Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

405/2017 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o dokumentaci staveb Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV

INFORMACE

405

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxxx 2017,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 62/2013 Xx., a xxxxxxxx č. 169/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stavební xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx výměr

Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxx xxxxx §193 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 225/2017 Xx., a §92 xxxx. 1 xxxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx staveb

Čl. X

Xxxxxxxx č. 499/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 62/2013 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "(xxxx xxx "xxxxxx")".

2. X §1 odst. 1 xxxx. d) se xxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "územního rozhodnutí x stavebního" xxxxxxx.

3. X §1 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene f) xxxxxx xxxxx "projektové".

4. X §1 xxxx. 3 xx xxxxx "x xx dráze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx" zrušují x xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, stavby xxxxxx, xxxxxx, místních xxxxxxxxxx x veřejně přístupných xxxxxxxxx komunikací".

5. V xxxxxxx §1x se xxxxx "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "7" se xxxxxxxxx xxxxx "6 x §94x xxxx. 3".

6. X §1x se xxxxx "nebo zařízení" xxxxxxx.

7. X §1x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(2) Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx liniové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx technologických xxxxxxx xx stanoven x xxxxxxx č. 2 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxx a obsah xxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx dráhy xx xxxxxxxx x příloze x. 3 x xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxxx x xxxxx dokumentace xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxx stavby xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze x. 5 x xxxx xxxxxxxx.".

8. X xxxxxxx §1x xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxx "6 x §94x xxxx. 3".

9. X §1x xx xxxxx "2" nahrazuje xxxxxx "6".

10. X xxxxxxx §1x xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxx "6 a §94x xxxx. 3".

11. X §1x xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "7".

12. §1x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§1x

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X §94l xxxx. 7 a §94s xxxx. 6 stavebního xxxxxx)

(1) Rozsah x xxxxx dokumentace pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoven x xxxxxxx x. 8 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx liniové xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxx souvisejících technologických xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 9 k této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dráhy je xxxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dálnice, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoven x xxxxxxx x. 11 x xxxx xxxxxxxx.".

13. X xxxxxxx §2 se xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

14. X §2 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx číslem "12".

15. X nadpisu §3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Projektová xxxxxxxxxxx" a xxxxx "6" se xxxxxxxxx xxxxxx "7".

16. X §3 se xxxxx "6" xxxxxxxxx číslem "13".

17. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "14".

18. X §5 xx xxxxx "8" nahrazuje číslem "15".

19. X §6 xx číslo "9" xxxxxxxxx číslem "16".

20. Xx §6 xx xxxxxx nový §6x, xxxxx xxx:

"§6x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx projektová xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 xx 4 x 6 xx 15 x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat části X xx D, xxxxxxxxxxx zpracovaná podle xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce xxxx xxxx obsahovat xxxxx A xx X. K dokumentaci xxxx projektové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dokladová xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 se dále xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxx jednotlivých xxxxx a položek xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, charakteru xxxxxxxxxx změny vlivu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx stavby, xxxxxxxx technickému xxxxxxxxx, xxxxx využití, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxx. Položky xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stavba xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxx X xx C xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Část X xx xxx jednotlivé xxxxxx souboru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu xxxxxx.".

21. Xxxxxxx x. 1 xx 8 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 1 xx 7 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx:

X Xxxxxxxx zpráva

B Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Průvodní xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x stavbě

a) xxxxx stavby,

b) xxxxx xxxxxx - xxxxxx, xxxxx popisná, xxxxxxxxxxx xxxxx, parcelní čísla xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokončené xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx stavba, účel xxxxxxx stavby.

A.1.2 Xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, identifikační číslo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí x xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, adresa xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx autorizace,

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx zapsáni x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Členění stavby xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx technická xxxxxx

X.1 Popis xxxxx xxxxxx

x) charakteristika území x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx území, soulad xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x zastavěnost xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx plánovací dokumentací, x cíli x xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutích x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx,

x) xxxxx x závěry xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, hydrogeologický průzkum, xxxxxxxx xxxxxxxxxx průzkum xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx1),

x) poloha xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx okolí, xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx možnost xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx vazby stavby, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, související xxxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, na kterých xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stavby x xxxxxx užívání

a) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; u xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx dočasná xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezbariérové xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazných stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ochrana xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů1),

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, užitná plocha x předpokládané xxxxxxxx xxxxxxx a výroby, xxxxx funkčních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - potřeby x spotřeby médií x hmot, xxxxxxxxxxx x dešťovou vodou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x druhy xxxxxx x xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavby, xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx náklady xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx urbanistické a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) urbanismus - xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostorového řešení,

b) xxxxxxxxxxxxxxx řešení - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.2.3 Dispoziční, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením.

B.2.5 Xxxxxxxxxx xxx užívání xxxxxx

X.2.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.7 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2.8 Xxxxxx xxxxxxx bezpečnostního řešení

B.2.9 Xxxxxx energie x xxxxxxx xxxxxxx

X.2.10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x komunální xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx., x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx - vibrace, xxxx, xxxxxxxx xxxx.

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podloží,

b) ochrana xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ochrana xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx opatření,

f) xxxxxxx xxxx ostatními xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) připojovací xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

X.4 Dopravní xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přístupnost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace,

b) xxxxxxxx území na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx.

X.5 Xxxxxx vegetace x xxxxxxxxxxxxx terénních úprav

B.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx x xxxx,

x) vliv xx xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx památných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí x xxxxx v krajině xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území Xxxxxx 2000,

x) způsob xxxxxxxxxx podmínek závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) x případě záměrů xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závěrů x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, neuvádí xx xxxxxxxxx x xxxxx x), x), x) x x), neboť xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Ochrana xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.8 Xxxxxx organizace výstavby

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

b) xxxxxxx xxxxx staveniště a xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, demolice, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxxxx obchozí xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, požadavky xx xxxxxx nebo deponie xxxxx.

X.9 Xxxxxxx vodohospodářské xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx území.

C.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx použité xxxxxxxxxxx xxxx,

x) zákres xxxxxxxxxx xxxxxxx, požadovaného xxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx okolí. 

C.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkres

a) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, x xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 xxxx 1 : 5&xxxx;000, x xxxxx stavby, která xx xxxxxxxx památkou, x stavby v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x měřítku 1 : 200,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktura,

c) hranice xxxxxxx, xxxxxxxx čísla,

d) xxxxxxx řešeného území,

e) xxxxxxxxx výškopis a xxxxxxxxx,

x) vyznačení jednotlivých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stanovení nadmořské xxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (± 0, 00) x výšky upraveného xxxxxx; maximální výška xxxxxx,

x) navrhované xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dopravní xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, napojení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, památkové rezervace, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) geodetické xxxxx, určení souřadnic xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístupové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx požární xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X.4 Speciální xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle potřeby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxx, infrastruktury xxxx xxxxxxxxxxxxx inženýrských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sníženou xxxxxxxxxx pohybu nebo xxxxxxxxx a prvků xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx chráněných xxxxx XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx prvky, xxxxxxxx území apod.

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.2 Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx návaznost na xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx.

X.3 Základní xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů.

1. Závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx vlivů záměru xx životní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx životní prostředí x územní xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, přikládá xx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x xxxxxxx č. 4 x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ochrany a xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, bylo-li xxx xxxxxxxxx x závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx je dokumentace xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx výrobek xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xx stavby xxxxx §156 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx, x xxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx dopravní a xxxxxxxxx infrastruktury

4.1 Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, vyznačená xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Xxxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxx prací a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxx stanoviska, vyjádření, xxxxxxx, studie a xxxxxxxx jednání xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx pozdějších předpisů.

2) Xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčních xxxxxxx x státních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich používání, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 81/2011 Xx.

§12 x 13 xxxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13 xxxxxxxx x. 31/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx liniové stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx technologických xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Průvodní xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x stavbě

a) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x budov xxxxxx, xxxxx popisná,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - nová xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (fyzická osoba xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxxx sídla (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx osoba),

b) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx kterým xx zapsán x xxxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx autorizace,

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx kterým xxxx xxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxxxxx osob vedené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Členění xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva

B.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxx navrhované xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x vydané xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci,

c) informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx a x xxxxxx částech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, hydrogeologický xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx stavby xx odtokové xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

j) požadavky xx xxxxxxxxx dočasné x xxxxxx zábory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravní a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxx umísťuje,

n) xxxxxx pozemků podle xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezpečnostní pásmo.

B.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejího xxxxxxx

x) xxxx stavba nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x změny stavby xxxxx o jejich xxxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxx historického xxxxxxxx x výsledky statického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx užívání xxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xxx x v jakých xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - základní rozměry, xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxx stavby - xxxxxxx x spotřeby xxxxx x hmot, xxxxxxxxxxx x dešťovou xxxxx, celkové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x druhy xxxxxx x emisí xxxx.,

x) xxxxxxxx předpoklady xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

X.2.3 Základní xxxxxxxxx popis xxxxxx

X.2.4 Xxxxxxxx xxxxx technických x technologických zařízení

Zásady xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2.5 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení

B.2.6 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx x komunální prostředí

Zásady xxxxxx parametrů xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx stavby xx xxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx.

X.2.7 Xxxxxx xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředí

a) ochrana xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx bludnými xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) protipovodňová opatření,

f) xxxxxxx xxxx ostatními xxxxxx - vlivem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx metanu xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx infrastrukturu

a) napojovací xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a dopravní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x nimi v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozměry, xxxxxxxx kapacity x xxxxx.

X.4 Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx terénních xxxxx

X.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx

x) vliv na xxxxxxx prostředí - xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx x půda,

b) xxxx na přírodu x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x živočichů, xxxxxxxxx ekologických funkcí x xxxxx x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx chráněných xxxxx Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx-xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx omezení a xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, neuvádí xx xxxxxxxxx x xxxxx x), b), x) x x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

B.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx základních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx.

X.8 Xxxxxx organizace xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickou infrastrukturu,

b) xxxxxxx xxxxx staveniště x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx asanace, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx pro staveniště,

d) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trasy,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx přísun xxxx xxxxxxx xxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Situační výkres xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1 000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx dopravní x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

c) stávající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní pásma,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx

x) měřítko podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, x xxxxxxxxxx staveb 1 : 2 000 xx 1 : 5&xxxx;000,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a souběhy x xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) hranice xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) hranice xxxxxxxx území,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstraňovaných xxxxxx x technické infrastruktury,

g) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - x souvisejících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, napojení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vegetace,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stávající x xxxx ochranná a xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx dočasné x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx údaje, určení xxxxxxxxx vytyčovací sítě,

n) xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plochy xxx xxxxxxx techniku x zdroje požární xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxx požadavky objektů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, infrastruktury xxxx xxxxxxxxxxxxx inženýrských opatření, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - soustava xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXX 2000, územní xxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxxxxx půdorysy

D.2 Xxxxxxxxxxxxxxxx řezy

Charakteristické xxxx xxxxxx řezů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.3 Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zástavby xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v dokumentaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dotčených xxxxxx

2. Dokumentace vlivů xxxxxx na životní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x územní xxxxxx xxxx spojeno x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 x xxxxxxx x. 4 k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx předmět xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx stanoveno x xxxxxx zjišťovacího řízení.

3. Xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx staveb, xxxxx xxxxxxxx xx výrobek xxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxxxx zákona nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx například na xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Stanovisko xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx prací x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3 k vyhlášce x. 499/2006 Sb.

Rozsah x xxxxx dokumentace xxx vydání xxxxxxxxxx x umístění stavby xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx zpráva

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx objektů

K xxxxxxxxxxx se přikládá xxxxxxxxx část.

A Průvodní xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx údaje

A.1.1 Xxxxx o xxxxxx

x) xxxxx stavby,

b) xxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx, katastrální území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxxxx popisná,

c) předmět xxxxxxxxxxx - nová xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby, trvalá xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx v xxxxx celé sítě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxx o žadateli

a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx, pokud záměr xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, adresa sídla (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx osoba podnikající) xxxx obchodní firma xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, pod xxxxxx xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx kterým xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxx Xxxxxx komorou architektů xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení projektantů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

X.2 Xxxxxxx stavby xx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technologická xxxx - xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx technologická xxxxxxxx,

x) stavební část - xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x technické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x energetická xxxxxxxx,

x) xxxxxxx stavby x zařízení, které xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členění:

Členění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, spádovištní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhlasové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx požární x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dálkový xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zapojení xxxxxxxxx xxxxxx, dálkového xxxxxxxxx xxxxxx x závěsného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx technologie

Dispečerská xxxxxx technika, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trakčních xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, trakčních xxxxxxxxxxxxx), silnoproudá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spínacích xxxxxx, xxxxxxxxxxx transformačních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx technologie elektrických xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxx silnoproudu, napájení xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

Osobní xxxxxx, xxxxxxxxxxx výtahy, xxxxxxxxxx, měření a xxxxxxxx, automatický xxxxxx xxxxxx, elektrická požární xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx stavební xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx svršek x xxxxxx, xxxxxxxxxx, přejezdy, xxxxx, propustky x xxx, ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx (inženýrské xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx (voda, xxxx, kanalizace), tunely, xxxxxxx xxxxxxxxxx, kabelovody, xxxxxxxxx, protihlukové xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx objekty x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx objekty xxxxx (provozní, technologické, xxxxxxxx), xxxxxxxxxx nástupišť, xxxxxxxxxx xx nástupištích, xxxxxxxxxxxx protihluková xxxxxxxx, xxxxxxxxxx systém, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx vedení, xxxxxxxx xxxxxxx (měnírna, trakční xxxxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxx, spínací xxxxxxx - stavební xxxx, xxxxx xxxxx (elektrický, xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozvody xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx napětí, xxxxxxxxx x dálkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx stavby

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxx navrhované xxxxxx x charakterem xxxxx, xxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x souladu xxxxxx x územně plánovací xxxxxxxxxxx, x cíli x úkoly územního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o tom, xxx a x xxxxxx částech xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x hydrogeologická xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx zdrojů nerostů x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxx - geologický xxxxxxx, hydrogeologický průzkum, xxxxxxx xxxxxxx, stavebně xxxxxxxxx průzkum, xxxxxxxx xxxxxxxxxx průzkum xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů1),

h) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx okolní xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx okolí, vliv xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx asanace, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zemědělského půdního xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx,

x) územně xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xx stávající xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu x navrhované xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx kterých vznikne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx vazby xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, související xxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx popis xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) nová xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; u xxxxx xxxxxx údaje o xxxxxx současném xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx technického, xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx popis xxxxxxxx xxxxxxxx řešení stavby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx (xxxxxxx, staniční xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxx (navržené xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zařízeních).

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx z technických xxxxxxxxx xx xxxxxx x technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezbariérové xxxxxxx xxxxxx nebo souhlasu x odchylným řešením x xxxxxxxx xxxxxxxx x norem, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) informace x xxx, zda x x xxxxxx částech xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxx xxxxxxx stavby - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.,

x) základní předpoklady xxxxxxxx - časové xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, členění xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby.

B.2.2 Xxxxxxx urbanistické x xxxxxxxxxxxxxxx řešení

B.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řešení

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x xxxxx odpadů x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s vyzískaným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx veřejných xxxx xxxxxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby

Zásady xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx osobami xx sníženou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením.

B.2.5 Xxxxxxxxxx xxx užívání stavby

a) xxxxx xxxxxxx zásadních xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x norem ochrany xxxx vlivy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vedení,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx vlivu bludných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.6 Xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.7 Xxxxxxxx technický popis xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx stavu,

b) popis xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.2.8 Zásady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx energie x xxxxxxx xxxxxxx

X.2.10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podloží,

b) ochrana xxxx xxxxxxxx proudy,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) protipovodňová opatření,

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx metanu xxxx.

X.3 Připojení xxxxxx xx xxxxxxxxxx infrastrukturu

a) xxxxxxxxxx xxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozměry, xxxxxxxx kapacity x xxxxx.

X.4 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, provozní x dopravní xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxx traťové a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx dopravu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dynamický průběh xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx apod.), 

b) napojení xxxxx na stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx,

x) doprava x xxxxx,

x) pěší x xxxxxxxxxxx stezky.

B.5 Xxxxxx vegetace a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav

B.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxx ochrana

a) xxxx na životní xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx x xxxx,

x) xxxx xx přírodu a xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx památných xxxxxx, ochrana rostlin x živočichů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx chráněných xxxxx Xxxxxx 2000,

d) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a podmínky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

V případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx na životní xxxxxxxxx, neuvádí xx xxxxxxxxx x bodům x), x), x) x x), neboť xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí.

B.7 Ochrana xxxxxxxxxxxx

X.8 Xxxxxx organizace xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickou infrastrukturu,

b) xxxxxxx na stavbu xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trasy,

c) xxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trasy,

f) základní xxxxxxx zemních xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

x) xxxxx optimálního postupu xxxxxxxx (xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, výluky xxxx.),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (užívání), xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx přípravy x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Situační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 

x) měřítko 1 : 5&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) napojení xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx infrastrukturu,

c) stávající x navrhovaná ochranná x bezpečnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Katastrální xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vazeb a xxxxx na xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xxxx 1 : 500, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou x xxxxxxx 1 : 200,

x) stávající xxxxxx, dopravní a xxxxxxxxx infrastruktura,

c) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx území,

e) xxxxxxxxx výškopis a xxxxxxxxx,

x) vyznačení jednotlivých xxxxxxxxxx objektů xxxxxx xxxxx x odstraňovaných xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zpevněné xxxxxx, xxxxxxxx xx dopravní xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vegetace,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx apod.,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) základní xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx dráhy,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístupové komunikace x xxxxxxxx xxxxxx xxx požární techniku x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X. 4 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx výkresy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, technických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx inženýrských opatření, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx osobami xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo orientace x prvků xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx NATURA 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx prvky, xxxxxxxx xxxxx, xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řešení stavby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x urbanistické xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx dopravnímu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx objektů

Pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zařazení x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xx provede xxxxx xxxxx X. 2 Xxxxxxx stavby xx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx zpráva - xxxxxxxx xxxxxx, popis xxxxxxxxxx xxxxx, navrhované xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx typu xxxxxxxx, xxxxxxxx technických xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x prostorových požadavků xx jeho umístění x xxxxxxxxxx,

2. Výkresová xxxxxxxxxxx - výkresy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxx, xx zakreslením současného x xxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přehledného grafického xxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxx část

Pro xxxxx objekt xx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx zpráva - koncepce xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx xxxxxx, zdůvodnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx objektů, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx mezistavů x jejich řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx potřeby x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxx xx podrobností, xxxxx určí xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvalého x xxxxxxxxx záboru xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dotčení xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokládají xxxxxxx situace x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx řezy. U xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx minimálně xxxxxxxxxxxxxxxx půdorysy, charakteristické xxxx včetně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx správními xxxxxx xxxx příslušnými osobami x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněnými xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx

2. Dokumentace vlivů xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxx stavba xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx x posuzováním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 x xxxxxxx č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x celistvost evropsky xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx staveb, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx podle §156 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentace výrobce xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx možné xxxxxx dodržení požadavků xx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení, xxxxxxxxx například xx xxxxxxxxx výkrese

4.2 Stanovisko xxxxxxxxx nebo provozovatele x podmínkám xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.3. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxx výjimkách x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

4.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nezavedeného zařízení

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, posudky, studie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4) Xxxxxxxxx xxxxx x. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dálnice, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx výkresy

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) místo xxxxxx - xxxxxx, katastrální xxxxx, parcelní xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, čísla xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx stavba nebo xxxxx dokončené stavby, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx o xxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx

x) obchodní firma xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (právnická osoba).

A.1.3 Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) jméno, příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (právnická xxxxx),

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx zapsán x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx vedené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dokumentace xxxxxx xxxxx, pod xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Českou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

x) xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

X.2 Xxxxxxx xxxxxx xx objekty x xxxxxxxxx a technologická xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx člení xxxxx xxxxxx zásad:

a) odděleně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x technologické vybavení - stavební xxxxxxx x provozní soubory,

b) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx sdružují do xxxxxx xxxxxxxxxx číselnou xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx stavby xx xxxxx xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxxx stavebních xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozních xxxxxxx xxxx přičlenit xxxxxxxx xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx objektům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx řazení a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx základní xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

000

Xxxxxxx přípravy xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx objekty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přípravou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, trhací práce xxx přípravě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

100

Xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx xxxx vyvolané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace - xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx komunikace, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx apod. Do xxxx skupiny objektů xx xxxx zařadí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, protihlukové xxxx, xxxxx proti oslnění xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxx xxxx xxx objížďky x xxxxxxxx xxxxxxxx x zesilování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx zahrnou x xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušenství.

200

Mostní xxxxxxx x zdi

Všechny xxxxx xxxxxxxx objektů, xxxxx propustků, opěrné x xxxxxxx xxx.

300

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx objekty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx, dešťové xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx vodních xxxx, xxxxxxx nádrží, retenčních xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

400

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dopravního provozu xxxx.

500

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

600

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, galerie, kolektory, xxxxxxxx garáže x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členění na xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pomlčkou xx xxxxxxxxx číslem xxxxxxx (xxxxxxxxx 600 - 08).

660

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx objekty, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx drážního úřadu.

700

Objekty xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Patří xxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx 700 se xxxxxx xxxx protihlukové xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy budov x xxxxxx oplocení xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx přiřadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxx, které kompletují xxxxxxxx.

800

Xxxxxxx úpravy xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dřevin x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

900

Xxxxx xxxx objektů

Druh xxxxxxx, který není xxxxx nebo vhodné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx souborů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxx celé stavby x dalších okolností. Xxxxxxxx je to xxxxxxxx x evidenčních xxxxxx, lze xxxx xxxxxxxxx xxxx objektů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb, xxxxx xx xxxxx stavby.

A.3 Xxxxxx xxxxxxxxx podkladů

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x nezastavěné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx x xxxxxx provedených průzkumů x xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx varianty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, případně základní xxxxxxx, xxxxxxx ložisek xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx průzkum xxxx.,

x) xxxxxxx území xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxx xxxxx apod.,

i) xxxx stavby xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, ochrana okolí, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poměry v xxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxx, xxxxxxxx, kácení xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zábory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx technické podmínky - xxxxxxx možnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, možnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx vazby xxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyvolané, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx kterých se xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pásmo,

p) požadavky xx monitoringy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx stavby

B.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx užívání

a) xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx stavby; u xxxxx xxxxxx xxxxx x jejich současném xxxxx, závěry stavebně xxxxxxxxxxx, případně stavebně xxxxxxxxxxxx průzkumu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí; xxxxx x dotčené xxxxxxxxxx,

x) xxxx užívání xxxxxx,

x) xxxxxx nebo dočasná xxxxxx,

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x platných xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx x v xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ochrana stavby xxxxx jiných právních xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx parametry xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu x výroby, xxxxx xxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx.,

x) xxxxxxxx technické parametry xxxxxx - návrhová xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx apod.,

i) xxxxxxxx předpoklady výstavby - xxxxxxxxx výstavby, xxxxxx údaje x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x předání xxxxxx do užívání,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, doba xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Celkové xxxxxxxxxxxx x architektonické xxxxxx

X.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx koncepce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx objektů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x xxxxx odpadů x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx komunikačních xxxxxx x elektronického xxxxxxxxxxxxx zařízení veřejné xxxxxxxxxxx sítě.

B.2.4 Bezbariérové xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx osobami se xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx xxx užívání stavby

B.2.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jednotlivých xxxxxxxxx xx uvede xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X.2.7 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxx

X.2.8 Xxxxxx požárně bezpečnostního xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx xxxxxxx x tepelná xxxxxxx

X.2.10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.11 Xxxxxx ochrany xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředí

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxxxx seizmicitou,

d) ochrana xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, výkonové xxxxxxxx x xxxxx.

X.4 Dopravní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx a dopravní xxxxxxxxxxx

x) popis dopravního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx,

x) napojení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí a xxxx xxxxxxx

x) vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx x xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx x krajinu - ochrana xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stromů, xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x krajině xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazného stanoviska xxxxxxxxx vlivu xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx-xx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx spadajících xx xxxxxx zákona x integrované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povolení, xxxx-xx xxxxxx,

x) navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxx jiných právních xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx dokumentace podkladem xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxx xx informace x bodům x), x), x) a x), neboť jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Xxxxxx organizace xxxxxxxx

x) xxxxxxxx staveniště xx xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx související xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) bilance xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Situační výkresy

C.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1: 5&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx dopravní x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a bezpečnostní xxxxx,

x) vyznačení xxxxxx xxxxxxxxx území.

C.2 Katastrální xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx použité xxxxxxxxxxx xxxx,

x) zákres xxxxxxxxxx xxxxxxx, požadovaného xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vazeb x vlivů na xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx

x) měřítko 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, x rozsáhlých xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 xxxx 1 : 5&xxxx;000, u změny xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 200,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x technická xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstraňovaných staveb x xxxxxxxxx infrastruktury,

g) xxxxxxxxx xxxxx stavby,

h) xxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx infrastrukturu,

i) xxxxxx vegetace,

j) okótované xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x navrhovaná ochranná x bezpečnostní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx vody.

C.4 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovené xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx schopností xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx životního xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXX 2000, územní xxxxxx xxxxxxxxxx stability, významné xxxxxxxx xxxxx, chráněná xxxxx apod. Xxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

X Dokumentace xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, technických xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracovává xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v přiměřeném xxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx skupinu objektů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx samostatná dokumentace. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objektů se xxxxxxx podle části X. 2 Členění xxxxxx xx objekty x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, navrhované xxxxxx se xxxxxxxxxxx x návrhem xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně plošných x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zásadní xxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxx.

2. Výkresová xxxxxxxxxxx - výkresy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx objektů, xx xxxxxxxxxxx současného x xxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozlišení.

D.2 Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx provozní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výkonnost x xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxx součástí.

Pro xxxxx provozní soubor xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Provozní xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx k dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel, xxxxx x základní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zařízení x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx - půdorysy, řezy, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx část

1. Závazná xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x xxxxxxx x. 4 x zákonu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx lokality nebo xxxxx oblasti, bylo-li xxx xxxxxxxxx x xxxxxx zjišťovacího xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx zpracována xxx xxxxxx staveb, xxxxx xxxxxxxx je výrobek xxxxxx funkci stavby, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto výrobku x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx doklad, z xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby.

4. Stanoviska xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx napojení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x podmínkám xxxxxxx xxxxxx, provádění prací x činností x xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovaný xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diagnostické x dopravní průzkumy

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vedených x xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx souboru staveb x&xxxx;xxxxxx jaderného xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Průvodní xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x souboru xxxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, parcelní xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx dokumentace - xxxx stavba xxxx změna xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx stavba, účel xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx podnikající, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxxx xxxxx (právnická xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, obchodní firma, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, adresa xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx komorou architektů xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx architektů xxxx Xxxxxx komorou autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, x vyznačeným oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, zastavěné území x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx navrhovaného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, dosavadní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx území,

b) xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x vydané xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxxx xx využívání xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny podmínky xxxxxxxxx stanovisek dotčených xxxxxx,

x) výčet x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozborů - xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) ochrana xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů1),

g) xxxxxx xxxxxxxx x záplavovému xxxxx, poddolovanému území xxxx.,

x) xxxx stavby xx xxxxxx stavby x xxxxxxx, ochrana xxxxx, xxxx xxxxxx xx odtokové poměry x území,

i) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

j) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx,

x) územně xxxxxxxxx xxxxxxxx - zejména xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

l) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxx x xxxxx zařazených xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx umístěním xxxxxxx xxxxxx.

X.2 Xxxxxxx popis xxxxxxx staveb

B.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokončené stavby; x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx technického, případně xxxxxxxx historického průzkumu x xxxxxxxx statického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souboru xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ochrana xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x xxxxx xxxxxx x xxxxx apod.,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, členění xx xxxxx,

x) orientační náklady.

B.2.2 Xxxxx xxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx trvalých staveb x ploch xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx,

x) určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalých xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, umisťovaných uvnitř xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx areál xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v areálu xxxxxxxxx zařízení - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx ploše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x umístění trvalých xxxxxx,

x) maximální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxxxxx podlaží xxxx xxxx převažující xxxxx xxxxxx jaderného xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení - pokud je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.3 Ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) kapacitní x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxx, emise, imise, xxxxxx.

X.2.4 Xxxxxxxx a xxxxxxxxx infrastruktura

a) xxxxxxxx xxxxxx jaderného xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx jaderného xxxxxxxx xx technickou xxxxxxxxxxxxxx, například přívodní xxxx technologické a xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx odvod xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X.2.5 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace.

B.2.5.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxx, xxxxxxxx, technické xxxxxxxxxxx staveb

B.2.5.2 Koncepce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb x xxxxxx jaderného xxxxxxxx

X.2.5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx koncepce xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikací x nástupních xxxxx xxx požární techniku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x majetku x specifikace podmínek, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stupních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x specifikace podmínek, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stupních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeními včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxx budou dodrženy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nutnosti xxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umístění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odstupových, xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stupních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.2.5.4 Koncepce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentací pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx, požadavky xx pracovní a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.2.5.5 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souboru xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnějšího xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x podloží, xxxxxx proudy, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx účinky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx apod.

B.2.5.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravní infrastruktury x xxxxxxx xx xxxxxxxxx evakuace xxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dekontaminace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx staveb xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxx xxxxx x xxxxxx vazby xx xxxxxxxxx xxxxxxx staveb,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxx xxxx evakuační xxxxx x xxxxx provedení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zasahujících xxxx,

x) xxxxxxxxxxx podmínek, které xxxxx dodrženy v xxxxxxx stupních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx - technické zajištění xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx - varování, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou dodrženy x dalších stupních xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x připravovanými xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx souvisejících a xxxxxxxxxx investic.

B.3 Popis xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, voda, xxxxxx a xxxx,

x) xxxx na xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stromů, ochrana xxxxxxx a živočichů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx soustavu chráněných xxxxx Xxxxxx 2000,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx spadajících do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) navrhovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x), b), x) x e), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů záměru xx životní prostředí.

B.4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výškové xxxxxxx xxx dočasné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx technologických,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) ochrana okolí xxxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxxx asanace, xxxxxxxx, kácení xxxxxx,

x) xxxxxxxxx dočasné x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trasy.

C Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx širších vztahů

a) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xx 1 : 50 000,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) měřítko podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx pozemku,

c) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkres

a) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, x xxxxxxxxxx xxxxxxx staveb 1 : 2 000 xxxx 1 : 5&xxxx;000,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) hranice xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) napojení xx dopravní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) napojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx apod.,

h) maximální xxxxxxx x trvalé xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxx xxxx,

x) odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostorů.

Dokladová část

Dokladová xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Závazná xxxxxxxxxx, stanoviska, rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů

2. Xxxxxxxxxxx vlivů záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, přikládá xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx

3.1 Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx napojení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

3.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x podmínkám zřízení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x činností x xxxxxxxxx ochranných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

Příloha x. 6 k xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx zpráva

B Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx objektů

K xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx část.

A Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx využití xxxxx,

x) místo - xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxxxx (druh, xxxx xxxxxx).

X.1.2 Údaje o xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx osoba) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx záměr xxxxxxx x xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) nebo

c) obchodní xxxxx nebo název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx sídla (právnická xxxxx).

X.1.3 Údaje x xxxxxxxxxxxx dokumentace

a) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxx xxxxxxxxx (fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně čísla, xxx xxxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dokumentace xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx specializací xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxx vstupních xxxxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Popis a xxxxxxxxxx území

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, dosavadní xxxxxxx x zastavěnost xxxxx,

x) údaje o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, s xxxx x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxxx xx využívání xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx a x xxxxxx částech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

e) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxxxxx průzkum, xxxxxxxxxxxxxxx průzkum, stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů1),

g) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poloha xxxxxxxx x záplavovému xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x časové xxxxx, xxxxxxxxxxx, vyvolané, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx území,

l) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ochranné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x záměru, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx okolí,

b) zdůvodnění xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx území z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx území,

f) xxxxxx xxxxxxx dotčeného území xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxx, eroze x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx z podloží, xxxx, xxxxx, odpady xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx využití xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx infrastrukturu

B.4 Xxxxxxxx xxxxxx

X.5 Řešení xxxxxxxx

X.6 Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxx xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, odpady x xxxx,

x) xxxx xx přírodu x xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x krajině xxxx.,

x) xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx režimu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naplnění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx vydáno,

f) xxxxxxxxxx ochranná x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x), x), d) x x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí.

B.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Situační xxxxxxx

X.1 Situační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) měřítko 1 : 1&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx struktuře xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx hranic xxxxx x xxxxx využitím,

c) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx okolí.

C.3 Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 500 nebo 1 : 1&xxxx;000, x xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 nebo 1 : 5&xxxx;000,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) hranice xxxxxxx, parcelní čísla,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x polohopis,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající a xxxxxxxxxx ochranná x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.

X Dokumentace xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dokumentující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx území; xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx navržené xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x vyznačením xxxxxxx xxxxxx vody; zákres xxxxxx odvodnění území x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx apod.

Dokladová xxxx

Xxxxxxxxx část obsahuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx správními xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx

2. Dokumentace vlivů xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxx posuzování vlivů xx životní prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx životní prostředí xxxxx §10 xxxx. 3 a xxxxxxx x. 4 x xxxxxx o posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné lokality xxxx xxxxx oblasti, xxxx-xx xxx stanoveno x závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx, xxxxxxxxx například xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4. Geodetický xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx3)

5. Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx přikládá dokladová xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Údaje x xxxxxx

x) název xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - adresa, čísla xxxxxxx, xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx čísla pozemků,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx dokončené stavby, xxxxxx nebo dočasná xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Údaje x xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx osoba) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxxx (xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx, pokud záměr xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx činností) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentace

a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (právnická xxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx projektanta xxxxxx xxxxx, xxx kterým xx zapsán v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxx nebo Českou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků činných xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx xxxxxx jsou xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx specializací xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na území

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx

x) charakteristika xxxxx, pozemků x xxxxxx na nich, xxxxxxxxx zemí x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx území, dosavadní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování,

c) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území,

d) xxxxxxxxx x xxx, xxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny podmínky xxxxxxxxx stanovisek dotčených xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxxxxx průzkum, hydrogeologický xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) ochrana xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) údaje x odtokových xxxxxxxx,

x) xxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxx území, poddolovanému xxxxx apod.,

i) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) věcné x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx území,

l) seznam xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx pásmo.

B.2 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlivu xxxxxxx stavby xx xxxxx

X.2.1 Základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x změny x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; x změny xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx stavebně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx historického xxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxx, zda x x jakých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů1),

f) xxxxxx xxxxxxx území xxxx negativními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stavby,

g) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx velikosti xxxx.,

x) základní xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx médií x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, třída xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx ochrany x xxxxxxxx území x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby,

j) základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx údaje o xxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xx xxxxx.

X.3 Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, přeložky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x délky.

B.4 Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx infrastrukturu

a) popis xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx infrastrukturu,

c) doprava x xxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxx x řešení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

X.6 Popis xxxxx vlivu užívání xxxxxx na životní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

x) vliv na xxxxxxx prostředí - xxxxxxx, xxxx, voda, xxxxxx a xxxx,

x) xxxx xx přírodu x krajinu - xxxxxxx dřevin, ochrana xxxxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí x vazeb x xxxxxxx apod.,

c) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Natura 2000,

x) xxxxxx zohlednění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci základní xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx povolení, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx podkladem xxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxx xx informace k xxxxx x), b), x) x x), xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí.

B.7 Xxxxx xxxxx vlivu xxxxxxx stavby na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X.8 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Situační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xx 1 : 50 000,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ochranná a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx dotčeného území.

C.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy,

b) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx užívání,

c) xxxxxxxxx xxxxx x vlivů xx xxxxx.

X.3 Koordinační xxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxx změnou

a) měřítko 1 : 500 xxxx 1 : 1&xxxx;000, x rozsáhlých xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 nebo 1 : 5&xxxx;000,

x) hranice xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkové xxxx xxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu x xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, řezy, xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx správními xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dotčených xxxxxx

2. Dokumentace vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x posuzováním vlivů xx životní prostředí, xxxxxxxx se dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx posouzení vlivů xx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality nebo xxxxx oblasti, xxxx-xx xxx stanoveno x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx vlastníků veřejné xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vyznačená xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, studie x xxxxxxxx jednání xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 8 k vyhlášce x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Dokumentace xxxxxxx x technických a xxxxxxxxxxxxxxx zařízení

K xxxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - adresa, xxxxx xxxxxxx, katastrální území, xxxxxxxx xxxxx pozemků,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) xxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx xxxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx architektů xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě specializací xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Českou komorou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, s vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxxx na objekty x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Popis xxxxx stavby

a) charakteristika xxxxx a stavebního xxxxxxx, zastavěné xxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x charakterem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx území,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx provedených průzkumů x xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, hydrogeologický xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx apod.,

f) ochrana xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů1),

g) poloha xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, poddolovanému území xxxx.,

x) vliv xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, vliv stavby xx odtokové xxxxxx x xxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dočasné x trvalé zábory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) územně xxxxxxxxx xxxxxxxx - zejména xxxxxxx napojení na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyvolané, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, na kterých xx xxxxxx umísťuje x provádí,

n) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ochranné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; u xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxx současném xxxxx, závěry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx dočasná stavba,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x technických xxxxxxxxx na stavby x xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx x x jakých xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby - xxxxxxxxx plocha, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jednotek x xxxxxx velikosti xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx médií x hmot, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x emisí, xxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti budov xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Celkové xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řešení

a) xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, kompozice xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - kompozice xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení.

B.2.3 Celkové xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx přístupnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se sníženou xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx zdravotním postižením.

B.2.5 Xxxxxxxxxx xxx užívání xxxxxx

X.2.6 Základní charakteristika xxxxxxx

x) stavební xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) mechanická xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

X.2.7 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.8 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrana

B.2.10 Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - větrání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, zásobování xxxxx, odpadů xxxx., x dále xxxxxx xxxxxx vlivu xxxxxx xx okolí - xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx.

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředí

a) xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx x podloží,

b) xxxxxxx před bludnými xxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx účinky - vliv poddolování, xxxxxx metanu xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) připojovací xxxxxxx, výkonové kapacity x délky.

B.4 Xxxxxxxx xxxxxx

x) popis dopravního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x užívání stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) doprava v xxxxx,

x) pěší a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx a souvisejících xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) biotechnická opatření.

B.6 Xxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, voda, xxxxxx x půda,

b) xxxx xx přírodu a xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, ochrana památných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x živočichů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x krajině xxxx.,

x) vliv na xxxxxxxx xxxxxxxxxx území Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx xxxxxxxx parametry xxxxxxx naplnění xxxxxx x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx integrované xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ochranná a xxxxxxxxxxxx pásma, rozsah xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, neuvádí xx xxxxxxxxx x xxxxx x), x), x) x e), neboť xxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

B.7 Ochrana xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx médií a xxxx, jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) napojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) vliv xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x pozemky,

e) xxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx bezbariérové xxxxxxx trasy,

h) maximální xxxxxxxxxxx množství a xxxxx odpadů a xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx zemin,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx užívání výstavbou xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovení speciálních xxxxxxxx pro provádění xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx proti účinkům xxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxx apod.,

o) postup xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) měřítko 1 : 1&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ochranná a xxxxxxxxxxxx pásma,

d) vyznačení xxxxxx xxxxxxxxx území.

C.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx použité xxxxxxxxxxx mapy,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx a vlivů xx xxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) měřítko 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, x rozsáhlých xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 nebo 1 : 5 000, u xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 200,

x) stávající xxxxxx, dopravní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) hranice xxxxxxx, parcelní čísla,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a odstraňovaných xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxx xxxxx 1. nadzemního xxxxxxx x budov (± 0, 00) x výšky upraveného xxxxxx; maximální xxxxx xxxxxx,

x) navrhované xxxxxxxxxx x zpevněné xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) řešení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx, xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx zóny xxxx.,

x) xxxxxxxxx dočasné x xxxxxx zábory,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sond,

o) geodetické xxxxx, xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odstupové vzdálenosti xxxxxx vymezení požárně xxxxxxxxxxxx prostorů, přístupové xxxxxxxxxx x nástupní xxxxxx pro požární xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vhodném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx sítí, infrastruktury xxxx souvisejících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bezbariérových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxx xx sníženou xxxxxxxxxx pohybu nebo xxxxxxxxx x prvků xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx území XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x souborech xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x následujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.1.1 Xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - architektonické, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx technika, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx - xxxx, xxxxxxx - xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx norem.

b) Xxxxxxxxx xxxx - výkresy xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx kótami xxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí, xxxxxx x obvodových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stavby; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výměrou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx základním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně řezů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx založení navrhované xxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteristického xxxxxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxx základního výškového xxxxxx, barevností a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povrchů; xxxxxxx dokumentující xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krajiny.

D.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxx zpráva - xxxxx navrženého konstrukčního xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlavní konstrukční xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx stavební xxxx; xxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx prací, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sousední xxxxxx; xxxxxx pro provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prostupů; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konstrukcí; xxxxxx xxxxxxxxx podkladů, xxxxx, xxxxxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx, xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx zobrazeny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; tvar xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx dílců montované xxxxxxxx xxxxxxxxxx; výkresy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx apod.

c) Xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx podklady - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx o zatíženích x xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx koncepčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx konstrukce; stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx konstrukce xxxxxx xxxxxx založení; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dynamické xxxxxxxx.

X.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx určí xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx základní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Uvede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x systémy.

Dokumentace se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zejména:

- zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx x vytápění, chlazení,

- xxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx elektrotechnika,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx technická xxxxxxxx,

- vyhrazená požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx společných xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje:

a) Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; výchozí xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxx - zadání; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx - výpočtové xxxxxxxxx venkovního vzduchu - xxxx, léto; xxxxxxxxxx mikroklimatické xxxxxxxx - xxxxx, letní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx x škodlivinách xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx - počet xxxx, xxxxxxx ztráty, xxxxxxx xxxxxx apod., xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, popis xxxxxx a uspřádání xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx hmot; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx projektanta xxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Výkresovou xxxx - umístění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru na xxxxxx umístění xx xxxxxx; xxxxxxxx přehledová xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx technologická xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x technické specifikace - xxxxxx rozhodujících xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx energie apod.; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavků.

D.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx lze xxxxxx xx provozní xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx technologická zařízení xxxx například:

- přívodní xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx energie, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, rozvody xxxxx xxxx., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury,

- zařízení xxxxxxxxxx x horizontální xxxxxxx osob x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x další.

Dokumentace xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx souborech x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx obsah a xxxxxx dokumentace xx xxxxxx xxxx maximální x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podkladů; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, surovin x množství xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx technologického xxxxxxxx - xxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx skladového xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx, vliv xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxx energií, xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx požadavků x xxxx napojení, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx část - xxxxxxxx pouze xxxxxxxx x uspořádání rozhodujících xxxxxxxx, strojů, základních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx apod.; základní xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx umístění xx xxxxxx, xxxxxxxx přehledová xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, půdorysy páteřních xxxxxxxxxx x kabelových xxxxxxx v jednočárovém xxxxxxxxx, připojovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx prvky xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladující xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx strojů a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx, řezy, zpravidla x xxxxxxx 1 : 100.

c) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx rozhodujících xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonových xxxxxxxxx x souvisejících požadavků.

Dokladová xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx

Xxxxx stavba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x společné xxxxxx bude xxxxxxx x posuzováním xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x zákonu x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx předmět xxxxxxx x celistvost evropsky xxxxxxxx lokality nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx stanoveno x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je výrobek xxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxx dovozce, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

4. Stanoviska xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury

4.1 Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx výkrese

4.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x podmínkám xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásmech xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnost zpracovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx5)

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti budovy xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxx6)

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, posudky, xxxxxx x výsledky xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

5) Xxxxx č. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. 298/2005 Xx., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Xxxxx x. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

22. Xx přílohu č. 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 9 až 15, xxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx x. 499/2006 Sb.

Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx technologických xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx výkresy

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx část.

A Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, čísla xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxxxx - nová xxxxxx xxxx xxxxx dokončené xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx stavba, xxxx xxxxxxx stavby.

A.1.2 Údaje x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx osoba).

A.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (fyzická osoba xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) jméno x xxxxxxxx hlavního projektanta xxxxxx čísla, xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vedené Xxxxxx xxxxxxx architektů xxxx Xxxxxx komorou autorizovaných xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx dokumentace včetně xxxxx, xxx kterým xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxx Českou komorou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich autorizace.

A.2 Xxxxxxx stavby xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x technologická xxxxxxxx

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx podkladů

B Xxxxxxxx technická zpráva

B.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxx xxxxxxx a průběhu xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx x územně plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxx x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx informace x xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentaci,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutích x povolení xxxxxxx x obecných požadavků xx využívání xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx a v xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) výčet x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) poloha xxxxxxxx x záplavovému xxxxx, poddolovanému xxxxx xxxx.,

x) xxxx stavby xx xxxxxx xxxxxx x pozemky, ochrana xxxxx, vliv xxxxxx xx odtokové xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

j) xxxxxxxxx xx maximální xxxxxxx x trvalé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx technické xxxxxxxx - zejména xxxxxxx napojení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, podmiňující, vyvolané, xxxxxxxxxxx investice,

m) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na kterých xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pásmo,

n) meteorologické x xxxxxxxxxx údaje.

B.2 Xxxxxxx xxxxx stavby

B.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejího užívání

a) xxxx stavba nebo xxxxx dokončené stavby; x xxxxx stavby xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, závěry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výsledky statického xxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí,

b) xxxx užívání stavby,

c) xxxxxx xxxx dočasná xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxx, zda x x jakých xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx stavby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů1),

g) xxxxxxxxxx parametry xxxxxx - množství dopravovaného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx apod.,

h) základní xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x hmot, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx údaje o xxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xx etapy,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavby

B.2.3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.2.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x spotřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2.5 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.6 Hygienické xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx x komunální prostředí

Zásady xxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxx řešení xxxxx xxxxxx xx okolí - vibrace, xxxx, xxxxxxxx xxxx.

X.2.7 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx, výskyt xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx infrastrukturu

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s nimi x případě, xxx xx xxxxxx umístěna x ochranném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx infrastruktury,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x délky.

B.4 Dopravní xxxxxx

x) popis dopravního xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přístupnost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sníženou xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.5 Řešení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X.6 Popis xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

x) xxxx na xxxxxxx prostředí - xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx x půda,

b) xxxx xx přírodu x xxxxxxx - xxxxxxx dřevin, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx apod.,

c) xxxx xx soustavu xxxxxxxxxx xxxxx Natura 2000,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách xxxx xxxxxxxxxxx povolení, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ochranná x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx omezení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, neuvádí xx informace x xxxxx a), b), x) x x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní prostředí.

B.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.8 Xxxxxx organizace xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx staveniště,

c) xxxxxxxx staveniště na xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stavby a xxxxxxx,

x) xxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx související xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x emisí xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zemních prací, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) zásady xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, opatření proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx apod.,

o) xxxxxx xxxxxxxx, rozhodující xxxxx termíny.

B.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řešení

C Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx výkres xxxxxxx vztahů

a) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) zákres xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající x xxxxxxxxxx ochranná x bezpečnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx stavebního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx na okolí.

C.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 5&xxxx;000,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx stavbami technické x dopravní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx v xxxxxxx, xxx je stavba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) vyznačení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx upraveného xxxxxx,

x) navrhované komunikace x xxxxxxxx plochy, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx apod.,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) vyznačení xxxxxxxxxxxxxx sond,

o) xxxxxxxxxx xxxxx, určení souřadnic xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyznačením xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx výkresy xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxx, infrastruktury xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bezbariérových xxxxxxxx pro přístupnost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a prvků xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx chráněných území XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx území xxxx.

X Xxxxxxxxxxx liniové xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx objektu

Schematické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, charakteristické xxxxxxxx - objekty, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálů x xxxxxxx - základy, xxxxxx, vodiče, stavební xxxx, stavebně-technické xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx dokumentace xxx provádění stavby, x xxxxx podklady x xxxxxxx technické xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.1.1 Xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx.

X.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.2 Dokumentace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů vydané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x společné xxxxxx xxxx xxxxxxx x posuzováním xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí xxxxx §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x zákonu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxx posouzení vlivů xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, bylo-li xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx je xxxxxxxxxxx zpracována pro xxxxxx staveb, jehož xxxxxxxx xx výrobek xxxxxx funkci xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx shodu xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x požadavky xx xxxxxx podle §156 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx dodržení požadavků xx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury

4.1 Xxxxxxxxxx vlastníků veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx, xxxxxxxxx například xx xxxxxxxxx výkrese

4.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatele x podmínkám xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovaný xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx3)

6. Projekt zpracovaný xxxxxxx projektantem5)

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií6)

8. Ostatní xxxxxxxxxx, vyjádření, xxxxxxx, xxxxxx x výsledky xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

Příloha x. 10 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx zpráva

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení

K xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x stavbě

a) xxxxx xxxxxx,

x) místo stavby (xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, čísla popisná),

c) xxxxxxx dokumentace - xxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokončené stavby, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, účel xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Údaje x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení x místo xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx) nebo

c) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxxx sídla (právnická xxxxx).

X.1.3 Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx podnikající, pokud xxxxx souvisí x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx firma xxxx název, identifikační xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx kterým xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Českou xxxxxxx autorizovaných inženýrů x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx kterým xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx architektů xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, x vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx projektantů xxxxxxxxxxx přikládané x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

X.2 Xxxxxxx stavby xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx - inženýrské xxxxxxx, xxxxxxx stavební objekty x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx části,

d) objekty xxxxxxxxxxx technicko-bezpečnostní zkoušce - seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx interoperability, xxxxx xx xxxxxx xxxx, x členění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx7).

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxxxxx technická xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxx pozemku, zastavěné xxxxx x nezastavěné xxxxx, soulad xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxxxx xxxxxxx x zastavěnost xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx s územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území,

d) xxxxxxxxx x xxx, xxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněny xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, geomorfologická x xxxxxxxxxxxxxxx charakteristika, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx x závěry xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxx - geologický xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx průzkum, xxxxxxx průzkum, stavebně xxxxxxxxx průzkum, stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx apod.,

g) xxxx xxxxxx xx okolní xxxxxx a pozemky, xxxxxxx okolí, xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dřevin,

i) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podmínky - xxxxxxx možnost napojení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí, xxxxxxx bezbariérového přístupu x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a časové xxxxx xxxxxx, podmiňující, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ochranné xxxx xxxxxxxxxxxx pásmo.

B.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby; x změny stavby xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxxx technického, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx statického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx objektu - xxxxxxxxx dráhy, xxxxxxx xxxx, staničení xxxx.,

x) účel xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxx stavba,

d) celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx parametrů xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx stavby (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx), navrhované kapacity xxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxx (xxxxxxxx traťové xxxxxxxxx, xxxxxxxx polohy xxxxxxxx x zastávek, xxxxxxxx xxxxx o provozu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxxx požadavků xx stavby x xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x platných xxxxxxxx x xxxxx x souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x použitím xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) informace x xxx, zda a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

g) xxxxxxx xxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) základní xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x hmot, xxxxxxxxxxx x dešťovou xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x emisí, xxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, členění xx xxxxx,

x) základní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx staveb x xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejich xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x architektonické xxxxxx

x) urbanistické xxxxxx - kompozice xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) architektonické xxxxxx - xxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.2.3 Celkové technické xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xx skupinách xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx objektech - xxxxxx xxxxx x statických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xx působící xxxxxx xx xxxxxxxx poškození xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx užitkové xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx technického maxima,

c) xxxxxxx spotřeba xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x emisí, xxxxxx xxxxxxxxx s vyzískaným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx.

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx schopností xxxxxx nebo orientace, xxxxxx xxxxxxxxx zvláštních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxx x podmínkách xxx výkon xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx při xxxxxxx stavby

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx opatření proti xxxxx bludných xxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx průzkumů.

B.2.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx stávajícího xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx řešení,

c) xxxxxxxxxxx výpočty - xxxxxxxx energie xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx napájecích xxxxxx x podklady xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zpětné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx omezování xxxxxxxx xxxxx, kontrola bilance xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.7 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stavebních objektů

a) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) stručný xxxxx xxxxxxxxxx řešení.

B.2.8 Zásady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx energie x tepelná xxxxxxx

X.2.10 Xxxxxxxxxx řešení stavby, xxxxxxxxx na pracovní xxxxxxxxx

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnějšího prostředí

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxxxxx před bludnými xxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ostatní xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx apod.

B.3 Xxxxxxxxx stavby na xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x délky,

c) popis xxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osobami xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx, doprava x xxxxx, pěší a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.4 Základní xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx technologie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy xx xxxx stavby,

c) xxxxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx staničního a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kolejových xxxxxxxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) terénní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, protierozní xxxxxxxx.

X.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxx ochrana

a) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx x xxxx,

x) vliv xx přírodu a xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx památných xxxxxx, ochrana xxxxxxx x živočichů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí x xxxxx x krajině xxxx.,

x) xxxx na xxxxxxxx chráněných xxxxx Xxxxxx 2000,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx vydáno,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxx xxxxxxx a podmínky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě, xx je dokumentace xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x stavební xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, neuvádí se xxxxxxxxx x xxxxx x), b), x) x e), neboť xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Ochrana xxxxxxxxxxxx

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

B.8.1 Technická xxxxxx

x) potřeby x xxxxxxxx rozhodujících xxxxx x xxxx, jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx infrastrukturu,

d) xxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx související xxxxxxx, xxxxxxxx, kácení xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx produkovaná xxxxxxxx x druhy xxxxxx x emisí xxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx prací, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx zemin,

j) xxxxxxx životního prostředí xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) úpravy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pro dopravní xxxxxxxxxx opatření,

n) stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dopravy,

q) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.8.2 Výkresy

Situace xx xxxxxxxxxxx xxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zakreslují v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x koordinační xxxxxxx xxxxxx (xxxx X). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zařízení staveniště, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxx.

X.8.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx stavby xx dnech nebo xxxxxxx. Časový plán xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx technologických xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaných xxxxxxxxxx časů x xxxxxxx lhůty xxxxxxxx.

X.8.4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx postupů xxxxxxx xxx stavbě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x staveb, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolejí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.8.5 Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx získaných xxxxxxx, hmot xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přesuny xxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx širších vztahů

a) xxxxxxx 1:5 000 xx 1:50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní pásma,

d) xxxxxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) měřítko xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx stavebního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx na okolí. 

C.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xxxx 1 : 500, x xxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 200; xxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx polohového xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, dopravní a xxxxxxxxx infrastruktura, křížení xx xxxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx x xxxxxxx, xxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x polohopis,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dráhy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) maximální xxxxx staveb,

h) navrhované xxxxxxxxxx x zpevněné xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - x souvisejících technologických xxxxxxx, napojení stavby xx technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vegetace,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vytyčovací xxxx,

x) vyznačení stávající x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) vyznačení xxxxxxxxxxxxxxx hranic xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx staveb,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx vjezdu,

q) odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X.4 Xxxxxxxxx výkresy

Situační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vhodném měřítku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx, technologických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx sítí, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x užívání stavby xxxxxxx xx sníženou xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředí - xxxxxxxx chráněných území XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxx xxxxxxxx prvky, xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, umístění xxxxxx xxxxxxxx x urbanistické xxxxxxxxx xxxxx, vztah x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, chráněným xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x označení jednotlivých xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx X.2 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení.

D.1 Xxxxxxxxxxxxx část

Pro každý xxxxxx se xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx zpráva, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x zdůvodnění xxxxxxxxxx technického xxxxxx x xxxxxxxx technických xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x péči x xxxxxxx prostředí x xx vztahu k xxxxxxx,

x) odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx ostatní objekty,

g) xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx výpočty xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx X,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, vzorových xxxxx apod.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

X.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení,

f) indikátory xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

X.1.2 Sdělovací xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) integrovaná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx optický xxxxx, xxxxxxx optický xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx kabelu x závěsného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) traťové radiové xxxxxxx,

x) jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.3 Silnoproudá xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx řídící xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozvoden xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (energetika),

c) xxxxxxxxxxx technologie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (měníren, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spínacích xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx transformačních xxxxxx xxxxxxxx napětí, xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení,

g) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z trakčního xxxxxx.

X.1.4 Ostatní technologická xxxxxxxx

x) osobní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxxxx požární signalizace.

Ostatní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx zařazeny xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.2 Xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) popis x xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technického xxxxxx a hlavních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xx vztahu x péči x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxx,

x) statická posouzení, xxxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technickými xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, hydrotechnické x xxxx xxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zadavatele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x navrženým řešením, xxxxx xx technickými xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x předpisů, uvedení xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx listů xxxx. x uvedení xxxxxx závaznosti pro xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx stavby,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vliv na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx projednání,

k) xxxxxx o zapracování xxxxxxxx průzkumů,

l) xxxxxxxxx xx ostatní objekty (xxxxxx xxxxxxxxxx, popis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx - xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx investice),

m) na xxxxxxxxxxxxx územích doplnit xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxxxx monitoring,

o) xxxxxxxxx xx měření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx dokumentace

Stavební část xx člení xx xxxxxx objektů následovně:

D.2.1 Xxxxxxxxxx objekty

a) kolejový xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - inženýrské xxxx x xxxxxxxxxxxxxx objekty,

f) xxxxxxxx xxxxxx - xxxx, plyn, xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, kolektory,

j) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.2 Pozemní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebních xxxxxxx

x) pozemní xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx,

- stavebně-konstrukční řešení,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vnitřní plynovod, xxxxxxx xxxxxxx, vytápění, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvody,

- xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nástupišť, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx x energetická xxxxxxxx

x) trakční xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

- xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx technická xxxxxxxxx, vnitřní plynovod, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, umělé xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vytápění, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxxx rozvody,

- xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx budov,

d) xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a dálkové xxxxxxxx odpojovačů,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx objekty stavební xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx skupin.

D.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

1. Závazná stanoviska, xxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů

2. Xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx životní prostředí

Pokud xxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x společné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx na životní xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx

Xxxxx je dokumentace xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx výrobek xxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx shodu vlastností xxxxxx výrobku x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §156 stavebního xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, z xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Xxxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxx prací a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů

4.3 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x udělených xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

4.5 Doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx podklad xxx projektovou xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů3)

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádření, xxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

6.1 Xxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x jinými oprávněnými xxxxxxxx

6.2 Další xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

7. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou dle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx o xxxxxx dráhy, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8. Projekt xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx5)

Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v části X.

9. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovaný samostatně xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6)

7) Xxxxxxxx č. 352/2004 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provozní a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx x. 499/2006 Xx.

Xxxxxx a obsah xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, silnice, místní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx část.

A Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx údaje

A.1.1 Xxxxx o stavbě

a) xxxxx stavby,

b) xxxxx xxxxxx - xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, označení xxxxxxx komunikace, u xxxxx xxxxxx, čísla xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxxxx - nová stavba xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, trvalá xxxx xxxxxxx xxxxxx, účel xxxxxxx stavby.

A.1.2 Xxxxx x stavebníkovi

a) jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) nebo

b) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podnikání (fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx činností) xxxx

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (právnická osoba).

A.1.3 Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (právnická xxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxx komorou autorizovaných xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx oborem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx zapsáni x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx výstavbě, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx projektantů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s oprávněním xxxxx xxxxxxxxxx předpisů4).

A.2 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx těchto xxxxx:

x) odděleně se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx objekty x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se označují xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx xxxxxxxx řadou xxxxx jejich charakteru, xxxxxxx a druhu xxxxxxxxxx dokumentace a xxxxx při realizaci xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx možné x xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podobjektům.

Pro xxxxxx x xxxxxxxxx xx použije xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx řada

Skupina xxxxxxx

Xxxxxxxx

000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx staveniště xxxx xxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx při přípravě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jámy.

100

Objekty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx křižovatky x všechny xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, samostatné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x samostatných xxxxxx, například xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dopravní značky, xxxxxxxx xxxxxxx, trvalé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, únikové xxxx, xxxxxxxxxxxx valy, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxx také xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxx doprav xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

200

Xxxxxx xxxxxxx a xxx

Xxxxxxx xxxxx mostních xxxxxxx, kromě xxxxxxxxx, xxxxxx x zárubní xxx.

300

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx objekty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nádrže, xxxxxx xxxx výstavba xxxxxxx xxxx, xxxxxxx nádrží, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

400

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx výstavby xxxxxxxxxx x podzemních silnoproudých x slaboproudých xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

500

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vedení.

600

Objekty xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zařízení. Xxxx typy xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadují x xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx další xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xx označí xxxxxx xxxxxxxxxx xx pomlčkou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 600-08.

660

Objekty xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu.

700

Objekty pozemních xxxxxx

Xxxxxxx pozemního xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxx příslušenstvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavbou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx 700 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy budov x xxxxxx oplocení xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx určitého xxxxxxxx xx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx objekty ostatních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

800

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vegetačních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx ploch xx xxxxxxxx.

900

Xxxxx xxxx objektů

Druh xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx objektů x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx stavby x dalších okolností. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx řady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jedná-li xx x dokumentaci xxxxxxx xxxxxx, uvede xx xxxxx stavby.

A.3 Xxxxxx xxxxxxxxx podkladů

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x nezastavěné xxxxx, xxxxxx navrhované xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx území,

b) xxxxx o souladu x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x vydané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx,

x) výčet a xxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x měření - xxxxxxxxxxxx průzkum, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx materiálových xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx území xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx apod.,

g) xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx odtokové xxxxxx x území,

h) xxxxxxxxx xx asanace, xxxxxxxx, kácení xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx zemědělského půdního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podmínky - xxxxxxx možnost napojení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x časové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, související investice,

l) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx veřejnou dopravní x technickou infrastrukturu.

B.2 Xxxxxxx popis stavby

B.2.1 Xxxxxxx koncepce xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx technického, xxxxxxxx xxxxxxxx historického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx stavby,

c) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na stavby x technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řešením x platných xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, zda x x xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx parametrů xxxxxx - návrhová rychlost, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zařízení, xxxx xxxxxxxx pásma x chráněná xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx stavby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) základní xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx, hospodaření x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odpadů x xxxxx, třída xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov xxxx.,

x) základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, členění na xxxxx,

x) xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, prozatímní užívání xxxxxx ke zkušebnímu xxxxxxx, doba xxxx xxxxxx xx vztahu x dokončení xxxxxxxxx x užívání xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí stavby xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uváděny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx urbanistické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx - územní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) popis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx objektů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx stavba je xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo nepřípustné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx bilance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxxxxxxx energie, xxxxxxxx xxx xxxxxxx technického xxxxxx),

x) celková xxxxxxxx xxxx,

x) celkové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x druhy xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx materiálem,

e) požadavky xx xxxxxxxx veřejných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x užívání stavby xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu nebo xxxxxxxxx, seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx

X.2.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxx,

x) základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx, třída, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo funkční xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- parametry x xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxx tělesa, xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálů, xxxxxxxx bilance xxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx objekty x xxx

x) xxxxx xxxxxxx x zdí,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objektů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - rozpětí, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

- druhy konstrukcí x jejich zdůvodnění,

- xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx

- stavebně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

4. Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx (délka, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx),

x) technické xxxxxxxx xxxxxx,

x) navržená xxxxxxxxxxx výstavby,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Obslužná xxxxxxxx, xxxxxxx parkoviště, xxxxxxx zóny a xxxxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx umístění, xxxxxx x xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxx komunikace

a) xxxxxxxx bezpečnostní zařízení,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx signály, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a telematiku,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx proti xxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx charakteristiky,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx výstavby.

B.2.7 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.2.8 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X.2.10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.11 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx radonu x xxxxxxx,

x) ochrana xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) ochrana xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx před hlukem,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

X.3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx infrastrukturu

a) napojovací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a délky.

B.4 Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osobami xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x klidu,

d) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.5 Xxxxxx vegetace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx úpravy,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx prvky,

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxx xxxxxxx

x) vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx x xxxx,

x) vliv xx xxxxxxx x xxxxxxx - ochrana dřevin, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx apod.,

c) xxxx na soustavu xxxxxxxxxx území Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx parametry xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných technikách xxxx integrované xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, že xx dokumentace podkladem xxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx řízení x posouzením vlivů xx životní prostředí, xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx x), x), x) x x), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.8.1 Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x hmot, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) odvodnění xxxxxxxxxx,

x) napojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx okolní stavby x pozemky,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) požadavky xx bezbariérové xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x emisí xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) bilance xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx bezbariérové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx inženýrská xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x výluky; xxxxxxxx xxxxx účinkům xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx.,

x) zařízení xxxxxxxxxx x vyznačením xxxxxx,

x) postup xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X.8.2 Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxx zprávy. Xxxxxxxxx xx zejména:

a) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 1 : 5000 xxxx 1 : 10 000 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx území, xxxxxx staveniště, xxxxxxxxx xxxxx, přístupů xx xxxxxxxxxx, napojovacích míst xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx podkladu koordinační xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stavby (xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, umístění xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x přemostění, montážní xxxxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx technické xxxxxx.

X.8.3 Xxxxxxxxxxx výstavby

Návrh xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx složitosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

X.8.4 Xxxxxx stavebních xxxxxxx

X.8.5 Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a podorničních xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx využití, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxx xx xxxxxx x jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx druhotných materiálů; xxxxxxx xxxxxxx vrchních xxxxxxxxxx vrstev xxxx x xxxxxxxx uložených xxxxxxxxx schopných xxxxx. Xxx xxxxxx požadavku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x podorničních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

X.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztahů

a) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 xx 1 : 50&xxxx;000,

x) napojení xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pásma,

d) vyznačení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkres

a) xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx pozemku a xxxxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx okolí.

C.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 500 xx 1 : 1&xxxx;000, u rozsáhlých xxxxxx 1 : 2&xxxx;000, u xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 200; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx hranice, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx včetně obvodu xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x polohopis,

f) vyznačení xxxxxxxxxxxx navržených x xxxxxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1. xxxxxxxxxx podlaží x xxxxx (± 0,00) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) popis a xxxxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxxx objektů,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odstupy xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pozemku obnovených x xxxxxx s xxxxxxxx xxxx v XX=3 dle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx infrastrukturu,

m) stávající x navrhovaná xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx apod.,

n) xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístupové xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.4 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo souvisejících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx schopností pohybu xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředí - soustava chráněných xxxxx NATURA 2000, xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx struktuře xxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxx xxxx

Xxx každý stavební xxxxxx xx vypracuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx části A. 2 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx zařazení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

X.1.1 Xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx zpráva

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x dokumentaci - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) návrh zpevněných xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dopravních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx signálů, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx výstavby, xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybavení,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x konstatování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejně přístupných xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx X. Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé xxxxxx xxxxxxx z xxxx situace, xxxxxxx xx samostatná xxxxxxx xxxxxxx (výřez xxxxxxx xxxxxx) ve xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákres xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x výškovém xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 nebo 1 : 100 xxxx 1 : 2&xxxx;000 nebo 1 : 200. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx možno xxxxxx xxxxxxx 1 : 5&xxxx;000 xxxx 1 : 500.

c) Xxxxxxx xxxxxx řezy

Charakteristické xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx úseky pozemní xxxxxxxxxx (zářez, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx pruhů, xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx 1 : 50 xxxx 1 : 100 x ohledem xx xxxxx silniční xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx příkopů, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Charakteristické xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx místech xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 200.

x) Xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx křižovatky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx situace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx tvar xxxxxxxxxx xxxx nepříznivé xxxxxxx podmínky) - xxxxxxxxxxxx podélné xxxxxxx xxxxxxxxxx větví.

f) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx se, xxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx linkové osobní xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx dopravní xxxxxx x odpočívky. Výkresy xxxx zobrazovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx projektant x přihlédnutím x xxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), včetně xxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x přechodů.

g) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx provozní informace x xxxxxxxx telematiku

Výkresy xxxxxxxxxx dopravních značek x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby (xxxxxxx), včetně xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Souřadnice xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx objektu. Xxxxx xxxxxx tyto xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přiloží xx xxxxxxxxxx geodetický xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rezervace, památkové xxxx xxxx ochranného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nemovité xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxx zákresy objektu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxx objekty x xxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

1.1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx,

x) pozemní xxxxxxxxxx - xxxxxxxx kategorie xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo,

f) xxx xxxxxxx - všechna xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx začátku xxxxxx, xxxxxxx podpěry, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) staničení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xx, drážní xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxx křížení - xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx, plavební xxxxx.

1.2. Základní xxxxx x xxxxx

x) charakteristika xxxxx,

x) délka přemostění,

c) xxxxx xxxxx,

x) délka xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx u přesypaných xxxxxxxxxx,

x) šikmost mostu,

g) xxxxx šířka xxxxx,

x) xxxxx průchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) šířka mostu,

j) xxxxx xxxxx nad xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx

x) návaznost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mostního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, podklady xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vodního xxxx apod.,

c) xxxxxx xxxxxxxx,

x) geotechnické xxxxxxxx.

1.4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx nosné xxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx x spodní xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) statické a xxxxxxxxxxxxxx posouzení,

e) cizí xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx konstrukcí proti xxxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx proudům,

g) požadované xxxxxxxx x měření xxxxxx a xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) požadované xxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxxxxx mostu

a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro předpokládanou xxxxxxxxxxx stavby - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx plochy, xxxxxxxx a pomocné xxxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x území - xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

1.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dimenzí x průřezů

a) vytyčovací xxxxx,

x) prostorové uspořádání x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx základů, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.7. Xxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxxx

x) situace xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 1 : 500 x xxxx xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 nebo x velkých mostů xxx 100 x xxxxx x xxxxxxx 1 : 250, 1 : 500,

c) xxxxxxx řez x xxxxxxx 1 : 100, 1 : 250 xxxx 1 : 500) nebo x xxxxxxx rozdělených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx terénu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vzduté hladiny, xxxxxxxxxxx hladin - xxxxxxxxx X 100, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x sklonových xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx podloží,

d) xxxxxxx xxxxxx řez xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx x měřítku 1 : 50,

x) příčné xxxx x měřítku 1 : 100 x xxxxxx xxxx x osách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 100, 1 : 250, 1 : 500,

g) xxxxxx xxxxx podpěry v xxxxxxx 1 : 50,

x) výkres xxxxx xxxx a křídel x xxxxxxx 1 : 50,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx výstavby,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mostů, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo ochranného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx a mostů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X.1.3 Xxxxxxxxxxxxxxx objekty - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx zpráva

a) základní xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) popis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technického xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxxx,

x) úprava xxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx a popis xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx x provozu stavebních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx bludným xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x druhu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx

x) pro xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatní objekty xx xxxx xxx xxxxxxxxx tloušťky xxxx x xxx nádrže x případného vyztužení.

4. Xxxxxxx

x) situace xxxxxx x výškopisem a xxxxxxxx podzemních vedení xxx xxxxxxxxxx, tak xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxx-xx xxxx nutnost x výsledků xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 : 1000 xxxx 1 : 100, měřítko ve xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx měřítku xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x příkopů,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1.4 Objekty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx objektu,

b) xxxxxxx xxxxxxxx technický xxxxx xxxxxx zařízení,

c) typ xxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxx

x) situace xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx polohy xxxxxxx x kabelových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx příčný xxx se zákresem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příčného xxxx xxxxxxx komunikace,

c) výkresy xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

X.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx zpráva

1.1. Xxxxxxxxx xxxx

x) identifikační xxxxx,

x) xxxxxxx objektů,

c) vazby xx xxxxxx xxxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxx část

a) vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxx průzkumů, xxxxxxxx xxxxx geotechnických xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx metodu, xxxxxxxxx horninového masivu xx kvazihomogenní celky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx parametrů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výrubu, xxxxxxxxx hodnoty deformací xxxxxxxxx ostění pro xxxxxxxxxx technologické xxxxx xxxxxx,

x) návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx vod, xxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxx vod a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx povodních,

d) xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx vlivům - xxxxxx proudy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tunelů xxxxxxx xxx 500 x,

x) xxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxx,

x) komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně popisu xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx bezbariérové xxxxxxx stavby.

2. Výkresy

a) xxxxxxx xxxxxxx stavby x xxxxxxx 1 : 5000,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měřítku 1 : 500 x označením xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poklesů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx, x xxxxx xxx osoby x xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx orientace,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 200 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, drenáží, xxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx příčné xxxx x xxxxxxx 1 : 50 se xxxxxxxxxxx geometrických xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ostění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tunelu xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx řezy x geotechnickými xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100, 1 : 200,

x) podélné xxxxxxx x geotechnickými údaji x xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxx tunelu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 500, 1 : 50 xxxx v xxxxxxx 1 : 200 x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx technologických xxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxx, xxxxxxx plochy xxxxxx, schéma xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dílčí xxxxxx, xxxxxxxxxx kotvení xx čelby, xxxxxxx xxxxxxxxx ostění, xxxx x délky kotev x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, opatření prováděná x xxxxxxxxx před xxxxxx xxxx. včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrubu xx 1 záběr a 1 x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx izolací x xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vod,

i) xxxxxxx xxxxxxx ochrany,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx schéma vybavení xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doporučeného xxxxxxx vybavení zařízení xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ostění x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxx úseků,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ostění xxx jednotlivých etap x xxx jednotlivé xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrubu, xxxxxxxx výpočet xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konstrukcí.

D.1.6 Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x telematiku

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

x) identifikační xxxxx objektu,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx požadavků xx typ zařízení x způsob x xxxxxxxxx rozvodů,

c) způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vazbě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kterých xx xxxxx provádět montáž,

f) xxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek,

g) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx okruhů xxxx, xxxxxxx xx xxxx revize týká,

h) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 50,

x) celková xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bloková xxxxxxxx xxxxxxxxxx počet a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků,

c) základní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx způsob a xxxxxxxxx rozvodů,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.1.7 Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavby xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají charakter xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, se xxxxxxx x rozsahu x xxxxxx podle této xxxxxxxx.

X.1.8 Xxxxxxx pozemních xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemních xxxxxx, se xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

X.1.9 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

X.1.10 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Technologická xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx soubory xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx každý xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xx člení xx tyto xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) skladba xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, jeho xxxx, popis x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx stavební xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2. Výkresy

a) xxxxxxx xxxxxxx sestavu a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x způsob xxxxxx zabudování - xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx detaily

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, ochranná xxxxxxxx,

x) měřítko xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx druhu x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx část

1. Závazná xxxxxxxxxx, stanoviska, rozhodnutí, xxxxxxxxx dotčených xxxxxx

2. Xxxxxxxxxxx vlivů záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 a xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx v závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx plnící xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu2) xxxxxxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx § 156 xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx doklad, z xxxxx xx xxxxx xxxxxx dodržení xxxxxxxxx xx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x technické infrastruktury

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x činností x xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx pásmech xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.3 Xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a norem

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)

6. Projekt xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx5)

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx energií6)

8. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a dopravní xxxxxxxx

9. Ostatní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, posudky, studie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

Příloha x. 12 x vyhlášce x. 499/2006 Sb.

Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §104 odst. 1 xxxx. x) až x) stavebního zákona xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení

Dokumentace obsahuje xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx technická xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x technologických zařízení

K xxxxxxxxxxx se přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx (xxxxxx, čísla xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace - nová xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx stavba, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x stavebníkovi

a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (fyzická xxxxx) nebo

b) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx (fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx x xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) xxxx

x) obchodní xxxxx xxxx název, identifikační xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x zpracovateli xxxxxxxxxx dokumentace

a) jméno, xxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) jméno x xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx kterým xx xxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx vedené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě specializací xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čísla, xxx kterým xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Členění xxxxxx xx xxxxxxx x technická a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx podkladů

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva

B.1 Popis xxxxx stavby

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx území x nezastavěné území, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x územním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx požadavků na xxxxxxxxx území,

e) xxxxxxxxx x tom, zda x x jakých xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

f) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - geologický xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) ochrana xxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx x záplavovému xxxxx, xxxxxxxxxxxxx území apod.,

i) xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx lesa,

l) xxxxxx technické podmínky - zejména xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bezbariérového xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx vazby xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx provádí,

o) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na kterých xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X.2.1 Základní xxxxxxxxxxxxxxx stavby x xxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; u xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, závěry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx statického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx stavby,

c) trvalá xxxx dočasná stavba,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x technických xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxx, xxx a x jakých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

f) xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx, obestavěný xxxxxxx, xxxxxx plocha, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx.,

x) základní xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x spotřeby xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x druhy xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x realizaci xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx,

x) orientační xxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) architektonické xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

X.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx řešení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sníženou xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx práce xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx

X.2.6 Xxxxxxxx charakteristika xxxxxxx

x) xxxxxxxx řešení,

b) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odolnost x stabilita.

B.2.7 Základní xxxxxxxxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.8 Xxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.9 Xxxxxx energie x xxxxxxx ochrana

B.2.10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx a komunální xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx., x xxxx xxxxxx xxxxxx vlivu stavby xx okolí - xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx.

X.2.11 Zásady xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx vnějšího xxxxxxxxx

x) xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ochrana xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx apod.

B.3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) napojovací xxxxx xxxxxxxxx infrastruktury,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x délky.

B.4 Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezbariérových xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu nebo xxxxxxxxx,

x) napojení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) doprava v xxxxx,

x) pěší x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vegetační xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.6 Xxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx

x) xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxx, voda, xxxxxx x půda,

b) xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx - ochrana xxxxxx, xxxxxxx památných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x živočichů, zachování xxxxxxxxxxxx funkcí x xxxxx x xxxxxxx xxxx.,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx posouzení vlivu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li podkladem,

e) x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní parametry xxxxxxx naplnění závěrů x nejlepších dostupných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ochranná x xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

V xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx k xxxxx x), x), x) x x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obyvatelstva.

B.8 Xxxxxx xxxxxxxxxx výstavby

a) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx médií x xxxx, xxxxxx zajištění,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x požadavky na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, demolice, xxxxxx dřevin,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx a trvalé xxxxxx pro staveniště,

g) xxxxxxxxx xx bezbariérové xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odpadů x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) bilance xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx přísun xxxx xxxxxxx zemin,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí při xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výstavbou xxxxxxxxx staveb,

m) xxxxxx xxx dopravní inženýrská xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xx provozu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxx apod.,

o) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X.9 Celkové xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx výkres xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 až 1 : 50&xxxx;000,

x) xxxxxxxx stavby na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx dotčeného území.

C.2 Xxxxxxxxxxx situační výkres

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx okolí.

C.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkres

a) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, u rozsáhlých xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 nebo 1 : 5&xxxx;000, u xxxxx xxxxxx, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, x xxxxxx v xxxxxxxxx rezervaci nebo x památkové zóně x xxxxxxx 1 : 200,

b) xxxxxxxxx xxxxxx, dopravní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) hranice xxxxxxx, xxxxxxxx čísla,

d) xxxxxxx řešeného xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) vyznačení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (± 0, 00) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; maximální xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vegetace,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, památkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx apod.,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zábory,

n) vyznačení xxxxxxxxxxxxxx sond,

o) xxxxxxxxxx xxxxx, určení souřadnic xxxxxxxxxx xxxx,

x) zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x zdroje xxxxxxx xxxx.

X.4 Speciální xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx výkresy xxxxxxxxxx podle potřeby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, technologických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bezbariérových xxxxxxxx xxx přístupnost x užívání stavby xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a prvků xxxxxxxxx prostředí - xxxxxxxx xxxxxxxxxx území XXXXXX 2000, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx prvky, xxxxxxxx území xxxx.

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, technických xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.1.1 Xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - architektonické, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx - xxxx, vibrace - xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Výkresová xxxx - výkresy xxxxxxxx jámy; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x rozměrovými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stavby; x popisem účelu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx konstrukčním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx vztaženými ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteristického xxxxxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxx základního výškového xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx začlenění xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx její xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxxxxx xxxxx; hodnoty xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvažovaných xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx zvláštních, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stavby; xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx x podchycovacích xxxxx x zpevňovacích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx předpisů apod.; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pro provádění xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejím zhotovitelem.

b) Xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx konstrukce nejsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx sestav xxxxx xxxxxxxxx betonové konstrukce; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

x) Statické xxxxxxxxx - použité podklady - xxxxxxxx normy, xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nosné xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx stability xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nosné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx založení; xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx namáhání.

D.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Vymezí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, technické a xxxxxxxxxxxxx, dispoziční x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x systémů. Xxxxx xxxxxxxx kvalitativní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracovává xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obsahuje xxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx,

- měření x xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx komunikace,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx požárně bezpečnostní xxxxxxxx a xxxxx.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx složitosti dané xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby.

Dokumentace xxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx program; xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxx, klimatické xxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx, xxxx; xxxxxxxxxx mikroklimatické xxxxxxxx - xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzduchu, xxxxx xxxxxxx oběhového; xxxxx o škodlivinách xx xxxxxxxxxx emisí x jejich xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx., xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx funkce a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zařízení; xxxxxxx životního prostředí, xxxxxxx xxxxx hluku x vibracím, xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prací x podmínky xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx uvedení xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby.

b) Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komponentů, xxxxxx energie xxxx.; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx stavbě; xxxxxxxx xxxxxxxxxx schémata xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx potrubních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx koncové xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx mechanických xxxxxxxxxx, zdrojů xxxxxxx xxxx.; popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx technických x technologických zařízení

Stavbu xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx. Technologická xxxxxxxx xxxx výrobní x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx technologická xxxxxxxx xxxx například:

- xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronické komunikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx., včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx technické infrastruktury,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx dopravu xxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx evakuační xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx zpracovává xx xxxxxxxxxxxx provozních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx charakteru a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x nevýrobních xxxxxx xxxxx účelu, xxxxxx použitých podkladů; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx skladba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx, popis x xxxxxxxx parametry, popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, požadavky xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx řešení, xxxxx x xxxxxxx energií, xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x uspořádání xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komponentů, xxxxxx xxxxxxx apod.; xxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zobrazení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx technologická xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účel x xxxxxx navrhovaného výrobního xxxxxxx, dispozice a xxxxxxxx hlavních xxxxxx x zařízení x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx - xxxxxxxx, řezy, xxxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 100.

c) Xxxxxx strojů a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx mechanických xxxxxxxxxx, zdrojů energie xxxx.; xxxxx základních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2. Dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Pokud xxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x posuzováním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 a xxxxxxx x. 4 x xxxxxx o posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, včetně posouzení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx ptačí oblasti, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx zpracována xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkci xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §156 stavebního xxxxxx xxxx technická dokumentace xxxxxxx xxxx dovozce, xxxxxxxxx xxxxx doklad, x xxxxx xx xxxxx ověřit dodržení xxxxxxxxx xx stavby.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.1 Stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx například xx xxxxxxxxx xxxxxxx

4.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx projektovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů3)

6. Projekt xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx5)

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx6)

8. Xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 13 x vyhlášce č. 499/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx výkresy

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx samostatně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx ze schválené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, u staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx se vychází x dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soupis xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx technické xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací.

Výkresy xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) zobrazují xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx tvarově xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx), xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dokumentace xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx prefabrikátů x xxxxxxxx dokumentace. Xxxxx xx nutno xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx vždy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx údaje

A.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) název xxxxxx,

x) xxxxx stavby (xxxxxx, xxxxx popisná, xxxxxxxxxxx území, parcelní xxxxx pozemků),

A.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx činností) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, adresa xxxxx (xxxxxxxxx osoba).

A.1.3 Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

a) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podnikání (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx firma nebo xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx kterým xx xxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxxxxx osob vedené Xxxxxx xxxxxxx architektů xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x vyznačeným xxxxxx, popřípadě specializací xxxx xxxxxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxx kterým xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx autorizace.

A.2 Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.3 Xxxxxx xxxxxxxxx podkladů

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutích xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyhotovení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření,

b) základní xxxxxxxxx x dokumentaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx budou xxxxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxxxx povolení, x xxxxxx technické infrastruktury xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení budou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx tak, xxx x nich xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx staveništi,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx prací, xxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx nebo bezpečnostních xxxxxxx jiných xxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxx xx něm, xxxxxxxxxxx zejména x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výstavbě.

B.1 Xxxxx xxxxx stavby

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x stavebního xxxxxxx, xxxxxxxxx území x nezastavěné území, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxx x x územním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 

x) xxxxx o xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v užívání xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx požadavků na xxxxxxxxx území,

e) xxxxxxxxx x xxx, xxx x x jakých xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

f) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx - geologický xxxxxxx, hydrogeologický průzkum, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx okolí, xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, demolice, xxxxxx xxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx funkce lesa,

l) xxxxxx technické xxxxxxxx - zejména xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bezbariérového xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx vazby xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) seznam xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ochranné xxxx xxxxxxxxxxxx pásmo.

B.2 Celkový xxxxx stavby

a) nová xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxxx x jejich současném xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx statického posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx x technických xxxxxxxxx na stavby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, zda a x jakých částech xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

f) xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů1),

g) navrhované xxxxxxxxx stavby - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jednotek x jejich velikosti xxxx.,

x) xxxxxxxx bilance xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x hmot, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, členění na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx širších xxxxxx

x) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

b) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ochranná a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx území.

C.2 Xxxxxxxxxxx situační xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, u xxxxxxxxxx xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 xxxx 1 : 5&xxxx;000, x změny xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x památkové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 200,

b) xxxxxxxxx xxxxxx, dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) vyznačení xxxxxxxxxxxx navržených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx infrastruktury,

g) stanovení xxxxxxxxx xxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx (± 0, 00) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zpevněné xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx infrastrukturu,

i) xxxxxx xxxxxxxx,

x) okótované odstupy xxxxxx,

x) zákres nové xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xxxxxx na technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sítě,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostorů, xxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx plochy pro xxxxxxx techniku x xxxxxx požární xxxx.

X Xxxxxxxxxxx objektů a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v přiměřeném xxxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx inženýrského objektu

D.1.1 Xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx

x) Technická xxxxxx - xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; architektonické, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; celkové xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx - tepelná technika, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx - hluk, vibrace - xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx energiemi, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx ochranu konstrukcí; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x požadované xxxxxxx provedení; xxxxx xxxxxxxxxxxx technologických postupů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx navržených xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zhotovitelem xxxxxx - xxxxx x rozsah xxxxxxx x xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; výpis xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx - výkresy xxxxxxxx xxxx, půdorysy výkopů x základů - xxxxxx-xx obsaženy x xxxxx X.1.2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podlaží x xxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, s popisem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx grafického rozlišení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx označením výrobků x s odkazy xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešením, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozlišení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx řezy x xxxxxxxxx xxxxxxx x měřítku; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx fasády x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení vztaženými xx xxxxxxxxxxx terénu, x vyznačením xxxxxxxxxx x charakteristiky xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Dokumenty xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx částí, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) Technická xxxxxx - podrobný xxxxx navrženého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx jednotlivých konstrukcí xxxxx druhu, xxxxxxxxxxx x navržených xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx průřezové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx konstrukčních xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx navržených materiálů; xxxxx netradičních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx navržených xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx stavební xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případných xxxxxxxxxxx xxxxxx x zkoušek, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx konstrukce, xxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx nutná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx konstrukce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektů; xxxxxxxxx xx vypracování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - obsah x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; požadavky xx požární xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx použitých xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxx, literatury, výpočetních xxxxxxxx apod.; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx, tedy xxxx xxx přehledný, xxx xxxx možno sledovat xxxxxx výpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx, uvažované xxxxxxxx xxxxxx a výpočetní xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Xx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx technické specifikace xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx stavby. Obsahuje xxxxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - výkresy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx konstrukcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx statický xxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx zprávu xx xxxxxxxxxx (dynamickému) xxxxxxx, xxxxxxx rekapitulující základní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx v xxxxx předchozího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; použité xxxxxxxx - xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výpočetní xxxxxxxx xxxx.; xxxxxxxx xxxxxx konstrukce; xxxxx x materiálech x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; výpočetní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx detailů, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx., xxxxx rozhodujícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, odbedňování, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx apod.

c) Výkresová xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí x xxxxxxx 1 : 50, xxxxxxxxx 1 : 100, xxxxxx xxxxxxxxxx řezů; xxxxxxxxxxxx řezy, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxx xxx jasně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx konstrukce, xxxxx xxxxxxxxxxxxx prvků x xxxxxxxxxxx; výkresy xxxxxxxxxxxxx, xxxx. prefabrikovaných plošných xxxxxxx, pilotových xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto konstrukce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zobrazeny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx. v xxxxxxx 1 : 20 xxxx 1 : 10 xxxx 1 : 5; výkresy xxxxxxx, podrobností a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxx kovových, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx x xxxxxxxxx síť, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nosné xxxxxxxxxx x označením xxxxxxx xxxxx konstrukčních xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxx; rozměrový xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dílců; xxxxxx xxxxxxxxxx vyztužení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí obsahující xxxxxxx x dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx počet xxxxxx příslušného xxxxxxx; xxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtu xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zhotovitelem stavby.

D.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro vydání xxxxxxxxxx povolení, u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx revize x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vyznačení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.4 Technika xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxx zařízení x xxxxxxx v technických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, dispoziční x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx například:

- zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx,

- xxxxxxxx,

- xxxxxx x regulace,

- silnoproudá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zásad. Xxxxx a rozsah xxxxxxxxxxx je uveden xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxx xxxx stavby a xxxxxxxx a vazbě xx výše xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx uspořádání dokumentace xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje:

a) Xxxxxxxxxx zprávu - xxxxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx potřeby médií xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.; xxxxx technického xxxxxx, funkce x xxxxxxxxx instalace x xxxxxxx; popis xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, zařizovací xxxxxxxx; popis a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxx osob, xxxxxx x majetku xxxx xxxxxx nebo před xxxxxxxxxx; požární xxxxxxxx, xxxxxxx proti xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx; technické xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxx, xx-xx xxxxxx výpočet xxxxxxxxx; xxxxxx požadovaných xxxxxxx nutných xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; výpis použitých xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

x) Výkresovou xxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx profese; rozvinuté xxxx xxxx podélné xxxxxxx přípojek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx; výkresy půdorysů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; potřebné xxxxxxxxxxxxx zobrazení, xxxxxx xxxx rozvinuté xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx vyznačit x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x schémata; výkresy xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx x obvodům xxxxxx x regulaci xxxx řídícího xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikace - xxxxxx strojů x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxxxx technických x výkonových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavků; xxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxx, rozvody, potrubí, xxxxxx, izolace, xxxxxx xxxxxxx použitých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebních xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení

Stavbu xxx členit na xxxxxxxx celky. Technologická xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nevýrobní.

Technologické xxxxxxxx xxxxxx x veřejná xxxxxxxxx infrastruktura:

- xxxxxxxx x podzemní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx komunikační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, zabezpečovací, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx přepravní nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx kapalin, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zabezpečovací, informační x telekomunikační xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně systémů xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, informační x xxxxxxxxxxxxxxx techniky,

- xxxxxx sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řídící, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- stavby xxx výrobu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípojky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x hnojiv,

- xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx o xxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx:

- zařízení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace, požární xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx technická zařízení,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx zpracovává xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx jako maximální x v konkrétním xxxxxxx xxxx přizpůsoben xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavby. Xxxxx xx na:

a) Xxxxxxxxxx zprávu - xxxxx výrobního xxxxxxxx; x nevýrobních staveb xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podkladů; popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výroby, xxxxxxx materiálů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx skladového xxxxxxxxxxxx x manipulace x xxxxxxxxxx při xxxxxx, požadavky na xxxxxxx vnitřní i xxxxxx, xxxx technologického xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, paliv, xxxx x xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxx požadovaných dokladů xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx norem.

b) Xxxxxxxxxx část - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, strojů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx.; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, umístění xxxxxxxxx, spotřebičů a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx stavební úpravy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x úroveň xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesu, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zařízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - půdorysy x xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

x) Seznam xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - seznam xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdrojů xxxxxxx xxxx.; popis xxxxxxxxxxx x výkonových xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxx; xxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, potrubí, xxxxxx, izolace.

Dokladová xxxx

Xxxxxxxxx xxxx obsahuje doklady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů3)

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx báňským xxxxxxxxxxxx5)

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx č. 499/2006 Xx.

1. Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X Xxxxxxxx zpráva

A.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) název xxxxxx,

x) xxxxx stavby (xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, parcelní xxxxx xxxxxxx).

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu (xxxxxxx xxxxx) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) xxxx

x) obchodní firma xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx (právnická osoba).

A.1.3 Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) nebo obchodní xxxxx nebo název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxx osoba).

A.2 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxx xxxxxxx nedochovaly, xxxxx pravděpodobný xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentaci (xxxxxxxxxxxx, xxxxx vydání, xxxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx dokumentace), xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxx xxxxxxx účel, xxx xxxxx byla stavba xxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx území xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxx

- xxxx xxxxxxx stavby,

- xxxxxx nebo dočasná xxxxxx,

- ochrana xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx1),

- parametry stavby - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, počet funkčních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx apod.,

- xxxxxxxx xxxxxxx stavby - xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, celkové produkované xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x emisí xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxx,

x) napojení xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pásma,

g) xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyznačení xxxxx a xxxxx xx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 1 : 200 xx 1 : 1&xxxx;000, x rozsáhlých xxxxxx 1 : 2&xxxx;000 nebo 1 : 5 000, x xxxxx stavby, která xx kulturní památkou, x xxxxxx x xxxxxxxxx rezervaci nebo x památkové xxxx x xxxxxxx 1 : 200,

x) hranice xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povrchových znaků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stávající xxxxxxxx a polohopis,

e) xxxxxxxxx nadmořské xxxxx; xxxxx xxxxxxx,

x) okótované xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zpevněné xxxxxx, napojení na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vegetace,

i) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxxxxx rezervace, xxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístupové xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx vody.

D Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx skutečného provedení xxxxxx s charakteristickými xxxx x pohledy, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x místností xxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výměr.

Součástí xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx údaji, měřickými xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3).

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (pasport xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

X Xxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxxxxxxx situační nákres

D Xxxxxxxxxxxx výkresová dokumentace

A Xxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx stavby (xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx).

X.1.2 Údaje x xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx (xxxxxxx osoba) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, místo xxxxxxxxx (fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, adresa sídla (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx firma xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx osoba),

b) xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxx osoba).

A.2 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) základní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyhotovení x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxx xxxxxxx nedochovaly, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxx vydání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx území stavby, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx apod.

b) xxxxx xxxxxx

- xxxx xxxxxxx xxxxxx,

- trvalá xxxx dočasná xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

- xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx funkčních jednotek x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x dešťovou vodou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx množství x xxxxx xxxxxx x xxxxx apod.,

c) xxxxxxxxx xxxxx stavby x jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu,

e) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxxxxx x ochrana xxxxxxxxxx xxxxx.

X Zjednodušený xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxxxxxx stavby.

D Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxx x účelu xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 15 x xxxxxxxx č. 499/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx dokumentace bouracích xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části:

A Xxxxxxxx xxxxxx

X Souhrnná xxxxxxxxx zpráva

C Xxxxxxxx xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx objektů x technických a xxxxxxxxxxxxxxx zařízení

K xxxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxxx zpráva

A.1 Xxxxxxxxxxxxx údaje

A.1.1 Xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx).

X.1.2 Údaje x xxxxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu (xxxxxxx xxxxx) nebo

b) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx podnikající, pokud xxxxx xxxxxxx s xxxx podnikatelskou xxxxxxxx) xxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, identifikační xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx).

X.1.3 Xxxxx x zpracovateli xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxx nebo název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx sídla (právnická xxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxx (fyzická xxxxx).

X.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.3 Xxxxxx vstupních podkladů

B Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.1 Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx území, xx xxxxxx xx odstraňovaná xxxxxx nachází, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxxxxxxx x záplavovému xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx okolní xxxxxx a pozemky, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx okolních xxxxxx x pozemků,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx životní xxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prací.

B.2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxx a xxxx xxxxxxx odstraňované stavby,

b) xxxxxxxxx x xxx, xxx x v xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ochrana xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů1),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx plocha, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx obsahující byty - celková xxxxxxxxx xxxxxx budovy, počet x xxxxxxxx zanikajících xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) základní předpoklady xxx odstranění xxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxx prací, xxxxxxx xx etapy, xxxxxxxxxx náklady, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxx inženýrských objektů x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx infrastruktury,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx odpojení.

B.4 Úpravy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx prvky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxxxx bouracích xxxxx

x) xxxxxxx a spotřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) odvodnění xxxxxxxxxx,

x) napojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

d) xxxx odstraňování xxxxxx xx okolní stavby x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx produkovaná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x emisí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nakládání x xxxxxx, zejména x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx,

x) ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx při odstraňování xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) úpravy pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) měřítko 1 : 500 xx 1 : 50&xxxx;000, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x x odstranění stavby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 200,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkres

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) vyznačení xxxxxxxxxxxxxx stavebních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx okolí.

D Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x technologických zařízení

Dokumentace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx objektů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu:

a) Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo technologických xxxxxxxx; xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx konstrukce, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) Výkresová xxxx (xxxxxxxxxxx stávajícího xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx),

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx (staticky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx část obsahuje xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušnými osobami.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx

2. Stanoviska vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x technické infrastruktury x možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx

2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x podmínkám provádění xxxxx x činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních pásmech xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx projektantem5)

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádření, posudky, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace“.

Dosavadní xxxxxxx x. 9 xx označuje xxxx xxxxxxx x. 16.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1x xx 2, 4 a 5 xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, x předložená xxxxxxxxxx úřadu do 31. prosince 2020, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxx xxx projektová xxxxxxxxxxx xxxx stavby xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxxx č. 169/2016 Sb., x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx x. 6 x vyhlášce" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

2. X §2 odst. 1 písm. b) xx xxxxx "xxxxxxx x. 3, 5, 6 xxxx 9 x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "vyhlášky".

3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx x. 8 x vyhlášce" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 405/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.