Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2018.


Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

142/2018 Sb.

Vyhláška

Náležitosti posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti §1 §2 §3 §4 §5 §6

Náležitosti hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

142

XXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxxxxx 2018

o náležitostech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 13 x §67 xxxx. 1 xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 349/2009 Xx. a zákona x. 225/2017 Xx., (xxxx jen "zákon"):

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxx xxxx koncepce xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

(X §45i xxxx. 2 a 13 xxxxxx)

§1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx předmět xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxx") xxxxx §45i xxxx. 2 zákona, xxxxx je součástí xxxxxxxx1), popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx2), x posouzení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx posuzování3), xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx, x to

1. xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §45i xxxx. 2 xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx důvodů xxx jejich xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §45i xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxx x technologického xxxxxx záměru zásadního x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) kopii xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona, xxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dostatečnosti podkladů xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zdrojů,

d) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx4),

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx4),

x) identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pravděpodobně záměrem xxxxxxxxx, včetně lokalit xx xxxxx xxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výběru,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx oblastí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, cíle xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x terénních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit x ptačích xxxxxxx, xxxxx budou pravděpodobně xxxxxxx ovlivněny,

i) údaje x provedených xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x popis xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx současného xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oblastí, xxxxx xxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně vlivů xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a významnosti, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pořadí xxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx a xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření x prevenci, vyloučení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx možné xx xxxxxx xx stanovit, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) porovnání míry xxxxx záměru xxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx záměru s xxxxx xxxxx záměru x případě jejich xxxxxxxxx,

x) závěr xxxxxxxxx x xxxxxxxx významnosti xxxxx záměru x xxxxxxxxxxxx, zda xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx zhodnocení možností xxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx, xx-xx vliv xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Pokud xx xxxxxxxxx xxxxx záměru součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx5), xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x záměru,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivu xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oblastí, které xxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x hlediska xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxx je stanovit, xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a konstatování, xxx xxxxx xx xxxx xxxx významný xxxxxxxxx vliv na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění.

§3

Xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxx koncepce") xxxxx §45i odst. 2 xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxxxxxx

x) xxxxx x koncepci, x xx

1. xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx o předkladateli xxxxxxxx, a xx xxxxxxx názvu x xxxxxxxxxxxxxxx čísla právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx,

3. rozsah a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx termín xxxxxxxxx x dokončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxx x

7. kopii xxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx koncepce,

b) xxxxxxxxxx dostatečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx a ptačích xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxxx koncepcí ovlivněny, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx cizího xxxxx, xxxxxx charakteristiku x xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx tyto xxxxx s xxxxxxx xx charakter, rozsah x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zdůvodnění neúčelnosti xxxxxxx xxxxxx údajů,

e) xxxxxxxx případné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx terénních xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pravděpodobně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zdůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x hlediska jejich xxxxxxx a jejich xxxxxx,

x) identifikaci x xxxxx očekávaných vlivů xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx současného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx lokalit a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx očekávaných xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx rozsahu a xxxxxxxxxxx, včetně vlivů xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx spolupůsobících xxxxxxx,

x) xxxxxx variant xxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx pořadí xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, vyloučení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx koncepce, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx stanovení,

k) xxxxxxxxx míry xxxxx xxxxxxxx bez provedení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxxx nepříznivých xxxxx xxxxxxxx s mírou xxxxx v případě xxxxxx provedení,

l) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, x

x) rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx, xx-xx vliv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx územního rozvoje, x to

1. xxxxx xxxxxxxx územního rozvoje,

2. xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx variant xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x hlavních xxxxxx xxx xxxxxx výběr,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx úprav xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

4. x xxxxxxx aktualizace politiky xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx podle §45i xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx dostatečnosti podkladů xxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx variant a xxxxx xxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx pravděpodobně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxx jejího obsahu7) xxxxxxxxxxx ze současného xxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x), včetně vlivů xxxxxxxxxxxxx, synergických x xxxxx spolupůsobících xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, vyloučení xxxx xxxxxxx očekávaných nepříznivých xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) porovnání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx významnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx negativní vliv xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, a

j) xxxxxxx zhodnocení možností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx vliv xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx náležitosti posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje platí xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§5

(1) Posouzení xxxxx xxxxxx zásad územního xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to

1. xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údaje x jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx variant xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

5. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxx vyloučen xxxxxxxx vliv návrhu xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podkladů xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx evropsky xxxxxxxxxx lokalit x xxxxxxx oblastí, které xxxxx pravděpodobně zásadami xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx cizího xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx způsobu jejich xxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zásadami xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx způsobu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx8) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx zásadami xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx přeshraničních,

f) upozornění xx xxxxxxx možné xxxxxx vyplývající z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případných xxxxxxxxx šetření xx xxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ovlivněny, xx-xx xxxx údaje s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účelné uvádět, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) porovnání xxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s mírou xxxxx v případě xxxxxx provedení,

m) závěr xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx vlivu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x konstatování, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nebo xxxx významný xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx, xx-xx vliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu aktualizace xxxxx územního xxxxxxx xxxxx odstavec 1 xxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxx vlivu xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx plánu, x xx

1. xxxxx územního xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zpracování xxxxxxxxx vlivu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx variant x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oblastí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ovlivněny, včetně xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a zdůvodnění xxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ovlivněny, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxx xxxx obsahu9) vycházející xx současného xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx územních xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx šetření na xxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx územním plánem xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx konzultacích x xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx x jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx, synergických x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předloženy x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxx provedení xxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx záměru x mírou vlivu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx posouzení x xxxxxxxx významnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konstatování, xxx územní xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx negativní xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, x

x) xxxxxxx zhodnocení možností xxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx posouzení vlivu xxxx xxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany přírody x krajiny

(K §67 xxxx. 1 xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxx zamýšleného xxxxxxxxx xxxxxx uskutečňovaného x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx užívání xxxxxxx (xxxx xxx "zásah") xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx

x) xxxxx x zpracovateli xxxxxxxxx, a to

1. xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

2. xxxxx autorizace x xxxxxxxxx vlivů xxxxx §67 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autorizace,

b) xxxxx x xxxxxx, a xx

1. název xxxxxx,

2. xxxxx x investorovi xxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla osoby, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, uvedení xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx místa xxxxxxxxx, xxx-xx o fyzickou xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x umístění,

4. xxxxx x vstupech x xxxxxxxxx xxxxxx4),

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx,

6. xxxxx technického x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx variant, xxxxx se jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dokončení xxxxxx x dobu xxxxxxxxxxx xxxx užívání xxxxxx,

x) xxxxx x stavu xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx území x uvedením použitých xxxxxxxx a xxxxxx, x xx

1. xxxxx xxxxxxxxxx stavu přírody x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stav a xxxx ochrany xxxxxx xxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

4. xxxxx x xxxxxxxxxxx konzultacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxx, rozsahu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlivu xxxxxx x jeho jednotlivých xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, x to

1. zhodnocení xxxxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxx x výčet xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx,

2. identifikaci x xxxxx předpokládaných xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odpadů, xxxxxxxxxxxx xxxx rekultivace xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zásahu xx xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx opakování,

4. xxxxxx xxxxxxx zásahu z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xx-xx možné jejich xxxxxx xxxxxxxx,

5. návrh xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivu xxxxxx xx xxxxxxxx zájmy, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx ho xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx negativního vlivu, xxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhodnocování, xxx-xx taková xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx dotčeného chráněného xxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlivu xxxxxx bez realizace xxxxxxxx x vyloučení, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx negativního vlivu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a

7. xxxxx hodnocení z xxxxxxxx závažnosti vlivu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§8

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx použijí xxx xxxxxxxxxx vlivů xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx zásahu xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx č. 395/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx §18 xxxxxxx.

§10

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 142/2018 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2018.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §6 xxxx. 6 xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §7 odst. 7 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.

3) §4 odst. 4 zákona x. 100/2001 Sb.

4) Přílohy č. 3, 3a x 4 x xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §9 zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) §10f xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) §32 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 225/2017 Xx.

8) Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Příloha č. 7 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.