

1. xxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx náhradních xxxx k dopravním xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx třetí xxxxxx,

5. xxxxxx zahrádkářských xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx,

6. pokladní xxxxxx jízdenek,

7. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxx poskytována xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, projektovou xxxxxxx xx výstavbě, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx stavebnictví,

11. výdej x xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

XXX. nařizuje, xx prodej xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1. xx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx místo xx vybaveno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XX. nařizuje, xx zákaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxxx xxx č. 82/2020 Sb., xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

X. xxxxxxxx

1. s xxxxxxxxx xxx dne 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xx dne 24. xxxxxx 2020 prodej xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/7 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (č. 99/2020 Sb.)

2. s xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osob x oprávněním řidiče xxxxxxxxxx,

4. s xxxxxxxxx xxx dne 16. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. xx xxx 24. března 2020 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x čistíren,

5. x účinností xxx xxx 16. března 2020 od 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavebnin, stavebních xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

6. x xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. do xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - vnitřní x xxxxxxxx sportoviště,

7. x účinností ode xxx 16. března 2020 xx 6:00 xxx. do xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oblasti xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx komunikace xxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxx X/1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 14. března 2020 č. 211.

XXX. stanoví, xx účinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha x xxxxxxxx xxxxx č. 84/2020 Xx.

(xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 214)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxx: ........................

Xxxxx xxxxxxxx: ..........................

Xxxxxxxx: .......................................

xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx x. 214 ze dne 15. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, čestně xxxxxxxxxx, xx:

1) xx zdravotně xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx..................................................;

2) xxx/x dostatečně xxxxxx/x xx vztahu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxx x x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x kategorizaci xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x s xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx x břemeny, xxxxxxx svalová xxxxx, xxxxxxxx polohy, xxxx x xxxx následky, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx výškách xx xxxxxxx, řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.), xxxxx x že konzultoval/a xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, včetně xxxxxxxxx předešlých xxxxx/xxxxxxx x je xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

3) x xxxxxxxxxx 21 dnech xxxxxxxxxxx/x xxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákazy xxxxxxxxxx, označovaný jako XXXX CoV-2, který xxx xxxx rizikový xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

4) xxxxxx xxxxxx onemocněním, xxxxx xx znemožňovalo vydání xxxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxx §19 odst. 2 xxx. x. 258/2000 Xx., ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x výkonu xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výrobě x/xxxx uvádění xxxxxxxx xx oběhu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1 (pokud se xxxxx o xxxxxxxx xxxxx vykonávající činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx se xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné), xx xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx potravin xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx:

x) xxx x xxxx toto čestné xxxxxxxxxx x na xxxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

b) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dodržovat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

X.............xxx...........................

.................................................

Xxxxx x xxxxxxxx

1 Xx. ve xxxxxx zákona č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx č. 84/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

99/2020 Sb., x xxxxxxx krizového opatření

s xxxxxxxxx od 16.3.2020

107/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2020

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxx x. 37/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 84/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.