Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2020 do 24.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 214)

84/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha - Čestné prohlášení

č. 99/2020 Sb.

INFORMACE

84

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 15. března 2020 č. 214

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 odst. 1 písm. x) x §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. nařizuje, xx xx xxxx xxxxxx nouzového stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020

1. xxx u xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pracovněprávní vztah xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze 1 xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x

x) posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx dle xxxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2. xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx druzích posudkové xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydány xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejichž xxxxxxxx xxxxxx maximálně 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu; toto xxxxxxxx platí xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx x cizincem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx,

4. xx nemusí x xxxxxxxxxx potravin xxxxxxxxx xxxxx požadavky xxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx;

XX. nařizuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx služeb x provozovnách, xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxxx xxx č. 82/2020 Sb., xx xxxx xxxxxxxxxx na:

1. xxxxxx silničních vozidel, xxxxx x provozovně xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxxx,

2. xxxxxx a odstraňování xxxxx vozidel v xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx od xxxxx xxxxxx,

5. prodej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x sadby,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň zčásti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. provozování xxxxxxxx xxxxxx,

9. květinářství,

10. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, geologické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, testování, xxxxxx x analýzu xx xxxxxxxxxxxx,

11. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxx provozovny;

III. xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podmínek:

1. xx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke shlukování xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xx vybaveno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XX. nařizuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211, xxxxxxxxxx xxx č. 82/2020 Sb., xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx;

X. xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxx dne 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 hod. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx II/7 x xxxxxxxxx ubytovacích zařízeních, (č. 99/2020 Sb.)

2. s xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. do xxx 24. xxxxxx 2020 provoz autoškol,

3. x xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. xx xxx 24. března 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x oprávněním xxxxxx xxxxxxxxxx,

4. s účinností xxx xxx 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 hod. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,

5. x účinností ode xxx 16. xxxxxx 2020 od 6:00 xxx. xx dne 24. března 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavebnin, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

6. s účinností xxx xxx 16. xxxxxx 2020 xx 6:00 xxx. do xxx 24. března 2020 přítomnost xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - vnitřní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. x xxxxxxxxx ode xxx 16. března 2020 xx 6:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx oblasti xxxx, ve xxxxxxx xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx užít za xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. zrušuje xxx X/1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlády ze xxx 14. xxxxxx 2020 č. 211.

VII. stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Příloha x xxxxxxxx xxxxx x. 84/2020 Xx.

(xx xxx 15. xxxxxx 2020 x. 214)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxx: ........................

Datum xxxxxxxx: ..........................

Xxxxxxxx: .......................................

xxxxx, xx xxxxxx usnesení vlády Xxxxx xxxxxxxxx x. 214 ze xxx 15. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx..................................................;

2) xxx/x xxxxxxxxxx xxxxxx/x xx vztahu x bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x kategorizaci xxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zátěž, xxxxxxxx polohy, xxxx x xxxx následky, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx manipulační xxxxxxxx, xxx.), xxxxx x xx xxxxxxxxxxx/x xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx x xx schopen/schopna xxxxxxx xxxxxxxxx;

3) x xxxxxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxx/x některý xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx přenosu nákazy xxxxxxxxxx, označovaný xxxx XXXX CoV-2, který xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

4) netrpí xxxxxx onemocněním, xxxxx xx znemožňovalo vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §19 xxxx. 2 xxx. x. 258/2000 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx oběhu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1 (pokud xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx se xxxxx x fyzickou xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx potravin do xxxxx, xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) mít u xxxx xxxx čestné xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uplatňovat xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.

V.............dne...........................

.................................................

Jméno x xxxxxxxx

1 Xx. xx xxxxxx zákona č. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Informace

Právní předpis č. 84/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.3.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

99/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.3.2020

107/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2020

x xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxx XX x částce x. 37/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 84/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 24.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.