Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2023.


Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

330/2019 Sb.

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření §2

Žádost o zařazení do podopatření v rámci navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření §3

Změna zařazení mezi tituly v rámci podopatření ošetřování travních porostů §4

Zvýšení zařazené výměry §5

Snížení zařazené výměry §6

Poskytnutí dotace na podopatření v rámci navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření §7

Poměrná výše dotace §8

Převod a přechod zařazení do navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření §9

ČÁST DRUHÁ - BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ

Podopatření integrovaná produkce ovoce §10

Podopatření integrovaná produkce révy vinné §11

Podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku §12

Zařazení do podopatřen ošetřování travních porostů §13

Intenzita chovu hospodářských zvířat §14

Ponechávání nepokosených ploch §15

Bližší podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů §16

Podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků §17

Podopatření biopásy §18

Podopatření ochrana čejky chocholaté §19

Podopatření údržba zatravněných drah soustředěného odtoku §20

ČÁST TŘETÍ - SAZBY DOTACE

Sazby dotace §21

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin §22

Vyhodnocení nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření §23

Snížení dotace o 3 % §24

Snížení dotace o 10 % §25

Snížení dotace o 25 % §26

Snížení dotace o 50 % §27

Neposkytnutí dotace §28

Snížení dotace o 25 % vztahující se k celému období závazku §29

Snížení dotace o 50 % vztahující se k celému období závazku §30

Vyřazení z podopatření a vrácení dotace §31

Lhůty pro podání žádostí o zařazení a žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020 §31a

Posuzování podmínky povinného školení v integrované produkci pro rok 2020 §31b

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020 §31c

Závěrečná ustanovení §32

ČÁST PÁTÁ - Účinnost §33

Příloha č. 1 - Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a vyhodnocení jejich porušení

Příloha č. 2 - Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických prvků v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§10) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§12)

Příloha č. 3 - Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce (§10), podopatření integrovaná produkce révy vinné (§11) a podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§12)

Příloha č. 4 - Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek ovoce v podopatření integrovaná produkce ovoce

Příloha č. 5 - Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§10) a při pěstování zeleniny a jahodníku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (§12)

Příloha č. 6 - Druhy ovocných stromů a keřů podporovaných v podopatření integrovaná produkce ovoce

Příloha č. 7 - Podporované druhy zeleniny v titulu integrovaná produkce zeleniny

Příloha č. 8 - Náležitosti evidenční karty dílu půdního bloku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

Příloha č. 9 - Minimální počet sadby nebo výsevu podporovaných druhů zeleniny a hmotnost tisíce semen v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

Příloha č. 10 - Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek zeleniny nebo jahod v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

Příloha č. 11 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky

Příloha č. 12 - Složení směsi osiv v podopatření biopásy

Příloha č. 13 - Složení osevních směsí v podopatření ochrana čejky chocholaté

č. 217/2020 Sb. - Čl. XXX

č. 54/2021 Sb. - Čl. II

č. 177/2021 Sb. - Čl. XXXIV

č. 33/2022 Sb. - Čl. II

č. 84/2023 Sb. - Čl. XXXII

INFORMACE

330

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 9. xxxxxxxx 2019

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2c xxxx. 5 zákona č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona č. 291/2009 Xx. x xxxxxx č. 179/2014 Xx., x podle §1 odst. 3 xxxxxx č. 256/2000 Xx., x Státním xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx. x xxxxxx x. 179/2014 Xx.:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx podopatřeními:

a) xxxxxxxxxxx produkce xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx révy xxxxx, xxxxx xx xxxxx na tituly

1. xxxxxxxx xxxxxxx vinic x

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) integrovaná xxxxxxxx xxxxxxxx a jahodníku, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeleniny x

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx travních porostů, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx

1. xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x vlhkomilné louky xxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hnojené,

5. xxxxxx a suchomilné xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxx chřástala xxxxxxx,

9. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a

10. xxxxxxx xxxxxx pastviny,

e) xxxxxx zatravněných dílů xxxxxxx bloků, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx

1. základní údržba xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) biopásy, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx

1. krmné xxxxxxx x

2. nektarodárné biopásy,

g) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx soustředěného odtoku.

§3

Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx xx některého x xxxxxxxxxxx v xxxxx navazujících xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxx půdy podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx půdy") na xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x zařazení xx xxxxxx xx

x) xxxx xxx půdního xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. a) xx e) x x) x x) xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx bloku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §2 xxxx. x).

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xx xxxxxx závazku x délce xxxxxx 2 xxx, které xxxxxx xxxxx

1. xxxx 1. ledna xxxxxxx xxxx dvouletého xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. a) xx x) x x) x x), x xxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx závazku, xxxx

2. xxxx 1. xxxxx xxxxxxx roku xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. f), x xxxxx uplynutím xxx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx závazku, a

b) xx xxxx 2021 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx 1 roku, xxxxx xxxxxx xxxxx

1. xxxx 1. xxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. a) xx x) x g) x h), x xxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx 1. xxxxx roku, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. f) xxxx 1, x xxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x zařazení xxxxxx žadatel Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx intervenčnímu xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxxxxxx xxx, x xx xx 15. xxxxxx xxxxxxx roku xxxxxxx podle xxxxxxxx 3. X 1 xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx podat pouze 1 žádost o xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxxxx, jestliže jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušného podopatření xxxxx

x) xx žádosti x zařazení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x xxxxxxxx zvýšit xxxxxx dílu půdního xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxx xx titulu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. f) xxxx 2 nelze Xxxxx xxxxx xxx období xxxxxxxxxx rokem 2021 x pro xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx o xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x odstavce 4 xxxxx Fondu xxxxx xxx xxxxxx počínající xxxxx 2023 x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxx zařazení mezi xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Hodlá-li xxxxxxx x průběhu trvání xxxxxxx změnit xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x), xxxx tak xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx a vlhkomilné xxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 3,

b) x xxxxxx horské x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 4 do titulu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nehnojené xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 5, xxxx

x) x titulu obecná xxxx x extenzivní xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 1 xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xx 10, x xx x xxxxxxx, xx xx xx xxxx půdního xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx území2), xxxxxxxx pásmo národního xxxxx3) xxxx xxxxxx Xxxxxx 20004);

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx nejpozději xx 15. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §3; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx zařazení, xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxx §3, xx xx xxxxx o změnu xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uplatní podmínky xxxxxxx v §3, 5 x 6 xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx vymezení xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx polního, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx vlády upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxx").

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x), Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařadí.

§5

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §2 požádat o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx x zvýšení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku.

(2) Zvýšit xxxxxx zařazením xxxxxx xxxx půdního bloku xxxxx odstavce 1 xxx pouze zařazením xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. f).

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx žadatel Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. května xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 rozhodne o xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §2 s xxxxxxxxxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o snížení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zařazeného xx xxxxxxxxxxx podopatření xxxxx §2.

(2) Žádost o xxxxxxx zařazené výměry xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx žadatel Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx u xxxxxxxxxxx xxxxx

x) §2 xxxx. x) xx x) x x) xxxx x) nejpozději xx 10. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xx snížení xxxxxx došlo x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xx 31. prosince příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) §2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx došlo x xxxxxx ode xxx doručení žádosti x poskytnutí xxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x), xxxxxx o snížení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxxx do 15. května příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx5). Xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo b) Xxxx zamítne.

(4) V xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx o xxxxxxx xxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x církvemi x xxxxxxxxxxxx společnostmi6),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy7),

c) xxxxxx vyšší xxxx5),

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx xxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxx8),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx, xxxxxxx xxxx xx 10 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx sadu xxxx xxxxxx x druhém xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5, xxxx

x) jiného, xxx xx uveden x xxxxxxxxx a) xx x).

(5) Xxxx xx xxxxxxx žádosti x snížení zařazené xxxxxx rozhodne o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 x xxxxxxxxxxxx xx změně výměry xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Zjistí-li Xxxx, že v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx snížení xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx zařazená xxxxxx xxx x evidenci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, rozhodne x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 x přihlédnutím ke xxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě x xxxxxxxx výměry, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx Fond, xx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxx xx snížení x xxxxxxxx xxxxxxxxx výměru, xxxx xx veškerá xxxxxxxx výměra xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx, xxxx žadatel x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxx zařazení xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2; xxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx dotace na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xx podopatření xxxxx §2 (dále xxx "žádost x xxxxxxxxxx dotace") xxxxxx xxxxxxxxxx žadatel Xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx jednotné žádosti9), x xx xx 15. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxx má xxx xxxxxx poskytnuta.

(2) Dotace xx poskytne žadateli x plné xxxx xxxxx §21, xxxxxxxx

x) xx žadatel zařazen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 x xx xxxxxx podopatření xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx §2 písm. d) xx díl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 5, xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařazen xxxxx §19 xxxx. 3 xxxx. c),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx

1. s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle aktů xxx xxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 x 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 48/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x environmentálního stavu xxx oblasti pravidel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx porušení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělských xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 2 x 4 k xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Xx.,

2. x xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxx X xxxxxx 1 xx 5 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxxxx xx dílech xxxxxxx bloků xxxxxxxx x evidenci využití xxxx xx xxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxx II xxxxxx 1 xx 3 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx půdních xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx a

4. s xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx evidenci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx minimálně po xxxx 10 let,

d) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxx o používání xxxxxx přípravků x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx10) x zákonem x rostlinolékařské péči x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutí x xxxxx dotace xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx,

x) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx a

f) Xxxx xxxxxxxxx x žadatele xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kultury xxxxxxxxxx xxxx xxxx zařazeného xx podopatření podle §2 xxxx. x), §2 xxxx. x) xxxx §2 xxxx. x) x příslušném xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x §7 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímých plateb xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx užívané xxxxxx x kultury xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx využití půdy xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxx §2 písm. x) xx e) x x) xxxx x) období xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxx

x) v případě xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. f) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 1, Xxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx11) xxxxx, xxxxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx dotace zamítne.

(5) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx částí, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxx dílů xxxxxxx xxxxx x měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším; x xxxxxxx podopatření xxxxx §2 xxxx. x) jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx uvedených x písmenu a) xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(6) Rozhodne-li se xxxxxxx obnovit trvalý xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x zemědělství (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxxx xxxxxx, zajistí, xxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx souvislý xxxxxx xxxxxx x byla

a) xxxxxxxxx první seč xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx určená x xxxxxxx vzcházejícího xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx vyseta.

(7) Xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxx termín provedení xxxxx xxxx xxxx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, považuje xx x případě xxxxxx podle odstavce 6 provedení první xxxx x odklizením xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx travního xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx22) xxxxxx xxxxxxx Xxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Fondem.

§8

Poměrná xxxx xxxxxx

(1) Xxxxx žadatel xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podopatření xxxxx §2 x xxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxx v §13 xxxx. 5 xxxx. x), xxxxxx xx xxxxxxxx xx příslušnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je předmětem xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx délce xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx měl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy, nebo xxxxxx, xxxxx končí xxxx, xxx nastala xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zemědělské xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx výměra xxxxxx xx žadatele vedena xx dni doručení xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 x důvodů uvedených x §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx f) xxxx x §13 odst. 5 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 4 xxxx. x), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x poměrnou část xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytnuta od xxxxxxx xxxxxx závazku xx výměru, x xxxxxx byla původní xxxxxx snížena, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výměry z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xx počátku xxxxxx závazku.

(3) Podá-li xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zařazené výměry, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zemědělské xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx výměru, xxxx xxxxxx-xx žadatel o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodne Fond x xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušného podopatření; xxxxxxxxx vrátit xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx není dotčena.

§9

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx osoba, která xx žadatelem, ukončí xxxxxxxxxxx činnost, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") tuto xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxxxx x plném rozsahu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podopatření xxxxx §2, nepovažuje xx xx za xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podopatření x §2 x Xxxx o snížení, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nerozhodne.

(2) Pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachtu xxxxx xxxx celého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x žadatele xx xxxxxxx výměry xxxxxxxxxx půdy, na xxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx půdních xxxxx dříve xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nabyvatele x xxxxxxxx využití xxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx části tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xx xxxxxxxxxxx části obchodního xxxxxx, Fond x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo přechodu xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, Xxxx xxxxxxx x novém xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx část období, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podopatření, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x), x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx součet nabyvatelem xxxxx xxxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxx §6 odst. 4 xxxx. x) x poměrné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 4 xxxx. e), odpovídající xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx; limit xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zavázal x xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podopatření xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x došlo-li x xxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §6, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), xxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx půdě, xx xxxxxx xxxx xxxxxx poskytnuta, xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx které xxx xxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx čtvrté tohoto xxxxxxxx, x převodu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x rámci rozhodnutí x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxxxx xxx na xxxx výměry xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx žadatele. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §14 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 nebo 2 se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky trvá xxxxxxx po dobu 15 xxx xxxxx xxxx nebo po xxx, ve xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH XXXXXXXX

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxx

(1) Žadatel x xxxxxxx o zařazení xx podopatření integrovaná xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v evidenci xxxxxxx půdy xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do podopatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) údaj o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloků xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx xx žadatele.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půdních xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedl x xxxx xxxxxxx, x mapě dílů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 10 000 nebo xxxxxxxxxxxx.

(3) Zařadit do xxxxxxxxxxx integrovaná produkce xxxxx xxx xxx xxxxxxx bloku,

a) na xxxxxx není xxxxxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2,

2. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxxx xxxxxxxx vlády x. 75/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně nařízení xxxxx č. 79/2007 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělství xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ekologické xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 331/2019 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx zemědělství, x

x) xx jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ukončen xxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx. x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx §2 písm. x) nařízení xxxxx x. 75/2015 Xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 0,5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sad xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podrobnosti evidence xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů.

(5) Žadatel xx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku x xxxxxx zemědělské xxxxxxx xxxxxx sad

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxx X přílohy č. 3 x tomuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sadu, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxx 1 xxxxxx ovoce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxxxxxx ovocného xxxx způsobilého pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 písm. x),

2. x případě xxxxxxxxx xxxx ovocných xxxxx xxxxx 1 vzorku x převládajícího druhu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx započatých 20 xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxx bodu 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ovocného druhu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx druhu ovoce xx posuzována ke xxx podání xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zajistí každoročně xxxxxx vzorků ovoce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx způsobilou, xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahu chemických xxxxx uvedených v příloze č. 4 x tomuto xxxxxxxx x záznamy x výsledcích rozboru xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx rozbor xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelný xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ovocných xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hmotu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po ploše xxxxxxxx xxxx do 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxx do 30. června xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pěstební xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozprostře po xxxxx ovocného xxxx xx 30. června xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

g) xxxxxxx nejpozději xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) absolvuje xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx zajišťované Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zkušebním xxxxxxx zemědělským za xxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 30. xxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx

1. meteorologické xxxxx x xxxxxxx, vlhkosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx technického xxxxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx nařízení x způsobem xxxxxxxx x části X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, a

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části X přílohy č. 5 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxxx uvedeným x xxxxx X přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 10 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxx záznam xxxxxxxx, a

j) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sledování xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx, přitom xx má xx xx, že xxxxx xxxxxxx x takové xxxxx, která xx xxxx vliv xx xxxxxxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedenému xxxxxxx, x záznamy xxxxx z provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx po kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxx záznam xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo d) xx xxxxxxxx pouze xx xxx půdního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx žádost x poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) Xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx produkční xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §3q xxxxxx x zemědělství, xx xxxxx se xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x druhů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxxxx x

x) x minimální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedinců na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxxx 500 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxx 200 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. u xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x případě xxxxxxxxx xxxx skupin xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 3 xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx dřevin, přičemž xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, peckoviny xxxx bobuloviny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §3q xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x to x členění xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x rámci ovocného xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku xxxxxxxx x evidenci využití xxxx na žadatele.

(9) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. i) xxxx 2 xxxxxx meteorologickou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivní sumy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx sledování xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů. X xxxxxxx dosažení xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. i) xxxx 2.

(10) Žadatel xxxxxx Xxxxx kopii xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x dotaci.

§11

Xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Žadatel x žádosti o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx révy xxxxx uvede

a) seznam xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vedených x evidenci xxxxxxx xxxx xx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx zařadit do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2, x

x) xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx révy xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půdních xxxxx, které xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxx, x mapě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 10 000 xxxx podrobnějším. Xxxxxxx x jednotlivých xxxx xxxxxxx xxxxx zakreslených x xxxx označí xxxxx podle §2 xxxx. b) xxxx 1 xxxx 2.

(3) Xxxxxxx xx podopatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx lze xxx xxxxxxx bloku,

a) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2,

2. xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxxxxxx xxxxx č. 75/2015 Sb.,

3. opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Sb., xxxx

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ekologické xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb. x

x) na xxxxx xxxxxxxx části xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 x xxxxx podopatření xxxxx §2 xxxx. x) nebo xxxxx §3 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx č. 75/2015 Xx.

(4) Minimální xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx révy xxxxx xxxx 0,5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx kultury xxxxxx podle nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uživatelských xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxx xxxx zařazení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx révy xxxxx xx celé výměře xxxx xxxxxxx xxxxx x druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx vinice

a) neaplikuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx12), xxxxxxxxx xxxxxxx13), xxxxxxxx xxxx14) x xxxxxxx vody15) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx roční xxxxx xxxxxxxxxx x průměru xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx na 1 xxxxxx vinice xxxxxxxx xx xxxxxx podopatření,

c) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx roztoče Xxxxxxxxxxxx xxxx x

2. nepoužívá xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx12), xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx povolené x xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1;

xxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxx xxxxxxx xx konce třetího xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxx xxxxx tohoto nařízení xx příkmenným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx vinné, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odstraňováním xxxxxxxx, xxxx části xxxxxxx xxxxxx v xxxx hroznů v xxxxxx od 1. xxxxxx xx 30. xxxx příslušného kalendářního xxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nacházel nejméně x každém xxxxxx xxxxxxxx souvislý xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) absolvuje xxxxxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx školení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxx produkce xxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxx 8 hodin.

(6) Xxxxxxx xx xxxxx xxxx zařazení do xxxxxx xxxxxxxx ochrana xxxxx podle §2 xxxx. x) bodu 1 na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx vinice

a) xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. 12 aplikací xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. a), nebo

2. 6 aplikací xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx plísni xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x použití podle xxxxxx o ekologickém xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. 12 xxxxxxxx přípravků na xxxxxxx rostlin xxxxx xxxxx révovému, xxxxx-xx xx x závazek xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x), xxxx

2. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx proti padlí xxxxxxxx, jedná-li xx x závazek xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x),

x) používá xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednopásému x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx obsahující Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx účinné xxxxx spinosad, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx révové xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx povolených x použití xxxxx xxxxxx x ekologickém xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pomocný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona x ekologickém xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx po celou xxxx zařazení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. b) bodu 2 xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kultury vinice

a) xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx povolených x xxxxxxx xxxxx zákona x ekologickém xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. 8 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx proti plísni xxxxxx, xxxxx-xx xx x závazek podle §3 xxxx. 3 xxxx. a), xxxx

2. 4 aplikace xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků na xxxxxxx xxxxxxx povolených x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. 8 xxxxxxxx přípravků na xxxxxxx rostlin xxxxx xxxxx révovému, jedná-li xx x xxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x), xxxx

2. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx podle §3 odst. 3 xxxx. b),

c) xxxxxxx xx ochranu proti xxxxxxx jednopásému x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce k xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx obsahující Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx matení xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k použití xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx přípravku na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x použití podle xxxxxx x ekologickém xxxxxxxxxxx,

x) provede ročně xxxxx padlí révovému xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx xxxx pomocných xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx povolených x xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) provede ročně xxxxx xxxx hnilobě xxxxxxxxx 2 aplikace xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxx podat xxxxx na xxx xxxxxxx bloku, xx xxxxxx xx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx 1 800 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§12

Podopatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxxxxxx a jahodníku xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx půda xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeleniny x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2, x

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx na xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxxxxx x jahodníku je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloků, xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx, x xxxx dílů půdních xxxxx x měřítku 1 : 10 000 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x jednotlivých xxxx půdních bloků xxxxxxxxxxxx x mapě xxxxxx xxxxx podle §2 písm. x) xxxx 1 xxxx 2.

(3) Xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jahodníku xxx díl půdního xxxxx,

x) xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx

1. žádné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2,

2. xxxxx x podopatření xxxxxxxxx x §2 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx.,

3. opatření ekologické xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx č. 76/2015 Sb., nebo

4. xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb. x

x) na jehož xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxx využití xxxx byl xxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 3 x xxxxx podopatření xxxxx §2 písm. x) xxxx podle §3 xxxx. 3 nařízení xxxxx x. 75/2015 Xx. v rámci xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) nařízení xxxxx x. 75/2015 Xx.

(4) Minimální xxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 0,5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zemědělské kultury xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx půdy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trvalá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx zeleniny x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx bloků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orná xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx zeleninu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x části X přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx půdního xxxxx evidenční xxxxx xxxxx části X přílohy č. 8 x tomuto xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx minimálně xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx do 30. xxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx

1. meteorologické xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx srážek xxxxxxxx xxxxxx technického xxxxxxxx, podle xxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 2 x tomuto xxxxxxxx x

2. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. c) bodu 1 výskyt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 až 6 xxxxx A přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx zařazení xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 výskyt xxxxxxxxxx organismů zjištěný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxx 7 xxxxx X přílohy č. 5 x xxxxxx nařízení, způsobem xxxxxxxx x části X přílohy č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x provedeného xxxxxxxxx uchovává xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl záznam xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx sledování podle xxxxxxx c) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 5 x xxxxxx nařízení, přitom xx xx xx xx, že xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx údajů, odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sledovaných údajů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 kalendářních xxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx bloku s xxxxxx xxxxxxxxxx kultury xxxxxxxxxx orná xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pěstuje xxxxxxx z podporovaného xxxxx xxxxxxxx uvedený x příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx celé xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo sadbu xxxxx zákona o xxxxx osiva x xxxxx, x to x minimálním xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 9 x tomuto nařízení,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx osvědčení x xxxxxxxxxx podle §16 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výsadbou podporovaného xxxxx xxxxxxxx xx xxxx půdního bloku xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx rozbor xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zeleniny xxxxxxx13) do xxxx xxxxxx dusíku xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 x x příloze č. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) provede xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx x každého pěstovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxxxxxx xxxx xxxxxxx bloků způsobilých xxx poskytnutí xxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxx 1; xxxxxxxx, xxxxx pěstují xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na výměře xxxxx xxx 0,5 xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxx dílů půdních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx každoročně rozbor xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x akreditaci xxxxx §16 xxxxxx x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx A až X přílohy č. 10 k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx rozborů minimálně xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Žadatel xx xxxx půdního xxxxx x druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kultura zařazeném xx titulu integrovaná xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxx zeleniny,

b) xxxxxxx x výsadbě podporovaného xxxxx zeleniny xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx osiva x sadby, a xx v minimálním xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 9 x tomuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx způsobilé, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §16 zákona o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx, xxxx každou xxxxxxxx podporovaného druhu xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) provede xxxxxxxxxx xxxxx 1 vzorku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxxxxxx xxxx půdních xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. c) bodu 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zeleniny xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §16 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dodržení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx x xxxxxxx A xx C přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxxxx x uchovává xxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx proveden,

g) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 aplikace herbicidů, xxxxx jsou xxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x

x) aplikuje hnojiva13) xx xxxx limitu xxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx v §7 xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Sb.

(8) Xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zemědělské kultury xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx dotace,

a) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sadbu xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx, x xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 9 k xxxxxx nařízení,

b) provede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na dílu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, na xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx předplodina xxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby odborně xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx o akreditaci xxxxx §16 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, před xxxxxx xxxxxxxx jahodníku xx xxxx půdního xxxxx odběr vzorku xxxx x xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx odběr xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 20 hektarů xxxx xxxxxxx bloků xxxx xxxxxx částí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2,

x) zajistí každoročně xxxxxx vzorků xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx stanovení x xxxxxxxx dodržení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x částech X xx F přílohy č. 10 x tomuto xxxxxxxx x uchovává xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx rozbor xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hnojiva13) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx v §7 xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx minimálně dvakrát xxxxx; xxxxx plečkování xx xxxxxxx nejpozději xx 31. srpna x xxxxx plečkování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx díl půdního xxxxx xxxx xxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxx pěstební xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sečením xxxx xxxxxxxxxx,

x) provede xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxx herbicidů, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx x používání x Xxxxx republice,

j) provede xxxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povoleny v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku xxxxxxxxx xxxxx provedených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 8 x xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxx uchovává xxxxxxxxx po dobu 10 kalendářních let x

x) xxxxxxx ve xxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx díl xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx 1. září xx 31. prosince xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 2, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výsadba xxxxxxxxx.

(9) Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, xx kterém xxx porost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, zlikvidován xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx podat pouze

a) xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 písm. c) xxxx 1, xx xxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx některý x xxxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx, xxxx

x) na xxxx xxx půdního bloku xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 2, xx kterém xx xxxxxxx x xxxxxx xxx dne podání xxxxxxx o poskytnutí xxxxxx do 30. xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jahodník, x to o xxxxxxxxx xxxxxxx 20 000 xxxxxxxxxxxxxxx jedinců xx 1 xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivní xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx sledování xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů. X xxxxxxx dosažení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. c) xxxx 2.

(12) Žadatel xxxxxx Xxxxx xxxxx

x) záznamu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x), xxxxxxxx 7 xxxx. f) xxxx xxxxxxxx 8 xxxx. e) nejpozději xx 31. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx dílu xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 31. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxx o xxxxxx.

§13

Zařazení do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) seznam xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dílů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx na žadatele x druhem zemědělské xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 1 až 10, x

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx půdních xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx půdy xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žádosti x zařazení xx xxxxxxxxxxx ošetřování travních xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx žadatel xxxxx v xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx půdních xxxxx x měřítku 1 : 10 000 xxxx podrobnějším. Žadatel x jednotlivých xxxx xxxxxxx bloků xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x) bodů 1 xx 10.

(3) Xxxxxxx xx podopatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx půdního xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2, nebo

2. xxxxx x podopatření xxxxxxxxx x §2 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx., a

b) xxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxx x 31. prosinci 2021 zařazená xxxxx §3 xxxx. 3 x závazku v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxxx byla x 31. xxxxxxxx 2019, 31. xxxxxxxx 2020 xxxx 31. xxxxxxxx 2021 zařazená podle §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx. x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činí 2 xxxxxxx zemědělské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxx uživatelských xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx bloku xxx xxxxxxx xxxxx xx 1 titulu

a) xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xx 10, pokud xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x 50 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx3), xxxx x xxxxx náležícím do xxxxxxxx Xxxxxx 20004) x je na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx §1 xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, stanoviště xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx trávník a xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx díl xxxxxxx bloku xx xxxxxxxxxxx hranic zvláště xxxxxxxxxx xxxxx2), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx Xxxxxx 20004) nadále nenachází xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx, bude závazek x xxxxxxxxxx titulu xxxxx §2 písm. x) xx příslušném xxxx půdního xxxxx xxxxxxx, přičemž ukončení xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením,

b) xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 6 xx 9, pokud se xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), a xxxxxxxx je xxxx xxx půdního bloku xxxxxxx podle §1 xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx evidence využití xxxx xxxxx uživatelských xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx chřástala polního, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 1, xxxxx se xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx a), xxxx xxxxx se nachází x území xxxxxxxx x písmenu x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

§14

Intenzita xxxxx hospodářských xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx každý xxx xxxxxxxxxxx období xx 1. xxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 11 x xxxxxx xxxxxxxx nejméně 0,3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 6 xx 8.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1 xx 5 a 7 xx 10 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 11 x tomuto xxxxxxxx nejvýše 1,15 xxxxx dobytčí jednotky xx 1 xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxx

x) §2 písm. x) bodů 1 xx 5 a 7 xx 10,

b) §2 xxxx. x),

x) §2 písm. x) xxxx 1 xx 5 a 7 xx 10 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx., nebo

d) §2 xxxx. x) xxxx 1 xx 6 xxxxxxxx vlády x. 75/2015 Xx., a xx od xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) musí xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx období intenzitu xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx žadatelem x vedené v xxxxxxxx využití půdy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx půda, xxxxxx travní porost x trvalá xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx koně, xxxxxx Xxxxx xx 31. října xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxx xxxxxxxxx období

a) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx evidence16) x

x) xxxxxxxxxxxxx deklaraci xxxxx koní, která xx vytvořena xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx vedeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16); xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jednotky xxxxx přílohy č. 11 k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx chovaných koní.

(5) Xxxxxxxx-xx žadatel Fondu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odstavce 4 xx stanoveném xxxxxxx, xxxx se při xxxxxxx xxxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxxx zvířat nezohlední, xxxxx není kontrolou xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(6) Intenzita xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xx každý xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podíl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dobytčí xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 11 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx zjištěno xxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx zemědělské xxxxxxx trvalý xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období x případě xxxxxxx xxx xxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx hospodářství xxxx stáji xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx podle

1. §2 xxxx. x) xxxx 1 až 5 x 7 xx 10,

2. §2 xxxx. x),

3. §2 xxxx. x) bodů 1 xx 5 x 7 xx 10 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx., xxxx

4. §2 xxxx. x) bodů 1 xx 6 nařízení xxxxx x. 75/2015 Xx., a xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx vlády č. 75/2015 Xx.

x případě xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2,

x) x xxxxxx zemědělské xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx půda, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dni kontrolního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.

§15

Ponechávání xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx titulu ošetřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 písm. d) xxxx 1 xx 5 s xxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obhospodařování v xxxxxxx x §7 xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Xx. xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) o rozloze xxxxxxx 3 % xxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx 10 % rozlohy xxxx xxxxxxx bloku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x maximální xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí 1 xxxxxx, x

x) xx 15. xxxxx xxxx do 15. xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx podle §16 odst. 3 xxxx. a) bodu 4 xxxx §16 xxxx. 4 písm. x) xxxx 4, xxxx do 15. xxxxx, xxxxx xx xxxxx o díl xxxxxxx bloku xxxxx §16 odst. 5 xxxx. x) xxxx 3 xxxx §16 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxx seče xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx posuzování výměry xxxx půdního bloku xxx xxxxx plnění xxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxx xx xx výměry příslušného xxxx půdního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx krajinného xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx evidence využití xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který se xxxxxxx xx ploše xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Podmínka xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx porostů xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1, xx kterém

a) xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxx podání žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obnovy xxxxx §7 xxxx. 6 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx může xxxxxxxx nepokosenou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx travních xxxxxxx podle §2 xxxx. x) bodů 1 xx 5 x xxxxxxx xxxxx xxx 12 hektarů. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepokosené plochy xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 vztahuje xxxxxxx dotace podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 nebo §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace, xxx xx jedná x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) odstavce 1, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x žádá x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nepokosené plochy,

b) xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx nepokosené xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 3, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxx x poskytnutí dotace xx ponechání xxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ošetřování xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žadatel xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx podopatření ošetřování xxxxxxxx porostů xx xxxx xxxxxx zemědělské xxxx x kulturou xxxxxx xxxxxx porost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy

a) xxxxxxxx xxxxxxx13) xx xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku xxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx limitu uvedeného xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x §7 x v příloze č. 3 x xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx., xxxxxxx xxxxx aplikovaného xxxxxxxx dusíku xx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 nařízení xxxxx x. 262/2012 Xx., a

b) xxxxxxxxx xx hnojení upravené xxxx14) x odpadní xxxx15).

(2) Xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx titulu xxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx podle §2 xxxx. x) bodu 1 xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §7 xxxxxxxx vlády x. 50/2015 Sb. za xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx c) a x) a

2. xxxxxxxxx xxxxx seče x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

xxx a xxxxxx xxx kombinovat,

b) xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxxx půdního xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dílu xxxxxxx bloku k xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxxxx porostu pasením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 31. prosince xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; tato xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10°; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) nepoužívá xx xxxxxxx xxxxx13), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx herbicidy povolené x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a

f) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx3) x x xxxxxxxxx soustavy Xxxxxx 20004) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obnovu xxxxxxxx xxxxxxxx porostu xxxx xxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx xxx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx bloku zařazeného xx xxxxxx xxxxxxxxx x vlhkomilné xxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 2 každoročně

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařování x xxxxxxx x §7 xxxxxxxx vlády x. 50/2015 Xx. xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx f), x xx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 x následujících xxxxxxx, xxxxx je pro xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx místně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

1. xx 30. června příslušného xxxxxxxxxxxx roku,

2. od 15. xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx 15. xxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku;

stanovený xxxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jednotlivými xxxx xxxxxx závazku xxxxx,

x) provádí seč xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku x xxxxxxx,

x) používá xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15. xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx roku, pokud xx díl půdního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxx podávání xxxxxxxxxxx xxxx a napájení,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obnovu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx souhlasného stanoviska xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) aplikuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x používání x Xxxxx xxxxxxxxx pouze xx souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx přírody, x xx pouze bodově, x

x) xxxxxxx druhou xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 31. října xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zařazeného xx xxxxxx mezofilní x xxxxxxxxxx xxxxx nehnojené xxxxx §2 xxxx. x) bodu 3 xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §7 xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Xx. xx podmínky xxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pro daný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx:

1. xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xx 15. xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx,

3. xx 31. xxxxxxxx příslušného kalendářního xxxx, xxxx

4. xx 15. července xx 31. srpna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxxx termín xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxx xxxxxxxxxxxx roky xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxx půdního xxxxx k xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx13); xx xxxxxxxx hnojiva se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vápnění xxxxxxxx xxxxxxxx porostu,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx půdního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vhodný k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvířat; xx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podávání minerálních xxxx x napájení,

f) xxxxxxxxx mulčování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porostu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) aplikuje xxxxxxxxx povolené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xxxxxxx, a xx pouze xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx roku.

(5) Xxxxxxx xx dílu xxxxxxx xxxxx zařazeného do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx louky xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §7 xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Xx. xx podmínky xxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ročně xxx spolu s xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx daný díl xxxxxxx bloku xxxxxxxx xxxxxx příslušným orgánem xxxxxxx přírody x xxxxxxxx xxxxxxx půdy:

1. xx 31. července xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx,

2. xx 15. července xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxx

3. xx 15. xxxxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxx roky trvání xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku x okrajům,

c) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vápnění xxxxxxxx travního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx13) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxxx xx období xxxxxx xxxxxxx; za aplikaci xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx zvířat,

e) xxxxxxx xxxxxxxx přepasení nejdříve 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx v evidenci xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podávání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx mulčování, obnovu xxxxxxxx xxxxxxxx porostu, xxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx herbicidy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx k xxxxxxxxx x České republice xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, x to xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx bloku xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 5 xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x souladu x §7 xxxxxxxx vlády x. 50/2015 Xx. xx podmínky xxxxxxx x písmenu f), x xx xxx, xx xxxxxxx minimálně xxxxxx xxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je pro xxxx xxx xxxxxxx xxxxx stanoven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

1. xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xx 15. července xx 31. xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xx 15. xxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx xxxx jednotlivými xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) provádí xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx půdního xxxxx xx druhému nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx13); xx xxxxxxxx xxxxxxx xx nepovažuje xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porostu,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvířat; xx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx nepovažuje podávání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) neprovádí mulčování, xxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx, xxxxxx trvalého xxxxxxxx porostu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody x

x) aplikuje herbicidy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx stanoviskem místně xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx, x to xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zařazeného xx xxxxxx trvale xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 6 xxxxxxxxxx

x) zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §7 xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Xx. za podmínky xxxxxxx v písmenu x), a xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ročně xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx v 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx daný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx:

1. xx 15. května xx 7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xx 15. xxxxxx xx 7. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xx 15. xxxxxxxx xx 7. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx 15. xxxxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ručně nesenou xxxx ručně xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx13), xxxxxxx xxxxx xxxxx17) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx18); za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) neprovádí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx válení, xxxxxxxxx x xxxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Žadatel xx xxxx půdního bloku xxxxxxxxxx do titulu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 písm. d) xxxx 7 xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 z xxxxxxxxxxxxx termínů, který xx pro xxxx xxx půdního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany přírody x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx

1. xx 10. června xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xx 10. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx 1. xxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxx xxxxxx xxx nahradit xxxxxxx, xxxx

3. xx 1. xxxx xx 30. září xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx závazku měnit,

b) xxxxxxx při seči xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxx nejméně 15 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx 20 % xxxxxxx xxxx půdního xxxxx x

3. minimálně xx xxxxxxx následující xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx dílu xxxxxxx bloku xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx13); za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pastva xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. října příslušného xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xx díl xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vhodný k xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx příkrm xx pro účely xxxxxx nařízení nepovažuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) neprovádí xxxxxxxxx, xxxxxx, smykování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porostu xxxx xxxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xx dílu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 8 xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §7 xxxxxxxx vlády x. 50/2015 Xx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x to xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xxxxx xxx spolu s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx 15. xxxxx xx 30. xxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xx 1 dílu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx jedním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xx jednoho xxxxxx dílu půdního xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx středu xxxx xxxxxxx bloku x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx porostu xxxxxxxx 15. září xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xx tak xxxxxxx x příslušného xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mulčováním do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10°; xxxxxxxxx likvidovat nedopasky xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody,

g) xxxxxxxxxx hnojiva13); za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, smykování, xxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx, přísev trvalého xxxxxxxx porostu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx x používání x České republice xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, x to xxxxx xxxxxx, a

j) neprovádí xxxxxx xxxxxxxx zvířat, x výjimkou provádění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx; xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(10) Žadatel xx dílu xxxxxxx xxxxx zařazeného do xxxxxx suché xxxxxx xxxxxxxx x vřesoviště xxxxx §2 písm. x) xxxx 9 xxxxxxxxxx

x) zajistí údržbu xxxxxxxx xxxxxxx pastvou xxxx nebo koz x 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx pro příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx:

1. xx 15. dubna xx 30. června xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. od 1. xxxxxx xx 31. října xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

3. od 15. xxxxxxxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx 15. xxxxx xx 30. xxxxxx x xx 1. xxxxx do 30. xxxx příslušného kalendářního xxxx;

xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxx roky xxxxxx xxxxxxx měnit,

b) může xxxxxxx xxxxxx skotem, x to v xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dílu půdního xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx pastvy xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx dusíku xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x), x xx xxxxxxx xx xxxx 5 kilogramů xxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx dílu půdního xxxxx zařazeného v xxxxx titulu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx příslušného kalendářního xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 hektar příslušného xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

e) xxxx xxxxxx nahradit xxxx, a xx x xxxxxxx, že xx tak uvedeno x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx povinen xxxxx podmínku uvedenou x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx skončení xxxxxx; xxxx podmínka xx xxxxxxxxxx xx plochu x xxxxxxxxx sklonitostí xxxxxxxxxxx 10°; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoviska xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx přírody,

g) neaplikuje xxxxxxx13); xx aplikaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obnovu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) neprovádí xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody,

j) xxxxxxxxx příkrm xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepovažuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a

k) xxxxxxxx herbicidy povolené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx x České republice xxxxx xx souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to pouze xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 10 xxxxxxxxxx

x) zajistí

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x souladu x §7 nařízení xxxxx č. 50/2015 Xx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a e) x

2. xxxxxx zvířat xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx přísun xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně xx xxxx 10 xxxxxxxxx xxxxxx na 1 hektar xxxxxxxxxxx xxxx půdního bloku xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavu v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nedopasků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxx kalendářního roku; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx plochu x xxxxxxxxx sklonitostí xxxxxxxxxxx 10°; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx měněna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoviska xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) neaplikuje xxxxxxx13); xx aplikaci xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody,

f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, x xx pouze x xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx příkrm xx pro účely xxxxxx xxxxxxxx nepovažuje xxxxxxxx minerálních lizů x napájení a

g) xxxxxxxx herbicidy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x používání x České republice xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, x to xxxxx xxxxxx.

(12) Odložení xxxx xxxxxxxxx 1 xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxx 6 xxxx. x), odstavce 7 písm. x), xxxxxxxx 8 písm. x), odstavce 9 xxxx. x), xxxxxxxx 10 písm. x) xxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x) je xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxx limitu xxxxxxx xxxxxx pastvou podle xxxxxxxx 11 xxxx. x) xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(14) Souhlasné xxxxxxxxxx místně příslušného xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxx, kdy

a) xxxx být xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx stanovisko xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 s xxxxxxxxx xxxx vynecháním 1 xx sečí xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx jedná x xxxxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxx být splněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13.

(15) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xx dni xxxxxxxx v xxxxxxxx 14, Fond x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřihlédne.

(16) X xxxxxxxx pastvy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), odstavce 9 xxxx. f), xxxxxxxx 10 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 11 xxxx. c) xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 29 xxx.

§17

Podopatření xxxxxx zatravněných xxxx půdních xxxxx

(1) Xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx údržba xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloků xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx půdních xxxxx vedených x xxxxxxxx využití xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx zemědělské kultury xxxxxx travní porost xxxx travní xxxxxx, xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxxxxxxxx údržba xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, včetně titulů xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, a

b) xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxxxxx údržba xxxxxxxxxxxx xxxx půdních xxxxx xx zákres xxxxxxxxxxx xxxx půdních xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, v xxxx xxxx půdních xxxxx x xxxxxxx 1 : 10 000 xxxx podrobnějším. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloků zakreslených x mapě xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx není xxxxxxxxxxx

1. žádné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2, nebo

2. žádné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 nařízení xxxxx č. 75/2015 Xx. x

x) xxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x 31. prosinci 2021 xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx 2019, 31. xxxxxxxx 2020 nebo 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx č. 75/2015 Xx. x xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx §2 písm. x) nařízení xxxxx x. 75/2015 Xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx zatravněných dílů xxxxxxx xxxxx xxxx 0,5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx porost nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx podopatření

a) xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1, xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx č. 75/2015 Xx. v xxxxxxx x xxxxx podopatření xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx., nebo

b) xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx xx jedná x xxx půdního xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx. v xxxxxxx x rámci podopatření xxxxx §2 xxxx. x) bodu 4, 5 xxxx 6 xxxxxxxx xxxxx č. 75/2015 Sb.

(6) Žadatel xx xxxxx xxxx xxxxxxxx do podopatření xxxxxx zatravněných xxxx xxxxxxx bloků

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx13); xx aplikaci xxxxxxx xx nepovažuje xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v souladu x §7 xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Xx. xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) a

2. provedení xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nedopasků xxxxxxx xxxx mulčováním

1. xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx převyšující 10°,

x) xxxxxxxxx rozorání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx územích2), xxxxxxxxxx xxxxxxx národních xxxxx3) x x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 20004) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přísev travního xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx povolené v xxxxxxxxxx kalendářním roce x používání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; jedná-li se x hospodaření ve xxxxxxx chráněných xxxxxxx2), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx3) x x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 20004) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místně příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X skončení xxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. c) se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přerušena nejdéle xx 29 xxx.

§18

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xx podopatření xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxx obhospodařovaných xxxx půdních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx titulů xxxxx §2 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2, x

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. f) bodu 1 nebo 2, xxxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §2 písm. f) xxxx 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx biopásy je xxxxxx příslušných dílů xxxxxxx bloků, které xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx biopásu x mapě dílů xxxxxxx bloků x xxxxxxx 1 : 10 000 xxxx xxxxxxxxxxxx. Žadatel x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx

1. žádné x podopatření uvedených x §2 ,

2. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx.,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2, x případě zařazení xx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. f) xxxx 1, xxxx

4. xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. f) bodu 1, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2, x

x) jehož část xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla x 31. xxxxxxxx 2021 zařazená podle §3 xxxx. 3 x závazku v xxxxx podopatření podle §2 písm. f) xxxxx xxxx x 31. prosinci 2019, 31. xxxxxxxx 2020 xxxx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx č. 75/2015 Sb. v xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) nařízení xxxxx x. 75/2015 Xx.

(4) Minimální xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podrobnosti evidence xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Žadatel xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxx xxxxxxx 6 xxxxx x xxxxxxx 24 metrů, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půdního xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx biopás, může xxxxxxxx plodinu ze xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx hlavní xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půdního xxxxx,

x) při okrajích xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku xx xxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 50 xxxxx xx dálnice, xxxxxxx X. nebo XX. xxxxx nebo od xxxxxxx xxxxxxx uvnitř xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prolukou xxxxxx xxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx podmínky.

(6) Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x

x) xxxxxxx13).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 1

a) xxxxxx krmný xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 12 x tomuto nařízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o oběhu xxxxx a sadby x xxxxx kontrolovaného xxxxxx nebo xxx xxxxxxx dozorem podle xxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxx,

3. xxxxxxx výsev xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx protokolu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx do 15. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x období xx 16. xxxxxx xx 15. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxx 2

x) xxxxxx nektarodárný xxxxxx

1. xxxxxxxxxx do 15. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 12 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x uznaného xxxxx xxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxx xxxxx x sadby x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx x sadby,

3. xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx osvědčení prokazujícího xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxx ploše xx dobu 2 xx xxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxx a

2. xxxxxxx xxxxxx do xxxx v termínu xx 16. března xx 15. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx seč x xxxxxxxxxx biomasy x xxxxxxx od 1. xxxxxxxx xx 15. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx souvrať, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx c).

§19

Podopatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Žadatel x xxxxxxx x xxxxxxxx xx podopatření ochrana xxxxx chocholaté xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx půdních xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx kultury standardní xxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ochrana čejky xxxxxxxxxx, x

x) údaj x výměře xxxxxxxxxxxx xxxx půdních bloků xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy na xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žádosti x zařazení do xxxxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xx zákres xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, x mapě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 10 000 xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx půdního bloku,

a) xx xxxxxx není xxxxxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 , xxxx

2. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx. x

x) xxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx xxxx x 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx 2019, 31. prosinci 2020 xxxx 31. prosinci 2021 xxxxxxxx podle §3 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx. x xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. g) nařízení xxxxx x. 75/2015 Xx. x

x) xx xxxxxx je v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hnízdiště xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxx xxxxx uživatelských xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx výměra xxx zařazení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činí 0,5 xxxxxxx zemědělské půdy x druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx čejky xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xx

1. x xxxxxx xx 15. xxxxx xx 15. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx prvního xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. ve xxxxxx xxxx závazku x xxxxxx xx 1. xxxxx xx 15. xxxxxx příslušného kalendářního xxxx;

xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx plochu xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 metrů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx směsí plodin xxxxx přílohy č. 13 k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výsevu xxxxx přílohy č. 13 k xxxxxx nařízení, x xx nejdříve xx 16. června, nejpozději xxxx xx 15. xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) používá x xxxxxx xxxxxxxx směs xxxxx podle §12 xxxx. 2 písm. x) nebo x) xxxxxx o xxxxx xxxxx x xxxxx; xxxxxxx výsev xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx protokolu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x druhů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 24 xxxxxx xxx dne xxxxxx osvědčení prokazujícího xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx a xxxxx, x

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x termínu xx 15. listopadu xx 31. prosince xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§20

Podopatření xxxxxx zatravněných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx soustředěného odtoku xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vedených v xxxxxxxx využití xxxx xx žadatele x xxxxxx zemědělské xxxxxxx xxxxxx travní porost xxxx xxxxxx porost, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx podopatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) údaj x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx údržba xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákres xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloků, xxxxx žadatel xxxxx x xxxx xxxxxxx, x mapě dílů xxxxxxx bloků v xxxxxxx 1 : 10 000 xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zatravněných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx díl xxxxxxx xxxxx,

x) xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxx x podopatření xxxxxxxxx x §2, xxxx

2. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxxxxxx xxxxx č. 75/2015 Xx. x

x) xxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxx x 31. xxxxxxxx 2021 zařazená xxxxx §3 xxxx. 3 x závazku v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx 2019, 31. xxxxxxxx 2020 xxxx 31. xxxxxxxx 2021 zařazená xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx vlády x. 75/2015 Xx. v xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) nařízení xxxxx x. 75/2015 Xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx zařazení xx xxxxxxxxxxx údržba xxxxxxxxxxxx xxxx soustředěného xxxxxx xxxx 0,5 xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx podrobnosti evidence xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů.

(5) Žadatel xx xxxxx dobu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odtoku

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx13); xx xxxxxxxx xxxxxxx se nepovažuje xxxxxx zvířat,

b) xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §7 xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Xx. xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) x

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku;

seč a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nedopasků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. xx 30 xxx xx xxxxxxxx pastvy, xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx sklonitostí xxxxxxxxxxx 10°,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxxx pásmech národních xxxxx3) x x xxxxxxxxx soustavy Natura 20004) neprovádí xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx porostu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stanoviska xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x používání x Xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx; jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx chráněných xxxxxxx2), xxxxxxxxxx pásmech národních xxxxx3) a x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 20004) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místně příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody.

(6) X xxxxxxxx pastvy xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. c) se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přerušena xxxxxxx xx 29 dnů.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXX

§21

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx dotace xxxx

x) 400 EUR/1 xxxxxx xxxxxxxx sadu19) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxx xxxxx §2 písm. x), xx xxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxx §10,

x) v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxx xxxxx

1. 197 XXX/1 hektar xxxxxx19) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 1, xx xxxxxx žadatel xxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 x 6,

2. 550 XXX/1 xxxxxx xxxxxx19) xxxxxxxxxx do titulu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 2, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 5 x 7,

x) x xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1. 425 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx půdy19) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeleniny xxxxx §2 xxxx. x) bodu 1, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxx §12 xxxx. 5 x 6,

2. 425 XXX/1 xxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxx19) xxxxxxxxxx xx xxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 1, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 5 x 7,

3. 431 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxxxx orné xxxx19) zařazeného xx xxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2, na xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxx §12 odst. 5 x 8,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx porostů

1. 96 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx19) zařazeného xx titulu xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §16 odst. 2,

2. 166 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx19) xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx a vlhkomilné xxxxx xxxxxxx podle §2 písm. x) xxxx 2, xx xxxxxx žadatel xxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3,

3. 185 XXX/1 xxxxxx trvalého xxxxxxxx porostu19) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 3, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxx §16 xxxx. 4,

4. 147 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx19) zařazeného do xxxxxx horské x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 4, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x),

5. 170 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx19) xxxxxxxxxx xx xxxxxx horské x xxxxxxxxxx xxxxx nehnojené xxxxx §2 xxxx. x) bodu 5, xx xxxxxx žadatel xxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 6,

6. 692 EUR/1 hektar xxxxxxxx travního porostu19) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podmáčené x xxxxxxxxx xxxxx podle §2 písm. x) xxxx 6, xx xxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 7,

7. 173 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx19) zařazeného xx titulu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 7, na xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxx §16 xxxx. 8,

8. 198 EUR/1 xxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx19) xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx chřástala xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 8, xx kterém xxxxxxx xxxx podmínky xxxxx §16 odst. 9,

9. 353 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx19) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx stepní xxxxxxxx x vřesoviště xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 9, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxx §16 odst. 10,

10. 213 EUR/1 hektar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx19) xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 10, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxx. 11,

11. 121 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx19) xxxxxxxxxx xx titulu xxxxxx x suchomilné xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxx 4, xx xxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxx podle §16 xxxx. 5, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. b),

e) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů půdních xxxxx

1. 107 EUR/1 xxxxxx zemědělské xxxx19) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloků xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §17,

2. 115 XXX/1 xxxxxx zemědělské xxxx19), xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podél xxxxxxx útvaru xxxxx §2 xxxx. e) xxxx 2, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §17,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. 670 XXX/1 hektar xxxxxxxxxx xxxx19) zařazeného xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. f) xxxx 1, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 6 x 7,

2. 609 EUR/1 xxxxxx xxxxxxxxxx půdy19) zařazeného xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) bodu 2, na xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxx §18 odst. 6 x 8,

x) 667 EUR/1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx19) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx chocholaté podle §2 xxxx. g), xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §19,

x) 135 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxxxx půdy19) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. x), xx xxxxxx žadatel xxxx podmínky xxxxx §20.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1, 2, 4 x 11 xx xxxxx o 11 XXX/1 xxxxxx, xxx-xx x díl xxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) nebo c).

(3) Xxxxx dotace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 x 5 xx xxxxx x 5 XXX/1 xxxxxx, xxx-xx x díl xxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) nebo x).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xx 5, 7, 8 x 10 xx sníží

a) o 86 EUR/1 hektar, xxx-xx o xxx xxxxxxx bloku xxxxxxxxxxx xx xx území 1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 11 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx.; xxxxxxx-xx xx xxx půdního xxxxx na xxxxx 1. zóny chráněné xxxxxxxx xxxxxxx2) xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx části xxxx xxxxxxx bloku,

b) o 76 EUR/1 hektar, xxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx parku2); nachází-li xx díl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx parku2) xxx xxxxxx, dotace xx xxxxx xxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 xx xxxxx x 69 XXX/1 xxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxx travní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Sb. xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb.; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je aplikováno xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx x 47 XXX/1 xxxxxx, jde-li o xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx poskytnuta xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Sb. nebo xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb.; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx bloku, na xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx x 56 EUR/1 xxxxxx, xxx-xx x xxx půdního xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxx travní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Sb. xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb.; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(8) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx 5 xx xxxxx x 39 EUR/1 xxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxx bloku, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Sb. xxxx xxxxxxxx vlády č. 331/2019 Sb.; xxxx snížení xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx bloku, na xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(9) Xxxxx dotace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx 6 se xxxxx x 56 XXX/1 xxxxxx, jde-li o xxx xxxxxxx bloku, xx xxxxx je xxxxxxx poskytnuta xxxxxx xx xxxxxx travní xxxxxx xxxxx nařízení xxxxx č. 76/2015 Sb. xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb.

(10) Xxxxx dotace podle xxxxxxxx 1 písm. x) bodu 7 xx xxxxx x 41 XXX/1 xxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxx travní xxxxxx xxxxx nařízení xxxxx č. 76/2015 Sb. nebo nařízení xxxxx č. 331/2019 Sb.; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxx 4.

(11) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 8 xx sníží x 40 XXX/1 xxxxxx, xxx-xx o díl xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je zároveň xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx porost xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Sb. xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb.; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx půdního xxxxx, xx xxxxxx xx aplikováno snížení xxxxx xxxxxxxx 4.

(12) Xxxxx dotace podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx x 48 EUR/1 hektar, xxx-xx o xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxx travní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Sb. nebo xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb.; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dílu xxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx snížení xxxxx odstavce 4.

(13) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xx xxxxx

x) o 86 XXX/1 xxxxxx, xxx-xx x díl xxxxxxx bloku xxxxxxxxxxx xx xx území 1. zóny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 11 věty xxxxx xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx.; xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx2) jen xxxxxx, dotace xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx bloku,

b) o 76 EUR/1 hektar, xxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxxxxx xxxxx2); xxxxxxx-xx xx díl xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx2) jen xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx ploše xxxx, xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx x 182 XXX/1 xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 3 xxxxxxxx vlády x. 50/2015 Sb., x xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 43 xxxx. 1 a xx. 44 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1307/2013.

(15) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx x 78 XXX/1 xxxxxx, xx-xx xxxx plodin xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, zahrnuta do xxxxxxx podílů xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx plodin xxxxx §9 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx č. 50/2015 Xx., x xx-xx touto směsí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená v xx. 43 odst. 1 a xx. 44 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1307/2013.

(16) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx x 158 EUR/1 hektar, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx bloku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o poskytnutí xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx č. 50/2015 Xx., x xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx zároveň splněna xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 43 odst. 1 x xx. 44 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1307/2013.

(17) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx podopatření xxxxx §2 písm. x) xxxx 1, §2 xxxx. x) bodu 2 xxxx §2 xxxx. x), postupuje Xxxx xxx snížení xxxxx dotace podle xxxxxxxx 14 až 16 tak, xx

x) xxxxx sníží za xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2,

x) po xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) sníží xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. g) x

x) po snížení xxxxx podle xxxxxxx x) sníží xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §2 písm. x) xxxx 1.

(18) Sazba xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xxxx 11 xx xxxxx o 72 XXX/1 hektar, xxx-xx x díl půdního xxxxx, na který xx zároveň poskytnuta xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 76/2015 Sb. xxxx nařízení xxxxx č. 331/2019 Sb.; xxxx xxxxxxx xx neuplatní xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4."

(19) Xxxx xxxxxx při uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výměry, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dotace v xxxxx příslušného podopatření xxxxx §2 , x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 18 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2.

(20) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x měně Xxxxx xxxxxxxxx; sazba xxxxxx xxxxx odstavce 19 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejněn x xxxxxxxxx Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxx.

(21) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxx půdního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(22) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx evidovanou x xxxxxxxx xxxxxxx půdy, xx které xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3g odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§22

Vyhodnocení xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx hnojiv a xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx za jednotlivé xxxxxxxxx uvedené v §7 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx 2 nebo 3.

(2) Xxxx při vyhodnocení xxxxx x kontrole xxxxx míru porušení xxxxxxx kontrolovaného požadavku xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 nebo 3 za xxxxxx xxxxxxxxx celkové míry xxxxxxxx xx každou x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sčítá xxxx xxxxxxxx xx všechny xxxxxx x kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx x rámci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Fond xxxxx porušení x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x oblastí xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 x 3 Xxxx xxxxxxxxx xxxxx části X přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx úmyslném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx porušení xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 nebo 3 xxxxx:

x) 0 %, xxxx-xx zjištěno xxxxxxx zanedbatelné porušení,

b) 3 %, xxxx-xx xxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxxx,

x) 5 %, xxxx-xx zjištěno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) 10 %, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx porušení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx x xxxxx další porušení xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx závazku.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx údaj x úmyslném porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Fond xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 provede xxxxxxxxx xxxxxxx dotace x xxxxx příslušné xxxxxxx požadavků xxxxx §7 odst. 2 xxxx. b) bodu 2 xxxx 3 xxxxx:

x) 0 %, xxxx-xx zjištěno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 20 %, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx malé xxxxxxxx,

x) 30 %, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxx, xxxx

x) 40 %, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provádění jednotlivých xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxx 3, Xxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xx 30

x) sníží xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx, xx kterém x nesplnění xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §21 x těchto xxxxxxxx:

1. 3 %,

2. 10 %,

3. 25 %, xxxx

4. 50 %,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podopatření v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce, xxxx xx celé xxxxxx trvání závazku, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x §24 xx 27 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vypočtené xxxxx §21 x 1 xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx opakované xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx nařízení považuje xxxxxxxxx xxxxxx podmínky x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx titulu xxxx xxx jednou x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Opakované xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nastat x průběhu 1 xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx bloku xxxxx §12 odst. 5 písm. b),

b) xxxxxxxxx xxxxx provedených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. 8 xxxx. x),

x) záznamů x sledování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prvků x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 5 písm. x) xxxx 1 xxxx §12 xxxx. 5 xxxx. c) bodu 1,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x záznamů x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů podle §10 odst. 5 xxxx. x) bodu 2 nebo xxxxx §12 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 2,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx osivu nebo xxxxx nebo dokladů x xxxxxxxxx službou xxxxx §12 odst. 6 xxxx. x, §12 xxxx. 7 xxxx. x), §12 xxxx. 8 xxxx. x), §18 xxxx. 7 xxxx. x), §18 odst. 8 xxxx. x) xxxx §19 xxxx. 5 xxxx. x) vystavených xx jméno xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 5 písm. x), xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vzorků xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §12 odst. 6 písm. x), §12 xxxx. 7 xxxx. f) xxxx §12 xxxx. 8 xxxx. x),

xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2.

(5) Doklady xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxxx provedena.

(6) Xxxxxx-xx Fond, xx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx žádosti9) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx20), x rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v žádosti x v žádosti xxxxxxxxxx je

a) xxxxx xxx 3 %, xxxxx nižší nebo xxxxx 4 % xxxxxx uvedené x xxxxxxx, xxxxx platbu x 1 %21),

b) xxxxx xxx 4 %, avšak xxxxx xxxx xxxxx 5 % plochy uvedené x žádosti, xxxxx xxxxxx x 2 %21), xxxx

x) xxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x 3 %21).

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx podopatření nebo xxxxxx xxxxx §2 xx xxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx závazku podle §3.

§24

Snížení dotace o 3 %

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxx podle §21, xx xxxxx x 3 %, xxxxxx-xx Xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovoce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx v §11 xxxx. 5 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx travních xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1, a zároveň Xxxxxx xxxxxxxx intenzita xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxxx xxxxx 0,2 x zároveň nižší xxx 0,3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1 xxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 3, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx byla jednou x xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 1,5 x zároveň xxxxx xxxx xxxxx 1,8 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nepokosené xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxxxxx x xxxxxxx xx 1,1 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 1 xx 5.

(2) Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx podle §2, xxxxxxxxx xxxxx §21, xx xxxxx x 3 %, xxxxxx-xx Fond u xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 odst. 6 xxxx. d) xxxx x), xxxxxxx se xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. x), f) xxxx x); provedl-li xxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxx xx uplatní xx díl půdního xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxx podopatření podle §2, xxxxxxxxx xxxxx §21, se xxxxx x 3 %, xxxxxx-xx Xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 10, xxxxxxx xxxxxxx doklady podle §10 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxx od 1. do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x dotaci, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeleniny x xxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 12 písm. x), xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxx od 1. xx 15. února xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx žadatel xxxxx x dotaci.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxxx xxxxxx podle §2, xxxxxxxxx xxxxx §21, xx sníží x 3 %, xxxxxx-xx Xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §12 odst. 12 xxxx. x), přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 6 xxxx. f), §12 xxxx. 7 xxxx. x) nebo §12 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxxx v xxxxxx od 1. xx 15. února xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxxx x 10 %

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxx podle §21, xx xxxxx o 10 %, zjistí-li Xxxx x xxxxxxxx xxx uplatnění

a) podopatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §10 odst. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §11 odst. 5 xxxx. x) bodu 1, xxxx

2. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx porostů

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14 odst. 1 x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hospodářských xxxxxx xxxx dvakrát v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 0,2 x xxxxxxx xxxxx xxx 0,3 xxxxx xxxxxxx jednotky xx 1 hektar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vedeného x evidenci xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 2 x xxxxxxx Fondem zjištěná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1,15 x xxxxxxx nižší xxxx rovna 1,3 xxxxx dobytčí xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2,

3. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §14 xxxx. 3 x xxxxxxx Fondem xxxxxxxx xxxxxxxxx chovu hospodářských xxxxxx xxxx dvakrát x xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 1,5 x zároveň nižší xxxx xxxxx 1,8 xxxxx dobytčí xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx půdy obhospodařované xxxxxxxxx x vedené x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

4. nesplnění xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. x), pokud xx xxxxx o xxxxxxxxx souvislé nepokosené xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx než 1,1 xxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace do xxxxxx podle §2 xxxx. d) xxxx 1 xx 5, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §20 xxxx. 5 xxxx. x) bodu 2, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 3 % x nižším xxxx xxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxx zatravněné xxxxxx, zařazené xx xxxxxx podopatření.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxxx xxxxxx podle §2, xxxxxxxxx xxxxx §21, xx xxxxx x 10 %, zjistí-li Xxxx u žadatele xxx xxxxxxxxx

x) podopatření xxxxxxxxxxx produkce révy xxxxx nesplnění podmínky xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. x), x) xxxx x); xxxxxxxxx-xx žadatel xxxxxx xxxxxxxx, snížení xx xxxxxxx na xxx půdního bloku, xx kterém xxxx xxxxxxxxx zjištěno,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeleniny x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §12 odst. 6 xxxx. x), §12 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx x §12 odst. 8 xxxx. c),

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 6 xxxx. x), §12 xxxx. 7 xxxx. x) nebo x §12 xxxx. 8 xxxx. x), xxxx

3. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §12 xxxx. 8 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx ošetřování travních xxxxxxx

1. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2, §16 odst. 3 xxxx. x), §16 xxxx. 4 písm. x), §16 xxxx. 8 xxxx. x), §16 odst. 8 xxxx. b) xxxx 2, §16 xxxx. 10 xxxx. x) xxxx x §16 xxxx. 11 xxxx. x) xxxx 2, xxx-xx o nesplnění x xxxxxxx xxxxxx xxx 3 % x xxxxxx xxxx xxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx obhospodařovaného žadatelem x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx titulu xxxxx §2 písm. d) xxxx 1 xx 3, 7, 9 xxxx 10,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 odst. 2 xxxx. x),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §16 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. 4 xxxx. x), §16 xxxx. 5 písm. f), §16 xxxx. 6 xxxx. e), §16 xxxx. 8 písm. x) nebo x §16 xxxx. 9 xxxx. x),

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 9 xxxx. x), nebo

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 2 písm. b), §16 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. 4 xxxx. x), §16 odst. 5 písm. x), §16 xxxx. 6 xxxx. b), §16 xxxx. 8 xxxx. x) nebo x §16 odst. 9 xxxx. c),

d) podopatření xxxxxxx

1. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 5 písm. x), xxxxxxx xx xxxxxxx xx díl xxxxxxx bloku, na xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxx. e), xxxxxxx xx uplatní xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx údržba zatravněných xxxx půdních xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 6 písm. x) xxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx větším xxx 3 % x xxxxxx xxxx xxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxx 1 a 2.

§26

Xxxxxxx xxxxxx x 25 %

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxx xxxxx §21, xx xxxxx o 25 %, xxxxxx-xx Xxxx x xxxxxxxx xxx uplatnění

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §10 xxxx. 5 xxxx. b),

2. xxxxx xx xxxxxx xxxxx odebraném xxxxx §10 xxxx. 5 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5 xxxx. x), nebo xx xxxxxx odebraném Xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx hodnoty obsahu xxxxx xxxxxxx x xxxxx A přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxxxx x zároveň nedosáhne xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v části X přílohy č. 4 k xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §10 xxxx. 5 xxxx. x), přičemž xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

4. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §10 odst. 5 xxxx. i) nebo x),

x) podopatření integrovaná xxxxxxxx xxxx vinné

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §11 xxxx. 5 xxxx. x), xxxxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 5 xxxx. x), přičemž xx xxxxx o 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx x příkmenném xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §11 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jahodníku

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §12 xxxx. 5 xxxx. x),

2. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §12 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx

3. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §14 xxxx. 1, x xxxxxxx Fondem xxxxxxxx xxxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxxx xxxxx 0,2 x xxxxxxx nižší xxx 0,3 velké dobytčí xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx žadatelem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14 odst. 2, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 1,15 a xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx 1,3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxx §14 odst. 2,

3. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §14 xxxx. 3, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx intenzita xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx třikrát v xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 1,5 a xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx 1,8 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 hektar xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx žadatelem x xxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx, xxxx

4. nesplnění podmínky xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d); xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 1 až 5,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 5 písm. x), nebo

f) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 5 xxxx. c), xxxxxxx xx uplatní na xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx

3. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 5 xxxx. x).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx titulu xxxxx §2, xxxxxxxxx xxxxx §21, se xxxxx o 25 %, zjistí-li Xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §12 xxxx. 6 xxxx. x), §12 xxxx. 7 písm. x) xxxx v §12 xxxx. 8 xxxx. x),

2. pokud xx xxxxxx xxxxxxxx odebraném xxxxx §12 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 6 xxxx. f) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedené x části A přílohy č. 10 k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x chemických xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx B přílohy č. 10 x xxxxxx nařízení,

3. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §12 odst. 7 písm. d),

4. xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12 odst. 7 xxxx. e) x xxxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 7 písm. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x překročení xxxxx hodnoty obsahu xxxxxxxxx z chemických xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx uvedené v xxxxx A přílohy č. 10 x tomuto xxxxxxxx x zároveň xxxxxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x části X přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxxxx,

5. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §12 odst. 7 xxxx. x), xxxxxxx xx xxxxx o 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. nesplnění podmínky xxxxxxx x §12 xxxx. 8 xxxx. x),

7. pokud xx xxxxxx xxxxx odebraném xxxxx §12 xxxx. 8 xxxx. d) x xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxx. e), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx dojde k xxxxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x části X přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §12 odst. 8 xxxx. x),

9. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §12 xxxx. 8 xxxx. x),

10. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 8 xxxx. x), přičemž xx jedná x 6 aplikací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

11. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 8 písm. x), xxxxxxx xx xxxxx x 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

12. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 8 xxxx. x),

x) podopatření ošetřování xxxxxxxx porostů

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §16 xxxx. 2 xxxx. x), §16 xxxx. 3 písm. x), §16 xxxx. 4 xxxx. x), §16 odst. 5 xxxx. x), §16 xxxx. 6 xxxx. x), §16 xxxx. 8 xxxx. g), §16 xxxx. 9 xxxx. x) xxxx x §16 xxxx. 11 písm. x),

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 odst. 3 xxxx. g), §16 odst. 4 xxxx. x), §16 xxxx. 5 písm. x), §16 xxxx. 6 xxxx. x), §16 odst. 9 xxxx. i), §16 xxxx. 10 písm. x) nebo x §16 xxxx. 11 xxxx. x),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené §16 xxxx. 7 písm. x),

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §16 xxxx. 9 písm. x),

5. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §16 xxxx. 10 písm. x) x xxxxxxx Fondem xxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 50 kilogramů x zároveň xxxxx xxxx xxxxx 60 xxxxxxxxxx na 1 xxxxxx xxxx půdního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 9,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §16 xxxx. 10 xxxx. i),

7. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 10 písm. x) xxxx v §16 xxxx. 11 xxxx. x), xxxx

8. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 odst. 2 xxxx. x), §16 xxxx. 9 písm. x), §16 odst. 10 xxxx. f) xxxx x §16 xxxx. 11 xxxx. x); xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěno,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

1. nesplnění xxxxxxxx uvedené x §17 odst. 6 xxxx. x); xxxxxxx xx uplatní xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §17 xxxx. 6 xxxx. e), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 6 písm. x), nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. nesplnění podmínky xxxxxxx x §18 xxxx. 7 písm. x) bodu 3, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 8 písm. x) xxxx 3 x zároveň Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním roce x rámci podopatření xxxxx §2, xxxxxxxxx xxxxx §21, se xxxxx x 25 %, xxxxxx-xx Fond x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §12 xxxx. 12 xxxx. x), přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx žádal x xxxxxx.

§27

Snížení dotace o 50 %

(1) Dotace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx podle §2, xxxxxxxxx xxxxx §21, xx sníží x 50 %, xxxxxx-xx Xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx v §11 xxxx. 5 xxxx. x), xxxxxxx xx xxxxx x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx,

x) xxxxxxxxxxx ošetřování xxxxxxxx xxxxxxx

1. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 2 x zároveň Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat byla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 1,15 a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 1,3 xxxxx dobytčí xxxxxxxx na 1 xxxxxx podle §14 xxxx. 2,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

3. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §16 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 5 xxxx. x), nebo

2. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx větším než 25 % xxxxxxx xxxxxx zatravněné xxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx titulu xxxxx §2, xxxxxxxxx xxxxx §21, xx xxxxx x 50 %, zjistí-li Xxxx x žadatele při xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxx. x),

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. c),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 2, xx-xx Xxxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx uvedených x §11 xxxx. 6 xxxx. a) xxxx 2, xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. b),

4. nesplnění xxxxxxxx uvedené x §11 xxxx. 6 xxxx. b) bodu 2, je-li Fondem xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxx. x) bodu 2, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x),

5. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 7 písm. x) xxxx 2, xx-xx Xxxxxx zjištěno 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx-xx xx x závazek xxxxx §3 odst. 3 písm. x), xxxx

6. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 2, xx-xx Fondem xxxxxxxx 5 aplikací xxxxxxxxx x §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jahodníku

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §12 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxxx xx jedná x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

2. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 8 xxxx. i), xxxxxxx xx jedná x 7 xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 8 xxxx. j), xxxxxxx xx xxxxx x 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušném kalendářním xxxx,

x) xxxxxxxxxxx ošetřování xxxxxxxx porostů

1. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x),

2. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §16 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2, §16 odst. 3 písm. h), §16 xxxx. 4 xxxx. x), §16 xxxx. 8 písm. x), §16 odst. 8 xxxx. x) xxxx 2, §16 xxxx. 10 písm. x) nebo x §16 xxxx. 11 xxxx. a) bodu 2, xxx-xx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1 xx 3, 7, 9 nebo 10,

3. xxxxxxxxx podmínky uvedené x §16 xxxx. 3 písm. d), §16 xxxx. 4 xxxx. x), §16 xxxx. 5 xxxx. x), §16 odst. 6 xxxx. x), §16 odst. 8 xxxx. x) xxxx x §16 odst. 9 xxxx. x); xx xxxxxxxxx podmínky xx považuje xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx využití xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přepasení,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §16 xxxx. 8 xxxx. b) xxxx 1 nebo 3,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 10 xxxx. b),

6. xxxxxxxxx podmínky uvedené x §16 odst. 10 písm. d) x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo vyšší xxx 60 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx rovno 65 xxxxxxxxxx na 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx žadatelem, xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx půdy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 9, xxxx

7. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 10 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §18 odst. 8 xxxx. c), xxxx

2. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx x §18 xxxx. 8 xxxx. x), nebo

e) xxxxxxxxxxx údržba zatravňených xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 2, xxx-xx o xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxx 25 % xxxxxxx xxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1 x 2.

§28

Xxxxxxxxxxxx dotace

(1) Dotaci x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx podopatření xxxxx §2 Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 xxxx. 2 písm. x) xxxx x), nesplněním xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hnojení xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx přípravků na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínek tohoto xxxxxxxxxxx,

x) xxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx v §10 xxxx. 5 xxxx. x),

2. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 xxxx. x), přičemž žadatel xxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxx ovoce, a xx z xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozbor xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, x xx z xxxxx ovoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xx vzorku ovoce xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5 písm. x) x analyzovaném xxxxx §10 xxxx. 5 písm. x), xxxx xx vzorku xxxxxxxxx Xxxxxx, dojde x překročení mezní xxxxxxx obsahu xxxxx xxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ovoci xxxxxxxxx x části X přílohy č. 4 k xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 xxxx. x), pokud xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx nesplnění x xxxxxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §10 xxxx. 7 písm. x) xxxx b); xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx produkční plochu xxxx xxxxxxx bloku, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; výměra xxxx xxxxxxx bloku, xx xxxxx Xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx 23 x xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 640/2014 xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 5 písm. x),

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 5 písm. x),

3. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 2,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 5 xxxx. d), xxxxxxx xx xxxxx x 5 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxx roce,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 5 xxxx. x),

6. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 5 xxxx. x), přičemž xx xxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

7. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 8; dotace xx neposkytne na xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxx; xxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx, xx který Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxxxx, xx xx zjištěné xxxxxx xxxxx čl. 2 odst. 1 xxxx 23 x xx. 19 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 640/2014 xxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 5 xxxx. a),

e) xxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx travních porostů

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1 x xxxxxxx Xxxxxx zjištěná intenzita xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 0,2 a xxxxxxx xxxxx než 0,3 xxxxx dobytčí xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx obhospodařovaného žadatelem x xxxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §14 xxxx. 1 a zároveň Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 0,2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vedeného x xxxxxxxx využití půdy,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 2 a zároveň Xxxxxx xxxxxxxx intenzita xxxxx hospodářských xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1,15 a xxxxxxx xxxxx xxxx rovna 1,3 velké xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 2 x zároveň Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1,3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxx §14 odst. 2,

5. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx v §14 xxxx. 3 x xxxxxxx Xxxxxx zjištěná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1,5 x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx 1,8 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 hektar xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx žadatelem x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

6. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx v §14 xxxx. 3 x xxxxxxx Xxxxxx zjištěná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1,8 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhospodařované xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čejky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §19 odst. 5 xxxx. x), xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 5 xxxx. x).

(2) Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx příslušného titulu xxxxx §2 Xxxx xxxxxxxxxx, zjistí-li x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. x),

x) podopatření xxxxxxxxxxx produkce xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §12 xxxx. 6 xxxx. a) xxxx x §12 xxxx. 7 xxxx. x); xxxxxx se neposkytne xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx bloku, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 6 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx zeleniny, x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx,

3. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 6 písm. x), xxxxxxx žadatel xxxxxxxx rozbor xxxxxxx 1 xxxxxx zeleniny, x to x xxxxx xxxxxxxx převládajícího xxxxx výměry,

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 6 xxxx. f), xxxx xx vzorku xxxxxxxxx Fondem dojde x překročení mezní xxxxxxx xxxxxx některých x chemických xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 10 x xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zelenině xxxxxxx x části C přílohy č. 10 x tomuto xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx v §12 xxxx. 7 písm. x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 1 xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 7 xxxx. x), přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx,

7. pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 7 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 7 xxxx. x), xxxx xx vzorku odebraném Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zelenině uvedené x části X přílohy č. 10 k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxx z chemických xxxxx obsažených x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx C přílohy č. 10 x xxxxxx nařízení,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxxx se xxxxx x 5 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném kalendářním xxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 8 xxxx. x), xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx,

10. nesplnění xxxxxxxx uvedené v §12 xxxx. 8 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxx zajistil rozbor xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx,

11. pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxx. x) x analyzovaném xxxxx §12 odst. 8 xxxx. x), nebo xx vzorku xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx olova x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 10 k xxxxxx xxxxxxxx,

12. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 8 xxxx. i), xxxxxxx xx xxxxx x 8 a více xxxxxxxx herbicidů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

13. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 8 písm. j), xxxxxxx se jedná x 7 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

14. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §12 xxxx. 10 xxxx. x) nebo x),

x) podopatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §16 xxxx. 3 xxxx. x),

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx. x),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §16 xxxx. 5 xxxx. x),

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxx. c),

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx x §16 odst. 8 xxxx. x),

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §16 odst. 7 písm. x) xx x),

7. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §16 odst. 8 xxxx. x),

8. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §16 xxxx. 9 xxxx. x),

9. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 10 xxxx. c),

10. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 10 xxxx. d) x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 65 xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vedeného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 9,

11. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 10 písm. x),

12. nesplnění podmínky xxxxxxx x §16 xxxx. 10 písm. x),

13. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 11 xxxx. x), xxxx

14. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 11 xxxx. x),

x) podopatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §17 odst. 6 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §18 xxxx. 5 xxxx. a); xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxx. x); xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx díl xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxx. x); xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx zjištěno,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §18 xxxx. 6 xxxx. x),

5. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx v §18 odst. 6 xxxx. b),

6. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx v §18 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 7 xxxx. c),

8. xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §18 xxxx. 8 písm. x) xxxx 1 xxxx 2, x xxxxxxx xxxxxxxx Fond x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splněna, xxxx

9. nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 8 xxxx. x).

§29

Xxxxxxx dotace x 25 % xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x), xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce v xxxxx příslušného xxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxx xxxxx §21, se xxxxx o 25 %, zjistí-li Xxxx x žadatele xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx révy xxxxx

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §11 odst. 6 xxxx. a) xxxx 1, je-li Xxxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxxxx uvedených x §11 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxx. x) bodu 1, xx-xx Fondem zjištěno 13 xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1, xx-xx Fondem xxxxxxxx 9 aplikací xxxxxxxxx x §11 xxxx. 7 písm. x) xxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1, xx-xx Fondem xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodne Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxxxxx.

§30

Snížení xxxxxx x 50 % xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Jedná-li xx x závazek xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x), xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2, xxxxxxxxx xxxxx §21, xx xxxxx x 50 %, zjistí-li Fond x žadatele při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx révy xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 odst. 6 xxxx. a) xxxx 1, xx-xx Xxxxxx zjištěno 14 xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 1,

x) nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 6 písm. x) xxxx 1, xx-xx Xxxxxx zjištěno 14 aplikací xxxxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxx. b) xxxx 1,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. x) bodu 1, xx-xx Fondem xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 7 xxxx. x) bodu 1, xxxx

x) nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 7 písm. x), xx-xx Xxxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. x).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. d) bodu 4, xxxxxxxxx xxxxx §21, xx xxxxx x 50 %, xxxxxx-xx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx v §16 xxxx. 5 písm. x), jestliže xx xxxxx xxxx půdního xxxxx xxxxxx zjištěna xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxx příslušného xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx poměrné xxxxx dotace poskytnuté xx počátku závazku.

§31

Xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x vrácení xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Fond x xxxxxxxx při uplatnění xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 písm. x), xxxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx v §10 xxxx. 5 písm. x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozbor xxxxxxx xxxxxx ovoce podle §10 xxxx. 5 xxxx. x), nebo

c) xxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 5 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5 písm. x), xxxx xx xxxxxx odebraném Xxxxxx, xxxxx k překročení xxxxx xxxxxxx obsahu xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx uvedených x xxxxx X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poskytnuté xx příslušné podopatření xxxxx §2 od xxxxxxx tohoto závazku.

(2) Xxxxxx-xx Fond x xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 1, je-li Xxxxxx xxxxxxxx 15 x xxxx aplikací uvedených x §11 odst. 6 písm. a) xxxx 1, xxxxx-xx xx x závazek xxxxx §3 odst. 3 xxxx. a),

b) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 1, xx-xx Xxxxxx zjištěno 15 x více aplikací xxxxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 1, xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1, xx-xx Xxxxxx zjištěno 11 a xxxx xxxxxxxx uvedených v §11 xxxx. 7 xxxx. x) bodu 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §11 odst. 7 xxxx. x) bodu 1, xx-xx Fondem xxxxxxxx 11 a xxxx xxxxxxxx uvedených x §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1, jedná-li xx x závazek xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §11 odst. 6 písm. x) xxxx 2, je-li Xxxxxx zjištěno 8 x více xxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 6 písm. x) xxxx 2, xxxxx-xx se o xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x),

x) nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 6 xxxx. x) bodu 2, xx-xx Xxxxxx xxxxxxxx 8 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx-xx se x xxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. b),

g) nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 2, xx-xx Fondem xxxxxxxx 6 x xxxx xxxxxxxx uvedených x §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 písm. b), xxxx

x) nesplnění podmínky xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxx. x) bodu 2, xx-xx Fondem xxxxxxxx 6 x více xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 2, jedná-li se x závazek xxxxx §3 odst. 3 xxxx. b),

dotace se x xxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxx x Xxxx současně xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poskytnuté xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xx počátku xxxxxx závazku.

(3) Zjistí-li Xxxx u xxxxxxxx xxx uplatnění podopatření xxxxxxxxxxx produkce zeleniny x xxxxxxxxx

x) nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §12 odst. 6 xxxx. e), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 6 xxxx. f) xxxx x §12 xxxx. 7 xxxx. f), xxxxxxx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek žádného xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pokud xx vzorku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 6 xxxx. x) a analyzovaném xxxxx §12 xxxx. 6 xxxx. f) xxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 7 xxxx. e) x xxxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 7 písm. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §12 odst. 7 xxxx. x), xxxxxxx neodebral xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §12 xxxx. 8 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) nesplnění xxxxxxxx uvedené v §12 xxxx. 8 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stanovení x zjištění dodržení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx limitu xxxxx xxxxxxxxxxx chemických xxxxx, xxxx

x) xxxxx xx vzorku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxx. x) x analyzovaném xxxxx §15 xxxx. 8 xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jahodách xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xx x xxxxx titulu xxxxx §2 xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xx počátku xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx u xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx titulu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 6 xxxx. d), xxxxxx xx neposkytne xx xxx xxxxxxx bloku, xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx x příslušného xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx dotace xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxx u xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky uvedené x §20 xxxx. 5 xxxx. x), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx díl půdního xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x Fond xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto dílu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 na xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx účet Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

(7) Zjistí-li Xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podopatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §10 odst. 10 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 odst. 5 xxxx. d) xx 15. února xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx žadatel xxxxx x xxxxxx, dotace xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx dotace poskytnuté xx xxxxxxxxx podopatření xxxxx §2 od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx Xxxx u xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §12 xxxx. 12 písm. a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 odst. 6 písm. x), §12 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx §12 odst. 8 xxxx. e) xx 15. února kalendářního xxxx následujícího xx xxxx, xx kterém xxxxxxx žádal x xxxxxx, xxxxxx xx x rámci titulu xxxxx §2 xxxxxxxxxx x Xxxx současně xxxxxxxx o vyřazení xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx titul xxxxx §2 xx xxxxxxx xxxxxx závazku.

§31x

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x zařazení x žádostí x xxxxxxxxxx dotace xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 4 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxx 2020 lze žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 doručit Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Je-li pro xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x odstavci 2, použije xx §7 xxxx. 4 xxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§31x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rok 2020

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2020 xxxxxxx zajišťované Xxxxxxxxx kontrolním x xxxxxxxxx ústavem xxxxxxxxxxx, xx xxx splněna xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx x §11 odst. 5 xxxx. x).

§31x xxxxxx právním předpisem x. 217/2020 Xx. x účinností xx 1.5.2020

§31c

Posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx 2020

X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §14 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. června xx 15. xxxxxx 2020.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§32

Závěrečná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx dodrženy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením x důsledku xxxxxx xxxxx xxxx5), xxxxxxxxxx x xxxxxxx, neposkytnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Dojde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §8 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 48 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1305/2013, xxxxxxxxxx o xxxxxxx, neposkytnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx.

(3) Fond xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 2 desetinná xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§33

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2020.

Předseda xxxxx:

x x. JUDr. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

&xxxx;

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, XXx., v. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Sb.

Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x přípravků xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx opatřeních

Za podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx hnojiv x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx:

X. xxxxxx minimálních xxxxxxxx xxx použití hnojiv

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx., x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx: "Byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxx zákazu hnojení?",

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 odst. 1 xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx., x xxxxxxxxx zranitelných xxxxxxx x xxxxxx programu: "Xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxx (kukuřice, brambory, xxxx, xxx setý, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx) xx pozemcích xx xxxxxxxxxxx převyšující 7°, xxxxxxx jakákoliv xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 25 x xx xxxxxx povrchových xxx?",

3. podmínka xxxxxxxxx x §7 odst. 12 nařízení xxxxx x. 262/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx: "Xxx xx xxxxxxxxxxxx pozemcích dodržen xxxxx používání dusíkatých xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sněhem?",

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx. 14 xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxx xxxxxxxx: "Je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx?",

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxxxx vlády č. 262/2012 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí x akčním xxxxxxxx: "Xxx dodržen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zemědělských xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10° nebo xx xxxxxxxxxxxx pozemcích x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se sklonitostí xxxxxxxxxxx 12°, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a tuhých xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxx použití?",

II. xxxxxx minimálních xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx stanovená v §86 xxxxxx č. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů: "Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx zabezpečeno xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou podle §86 zákona č. 326/2004 Xx.?",

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 1 x x §64 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 326/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: "Bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx přípravků používané x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování xxxxx xxxxxx č. 326/2004 Sb.?",

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. a) xxxxxx 1 a 5 xxxxxx x. 326/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: "Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obalech xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx určených x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x mimo xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?".

Xxxx B. Xxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx hnojiv x přípravků xx xxxxxxx rostlin v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. xxxxxx minimálních podmínek xxx xxxxxxx hnojiv

1. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dusíkatých hnojivých xxxxx v období xxxxxx xxxxxxx?

xxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xx

xxx

xxx

xxxxxxxxxx do 5 xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx 5 - 10 xx xxxxxx, kde xx xxxxxx zákazu xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxx 10 ha xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xx 20 xx X/xx

xxxxxxx 20 - 40 xx X/xx

xxxxxxx xxx 40 xx X/xx

6

8

10

6

8

10

x

10

30

2. Byl xxxxxxx xxxxx pěstování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (kukuřice, xxxxxxxx, řepa, bob xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx) na xxxxxxxxx xx sklonitostí xxxxxxxxxxx 7°, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve vzdálenosti xxxxx xxx 25 xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx?

xxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xx

xxx

xxx

xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 5 xx pozemků se xxxxxxx nad 7°, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

xxxxxxxxxx na xxxxx 5 - 10 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 10 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx sousedí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx na pozemcích xx sklonem xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s útvary xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx do 25 x

xxxxxx xxxxxxxxxx plodiny xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx 7°, které xxxxxxxx sousedí s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx 26 - 50 x

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx současně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vod, x xxxxx xxx 50 x

4

6

8

4

6

8

x

10

26

3. Xxx xx xxxxxxxxxxxx pozemcích dodržen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx zaplavenou, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sněhem?

rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

nedodržení xx xxxxx xx 5 xx

xxxxxxxxxx xx xxxxx 5&xxxx; - 10 xx

xxxxxxxxxx xx ploše xxx 10 ha

použití xx 20 xx X/xx

xxxxxxx 20 - 40 xx X/xx

xxxxxxx xxx 40 xx X/xx

4

6

8

4

6

8

x

10

26

4. Je xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hnojivými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx?

xxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xx

xxx

xxx

xxxxxxxxxx xx 10 ha

nedodržení na xxxxx 10 - 20 ha

nedodržení xx xxxxx xxx 20 xx

xxxxxxxxxxxxxx pokrytí xx 25 %

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 26 - 50 %

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 %

4

6

8

4

6

8

x

10

26

5. Xxx xxxxxxx xxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nad 10°, x xxxxxxxx xxxxxx statkových xxxxxx x tuhých xxxxxxxxxxx xxxxxx, v případě orné xxxx xxxxxxxxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx?

xxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xx

xxx

xxx

xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 5 xx

xxxxxxxxxx xx xxxxx 5 - 10 xx

xxxxxxxxxx xx ploše xxx 10 xx

xxxxxxx xx 20 xx X/xx

xxxxxxx 20 - 40 xx N/ha

použití xxx 40 xx X/xx

4

5

6

3

4

6

x

10

22

XX. oblast xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

1. Xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxxx xxxxx §86 zákona x. 326/2004 Sb.?

rozsah

závažnost

trvalost

body

malý

střední

velký

malá

střední

velká

ne

ano

max

x

x

pevně xxxxxxxxx

x

x

xxxxx xxxxxxxxx

x

x

x

3

x

x

3

1

x

7

2. Bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolnímu testování xxxxx xxxxxx č. 326/2004 Sb.?

xxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xx

xxx

xxx

x

x

xxxxx xxxxxxxxx

x

x

xxxxx stanoveno

x

x

x

3

x

x

3

1

x

7

3. Jsou xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx uskladněny v xxxxxxxxxxxx obalech xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx x přípravků xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx xxxxx látek, xxxxx by mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?

xxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xx

xxx

xxx

x

xxxxx stanoveno

x

1 druh xxxxxxxxxxxx přípravku (xxxxx xxxxxxxxxx názvu)

2 - 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx obchodního xxxxx)

6 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

x

x

3

x

1

2

3

1

x

7

Xxxx X. Převedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx X. do xxxxxxxx

Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xx 10 % xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx než 10 % xx 40 % včetně

malé xxxxxxxx

xxxxx xxx 40 % xx 80 % xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx

xxx 80 %

xxxxx porušení

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx vlády x. 330/2019 Sb.

Rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx technických zařízení, xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx ovoce (§10) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeleniny x xxxxxxxxx (§12)

X. Xxxxxx zjišťovaných xxxxx x xxxxxxx, vlhkosti x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx (§10)

1. Datum měření

2. Xxx xxxxxxx bloku, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

3. Minimální xxxxx xxxxxxx (x °X)

4. Maximální denní xxxxxxx (x °C)

5. Xxxxxxxx xxxxxxx vzduchu (x %); xxxxxxxx xxxxxxxx neuvádí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx vzduchu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

6. Xxxx ovlhčení xxxxx x hodinách

B. Rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§12)

1. Xxxxx xxxxxx

2. Díl xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se měření xxxxxxxx

3. Xxxxxxxxx denní xxxxxxx (x °C)

4. Xxxxxxxxx xxxxx teplota (x °C)

5. Množství xxxxxx

X. Xxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prvků x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxx (§10) x při xxxxxxxxx zeleniny x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§12)

1. Xxxxxxxxx x xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxx teploty x xxxxxxxxx

3. Meteorologická xxxxxxx

X. Xxxx xxxxxx xxxxxxx o hodnotách xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zjištěných údajů x xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§10) x xxx pěstování xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx (§12)

Xxx půdního xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)

Xxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxx srážek (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)

Xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx opatření

min.

max.

Příloha x. 3 x nařízení vlády x. 330/2019 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx používaných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§10), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx révy vinné (§11) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§12)

A. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x přípravcích xx xxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxxx (§10)

Účinná xxxxx

1.

Xxxxx-xxxxxxxxxxxx

2.

Xxxxxxxxxxxx

3.

Xxxxxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxxxxx

6.

Xxxxxxxxxxxxxx

7.

Xxxxxx-xxxxxxxxxxx

8.

Xxxxxxxxxx-xxxxxx

9.

Xxxx-xxxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxx látek, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxx xxxxx (§11)

Xxxxxx xxxxx

1.

Xxxxx-xxxxxxxxxxxx

2.

Xxxxxxxxxxxx

3

Xxxxxx xxxxxxxxx

4.

Xxxxxx-xxxxxxxxxxx

5.

Xxxx-xxxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin používaných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§12)

Xxxxxx xxxxx

1.

Xxxxxxx

2.

Xxxxxxxxxx

3.

Xxxxxx xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxxxxx

6.

Xxxxxxxxxx-xxxxxx

7.

Xxxxxxxxxxxxxx

8.

Xxxx-xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx ovocných xxxxxx x keřů

Olovo (Xx) xx.xx-1

1.

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx L.

0,09

2.

Hrušeň

Pyrus xx.

0,09

3.

Xxxxxx

Xxxxx sp.

0,09

4.

Meruňka

Prunus armeniaca X.

0,09

5.

Xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx L.

0,09

6.

Slivoň xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx X.

0,09

7.

Xxxxxx renklóda

Prunus xxxxxxxxx ssp. italica X.

0,09

8.

Xxxxxx

Xxxxxx xxxxx X.

0,09

9.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx X.

0,09

10.

Xxxxxxx

Xxxxx xxx-xxxxxx X.

0,09

11.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx L.

0,09

12.

Ostružiník

Rubus xxxxxxxxxx agg. X.

0,09

13.

Xxxxx

Xxxxx xx.

0,09

X. Maximální xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x keřů

Olovo (Xx) xx.xx-1

1.

Xxxxxxxx

Xxxxxx persica X.

0,1

2.

Xxxxxx

Xxxxx xx.

0,1

3.

Xxxxxx

Xxxxx xx.

0,1

4.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx L.

0,1

5.

Slivoň švestka (xxxxx myrobalánu)

Prunus domestica X.

0,1

6.

Xxxxxx obecná

Prunus xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx X.

0,1

7.

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx domestica xxx. xxxxxxx L.

0,1

8.

Třešeň

Prunus avium X.

0,1

9.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx X.

0,1

10.

Xxxxxxx

Xxxxx xxx-xxxxxx X.

0,1

11.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx X.

0,1

12.

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx agg. X.

0,1

13.

Xxxxx

Xxxxx xx.

0,1

X. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jehož překročení xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx celkového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx (xx.xx-1)

1.

Xxxxx (Xx)

0,4

2.

Xxxxxxx (Xx)

0,03

x) xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx (xxxxx myrobalánu), xxxxxx obecná, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx 0,02
x) xxxxxxx, maliník, xxxxxxxxxx x rybíz 0,03

3.

Rtuť (Xx)

0,005

4.

Xxxxx (Cr)

0,1

5.

Arsen (As)

0,5

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx vlády x. 330/2019 Sb.

Použití xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivých organismů x xxxx v podopatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§10) a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§12)

X. Seznam xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivých organismů x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§10) x xxx pěstování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeleniny x xxxxxxxxx (§12)

1. Feromonové xxxxxx

2. Xxxxxx xxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxx

4. Nasávací x xxxxx pasti

5. Xxxxxxxx ke sklepávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

7. Smýkadla

B. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§10) x xxx xxxxxxxxx zeleniny a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§12)

Xxxxx xx - xx

Xxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx druh/druh xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx A xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx škůdce

Vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx podporovaných x xxxxxxxxxxx integrovaná produkce xxxxx

X. Xxxxxx:

1.

Xxxxxxxx

Xxxxxx persica X.

2.

Xxxxxx

Xxxxx xx.

3.

Xxxxxx

Xxxxx sp.

4.

Meruňka

Prunus xxxxxxxxx X.

5.

Xxxxxx švestka (xxxxx myrobalánu)

Prunus xxxxxxxxx X.

6.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx domestica xxx. insititia X

7.

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx L.

8.

Třešeň

Prunus avium X.

9.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx L.

B. Xxxx:

1.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx-xxxxxx X.

2.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx X.

3.

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx X.

4.

Xxxxx

Xxxxx xx.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx integrovaná produkce xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx zeleniny xx xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx půda

1.

Brokolice

2.

Celer bulvový

3.

Celer xxxxxx

4.

Xxxxx xxxxxxxx

5.

Xxxxxx

6.

Xxxxxxx

7.

Xxxxxxx salátová

8.

Česnek

9.

Fazol xxxxxxxx

10.

Xxxxx xxxxxxxx

11.

Xxxxxxx xxxxxxxx

12.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

13.

Xxxxxxx kadeřavá - xxxxxxxxx

14.

Xxxxxxxx

15.

Xxxx vonný

16.

Křen xxxxxx

17.

Xxxxxxxx xxxxxxx

18.

Xxxxxx

19.

Xxxxx vejcoplodý

20.

Meloun xxxxx

21.

Xxxxx

22.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

23.

Xxxxxx xxxxxxxx

24.

Xxxxxxx

25.

Xxxxxxxx

26.

Xxxxxxx

27.

Xxxxxxx xxxxxxxx

28.

Xxxxxxx xxxxxx

29.

Xxx

30.

Xxxxx

31.

Xxxxx

32.

Xxxxxx

33.

Xxxxxxxxx

34.

Xxxx xxxxxxxx

35.

Xxxxx

36.

Xxxxxx

37.

Xxxxx *)

38.

Xxxx xxxxxxxx

39.

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx bloku s druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kultura

1.

Chřest

*) X&xxxx;xxxxxxxx xxxxx olejné, tykve xxxxxxxxx a tykve xxxxxxxxx.

Příloha č. 8 x nařízení xxxxx x. 330/2019 Sb.

Náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jahodníku

A. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxxxxx x jahodníku

číslo xxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku

plodina*)

výměra

výsev/výsadba

sklizeň

N xxx-xxxxxxxxx**)

Xxxxxxxx X ***) xx/xx

xxxxxx N****)

ha

kg/ks

datum

datum

kg/ha

datum odběru

1.

2.

3.

4.

kg/ha

1.

2.

3.

4.

Vysvětlivky x tabulce

*) Žadatel xxxxx xxxxxxx plodiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

**) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx půdy xxxxx §12 odst. 6 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 7.

***) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dusíku x období mezi xxxxxxx X min-počáteční x xxxxxxx příslušné xxxxxxx.

****) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x období xxxx xxxxxxx N xxx-xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx plodiny.

B. Evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx agrotechnických xxxxxxx xxx pěstování xxxxxxxxx x podopatření xxxxxxxxxxx produkce xxxxxxxx x jahodníku

Datum

Číslo dílu xxxxxxx xxxxx*)

Xxxxxxxxx xxxxxxx**)

xx

xx

Xxxxxxxxxxx x tabulce

*) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

**) Xxxxxxx uvádí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha č. 9 x nařízení vlády x. 330/2019 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx sadby nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jahodníku

Druh xxxxxxxx

Xxxxx

xx xxxx kg xx 1 hektar

Výsev xxxxx

xx nebo xx xx 1 xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(XXX)

x

1.

Xxxxxxxxx

20 000

30 000 xxxxx

2,65

2.

Xxxxx xxxxxxx

50 000

-

-

3.

Xxxxx xxxxxx

50 000

-

-

4.

Xxxxx řapíkatý

50 000

-

-

5.

Xxxxxx **)

110 000/500 kg

625 000 xxxxx

2,7

6.

Xxxxxxx

110 000

500 000 xxxxx

3,2

7.

Xxxxxxx xxxxxxxx

50 000

50 000 xxxxx

1,1

8.

Xxxxxx

800 xx

-

-

9.

Xxxxx zahradní

-

200 000 xxxxx

150

10.

Xxxxx zahradní

-

900 000 xxxxx

110

11.

Xxxxxxx xxxxxxxx

20 000

45&xxxx;000 xxxxx

2,2

12.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

25 000

50 000 xxxxx

2,9

13.

Xxxxxxx kadeřavá - xxxxxxxxx

20 000

40 000 semen

2,88

14.

Kedluben

65 000

100 000 xxxxx

3,0

15.

Xxxx xxxxx

-

4 xx

1,31

16.

Xxxx xxxxxx

25 000

-

-

17.

Xxxxxxxx xxxxxxx

-

50 000 xxxxx

150

18.

Xxxxxx

20 000

30 000 xxxxx

2,30

19.

Xxxxx xxxxxxxxxx

20 000

25 000 xxxxx

4,05

20.

Xxxxxx vodní

5 000

5 000 xxxxx

22

21.

Xxxxx

-

800 000 xxxxx

0,65

22.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

15 000

25 000 xxxxx

16

23.

Xxxxxx xxxxxxxx

15 000

25 000 xxxxx

16

24.

Xxxxxxx

30 000

-

-

25.

Xxxxxxxx

-

250 000 xxxxx

2,3

26.

Xxxxxxx **)

50 000

-

-

27.

Petržel kořenová

-

800 000 semen

0,9

28.

Petržel naťová **)

65 000

1 000 000

1

29.

Xxx

120 000

150 000

2,30

30.

Xxxxx

8 000

16 000 xxxxx

2,2

31.

Xxxxx

4 000

-

-

32.

Xxxxxx

-

120 000 semen

8,0

33.

Ředkvička

-

1 000 000 xxxxx

5,6

34.

Xxxx xxxxxxxx

-

120 000 semen

11,0

35.

Salát

50 000

-

-

36.

Xxxxxx

-

900 000 xxxxx

8

37.

Xxxxx *)

5 000

5 000 xxxxx

75

38.

Xxxx hlávkové

25 000

35 000 semen

2,0

39.

Zelí pekingské

40 000

-

2,0

40.

Xxxxxx

15 000

-

-

41.

Xxxxxxxx

29 000

-

-

*) X výjimkou xxxxx xxxxxx, tykve xxxxxxxxx x tykve xxxxxxxxx.

**) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, šalotky, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxx xx 1 ha; x těchto plodin xxxx xxx v každém xxxxxxx xxxx než 1 ks xxxxxxx.

Příloha x. 10 x xxxxxxxx vlády x. 330/2019 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx dojde xx xxxxxxx dotace

Druh xxxxxxxx

Xxxxx (Xx) xx.xx-1

Xxxxxxx (Cd) xx.xx-1

1.

Xxxxxxxxx

0,09

0,036

2.

Xxxxx xxxxxxx

0,09

0,14

3.

Xxxxx xxxxxx

0,09

0,09

4.

Xxxxx xxxxxxxx

0,09

0,09

5.

Xxxxxx

0,09

0,029

6.

Xxxxxxx

0,09

0,029

7.

Xxxxxxx salátová

0,27

0,18

8.

Česnek

0,09

0,045

9.

Fazol xxxxxxxx

0,09

0,018

10.

Xxxxx xxxxxxxx

0,09

0,018

11.

Xxxxxxx xxxxxxxx

0,27

0,09

12.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

0,27

0,09

13.

Xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx

0,27

0,09

14.

Xxxxxxxx

0,09

0,036

15.

Xxxx xxxxx

0,27

0,18

16.

Xxxx xxxxxx

0,09

0,18

17.

Xxxxxxxx cukrová

0,09

0,09

18.

Květák

0,09

0,036

19.

Lilek xxxxxxxxxx

0,045

0,027

20.

Xxxxxx vodní

0,045

0,018

21.

Mrkev

0,09

0,09

22.

Okurka xxxxxxxxxx

0,045

0,018

23.

Xxxxxx xxxxxxxx

0,045

0,018

24.

Xxxxxxx

0,045

0,018

25.

Xxxxxxxx

0,09

0,18

26.

Xxxxxxx

0,27

0,09

27.

Xxxxxxx xxxxxxxx

0,09

0,045

28.

Xxxxxxx xxxxxx

0,27

0,09

29.

Xxx

0,09

0,036

30.

Xxxxx

0,045

0,018

31.

Xxxxx

0,27

0,09

32.

Xxxxxx

0,09

0,018

33.

Xxxxxxxxx

0,09

0,09

34.

Xxxx xxxxxxxx

0,09

0,054

35.

Xxxxx

0,27

0,18

36.

Xxxxxx

0,27

0,18

37.

Xxxxx

0,045

0,019

38.

Xxxx hlávkové

0,27

0,09

39.

Zelí xxxxxxxxx

0,27

0,09

40.

Xxxxxx

0,27

0,09

X. Xxxxxxxxx xxxxx těžkých xxxx v xxxxxxxx, xxx jehož xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx (Xx) xx.xx-1

Xxxxxxx (Xx) mg.kg-1

1.

Brokolice

0,1

0,04

2.

Celer xxxxxxx

0,1

0,15

3.

Xxxxx naťový

0,1

0,1

4.

Celer xxxxxxxx

0,1

0,1

5.

Xxxxxx

0,1

0,03

6.

Xxxxxxx

0,1

0,03

7.

Xxxxxxx xxxxxxxx

0,3

0,2

8.

Xxxxxx

0,1

0,05

9.

Xxxxx xxxxxxxx

0,1

0,02

10.

Xxxxx zahradní

0,1

0,02

11.

Kapusta xxxxxxxx

0,3

0,1

12.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

0,3

0,1

13.

Xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx

0,3

0,1

14.

Xxxxxxxx

0,1

0,04

15.

Xxxx xxxxx

0,3

0,2

16.

Xxxx xxxxxx

0,1

0,2

17.

Xxxxxxxx cukrová

0,1

0,1

18.

Květák

0,1

0,04

19.

Lilek vejcoplodý

0,05

0,03

20.

Meloun xxxxx

0,05

0,02

21.

Xxxxx

0,1

0,1

22.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

0,05

0,02

23.

Xxxxxx xxxxxxxx

0,05

0,02

24.

Xxxxxxx

0,05

0,02

25.

Xxxxxxxx

0,1

0,2

26.

Xxxxxxx

0,3

0,1

27.

Xxxxxxx xxxxxxxx

0,1

0,05

28.

Xxxxxxx xxxxxx

0,3

0,1

29.

Xxx

0,1

0,04

30.

Xxxxx

0,05

0,02

31.

Xxxxx

0,3

0,1

32.

Xxxxxx

0,1

0,02

33.

Xxxxxxxxx

0,1

0,1

34.

Xxxx xxxxxxxx

0,1

0,06

35.

Xxxxx

0,3

0,2

36.

Xxxxxx

0,3

0,2

37.

Xxxxx

0,05

0,02

38.

Xxxx xxxxxxxx

0,3

0,1

39.

Xxxx xxxxxxxxx

0,3

0,1

40.

Xxxxxx

0,3

0,1

X. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kovů x xxxxxxxx, xxx xxxxx překročení xxxxx x vyřazení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx látka

Mezní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v zelenině (xx.xx-1)

1.

Xxxxx (Pb)

0,33

2.

Kadmium (Xx)

0,25

3.

Xxxx (Xx)

0,027

X. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx jehož xxxxxxxxxx dojde ke xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

0,09 xx/xx

X. Xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxx v jahodách, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neposkytnutí xxxxxx

Xxxxx

0,1 mg/kg

F. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kovů x jahodách, xxx xxxxx překročení dojde x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx chemické xxxxx x jahodách (xx.xx-1)

1.

Xxxxx (Pb)

0,4

2.

Kadmium (Xx)

0,03

3.

Xxxx (Xx)

0,005

4.

Xxxxx (Cr)

0,1

5.

Arsen (As)

0,5

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat

Koeficient xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(XXX)

Xxxx ve xxxx xxx 2 xxxx

1,00

Xxxx xxx 6 xxxxxx xx 2 let xxxxxx

0,60

Xxxx xx 6 xxxxxx xxxxxx

0,40

Xxxx xx xxxx xxx 1 xxx

0,15

Xxxx ve věku xxx 1 rok

0,15

Koně xx věku nad 6 xxxxxx

1,00

Xxxx xx xxxx xx 6 xxxxxx xxxxxx

0,40

Xxxx.: 1 xxxxx se xxxxxx 365 xxx, 1 xxxxxxx se rozumí 30 dní.

U xxxxx x xxxx xx xxxx do 6 xxxxxx včetně xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

Příloha x. 12 x nařízení vlády x. 330/2019 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx X. Xxxxx xxxxxx:

1. Xxxxx x povinným zastoupením xx směsi xxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směsi (xx/xx)

1.

Xxxxx xxxxxxxxx

(xxxx xxxx Xxxxx xxxxxx L., xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx L. nebo xxxxxx jarní Hordeum xxxxxxx L.)

65

2.

Proso xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx L.

15

3.

Kapusta xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx L xxxx. xxxxxxxx (DC) Xxxx. xxx. xxxxxxxxx

0,8

4.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Moench

15

2. Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx (xx/xx)

1.

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx L.

2,5

2.

Lesknice xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx L.

5

3.

Svazenka vratičolistá

Phacelia xxxxxxxxxxxxx Xxxxx.

5

4.

Xxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx X.

20

5.

Xxxxxxxx

(xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx) Xxxxx xxxxxxx X. xxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx X. xxx. Xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx faba X. xxx. Xxxxxx)

30

6.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx albus L.

5

Poznámka: Xxxxxx směs je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1, které musí xxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x volitelných xxxxx podle xxxx 2, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 2 druhy.

Část X. Xxxxxxxxxxxx biopás:

1. Xxxxxxxxxx:

Xx xxxxx osiv xxxx xxxxxxx minimálně 4 xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx množství xx xxxxx 15 xx xx 1 hektar

Seznam xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1.

Xxxxx xxxxx - diploidní xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx X.

2.

Xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx albus Xxx.

3.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx vulneraria X.

4.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X.

5.

Xxxxx xxxx

Xxxxx sativa X.

6.

Xxxxxxxx setá

Medicago xxxxxx X.

7.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx (X.) Lassen

2. Xxxxxxx:

Xx xxxxx xxxx jsou xxxxxxx minimálně 2 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx množství 5 xx xx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx množství 7 xx na xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx směsi xxxx xxxx xxxxxxxxx 1,5 xx xx 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx svazenky xxxxxxxxxxxx činí xxxxxxxxx 1,0 kg na 1 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxx směsi osiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx X.

2.

Xxxxxxx obecná

Fagopyrum xxxxxxxxxx Xxxxxx

3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx.

4.

Xxxxxxxxxx roční

Helianthus xxxxxx L.

3. Xxxxxx:

Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2,5 xx na 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xx 1 xxxxxx.

Xxxxxx bylin xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1.

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx X.

2.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx carota X. ssp. sativus

3.

Sléz xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx X.

4.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx x. 13 x nařízení xxxxx x. 330/2019 Sb.

Složení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx X. xxxxxxxx xxxxx směs:

Druh

Zastoupení xx xxxxx (xx/xx)

1.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx L.

10

2.

Lesknice kanárská

Phalaris xxxxxxxxxxx X.

10

3.

Xxxxxxxxxx roční

Helianthus xxxxxx X.

5

Xxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x uvedených xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx X. xxxxxxxx směs xxx xxxxxxxxx:

Xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx (xx/xx)

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx.

6,25

2.

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx X.

5

3.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx napus X. xxx. arvensis Xxx. (Xxxxx)

5

4.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx

5

5.

Xxxxxxxx bílá

Melilotus xxxxx Med.

3,75

Poznámka: Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx plodin x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech pro xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 330/2019 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 54/2021 Xx. x účinností od 1.3.2021

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx pro xxx 2021 zahájená xxxxx xxxxxxxx vlády x. 330/2019 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 177/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx zahájená xxxxx nařízení xxxxx x. 330/2019 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 330/2019 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2022

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním předpisem x. 84/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 330/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

217/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020

x xxxxxxxxx od 1.5.2020

54/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 217/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx vlády x. 79/2007 Xx., o xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2021

177/2021 Xx., xxxxxx se xxxx některá xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx viru SARS XxX-2 x roce 2021

x účinností od 1.5.2021

33/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2022

84/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx plán Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1305/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o podpoře xxx xxxxxx venkova x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro rozvoj xxxxxxx (EZFRV) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1698/2005, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 352/78, (ES) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) č. 814/2000, (XX) č. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) č. 640/2014 xx xxx 11. xxxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1306/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx administrativní x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a správní xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, podporu xx xxxxxx venkova x xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 807/2014 xx xxx 11. března 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 1305/2013 x xxxxxxx pro rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX) x xxxxxx se xxxxxxxx přechodná xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 808/2014 xx dne 17. července 2014, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1305/2013 o xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx venkova (XXXXX).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) č. 809/2014 ze xxx 17. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1306/2013, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

2) §14 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §37 odst. 1 xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 114/1992 Sb.

5) Xx. 2 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013, x platném znění.

Čl. 4 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 640/2014.

6) Xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Zákon č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozemkových úřadech x x změně xxxxxx č. 229/1991 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Například xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

9) Čl. 72 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 1306/2013, x xxxxxxx znění.

Čl. 11 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 640/2014.

10) Xx. 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009.

11) Xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 640/2014.

12) Xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 156/1998 Sb., o xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, pomocných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) §33 xxxxxx x. 185/2001 Sb., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) §38 zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §32 xxxx. 3 vyhlášky x. 136/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxx. x) zákona x. 156/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §2 xxxx. x) zákona x. 156/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §3 xxxxxxxx xxxxx č. 307/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Čl. 72 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1306/2013, x xxxxxxx znění.

21) Čl. 16 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 640/2014.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx xxxxx č. 330/2019 Xx.

22) Xx. 15 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 809/2014, x platném xxxxx.