Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

341/2017 Sb.

Nařízení vlády

Úvodní ustanovení §1

Kvalifikační předpoklady §2

Zařazení zaměstnance do platové třídy §3

Zařazení zaměstnance do platového stupně §4

Platový tarif §5

Zvláštní způsob určení platového tarifu §6

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí §7

Zvláštní příplatek §8

Zmírnění následků křivd §9

Přechodná ustanovení §10

Zrušovací ustanovení §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 1

Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 2

Příloha č. 3 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 3

Příloha č. 4 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 4

Příloha č. 5 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 5

Příloha č. 6- Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

č. 464/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

341

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 25. xxxx 2017

o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx

Xxxxx nařizuje xxxxx §123 xxxx. 6 xxxx. b) xx x), §128 xxxx. 2 a §129 xxxx. 2 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx znění zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Sb. a xxxxxx x. 250/2014 Xx.:

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zaměstnance, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 zákoníku xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx předpoklady xxxxxxxx xxx výkon prací xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx do platových xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx uvedených xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx platový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx příplatku xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pracovních xxxxxxxx xx skupin x závislosti na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx života x xxxxxx x podle xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx příplatku xxx jednotlivé skupiny.

§2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělání pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx vzdělání nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx platové xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxx platové třídě: xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou,

i) v xxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou,

j) x desáté platové xxxxx: vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání,

k) x xxxxxxxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx dvanácté xxxxxxx xxxxx: vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

m) xx třinácté platové xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: vysokoškolské xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx prací stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx1).

§3

Xxxxxxxx zaměstnance do xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §123 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx prací ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx") zařazena xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zaměstnavatel na xxxxxxxxxxx požaduje. Xxxxx xxxx tato práce x katalogu prací xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zahrnuty xxxxxxxx xxxxx porovnatelné s xx x hlediska xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx třídy, xxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx1) xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vykonávané xxxxx xxxxx §123 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx činnosti, uměleckopedagogické xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trenéra, xxxx

x) jiný právní xxxxxxx2) stanoví xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzdělání xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx xxx jejich xxxxx xxxxxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Nemůže-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx platové xxxxx xxxxx odstavce 3, x xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx1) xxxxx, xxxx zaměstnance výjimečně xxxxxxx do platové xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebné vzdělání,

a) xx xx xxxx 4 xxxx,

x) xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) prokázal xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §123 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx zápočtu xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 9.

(2) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx praxe v xxxxx xxxxxxxxxx práce. Xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxx jako pro xxxxx požadované práce.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxx praxe, a xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx práce.

(4) V xxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx (náhradní) xxxxxx3) platným v xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx (náhradní) xxxxxx xxxx civilní xxxxxx4).

(5) X xxxxx rozsahu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxx, xxxxxxx zaměstnavatel zaměstnanci xxxx

x) skutečného čerpání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dovolené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx o xxxx xxxx děti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x době xxxx xxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxx o osobu xxxxxxxx xx péči xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §120 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx službách.

(6) Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 a 5 započte xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx nebo x prezenčním studiu.

(7) X xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6, odečte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx až osmé xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s výučním xxxxxx, xxxx 1 xxxx, xxxx dobu 2 xxxx, pokud xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx 4 xxxx, pokud xxxxxx xxx základního xxxxxxxx xxxx základů xxxxxxxx,

x) xxxxxx platové xxxxx, xxxxx dosáhl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní zkouškou, xxxx 2 xxxx, xxxx jen středního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, dobu 3 xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 4 xxxx, anebo xxxx 6 roků, pokud xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx platové xxxxx, xxxxx dosáhl xxx středního vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou, xxxx 3 xxxx, xxxx xxx středního xxxxxxxx x výučním xxxxxx, xxxx 4 xxxx, nebo jen xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 5 xxxx, anebo xxxx 7 roků, xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jedenácté xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxx 2 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 5 xxxx, xxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, dobu 6 roků, xxxx xxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxx 7 roků, xxxxx dobu 9 xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxx základů vzdělání.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx praxi podle §123 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, než je xxxx, xxxxxx mu xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx, xx x dobu, xxxxx mu xxxxxxx xxx xxxxxxxx, prodlužuje xxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 xx 5 x xxxxxx nařízení xxx postup xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platového xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru vyššího xxxxxxxx, než xxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx určena xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přičte mu xxxxxxxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxxx vzdělání, kterou xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

(10) Platový xxxxx ve vyšším xxxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xx prvého xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxx v přílohách č. 1 xx 5 x xxxxxx nařízení.

§5

Platový xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stupnice xxxxxxxxx tarifů xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxx platovou třídu x xxxxxxx stupeň, xx xxxxxxx je xxxxxxx, nestanoví-li xx xxxx xxxxx.

(2) Zaměstnanci, xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxxx v §303 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxx §2 odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přísluší platový xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifů xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pomoci x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem poskytujícím xxxxxxxxx služby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, pokud není xxxxxx x xxxxxxxx 4, přísluší xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifů xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, který xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 x 3 zákona x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx tarif xxxxx xxxxxxxx platových xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxxxx, xx-xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx o pedagogických xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxxx tarifu

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx určit xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx platový xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zařazenému xx

x) xxxxx xx xxxx platové xxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxx platové xxxxx, xxxxx vykonává umělecké, xxxxxxxxxxxxxxxxx, uměleckopedagogické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx práci xxxxxxxxx letce,

pokud okruh xxxxxxxxxxx, jichž xx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx tarifu xxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx platového tarifu x xxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně příslušné xxxxxxx třídy sjedná x xxxxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxx x kolektivní xxxxxxx xxxx stanovit vnitřním xxxxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnancům x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx platový xxxxxx x příslušné platové xxxxx. Výše takto xxxxxxxx platového xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4.

§7

Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx

(1) Příplatek za xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx prostředí6) xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx působení xxxxxxxxxxx vlivů.

(2) Výše xxxxxxxxx xx práci xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 500 xx 1&xxxx;800 Xx xxxxxxx.

§8

Zvláštní xxxxxxxxx

(1) Zvláštní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Rozdělení prací xxxxx xxxx ztěžujících xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxx xxxxxxx příloha č. 6 k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx skupině

a) X. 500 xx 1 300 Xx,

x) XX. 750 až 2 500 Xx,

x) XXX. 1 250 xx 5 000 Kč,

d) XX. 1 880 xx 7 500 Xx,

x) X. 2 500 xx 10 000 Xx.

(3) Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 500 xx 3 000 Xx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jeden xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx X. xx X. x xxxxx xxxxxxxx 3, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx práce xxxxxxx xx skupině I. xxxx 1 xxxx xx skupině XX. xxxx 1 v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxx 1 xxxx xx xxxxxxx XX. xxxx 1 x příloze č. 6 x tomuto nařízení x jeho výše xx posoudí xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx následků xxxxx

(1) Xx zmírnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx od 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §4 xxxx. 3 v xxxxx rozsahu x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx požadované xxxxx x xxxxxx neplatného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx žáci x xxxxxxxx x xxxxxxxx politické xxxxxxxxx x období xx 25. února 1948 xx 1. ledna 1990 vyloučeni xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §4 xxxx. 3 v xxxxx rozsahu x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zařazení xx xxxxxxx xxxxx x platového stupně xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. II xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 224/2014 Xx. xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx platovém xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx třídy, pro xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xx základě §3 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., xxxxxxxx se xxxx xxx výjimečné xxxxxxxx tohoto zaměstnance xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Sb.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a správě.

2. Xxxxxxxx vlády č. 74/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx č. 130/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o platových xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády č. 74/2009 Sb.

4. Nařízení xxxxx č. 201/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 381/2010 Sb., kterým xx xxxx nařízení xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 44/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx službách a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 448/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxx č. 224/2014 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách a xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9. Nařízení xxxxx č. 303/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx službách x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxxxxxx xxxxx č. 278/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Nařízení xxxxx č. 273/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx xxxxx č. 316/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Nařízení xxxxx č. 168/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Nařízení xxxxx č. 340/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx v. r.

Ministryně xxxxx x sociálních xxxx:

Xxx. Marksová x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx uvedené x §5 odst. 1

(x Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx započitatelné xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 xxxx

12 140

13 040

13 990

15 020

16 130

17 350

18 680

20 130

21 710

23 390

25 280

27 250

29 410

31 770

34 340

37 130

2

xx 2 let

12 510

13 460

14 450

15 540

16 720

17 970

19 320

20 850

22 440

24 220

26 160

28 200

30 460

32 890

35 570

38 460

3

xx 4 xxx

12 920

13 920

14 930

16 050

17 270

18 580

20 000

21 580

23 250

25 080

27 130

29 220

31 550

34 090

36 850

39 840

4

xx 6 xxx

13 340

14 360

15 450

16 590

17 880

19 230

20 700

22 330

24 060

25 980

28 070

30 230

32 660

35 300

38 190

41 280

5

xx 9 xxx

13 810

14 850

15 970

17 160

18 480

19 890

21 420

23 120

24 910

26 890

29 060

31 330

33 840

36 570

39 560

42 760

6

xx 12 xxx

14 280

15 350

16 490

17 740

19 120

20 560

22 170

23 950

25 780

27 820

30 100

32 450

35 050

37 870

40 980

44 300

7

xx 15 let

14 740

15 890

17 070

18 360

19 770

21 290

22 930

24 780

26 720

28 820

31 180

33 620

36 300

39 250

42 460

45 910

8

xx 19 xxx

15 240

16 420

17 660

18 980

20 460

22 030

23 720

25 650

27 660

29 840

32 280

34 840

37 610

40 660

44 030

47 580

9

xx 23 xxx

15 750

16 970

18 260

19 640

21 180

22 800

24 570

26 550

28 630

30 910

33 420

36 070

38 970

42 160

45 620

49 310

10

xx 27 xxx

16 320

17 570

18 890

20 320

21 930

23 600

25 400

27 500

29 660

32 000

34 620

37 380

40 390

43 670

47 290

51 080

11

xx 32 let

16 850

18 140

19 550

21 030

22 710

24 440

26 340

28 510

30 720

33 170

35 880

38 720

41 840

45 270

49 000

52 980

12

xxx 32 let

17 440

18 780

20 230

21 750

23 510

25 290

27 260

29 520

31 820

34 370

37 170

40 120

43 370

46 910

50 770

54 920

Xxxxxxx x. 2 x nařízení xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 2

(v Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe

Platová xxxxx

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

xx 1 roku

15 470

16 580

17 770

19 090

20 470

22 000

23 680

25 500

27 430

29 620

31 880

34 360

37 100

40 060

2

xx 2 xxx

15 990

17 110

18 370

19 750

21 160

22 760

24 490

26 370

28 370

30 640

32 990

35 600

38 400

41 490

3

xx 4 xxx

16 510

17 680

18 960

20 390

21 880

23 520

25 340

27 280

29 380

31 740

34 180

36 860

39 780

42 980

4

xx 6 xxx

17 030

18 270

19 580

21 080

22 630

24 330

26 210

28 220

30 400

32 820

35 340

38 140

41 170

44 500

5

do 9 xxx

17 580

18 880

20 250

21 770

23 400

25 180

27 130

29 190

31 470

33 980

36 600

39 490

42 650

46 090

6

xx 12 let

18 140

19 490

20 910

22 520

24 180

26 030

28 060

30 180

32 550

35 180

37 900

40 890

44 140

47 730

7

xx 15 xxx

18 780

20 140

21 640

23 270

25 000

26 900

29 050

31 260

33 690

36 400

39 240

42 340

45 770

49 430

8

do 19 xxx

19 390

20 810

22 340

24 080

25 850

27 820

30 050

32 360

34 880

37 710

40 620

43 860

47 370

51 240

9

do 23 let

20 010

21 510

23 110

24 880

26 760

28 800

31 080

33 470

36 100

39 030

42 080

45 400

49 070

53 090

10

xx 27 xxx

20 710

22 250

23 900

25 760

27 680

29 780

32 190

34 660

37 390

40 410

43 580

47 050

50 850

55 000

11

xx 32 xxx

21 380

22 990

24 710

26 650

28 630

30 830

33 330

35 890

38 720

41 810

45 130

48 710

52 690

56 970

12

xxx 32 let

22 110

23 790

25 530

27 570

29 630

31 900

34 510

37 150

40 110

43 330

46 740

50 480

54 580

59 020

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx tříd x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 3

(x Xx měsíčně)

Platový stupeň

Počet xxx xxxxxxxxxxxxx praxe

Platová xxxxx

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

xx 1 xxxx

15 470

16 580

17 770

19 090

20 470

22 000

24 360

26 290

28 340

30 660

33 060

35 680

38 590

41 730

2

xx 2 xxx

15 990

17 110

18 370

19 750

21 160

22 760

25 220

27 220

29 340

31 740

34 230

37 000

39 970

43 240

3

xx 4 xxx

16 510

17 680

18 960

20 390

21 880

23 520

26 120

28 180

30 410

32 910

35 490

38 330

41 430

44 820

4

xx 6 xxx

17 030

18 270

19 580

21 080

22 630

24 330

27 050

29 180

31 490

34 050

36 720

39 690

42 900

46 430

5

xx 9 xxx

17 580

18 880

20 250

21 770

23 400

25 180

28 020

30 200

32 620

35 280

38 060

41 120

44 470

48 120

6

xx 12 xxx

18 140

19 490

20 910

22 520

24 180

26 030

29 010

31 250

33 770

36 550

39 440

42 610

46 050

49 860

7

xx 15 xxx

18 780

20 140

21 640

23 270

25 000

26 900

30 060

32 400

34 970

37 850

40 860

44 140

47 780

51 660

8

xx 19 xxx

19 390

20 810

22 340

24 080

25 850

27 820

31 120

33 560

36 240

39 240

42 320

45 750

49 480

53 580

9

do 23 let

20 010

21 510

23 110

24 880

26 760

28 800

32 210

34 740

37 530

40 630

43 870

47 390

51 280

55 540

10

xx 27 xxx

20 710

22 250

23 900

25 760

27 680

29 780

33 380

36 000

38 900

42 100

45 460

49 140

53 160

57 560

11

xx 32 xxx

21 380

22 990

24 710

26 650

28 630

30 830

34 590

37 310

40 310

43 580

47 100

50 900

55 110

59 650

12

xxx 32 xxx

22 110

23 790

25 530

27 570

29 630

31 900

35 840

38 640

41 780

45 190

48 810

52 770

57 120

61 820

Xxxxxxx č. 4 x nařízení xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifů podle xxxxxxxxx tříd x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 4

(v Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx stupeň

Počet xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 xxxx

38 980

41 380

46 530

49 580

52 550

55 790

2

xx 2 let

40 040

42 550

47 810

50 880

53 990

57 350

3

xx 4 xxx

41 230

43 800

49 150

52 260

55 500

58 970

4

xx 6 xxx

42 370

45 040

50 510

53 680

57 020

60 670

5

do 9 xxx

43 580

46 370

51 940

55 160

58 640

62 380

6

do 12 xxx

44 850

47 740

53 430

56 670

60 310

64 170

7

xx 15 xxx

46 200

49 170

54 970

58 330

62 030

66 050

8

xx 19 xxx

47 550

50 660

56 560

59 940

63 850

68 010

9

xx 23 xxx

48 930

52 180

58 210

61 670

65 710

70 010

10

xx 27 let

50 420

53 760

59 940

63 460

67 630

72 100

11

do 32 xxx

51 930

55 430

61 740

65 300

69 650

74 270

12

xxx 32 xxx

53 520

57 130

63 580

67 230

71 700

76 540

Příloha x. 5 x xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 5

(v Xx měsíčně)

Platový xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe

Platová xxxxx

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15*

16*

1

xx 2 let

15 540

16 860

18 230

19 750

25 040

31 290

31 550

32 120

32 820

33 600

34 860

37 480*

40 380*

2

xx 6 let

16 110

17 460

18 990

20 560

25 760

31 560

31 850

32 690

33 500

34 620

36 490

40 100*

43 350*

3

xx 12 let

17 120

18 620

20 200

22 000

26 430

31 930

32 330

33 100

34 850

36 070

38 450

42 270*

46 400*

4

xx 19 xxx

18 300

19 870

21 600

23 380

27 650

32 590

33 330

34 340

36 300

38 720

41 640

45 670*

49 960*

5

xx 27 xxx

19 470

21 170

23 000

25 020

28 870

33 600

34 380

35 780

38 560

41 700

45 750

49 520*

53 640*

6

xx 32 xxx

21 130

22 980

24 890

27 050

30 920

35 330

36 290

37 770

41 780

45 140

49 450

52 120*

55 600*

7

xxx 32 xxx

21 720

23 580

25 590

27 810

31 800

36 130

37 060

38 790

42 780

46 260

50 630

54 000*

57 670*

*) 15. x 16. xxxxxxx třída xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státních vysokých xxxx xxxxx zákona x vysokých xxxxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Xx.

XXXX X

Xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. skupina - Xxxxx xx xxxxxxxx mírou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxx vykonávané xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojená x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx studenty, x kterých xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x důvodu používání xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přímém xxxxxxx styku x

3.1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx životních xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, ubytování), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

3.2. občany xxx xxxxxx posudkové služby.

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a zajišťováním xxxxxxxxx zájmů a xxxxxxxxxx mimo sídlo xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vykonávaných x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zakladatelem xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx, xxxx které podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx

4.1. x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4.2. v xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx spočívající x xxxxxxx, kontrolní x xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x poplatků, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx.

7. Práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx správních xxxxxxx, xxxxxx jsou zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách x bezpečnostních sborech, xxxxx xx podílejí xx xxxxxx těchto xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravě xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

8. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x činností xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XX. xxxxxxx - Xxxxx xx xxxxxxx mírou xxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxx xxxxx možným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu.

2. Přímá xxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.1. ve xxxxxxx, xxxxxxx, odděleních nebo xxxxxxxxxx skupinách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx, žáky xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxxx skupinách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx x studenty,

2.3. xx xxxxxxxxx pedagogickém xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy x xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx,

2.4. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx pro xxxxx s xxxxxxxxx xxxx tělesným xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx, při nichž xxxxxxxxxxx přichází xx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zvláštních xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx jsou zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ozbrojených silách x xxxxxxxxxxxxxx sborech.

5. Xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stykem x xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx kontroly a xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx přichází xx xxxxx x cizinci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ubytovanými v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX. xxxxxxx - Práce xx xxxxxxx xxxxx neuropsychické xxxxxx x práce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx, vykonávané převážně x podzemí.

2. Výkon xxxxx xxxxxxxxxxxxx výhradně x xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Práce xxxxxxx x ochranou xxxxxx x zdraví xxxxxx x xxxxxxx xxxx požáry, provádění xxxxxxxxx zásahů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pohromách x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

4.1. spočívají x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

4.2. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

4.3. xxxx vykonávané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx státu xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

5.1. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxx Celní správy Xxxxx republiky,

5.2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, spočívající x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Údržba (xxxxx, xxxxxxxx, zimní) a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx, xxx xxxxx zaměstnanec provádí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestů a xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx uložených xxxxxxx x povinností.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxxx zdravotnické povolání xxx xxxxxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxx xx xxxx jdoucích

8.1. u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

8.2. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx 16 xxxxx xx 7 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství.

IV. xxxxxxx - Xxxxx s xxxxxxxx xxxxx neuropsychické xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx

1. Práce spojené x ochranou xxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx nich xxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx, zdraví nebo xxxxx závažným xxxxxxx, xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx

1.1. x Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx,

1.2. xx zpravodajských xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx sborech, xxxxxxxxxxx x

2.1. řízení letového xxxxxxx,

2.2. xxxxxxxx potápěče, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, výkonu xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx zabezpečovací detence, x ve zdravotní xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x o osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vazebních věznicích, xxxxxxxxx a v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx při xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx

5.1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sálech,

5.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odděleních xxxxxxxxxx xxxxxx,

5.3. jednotkách xxxxxxxxxx xxxx,

5.4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Soustavné xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotní nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx

6.1. x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx odděleních xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6.2. x xxxxxxxxxxxx ošetřovatelských xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ošetřovatelských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

6.3. x xxxxxxxx postižením, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chování.

V. skupina - Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx letce.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx riziky, pokud xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx závažnému ohrožení.

ČÁST X

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzervatoři nebo xxxxxxxx xxxxxxxx škole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na vyšší xxxxxxx xxxxx.

Xx. II

Přechodné ustanovení

Zaměstnanci, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx x xxx mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx nařízení.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 464/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 341/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

263/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx zaměstnanců

s účinností xx 1.1.2019

332/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx nařízení vlády x. 263/2018 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

158/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2019

300/2019 Xx., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 341/2017 Xx., o platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2020

603/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných službách x správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx vlády x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

322/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2021

420/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 347/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

531/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, nařízení vlády x. 304/2014 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 420/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx poměrech státních xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx x. 347/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

264/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 341/2017 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2022

464/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx x správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx §34 xxxxxx č. 247/2000 Xx., o získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3) Například zákon č. 218/1999 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

4) Zákon č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx zákon č. 99/1948 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Nařízení xxxxx č. 567/2006 Sb., x minimální xxxx, x nejnižších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x x výši xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.