Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2017.


Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

264/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. III

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

264

XXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2017,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Sb., xxxxxx x. 110/1997 Sb., xxxxxx č. 189/1999 Xx., zákona x. 71/2000 Sb., zákona x. 145/2000 Xx., xxxxxx č. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 321/2001 Xx., xxxxxx x. 205/2002 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., zákona x. 439/2003 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Sb., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Sb., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona x. 452/2016 Sb. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 1 xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx člení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxx pro tyto xxxxx x toto xxxxx:

x) Středočeský a Xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx,

x) Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx Budějovicích,

c) Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxx nad Xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxxx Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx,

x) Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx.".

3. X §1 xxxxxxxx 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 8 xxx:

"(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx3x) x xx xxxxxx xxxxxxxxx8).

8) Xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

4. V §1 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx, kdy v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx označuje jako xxxxxxxx 6.

5. §2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 9 xx 11 xxx:

"§2

(1) Xxxxx obchodní inspekce xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx, xxxxxxxxx, dodávají xxxx xxxxxxx xx xxx výrobky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), xxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx10) stanoví.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), x to x xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2, 3, 6 xx 8, 10 xx 12, 14, 16, 20 x 21 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie11).

9) Xxxxxxxxx §14a zákona x. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Například xxxxx x. 634/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 22/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 90/2016 Xx., x xxxxxxxxxx shody stanovených xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx č. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 xx xxx 27. října 2004 x spolupráci xxxx vnitrostátními orgány xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).".

6. §2x se xxxxxxx.

7. §3 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 12 xxx:

"§3

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx pokuty x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) zobecňuje xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx; provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušných orgánů xxxx xxxx; na xxxxxxx kontrolovaných xxxx xxxxxxx rozbory nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Analýzu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx žádost Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx12).

12) Xxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a dozor xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 339/93.".

8. §5 a 5x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 znějí:

"§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxx právním předpisem10) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x inspektora při xxxxxxxxxx nákupu jako xx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x kontrolovanou xxxxxx x pracovněprávním xxxx obdobném xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx by jí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx přítomna xx xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "zúčastněná xxxxx"), x to xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo, xxxx-xx xx x xxxxxxx xx formu xxxxxxx xxxxx, do 14 xxx xx převzetí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolním xxxxxx, odstoupit.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Česká obchodní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxxx, xxxx xx 14 xxx xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohlíží xx na xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx vzorek13).

§5a

Vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx účelu xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx své xxxxxxxx, ve výjimečných xxxxxxxxx a v xxxxxxxx míře, xxxxxx xxx xxxxxxxx identitou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

13) §11 zákona x. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).".

9. Xx §5a xx xxxxxxxx xxxx §5x xx 5x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§5x

Xxxxx prostředek

Krycím xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx krycího dokladu, xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx dokladem xx xxxxxx listina, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx fyzické xxxxx x k zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxx obchodní xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ústředního ředitele Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx žádost Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxx opatří Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce vystaveného xx změněnou identitu xxxxxxxxxx (§5x), xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx dokladem xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxx vlády, členů xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx x soudce Xxxxxxxxx soudu, služební xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástupce x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx nebo vydávání xxxxxxx dokladu zajistit x nezbytné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy vedených xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změnu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx poskytnout k xxxxxxxxx informační xxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu x zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby nedošlo x vyzrazení činnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vydaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx ohrožení xxxx xxxxxx xxxx zdraví, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx vozidel.".

10. §6 xxx:

"§6

(1) Pokud nelze xxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podezření xx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10) zjednat xx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx přístup xx xxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx, na pozemky x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx vlastní xxxx užívá kontrolovaná xxxxx anebo jinak xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně otevření xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Inspektor xx povinen xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, bez zbytečného xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu xxxxxxxx.".

11. Xx §6 xx xxxxxx nový §6x, xxxxx xxx:

"§6x

Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx informace, jež xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti prodávajícího, xxxxx nabízí xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetové xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx této xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x požadovanými xxxxxxxxxxx nakládá. Osoba xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx inspektorovi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §7 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

13. X §7 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx zúčastněné" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxx xxxxxxxxx záznamu kontrolované xxxxx.".

14. V §7 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2", xx xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xxxxx "místně xxxxxxxxxxx inspektorátu" x xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

15. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který zní:

"(4) Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě opatření xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx písemně Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

16. X §7x odstavec 1 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 3x xxx:

"(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, prodávány xxxx xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3x), xxxxx zajištění xxxxxx výrobků. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zúčastněné xxxxx x neprodleně x xxx učiní xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx uveden x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doručí kopii xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx.

3x) §2 xxxx. 1 písm. x) x §8 xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. V §8 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx inspektor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x něm xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

18. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4, které xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx němu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uvedou v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxx písemně xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne bez xxxxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx opatření podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx x zjednání xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx označují jako xxxxxxxx 5 xx 7.

19. X §8 xxxx. 6 x 7 xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 5".

20. §9 zní:

"§9

(1) Kontrolovaná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 5 xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx trh, distribuce xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx uložený xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxx používání xxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 1 písm. x),

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxxx inspekci o xxxxxxxx nápravy,

e) x xxxxxxx s §7b xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §7x xxxx. 2 nevydá xxxxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz jednání xxxxxxxxxxxxx společný zájem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájem spotřebitelů xxxxx §7x, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxx §8,

i) x xxxxxxx x §8 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nabízí xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx stránky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx této xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx objednat, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6x.

(3) Xxxxxxxxxxx organizace se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §7x xxxx. 11 xxxx. a) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx §7x xxxx. 11 písm. x),

x) xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §7x xxxx. 11 xxxx. x), xxxx

x) v xxxxxxx x §7b xxxx. 13 neeviduje xxxx xxxxxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx prvků xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx x nimi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 spáchán opakovaně x období 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 2 000 000 Kč.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xx totéž jednání xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.".

21. X §13x se xxxxx "x plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "při xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx spotřebitelských xxxxx".

22. Xx §15 xx xxxxxx xxxx §16, xxxxx xxx:

"§16

Xxx ukládání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx inspektory Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §92 zákona č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Opatření xxxxxxx Xxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., zákona x. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., zákona x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 64/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., zákona x. 452/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx č. 277/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Sb., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 217/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 293/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 28/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Xx., zákona x. 468/2011 Sb., xxxxxx č. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 238/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 476/2013 Xx., xxxxxx x. 356/2014 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxx x. 188/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 5 xxx:

"x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx5).

5) Zákon x. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

2. X §20x xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 6".

3. X §20x odst. 1 xxxx. e) xx xxxxx "§20x" xxxxxxxxx slovy "§20q".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2017.

&xxxx;

x x. Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 264/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.