Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 214)

84/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha - Čestné prohlášení

č. 99/2020 Sb.

INFORMACE

84

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 15. března 2020 x. 214

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 odst. 1 písm. e) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje, xx xx dobu xxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 194 ze dne 12. xxxxxx 2020

1. xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze 1 xxxxxx opatření:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxxx veřejného xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxx zákona č. 373/2011 Sb., o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2. xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx posudkové xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x krátkodobého xxxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxx zaměstnání, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášení xxxxxx xxxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxx maximálně 60 dnů xxx xxx skončení nouzového xxxxx, xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx platí xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sjedná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxx platnosti oprávnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xx nemusí u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. března 2020 č. 211, xxxxxxxxxx xxx č. 82/2020 Sb., xx xxxx xxxxxxxxxx xx:

1. xxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx současně xxxx xxx 30 xxxx,

2. xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. prodej xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

5. prodej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x sadby,

6. pokladní xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxx lázeňská xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxx,

10. provádění xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, zeměměřičství, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

11. xxxxx x prodej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

XXX. nařizuje, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se povoluje xxxxx xx splnění xxxxxx podmínek:

1. je xxxxxxxxx, že v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

2. prodejní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxxx, xx xxxxx maloobchodního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxxxx vlády xx dne 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxxx xxx č. 82/2020 Sb., xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

X. zakazuje

1. x xxxxxxxxx ode xxx 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 prodej xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v ubytovnách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/7 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (č. 99/2020 Sb.)

2. x účinností xxx xxx 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 provoz xxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. do xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvážející xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x xxxxxxxxx xxx dne 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 hod. do xxx 24. března 2020 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x čistíren,

5. x xxxxxxxxx xxx xxx 16. března 2020 xx 6:00 xxx. xx dne 24. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx stavebnin, stavebních xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

6. s účinností xxx xxx 16. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx sportoviště,

7. x účinností xxx xxx 16. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. xx xxx 24. března 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vymezuje xxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s cenovými xxxxxxxx;

XX. zrušuje xxx X/1, xxxxxx odrážku xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. března 2020 č. 211.

XXX. stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nastává xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 84/2020 Xx.

(xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 214)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxx: ........................

Xxxxx narození: ..........................

Xxxxxxxx: .......................................

tímto, xx xxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx republiky č. 214 xx xxx 15. xxxxxx 2020 x přijetí krizového xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x výkonu xxxxxxxx..................................................;

2) byl/a xxxxxxxxxx xxxxxx/x ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxx x x xxxxx, charakteristice x kategorizaci xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x s xx xxxxxxxxxxxxx riziky (xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, zraková zátěž, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.), jakož x xx xxxxxxxxxxx/x xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxx souvislosti xxxx xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx x xx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

3) x xxxxxxxxxx 21 dnech xxxxxxxxxxx/x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2, který xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky;

4) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx znemožňovalo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §19 xxxx. 2 xxx. x. 258/2000 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xx jedná x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5) xx zdravotně xxxxxxxxx/x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx oběhu, xx xxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx1 (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx x fyzickou xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), že xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx potravin do xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx:

x) xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, případně ostatním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle relevantních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uplatňovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutné x xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

X.............xxx...........................

.................................................

Xxxxx x xxxxxxxx

1 Xx. xx xxxxxx zákona č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 84/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.3.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

99/2020 Sb., x xxxxxxx krizového opatření

s xxxxxxxxx xx 16.3.2020

107/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2020

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxx x. 37/2020 Sb.

Právní xxxxxxx x. 84/2020 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.