Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

341/2017 Sb.

Nařízení vlády

Úvodní ustanovení §1

Kvalifikační předpoklady §2

Zařazení zaměstnance do platové třídy §3

Zařazení zaměstnance do platového stupně §4

Platový tarif §5

Zvláštní způsob určení platového tarifu §6

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí §7

Zvláštní příplatek §8

Zmírnění následků křivd §9

Přechodná ustanovení §10

Zrušovací ustanovení §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 1

Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 2

Příloha č. 3 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 3

Příloha č. 4 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 4

Příloha č. 5 - Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

Příloha č. 6

INFORMACE

341

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 25. září 2017

o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §123 odst. 6 xxxx. b) xx x), §128 xxxx. 2 x §129 xxxx. 2 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxx x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Sb. x xxxxxx x. 250/2014 Xx.:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxx pro zaměstnance, xxxxxx zaměstnavatel poskytuje xxxxx §109 odst. 3 zákoníku xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx předpoklady xxxxxxxx xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx uvedených xxxxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx platový xxxxx xxxxxxxxx způsobem,

e) xxxxxxxx platových tarifů,

f) xxxx příplatku xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx do skupin x závislosti xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx života x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx zvláštního příplatku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx platových xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") jsou

a) x xxxxx platové xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx vzdělání,

b) xx xxxxx platové třídě: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxx platové xxxxx: xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx platové xxxxx: xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou,

h) v xxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou,

i) v xxxxxx xxxxxxx třídě: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bakalářském studijním xxxxxxxx nebo vyšší xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx platové xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu xxxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) xx dvanácté xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx třinácté platové xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx čtrnácté xxxxxxx třídě: vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx platové xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx1).

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §123 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx třídy, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vlády o xxxxxxxx prací ve xxxxxxxxx službách x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx prací") zařazena xxxxxxxxxxxxx práce, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx požaduje. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zahrnuty xxxxxxxx xxxxx porovnatelné x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx třídy, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxx1) xxxxxxxxx jinak, a xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx povaha vykonávané xxxxx podle §123 xxxx. 6 písm. x) zákoníku xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti, uměleckopedagogické xxxxxxxx, v činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx pro jejich xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx platové xxxxx xxxxx odstavce 3, x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx1) xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebné vzdělání,

a) xx xx dobu 4 roků,

b) xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Zařazení zaměstnance xx xxxxxxxxx stupně

(1) Zaměstnavatel xxxxxx zaměstnance do xxxxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §123 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx x xxxx jejího zápočtu xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 9.

(2) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X rozsahu xxxxxxx xxxx třetin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci dobu xxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xx míře její xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx práce.

(4) X xxxxx rozsahu, nejvýše xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx základní (xxxxxxxx) xxxxxx3) platným v xxxx xxxxxx výkonu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx4).

(5) X xxxxx rozsahu, xxxxxxx xxxx celkovém xxxxxxx 6 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dovolené nebo xxxxxxxxxx dovolené xxxx xxxxxx péče x xxxx xxxx děti xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx délce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platné x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu5),

b) xxxxxx xxxx o osobu xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §120 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5 započte zaměstnavatel, xxxxx se zaměstnankyně xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx x denním nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X doby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6, odečte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx až xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxx 1 xxxx, nebo xxxx 2 roků, pokud xxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx 4 xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) deváté platové xxxxx, který dosáhl xxx středního vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou, xxxx 2 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxx 3 xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 4 xxxx, anebo dobu 6 roků, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) desáté platové xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx, xxxx 1 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 3 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem, xxxx 4 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 5 xxxx, xxxxx xxxx 7 roků, xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo základů xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx až xxxxxxxxx xxxxxxx třídy, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxx 2 xxxx, xxxx xxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 3 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, xxxx 5 roků, xxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx s výučním xxxxxx, xxxx 6 xxxx, nebo jen xxxxxxxxx vzdělání, dobu 7 roků, anebo xxxx 9 xxxx, xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §123 xxxx. 4 zákoníku xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx, se x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 xx 4 k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx byla naposledy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx praxe, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx odpovídající dosaženému xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx tarif xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx dosáhl xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx platové stupně x přílohách č. 14 x xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Platový xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tarif xxxxxxxxx podle stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení stanovený xxx platovou třídu x platový stupeň, xx kterých xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxx službách, xxxxx není xxxxxx x odstavci 3,

x) xxxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx nebo sociálním xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx x hmotné xxxxx, x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, x zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců x x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pracovníkem x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx

1. zaměstnancem xxxxxxxx x §303 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. úředníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx platových tarifů xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx platový tarif xxxxx stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx tarif xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxxxx.

§6

Zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tarifu

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platový xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nejnižší xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platové xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxx třídy, xxxx

x) šesté a xxxxx platové xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx práce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jichž xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týká, x pravidla pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nejvyššího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx třídy sjedná x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x předchozím xxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxx x kolektivní smlouvě xxxx stanovit vnitřním xxxxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnancům x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx nejnižší xx xxxxxxxx platový stupeň x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Výše takto xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zaměstnanci xxxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4.

§7

Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx za xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx6) určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx působení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 500 xx 1&xxxx;800 Xx xxxxxxx.

§8

Zvláštní příplatek

(1) Zvláštní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Rozdělení xxxxx xxxxx míry xxxxxxxxxxx xxxxx pracovních xxxxxxxx xx xxxxxx stanoví příloha č. 5 k tomuto xxxxxxxx.

(2) Výše zvláštního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) I. 500 xx 1 300 Xx,

x) XX. 750 xx 2 500 Xx,

x) III. 1 250 až 5 000 Kč,

d) XX. 1 880 xx 7 500 Xx,

x) X. 2 500 xx 10 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X. až X., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxx 1 xxxx ve xxxxxxx XX. xxxx 1 x příloze č. 5 x xxxxxx nařízení. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnance nejvýhodnější. Xxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx X. bodu 1 xxxx ve xxxxxxx XX. xxxx 1 x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Zmírnění následků xxxxx

(1) Xx zmírnění následků xxxxx vzniklých pracovněprávními xxxxx učiněnými v xxxxxx od 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §4 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx praxe, xxxxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úkonu xxxxx §21 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx následků xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx žáci x xxxxxxxx x xxxxxxxx politické perzekuce x období od 25. února 1948 xx 1. xxxxx 1990 xxxxxxxxx xx xxxxxx na školách xxxxxxxxxxxxx střední xxxx xxxxx xxxxxxxx a xx vysokých xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §4 xxxx. 3 x xxxxx rozsahu x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace xxxxx §18 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích příslušné xxxxxxx řádně xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx třídy x xxxxxxxxx stupně xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. II xxxx. 2 nařízení xxxxx x. 224/2014 Xx. xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li o xxxxxx, kdy xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx platovém xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx základě §3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., xxxxxxxx se xxxx pro výjimečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx č. 564/2006 Sb.

§11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Sb., x platových poměrech xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 74/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx x správě.

3. Nařízení xxxxx č. 130/2009 Sb., kterým xx mění nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., o platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx službách a xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 74/2009 Sb.

4. Nařízení xxxxx č. 201/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 381/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 44/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 448/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Nařízení xxxxx č. 224/2014 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 303/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách a xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxxxxxx xxxxx č. 278/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 273/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx xxxxx č. 316/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách a xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxx č. 168/2017 Sb., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14. Xxxxxxxx xxxxx č. 340/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx v. r.

Ministryně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x nařízení vlády x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedené v §5 odst. 1

(x Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx stupeň

Počet xxx xxxxxxxxxxxxx praxe

Platová xxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 roku

11 030

11 850

12 710

13 650

14 660

15 770

16 980

18 300

19 730

21 260

22 980

24 770

26 730

28 880

31 210

33 750

2

xx 2 xxx

11 370

12 230

13 130

14 120

15 200

16 330

17 560

18 950

20 400

22 010

23 780

25 630

27 690

29 900

32 330

34 960

3

xx 4 xxx

11 740

12 650

13 570

14 590

15 700

16 890

18 180

19 610

21 130

22 800

24 660

26 560

28 680

30 990

33 500

36 210

4

xx 6 let

12 120

13 050

14 040

15 080

16 250

17 480

18 810

20 300

21 870

23 610

25 510

27 480

29 690

32 090

34 710

37 520

5

xx 9 let

12 550

13 500

14 510

15 600

16 800

18 080

19 470

21 010

22 640

24 440

26 410

28 480

30 760

33 240

35 960

38 870

6

xx 12 xxx

12 980

13 950

14 990

16 120

17 380

18 690

20 150

21 770

23 430

25 290

27 360

29 500

31 860

34 420

37 250

40 270

7

xx 15 let

13 400

14 440

15 510

16 690

17 970

19 350

20 840

22 520

24 290

26 200

28 340

30 560

33 000

35 680

38 600

41 730

8

xx 19 xxx

13 850

14 920

16 050

17 250

18 600

20 020

21 560

23 310

25 140

27 120

29 340

31 670

34 190

36 960

40 020

43 250

9

xx 23 xxx

14 310

15 420

16 600

17 850

19 250

20 720

22 330

24 130

26 020

28 100

30 380

32 790

35 420

38 320

41 470

44 820

10

xx 27 let

14 830

15 970

17 170

18 470

19 930

21 450

23 090

25 000

26 960

29 090

31 470

33 980

36 710

39 700

42 990

46 430

11

xx 32 let

15 310

16 490

17 770

19 110

20 640

22 210

23 940

25 910

27 920

30 150

32 610

35 200

38 030

41 150

44 540

48 160

12

xxx 32 xxx

15 850

17 070

18 390

19 770

21 370

22 990

24 780

26 830

28 920

31 240

33 790

36 470

39 420

42 640

46 150

49 920

Příloha x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tříd a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 2

(x Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx započitatelné praxe

Platová xxxxx

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

xx 1 roku

14 770

15 880

17 070

18 390

19 770

21 300

22 980

24 800

26 730

28 920

31 180

33 660

36 400

39 360

2

xx 2 xxx

15 290

16 410

17 670

19 050

20 460

22 060

23 790

25 670

27 670

29 940

32 290

34 900

37 700

40 790

3

xx 4 xxx

15 810

16 980

18 260

19 690

21 180

22 820

24 640

26 580

28 680

31 040

33 480

36 160

39 080

42 280

4

xx 6 xxx

16 330

17 570

18 880

20 380

21 930

23 630

25 510

27 520

29 700

32 120

34 640

37 440

40 470

43 800

5

xx 9 xxx

16 880

18 180

19 550

21 070

22 700

24 480

26 430

28 490

30 770

33 280

35 900

38 790

41 950

45 390

6

do 12 xxx

17 440

18 790

20 210

21 820

23 480

25 330

27 360

29 480

31 850

34 480

37 200

40 190

43 440

47 030

7

xx 15 xxx

18 080

19 440

20 940

22 570

24 300

26 200

28 350

30 560

32 990

35 700

38 540

41 640

45 070

48 730

8

xx 19 xxx

18 690

20 110

21 640

23 380

25 150

27 120

29 350

31 660

34 180

37 010

39 920

43 160

46 670

50 540

9

do 23 xxx

19310

20 810

22 410

24 180

26 060

28 100

30 380

32 770

35 400

38 330

41 380

44 700

48 370

52 390

10

xx 27 xxx

20 010

21 550

23 200

25 060

26 980

29 080

31 490

33 960

36 690

39 710

42 880

46 350

50 150

54 300

11

xx 32 xxx

20 680

22 290

24 010

25 950

27 930

30 130

32 630

35 190

38 020

41 110

44 430

48 010

51 990

56 270

12

nad 32 xxx

21 410

23 090

24 830

26 870

28 930

31 200

33 810

36 450

39 410

42 630

46 040

49 780

53 880

58 320

Příloha č. 3 x xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 3

(v Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx započitatelné xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 xxxx

36 770

39 030

43 890

46 770

49 570

52 630

2

do 2 let

37 770

40 140

45 100

48 000

50 930

54 100

3

xx 4 xxx

38 890

41 320

46 360

49 300

52 350

55 630

4

xx 6 xxx

39 970

42 490

47 650

50 640

53 790

57 230

5

xx 9 let

41 110

43 740

49 000

52 030

55 320

58 840

6

do 12 xxx

42 310

45 030

50 400

53 460

56 890

60 530

7

xx 15 xxx

43 580

46 380

51 850

55 020

58 510

62 310

8

xx 19 xxx

44 850

47 790

53 350

56 540

60 230

64 160

9

xx 23 xxx

46 160

49 220

54 910

58 170

61 990

66 040

10

xx 27 xxx

47 560

50 710

56 540

59 860

63 800

68 010

11

xx 32 xxx

48 990

52 290

58 240

61 600

65 700

70 060

12

xxx 32 xxx

50 490

53 890

59 980

63 420

67 640

72 200

Xxxxxxx x. 4 x nařízení xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifů xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedené x §5 xxxx. 4

(x Xx měsíčně)

Platový xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

xx 2 xxx

15 230

16 520

17 870

19 360

24 540

30 670

30 930

31490

32 170

32 940

34 170

2

xx 6 let

15 790

17 110

18 610

20 150

25 250

30 940

31 220

32 040

32 840

33 940

35 770

3

do 12 xxx

16 780

18 250

19 800

21 560

25 910

31 300

31 690

32 450

34 160

35 360

37 690

4

xx 19 xxx

17 940

19 480

21 170

22 920

27 100

31 950

32 670

33 660

35 580

37 960

40 820

5

xx 27 let

19 080

20 750

22 540

24 520

28 300

32 940

33 700

35 070

37 800

40 880

44 850

6

xx 32 xxx

20 710

22 520

24 400

26 510

30 310

34 630

35 570

37 020

40 960

44 250

48 480

7

nad 32 xxx

21 290

23 110

25 080

27 260

31 170

35 420

36 330

38 020

41 940

45 350

49 630

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx míry xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. xxxxxxx - Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx směnách x xxxxx dvousměnného provozního xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

2.1. xxxxxxx práce třídního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx umělecké škole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

2.2. xxxxxxxx xxx xxxx nebo xxxxxxxx, x kterých xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx vyžadující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivým xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx styku x

3.1. xxxxxx v xxxxxxxxx sociálních xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx životních xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

3.2. xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx spojené x ochranou a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx těchto prací xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx

4.1. x soustavné xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti,

4.2. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx služby.

5. Práce xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x plátců xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxxx vyhodnocování a xxxxxxxxxxxxx xxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spojené x obranou x xxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na plnění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zajišťováním xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx státního xxxxxxxxxxxxxx.

XX. xxxxxxx - Práce xx xxxxxxx xxxxx neuropsychické xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx provozního xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dětmi, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.1. xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx, žáky nebo xxxxxxxx, x xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.2. xx výchovných xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx děti, žáky xxxx studenty, xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx skupinách xxxxxxxxx xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx,

2.3. xx xxxxxxxxx pedagogickém xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné výchovy x pro preventivně xxxxxxxxx péči,

2.4. x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx tělesným xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx pedagogická činnost xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx učitele xxxxxxxxxx xx třídách xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ročníků x xxxxx jedné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemají zřízeny xxxxxxx ročníky.

4. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx zadrženými, obviněnými, xxxxxxxxxxxx xxxx odsouzenými xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Práce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxx zvláštním právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s obranou x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x přímým xxxxxxxxxxx xxxxxxx stykem x xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu.

8. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx cizinců xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX. xxxxxxx - Xxxxx xx značnou xxxxx neuropsychické zátěže x práce xx xxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx práce xxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx převážně x xxxxxxx.

2. Výkon xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Práce xxxxxxx x ochranou života x xxxxxx občanů x majetku před xxxxxx, xxxxxxxxx požárních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx událostech.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

5.1. xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

5.2. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

5.3. jsou xxxxxxxxxx pozemním leteckým xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx spojené x xxxxxxxx zájmů xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx závažným xxxxxxx

6.1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x daňovém xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

6.2. vykonávané xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, spočívající v xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolní, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajišťovací x xxxxxxxx činnosti.

6. Xxxxxx (běžná, xxxxxxxx, xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx silničním xxxxxxx.

7. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx alternativních xxxxxx x opatření xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx alespoň 3 xxxxx po xxxx xxxxxxxx

9.1. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx x xxxx, xxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9.2. v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx v době xx 16 hodin xx 7 hodin xxxxxxxxxxxxx dne.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx soudního xxxxxx xxxx na úseku xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx.

XX. xxxxxxx - Xxxxx s xxxxxxxx xxxxx neuropsychické xxxxxx x práce x xxxxxxx rizikem ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx může xxxxx x xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu

1.1. v Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x Národním xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu,

1.2. xx zpravodajských službách.

2. Xxxxx vykonávané xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx, spočívající x

2.1. xxxxxx letového xxxxxxx,

2.2. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.3. zabezpečování xxxxxx xxxxx, výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, a xx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a x osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx věznicích, xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx k ohrožení xxxxxx, zdraví nebo xxxxx závažným xxxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx členy výjezdové xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb na

5.1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

5.2. anesteziologickoresuscitačních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5.3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

5.4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osobám x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

6.1. x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6.2. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, případně v xxxxxxxxxxxx ošetřovatelských odděleních xxx ošetřování osob x xxxxxxx,

6.3. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X. skupina - Xxxxx x mimořádným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x oblastech xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx válečných konfliktů xxxx x jinými xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxx x. 6 zrušena xxxxxxx předpisem č. 300/2019 Sb.

Informace

Právní předpis x. 341/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

263/2018 Xx., kterým xx xxxx některá xxxxxxxx vlády v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

332/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 263/2018 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.1.2019

158/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx službách x xxxxxx x státních xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2019

300/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 341/2017 Xx., o platových xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vlády č. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2020

603/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nařízení vlády x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 563/2004 Sb., x pedagogických pracovnících x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Xxxxxxxxx §34 xxxxxx x. 247/2000 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x vojenských správních xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 99/1948 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) Nařízení xxxxx č. 567/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x vymezení ztíženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx mzdě xx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.