Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018 do 31.12.2023.


Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

239/2017 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Požadavky na stavby lesních cest a stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu §3

Požadavky na stavby hrazení bystřin a strží §4

Požadavky na stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd §5  §6

Výjimky z technických požadavků pro stavby pro plnění funkcí lesa §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

239

VYHLÁŠKA

ze xxx 28. xxxxxxxx 2017

x technických xxxxxxxxxxx pro stavby xxx xxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §194 písm. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 350/2012 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx pro xxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x stavby xxx xxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxx.

(2) Stanovené xxxxxxxxx požadavky xxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx nachází x lese2).

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x x staveb xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx účelová xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lesů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx komunikacemi, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dřevěné xxxxxx x x dopravě xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) prostorovým xxxxxxxxxxx xxxxx cesty xxxxxx návrhových xxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx sklon xxxxx xxxxx,

x) technickou xxxxxxxxxxx lesní xxxxx xxxxxxx xxxxx cesty, xxxxxxxxx lesní xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, výhybny a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx cesty xx xxxxxxx, místní xxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx ostatních xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx cestu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx vodicí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx provoz xxxxx xxxxx umožňující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) lesní xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sezónní provoz x obdobích x xxxxxx xxxxxx srážek xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx,

x) ostatními trasami xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vozovkou xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx soupravy xxx xxxxx xxxxx; lesní xxxxx s vozovkou xx zpevněná xxxxx xxxxx; lesní xxxxx xxx vozovky je xxxxxxxxxx xxxxx cesta,

h) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, asfaltovým, xxxxxxxxx, z kameniva xxxxxxxxxx pojivem xxxx xxxxxxx z xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx cesty xxxxxx xxxxxxx, konstrukcí xxxx xxxxxxxxx úprav xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx povrchových xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x x okolních xxxxxxx x xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx škodlivému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhýbání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stojících vozidel,

k) xxxxxxxx vody otevřený xxxxxx žlábek x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx objekt x kolmou xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 x včetně, xxxxxxxx x xxxxxxxxx průtoku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx cesty,

m) xxxxxxxxxxxx propustkem stavební xxxxxx s kolmou xxxxxxxxx otvoru xx 2 x xxxxxx, xxxxxxxx x převedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx připojením ostatních xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx sousedních xxxxxxx na lesní xxxxx,

x) lesním skladem xxxxxxxx upravená plocha x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx úpravu, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, těžebních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či techniky xxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx terénní xxxxxx xxx otáčení xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx hrazení xxxxxxx x xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx bystřin a xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx eroze x xxxxxx bystřin, x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx x malým xxxxxxx, x xxxxxxx x výraznými xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx terénní xxxxx, rýha xxxx xxxxx, xxxxxxxxx nadměrnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povrchového xxxxxx xxxx.

(3) Xxx účely xxxx xxxxxxxx se x staveb pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx rozumí

a) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx režimu lesních xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3), xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vody x xxxx sucha nebo xxxxxxxx vody ze xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx půdy neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zároveň poškozující xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx lesních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx přitékající xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vodou xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx

(1) Trasa xxxxx xxxxx se navrhuje xxx, xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x ochraně xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lesních xxxxxxx x

x) vzájemným souladem xxxxxxxxx a výškových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Lesní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx účelným odvodněním xxxxx cesty a xx vybavena xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vodních xxxx na xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cesty x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx podélného xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby xxxx xxxxx xxxxx x návrhovou xxxxxxxxx 30 xx/x xx 12 %, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 20 xx/x xxx 14 %.

(5) Xxxxxx sklon xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jednostranný. Xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxx vozovky x xxxxx xxxxx cesty xx v případě xxxxxx nové lesní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 3,0 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xx stmeleným xxxxxx x 3,5 % xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxx opatřují xxxxx cesty s xxxxxxxx sklonem xxxxxx xxx 6 %, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx cesty xx 510 xx. Xxxxxxxx xxxxx světlost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx 8 x je 400 xx, xxxxx 510 xx. Xxxxxxxx podélný xxxxx xxx propustku x hospodářského propustku xx 0,5 %.

(8) Xxxxxxxxx lesní xxxxx xx silnici nebo xxxxxx komunikaci xx xxxxxxx xxxxxxx širokým x místě xxxxxxxxx xxxxxxx 6 m, xxxxxxx nejméně 25 x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx širokým x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 x, dlouhým xxxxxxx 25 x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx navazující účelová xxxxxxxxxx. Připojení xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 x, xxxxxxx xxxxxxx 6 x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Výhybny xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 1 xx 2 xxxxxxx xx 1 km xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx lesní xxxxx.

(10) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx nejméně 25 x a xx xxxxxxx konstrukci xxxx lesní xxxxx. Xxxx výhybna xx xxxxxxxxx i křižovatky xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx lesní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pozemky, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx místa v xxxxx xxxxx cesty, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx delších xxx 100 x xx xxxxxxxx x xxxxxxx obratiště, xxxxx x xxxxxx místech xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx pozemky, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Obratiště xx provádí xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx nepožadují x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx a propustku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx koruny xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, dnem xxxxxxx xxxx nebo nad xxxxxxxx přemosťované xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxx 2 x.

(13) Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ostatních trasách xxx lesní dopravu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx cest x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příslušné xxxxx technické xxxxx4), xxxxxxx dodržení xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

§4

Xxxxxxxxx na stavby xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trasy xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxx možností xxxxxxxxxxx. Xxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x péči x nezahrazené xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx trvale xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dna a xxxx stabilizací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí, xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx pat xxxxx, nebo

c) úpravou xxxxxxx xxxxxx bystřiny xxxx strže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Návrhový xxxxxx odpovídá svou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx historicky nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxx případech. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Q100 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 xx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s vhodným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uzavřeného průtočného xxxxxxx splaveninami a xxxxxxx. Xxxxxxxx průtočný xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx jej bylo xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x kabelová xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx bystřin xxxxxxxx xx chráničky x xxxxxxxx alespoň 1&xxxx;400 xx pod xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx vedení xxxx, xxxxxx se xxxxxxx x po xxxx zhutnění xx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx elektrických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 x od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx hrazení xxxxxxx a strží xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx5), xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této vyhlášky.

§5

Xxxxxxxxx xx stavby xxx úpravu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxx každou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx půd xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pedologický xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lesní xxxx,

x) xxxx xxxxxx funkcí xxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) míra xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxx x následné xxxxxx.

(2) Xxxxx odvodňovacích x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vedou xxxxx xxxxxxxx terénních podmínek, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x hloubkou xxxxxxx 600 mm a xxxxxxxxx nejméně 30 x, xxxxx není xxxxxxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx navrhují x xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx x kabelová xxxxxx se x xxxxx křížení x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx alespoň 700 xx xxx povrchem xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx kabelů xxxx alespoň 1 000 xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx elektrických xxxxxx. Xxxxx je x xxxxx xxxxxxx x odvodňovacím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xx jeho xxxxxxxx xx xx xxx x ve xxxxxxx xxxxxxx opatří xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx z technických xxxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx

Xx podmínek stanovených x §169 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit xxxxxxx z ustanovení §3 xxxx. 4, 9 x 11, x §4 xxxx. 5 x 6 x x §5 xxxx. 6.

§8

Přechodné ustanovení

Podle této xxxxxxxx xx postupuje x staveb, xxx xxxxx byla dokumentace xxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x den nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 433/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, se xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Ministr:

Ing. Jurečka x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 239/2017 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 239/2017 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §34 xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 písm. x) zákona x. 289/1995 Xx.

3) Xxxxxxxx č. 225/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxx částí x xxxxxxx x rozsahu xxxx o xx.

4) XXX 73 6108:2016 Xxxxx xxxxxx síť.

5) ČSN 75 2106-1:2016 Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx - Xxxx 1: Xxxxxx.