Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2019.


Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

265/2019 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb. Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb. Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb. Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb. Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb. Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VI

INFORMACE

265

VYHLÁŠKA

ze dne 10. xxxxx 2019,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx č. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 204/2000 Xx. x xxxxxx x. 230/2002 Sb., x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §59 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx., podle §74 xxxx. x) xxxxxx x. 491/2001 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obcí a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, x dohodě x Xxxxxx statistickým xxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) bodu 3 zákona x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů, x xxxxx §69 xxxx. a) xxxxxx x. 275/2012 Xx., x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx):

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x. 152/2000 Sb.

Čl. X

X §10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra č. 152/2000 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona č. 130/2000 Xx., x xxxxxxx do zastupitelstev xxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxx x. 565/2002 Sb., xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx úřad převezme xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx lístky pro xxxxxxx přednostních hlasů x použité xxxxxxx xxxxxxx archy xxxxxx xxxx protokolárně zničí

a) xx uplynutí 30 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxxx voleb xxxx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx"),

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx marného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí soudu x návrhu xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx o xxxxxx xx neplatnost.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x. 233/2000 Xx.

Xx. XX

X §8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra č. 233/2000 Sb., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 247/1995 Xx., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 243/1999 Xx. x xxxxxx x. 204/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 80/2002 Xx., xxxxxxxx x. 565/2002 Xx. x vyhlášky x. 452/2013 Xx., xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxx převezme xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxx x průběhu x výsledku hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx městské xxxxx Xxxxx 1 xxx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx 3 xxxx nepoužitých xxxxxxxxxxx xxxxxx. Úřední xxxxxx, xxxxxxx hlasovací xxxxxx, pomocné hlasovací xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů x xxxxxxx pomocné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx marného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "návrh xx xxxxxxxxxx"),

x) xx uplynutí 30 dnů ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxx

x) po uplynutí 30 dnů xxx xxx, kdy Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x návrhu na xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod čarou x. 18 se xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x. 59/2002 Xx.

Xx. XXX

X §13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra č. 59/2002 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu o xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx od okrskových xxxxxxxxx xxxxxx. Obecní xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků. Xxxxxx obálky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx využité x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stranu xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a použité xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx voleb xxxx neplatnost volby xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx"),

x) xx xxxxxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo

c) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx Ústavní soud xxxxxxxxx xxxxxxxx podané xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxx x. 409/2003 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxx č. 409/2003 Sb., x xxxxxxxxx zákona x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxx x. 251/2006 Sb., xxxxxxxx č. 368/2008 Xx., vyhlášky x. 442/2009 Xx., xxxxxxxx x. 452/2013 Sb., xxxxxxxx x. 63/2014 Xx., xxxxxxxx x. 91/2017 Xx., xxxxxxxx x. 475/2017 Sb., xxxxxxxx č. 185/2018 Xx. x xxxxxxxx x. 39/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Obecní xxxx převezme veškerou xxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx jednoho vyhotovení xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Obecní úřad xxxxxxx pro xxxxxxxxx 3 sady nepoužitých xxxxxxxxxxx lístků. Xxxxxx xxxxxx, použité xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů a xxxxxxx xxxxxxx sčítací xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx zničí

a) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx"),

x) po xxxxxxxx 30 xxx xxx dne marného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx 30 dnů xxx dne, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx neplatnost.".

2. X §6 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx x. 294/2012 Xx.

Xx. X

Xxxxxxxx č. 294/2012 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 452/2013 Sb., vyhlášky x. 91/2017 Xx., xxxxxxxx x. 475/2017 Xx., vyhlášky x. 185/2018 Sb. x xxxxxxxx x. 39/2019 Xx., se mění xxxxx:

1. V §1 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx volební dokumentaci, x xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx převezme prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci xx zvláštních okrskových xxxxxxxxx komisí. Obecní xxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřední xxxxxx x použité xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) po xxxxxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx prezidenta (xxxx xxx "návrh xx xxxxxxxxxx"),

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxx

x) po xxxxxxxx 30 dnů xxx xxx, xxx Xxxxxxx xxxx nevyhověl xxxxxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx.".

2. V §1 xx odstavce 3 a 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 5.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2019.

&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxxxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 265/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2019.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.