Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2018 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

251/2018 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

251

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxx 2018,

kterou xx xxxx vyhláška x. 146/2008 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxx §194 písm. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx):

Xx. X

Xxxxxxxx č. 146/2008 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx takto:

1. X §1 se slova "x xx dráze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx" xxxxxxx.

2. X §1 xx dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxx vyhláška xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx drah x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx, silnic, xxxxxxxx komunikací a xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx.".

3. §2 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§2

Projektová xxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) leteckých staveb xxx ohlášení stavby xxxxxxx v §104 xxxx. 1 písm. x) xx e) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uveden x xxxxxxx x. 1 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx a xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxx stavebního xxxxxxxx je xxxxxx x příloze x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx uveden x příloze x. 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx dálnic, xxxxxx, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx stavby xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uveden x xxxxxxx x. 5 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxx dálnic, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx uveden x příloze x. 6 x xxxx xxxxxxxx.".

4. Xx §2 xx vkládá xxxx §2x, xxxxx zní:

"§2a

(1) Xxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedení, účelu xxxxxxx, vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx stavby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí, xxxxx xxxxxx neobsahuje, xx neuvádějí.

(2) K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx část.".

5. Xxxxxxx x. 1 xx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 až 11 xxxxx:

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 146/2008 Xx.

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ohlášení stavby xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) xxxxxxxxxx zákona xxxx xxx vydání stavebního xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a technických x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení

K xxxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x stavbě

a) xxxxx stavby,

b) místo xxxxxx - xxxxxxx/XXXX xxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, adresa, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx - nová xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, trvalá xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx stavby.

A.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou osobu, xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx podnikající, pokud xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) obchodní firma xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx-xx o právnickou xxxxx.

X.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx firma xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x příjmení hlavního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx kterým je xxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx architektů xxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx autorizace; v xxxxxxx projektu leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx projektové xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob vedené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx projektu leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Členění xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Seznam xxxxxxxxx podkladů

B Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Popis xxxxx xxxxxx

x) charakteristika xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlasem,

c) xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, x případě xxxxxxxxxx xxxxx podmiňujících xxxxx x užívání xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx využívání xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx x x xxxxxx částech xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x závěry xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx průzkum apod.,

g) xxxxxxx území xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx1) - památková xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx., xxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx,

x) poloha xxxxxxxx x záplavovému xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx stavby x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx zábory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu nebo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa,

l) xxxxxx xxxxxxxxx podmínky - zejména xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx, možnost bezbariérového xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx stavby, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx následně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

B.2 Xxxxxxx xxxxx stavby

B.2.1 Xxxxxxxx charakteristika xxxxxx x jejího xxxxxxx

x) xxxx stavba nebo xxxxx dokončené stavby; x xxxxx stavby xxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxx, závěry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx historického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxxxxxxx rozhodnutích x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, užitná xxxxxx, xxxxx funkčních xxxxxxxx x jejich velikosti, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, letecký xxxxxx - den/noc xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxx stavby - xxxxxxx x xxxxxxxx médií a xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x xxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx údaje x xxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx náklady stavby.

B.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) urbanismus - xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostorového xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x barevné xxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sníženou schopností xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavby

B.2.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx řešení,

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

X.2.7 Základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické řešení,

b) xxxxx technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.8 Zásady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení

B.2.9 Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

X.2.10 Hygienické xxxxxxxxx xx stavby, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - větrání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, zásobování xxxxx, xxxxxx apod., a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx - vibrace, xxxx, xxxxxxxx xxxx.

X.2.11 Xxxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx před technickou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) protipovodňová xxxxxxxx,

x) xxxxxxx účinky - xxxx poddolování, xxxxxx xxxxxx xxxx.

X.3 Připojení xx xxxxxxxxxx infrastrukturu

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx.

X.4 Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx dopravního řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v klidu,

d) xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vegetační xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx opatření.

B.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí a xxxx xxxxxxx

x) vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx x xxxx,

x) vliv na xxxxxxx a xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a vazeb x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx podkladem,

e) x xxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx integrované xxxxxxxx, xxxx-xx vydáno,

f) navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx obyvatelstva.

B.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) potřeby x xxxxxxxx rozhodujících xxxxx x hmot, xxxxxx zajištění,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) napojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx provádění xxxxxx xx xxxxxx stavby x pozemky,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx produkovaná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx výstavbě, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, požadavky xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx - xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxx, provozní xxxxxxxx xx letišti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx provádění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu.

C Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Situační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ochranná x xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pásma xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Katastrální xxxxxxxx xxxxxx

x) měřítko xxxxx použité xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyznačení vazeb x vlivů xx xxxxx.

X.3 Koordinační xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1 000, x xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2 000 xxxx 1 : 5 000, x xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx památkou, u xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 200,

x) stávající stavby, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x technické infrastruktury,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1. nadzemního podlaží x xxxxx (± 0,00) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) navrhované xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx infrastrukturu,

i) řešení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zákres xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, napojení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ochranná a xxxxxxxxxxxx xxxxx; to xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pásma xxxxxxxxx staveb xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx apod.,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sond,

o) geodetické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístupové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a zdroje xxxxxxx xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx výkresy

Situační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřeby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciální požadavky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx sítí, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx inženýrských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prvků xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx krajinné prvky, xxxxxxxx xxxxx apod.

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx stavebních objektů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx technologických xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1 Dokumentace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.1.1 Xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx fyzika - xxxxxxx technika, osvětlení, xxxxxxxx, xxxxxxxx - xxxx, xxxxxxx - xxxxx řešení, xxxxx xxxxxxxxx norem.

b) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a střech x rozměrovými xxxxxx xxxxxxxx dělících xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x celkových xxxxxxx hmoty stavby; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; charakteristické xxxx xx základním konstrukčním xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx návaznost xx xxxxxxxxx zástavbu zejména x ohledem xx xxxxxxx založení xxxxxxxxxx xxxxxx a staveb xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx rozlišení charakteristického xxxxxxxxxxxxx řešení základních xxxxxxxxxx; xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxx krajiny.

D.1.2 Xxxxxxxx konstrukční xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx navrženého konstrukčního xxxxxxx stavby, výsledek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx její xxxxx; navržené xxxxxxxxx x xxxxxx konstrukční xxxxx; hodnoty xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx zvláštních, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo technologických xxxxxxx; zajištění xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prací, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sousední xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podchycovacích xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a obsah xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zhotovitelem.

b) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx základů, xxxxx xxxx konstrukce nejsou xxxxxxxxx ve stavebních xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx dílců xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

x) Statické xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx konstrukce; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx konstrukce xxxxxx jejího xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x technických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxx a právních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, technické x xxxxxxxxxxxxx, dispoziční a xxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx kvalitativní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x systémy.

Dokumentace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx:

- zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- vzduchotechnika x xxxxxxxx, xxxxxxxx,

- xxxxxx x regulace,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- vyhrazená xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx organizačně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby.

Dokumentace xxxxxxx xxxxxxxx:

x) Technickou zprávu - xxxxx použitých xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxx podklady a xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - zima, xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx, xxxxx, minimální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oběhového; xxxxx o škodlivinách xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx koncentrace; xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, tepelné xxxxxx xxxx., xxxxxxxx xxxxx - trvalý, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx instalace x xxxxxxx; bilance energií, xxxxx a potřebných xxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx provozu xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx proti hluku x xxxxxxxx, požární xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx projektanta xxx realizaci díla, xxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx x uspořádání xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx, xxxxxxxxxx mechanických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx umístění xx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvodů x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schémata; půdorysy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxx se nezobrazují.

c) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdrojů energie xxxx.; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx členit xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx technologická xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx vedení a xxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrická xxxxxxx, elektronické xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, teplárenství, xxxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- letecká xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx x nákladů, zařízení xxx dopravu xxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx technická xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx provozních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx případě bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx:

x) Xxxxxxxxxx zprávu - xxxxx výrobního xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx technologického xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x množství xxxxxxx, základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení - xxxx, popis a xxxxxxxx parametry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výrobě, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x míst xxxxxxxx, účinnost xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, strojů, xxxxxxxxxx mechanických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx apod.; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx schémata rozvodů x zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxx potrubních x xxxxxxxxxx rozvodů v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, připojovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx navrhovaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx strojů x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zabudování - xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100.

c) Xxxxxx strojů a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx mechanických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; popis základních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx část

Dokladová xxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxx požadavků podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a dokumentaci xxxxxxxxxxx osobami oprávněnými xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů

2. Doklad xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx

2.1 Xx-xx xxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx xx letišti, které xx držitelem xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 216/2008 x xxxxx xx x (xxxxxxxxxxxxxxx) změnu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx EU xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2.2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxx zpracována xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx xx doklad xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx shodu xxxxxxxxxx xxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xx xxxxxx podle §156 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx doklad, x xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

3. Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x technické infrastruktury

3.1 Xxxxxxxxxx vlastníků veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k možnosti x způsobu napojení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2 Stanovisko xxxxxxxxx xxxx provozovatele x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, provádění prací x činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů.

4. Geodetický xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx3)

5. Xxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x hospodaření energií4)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxxx zařízení, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 146/2008 Xx.

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxx provádění xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx zpráva

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva

C Situační xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx objektů x technických a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx údaje

A.1.1 Údaje x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx stavby - letiště/ICAO xxx, xxxx, katastrální xxxxx, xxxxxx, xxxxx popisná, xxxxxxxx xxxxx pozemků, xxxxxxxx letecké xxxxxx,

x) xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx bydliště, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx podnikání, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx podnikající, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činností, xxxx

x) xxxxxxxx firma nebo xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx.

X.1.3 Xxxxx x zpracovateli xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, adresa sídla, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vedené Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx ve výstavbě, x vyznačeným oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx pak číslo xxxxxxx oprávnění vydaného Xxxxxx xxx civilní xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx projektantů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx čísla, pod xxxxxx jsou zapsáni x evidenci autorizovaných xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, x vyznačeným oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxx pak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentaci, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění stavby,

c) xxxxx xxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx body xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx stavby xxxx xxx xxxxxx stavebního xxxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury nevyžadující xxxxxxxx povolení ani xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dokumentace pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx z xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx staveništi,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx x ochranných xxxx bezpečnostních xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na organizaci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavebníka xx xxxxxxxxx xxxxxx apod.,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) charakteristika xxxxx x stavebního xxxxxxx; xxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx navrhované xxxxxx x charakterem xxxxx, xxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxx xxxxx podmiňujících změnu x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx využívání xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, zda a x xxxxxx částech xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

f) xxxxx x xxxxxx provedených xxxxxxxx a xxxxxxx - geologický xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx území xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) - xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx zóna, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, stávající xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx stavby xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxx, demolice, xxxxxx xxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyvolané, související xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu/provozní xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků podle xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxxxx se stavba xxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx stavby xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průzkumu x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx dočasná xxxxxx,

x) účel xxxxxxx xxxxxx,

x) informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx požadavků na xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x jakých xxxxxxx dokumentace jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx stavby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx parametry xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx funkčních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx - xxx/xxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x hmot, xxxxxxxxxxx x dešťovou xxxxx, xxxxxxx produkované xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající x xxxxxxxxxx ochranná x xxxxxxxxxxxx xxxxx; to xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pásma xxxxxxxxx xxxxxx následně xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 49/1997 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1 000, u xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2 000 xxxx 1 : 5 000, x xxxxx stavby, xxxxx xx kulturní památkou, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 200,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx čísla,

d) xxxxxxx řešeného území,

e) xxxxxxxxx výškopis x xxxxxxxxx,

x) vyznačení jednotlivých xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxx xxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx x budov (± 0,00) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, napojení xx dopravní infrastrukturu,

i) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zákres xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx ochranná xxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkové zóny xxxx.,

x) maximální xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vytyčovací sítě,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plochy xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vody.

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx technologických zařízení xx zpracovává xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technologických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřeném xxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx inženýrského xxxxxxx

X.1.1 Xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; architektonické, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx technické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; bezpečnost při xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a pracovní xxxxxxxxx; stavební xxxxxx - tepelná xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, akustika - xxxx, xxxxxxx - xxxxx řešení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálů x x xxxxxxxxxx xxxxxxx provedení; xxxxx xxxxxxxxxxxx technologických xxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx x rozsah výrobní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx požadovaných xxxxxxx zakrývaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx požadovány xxx xxxxx povinných - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; výpis xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, půdorysy výkopů x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx X.1.2, půdorysy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozměrovými xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výměrou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteristického xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx, x popisem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx řezy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výškovými xxxxxx vztaženými xx xxxxxxxxxxx terénu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx; pohledy xx xxxxxxx plochy xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx základního výškového xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx terénu, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx, seznamy xxxxx, výrobků x xxxxx, xxxxxxxxxxx detaily xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přístupnost x xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxxxx konstrukční xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx materiálů; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx výkresovou xxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx, užitná, klimatická, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx apod.; údaje x požadované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx stavební jámy; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx kontrolních měření x xxxxxxx, xxxxx xxxx požadovány nad xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; x případě změn xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx konstrukce, jejího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx nutná xxxxxxxx x xxxxxxxxx stability x únosnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx; požadavky xx vypracování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zhotovitelem xxxxxx - obsah x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx minimální únosnosti, xxxxx xxxx konstrukce xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx ochranu konstrukcí; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx -xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.; xxxxxxxxx xx bezpečnost xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx x odkazem xx příslušné xxxxxxxx x xxxxx.

x) Podrobný xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx výpočet xxxx xxx kontrolovatelný, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx sledovat postup xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx konstrukcí, dodavatelská xxxxxxxxxxx kovových x xxxxxxxxx konstrukcí.

Podrobný xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (dynamickému) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konstrukce x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtu, xxxxx xxx vypracován x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; použité xxxxxxxx - normy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.; xxxxxxxx xxxxxx konstrukce; xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kombinace; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx účinků na xxxxxxx, xxxxxxxxxxx základových xxxxxxxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx všech xxxxxxx, xxxxxxxxxx styků apod., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx -betonáže, xxxxxxxxxxx, montáže, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 50, xxxxxxxxx 1 : 100, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; odpovídající xxxx, pohledy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zobrazení; x xxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tvar xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxx monolitických, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx plošných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výstižným způsobem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx. x měřítku 1 : 20 xxxx 1:10 nebo 1:5; xxxxxxx sestavy, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výkresy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxxx a xxxxxxx jednoznačně určující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkres xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; výkres uspořádání xxxxxxxxx slouží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx statického xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx -xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx revize x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx x požárně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.4 Xxxxxxxx prostředí xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokládajících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisů. Vymezí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, technické x technologické, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a systémů. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxx xx zařízení x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx:

- zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx,

- xxxxxxxx,

- měření x xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- vyhrazená technická xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x technické složitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud se xxxxxxx část ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx obsažena. Xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelné xxxxxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zajištění. Je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx údaje obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx požadavky pro xxxxxxxxxx profese - xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. energií, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.; popis technického xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx či místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; zásady xxxxxxxxxx provozu včetně xxxxxxx xxxx, zvířat x xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo před xxxxxxxxxx; požární xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx hluku x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx takový výpočet xxxxxxxxx; xxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx; xxxxx použitých xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; rozvinuté xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; potřebné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vyznačit v xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x schémata; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxxx x obvodům xxxxxx a regulaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx schéma xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx; xxxxxxxxxx, vazby x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nutné.

c) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdrojů energie xxxx.; xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx parametrů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X.2 Dokumentace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení

Stavbu xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobní x nevýrobní.

Technologické xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

- xxxxxxxx x xxxxxxxx komunikační xxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx nadzemního, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- podzemní x nadzemní vedení xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx elektřiny xxxxxx xxxxxxxxxx bodů x xxxxxxx měřící, xxxxxxxx, xxxxxx, zabezpečovací, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx technologické xxxxxxx, xxxxxx systémů xxxxxx, zabezpečovací, xxxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx, zabezpečovací, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stožárů x systémů řídící, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx energie x xxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x energetické přípojky xxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zákoně x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- zásobníky xxx xxxxxxxxxx uhlovodíkové xxxxx xxxx hořlavé xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xx vodu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zemědělských produktů, xxxxx a xxxxxx,

- xxxxxx xx vodu, xxxxx xxxxx o xxxxx díla,

- xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx řídící, xxxxxxxxxxxxx, informační a xxxxxxxxxxxxxxx techniky.

Nevýrobní technologická xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx vertikální x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x nákladů, zařízení xxx dopravu osob x xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx zpracovává xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souborech x zařízeních.

Následující obsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx uveden jako xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podkladů; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x množství xxxxxxx, xxxxxxxx skladba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx výrobě, xxxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřní x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nutných xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx část - xxxxxxxx xxxxxxxx x uspořádání zařízení, xxxxxx, mechanických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rozvodů a xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx přístrojů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předmětů; xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx bývá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavební xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účel a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxx xx vhodném xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správními orgány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů3)

2. Xxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projektování leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 146/2008 Xx.

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §104 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení

Projektová xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Situační výkresy

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a technologických xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx část.

A Xxxxxxxx zpráva

A.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) název xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - xxxxxxx úsek, katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x budov xxxxxx, čísla xxxxxxx,

x) xxxxxxx dokumentace - xxxx stavba xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, účel xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) jméno, příjmení x adresa xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, identifikační xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, adresa xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

X.1.3 Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx obchodní xxxxx xxxx název, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) jméno x příjmení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx kterým xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob vedené Xxxxxx komorou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx komorou architektů xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

X.2 Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx - inženýrské xxxxxxx, pozemní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, trakční x xxxxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx technicko-bezpečnostní xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx technických zařízení x xxxxxxx,

x) xxxxxxx x přímou vazbou xx xxxxxxxxx interoperability, xxxxx se xxxxxx xxxx, v členění xxxxx xxxxxxxxxx infrastruktura, xxxxxxx, řízení x xxxxxxxxxxx6).

X.3 Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx technická xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx území x xxxxxxx vymezeného xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x nezastavěné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x zastavěnost území,

b) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxx x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx požadavků na xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, zda x v jakých xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx,

x) výčet x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x měření - geologický průzkum, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx technický xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, apod.,

g) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů1) - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, památková xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zóna, xxxxxxx chráněné území, xxxxxxxx pásma vodních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx životního xxxxxxxxx -soustava chráněných xxxxx Xxxxxx 2000, xxxxxxxxx území, poddolované xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx.,

x) poloha xxxxxxxx x záplavovému xxxxx, xxxxxxxxxxxxx území xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx stavby x xxxxxxx, xxxxxxx okolí, xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dočasné x xxxxxx zábory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, možnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x navrhované xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, související xxxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx provádí, xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx ochranné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o jejich xxxxxxxxx stavu; xxxxxx xxxxxxxx technického, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nosných xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, traťový úsek, xxxxxxxxx apod.,

b) účel xxxxxxx stavby a xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx dočasná xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx koncepce xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx parametrů xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x účel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxx xxxx xxxxxxxx traťové xxxxxxxxx, xxxxxxxx polohy xxxxxxxx x zastávek, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, s cíli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně informace x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků zabezpečujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxx x udělených xxxxxxxxx z platných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx., xxxx xxxxxxxx xxxxx x chráněná xxxxx,

x) xxxxxxxx bilance xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx médií x xxxx, hospodaření x xxxxxxxx vodou, celkové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx energetické xxxxxxxxxx budov xxxx.,

x) xxxxxxxx předpoklady xxxxxxxx - xxxxxx údaje x realizaci xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x staveb xx xxxxxxxxxx provozu, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx stavby,

l) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, materiálové x xxxxxxx řešení.

B.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxxx řešení

a) xxxxx xxxxxxx koncepce technického xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x statických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx na xx působící nemělo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx stupeň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx energií, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx -podmínky zvýšeného xxxxxx elektrické xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) celkové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě.

B.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby

Zásady xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a údajů x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx splnění xxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x norem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlivu xxxxxxxx proudů xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.6 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dimenzování xxxxxxxxxx stanic a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x napěťové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vlivy xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x návrh xxxxxxx xxxxxxxxx zpětných xxxxx, xxxxxxxx bilance xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x návrh xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předepsaného xxxxxxx.

X.2.7 Základní xxxxx xxxxxxxxxx objektů

a) stručný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx navrženého xxxxxx.

X.2.8 Xxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx energie x xxxxxxx xxxxxxx

x) kritéria xxxxxxxxx relevantních xxxxxxx, xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxxxx náročnost xxxxx,

x) xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X.2.10 Xxxxxxxxxx řešení stavby, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx negativními xxxxxx xxxxxxxx prostředí

a) xxxxxxx xxxx pronikáním xxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx bludnými xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ochrana xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) napojovací místa xxxxxxxxx infrastruktury,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapacity x délky,

c) xxxxx xxxxxxxxxx řešení, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace, napojení xx stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.4 Xxxxxxxx údaje x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx technologie x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - tabulkové, xxxx xxxxxxxx doložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dynamický xxxxxx xxxxxxxxx, propustnosti, xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxx.

X.5 Řešení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) terénní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.6 Xxxxx xxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx - ovzduší, xxxx, xxxx, xxxxxx x xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x živočichů, zachování xxxxxxxxxxxx funkcí a xxxxx x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000,

x) xxxxx xxxxxxxxxx podmínek závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naplnění xxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx nebo integrované xxxxxxxx, xxxx-xx vydáno,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.7 Ochrana xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stavby x ochraně xxxxxxxxxxxx. Xxxxx stavby xx xxx havarijního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx apod.).

B.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.8.1 Technická xxxxxx

x) potřeby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stavby x xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx staveniště,

g) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obchozí xxxxx,

x) xxxxxxxxx produkovaná xxxxxxxx a druhy xxxxxx x emisí xxx výstavbě, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx na staveništi8),

l) xxxxxx xxx bezbariérové xxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx,

x) xxxxxxxx inženýrská xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx proti účinkům xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx apod.,

o) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx uvádění xx xxxxxxx

x) požadavky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.8.2 Xxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxx výstavby - xxxxxxx x koordinační xxxxxxx stavby (část x). Xxxxxxx se xxxxx obvod staveniště, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx.

X.8.3 Harmonogram xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx dnech xxxx týdnech. Časový xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx technologických xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výlukových xxxx x xxxxxxx lhůty xxxxxxxx.

X.8.4 Schéma xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx stavbě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx, xxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx kolejí xxxx vypnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.8.5 Xxxxxxx zemních xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx pro stavbu, xxxxxxxxx využitelnosti získaných xxxx x přesuny xxxx.

X.9 Celkové vodohospodářské xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx výkres xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx širších xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 xx 1:50 000 x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ochranná a xxxxxxxxxxxx pásma,

c) xxxxxxxxx xxxxxx dotčeného území.

C.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx použité katastrální xxxx a xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) vyznačení xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Koordinační situační xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 1 000, xxxx 1 : 500, x xxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x měřítku 1 : 200, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s vyznačením xxxxxxxxxx pásem, xxxxx xxxx stavbou xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x technickou infrastrukturu, xxxxxxx xx stavbami xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu stavby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx čísla,

c) xxxxxxx xxxxxxxx území,

d) stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nejbližšího xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navržených xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) zákres nových xxxxxxx stavby xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, půdorysné x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zpevněné xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - x souvisejících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) řešení vegetace,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx vjezdů,

j) stávající xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ochranná x xxxxxxxxxxxx xxxxx, památkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sítě,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx obvodu xxxxx,

x) xxxxxxxxx předpokládaných xxxxxx poklesových kotlin (xxx xxxxxxxxx) u xxxxxxxxxx staveb,

o) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plochy pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx výkres

Situační xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, technických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx schopností pohybu xxxx orientace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - soustava xxxxxxxxxx xxxxx NATURA 2000, xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, významné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Dokumentace xxxxxxx a technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxxx (v xxxxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx x stavební jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx provede podle xxxxxxxx A.2 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení.

D.1. Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx části - xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx je členěna xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X.1.1 Xxxxxxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx ovládání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indikátory xxxxxxxx xxx.

X.1.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) integrovaná telekomunikační xxxxxxxx,

x) elektrická xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, dálkový xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx kabel,

f) zapojení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx kabelu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) informační xxxxxx xxx cestující,

h) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx sdělovací zařízení.

D.1.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxxxx napětí/vysokého napětí (xxxxxxxxxx),

x) silnoproudá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx transformoven),

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxx (energetika),

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) napájení xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

X.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx, automatický xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace,

d) kolejové xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se zpracuje:

a) Xxxxxxxxx zpráva, xxxxx xxxxxxxx

- xxxxx x xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozních xxxxxxx,

- seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- popis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x péči x xxxxxxx prostředí x xx vztahu x xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

- ochranu xxxx nebezpečným xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx montážní xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie, xx jiných médií,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx X,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, vzorových listů xxxx.,

- shrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

- shrnutí rozhodujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X.2 Stavební xxxx

Xxxxxxx stavební xxxxx - stavebních objektů

Stavební xxxx xx člení xx typech objektů xxxxxxxxxx

X.2.1 Inženýrské objekty

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) nástupiště,

d) xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx x zdi,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx sítě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx),

x) tunely,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, kolektory,

k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxx objekty x xxxxxxxxx vybavení pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (provozní, xxxxxxxxxxxxx, skladové),

- architektonicko-stavební xxxxxx,

- xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx technická xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vytápění, vzduchotechnická xxxxxxxx, xxxxx osvětlení x vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxx),

- hromosvody,

- vnitřní xxxxxxxx xxxxx (interiér),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přístřešky xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) orientační xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx stanice (xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb (xxxxxxxxx xxxxxxxxx instalace, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, umělé xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx slaboproudé xxxxxxx),

- hromosvody,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx řešení,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, vzduchotechnická xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx),

- hromosvody,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx výměn (xxxxxxxxxx, xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vysokého xxxxxx, xxxxxxx napětí, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ukolejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx kabelizace.

D.2.4 Xxxxxxx stavební xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů.

Ostatní xxxxxxx stavební xxxxx xxxx neuvedené xxxxx xxxxxxxx xxx charakteru x xxxxxx do xxxxxxxxxxx skupin.

Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx

Xxx xxxxx objekt xx xxxxxxxx:

x) Technická zpráva, xxxxx obsahuje

- popis x xxxxxxxx xxxxx x současném stavu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx technických parametrů,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdůvodnění ve xxxxxx x péči x xxxxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxx x užívání,

- statická xxxxxxxxx, jsou-li x xxxxxxxxx konstrukcí technickými xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- kapacitní, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx útvarů zadavatele x použitím neschváleného x nezavedeného zařízení, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx normami x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx předchozího stupně xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxx závaznosti xxx realizaci, popř. xxx zpracování projektové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- shrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

- shrnutí rozhodujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx technické řešení xxxxxx xxxxxxx odkazu xx dokladovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx,

- xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průzkumů,

- xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, návaznost xx xxxx - xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xx poddolovaných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx na xxxxxx posunů x xxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx dokumentace

D.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx technické zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx výrobek xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx doklad xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx2) prokazující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xx xxxxxx podle §156 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, z xxxxx xx xxxxx xxxxxx dodržení xxxxxxxxx xx stavby.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu napojení, xxxxxxxxx například na xxxxxxxxx výkrese

3.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatele x xxxxxxxxx zřízení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů

3.3 Xxxxxxxxxx provozovatele dráhy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx

3.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

3.5 Xxxxxxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a nezavedeného xxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

x) technická xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx vytyčovací xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) geodetické x mapové xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx stanoviska, vyjádření, xxxxxxx a výsledky xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

5.1 Xxxxxxx o projednání x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.2 Xxxxx xxxxxxx x jednání x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení

6. Xxxxxxxxxx x shodě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx6)

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx9)

Xxxxx není doložen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X.

8. Průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 146/2008 Xx.

Xxxxxx x xxxxx projektové dokumentace xxxxxx drah x xxxxxx na dráze xxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx zpráva

C Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení

K dokumentaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx objektů x xxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx povolení, x staveb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územního souhlasu. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude doplněn x následující:

a) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx doplněna x části, xxxxx

- xxxxxxxxx, doplňují x xxxxxxxxxx veškeré údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx technická, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

- stanovují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxx doplněna x xxxxx

- výkresy xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jednoznačný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx stavebních xxxxxxx xxxxxx pomocných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx bezbariérových xxxxx x měřítku 1 : 50, xxxxxx xxxxxxxxxx detailů,

- projekt xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx souřadnic x xxxxxxxxxxx xxxxx hlavních xxxx, xxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx výměr

d) Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx v potřebném xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxxx geodetické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vytyčovacích xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů3)

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx9)

Xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx D.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx č. 146/2008 Xx.

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxx, silnic, místních xxxxxxxxxx a veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx dokumentace obsahuje xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx technická xxxxxx

X Xxxxxxxx výkresy

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení

K xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx část.

A Průvodní xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx údaje

A.1.1 Xxxxx o stavbě

a) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - kraj, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - nová xxxxxx nebo změna xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx užívání xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx o stavebníkovi

a) xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx podnikání, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx činností, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxx sídla, xxx-xx x právnickou osobu.

A.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx podnikání, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx-xx o právnickou xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vedené Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx a techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx specializací xxxx xxxxxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, pod xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vedené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx ve výstavbě, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dokladové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

X.1.4 Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

x) xxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dokumentů,

b) způsob xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx.

X.2 Členění xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx zásad

a) odděleně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. stavební xxxxxxx x provozní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx soubory xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx číselnou xxxxx podle jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx speciálních stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxxx xxxxxxx případně xxxxxxxxxx x samostatnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přičlenit xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx základní členění

Číselná xxxx

Xxxxxxx objektů

Poznámka

000

Objekty xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx práce, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomocné xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stavebních xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx staveniště, xxxxxxxx xxxx.

100

Xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací (xxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx, silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cyklistické stezky xxxx. Do xxxx xxxxxxx objektů xx xxxx xxxxxx součásti xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx x tunely, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx signály, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx mohou xxxx xxx objížďky x xxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odkloněnou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx skupiny xx xxxxxxx i objekty xxxxxxxxxx příslušenství.

200

Mostní objekty x xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx zdi.

300

Vodohospodářské xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx odvodnění xxxxxxx xxxxxxxxxx (kanalizace, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vodních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

400

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx úprav xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx řízení dopravního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx xxxx systémů xxxxxxxx telematiky apod.

500

Objekty xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

600

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x parkoviště x xxxxx podzemní xxxxxxxx. Tyto typy xxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xx označí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. 600-08).

660

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx spadají xxx xxxxxxxxxx drážního úřadu.

700

Objekty xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace nebo xxxxxx motoristům, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xx odpočívkách, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx 700 xx xxxxxx také protihlukové xxxxx (xxxxx valů), xxxxxxxxxxxx stavební xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx druhů, xxxxx xxxxxxxxxx zařízení.

800

Objekty xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx ploch xx xxxxxxxx.

900

Xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx objektů, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx objektů x xxxxxxxxxx souborů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxx xxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxx. Jestliže je xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxx xxxxxxxxx řady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se číslo xxxxxx.

X.3 Xxxxxx vstupních xxxxxxxx

Xxxxx podkladů a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) dokumentace xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx stavby xxxx x oznámení xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx stavby,

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx území x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx průzkum xxxxxxxxxx,

x) hydrometeorologické x xxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, kvalita xxxx v xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx, extrémní xxxxxxx xxxxxxx, index xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stavby, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zóně.

B Souhrnná xxxxxxxxx zpráva

B.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) charakteristika xxxxx a stavebního xxxxxxx, zastavěné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x charakterem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, územním xxxxxxxxx,

x) xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x cíli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx informace x vydané xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci,

d) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a hydrogeologická xxxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx a podzemních xxx,

x) výčet x xxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hydrogeologický xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (zemníků), stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxx apod.,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx1) - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx území, poddolované xxxxx, xxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx -xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000, záplavové území, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx apod.,

g) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, poddolovanému xxxxx xxxx.,

x) vliv xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a pozemky, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x území,

i) xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

j) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pozemků xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx,

x) územně xxxxxxxxx podmínky - xxxxxxx možnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, související xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých vznikne xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) možnosti xxxxxxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxx koncepce xxxxxx xxxxxx

x) nová xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx stavby údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx x dotčené xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx dočasná xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx výjimky z xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z platných xxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x v xxxxxx částech dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) celkový popis xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx parametrů xxxxxx -xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxxxx x zařízení, xxxx xxxxxxxx pásma x xxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) u xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; závěry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumu, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx konstrukcí,

h) xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx7) - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxx stavby - potřeby x xxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx vodou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx, třída energetické xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x realizaci xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx staveb xx zkušebnímu provozu, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx - xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí stavby xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx samostatně uváděny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náklady xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx řešení

a) xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx tvarového řešení, xxxxxxxxxxx a barevné xxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx technické xxxxxx

x) popis celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx objektech xxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx zatížení na xx působící nemělo xx následek poškození xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxx xxxxxx xxxxx druhů xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx vody, xxxxxxxx xxxxxxxxx odběru xxxxxxxxxx energie, podmínky xxx zvýšení technického xxxxxx,

x) celková xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x druhy xxxxxx x emisí, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx

Xxxxxx řešení přístupnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx xxx užívání xxxxxx

X.2.6 Xxxxxxxx charakteristika xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací:

- xxxxxxxxx, třída, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx x zdůvodnění xxxxx,

- xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx druhotných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zemních xxxxx,

- xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx a xxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, průjezdní x xxxxxxxx xxxxxxxx:

- základní xxxxxxxxx řešení x xxxxxxxx,

- druhy konstrukcí x xxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

- stavebně technické xxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxxx x rozsah.

4. Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x galerie

a) xxxxxxxx xxxxx - délka, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vybavení tunelu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, řízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x protihlukové xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx komunikace x xxxxxx umístění, rozsah x xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx signály, zařízení xxx provozní informace x telematiku,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ochrany xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x umožnění xxxxxx xxxxxxx xxxx komunikace,

e) xxxxxxxx proti oslnění.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.7 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.2.8 Xxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx

X.2.9 Úspora xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X.2.10 Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx prostředí

B.2.11 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) ochrana před xxxxxxxxxx radonu z xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) ochrana xxxx technickou seizmicitou,

d) xxxxxxx před hlukem,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx půdy,

g) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, výkonové xxxxxxxx a délky.

B.4 Xxxxxxxx xxxxxx

x) popis xxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a užívání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) doprava x xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx prvky,

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx opatření.

B.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxx ochrana

a) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, odpady x xxxx,

x) xxxx na xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí x vazeb v xxxxxxx xxxx.,

x) vliv xx xxxxxxxx chráněných xxxxx Xxxxxx 2000,

d) xxxxxx zohlednění podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí, xx-xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx prevenci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx omezení x xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx obyvatelstva

Splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx.

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.8.1 Technická zpráva

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) napojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx asanace, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trasy,

h) maximální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odpadů x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx prací, xxxxxxxxx xx přísun xxxx xxxxxxx zemin,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxx,

x) stanovení podmínek xxx provádění stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx8),

x) xxxxxx pro bezbariérové xxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx speciálních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx x přístupové trasy, xxxxxxxx užívání pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx), opatření xxxxx xxxxxxx vnějšího xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx staveniště x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dílčí xxxxxxx.

X.8.2 Výkresy

Výkresy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1:10 000 x xxxxxxxxxx stavby, se xxxxxxxx xxxxxxx vztahů x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, účelových xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx míst xxxxxx a dopravních xxxx,

x) situace xxxxxx xx podkladu koordinační xxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dočasných xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x přemostění, xxxxxxxx xxxxxxxx apod.), xxxxx xx výrobní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx situace se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x stavebně komplikované xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx technicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx je možné xxxxxxxxxx pouze jednu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx.

X.8.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx stavby xx možné harmonogram xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx.

X.8.4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.8.5 Bilance xxxxxxx hmot

Bilance xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; množství xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx přebytku na xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu do xxxxxx x xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; bilance skrývky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x hlouběji xxxxxxxxx zúrodnění xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxx - xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx rozprostřením xxxx uložením xxx xxxx konkrétní využití xxxxxx využití xxx xxxxxxxxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx širších xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1 000 xx 1 : 50 000,

x) umístění xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx struktuře území, xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

x) napojení xxxxxx xx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a bezpečnostní xxxxx,

x) vyznačení xxxxxx xxxxxxxxx území.

C.2 Katastrální xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx použité xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Koordinační xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 250, u xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 500 xxxx 1 : 1 000, u změny xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou, x xxxxxx x památkové xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx zóně v xxxxxxx 1 : 200; xxxxxxx navržené xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) katastrální hranice, xxxxxxx pozemků, parcelní xxxxx,

x) xxxxxxx řešeného xxxxx včetně obvodu xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) popis x vyznačení všech xxxx xxxxxxxxxx objektů,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plochy, napojení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x KK=3 dle xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

k) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, památkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zábory,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sond,

o) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných prostorů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx požární vody,

p) xxxxxxxx staveniště x xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.4 Speciální xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx sítí, infrastruktury xxxx souvisejících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bezbariérových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sníženou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prvků xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx chráněných xxxxx XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx území, apod. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vztah x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, chráněným územím.

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v následujícím xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx:

X.1 Xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zařazení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx provede xxxxx xxxxx X.2 Členění xxxxxx xx objekty x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx jejich xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

X.1.1 Objekty xxxxxxxxx komunikací xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx zpráva

a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxx technický popis xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx užití x xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx a podzemních xxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx postup xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxx x konstatování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dimenzí x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikací x xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopností pohybu xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx objektů xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby x xxxxx C. Tam, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx situace, xxxxxxx xx samostatná xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxx) ve xxxxxx měřítku. Situace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) Podélný xxxxxx

Xxxxxxx profil x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx měřítku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obvykle xx xxxx xxxxxxx 1 : 1 000/100 nebo 1 : 2 000/200. Xxx xxxxxxxxxx technická xxxxxx xx možno xxxxxx xxxxxxx 1 : 5 000/500.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx 1 : 50 xxxx 1 : 100 x ohledem xx šířku xxxxxxxx xxxxxx a místní xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx příkopů, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx, zdí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxxxxx příčné xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx tělesa pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx místech xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 200.

e) Schematické xxxxxx křižovatek

Složitější xxxxxxxxxx xx samostatných výkresech x měřítku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx. Pro potřebu xxxxxxx sklonových poměrů xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) - xxxxxxxxxxxx podélné xxxxxxx xxxxxxxxxx větví.

f) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx, jestliže xxxx xxxxxxxx objektu pozemní xxxxxxxxxx, jedná se x zastávky xxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zobrazovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Měřítko xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx o bezbariérovém xxxxxxx xxxxxx (objektu), xxxxxx detailů vyhrazených xxxx xxx xxxxxxx X1 x xxxxxx x xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx telematiku

Výkresy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx značek x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx měřítku jako xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxx značení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx užívání stavby (xxxxxxx), včetně xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx polohu xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx tyto xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci, přiloží xx xxxxxxxxxx geodetický xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx příloha xx vypracuje, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokladové xxxxx - Geodetický xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemní komunikace, xxxxx xx být xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo památkové xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x pohledy xxxx xxxxxxx objektu xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxx xxxxxxx a xxx

1. Technická xxxxxx

1.1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx mostu

a) xxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) název xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx území, xxxx, xxxx,

x) xxxxxxx komunikace - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo,

f) xxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xx délce xxxxx,

x) staničení xxxxxxx xxxxxx, všechny podpěry, xxxxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx přemosťované xxxxxxxx - xxxxxxxx xx, drážní xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxxx - xxxxx překážek,

j) xxxxx výška - xxxxxxxx, podchodu, plavební xxxxx.

1.2. Základní údaje x mostu

a) charakteristika xxxxx,

x) délka přemostění,

c) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozpětí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx u přesypaných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mostu,

g) xxxxx šířka mostu,

h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx mostu nad xxxxxxx,

x) stavební xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Zdůvodnění xxxxxx xxxxx a xxxx umístění

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mostního xxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x požadavky - xxxxxxxx na jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - převáděné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tělesa, xxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) geotechnické xxxxxxxx.

1.4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx mostu,

c) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx agresivnímu prostředí x bludným proudům,

g) xxxxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx elektrické xxxxxxx, xxxxxxxxxx plochy, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx - xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx pásma, omezení xxxxxxx xxxx.

1.6. Přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostorové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx výpočet xxxxxxx, xxxxxx stavby, nosné xxxxxxxxxx,

x) hydrotechnické xxxxxxx.

1.7. Xxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxxx

x) xxxxxxx mostního xxxxxxx v měřítku 1 : 500 x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx pásem, zvláštních xxxxxxx a úprav xxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x měřítku 1 : 100 nebo x xxxxxxx xxxxx xxx 100 x xxxxx x xxxxxxx 1 : 250 xxxx 1 : 500,

x) podélný řez x xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 250 xxxx 1 : 500 nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podélné xxxx x xxxxxxxxx průběhem xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povodňových xxxxxx - xxxxxxxxx X 100, xxxxxxx xxxxxxxxxx průtoku, směrových x sklonových poměrů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx příčný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx v xxxxxxx 1:50,

x) příčné xxxx v měřítku 1 : 100 x lících xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, případně x pohledem xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx schéma x xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 250 xxxx 1 : 500,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 50,

x) xxxxxx tvaru opěr x xxxxxx v xxxxxxx 1:50,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, které se xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, památkové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x pohledy xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x vizualizaci.

D.1.3 Xxxxxxxxxxxxxxx objekty - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx výkonů,

d) xxxxx xxxxxxxx xx dosavadní xxxx nebo recipient,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx ochrana,

f) xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx prací - xx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx x popis xxxxxxxxxxx xxxxxx objektu z xxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx ochrany proti xxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Hydrotechnické xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

3. Statické xxxxxxx

x) pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx typu x únosnosti,

b) xxx xxxxxxxx konstrukce a xxxxxxx xxxxxxx na xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx nádrže a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x měřítku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výpočtů,

c) xxxxxxx profil x xxxxxxxxxxx měřítku 1 : 1 000/100, xxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx příčný řez xxxxxxx navrhovaných potrubí xxxx rigolů x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Technická xxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx celého xxxxxxxx,

x) typ stožárů x svítidel,

d) světelně xxxxxxxxx výpočet,

e) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx síť xxxxxxx napětí.

2. Xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se situací xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx stožárů x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souřadnicích,

b) xxxxxxx příčný řez xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výkresy stožárů xx xxxxxxxxx.

X.1.5 Objekty xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

1.1. Xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) členění xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

1.2. Technická xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx masivu xx xxxxxxxxxxxxxx celky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX EN 1997-1,

b) xxxxxxxxx postupu xxxx xxxxxxx výstavby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tříd xxxxxx, xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx technologické xxxxx xxxxxx10),

x) návrh na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení vod x xxxxxx x xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, tunelové drenáže, xxxxxxxxx vozovky, stanovení xxxxxxxx s ohledem xx xxxxxx x xxxxxxx zásah apod., xxxxxxxxx důlních xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vod, xxxxxx xxxxxxx díla proti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx díla xxxxx vnějším vlivům (xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) požárně bezpečnostní xxxxxx,

x) bezpečnostní dokumentace x tunelů xxxxxxx xxx 500 x,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kritérií xxx xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx vývoji xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx x způsob x postup xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) staveniště x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelů x xxxxxxxxx, nároky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx objektové xxxxxxx i x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx observační metody,

l) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx stavby x měřítku 1 : 5 000,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 500 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poklesů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx inženýrských xxxx - včetně xxxxxxxxx x úprav xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 200 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx apod.,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 50 se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ostění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tunelu xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx řezy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx zóny x xxxxxxxxxxx objektů x sítí x xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 200,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx technologické třídy xxxxxx v měřítku 1 : 500/50 xxxx 1 : 200/20 x zastavěném xxxxx,

x) výkres xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxx záběru, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, schéma xxxxxxx pro jednotlivé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx x sítí, xxxxxxx xxxxxxxxxx rámů, xxxxxxxxx odstupy čeleb xxxxxxx xxxxxx, opatření xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxxxxx třídy xxxxxx xx 1 xxxxx x 1 m xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx x provozních xxxxxxx,

x) koordinační a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Statická xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dimenzí,

c) rozsah xxxxxxx definitivního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx dočasného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx etap x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx třídy xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.1.6 Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx systémy xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Technická xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém nebo xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx rozvodů,

d) xxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx ve vazbě xx xxxxxxx objekty xxxxxx,

x) xxxx navržených xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kterých xx nutné xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx stručný xxxxx xxxxxx změn, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx zařízení.

2. Xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přístup k xxxx v xxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 50,

x) celková xxxxxxxxx zpracovaná bloková xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x logickou xxxxxx xxxxxxxxxxxx koncových prvků,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

x) technické xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx kabelového vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.1.7 Xxxxxxx drah

Projektová xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx objektů xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x stavby xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

X.1.8 Objekty xxxxxxxxx staveb

Projektová dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

X.1.9 Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx objekty v xxxxxxx a xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 499/2006 Xx.

X.1.10 Požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxx11)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpracovává xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace stavby xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx nevýrobních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx součástí.

Pro xxxxx provozní xxxxxx xx xxxxxxxxx samostatná xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří technické xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xx tyto xxxxx:

1. Technická zpráva

a) xxxxxxxxxxxx předmětu provozního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx parametry,

d) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x potřebě xxxxxxx, xxxxx, xxxx x jiných xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x umístění xxxxxx x zařízení a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - půdorysy, řezy, xxxxxxx x konstrukční xxxxxxx,

x) výkresy a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, místa xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx zvolí x xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx část

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu

Pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx soubor xxxxxx Xxxxx součástí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, přikládá xx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxx s požadavky xx xxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx doklad, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx vlastníků veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.1 Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx například xx xxxxxxxxx xxxxxxx

3.2 Xxxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranných x bezpečnostních pásmech xxxxx jiných právních xxxxxxxx

3.3 Doklady o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů3)

Dokumentace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podklady x dokumenty související x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx záborů i xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx základní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) výkres x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bodů obvodu xxxxxx,

x) složka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkresů x xxxxxxx souřadnic xxxxxxxxxxxx xxxx

- x xxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytyčovaných xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxxxx souřadnic (X, X, Z) xxxxx xxxx, xxxxx určují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozměrový x xxxxxxx rámec xxxxxxx,

- xxxxxx souřadnic xx xxxxx vložit xx vytyčovacího xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx i definici xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx bodových polí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx podmínkami xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x průhybů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx katastrálním xxxxxxx,

x) přejaté výkresové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stavbě xx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Projekt xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx9)

6. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádření, xxxxxxx x výsledky jednání xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 146/2008 Sb.

Rozsah x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby

Projektová xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx výkresy

D Xxxxxxxxxxx objektů a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx zpráva

A.1 Identifikační xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx stavby - xxxx, xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, x budov xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx záměr xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx sídla, xxx-xx x právnickou xxxxx.

X.1.3 Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, adresa xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) jméno x příjmení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx kterým xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx komorou architektů xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx autorizace,

c) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx architektů xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přikládané x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx5).

X.2 Členění xxxxxx na objekty x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx shodné s xxxxxxxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx - projektovou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepřidávají xxxx xxxxxxxxx objekty, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx objekt xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx bude rozdělen xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxxxx.

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx podkladů

a) základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx opatřeních, na xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva

Příslušné xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentace pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby.

C Xxxxxxxx výkresy

C.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 5 000 xx 1 : 50 000, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5.

X. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx (koordinační) xxxxxxxxxxx detailní xxxxxx xxxxxx v mapovém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5.

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x technologických xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx objektech x xxxxxxxxx technických xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxx xxxx

Xxx každý xxxxxxxx objekt xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx odstavce X.2 Xxxxxxx stavby xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x technologická xxxxxxxx.

1. Xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy, výkresy xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v členění xxxxx přílohy č. 5 této xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zprávy x výkresy xx, xx xx xxxxxx, xxxx doplnit, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) musí jednoznačně x úplně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx konstrukce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx, vodoprávního souhlasu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx určující xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx určení xxxxx, xxxxx a xxxxxxx,

x) detaily určující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a orientace.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na výkresech x xxxxx nelze xxxxxxxx kresbou, xx xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, poznámek, xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvků x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) detaily u xxxxx xxxxxxxxx konstrukčních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednoznačné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v českých xxxxxxxxxxx normách x xxxxxxxxxxx předpisech Ministerstva xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx konstrukční xxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx apod., xxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx rozměrů,

c) xxxxxxx pro všechny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druh xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předmětovou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a ochrany xxxxx xxxxxxxxxxx prostředí,

d) xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, x odolnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x eventuálně xxxxxxx xxxxxxxxx, x zvukoizolačních xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx již xxxx stanoveno v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxx technického x materiálového xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvýhodňovat xxxx vylučovat xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

5. Odlišným xxxxxxxx xx xxxxx zpracovávat xxxxxxxxxxx objektů xxxxxx xxxx a xx xxxxx, pozemních xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx objektů, xxxxx xxxxxxx zhotovují xxxxxxxxxxxxxx podzhotovitelé, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xx nutné, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro provádění xxxxxx, xx. xxx xxxxxxxxxxx x úplně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X.2 Technologická xxxx

1. Xxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technologických provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru x výjimkou technologického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xx xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxx mostu. Požadované xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx specifikacemi, xxxxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Soubor xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soupisu xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxx uchazeči x xxxxxx realizaci xxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx rozpracovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Nevýrobní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou:

a) zařízení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx požárně bezpečnostní xxxxxxxx x další,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) technologie x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušnými xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení.

1. Projekt xxxxxxxxxx xxxxxxx projektantem

2. Xxxxxxxxxx dokumentace

Geodetická xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx detailech.

1) Například xxxxx č. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Xxxxx x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Nařízení xxxxx č. 430/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx používání, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 81/2011 Xx.

§12 x 13 xxxxxx č. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13 xxxxxxxx č. 31/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx x. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx energií, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx č. 352/2004 Xx., o xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx propojenost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxxx zákon x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Zákon x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služeb mimo xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Zákon x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. 298/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

10) Xxxxxxxx č. 55/1996 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx x podzemí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxx x. 246/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx požárního dozoru (xxxxxxxx x požární xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx x. 7 až 9 xx zrušují.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), x), x), e), x) x x) xxxxxxxx x. 146/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2020, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 146/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x i) vyhlášky x. 146/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2018.

&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 251/2018 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.12.2018.

Xxxxxx xxxxxxx x. 251/2018 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.