Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.04.2018 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

66/2018 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

66

XXXXXXXX

xx dne 13. xxxxx 2018,

kterou se xxxx xxxxxxxx x. 503/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územního opatření x xxxxxxxxxx řádu, xx xxxxx vyhlášky x. 63/2013 Sb.

Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §193 xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 39/2015 Xx. a xxxxxx č. 225/2017 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 503/2006 Sb., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 63/2013 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příloh,

e) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,

g) xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxxx územním xxxxxx,

x) informace x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx územním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x jeho příloh,

m) xxxxxxxx souhlasu,

n) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §1 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x užívání xxxxxx," xxxxxxx.

3. X §1 xxxx. 3 xxxx. d) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

4. V xxxxxxx xxxxx XX xx xxxxx "7" xxxxxxxxx slovy "6 x §94c odst. 3".

5. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "dokumentaci xxxxx xxxxxxx č. 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 xx 5" x na konci xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxxx xx přikládá xx xxxx vyhotoveních.".

6. V §3 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:

"(3) X žádosti x xxxxxx územního xxxxxxxxxx x posouzením vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze x. 1 x xxxx vyhlášce, žadatel xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx stavby xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 1 xx 5 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 a xxxxxxx x. 4 x zákonu o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx soubor xxxxxx v areálu xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x stavbách x xxxxxxx staveb, x jejich xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx výměře zastavěných xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx odstupových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xx hranice xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxx trvání xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx stavba xxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xx xxxxxxx.

7. X §4 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx x. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x. 6" x xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx ve dvou xxxxxxxxxxxx.".

8. X §4 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxxx x xxxxx charakteru xxxxx xxxxxxx území xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x xxxxxxxxxxx xxxxxx x dokumentaci xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 x xxxxxxx x. 4 x zákonu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.".

9. X §4 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

10. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních.".

11. V §5 odstavec 3 xxx:

"(3) X žádosti x xxxxxx územního xxxxxxxxxx x posouzením xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx D formuláře x dokumentaci podle xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx staveb a xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx.".

12. V §7 xxxxxxxx 3 xx xxxxx "a dokumentace" xxxxxxx.

13. §7a včetně xxxxxxx zní:

"§7a

Žádost x xxxxxx společného povolení

(K §94x xxxx. 7 x §94x xxxx. 6 stavebního xxxxxx)

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x této xxxxxxxx.

(2) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx x xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 8 xx 11 k vyhlášce x xxxxxxxxxxx staveb.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxx xx xxxxxx xx formuláři, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, xxxxxxx xxxxxxx také přílohy xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 8 až 11 x xxxxxxxx x dokumentaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x xxxxxxx č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx obce, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx záměr xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vyhotoveních, xxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx objektů, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx x xxxxxxx souboru xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

14. X §8 xx xx konci odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jaderného xxxxxxxx x xxxx vazby xx xxxxx.".

15. X §9 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx řešení xxxxxxx,

x) další xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx napojení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

16. V §9 xx xx odstavec 2 vkládají xxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx znějí:

"(3) Xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx §96x xxxxxxxxxx xxxxxx nevydává xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx plánování, obsahuje xxxxx xxxxxxx podmínky x zabezpečení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx jaderného xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x katastrálním xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx staveb xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx skladby, xxxxx x účelu xxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx areálu, popřípadě xx xxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx staveb x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx, maximální výškové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx míst xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provoz areálu, x to kapacitních x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx a časových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx odpadních xxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx stavební xxxxx,

x) u dočasných xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxx jejich odstranění.

(5) X případě, kdy xxxxx §8 xxxx §56 xxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xx zákazů x xxxxxxx chráněných druhů xxxxxxx a živočichů. X případě, xxx xx xxxxx §32 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštních předpisů xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

17. X §9 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx situační výkres xxxxx příloh č. 1 až 5 x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx staveb. U xxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxx 1 000 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztahů podle xxxxxx x. 1 xx 5 k xxxxxxxx x dokumentaci xxxxxx.".

18. X §10 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx řešení xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) podmínky xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

19. X §10 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx které se xxxxx §96x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací x x xxxx x xxxxx územního plánování.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 5 se označují xxxx odstavce 4 xx 6.

20. X §10 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) X xxxxxxx, xxx podle §8 xxxx §56 zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxx závazné stanovisko, xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. V případě, xxx xx podle §32 zákona x xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".

21. X §10 odstavec 6 xxx:

"(6) Přílohou xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx využití území xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x xxxxxxxxxxx staveb.".

22. X §11 odstavce 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xx xxxxxxx situace x xxxxxxx katastrální xxxx, xxxxxxxxx vybraná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §12 odstavec 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx výsledek vyplývající x řešení xxxxxxx.".

24. X §13 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x závazné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, popřípadě výsledek xxxxxxxxxxx x řešení xxxxxxx.".

25. §13x včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 4 xxx:

"§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(X §94x xxxx. 7 x §94x xxxx. 8 xxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx schvaluje xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxx číslech x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx prostorového xxxxxx xxxxxx, zejména její xxxxxxxxxx xxxxxxxx, výšku x xxxx a xxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx na pozemku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx komplexnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx rozporů,

c) xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxx xxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxx napojení stavby xx xxxxxxxx xxxxxxxx x technickou infrastrukturu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uložení xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx platnosti, xx-xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon,

i) xxxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxx dočasných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx §8 xxxx §56 zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx příslušným xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxx xxxxxxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx, obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kácení dřevin xxxx povolení xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xx xxxxx §10 xxxx §32 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničním xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umisťovat x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxx povolení xxxxxxxx terénní úpravy, xxxxx by se xxxxxx xxxxxx snížila xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x niveletě xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx4), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení dále

a) xxxxx xxxxxxx toku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx, číslo xxxxxxxxxxxxxx pořadí xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx), xxxxx se xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx souvisejícího s xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x kód útvaru xxxxxxxxxx vod, pokud xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx týká xxxxxxx díla xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální.

4) §55 odst. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

26. V §13x xxxx. 2 xx slova "až 3" xxxxxxxxx slovy " , 2, 4, 6 x 7".

27. X §13x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních. Xxxx-xx obecní úřad xxxx, jehož území xx stavební xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx přikládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavebního xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jedno xxxxx xxxxxxxxxx. Další vyhotovení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy, xxxxxxxxxx xxxxxxx x dokumentace xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedlejší xxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

28. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx slova "A XXXXXXXX SOUHLAS".

29. Nadpis §15 xxx:

"Xxxxxxxx záměru

(K §96 xxxx. 11 xxxxxxxxxx xxxxxx)".

30. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxx".

31. X §15 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx".

32. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "X xxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx" a slova "xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".

33. X xxxxxxx §15x xx číslo "10" xxxxxxxxx xxxxxx "11".

34. X §15a odst. 2 se slova "x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací x" zrušují a xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx, xx se nevydává xxxxx §96x xxxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování.".

35. X §15x odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx katastrální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem.".

36. Xx §15x xx xxxxxxxx xxxx §15x x 15x, xxxxx xxxxxx nadpisů a xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 x 6 xxxxx:

"§15x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(X §96a xxxx. 7 stavebního xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx záměru xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx obsahové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 16 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §96 xxxx. 1 a 2 stavebního zákona x údaje x xxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxxx stanovisek x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx připojí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X formuláře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x. 16 k xxxx xxxxxxxx) a xxxxx povahy věci xxxxxxxxxxx podle §105 xxxx. 4 xx 8 xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx přikládá xx dvou vyhotoveních. Xxxx-xx obecní xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx stavební xxxxx xxxxxx, stavebním xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v působnosti xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx úřadu; xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx počtu připojuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavby není xxxxxxxxx stavební xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xx xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxx oznamováno xxxxx xxxx5), xxxxxxxxxxx připojí xxxx xxxxxxx, xxxxx xx předkládají k xxxxxxxx xxxxxxx díla xxxxx §15x odst. 2 vodního zákona, x xxxxxxxx podle Xxxxxxxxx xxxxxxxxx čištění xxx kategorie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx CE6) x xxxxxxxxxx xx kategorie, xxxxxx xxxxxxxxxx organizací.

§15c

Společný xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(X §96x xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Společný xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx stavebního xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, parcelních xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx stavební xxxxx uskutečněn,

d) vzdálenosti xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxx xxxx půdorysnou xxxxxxxx, xxxxx x xxxx x základní xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx údaje x souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xx závaznými xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxx podle §96x stavebního zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx také xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací x x xxxx x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx projektová dokumentace.

5) §15x xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx x. 90/2016 Xx., x posuzování shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dodávání xx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

37. V §18x xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "122" nahrazuje xxxxxx "119".

38. X §18x xxxx. 3 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

39. V §18x se za xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) V xxxxxxx, kdy xxxxx §56 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x živočichů. X xxxxxxx, xxx xx xxxxx §32 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.

40. §18h xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

41. Xxxxxx §18x xxx:

"Xxxxxxxxxx souhlas a xxxxxxxxxx

(X §122 x 122x stavebního zákona)".

42. X §18x se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx xxx užívání xxxxxx, xxxxx podle xxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx přiměřené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx závazného stanoviska xxxxxxxxx orgánu, popřípadě xxxxxxxx vyplývající z xxxxxx rozporů, a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany veřejných xxxxx.".

43. X §18x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozor stavebníka x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.".

&xxxx;44. X §18x odst. 1 písm. x) xxxx 9 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "(jméno, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx)".

45. Přílohy x. 1 až 10 znějí:

"Příloha x. 1 k xxxxxxxx x. 503/2006 Sb. >>>

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 503/2006 Xx. >>>

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce č. 503/2006 Xx. >>>

Xxxxxxx x. 6 k xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>

Xxxxxxx č. 7 k xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>

Xxxxxxx x. 9 k xxxxxxxx č. 503/2006 Xx. >>>

Příloha x. 10 x vyhlášce x. 503/2006 Xx. >>>".

46. Xxxxxxx x. 11 se xxxxxxx.

47. Xxxxxxx x. 12 xxx:

"Xxxxxxx č. 12 x xxxxxxxx x. 503/2006 Sb. >>>".

48. Xxxxxxx x. 14 x 15 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 14 k xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>

Xxxxxxx x. 15 x xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. >>>".

49. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 16, xxxxx zní:

"Příloha x. 16 x xxxxxxxx x. 503/2006 Sb. >>>".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 66/2018 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.4.2018.

Právní xxxxxxx x. 66/2018 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.