Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022.


Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

341/2017 Sb.

Nařízení vlády

Úvodní ustanovení §1

Kvalifikační předpoklady §2

Zařazení zaměstnance do platové třídy §3

Zařazení zaměstnance do platového stupně §4

Platový tarif §5

Zvláštní způsob určení platového tarifu §6

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí §7

Zvláštní příplatek §8

Zmírnění následků křivd §9

Přechodná ustanovení §10

Zrušovací ustanovení §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 1

Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 2

Příloha č. 3 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 3

Příloha č. 4 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 4

Příloha č. 5 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 5

Příloha č. 6- Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

INFORMACE

341

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 25. xxxx 2017

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx nařizuje xxxxx §123 xxxx. 6 písm. x) xx x), §128 xxxx. 2 a §129 odst. 2 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx. a xxxxxx č. 250/2014 Xx.:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 xxxxxxxx práce xx práci xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx prací xxxxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx platových xxxx,

x) podmínky xxx xxxxxx započitatelné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx určit platový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx platových xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

g) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zátěže x pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx příplatku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx platových xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") jsou

a) x xxxxx platové xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělání,

b) xx xxxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxx platové xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxx platové třídě: xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxx odborné xxxxxxxx xxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou,

j) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx: vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání,

k) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx platové xxxxx: vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx platové xxxxx: xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

p) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx1).

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 2 xxxxxxxx práce do xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx vlády o xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx prací") zařazena xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx tato práce x katalogu prací xxxxxxx, xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx x katalogu xxxxx zahrnuty příklady xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odpovědnosti a xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxx práce zařazené x této xxxxxxx xxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařadit xx platové třídy, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx

x) důvodem je xxxxxxxx povaha vykonávané xxxxx podle §123 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx spočívá v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo trenéra, xxxx

x) jiný xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx xxx jejich xxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxxxx předpoklad.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx obsadit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx potřebného vzdělání, xxxx xxxxxxxxxxxx, kterého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx platové xxxxx xxxxx odstavce 3, x nestanoví-li jiný xxxxxx xxxxxxx1) xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xx dobu 4 xxxx,

x) xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx výjimečného xxxxxxxx podle xxxxxxx x) prokázal xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Zařazení zaměstnance do xxxxxxxxx stupně

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §123 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 9.

(2) X xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx práce xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako pro xxxxx xxxxxxxxxx práce.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxx praxe, x xx x závislosti xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (náhradní) xxxxxx3) platným v xxxx jejího xxxxxx, xxxxxxx zaměstnavatel zaměstnanci xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (náhradní) služby xxxx xxxxxxx služby4).

(5) X plném rozsahu, xxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx

x) xxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx o xxxx nebo xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx délce mateřské xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platné x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §120 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx službách.

(6) Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5 započte xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X doby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6, odečte zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx 1 xxxx, xxxx xxxx 2 xxxx, pokud xxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx 4 roků, xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) deváté xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx středního vzdělání x maturitní xxxxxxxx, xxxx 2 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx, dobu 3 xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dobu 4 xxxx, anebo xxxx 6 xxxx, xxxxx xxxxxx jen základního xxxxxxxx xxxx základů xxxxxxxx,

x) desáté xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx, dobu 1 xxxx, xxxx jen xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx, dobu 3 roků, nebo xxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx, xxxx 4 xxxx, xxxx xxx středního xxxxxxxx, xxxx 5 xxxx, xxxxx dobu 7 xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo základů xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx třídy, xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx studijním programu, xxxx 2 xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 3 roků, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, xxxx 5 roků, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, dobu 6 xxxx, nebo jen xxxxxxxxx vzdělání, xxxx 7 xxxx, xxxxx xxxx 9 xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §123 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx praxi kratší, xxx xx xxxx, xxxxxx xx měl xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 odečíst, xx x xxxx, která xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx v přílohách č. 1 xx 5 x xxxxxx nařízení xxx xxxxxx do nejbližšího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosáhne x xxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx naposledy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zaměstnavatel xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx platovém xxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx dosáhl xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx platové xxxxxx x přílohách č. 1 xx 5 k tomuto xxxxxxxx.

§5

Platový xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platový tarif xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxx platovou třídu x platový xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sociálním xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx činnost v xxxxxxxxxx službách xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x hmotné xxxxx, x sociálně-právní ochraně xxxx, ve xxxxx x školském xxxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxx x x xxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxxx pracovníkem u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx současně xxxx

1. xxxxxxxxxxxx uvedeným x §303 xxxx. 1 xxxxxxxx práce, xxxx

2. xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx tarif xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifů uvedené x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 4, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifů xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) lékařem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto nařízení.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto nařízení.

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tarifu

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx určit xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tarifů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx platový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx až xxxx platové třídy, xxxx

x) xxxxx a xxxxx platové třídy, xxxxx vykonává umělecké, xxxxxxxxxxxxxxxxx, uměleckopedagogické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx práci xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jichž xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týká, x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx tarifu x rámci rozpětí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě xxxx stanoví vnitřním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřizovatele sjednat x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnancům x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nejnižší xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Výše takto xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifu xxxx být xxxxxx xxxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4.

§7

Xxxxxxxxx xx xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx za xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx prostředí6) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xx práci xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 500 xx 1&xxxx;800 Xx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou skupinu xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx míry xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příloha č. 6 k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx měsíčně xx xxxxxxx

x) X. 500 xx 1 300 Kč,

b) II. 750 xx 2 500 Xx,

x) III. 1 250 xx 5 000 Kč,

d) XX. 1 880 xx 7 500 Xx,

x) X. 2 500 xx 10 000 Kč.

(3) Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx xx skupině xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 500 xx 3 000 Kč.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx příplatek xxxxx xxxxxxxx 2 ve xxxxxxxxx I. až X. x xxxxx xxxxxxxx 3, x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx uvedené xx skupině X. xxxx 1 nebo xx xxxxxxx XX. xxxx 1 x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx X. xxxx 1 xxxx xx xxxxxxx II. xxxx 1 v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výše xx posoudí xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzniklých pracovněprávními xxxxx učiněnými x xxxxxx od 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §4 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxx x xxxx jiné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nemohl xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx požadované práce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úkonu xxxxx §21 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x studenti x xxxxxxxx xxxxxxxxx perzekuce x xxxxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx střední xxxx xxxxx vzdělání x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §4 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx praxe, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx řádně xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x platového xxxxxx xx x zaměstnance xxxxxxxxx x čl. II xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx x. 224/2014 Xx. xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx, kdy ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx byl zaměstnanec xxxxxxxxx zařazen xx xxxxxxx třídy, xxx xxxxxx nesplňuje potřebné xxxxxxxx, na xxxxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., xxxxxxxx se xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

§11

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a správě.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 74/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Sb., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx x správě.

3. Nařízení xxxxx č. 130/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 74/2009 Xx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 201/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 381/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6. Nařízení xxxxx č. 44/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 448/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxx č. 224/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., x platových xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 303/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Nařízení xxxxx č. 278/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Nařízení xxxxx č. 273/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx xxxxx č. 316/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Nařízení xxxxx č. 168/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx službách x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxx č. 340/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 564/2006 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. r.

Ministryně xxxxx x sociálních xxxx:

Xxx. Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx tarifů xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stupňů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 1

(x Xx měsíčně)

Platový xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 roku

12 140

13 040

13 990

15 020

16 130

17 350

18 680

20 130

21 710

23 390

25 280

27 250

29 410

31 770

34 340

37 130

2

xx 2 let

12 510

13 460

14 450

15 540

16 720

17 970

19 320

20 850

22 440

24 220

26 160

28 200

30 460

32 890

35 570

38 460

3

xx 4 xxx

12 920

13 920

14 930

16 050

17 270

18 580

20 000

21 580

23 250

25 080

27 130

29 220

31 550

34 090

36 850

39 840

4

xx 6 xxx

13 340

14 360

15 450

16 590

17 880

19 230

20 700

22 330

24 060

25 980

28 070

30 230

32 660

35 300

38 190

41 280

5

xx 9 xxx

13 810

14 850

15 970

17 160

18 480

19 890

21 420

23 120

24 910

26 890

29 060

31 330

33 840

36 570

39 560

42 760

6

xx 12 let

14 280

15 350

16 490

17 740

19 120

20 560

22 170

23 950

25 780

27 820

30 100

32 450

35 050

37 870

40 980

44 300

7

xx 15 xxx

14 740

15 890

17 070

18 360

19 770

21 290

22 930

24 780

26 720

28 820

31 180

33 620

36 300

39 250

42 460

45 910

8

xx 19 let

15 240

16 420

17 660

18 980

20 460

22 030

23 720

25 650

27 660

29 840

32 280

34 840

37 610

40 660

44 030

47 580

9

xx 23 let

15 750

16 970

18 260

19 640

21 180

22 800

24 570

26 550

28 630

30 910

33 420

36 070

38 970

42 160

45 620

49 310

10

xx 27 xxx

16 320

17 570

18 890

20 320

21 930

23 600

25 400

27 500

29 660

32 000

34 620

37 380

40 390

43 670

47 290

51 080

11

xx 32 let

16 850

18 140

19 550

21 030

22 710

24 440

26 340

28 510

30 720

33 170

35 880

38 720

41 840

45 270

49 000

52 980

12

xxx 32 xxx

17 440

18 780

20 230

21 750

23 510

25 290

27 260

29 520

31 820

34 370

37 170

40 120

43 370

46 910

50 770

54 920

Xxxxxxx č. 2 x nařízení vlády x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx uvedené x §5 odst. 2

(x Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe

Platová xxxxx

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

xx 1 xxxx

15 470

16 580

17 770

19 090

20 470

22 000

23 680

25 500

27 430

29 620

31 880

34 360

37 100

40 060

2

do 2 xxx

15 990

17 110

18 370

19 750

21 160

22 760

24 490

26 370

28 370

30 640

32 990

35 600

38 400

41 490

3

xx 4 xxx

16 510

17 680

18 960

20 390

21 880

23 520

25 340

27 280

29 380

31 740

34 180

36 860

39 780

42 980

4

xx 6 xxx

17 030

18 270

19 580

21 080

22 630

24 330

26 210

28 220

30 400

32 820

35 340

38 140

41 170

44 500

5

do 9 xxx

17 580

18 880

20 250

21 770

23 400

25 180

27 130

29 190

31 470

33 980

36 600

39 490

42 650

46 090

6

xx 12 let

18 140

19 490

20 910

22 520

24 180

26 030

28 060

30 180

32 550

35 180

37 900

40 890

44 140

47 730

7

xx 15 xxx

18 780

20 140

21 640

23 270

25 000

26 900

29 050

31 260

33 690

36 400

39 240

42 340

45 770

49 430

8

do 19 xxx

19 390

20 810

22 340

24 080

25 850

27 820

30 050

32 360

34 880

37 710

40 620

43 860

47 370

51 240

9

xx 23 xxx

20 010

21 510

23 110

24 880

26 760

28 800

31 080

33 470

36 100

39 030

42 080

45 400

49 070

53 090

10

xx 27 xxx

20 710

22 250

23 900

25 760

27 680

29 780

32 190

34 660

37 390

40 410

43 580

47 050

50 850

55 000

11

xx 32 xxx

21 380

22 990

24 710

26 650

28 630

30 830

33 330

35 890

38 720

41 810

45 130

48 710

52 690

56 970

12

xxx 32 xxx

22 110

23 790

25 530

27 570

29 630

31 900

34 510

37 150

40 110

43 330

46 740

50 480

54 580

59 020

Příloha x. 3 x xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifů xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stupňů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 3

(v Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx započitatelné praxe

Platová xxxxx

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

xx 1 xxxx

15 470

16 580

17 770

19 090

20 470

22 000

24 360

26 290

28 340

30 660

33 060

35 680

38 590

41 730

2

xx 2 xxx

15 990

17 110

18 370

19 750

21 160

22 760

25 220

27 220

29 340

31 740

34 230

37 000

39 970

43 240

3

xx 4 let

16 510

17 680

18 960

20 390

21 880

23 520

26 120

28 180

30 410

32 910

35 490

38 330

41 430

44 820

4

xx 6 xxx

17 030

18 270

19 580

21 080

22 630

24 330

27 050

29 180

31 490

34 050

36 720

39 690

42 900

46 430

5

xx 9 xxx

17 580

18 880

20 250

21 770

23 400

25 180

28 020

30 200

32 620

35 280

38 060

41 120

44 470

48 120

6

xx 12 let

18 140

19 490

20 910

22 520

24 180

26 030

29 010

31 250

33 770

36 550

39 440

42 610

46 050

49 860

7

xx 15 let

18 780

20 140

21 640

23 270

25 000

26 900

30 060

32 400

34 970

37 850

40 860

44 140

47 780

51 660

8

xx 19 xxx

19 390

20 810

22 340

24 080

25 850

27 820

31 120

33 560

36 240

39 240

42 320

45 750

49 480

53 580

9

xx 23 xxx

20 010

21 510

23 110

24 880

26 760

28 800

32 210

34 740

37 530

40 630

43 870

47 390

51 280

55 540

10

xx 27 xxx

20 710

22 250

23 900

25 760

27 680

29 780

33 380

36 000

38 900

42 100

45 460

49 140

53 160

57 560

11

xx 32 xxx

21 380

22 990

24 710

26 650

28 630

30 830

34 590

37 310

40 310

43 580

47 100

50 900

55 110

59 650

12

nad 32 xxx

22 110

23 790

25 530

27 570

29 630

31 900

35 840

38 640

41 780

45 190

48 810

52 770

57 120

61 820

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx tříd x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 4

(x Xx měsíčně)

Platový stupeň

Počet xxx započitatelné xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 roku

38 980

41 380

46 530

49 580

52 550

55 790

2

do 2 xxx

40 040

42 550

47 810

50 880

53 990

57 350

3

xx 4 xxx

41 230

43 800

49 150

52 260

55 500

58 970

4

xx 6 xxx

42 370

45 040

50 510

53 680

57 020

60 670

5

xx 9 xxx

43 580

46 370

51 940

55 160

58 640

62 380

6

xx 12 xxx

44 850

47 740

53 430

56 670

60 310

64 170

7

xx 15 xxx

46 200

49 170

54 970

58 330

62 030

66 050

8

do 19 xxx

47 550

50 660

56 560

59 940

63 850

68 010

9

do 23 xxx

48 930

52 180

58 210

61 670

65 710

70 010

10

xx 27 xxx

50 420

53 760

59 940

63 460

67 630

72 100

11

do 32 xxx

51 930

55 430

61 740

65 300

69 650

74 270

12

xxx 32 xxx

53 520

57 130

63 580

67 230

71 700

76 540

Xxxxxxx x. 5 x nařízení vlády x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx tarifů xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 5

(x Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx započitatelné praxe

Platová xxxxx

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

xx 2 xxx

15 540

16 860

18 230

19 750

25 040

31 290

31 550

32 120

32 820

33 600

34 860

2

do 6 xxx

16 110

17 460

18 990

20 560

25 760

31 560

31 850

32 690

33 500

34 620

36 490

3

xx 12 xxx

17 120

18 620

20 200

22 000

26 430

31 930

32 330

33 100

34 850

36 070

38 450

4

xx 19 xxx

18 300

19 870

21 600

23 380

27 650

32 590

33 330

34 340

36 300

38 720

41 640

5

xx 27 xxx

19 470

21 170

23 000

25 020

28 870

33 600

34 380

35 780

38 560

41 700

45 750

6

xx 32 let

21 130

22 980

24 890

27 050

30 920

35 330

36 290

37 770

41 780

45 140

49 450

7

xxx 32 xxx

21 720

23 580

25 590

27 810

31 800

36 130

37 060

38 790

42 780

46 260

50 630

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx.

XXXX X

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. xxxxxxx - Práce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rizikem ohrožení xxxxxx xxxx života

1. Xxxxx vykonávané xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx hrozí xxxxxxx riziko xxxxx x xxxxxx používání xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Práce xxxxxxxxxx individuální xxxxxxx x jednotlivým osobám, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x více xxxxxxxxxxx xxxxxx, spočívající x soustavném přímém xxxxxxx styku x

3.1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx situacích, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, ošacení, xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

3.2. občany xxx xxxxxx posudkové služby.

4. Xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x zajišťováním xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx mimo sídlo xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx zakladatelem nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx

4.1. x xxxxxxxxx revizní, xxxxxxxxx x vyhledávací xxxxxxxx,

4.2. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru x xxxxx hygienické xxxxxx.

5. Práce spočívající x xxxxxxx, xxxxxxxxx x vyhledávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxx ve fotogrammetrickém xxxxxxxxxxxxx x překreslování xxx.

7. Xxxxx vykonávané xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sborech, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx průběžné xxxxxxxx xx plnění úkolů xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx stavu xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XX. xxxxxxx - Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx

1. Xxxxx vykonávané xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx nebo nepřetržitého xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx činnost, diagnostická xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.1. xx školách, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.2. ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx děti, žáky xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx skupinách xxxxxxxxx xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxx tyto xxxx, xxxx x xxxxxxxx,

2.3. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx ochranné xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

2.4. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx pro xxxxx s mentálním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx trestního řízení.

4. Xxxxx spočívající x xxxxxx zvláštních xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu v xxxxxxxxxx správních xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem svěřeny xxxxx spojené x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnostních sborech.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx osobním xxxxxx x xxxxxxx.

6. Soustavný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx přichází xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízeních xxx xxxxxxxxx cizinců xxxx xx žadateli x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX. xxxxxxx - Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx neuropsychické xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx rizikem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tvorbou xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

2. Výkon xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů x rámci výkonu xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, provádění xxxxxxxxx zásahů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

4.1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

4.2. jsou trvale xxxxxxxxxx x podzemí,

4.3. xxxx xxxxxxxxxx pozemním xxxxxxxx personálem.

5. Xxxxx xxxxxxx s ochranou xxxxx státu nebo x ochranou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx při nich xxxx xxxxx k xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxx závažným xxxxxxx

5.1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v daňovém xxxx xxxxx správním xxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

5.2. vykonávané xxxxxxxxxxx státu v xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, spočívající x soustavném výkonu xxxxxxxxx, revizní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Údržba (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx) a xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxx nepřerušeném silničním xxxxxxx.

7. Práce, při xxxxx zaměstnanec provádí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu x rozsahu alespoň 3 xxxxx po xxxx jdoucích

8.1. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx, pro kterou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx personální zabezpečení,

8.2. x pobytových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx 16 xxxxx do 7 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx soudního xxxxxx xxxx na xxxxx výkonu kompetencí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XX. xxxxxxx - Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx života nebo xxxxxx

1. Práce xxxxxxx x xxxxxxxx zájmů xxxxx xxxx s xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx nich xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx závažným xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu

1.1. x Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxx bezpečnostních zájmů xxxxx,

1.2. xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu v xxxxxxxxxxx silách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x

2.1. xxxxxx letového xxxxxxx,

2.2. xxxxxxxx potápěče, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.3. zabezpečování xxxxxx vazby, výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx zabezpečovací detence, x xx xxxxxxxxx xxxx x obviněné x xxxxxxxxx xxxxx x o osoby xx výkonu zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx policie spojené x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxx xxx nich xxxx xxxxx k xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxx závažným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Soustavné xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx

5.1. operačních x xxxxxxxxx sálech,

5.2. anesteziologickoresuscitačních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5.3. jednotkách xxxxxxxxxx xxxx,

5.4. onkologických xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx

6.1. x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx odděleních xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6.2. x xxxxxxxxxxxx ošetřovatelských odděleních xxx xxxxx upoutané xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, případně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ošetřování xxxx x xxxxxxx,

6.3. x xxxxxxxx postižením, xxxxxxx poruchou xxxx xxxxxxxx chování.

V. xxxxxxx - Práce x xxxxxxxxxx rizikem ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx riziky, pokud xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx závažnému ohrožení.

ČÁST X

Xxxxxxx xxxxx vykonávaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx třídního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umělecké xxxxx xxxx vedoucího xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx škole.

Informace

Právní xxxxxxx x. 341/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

263/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

332/2018 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., o xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 263/2018 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2019

158/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2019

300/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx službách a xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

603/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx poměrech zaměstnanců xx veřejných xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

322/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2021

420/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 341/2017 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení xxxxx č. 304/2014 Xx., o platových xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 347/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

531/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Sb., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 420/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správě, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 347/2021 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

264/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., o platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vlády x. 304/2014 Xx., o xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Například §34 xxxxxx č. 247/2000 Xx., x získávání x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx.

3) Xxxxxxxxx zákon č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x vojenských správních xxxxxxx (branný zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Zákon č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 99/1948 Sb., o národním xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Nařízení xxxxx č. 567/2006 Sb., o minimální xxxx, o nejnižších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx ztíženého xxxxxxxxxx prostředí a x výši příplatku xx mzdě xx xxxxx ve ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.