Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.11.2019.


Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

266/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Obsah koncepce §2

Způsob hodnocení a aktualizace koncepce §3

Způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce §4

Účinnost §5

INFORMACE

266

XXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2019

x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a vyhořelým xxxxxxxx palivem

Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") x Xxxxxx úřad xxx xxxxxxxx bezpečnost stanoví xxxxx §237 xxxx. 1 xxxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx §108 odst. 3 xxxx. x) až x):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx1) a stanoví

a) xxxxx koncepce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jaderným xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Obsah xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x společensky xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x radioaktivním odpadem x vyhořelým xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx naplňování xxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx x odhad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxxxxxxx xxx vyřazování x provozu jaderného xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klasifikací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxx a technická xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhořelým jaderným xxxxxxx od jejich xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx kterou bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úložišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx pokroku xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) posouzení xxxxxxx xx provádění xxxxxxxx a podklady x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx časový xxxxxx,

x) schéma financování xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxx x radioaktivním odpadem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu.

§3

Způsob hodnocení a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx x doporučení, xxxxxxx zkušenosti x xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzájemného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx palivem.

(2) Xxx xxxxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýzu xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx informování Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x aktualizaci koncepce

Požádá-li Xxxxxxxx komise o xxxxxxxxxx koncepce xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, ministerstvo xx xxxxxxxxx písemně x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxx xxxxxx xx obdržení požadavku. Xxx informování o xxxxxxxxxxx a aktualizaci xxxxxxxx xxxxx věta xxxxx xxxxxxx.

§5

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jejím vyhlášení.

Ministr:

doc. Xxx. Havlíček, Xx.X., XXX, x. r.

Předsedkyně:

Ing. Xxxxxxx, Ph.D., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 266/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.11.2019.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2011/70/Euratom ze xxx 19. xxxxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Společenství pro xxxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.