Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2017.


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

200/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. VII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. VIII

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. IX

INFORMACE

200

ZÁKON

ze xxx 8. xxxxxx 2017,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., zákona č. 132/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona č. 438/2003 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., zákona x. 315/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 204/2005 Sb., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Sb., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 253/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 98/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §5 odst. 1 xxxx. x) v xxxx 2 xx xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "5".

2. X §5 odst. 1 xxxx. b) xxx 2 xxx:

"2. výsluhové xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx bydlení u xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx nároky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x),".

3. X §5 xxxx. 2 xx xx větě xxxxx xxxxx "v xxx xxxxxxxxxxx roce, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx, xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx," zrušují.

4. X §5 xxxx. 2 xx ve xxxx poslední xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

5. X §5 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 9 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 xx 8.

6. X §5 xxxxxxxx 3 xx 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 71 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx příjmy uvedené

a) x odstavci 1 xxxx. a) bodu 1 x v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 7 xx 10 x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 x x xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx 1 xx 4 x 6, v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx 1 písm. x), f) xx x) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx z této xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx každý xxxxx

x) jedna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx byla xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx dvanáctina xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx dani x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Vykonává-li xxxxx xxxxx xxxxx prohlášení x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx71), xxxxxxxxxx xx jí xxxx xxxx příjem x této činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx mzdy x xxxxxxxx hospodářství.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx, započítává xx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx každý měsíc, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) za xxxxx měsíc, x xxxx vykonávala samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, částka, xxxxxx xxxxx ve xxxx prohlášení x xxxxxx.

71) §9 xxxx. 9 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

7. X §5 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxx průměrné měsíční xxxx xx zjišťuje xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx období xx 1. července do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ji Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství vyhlášené Xxxxxx statistickým úřadem, x xxx, xx xxxx xxxxxx zaokrouhluje xx celé stokoruny xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 8 a 9.

8. X §5 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

9. X §5 xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) Příjmy xx xxxxxxxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx období, x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx v xxxx xxxx, přepočte xx xx českou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx31) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx druhé, x xxxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx použije xxxx této xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx měně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z příjmů3), xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx.".

10. §6 xxx:

"§6

Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) x příspěvku xx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xx výplatu xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, ve xxxxxx xx dítě (xxxx) xxxxxxxx.".

11. V §7 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "péče".

12. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.

13. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xxx:

"7x) §907 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

14. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx".

15. V §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene c) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1 x 2 platí xxxxxxx".

16. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xxx:

"10) Xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X §17 xx xxxxx "2,40" xxxxxxxxx xxxxxx "2,70".

18. §18 včetně xxxxxxx xxx:

"§18

Xxxx přídavku xx dítě

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx za kalendářní xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxx

x) xx 6 xxx 500 Xx,

x) xx 6 xx 15 xxx 610 Xx,

x) od 15 xx 26 xxx 700 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1, xxxxxxx ve xxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx8),

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2,

c) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx4),

x) x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx 18 xxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x nezaopatřené xxxx xx věku

a) do 6 xxx 800 Xx,

x) xx 6 xx 15 let 910 Xx,

x) xx 15 xx 26 xxx 1&xxxx;000 Xx.".

19. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, nejsou-li xxxx xxxxxxx zahrnuty xx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

20. X §25 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxx uvedených x písmenech x) x x) náklady xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bytu, xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx poskytování teplé xxxx, xxxxxxx xxxx x vodovodů x xxxxxxx x odvádění xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x domě, xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx jímek, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx anténou x odvoz xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně náklady xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxxxx.".

21. X §25 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Náklady xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx položky podle xxxxxxxx 1, náklady xx plnění poskytované x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podrobným xxxxxxxx jednotlivých služeb. Xxxxxxx xxxxxxx zálohově xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx nejvýše xxxxxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.

22. V §30 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx 2 xx xxxx xxxx narozených xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx tento xxxxx xxxxx na 1,5xxxxxxx částky 220 000 Xx.".

23. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "podle xxxxxxxx 3 x 4" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx slova "(xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx základ")".

24. X §30 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:

"(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx 7&xxxx;600 Xx měsíčně,

b) xxxxxxxxxxx 7&xxxx;600 Kč xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x rodičů x xxxxxx stanovit x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx 70 % 30xxxxxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 7&xxxx;600 Xx, x xxx, xx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx x xxxxxxx x rodičů lze xxxxxxxx ke dni xxxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základ, xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxxxx je vyšší, xxxx

x) 1,5násobku xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo b) x případě péče x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do výše 1,5xxxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx xxxx rodiče, x x souvislosti x xxx dojde xx xxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, x xxxx xx změně xxxxxxxx xxxxx.".

25. V §30 xx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

26. X §30 odst. 5 xx xxxxx "nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5" xxxxxxx.

27. X §30 odstavec 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxx xx po odpočtu xxxxx částky rodičovského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxxxx, a všech xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx 220&xxxx;000 Xx xxxxxxx částka, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vyplatí xx xxxx zbývající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x částkou xxxxxxxxxx xx aktuální xxxxxxxxxx měsíc.".

28. X §30 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Jestliže xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, odečte xx x xxxxxxx xxxxxx 220&xxxx;000 Kč rodičovského xxxxxxxxx částka xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx státem.".

29. X §30x se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xx přechodnou xxxx37), xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

30. V §30x odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na přechodnou xxxx37)".

31. X §30x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx 4" xxxxxxx.

32. Xx §30x xx xxxxxx nový §30x, který zní:

"§30c

(1) X xxxxxxx, že xxxxx přestane xxxxxxx x jedno xxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx x jeho výši xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dosud vyplacená xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx vícerčata. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx rodič xxxxx xxxxxxx x 2 xxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx x tím, xx x x xxxxx xxxxxxx se x xxxxxx xxxx stanoveného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všechny xxxx děti.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vícerčat již xxxx přečerpána celková xxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx přeplatek xx dávce.".

33. V §31 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx převzala xxxx xx trvalé xxxx nahrazující xxxx xxxxxx. Xx dítě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxx do této xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx37), xxxx, jehož xxxxx zemřel, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx31x). Xx-xx rodičem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lze xx přiznat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx výkonu povinnosti x xxxxx xxxx x xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx.".

34. X §50 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx podmínka písemného xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx." x xx větě poslední xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

35. X §51 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xx prokazuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx výplata x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx se nejpozději xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výše rozhodných xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. Neprokáže-li xx xx této xxxx xxxxxxxx příjem, zastaví xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx náležející za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za které xx se xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx.".

36. X §51 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxx xxxxx na výplatu xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výměru přídavku xx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho výplata x xxxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xx nejpozději xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxx výše x xxxx xxxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxx doby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx §18 odst. 1. Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.

37. X §51 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxx xx xxxx x za čtvrté xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx tehdy, jestliže xx pro nárok xx tuto dávku xxxxxxxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx dítěte xx 31. října xxxxxx kalendářního roku, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx náležející xx kalendářní xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nárok na xxxxxxxx xx dítě xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx doplatí xxxxxx xx dobu, kdy xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxx xx dítě za xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx podle výše xxxxxxxxx odstavců, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vznikne xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxx xxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 až 6 xx označují jako xxxxxxxx 5 xx 8.

38. X §54x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 4.

39. X §64 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

40. X §67 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §30 xxxx. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".

41. X §67 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxx-xx xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxx porucha xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxxxx x dávkách xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx schváleno xxxxxx72).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 72 xxx:

"72) §49 xx 54 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

42. X §68 xxxx. 1 písm. x) se xxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx bod 5 se xxxxxxxx xxxx xxx 4.

43. X §68 odstavec 2 xxx:

"(2) Rozhodné xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx se prokazují xxxxxxxx, kterým xx

x) xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx uvedené

1. x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1, 2 x 4 x xxxx. x), d) a x),

2. v §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 xx 10,

3. v §5 xxxx. 1 xxxx. x), jedná-li xx o příjmy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x xxx je xxxxxxxx potvrzením,

b) xxxxxxxxxx x xxxx příjmu, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx.".

44. V §68 xx odstavec 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 5.

45. X §68 xxxx. 3 xx xxxxx "x x xxxxxxxx 3 písm. x)" xxxxxxx.

46. V §69 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v" xxxxxx xxxx "§30 xxxx. 6,".

47. X §69 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "x 30a" xxxxxxx.

48. V §70 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxx uvedenému x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §30 odst. 6.".

49. X §70 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) O xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxx xx spisu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 obdobně.".

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx 1. xxxxx 2017, xx poprvé xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2017.

2. Xxxxxxxx xx xxxx náležející xx xxxxxx předcházející 1. xxxxx 2017 xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, a xx i xxxx xxxxxx o přídavku xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

3. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx přídavku xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxx. O xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

4. Xxx stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxx výši xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené xxx xxxx o xxxx dětí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxx došlo x xxxxxx nároku xx rodičovský příspěvek x xxxxxx vyčerpání xxxxxx 220&xxxx;000 Xx x rodič xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o 2 xxxx narozené xxxxxxxx xx věku xx 4 let, xxxxxx xx xxx xxx 1. ledna 2018 xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx 110&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx částky xx xxxxxxx xx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx poprvé xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx zákon xxxxxx účinnosti.

6. Úřad xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxx xxxxxxxx na dítě xx xxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dítě; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přechodnou xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxx výši xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

Xx. XXX

X §35x xxxx. 1 xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx. x xxxxxx č. 125/2016 Xx., se xxxxxx "13 404 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "15&xxxx;204 Xx".

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x za zdaňovací xxxxxx, xxxxx započalo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

X §7 xxxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 350/2005 Xx., zákona x. 47/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx. x zákona x. 150/2017 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxx 26 xxx studující xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobami samostatně xxxxxxxxx činnými xxxxx §5; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx považuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách

Čl. XX

X §91 odst. 3 xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x o xxxxx x doplnění dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 552/2005 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 110/2009 Xx. x xxxxxx x. 137/2016 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x potvrzení" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku" a xxxxx "xxxx, xx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "čtvrtletí, xx xxxxx".

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx č. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 272/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 57/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 176/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Sb., zákona x. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 505/2012 Xx., zákona x. 103/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Sb. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §47f xxxxxxxx 3 x 4 znějí:

"(3) Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) 4&xxxx;950 Kč xxx xxxx ve xxxx xx 6 xxx,

x) 6&xxxx;105 Xx pro xxxx xx xxxx xx 6 xx 12 xxx,

x) 6&xxxx;985 Xx pro xxxx xx xxxx od 12 do 18 xxx,

x) 7&xxxx;260 Xx xxx xxxx ve xxxx xx 18 xx 26 xxx.

(4) Xxx-xx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxx

Dítě xx xxxxxx xxxxxxxxxx X (xxxxx závislost) Xx

Xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost) Xx

Xxxx xx stupni xxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) Xx

Xxxx xx xxxxxx závislosti XX (xxxxx xxxxxxxxx) Xx

Do 6 xxx

5&xxxx;115

6&xxxx;105

6&xxxx;490

7&xxxx;040

6 - 12 xxx

6&xxxx;215

7&xxxx;480

7&xxxx;975

8&xxxx;635

12 - 18 xxx

7&xxxx;095

8&xxxx;580

9&xxxx;130

9&xxxx;570

18 - 26 xxx

7&xxxx;425

8&xxxx;910

9&xxxx;460

9&xxxx;900

".

2. V §47x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak,

a) 12&xxxx;000 Xx, je-li xxxxxxxx x 1 xxxx,

x) 18&xxxx;000 Kč, xx-xx xxxxxxxx x 2 xxxx,

x) 30&xxxx;000 Xx,

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x 3 xxxx,

2. xx-xx pečováno xxxxxxx x jedno xxxx, xxxxx je osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost) xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx závislost) xxxx ve xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxx v xxxxxxxx, x to x x případě, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx.".

3. X §47x xxxx. 2 xx slova "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bod 3 xxxx písm. d)" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

X §21 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Xx., zákona x. 331/2012 Xx. a xxxxxx x. 313/2013 Xx., se slova "xxxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx xxxx".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2018, x xxxxxxxx čl. I bodů 1, 3 xx 10, 35, 37 xx 39, 43 xx 45 x části čtvrté x šesté, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2017.

v x. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 200/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018 , s xxxxxxxx čl. I bodů 1, 3 xx 10, 35, 37 až 39, 43 xx 45 a části čtvrté x šesté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.