Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

341/2017 Sb.

Nařízení vlády

Úvodní ustanovení §1

Kvalifikační předpoklady §2

Zařazení zaměstnance do platové třídy §3

Zařazení zaměstnance do platového stupně §4

Platový tarif §5

Zvláštní způsob určení platového tarifu §6

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí §7

Zvláštní příplatek §8

Zmírnění následků křivd §9

Přechodná ustanovení §10

Zrušovací ustanovení §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 1

Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 2

Příloha č. 3 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 3

Příloha č. 4 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 4

Příloha č. 5 - Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

Příloha č. 6

INFORMACE

341

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 25. xxxx 2017

o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 6 písm. x) xx x), §128 xxxx. 2 x §129 xxxx. 2 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx zákona x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx.:

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx prací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx platových xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx započitatelné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx platových xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx neuropsychické xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a podle xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx vzdělání,

b) xx xxxxx platové xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx platové xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx listem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxx vzdělání s xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou,

h) v xxxx platové xxxxx: xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx: vysokoškolské vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx platové třídě: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx dvanácté xxxxxxx třídě: vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxxxx třídě: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu,

p) x šestnácté xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx prací xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx1).

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxxx §123 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx třídy, ve xxxxx je podle xxxxxxxx vlády o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") zařazena xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx požaduje. Pokud xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, xx které xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx z hlediska xxxxxxxxxx, odpovědnosti a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx pro xxxxx xxxxx zařazené x xxxx platové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výjimečně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx kterou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx

x) důvodem xx xxxxxxxx povaha vykonávané xxxxx xxxxx §123 xxxx. 6 xxxx. x) zákoníku xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trenéra, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx xxx jejich xxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx výjimečně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx1) xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx výjimečně xxxxxxx xx platové xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx na dobu 4 xxxx,

x) na xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Zařazení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §123 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 9.

(2) X xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx praxe x xxxxx požadované práce. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx práce se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx třetin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xx v xxxxxxxxxx xx xxxx její xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx základní (náhradní) xxxxxx3) xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx4).

(5) X xxxxx rozsahu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 let, xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dovolené, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx děti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx délce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolené platné x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu5),

b) xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx péči xxxx osoby, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §120 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnankyně xxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx x denním xxxx x xxxxxxxxxx studiu.

(7) X xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 6, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do

a) xxxxx až xxxx xxxxxxx třídy, xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxx 1 xxxx, xxxx xxxx 2 xxxx, pokud xxxxxx jen středního xxxxxxxx, anebo dobu 4 xxxx, xxxxx xxxxxx jen základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) deváté xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní zkouškou, xxxx 2 xxxx, xxxx xxx středního xxxxxxxx x výučním xxxxxx, dobu 3 xxxx, xxxx středního xxxxxxxx, dobu 4 xxxx, anebo xxxx 6 roků, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který dosáhl xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 1 xxxx, nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou, xxxx 3 xxxx, xxxx xxx středního xxxxxxxx x výučním xxxxxx, xxxx 4 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dobu 5 xxxx, xxxxx dobu 7 xxxx, pokud xxxxxx xxx základního xxxxxxxx nebo základů xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx až xxxxxxxxx platové xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxx 2 roků, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, dobu 3 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, xxxx 5 xxxx, xxxx xxx středního xxxxxxxx s výučním xxxxxx, xxxx 6 xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 7 xxxx, xxxxx xxxx 9 xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §123 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx, nebo získal xxxxxxxxxxxxxx praxi kratší, xxx xx doba, xxxxxx xx měl xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx, xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, prodlužuje xxxx xxxxxxxxx v přílohách č. 1 xx 4 x xxxxxx nařízení xxx xxxxxx xx nejbližšího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosáhne x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx naposledy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx.

(10) Platový xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovené pro xxxxxxxxxx platové xxxxxx x přílohách č. 1 xx 4 k xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stupnice xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stupeň, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxx není xxxxxx x odstavci 3,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx x hmotné xxxxx, v xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x azylovém zařízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §303 xxxx. 1 zákoníku xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů,

přísluší xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx platových tarifů xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x zdravotních službách x poskytovatele zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stupnice platových xxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci, který xx xxxxxxxxxxxx pracovníkem xxxxx §2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zaměstnavatel xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx platový xxxxxx xxxxxxxxx platové xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xx

x) první xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává umělecké, xxxxxxxxxxxxxxxxx, uměleckopedagogické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo práci xxxxxxxxx letce,

pokud xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tarifu xxxx, x pravidla xxx xxxxxx platového xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 zákona x zdravotních xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx tarifu xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx tarifů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx platový xxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx platovému xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zařazení xx platového xxxxxx xxxxx §4.

§7

Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Příplatek za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí6) určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, intenzity x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činí 500 xx 1&xxxx;800 Xx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxx příslušnou xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skupin xxxxxxx příloha č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výše zvláštního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) X. 500 až 1 300 Xx,

x) II. 750 xx 2 500 Xx,

x) III. 1 250 až 5 000 Kč,

d) XX. 1 880 xx 7 500 Xx,

x) X. 2 500 xx 10 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx I. xx X., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxx 1 xxxx ve xxxxxxx II. xxxx 1 x příloze č. 5 x tomuto nařízení. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx je při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx na zvláštní xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xx skupině X. xxxx 1 xxxx ve xxxxxxx XX. xxxx 1 x příloze č. 5 x xxxxxx nařízení x xxxx xxxx xx xxxxxxx samostatně.

§9

Zmírnění následků xxxxx

(1) Xx zmírnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx učiněnými v xxxxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout xxxxxxxx xx §4 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx požadované práce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx byli xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx perzekuce x xxxxxx xx 25. února 1948 xx 1. ledna 1990 vyloučeni xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §4 xxxx. 3 x xxxxx rozsahu i xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx rehabilitacích xxxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxx.

§10

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxxxx xx platové třídy x xxxxxxxxx stupně xx x zaměstnance xxxxxxxxx x čl. II xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 224/2014 Xx. ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stupni.

(2) Xxxxxxxx byl zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx třídy, xxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx, xx xxxxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., xxxxxxxx xx xxxx pro výjimečné xxxxxxxx tohoto zaměstnance xxxxx nařízení xxxxx č. 564/2006 Sb.

§11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxxxxx vlády č. 564/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x správě.

2. Xxxxxxxx vlády č. 74/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx x správě.

3. Nařízení xxxxx č. 130/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx službách a xxxxxx, ve znění xxxxxxxx xxxxx x. 74/2009 Xx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 201/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 381/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., o platových xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 44/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 448/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxx č. 224/2014 Sb., kterým xx mění nařízení xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 303/2014 Sb., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxxxxxx xxxxx č. 278/2015 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., x platových xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 273/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx xxxxx č. 316/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., x platových xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

13. Xxxxxxxx xxxxx č. 168/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., o platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Nařízení xxxxx č. 340/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx službách a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Marksová v. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx stupňů xxx xxxxxxxxxxx uvedené x §5 xxxx. 1

(x Xx měsíčně)

Platový xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 roku

11 030

11 850

12 710

13 650

14 660

15 770

16 980

18 300

19 730

21 260

22 980

24 770

26 730

28 880

31 210

33 750

2

xx 2 xxx

11 370

12 230

13 130

14 120

15 200

16 330

17 560

18 950

20 400

22 010

23 780

25 630

27 690

29 900

32 330

34 960

3

xx 4 xxx

11 740

12 650

13 570

14 590

15 700

16 890

18 180

19 610

21 130

22 800

24 660

26 560

28 680

30 990

33 500

36 210

4

xx 6 xxx

12 120

13 050

14 040

15 080

16 250

17 480

18 810

20 300

21 870

23 610

25 510

27 480

29 690

32 090

34 710

37 520

5

xx 9 let

12 550

13 500

14 510

15 600

16 800

18 080

19 470

21 010

22 640

24 440

26 410

28 480

30 760

33 240

35 960

38 870

6

xx 12 let

12 980

13 950

14 990

16 120

17 380

18 690

20 150

21 770

23 430

25 290

27 360

29 500

31 860

34 420

37 250

40 270

7

xx 15 xxx

13 400

14 440

15 510

16 690

17 970

19 350

20 840

22 520

24 290

26 200

28 340

30 560

33 000

35 680

38 600

41 730

8

xx 19 xxx

13 850

14 920

16 050

17 250

18 600

20 020

21 560

23 310

25 140

27 120

29 340

31 670

34 190

36 960

40 020

43 250

9

xx 23 xxx

14 310

15 420

16 600

17 850

19 250

20 720

22 330

24 130

26 020

28 100

30 380

32 790

35 420

38 320

41 470

44 820

10

xx 27 xxx

14 830

15 970

17 170

18 470

19 930

21 450

23 090

25 000

26 960

29 090

31 470

33 980

36 710

39 700

42 990

46 430

11

xx 32 let

15 310

16 490

17 770

19 110

20 640

22 210

23 940

25 910

27 920

30 150

32 610

35 200

38 030

41 150

44 540

48 160

12

xxx 32 xxx

15 850

17 070

18 390

19 770

21 370

22 990

24 780

26 830

28 920

31 240

33 790

36 470

39 420

42 640

46 150

49 920

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tříd a xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 2

(v Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe

Platová xxxxx

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

xx 1 xxxx

13 420

14 430

15 510

16 710

17 970

19 360

20 890

22 540

24 300

26 290

28 340

30 600

33 090

35 780

2

xx 2 xxx

13 900

14 910

16 060

17 310

18 600

20 050

21 620

23 330

25 150

27 210

29 350

31 720

34 270

37 080

3

xx 4 let

14 370

15 430

16 600

17 900

19 250

20 740

22 400

24 160

26 070

28 210

30 430

32 870

35 520

38 430

4

xx 6 xxx

14 840

15 970

17 160

18 520

19 930

21 480

23 190

25 010

27 000

29 200

31 490

34 030

36 790

39 810

5

xx 9 xxx

15 340

16 520

17 770

19 150

20 630

22 250

24 020

25 900

27 970

30 250

32 630

35 260

38 130

41 260

6

xx 12 xxx

15 850

17 080

18 370

19 830

21 340

23 020

24 870

26 800

28 950

31 340

33 810

36 530

39 490

42 750

7

xx 15 xxx

16 430

17 670

19 030

20 510

22 090

23 810

25 770

27 780

29 990

32 450

35 030

37 850

40 970

44 300

8

xx 19 xxx

16 990

18 280

19 670

21 250

22 860

24 650

26 680

28 780

31 070

33 640

36 290

39 230

42 420

45 940

9

xx 23 xxx

17 550

18 910

20 370

21 980

23 690

25 540

27 610

29 790

32 180

34 840

37 610

40 630

43 970

47 620

10

xx 27 let

18 190

19 590

21 090

22 780

24 520

26 430

28 620

30 870

33 350

36 100

38 980

42 130

45 590

49 360

11

xx 32 xxx

18 800

20 260

21 820

23 590

25 390

27 390

29 660

31 990

34 560

37 370

40 390

43 640

47 260

51 150

12

xxx 32 xxx

19 460

20 990

22 570

24 420

26 300

28 360

30 730

33 130

35 820

38 750

41 850

45 250

48 980

53 010

Xxxxxxx x. 3 x nařízení xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifů xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stupňů pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 3

(v Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx započitatelné xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 roku

33 420

35 480

39 900

42 510

45 060

47 840

2

xx 2 let

34 330

36 490

41 000

43 630

46 300

49 180

3

xx 4 xxx

35 350

37 560

42 140

44 810

47 590

50 570

4

xx 6 xxx

36 330

38 620

43 310

46 030

48 900

52 020

5

xx 9 xxx

37 370

39 760

44 540

47 300

50 290

53 490

6

do 12 xxx

38 460

40 930

45 810

48 600

51 710

55 020

7

xx 15 xxx

39 610

42 160

47 130

50 010

53 190

56 640

8

xx 19 xxx

40 770

43 440

48 500

51 400

54 750

58 320

9

xx 23 xxx

41 960

44 740

49 910

52 880

56 350

60 030

10

xx 27 xxx

43 230

46 100

51 400

54 410

58 000

61 820

11

xx 32 let

44 530

47 530

52 940

56 000

59 720

63 690

12

xxx 32 xxx

45 900

48 990

54 520

57 650

61 490

65 630

Xxxxxxx x. 4 x nařízení xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 4

(x Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

xx 2 xxx

14 640

15 880

17 180

18 610

23 590

29 490

29 740

30 270

30 930

31 670

32 850

2

xx 6 xxx

15 180

16 450

17 890

19 370

24 270

29 750

30 010

30 800

31 570

32 630

34 390

3

do 12 let

16 130

17 540

19 030

20 730

24 910

30 090

30 470

31 200

32 840

34 000

36 240

4

xx 19 xxx

17 250

18 730

20 350

22 030

26 050

30 720

31 410

32 360

34 210

36 500

39 250

5

xx 27 xxx

18 340

19 950

21 670

23 570

27 210

31 670

32 400

33 720

36 340

39 300

43 120

6

xx 32 xxx

19 910

21 650

23 460

25 490

29 140

33 290

34 200

35 590

39 380

42 540

46 610

7

xxx 32 xxx

20 470

22 220

24 110

26 210

29 970

34 050

34 930

36 550

40 320

43 600

47 720

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. skupina - Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx neuropsychické xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx života

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx provozního xxxxxx.

2. Xxxxx pedagogická xxxxxxx spojená x

2.1. xxxxxxx xxxxx třídního xxxxxxx, xxxxxxxxx oddělení xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na vyšší xxxxxxx škole,

2.2. xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx strojů, nástrojů xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xxxx praktické xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x soustavném xxxxxx xxxxxxx xxxxx x

3.1. občany v xxxxxxxxx sociálních situacích, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxxxxx životních xxxxxx (výživy, xxxxxxx, xxxxxxxxx), popřípadě vývoje xxxxxxxxxxx xxxx,

3.2. xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx spojené x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx veřejných zájmů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zaměstnavatele, xxxx xxxxxxxxxxxxx útvarů, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zřizovatelem xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx

4.1. v xxxxxxxxx xxxxxxx, kontrolní a xxxxxxxxxxx činnosti,

4.2. v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x poplatků, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v ozbrojených xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx spočívající x trvalé xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, nebo xx zajišťováním xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Provádění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x činností xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

II. skupina - Práce se xxxxxxx mírou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxx rizikem ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx směnách x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, práce xxxxxxxx xxxxxxx, diagnostická xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x dětmi, xxxx nebo studenty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.1. xx xxxxxxx, xxxxxxx, odděleních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tyto xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.2. ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tyto děti, xxxx a studenty,

2.3. xx xxxxxxxxx pedagogickém xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx,

2.4. x xxxxxxxxxx sociálních služeb xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postižením.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx třídy x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zřízeny xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx odsouzenými xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení.

5. Práce xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s obranou x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxx silách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx každodenním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

7. Soustavný výkon xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx státního odborného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu.

8. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx styku x cizinci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žadateli x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX. skupina - Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zátěže x práce se xxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx map, xxxxxxxxxx převážně v xxxxxxx.

2. Xxxxx prací xxxxxxxxxxxxx výhradně x xxxxxxxxx úkonů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx občanů x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx požárních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx událostech.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x ozbrojených xxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx, xxxxxxxx

5.1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x výbušninami,

5.2. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podzemí,

5.3. xxxx xxxxxxxxxx pozemním leteckým xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx spojené x xxxxxxxx zájmů xxxxx nebo s xxxxxxxx x zajišťováním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx může xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, zdraví nebo xxxxx xxxxxxxx rizikům

6.1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

6.2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, spočívající v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajišťovací x exekuční xxxxxxxx.

6. Xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx) x opravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx silničním xxxxxxx.

7. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odsouzených x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

9.1. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb lůžkové xxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9.2. v xxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xx 16 hodin xx 7 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XX. xxxxxxx - Xxxxx x nejvyšší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x práce s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví

1. Xxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx x zajišťováním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x ohrožení života, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vykonávané xxxxxxxxxxx státu

1.1. x Xxxxxxxx bezpečnostním xxxxx x x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx s ochranou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu,

1.2. xx zpravodajských xxxxxxxx.

2. Xxxxx vykonávané xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x

2.1. xxxxxx letového provozu,

2.2. xxxxxxxx potápěče, výsadkáře, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tělesné xxxxxxxx nebo vojenského xxxxxxxxxx,

2.3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a ústavů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx zdravotní xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x osoby ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx závažným xxxxxxx xxx zabezpečování místních xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výjezdové xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Soustavné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na

5.1. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

5.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx odděleních x xxxxxxxxxx urgentního xxxxxx,

5.3. jednotkách intenzivní xxxx,

5.4. onkologických xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímé xxxxxxxxx xxxx přímé xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

6.1. x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx odděleních lůžkových xxxxxxxx,

6.2. v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odděleních xxx xxxxx upoutané xx xxxxx xxxx vyžadující xxxxx náročnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odděleních xxx xxxxxxxxxx xxxx x demencí,

6.3. x xxxxxxxx postižením, duševní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X. xxxxxxx - Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení života xxxx zdraví

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxx xxxxx v oblastech xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx při xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx ohrožení.

Příloha č. 6 x xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxx x. 6 zrušena xxxxxxx předpisem č. 300/2019 Sb.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 341/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

263/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

332/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 263/2018 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

158/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

300/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 341/2017 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxx vlády x. 304/2014 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Například §34 xxxxxx č. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změnách některých xxxxxx.

3) Například xxxxx č. 218/1999 Sb., o rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (branný zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x civilní službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx zákon č. 99/1948 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx xxxxx č. 567/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, o nejnižších xxxxxxxx zaručené xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx příplatku xx mzdě za xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.