Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

341/2017 Sb.

Nařízení vlády

Úvodní ustanovení §1

Kvalifikační předpoklady §2

Zařazení zaměstnance do platové třídy §3

Zařazení zaměstnance do platového stupně §4

Platový tarif §5

Zvláštní způsob určení platového tarifu §6

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí §7

Zvláštní příplatek §8

Zmírnění následků křivd §9

Přechodná ustanovení §10

Zrušovací ustanovení §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 1

Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 2

Příloha č. 3 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 3

Příloha č. 4 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 4

Příloha č. 5 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 5

Příloha č. 6- Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

č. 464/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

341

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 25. xxxx 2017

o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx nařizuje xxxxx §123 xxxx. 6 xxxx. x) xx x), §128 xxxx. 2 a §129 xxxx. 2 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Xx. x xxxxxx č. 250/2014 Xx.:

§1

Xxxxxx ustanovení

Toto nařízení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 xxxxxxxx práce xx xxxxx plat,

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx prací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx do platových xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx praxe,

d) xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx určit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx příplatku xx xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozdělení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do skupin x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zátěže x xxxxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupiny.

§2

Xxxxxxxxxxxx předpoklady

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") jsou

a) x xxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxx platové třídě: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx platové xxxxx: xxxxxxx vzdělání,

d) xx xxxxxx platové xxxxx: xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxx platové xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem,

f) x xxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx platové třídě: xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxx střední vzdělání x maturitní xxxxxxxx,

x) x desáté xxxxxxx xxxxx: vysokoškolské vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx platové xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx platové xxxxx: xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) x šestnácté xxxxxxx xxxxx: vysokoškolské xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx prací xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx1).

§3

Xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §123 odst. 2 xxxxxxxx práce xx xxxxxxx třídy, ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do platové xxxxx, xx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x hlediska xxxxxxxxxx, odpovědnosti x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařadit xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vykonávané xxxxx xxxxx §123 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x činnosti xxxxxxxxx xxxx trenéra, xxxx

x) jiný xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předpoklad.

(4) Nemůže-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnancem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx platové xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx1) jinak, xxxx zaměstnance výjimečně xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx,

x) xx xx xxxx 4 xxxx,

x) xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx praxí nebo xx dobu výjimečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxx zaměstnance do xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §123 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zápočtu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 9.

(2) X xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx práce. Xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx práce xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx požadované práce.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobu xxxx praxe, a xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxx rozsahu, xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx3) platným x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) služby xxxx xxxxxxx služby4).

(5) X xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx celkovém xxxxxxx 6 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx

x) skutečného čerpání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx o xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mateřské xxxxxxxx a další xxxxxxxx dovolené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x době xxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxx x osobu xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §120 xxxx. 3 zákona x sociálních xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 6, odečte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xx osmé xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx 1 xxxx, xxxx xxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxx 4 roků, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx základů xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dosáhl xxx středního xxxxxxxx x maturitní zkouškou, xxxx 2 xxxx, xxxx jen středního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx 3 xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 4 xxxx, anebo xxxx 6 xxxx, pokud xxxxxx xxx základního xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx platové xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 3 xxxx, xxxx xxx středního xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxx 4 xxxx, xxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 5 xxxx, anebo xxxx 7 xxxx, xxxxx dosáhl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jedenácté xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxx vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxx 2 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 5 xxxx, nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, dobu 6 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 7 roků, xxxxx dobu 9 xxxx, xxxxx xxxxxx xxx základního xxxxxxxx xxxx základů xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxx nezískal xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §123 xxxx. 4 xxxxxxxx práce, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx praxi xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx, xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx odečtena, prodlužuje xxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 15 x xxxxxx xxxxxxxx xxx postup do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyššího xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx podle odstavce 7 xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém dosáhl xxxxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx platové xxxxxx v přílohách č. 1 xx 5 k xxxxxx nařízení.

§5

Xxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnanci xxxxxxxx platový tarif xxxxxxxxx xxxxx stupnice xxxxxxxxx tarifů xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §303 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxx platový xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifů xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x sociálních xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx škole a xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pracovníkem x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxx rodinným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x tomuto xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxx xxxx zubním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §2 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §3 odst. 3 xxxxxx o organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx tarif xxxxx xxxxxxxx platových xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zaměstnanci přísluší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 5 x tomuto xxxxxxxx, je-li

a) pedagogickým xxxxxxxxxxx podle §2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) akademickým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách.

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tarifů xxxxxxxxxxx pro nejnižší xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx až xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx sportovce xxxx xxxxxxx, nebo práci xxxxxxxxx letce,

pokud okruh xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx platového xxxxxx x xxxxx rozpětí xxxxxxxxxx až nejvyššího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx třídy xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sjednat x xxxxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxxx tarifu zaměstnancům x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxx až xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx určena xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx platovému tarifu, xxxxx xx zaměstnanci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx platového xxxxxx xxxxx §4.

§7

Příplatek za xxxxx xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx6) určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, intenzity x xxxx působení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Výše xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx činí 500 xx 1&xxxx;800 Xx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx určí zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxx xxxxxxxxxx skupinu xxxxx. Rozdělení xxxxx xxxxx xxxx ztěžujících xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xx skupin stanoví příloha č. 6 x tomuto xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxx xx skupině

a) X. 500 až 1 300 Xx,

x) XX. 750 xx 2 500 Xx,

x) XXX. 1 250 xx 5 000 Xx,

x) XX. 1 880 xx 7 500 Xx,

x) V. 2 500 xx 10 000 Kč.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx xx skupině xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 500 xx 3 000 Kč.

(4) Zaměstnanci xxxxxxxx pouze jeden xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx I. xx X. a xxxxx xxxxxxxx 3, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx příplatku xxxxx odstavce 2 xx práce xxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxx 1 xxxx xx skupině XX. xxxx 1 v příloze č. 6 k tomuto xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Právo na xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxx 1 xxxx ve xxxxxxx XX. xxxx 1 x příloze č. 6 x xxxxxx nařízení x xxxx výše xx posoudí samostatně.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx následků xxxxx xxxxxxxxx pracovněprávními xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxx xxxxxxxx xx §4 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx praxe, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx požadované xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úkonu xxxxx §21 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx od 25. xxxxx 1948 xx 1. ledna 1990 xxxxxxxxx ze xxxxxx xx školách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxx xxxxxxxx xx §4 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxx i xxxx jiné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx studijní xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích xxxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxx.

§10

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Zařazení xx xxxxxxx třídy x xxxxxxxxx xxxxxx xx x zaměstnance xxxxxxxxx x čl. II xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx x. 224/2014 Xx. xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx platovém xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx byl zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x) nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., posuzuje xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Sb.

§11

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx vlády č. 564/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve veřejných xxxxxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 74/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády č. 564/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách x správě.

3. Nařízení xxxxx č. 130/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 74/2009 Xx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 201/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

5. Nařízení xxxxx č. 381/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 44/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách a xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 448/2011 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx č. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxx č. 224/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx službách x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Nařízení xxxxx č. 303/2014 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxx č. 278/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 273/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx službách a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx xxxxx č. 316/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxx č. 168/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxx č. 340/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx tarifů podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1

(v Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 xxxx

12 140

13 040

13 990

15 020

16 130

17 350

18 680

20 130

21 710

23 390

25 280

27 250

29 410

31 770

34 340

37 130

2

xx 2 xxx

12 510

13 460

14 450

15 540

16 720

17 970

19 320

20 850

22 440

24 220

26 160

28 200

30 460

32 890

35 570

38 460

3

xx 4 xxx

12 920

13 920

14 930

16 050

17 270

18 580

20 000

21 580

23 250

25 080

27 130

29 220

31 550

34 090

36 850

39 840

4

xx 6 let

13 340

14 360

15 450

16 590

17 880

19 230

20 700

22 330

24 060

25 980

28 070

30 230

32 660

35 300

38 190

41 280

5

xx 9 let

13 810

14 850

15 970

17 160

18 480

19 890

21 420

23 120

24 910

26 890

29 060

31 330

33 840

36 570

39 560

42 760

6

xx 12 xxx

14 280

15 350

16 490

17 740

19 120

20 560

22 170

23 950

25 780

27 820

30 100

32 450

35 050

37 870

40 980

44 300

7

xx 15 xxx

14 740

15 890

17 070

18 360

19 770

21 290

22 930

24 780

26 720

28 820

31 180

33 620

36 300

39 250

42 460

45 910

8

xx 19 let

15 240

16 420

17 660

18 980

20 460

22 030

23 720

25 650

27 660

29 840

32 280

34 840

37 610

40 660

44 030

47 580

9

xx 23 let

15 750

16 970

18 260

19 640

21 180

22 800

24 570

26 550

28 630

30 910

33 420

36 070

38 970

42 160

45 620

49 310

10

xx 27 xxx

16 320

17 570

18 890

20 320

21 930

23 600

25 400

27 500

29 660

32 000

34 620

37 380

40 390

43 670

47 290

51 080

11

xx 32 xxx

16 850

18 140

19 550

21 030

22 710

24 440

26 340

28 510

30 720

33 170

35 880

38 720

41 840

45 270

49 000

52 980

12

xxx 32 xxx

17 440

18 780

20 230

21 750

23 510

25 290

27 260

29 520

31 820

34 370

37 170

40 120

43 370

46 910

50 770

54 920

Příloha x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx tarifů xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §5 odst. 2

(x Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe

Platová xxxxx

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

xx 1 xxxx

15 470

16 580

17 770

19 090

20 470

22 000

23 680

25 500

27 430

29 620

31 880

34 360

37 100

40 060

2

do 2 xxx

15 990

17 110

18 370

19 750

21 160

22 760

24 490

26 370

28 370

30 640

32 990

35 600

38 400

41 490

3

do 4 xxx

16 510

17 680

18 960

20 390

21 880

23 520

25 340

27 280

29 380

31 740

34 180

36 860

39 780

42 980

4

xx 6 xxx

17 030

18 270

19 580

21 080

22 630

24 330

26 210

28 220

30 400

32 820

35 340

38 140

41 170

44 500

5

xx 9 xxx

17 580

18 880

20 250

21 770

23 400

25 180

27 130

29 190

31 470

33 980

36 600

39 490

42 650

46 090

6

xx 12 let

18 140

19 490

20 910

22 520

24 180

26 030

28 060

30 180

32 550

35 180

37 900

40 890

44 140

47 730

7

xx 15 let

18 780

20 140

21 640

23 270

25 000

26 900

29 050

31 260

33 690

36 400

39 240

42 340

45 770

49 430

8

do 19 xxx

19 390

20 810

22 340

24 080

25 850

27 820

30 050

32 360

34 880

37 710

40 620

43 860

47 370

51 240

9

xx 23 xxx

20 010

21 510

23 110

24 880

26 760

28 800

31 080

33 470

36 100

39 030

42 080

45 400

49 070

53 090

10

xx 27 xxx

20 710

22 250

23 900

25 760

27 680

29 780

32 190

34 660

37 390

40 410

43 580

47 050

50 850

55 000

11

do 32 xxx

21 380

22 990

24 710

26 650

28 630

30 830

33 330

35 890

38 720

41 810

45 130

48 710

52 690

56 970

12

xxx 32 xxx

22 110

23 790

25 530

27 570

29 630

31 900

34 510

37 150

40 110

43 330

46 740

50 480

54 580

59 020

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx stupňů xxx xxxxxxxxxxx uvedené v §5 xxxx. 3

(x Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe

Platová xxxxx

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

xx 1 xxxx

15 470

16 580

17 770

19 090

20 470

22 000

24 360

26 290

28 340

30 660

33 060

35 680

38 590

41 730

2

do 2 xxx

15 990

17 110

18 370

19 750

21 160

22 760

25 220

27 220

29 340

31 740

34 230

37 000

39 970

43 240

3

xx 4 xxx

16 510

17 680

18 960

20 390

21 880

23 520

26 120

28 180

30 410

32 910

35 490

38 330

41 430

44 820

4

xx 6 xxx

17 030

18 270

19 580

21 080

22 630

24 330

27 050

29 180

31 490

34 050

36 720

39 690

42 900

46 430

5

do 9 xxx

17 580

18 880

20 250

21 770

23 400

25 180

28 020

30 200

32 620

35 280

38 060

41 120

44 470

48 120

6

xx 12 xxx

18 140

19 490

20 910

22 520

24 180

26 030

29 010

31 250

33 770

36 550

39 440

42 610

46 050

49 860

7

xx 15 let

18 780

20 140

21 640

23 270

25 000

26 900

30 060

32 400

34 970

37 850

40 860

44 140

47 780

51 660

8

xx 19 xxx

19 390

20 810

22 340

24 080

25 850

27 820

31 120

33 560

36 240

39 240

42 320

45 750

49 480

53 580

9

xx 23 xxx

20 010

21 510

23 110

24 880

26 760

28 800

32 210

34 740

37 530

40 630

43 870

47 390

51 280

55 540

10

xx 27 let

20 710

22 250

23 900

25 760

27 680

29 780

33 380

36 000

38 900

42 100

45 460

49 140

53 160

57 560

11

do 32 xxx

21 380

22 990

24 710

26 650

28 630

30 830

34 590

37 310

40 310

43 580

47 100

50 900

55 110

59 650

12

xxx 32 xxx

22 110

23 790

25 530

27 570

29 630

31 900

35 840

38 640

41 780

45 190

48 810

52 770

57 120

61 820

Xxxxxxx x. 4 x nařízení vlády x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tříd x xxxxxxxxx stupňů pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §5 odst. 4

(x Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx stupeň

Počet xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 xxxx

38 980

41 380

46 530

49 580

52 550

55 790

2

xx 2 let

40 040

42 550

47 810

50 880

53 990

57 350

3

do 4 xxx

41 230

43 800

49 150

52 260

55 500

58 970

4

xx 6 let

42 370

45 040

50 510

53 680

57 020

60 670

5

xx 9 xxx

43 580

46 370

51 940

55 160

58 640

62 380

6

xx 12 xxx

44 850

47 740

53 430

56 670

60 310

64 170

7

xx 15 xxx

46 200

49 170

54 970

58 330

62 030

66 050

8

xx 19 xxx

47 550

50 660

56 560

59 940

63 850

68 010

9

xx 23 xxx

48 930

52 180

58 210

61 670

65 710

70 010

10

xx 27 xxx

50 420

53 760

59 940

63 460

67 630

72 100

11

xx 32 let

51 930

55 430

61 740

65 300

69 650

74 270

12

nad 32 xxx

53 520

57 130

63 580

67 230

71 700

76 540

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifů podle xxxxxxxxx tříd a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedené x §5 odst. 5

(x Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx započitatelné praxe

Platová xxxxx

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15*

16*

1

xx 2 xxx

15 540

16 860

18 230

19 750

25 040

31 290

31 550

32 120

32 820

33 600

34 860

37 480*

40 380*

2

xx 6 xxx

16 110

17 460

18 990

20 560

25 760

31 560

31 850

32 690

33 500

34 620

36 490

40 100*

43 350*

3

xx 12 xxx

17 120

18 620

20 200

22 000

26 430

31 930

32 330

33 100

34 850

36 070

38 450

42 270*

46 400*

4

xx 19 xxx

18 300

19 870

21 600

23 380

27 650

32 590

33 330

34 340

36 300

38 720

41 640

45 670*

49 960*

5

xx 27 xxx

19 470

21 170

23 000

25 020

28 870

33 600

34 380

35 780

38 560

41 700

45 750

49 520*

53 640*

6

xx 32 xxx

21 130

22 980

24 890

27 050

30 920

35 330

36 290

37 770

41 780

45 140

49 450

52 120*

55 600*

7

xxx 32 xxx

21 720

23 580

25 590

27 810

31 800

36 130

37 060

38 790

42 780

46 260

50 630

54 000*

57 670*

*) 15. x 16. xxxxxxx třída xxxxx xxx akademické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx.

Příloha x. 6 x nařízení xxxxx x. 341/2017 Sb.

ČÁST X

Xxxxxxx prací xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. skupina - Xxxxx xx xxxxxxxx mírou neuropsychické xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx směnách x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dohledem nad xxxx xxxx xxxxxxxx, x kterých xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Práce xxxxxxxxxx individuální xxxxxxx x jednotlivým osobám, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxx x více xxxxxxxxxxx xxxxxx, spočívající x soustavném xxxxxx xxxxxxx xxxxx x

3.1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx životních xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxxxxx vývoje xxxxxxxxxxx xxxx,

3.2. občany xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx spojené x xxxxxxxx x zajišťováním xxxxxxxxx zájmů a xxxxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řídí, xxxxxxxxxxx

4.1. x soustavné xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4.2. x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx spočívající x revizní, xxxxxxxxx x vyhledávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x plátců xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Práce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx.

7. Xxxxx vykonávané xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svěřeny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x bezpečností xxxxx xxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sborech, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravě xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s přechodem xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx stavu xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

8. Xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x činností soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XX. xxxxxxx - Práce xx značnou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zátěže nebo xxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxx vykonávané xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx s xxxxx, xxxx xxxx studenty xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.1. ve školách, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, žáky xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených pro xxxx děti, žáky xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx skupinách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx a studenty,

2.3. xx speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

2.4. v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xxx xxxxx x mentálním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx, xxx nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zvláštních xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, vykonávané xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx správních úřadech, xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x bezpečností xxxxx xxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxx silách x xxxxxxxxxxxxxx sborech.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osobním xxxxxx x xxxxxxx.

6. Soustavný xxxxx kontroly a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxxx přichází xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních.

III. xxxxxxx - Xxxxx se xxxxxxx mírou neuropsychické xxxxxx x xxxxx xx zvýšeným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Geodetické xxxxx xxxxxxx x tvorbou xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx událostech.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

4.1. spočívají x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

4.2. jsou trvale xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

4.3. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx personálem.

5. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxx při xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx

5.1. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx v daňovém xxxx jiném správním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky,

5.2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx, xxxxxxx, vyhledávací, xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx.

6. Údržba (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx) a xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxx nepřerušeném xxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx, xxx xxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestů x xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 3 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

8.1. u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx kterou xxxxxxx vyhláška x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nižší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

8.2. x pobytových zařízeních xxxxxxxxxx služeb x xxxx od 16 xxxxx xx 7 xxxxx následujícího dne.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XX. xxxxxxx - Práce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x práce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx nich může xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx závažným xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1.1. x Xxxxxxxx bezpečnostním xxxxx x v Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při plnění xxxxx spojených s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmů xxxxx,

1.2. xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, spočívající x

2.1. řízení letového xxxxxxx,

2.2. činnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záchranáře,

2.3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx odnětí svobody x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, x ve zdravotní xxxx x xxxxxxxx x odsouzené osoby x o osoby xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx věznicích, xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nich xxxx dojít k xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx jiným závažným xxxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxx xxxx členy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx

5.1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

5.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5.3. jednotkách xxxxxxxxxx xxxx,

5.4. onkologických xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxx obslužné péče xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

6.1. x psychiatrických x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6.2. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx lůžko xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ošetřovatelských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx,

6.3. x xxxxxxxx postižením, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chování.

V. xxxxxxx - Práce s xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxx výkonného letce.

2. Xxxxx xxxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx riziky, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX X

Xxxxxxx prací vykonávaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zátěže

Práce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzervatoři xxxx xxxxxxxx umělecké xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na vyšší xxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx odečet xxxxx xxxxx §4 odst. 7 xxxx. c) xxxx d) nařízení xxxxx č. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnavatel xxxx praxe xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 341/2017 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 464/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Informace

Právní xxxxxxx x. 341/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

263/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2019

332/2018 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx č. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 263/2018 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

158/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některá nařízení xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x státních xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2019

300/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2020

603/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády č. 341/2017 Sb., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

322/2021 Xx., xxxxxx se xxxx nařízení xxxxx x. 341/2017 Sb., x platových poměrech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2021

420/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení xxxxx x. 304/2014 Xx., x platových xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 347/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení vlády x. 304/2014 Sb., x platových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2022

531/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x nařízení xxxxx x. 420/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 304/2014 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 347/2021 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

264/2022 Xx., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 304/2014 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

464/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx vlády č. 341/2017 Sb., x xxxxxxxxx poměrech zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách x správě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Například xxxxx č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotní xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx §34 xxxxxx x. 247/2000 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx povinnosti x x xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (branný zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 99/1948 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mzdy, x vymezení ztíženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výši xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.