Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.06.2018.


Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

113/2018 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna vodního zákona Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky Čl. III

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

113

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxxx 2018,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 388/1991 Sb., o Xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 20/2004 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., zákona x. 25/2008 Xx., xxxxxx č. 167/2008 Xx., zákona x. 181/2008 Xx., zákona x. 157/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 150/2010 Sb., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 501/2012 Sb., xxxxxx x. 275/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 61/2014 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 225/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "x odváděním," vkládají xxxxx "akumulací xxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx" a xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

2. X §7 odst. 3 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx56)" x za xxxxx "x přístavech xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 56 xxx:

"56) Xxx 11 xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 114/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx".

4. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx do vod xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

5. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx g), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod z xxxxxxxxxxxxx komor, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hydraulickým xxxxxxxxxx, xx vod xxxxxxxxxxx.".

6. X §9 odst. 3 xx xxxxx "§88 x 101" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx X xxx 1 x hlava XX".

7. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx x výjimkou xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 2 xx 4 x §8 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 000 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo 500 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx léčivým xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod nebo xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo ten, xxx má povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §88x, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vody, xx xxxxxx nakládá, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §22 odst. 2.".

8. §16 včetně nadpisu xxx:

"§16

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx nebezpečné xxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx xx kanalizace

(1) X xxxxxxxxxx odpadních vod, x nichž xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx jednu xxxx xxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx se xx xxxxxxxxxx vypouštějí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebezpečné závadné xxxxx xxxx prioritní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx z těchto xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečných látek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx čištěny x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx zneškodňování xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx vodoprávní xxxx xxxxx povolení až x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx zařízení.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §38 xxxx. 10 xx 12 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxx jejich znečištění xxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prioritními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x dostatečnou xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 podmínky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

9. X §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx pozemku, xxxxxxx cílem je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na stavbu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.".

10. X §17 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxx 1 posoudí xxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxxx xxxx dobrého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povrchové xxxx podzemní vody. Xxxxxxx posoudí, xxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poměrů, která xx vedla xx xxxxxxxxxx dosažení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podzemní xxxx. Xxxxx-xx k xxxxxx, xx provedení xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobrého xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx žadateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxx xxxxxxxx uskutečnění xxxxxx x udělení xxxxxxx podle §23a xxxx. 8.".

11. X §22 xxxx. 6 xxxx druhé xx xxxxx "§108 xxxx. 2 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§108 xxxx. 3 xxxx. x)".

12. X §23a xxxx. 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx či znemožnění xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podzemní vody xxxxx odstavce 7 xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx současném xxxxxxx těchto xxxxxxxx:".

13. X §23a se xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx záměr xxxxxxx xx zhoršení xx xxxxxxxxxx dosažení xxxxxxx xxxxx nebo dobrého xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.

14. V §23x odst. 10 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx podle xxxxxxxx 5 lze prodloužit, xxxx přísné xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxx stanovit x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 lze xxxxxx".

15. X §26 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx. 3 až 6" xxxxxxx.

16. V §26 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "§12 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "§12 odst. 3 xxxx. x)".

17. X §30 odstavec 9 xxx:

"(9) Xxxxxxx-xx xxxxx ochrany, vodoprávní xxxx xxxxxxxx pásmo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.".

18. X §30 xxxx. 11 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx nájemcům xxxx xxxxxxxxx".

19. V §38 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx slova "(složení xxxx xxxxxxx)" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx".

20. V §38 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx skládek x xxxxxxxx xxxx během xxxxxxxx xxxx x xx" a xxxxx ", x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odpadu" xx xxxxxxx.

21. X §38 xx xx odstavec 1 vkládají nové xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxx vody zneškodňované xx komunální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxx čištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx likvidaci xxxxxxx, musí svým xxxxxxxx odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Odvádí-li xx odpadní voda x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednotnou kanalizací10a), xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 15.

22. X §38 xxxx. 4 se věta xxxxx xxxxxxx.

23. X §38 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx do vod xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx akumulace s xxxxxx následným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 8.".

24. V §38 xx xx konci xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Odborná způsobilost xxx xxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o technických xxxxxxxxxxx na výrobky57), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx laboratoře nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx58), xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 57 x 58 xxxxx:

"57) §16 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58) §21 zákona x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

25. X §38 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

26. X §38 xxxx. 7 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx".

27. X §38 xxxxxxxx 8 zní:

"(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xx výzvu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx provádět xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod nebo xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx zákona23). Xxx, xxx xxxxxxx odvoz, xx xxxxxxx tomu, xxx akumuluje xxxxxxx xxxx x bezodtokové xxxxx, xxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxx jméno xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx, datum odvozu, xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx vodu xxxxxxx, x název čistírny xxxxxxxxx vod, na xxxxx budou xxxxxxx xxxx zneškodněny.".

28. V §38 odst. 9 xxxx druhé xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx50), xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx souvisejících xxxxxx xxx bydlení50),".

29. X §38 xx xx konci xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod vypouštěné x xxxxx nebo xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx celkově přesáhnout 15 x3/xxx.".

30. X §38 xxxx. 10 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx množství x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx limity) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vod".

31. X §38 xxxx. 10 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx".

32. X §38 xxxx. 10 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx59) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod".

Poznámka xxx xxxxx x. 59 xxx:

"59) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

33. X §38 xxxxxxxx 12 xxx:

"(12) Xxxxxxxx-xx to cíle xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx povodí nebo xxxx ochrany xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx emisní xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx limity. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zneškodňování xxxxxxxxx xxx59). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §31, 34 a 35.".

34. X §38 xxxx. 14 se xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "10".

35. X §39 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

36. X §39 odst. 7 xxxx. x) xx xx xxxxx "x xxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxx".

37. X §39 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5 xxxxxxx".

38. V §39 xxxx. 12 xxxx xxxxx se slovo "xx" xxxxxxxxx slovy "x rozkladu xxxxx x s tím xxxxxxxxx".

39. X §39 xxxx. 12 xxxx xxxxx, §116 xxxx. 1 xxxx. x), §122 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §122 xxxx. 1 xxxx. x), §122 xxxx. 5 xxxx. x), §125x odst. 1 písm. x), §125x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §125x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

40. X §42 xxxx. 1 xxxx první se xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxx")" xx nahrazují xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx")".

41. X §42 odst. 1 větě xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxx".

42. V §42 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

43. V §42 xxxx. 3 se xxxxx "podle xxxxxxxx 1" xxxxxxx.

44. X §54 xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxxxxxxxx úřadů" xxxxxxxx xxxxx "a pro xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §112".

45. V §54 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xx xxxxx "[§8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)]," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 10," x xx slova "xxx xxxxxxx xxxxxxxx (§17)" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§104 xxxx. 9) x výjimky podle §23x xxxx. 8, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx ekologického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§23x odst. 7), a míry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [§17 xxxx. 1 xxxx. x)]".

46. V §67 xxxx. 2 písm. x) se za xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxx xxxxx "; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx záplavového xxxxx x xxxxx xxxxx zřizovány a xxxxx xxx x xxxxxxx povodňového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

47. V §67 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx vodoprávní xxxx stanovit" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx vodoprávní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

48. V části xxxxx hlavě X xx xxxx 1 x 3 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36x, 38 x 40 xxxxxxx.

49. V xxxxx první xxxxx X xx dosavadní xxxxxxxx "Díl 2" xxxxxxxxx označením "XXXXX XX".

Xxxxxxxxx xxxxx XX xx XXXX se xxxxxxxx xxxx hlavy XXX xx XIV.

50. X části xxxxx xxxxx X se xxxxxxxx xxxx díly 1 až 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxx 1

Xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Poplatek

§88

Subjekt xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství podzemní xxxx xx xxxxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxx vody.

(2) X případě, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 provozovateli xxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§88x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx odběr xxxxxxxx vody xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1.

§88x

Xxxxxxxxxx xx poplatku

Od xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxxxxx 6 000 x3 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 500 x3 x každém xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§88x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x m3.

§88d

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství podzemní xxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 2 k tomuto xxxxxx.

§88x

Xxxxxxx poplatku

Poplatek za xxxxxxxx množství podzemní xxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxxxxxx a sazby xxxxxxxx.

§88x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxxxxxxx xxx.

§88x

Xxxxxxxxxx xxxxxx poplatku

Výnos xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody je x

x) 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx odběr xxxxxxxx xxxx uskutečňuje, x

x) 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§88x

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kraje, xxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury, a xx zejména xxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx odběr xxxxxxxx vody xxxxxxxxxxx, x na xxxxxxx x doplňování zvláštního xxxx xxxxx §42 xxxx. 4.

(2) Část xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x množství xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x kvality xxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx

§88x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Správu xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxx úřad. Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx poplatníka.

§88j

Poplatkové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání x dodatečného poplatkového xxxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxx.

§88x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx xx splatný xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§88x

Xxxx x prodlení

U xxxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxxxxx množství podzemní xxxx vzniká úrok x prodlení.

Díl 2

Xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx

§89

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx z jednotlivého xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx povrchových.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadní vody xx xxxxxxxxxxx vod.

§89b

Osvobození xx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx se osvobozuje xxxxxxxxxx

x) minerálních xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lázeňství xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx použity xxx lázeňské xxxx,

x) xxxxxxxxxx minerálních xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx xxx výrobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vod z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) odpadních xxx xxxxxxxxx využitím podzemních xxxx xxxxxxxxxxx vod xxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) odpadních xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kanalizace xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich stavbu x provoz stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx dílčího xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx nepřekračuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 100 000 m3.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nepřekračujících xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx znečištění xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

§89x

Xxxxxx poplatku

Základ poplatku xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx skládá x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§89x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) objem xxxxxxxxx xxx v x3 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x objemu x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xx x případě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx snížit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx odpadní voda.

(3) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto znečištění xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu xx xxxxxx x xx/x3 x

x) objemu xxx x x3.

(4) Xx-xx xxxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x důsledku xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, součin

a) xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx omezen nebo xxxxxxxx, a

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a počtu xxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§89x

Xxxxx poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sazba xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx vody.

(3) Xx xxxxxxx odpadní xxxx se pro xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxxx vody splňující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxx xxxxx §38 xxxx. 10; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx stanoven, xxxxxx limity xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. c).

§89g

Sleva xx dílčím xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx technického xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oproti bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx poplatku.

(2) Xxxxx xx dílčím xxxxxxxx x jednotlivého xxxxxxxxxx xxxx součin

a) xxxxxxx základu xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx poplatku,

c) xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku x xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

2. xxxxxxx základu xxxxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx 2,5.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx nejvýše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x sazby xxx xxxxx xxxxx základ xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx než 0,1.

§89x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozdíl

a) součinu xxxxxxx základu xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatku za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xx kalendářní rok.

§89k

Rozpočtové xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Státního fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xx vypouštění xxxxxxxxx xxx do vod xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxx nákladů xx xxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") a xxxxxxx způsobilých xxxx xxxxxxxxxxx x podnikání x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx měřidly x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x metrologii.

Oddíl 2

Xxxxxx poplatku

§89m

Správce xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx vod povrchových xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx placení xxxxxxxx xxxxxxxx celní xxxx. Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx místa xxxxxx xxxxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Poplatník xxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx x sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podklady x vedení xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zdroje x xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzorky xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 xxxxx X, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx a měřit xxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxx xx zdroje xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Poplatník je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx omezení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx znečištění o xxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vodě, xx xxxxx se stala xxxxxxxxxx odpadní xxxx, xx povinen zjišťovat xxxxxxxx xxxxxx znečištění.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) náležitosti xxxxxxxx evidence podle xxxxxxxx 1,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znečištění xxxxx §89x xxxx. 1,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vodách xxxxxx metod xxxxxx xxxxxxxxx znečištění oprávněnou x xxxxxxxxx laboratoří,

d) xxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxx vypouštěná odpadní xxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových je xxxxxxx podat poplatkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. února xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepodává, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání x dodatečného poplatkového xxxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxx.

§89x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměru.

§89q

Úrok x xxxxxxxx

X nedoplatku xx xxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových vzniká xxxx z xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx podzemních

Oddíl 1

Xxxxxxxx

§90

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx podzemních.

§90a

Předmět poplatku

Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx do xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§90x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxx xx osvobozuje xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxx xx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx pro bydlení xxxx z xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lázeňství jako xxxxxxxx léčivý zdroj, xxxxx xxxxxx použity xxx lázeňské xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx minerální xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. d)] a

e) xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx bylo po xxxxxx vyčerpání x xxx xxxxxxxxxx sníženo [§8 odst. 1 xxxx. e)].

§90c

Základ xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxx xx kapacita xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx ekvivalentní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 g XXX5 xx xxx.

§90x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx 350 Kč.

§90e

Výpočet xxxxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx vypočte jako xxxxxx základu poplatku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x sazby poplatku.

§90f

Poplatkové xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxx xx povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

§90x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx do vod xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dochází.

Oddíl 2

Správa xxxxxxxx

§90x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx podzemních xx xxxxxx úřad xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx za povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

51. X §101 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxx výpěstků".

52. X §102 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno q), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělskou xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx x ochranných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nádrží.".

53. Xx §102 xx xxxxxx xxxxx XII, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA XXX

XXXXXX XXXXXX ODPADNÍCH XXX X XXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX VOD XXX XXXXX STANOVENÍ XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX ODPADNÍCH XXX XX VOD XXXXXXXXXXX

§103

Xxxxxx objemu xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx měření xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Správnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilá xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Oprávněné xxxxxxx xxxxxxx způsobilých xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 spojené s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky x výnosu poplatku xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxx xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxx.

§103x

Xxxxx x rozbor xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx provádí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vypouštěných xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx vod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxx povrchových, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx laboratoře xxxxx xx prostorů, kde xx nachází xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x odběru xxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xx XXX se xxxxxxxx xxxx xxxxx XXXX xx XX.

54. X §104 odst. 9 xx za xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zhoršení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dobrého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměrem xxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobrého xxxxx xxxx dobrého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného útvaru xxxxxxxxx nebo podzemní xxxx, xxxxx žadateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 8.".

55. X §105 xxxx. 2 xx xxxxx "XII" xxxxxxxxx číslem "XXX".

56. X §107 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §23x xxxx. 8 a xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx programy xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 4,".

57. X §107 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx l) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx nebezpečné xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky do xxxxxxxxxx (§16) x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx instalováno zařízení x dostatečnou xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 5".

58. X §108 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxx 3 xxxxxx xxxx xxx 4, xxxxx xxx:

"4. xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x) x i),".

Dosavadní body 4 xx 7 xx označují xxxx xxxx 5 až 8.

59. X §108 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "§88" nahrazují xxxxx "xxxxx X díl 1".

60. V §108 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "§89 x 100" xxxxxxxxx xxxxx "hlava X xxxx 2 x 3".

61. X §108 xxxx. 5 xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

62. X §112 odst. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx, jak" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx".

63. X §112 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "a Xxxxxxx fondem xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

64. X §112 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno h), xxxxx xxx:

"x) rozhodovat x pochybnostech x xxx, xxx xxx x xxxxxxx odpadní xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx odpadních vod xx vod xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

65. X §115 xxxx. 2 xx xx xxxxx "jakož x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx příloh x".

66. X §115 xx xxxxxxxx odstavec 21, který zní:

"(21) Xx xxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, 2, 3 x 5, §8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1, 3 x 5, §14 xxxx. 1 xxxx. x), x), e) x x) a xxxxx §15 odst. 1 tohoto xxxxxx xxxxxxxx vodoprávní úřad xxxxxxx zhoršení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvaru povrchové xxxx xxxxxxxx vody. Xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podzemní xxxx, řízení přeruší x uloží žadateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx podle §23a xxxx. 8.".

67. X §115x xxxx. 3 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4 x 5".

68. V §116 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

69. X §116 odst. 1 xx xx xxxxxxx j) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"k) nepředloží xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §38 xxxx. 8,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

70. X §116 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx zákaz xxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 9,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx jako písmena x) až x).

71. X §116 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x), x), x), x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x), x), x), x), x) xxxx x)".

72. X §116 xxxx. 2 xxxx. b) xx slova "x), x), l), p) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), j), x), r) xxxx x)".

73. X §116 xxxx. 2 xxxx. x) se text "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".

74. V §116 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxx odstavce 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 4" x xxxxx "25" xx xxxxxxxxx xxxxxx "15".

75. X §118 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "4" xxxxxxxxx číslem "6".

76. X §118 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx ", xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) se xxxxxxx.

77. V §118 xx xx odstavec 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 5 xxxxx do xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §103x xxxx. 5 vstup xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k odběru xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx jako odstavce 4 až 6.

78. X §118 xxxx. 4 písm. x) xx text ", x), d)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x) xxxxx odstavce 3".

79. X §122 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

80. V §122 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

81. X §122 xx xx odstavec 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx x rozporu x výjimkou xxxxx §39 xxxx. 7.

(6) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx ryby xxxxxx rostlinného xxxxxx x rozporu x §39 odst. 12.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 7 x 8.

82. X §122 xxxx. 7 xx vkládají nová xxxxxxx a) a x), xxxxx znějí:

"a) xx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) do 20 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 5,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) až x).

83. §125 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§125

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodebírá xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx ukazatelích xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxx X, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ze zdroje xxxxxxxxxx xxxxx §89x xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.".

84. X §125x xxxx. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

85. X §125x odst. 1 xxxx. x) xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

86. X §125a xxxx. 1 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) nepředloží xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §38 odst. 8,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

87. X §125x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x) xxxx" xxxxxxx a na xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx x)".

88. V §125x odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "x), i), x), x), m), x) nebo x)" xxxxxxxxx slovy "f), x), x), x), x), x), x) xxxx x)".

89. X §125x xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx "x) xxxx x)" nahrazují slovy "x) xxxx x)".

90. X §125a xxxx. 2 xxxx. d) xx slova "x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "x) nebo x)".

91. X §125a xxxx. 6 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxx odstavce 4" xxxxxxxx slova "xxxx 5" a xxxxx "25" se xxxxxxxxx číslem "15".

92. X §125b xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx servisního zařízení", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a za xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "speciálních xxxxxxxxxx zařízení".

93. V §125x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "6".

94. X §125x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx ", nebo" xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.

95. X §125c se xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4, xxxxx znějí:

"(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxxxx odvoz xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x bezodtokové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 5 xxxxx do xxxxxxxx, xxx xx nachází xxxxxxxxxxxx zdroj znečišťování, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro provedení xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 5 xxxxx do xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nezajistí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx výpustí xxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 8.

96. X §125x odst. 5 xxxx. x) xx xxxx ", c), x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4".

97. X §125d xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x).".

98. X §125x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx vlastník xxxx stavebník vodního xxxx I. až XX. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 odst. 1 písm. c).".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 7 se označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

99. X §125x xxxx. 8 xxxx. a) se xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3" a xxxxx "4" se xxxxxxxxx xxxxxx "5".

100. X §125x odst. 8 písm. b) xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5", xxxxx "5" se xxxxxxxxx xxxxxx "6" x číslo "6" xx xxxxxxxxx xxxxxx "7".

101. X §125x xxxx. 8 písm. x) xx xxxxx "1 xxxx. x)" xxxxxxxxx číslem "2" x xxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxx "4".

102. X §125x xxxx. 8 písm. x) xx xxxxx "1 xxxx. x)" xxxxxxxxx číslem "1", xxxxx "4" xx xxxxxxxxx xxxxxx "5" x xxxxx "6" xx xxxxxxxxx číslem "7".

103. V §125x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "nebezpečné xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

104. X §125x xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky".

105. X §125x xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:

"(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x rozporu x xxxxxxxx podle §39 xxxx. 7.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x §39 xxxx. 12.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 7 x 8.

106. X §125x xxxx. 7 xx xxxxxxxx nová xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"a) xx 30 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 6,

x) xx 50 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 5,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

107. §125x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§125x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v nich x xxxxxxxxxxx ukazatelích xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxx X, xxxxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění xxxx xxxxxx objem xxxxxxxxx xxx vypouštěných ze xxxxxx xxxxxxxxxx podle §89x xxxx. 2.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 100 000 Kč.".

108. X §126 odst. 6 xx xxxxx "§38 xxxx. 3, §88 xxxx. 5 x 10, §93 xxxx. 1 x §94 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "§38 xxxx. 6 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx množstvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx xxx 6 000 x3/xxx".

109. X §126 xxxxxxxx 8 zní:

"(8) X xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §8 xxxx. 4, §12 xxxx. 1, §38 odst. 15, §43 odst. 2, §44 odst. 3, §53, §55 xxxx. 4, §56 odst. 5, §61 xxxx. 6, §64 odst. 2 x §71 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

110. §126x xxx:

"§126x

(1) Xxxxxx x rozbory xxxxxxxxx xxx xxxxx §38 odst. 6 xxxx §103a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §103 xxxx. 1 a 2 xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx45x) xxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 odst. 6, §103 odst. 1 x 2 nebo §103x podle právních xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

(2) Xxxxxxx x splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) jsou xxxx osoby povinny xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxx povrchových, xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.".

111. Příloha č. 1 xxx:

"Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 254/2001 Sb.

Zvlášť xxxxxxxxxx x nebezpečné xxxxx

X. Xxxxxx nebezpečné xxxxx

Xxxxxx nebezpečné látky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx biologicky neškodné xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x látky, xxxxx xxxxx tvořit xxxxxx sloučeniny ve xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxx produkty xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mutagenní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx žlázu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovaně xxxx xxxxx prostředí,

5. xxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

6. kadmium x xxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx vznášet, xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx ke dnu x které xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx vod.

Jednotlivé zvlášť xxxxxxxxxx látky xxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx x nařízení xxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3; xxxxxxx látky náležející xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxx neoznačené jako xxxxxx nebezpečné látky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se považují xx xxxxxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx náležející xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kovů:

1. zinek

6. xxxxx

11. cín

16. vanad

2. xxx

7. xxxxx

12. xxxxxx

17. xxxxxx

3. xxxx

8. xxxxxxx

13. xxxxxxxxx

18. xxxxxxxx

4. chrom

9. xxxxxxxx

14. bor

19. xxxxxx

5. xxxxx

10. xxxxx

15. uran

20. xxxxxxx

2. Biocidy a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx chuť xxxx xx xxxx xxxxxxxx pro lidskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx prostředí, x xxxxxxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve vodách.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloučeniny xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx zvýšit obsah xxxxxx sloučenin xx xxxxxx, vyjma těch, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx fosfor x xxxxxxxxxxx sloučeniny xxxxxxx.

6. Nepersistentní minerální xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ropného xxxxxx.

7. Xxxxxxxx.

8. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kyslíkovou xxxxxxxxx, xxxxxxx amonné xxxx x xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxxxxx tuhé látky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx povrchových xxx.".

112. X xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxx xxxxx X zní: "Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx".

113. X xxxxxxx x. 2 nadpis pod xxxxx B zní: "Xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx".

114. V xxxxxxx x. 2 xx xxx nadpis "Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"X.1. Dílčí xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx (Xx/x3)

xx 2019

0,1

".

115. X xxxxxxx x. 2 se xxx xxxxxxxxx tabulku xxxxxxxxxx ukazatel znečištění, xxxxx a limit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "X.2. Xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 8 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předložit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx let xx xxxxxxxx na xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx související, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxxxx §93 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx poplatky xx xxxxxxxxxx období 2019.

5. Xxx poplatkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxx komory xxxxxxxx kanalizace, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx osvobozuje xx poplatku xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2022 včetně.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §1 xxxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 239/2012 Xx. x xxxxxx č. 250/2014 Xx., xx xxxxxxxx odstavec 12, xxxxx zní:

"(12) Ve xxxxxx správy xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx působnosti Xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. IV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. II xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. X xxxx 27, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2021.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 113/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.6.2018.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.