Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.08.2018.


Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

169/2018 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dráhách Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o vyvlastnění Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna stavebního zákona Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VII

INFORMACE

169

XXXXX

xx xxx 18. xxxxxxxx 2018,

xxxxxx se xxxx zákon x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx a infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 209/2011 Xx., xxxxxx x. 405/2012 Xx., xxxxxx x. 178/2014 Xx., zákona x. 49/2016 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Sb. x xxxxxx x. 225/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. V §1 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx komunikací" xxxxxxxx xxxxx ", xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x stavbám xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

2. V §2 xx doplňují xxxxxxxx 5 a 6, které xxxxx:

"(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx, xx oznámení o xxxxxxxx xxxxxx doručuje xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxx xx doručují jednotlivě xxxxx žadateli, obci, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, a dotčeným xxxxxxx; xxxxxxxx účastníkům xxxxxx se doručují xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx tito xxxxxxxxx poučí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx, která xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx písemnost jednotlivě, xxxx účastníkem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx řízení se xx 60 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx, že zemřela, xxxxxxxx zjistit xxxxx, xxxxx by xx x důsledku xxxx xxxxx staly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemnost xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou.".

3. X §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení podle §1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxx 60 xxx xxx dne, xxx x to byl xxxxxxxx xxxxxxx příslušným x vedení xxxxxx xxxxx §1 xxxxxx, xxxxx, xx rozhodnutí xxxx podmíněno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx se xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxx.".

4. Na konci xxxxxxx §2x xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx infrastruktury elektronických xxxxxxxxxx".

5. X §2x xxxx. 1 se xx xxxxx "§1 xxxx. 4 xxxx. x) x g)" xxxxxxxx slova "x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

6. Za §2d xx vkládají xxxx §2x až 2x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 znějí:

"§2e

(1) Příslušný x vedení územního xxxxxx x xxxxxx x vyvlastnění, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxxxx úřad xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Má-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx více xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, u xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x orgánem xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) x x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj.

§2f

Každý xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měření a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx14), a xx i xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Oprávněný xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xx nejvíce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 14 xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx průzkumných xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx věci písemně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx měření xxxx průzkumných xxxxx xx nemovité věci, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provedení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx stavu, x není-li xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx podle §3 xxxx. 2. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, má xxxxx xx přiměřenou jednorázovou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx částky stanovené xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx10).

§2x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a vlastníkem, xxxxxxxxxxxxxx xxxx správcem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je povinen xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury provést xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou její xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") do 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury, pokud xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx v xxxxxxxx provedení výzvy xxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 18 xxxxxx. Do 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; v takovém xxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx věcná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx, použije se xxx oceňování těchto xxxx xxxxxxxxxx §3x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx základě kterého xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx provedení xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Stavebník xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx infrastruktury je xxxxxxx nahradit vlastníku, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytně nutně xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

14) §23x xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx řádu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

7. Xx §2g xx xxxxxx nový §2h, xxxxx zní:

"§2h

(1) Xxxxxx x vydání souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx stavby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu, xxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.".

8. Xx §2x xx xxxxxx xxxx §2x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 16 xxx:

"§2x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx do xxxxx 100 xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx16).

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kolaudační xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle stavebního xxxxxx. Stavebník předloží xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx definičního xxxx stavby, dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxx jejím xxxxxxxxx došlo k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxx dokumentaci nebo xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx, x geometrický xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

16) §45x xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon x. 100/2001 Sb., x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".

9. V §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx podmínka přípustnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx způsobem xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx práv x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přestože xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx o návrhu xxxxxxx xxxxxx.".

10. Xx xxxxx §3a xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Získávají-li se xxxxx xxxxx xxxx xxxxx převodem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx.".

11. X §3x xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx.

12. X §3b xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx podle §3x xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx xxxx práva xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, použijí xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.".

13. X §3x se xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxx xxxxxxxx i xx právo x xxxxxxx xxxx stavbě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, pokud xx v důsledku xxxxxxx xxxx xxxxx §3x xxxxx pozemek xxxx stavbu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx obtížemi.".

Dosavadní odstavec 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

14. X §3b odst. 7 xx číslo "5" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

15. §3x zní:

"§3d

Směnnou xxxxxxxx lze práva xxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxx pouze výměnou xx práva x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx je xxxx ovládající xxxxxx. Xxx ocenění xx xxxxxxx §3x xxxx. 2.".

16. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 xxx:

"§4x

(1) Xxxxxxx-xx vyvlastňovací xxxx xx vyvlastňovacím řízení, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx stavbě xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx s výjimkou xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx mezitímní xxxxxxxxxx15) xxxxxxxxxx výroky xxxxx §24 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen "mezitímní xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

(3) O xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx soud xx xxxxx 60 xxx; xx platí xxxxxxx x xxx xxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx.

(4) Návrh xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx společně xx žalobou. Návrh xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxx věty xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x opravným xxxxxxxxxxx. X později xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyvlastňovanému xxxxxx xx xxxxxxx xx vyvlastnění ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxx x xxxxxxx práv x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx 60 xxx xx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx-xx xxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx, xxx-xx podán.

(6) Xxxx-xx xxxxxx žaloba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx-xx podán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxx xxxxx, xxx nabude xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx věci xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xx-xx náhrada xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nižší xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu za xxxxxxxxxxx, vyvlastňovaný vrátí xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx břemena xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx stavbě, xxxxxxxx 5 x 7 xx xxxxxxx obdobně x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx břemene, xxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §148 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

17. §5 zní:

"§5

Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vodní xxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx x pozemku xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vypovědět xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx pachtu. Xxxxx xxxx xxxxx skončí xxxxxxxxx výpovědní doby, xxxxx xx 3 xxxxxx, bez xxxxxx xx konec xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxx má nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nájmu xxxx pachtu.".

18. Doplňuje xx příloha, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx k zákonu x. 416/2009 Xx.

1. Xxxxxxx x silnice

1.1 Xxxxxxx

X0 (Xxxxxxx xxxxx), X1, X2, D3, X4, X5, D6, X7, X8, D10, X11, D35, X43, X48, X49, X52, X55,

1.2 Silnice X. xxxxx

X/12, I/33, X/35, X/42, I/49,

2. Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxx - Domažlice - xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxx - Cheb,

železniční xxxx Plzeň - Xxxxx Xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx trať Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxx Praha - Kladno xx. xxxxxxxx letiště Xxxxxxx Xxxxx Praha,

železniční xxxx Xxxxx Vysočany - Xxxx xxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx trať Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxx - Xxxx,

xxxxxxxxxx trať Xxxxx Xxxx - Xxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxx - Xxxxx - Xxxxxx - Xxxxx - Xxxxxxxxx Xxxx - Brno,

železniční xxxx Xxxx - Xxxxxxxx x Xxxx - Xxxxxxx,

XX 1 Praha - Brno - Xxxxxx - Xxxxxxx - xxxxxxx XX,

XX 2 Xxxx - Xxxxxxx - st. xx. SK/AT,

RS 4 Xxxxxxxx - Xxxx x. Xxxxx - Xxxxx vč. xxxxxxx Xxxxxxx (Nová Xxx) - Xxxxx - Xxxx,

xxxxxxxxxx trať Otrokovice - Xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx - Horní Lideč,

stavby x xxxxx železničního xxxx Xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Praha-Radotín, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Počernice, Praha-Čakovice, Xxxxxxx x Prahy),

stavby x xxxxx železničního xxxx Xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxx Lískovec, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx),

xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx železničními xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, Frýdek-Místek, Český Xxxxx, Petrovice x Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxxxxx, Ostrava-Třebovice),

železniční trať Xxxxxxx - Xxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxxx,

3. Infrastruktura pro xxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx,

xxxxxxxx stupeň Xxxxxxx,

4. Xxxxxxxxxxxxxx xxx leteckou xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x přistávání xxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Praha,

nové xxxxxxxx xxxxxxx Václava Xxxxx Praha.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 416/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x dráhách

Čl. XXX

X §5 zákona č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxx x. 181/2006 Xx., zákona x. 377/2009 Sb. x xxxxxx x. 319/2016 Sb., xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xx vlastnické právo x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sjednává xx xxxx xxxxxx xx výši 10 000 Xx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx úplata xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 489/2001 Xx., zákona x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 358/2003 Sb., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 311/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Xx., zákona x. 288/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 370/2016 Xx., zákona x. 151/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x zákona x. 225/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §17 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx potřebným x xxxxxxxxxxx výstavby, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx staveb uvedených x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx výši 10 000 Kč. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty, xxxxxxxx xx xxxxxx xx výši odpovídající xxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxx znaleckým xxxxxxxx.".

2. X §38 odstavec 1 zní:

"(1) Xxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx nebo trvale xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx výstavby xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx přeložku xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocnému xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlastníkovi překládané xxxx nahrazené xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. X §44 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x vyvlastnění

Čl. X

X §10 xxxx. 5 xxxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 405/2012 Xx., se slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Změna stavebního xxxxxx

Xx. VI

Zákon č. 183/2006 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Sb., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2009 Xx., zákona č. 379/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Sb., xxxxxx x. 91/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx. a xxxxxx x. 225/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §96x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxx ", 129" vkládá xxxx "odst. 2 x 3".

2. X §96x odst. 1 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Závazné xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevydává xxx

x) xxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 3,

x) záměry xxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. c) xx x), xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx xxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxxx33),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxxx xxxxxxxxx domů související x xxxxxxxx xx xxxxxxx podmiňující x xxxxxxx xxxxxx potřebné x řádnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, staveb x xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx pro podnikatelskou xxxxxxx do 25 x2 zastavěné xxxxxx x xx 5 x výšky x xxxxxx nadzemním podlažím, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodinných xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zastavěných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxxxxx x rodinnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx potřebné k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemků, xxxxxx x xxxxxxxx xx nich.".

3. V §96x odst. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx podmínky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx".

4. X §96x xxxx. 5 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

5. V §96b xx odstavec 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. VII

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxxx vyhlášení, s xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 6, xxxxx xxx x §2e, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxx xxxxxxxxx, a x výjimkou části páté, xxxxx nabývá účinnosti xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 169/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 31.8.2018, x výjimkou ustanovení čl. I bodu 6, xxxxx jde o §2x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2019, x x xxxxxxxx části páté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.