Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

228/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV

INFORMACE

228

XXXXX

xx dne 14. xxxxx 2019,

kterým se xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 141/2012 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., zákona x. 313/2013 Sb., xxxxxx č. 329/2014 Xx., xxxxxx x. 140/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 301/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx má osoba xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx stav nevylučuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §9 xxxx. 13 xx xxxxx "x těžkou xxxxx xxxxxxx xxxx pohybového xxxxxxx, xxxxx sluchově xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxx x xxxxxx xxxx hlubokou xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx tohoto zákona".

3. X §10 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Výše xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

x) 200 000 Xx, xx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx s xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx9) nebo xx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezletilé xxxxx,

x) 180 000 Xx, xx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx osob x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx částky,

c) 160 000 Xx, xx-xx příjem xxxxx x xxxxxx xxxx x ní společně xxxxxxxxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx uvedeného x xxxxxxx x), avšak xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) 140 000 Kč, xx-xx příjem osoby x xxxxxx osob x xx společně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), avšak xxxxx nebo roven xxxxxxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx,

x) 120 000 Kč, xx-xx xxxxxx xxxxx x příjem xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx částky životního xxxxxx uvedeného x xxxxxxx a), avšak xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) 100 000 Kč, xx-xx příjem xxxxx x xxxxxx osob x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x).".

4. V xxxxxxx x xxxxx X. bodě 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxx vada xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, za kterou xx xxxxxxxx:".

5. V xxxxxxx v xxxxx X. xx v xxxx 1 na xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx m), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx končetin xx xxxxxx obou xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx horních xxxxxxxx x úplnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rukou (xxxxxx x přidržování) xxxxxxx xxxxxxxxxx posturální xxxxxx xxxx.".

6. V xxxxxxx x xxxxx X. xxxx 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx:".

7. X příloze x xxxxx X. xxxx 3 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxx xxxxxxxx postižení, xx xxxxx xx xxxxxxxx:".

8. X příloze x xxxxx I. xx xx xxx 3 vkládá xxxx xxx 4, který xxx:

"4. Zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx omezení xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx:

x) ischemická xxxxxxx xxxxxxx končetin xx xxxxxx kritické končetinové xxxxxxxx na xxxxx xxxx obou xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohrožující vitalitu xxxxxxxxx, x to xx stadiu XX/XX xxxxx Xxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxx XX/4, XXX/5 nebo XXX/6 xxxxx Xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (CVI) xx xxxxxx xxxxxxxxx C6a/s (XXX x floridním xxxxxx) xxxx X5x/x (XXX se xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX) xx xxxxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x sekundární) xx stupni postižení 3 (xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxx jedné nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx adekvátním xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxx) xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ambulanci xxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxx xxxx končetin x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nohy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ortézy nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxx zařazených xx čekací xxxxxxx x transplantaci srdce,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpor xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx XXXX IV,

i) xxxxxxx selhání xx xxxxxxx xxxxx XXXX XXX, xxx které xxxxx v xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k hospitalizaci, xxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX III,

j) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX III, xx-xx objektivně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkonnosti, xx něž xx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx XX2xxx ≤ 14 xx/xx/xxx, nebo x xxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx věk xxxxxx,

x) xxxxx vleklá plicní xxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx poskytována xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXXX),

x) těžká xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hyperkapnií, pro xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx neinvazivní xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX).".

Xxxxxxxxx xxx 4 se označuje xxxx bod 5.

9. X příloze x xxxxx X. nově xxxxxxxxx bodě 5 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx speciálního xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx:".

10. X xxxxxxx x xxxxx I. xx x xxxx označeném xxxx 5 xxxx. x) xxxxx "a x)" nahrazují slovy ", x) x x)".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx příspěvku na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx 3 x 5 zákona x. 329/2011 Sb. x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §8 zákona č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx. x xxxxxx x. 335/2018 Xx., xx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ústrojí xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx postižením xxxx x xxxxxx zrakovým xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo hlubokou xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx85)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 85 xxx:

"85) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. IV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 228/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.