Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2017.


Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

193/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pohřebnictví Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna stavebního zákona Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XII

INFORMACE

193

XXXXX

xx xxx 31. xxxxxx 2017,

kterým xx xxxx zákon x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x pohřebnictví

Čl. X

Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 479/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 122/2004 Xx., xxxxxx x. 67/2006 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x zákona x. 202/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 26 xxx:

"§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx mrtvě narozeného xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, včetně biologických xxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxx je xx xxxxx oddělit, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu; xxxxx lidským xxxxxxxxxxx xx vždy xxxx xx umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pozůstatky xxxx zemřelého x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ostatky xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v krematoriu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx míst xxx hroby x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx či vsypové xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx,

x) hrobovým xxxxxx xxxxx xx pohřebišti xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo x xxxxxxxx jednotlivých xxxx, xxxx xx xxxxxxx louce,

h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxxxxxxxx xxxxxxx posmrtných xxxx vyvolaných hnilobnými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) úpravou těla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pietním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx umývání, holení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x oblečení xx xxxx xxxx rubáše,

k) xxxxxxxx rakví xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pozůstatky xxxxxx xxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxx dřeva x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rakve xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx normou, xxxxxxxxxxx x §4a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x lidskými xxxxxxx x pohřebiště,

n) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx jedné x xxxx xxxxxxxxx x §114 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x potratu obsahující xxxxx x stáří xxxxx v týdnech, xx-xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, pokud xx xxx určit, xxxxx xxxxxxx, xx-xx známo, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx matky,

p) vypravitelem xxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba sjednávající xxxxxxxx xx 96 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3.

26) Xxxxx x. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Poznámka xxx čarou x. 2 se xxxxxxx.

2. §3 x 4 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 znějí:

"§3

Neveřejná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kongregací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatků xxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pohřebiště.

(2) Xx xxxxxxxxx pohřebiště xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxx ostatků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx neumožňují xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pohřebišti.

(3) Zřizovatelem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx církev x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx3) xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §20 xx 23 xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se §24 xxxxxxx obdobně.

(4) Krajský xxxx vydá x xxxxxx zřídit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovisko, xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx splněny požadavky xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx jiného úkonu xxxxxxxxxxxx stavebním zákonem. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx §17 obdobně.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pohřebiště, xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pohřebiště. Krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxx ostatky xxxx xxx xxxxxxxxx důstojně x xxx, xxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx zdraví nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) upravit, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx zemřelého nakažené xxxxx, cholerou, žlutou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Lassa, Xxxxxxx x Xxxxx, xxxx dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4x) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx nemoc"); xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx pouze do xxxxxxx rakve, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx nebo balzamované, xxx xxxxxxxx zemřelé xxxxx,

x) vystavovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemřelého, které xxxx xxx xxxxxxxxx x otevřené xxxxx xx 1 týdne xx xxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zemřelého, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx 1 týdne od xxxxx,

x) fyzickým osobám xxxxxxxxxxx x těla xxxxxxxxx nesnímatelné xxxxxxx,

x) xxxxxx uložit lidské xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v §2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx s lidskými xxxxxxxxxx xxxx lidskými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx důstojnosti zemřelého xxxx xxxxxxxx cítění xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pozůstatky nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrob xxxx xxxxxx nebo neoprávněně xxxxxxxx exhumaci.

(2) Xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x lidskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx5).

(3) Poskytovatel zdravotních xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26), x xxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxx §34 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx soudního lékařství, xxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx nebo vypraviteli xxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx umyté x, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, je-li to xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx uvedené x xxxx 1 xxxxxxx úpravy těla xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků do xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nemá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx nezbytnou xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jestliže xxxxx x úmrtí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xx dobu 48 xxxxx xx xxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx 48 hodin xx jejího xxxxxxxx. Xxxxx bylo x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a s xxxxxx přepravou xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx uplynutí 48 xxxxx xx xxxxx xxxxxx poskytovatel xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx uložení x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx x provozovatele xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx tak, xxx náklady spojené x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pohřbení výrazně xxxxxxxxxxx obvyklé provozní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo sociálních xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx.

3) Xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

3. Xx §4 se xxxxxx xxxx §4a, xxxxx xxx:

"§4x

(1) Xxxxxxx konečnou xxxxx x lidskými xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx exhumaci xx xxxxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 2 xxxx. x).

(3) Odstavci 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10).".

4. §5 xxx:

"§5

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx 96 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxxxx vysoká xxxxx, která provádí xxxxxxxxxx pitvy v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx26), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx těla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx od xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx zvyklostí xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx tělo xxxxxxxxx nalezeno, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. O zajištění xxxxxxxx podle xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx v §63 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Zajišťuje-li xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x lidskými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx zemřelého, x xxxxx xxxxxx zjištěna xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx prokázáno, xx xx xxxxx x tělo xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx až xx obdržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx; pokud obec xxxxx xxxxxxx do 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxx neobdrží, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Činnosti podle xxxxxxxx 1 xx 3 jsou xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pohřbení xxxxx xxxxxxxx zvyklostí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx x xxxx dána xxxxxxxx xxxxxxx soudů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vyloženo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může x xxxxxxx, že xxxxx xxxx x xxxx úmrtí nakažena xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pohřbu xxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zacházení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vypravitele xxxxxx, xxxx-xx možné vyloučit xxxxxx nákazy, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na vůli xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxx uvedených v §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxx účinek.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků a xxxxx s xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

5. Xx §5 xx vkládají nové §5x x 5b, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 27 xxxxx:

"§5x

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x potratu xxxx xxxxxxxx těhotenství na xxxxxx xxxx xxxx xx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx pozůstatků xxx xxxxx jejich pohřbení xx xxxx 96 xxxxx od xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona potrat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxx o úmrtí; §4 odst. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pohřbení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby uvedené x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Pokud xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxxx x §114 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx uvedený x §4 odst. 3 x xxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx27).

§5x

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, datum xxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx den smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) pohlaví,

e) xxxxx x stát xxxxxxxx; v případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, na xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.

(5) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím současný xxxx.

27) §91 zákona x. 372/2011 Xx.".

6. §6 a 7 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod xxxxx x. 28 xxxxx:

"§6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx koncesovanou xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lidských ostatků, xxxxxx ukládání xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odbornou způsobilost, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx28) a

a) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou a xxxxxxx praxe x xxxxxxx pohřebnictví, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohřebnictví.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx x provozování pohřební xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x mrazicí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přepravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající požadavkům xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x §7 xxxx. 1 xxxx. h).

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x místnost xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) nesmí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) upravit xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebě, xxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxx,

x) před xxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx místě x xxxxxxxxx živnost x xxxxxxx x xxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dodržen xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx,

x) zdržet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx při xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nešetrného x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, náboženských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx zemřelé xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx smutečnímu obřadu xxxxxxxxxxx, také x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 občanského zákoníku,

e) xxxxxxxxxx po převzetí xxxx zemřelého xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx o prohlídce xxxxxxxxx, xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) ukládat xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx pouze x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx schránce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx udržení xxxxxxx v xxxxxxx 0 °C xx +5 °X a x případě, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x mrazicím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než -10 °C,

g) předat xxxxxxxxxxxxx krematoria nebo xxxxxxxxxx společně x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 nebo 2 xxxx §22 odst. 2; x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřbu xxxxxx xxxx zemřelého x uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx omyvatelnými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podlahou, xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx, xxxxxxxx teplé x xxxxxxx xxxx, větráním x xxxxxxxxxxxx proti xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxx uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rakve, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx hygienickou xxxxxx,

x) xxxxxx x převzetí x předat xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřbu způsobem x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby; xxxxx do 12 xxxxxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx xxxxxx urnu xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx x zacházení x lidskými xxxxxxxxxx x lidskými xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí, je-li xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pohřbení, xxxxx x čas převzetí xxxxxxxx pozůstatků nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx mrazicího, zařízení, xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxx ostatků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lidské xxxxxxx přepravilo,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na technické xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3, x

x) xxxxxxxx dezinfekci provozních xxxxxxx, místnosti xxx xxxxxx těla zemřelého, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x vozidel xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxx zemřelého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx lékařem, xxxxx xxxxx provedl, a xxxxxxxxxx podle pokynů xx xxxxx listě xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx sjednanému xxxxxxxx jen tehdy, xx-xx doložena identifikace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxx vedena xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

28) Zákon x. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx dalšího vzdělávání x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. Xx §7 xx xxxxxx nový §7x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X řádu xxx xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x místnosti xxx xxxxxx těla zemřelého x xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x postup xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 odst. 1 písm. x),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zemřelého, xxxxxxxxxx x mrazicího xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků x lidských xxxxxxx,

x) xxxxxx výzvy, xxxxxxxx x lhůtu k xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx ostatky xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

8. Nadpis xxx xxxxxxxxx §8 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

9. X §8 odstavec 1 xxx:

"(1) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zajistit

a) xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zemřelého xxxx oblečení xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, jeho důstojné xxxxxxxx x uložení x xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx uloženy x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx vaku,

b) uložení xxxxxxxx pozůstatků, xxxxx xxxx xx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xx v transportním xxxx,

x) xxxxxxxx rakví x transportních vaků xxx, xxx odpovídalo xxxxxxxxxxx vystavené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nemohlo xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx uložených.".

10. X §8 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", popřípadě xxxxxxxx,".

11. X §8 odst. 3 se xx xxxxx "pozůstatků" vkládají xxxxx "xxxx exhumovaných xxxxxxxx xxxxxxx".

12. X §9 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 11 xxx:

"(1) Lidské pozůstatky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatky xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravovány pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx x takovému xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu11) xxxx pohřební. Xxxxx xxxxxxx vozidla zvláštního xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx nosítkách x xxxx, a to xxxxxx věcí určených xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a musí xxx opatřen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rakví xxxx xxxxxxxxxxxxx nosítek x xxxx. Stěny x xxx ložného xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx.

11) Xxxxx x. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. 341/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.".

13. X §9 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3.

14. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxx:

"12) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 44/1938 Xx.

Xxxxxx x převozu xxx zemřelých, xxxxxxxxx xxx č. 22/2012 Xx. m. s.".

15. X §9 odst. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xx slovem "pro" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxx "nebo" se xxxxxxxxx xxxxxx "přepravu".

16. X §9 odst. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x xxxxx xxxxx §22 xxxx. 2".

17. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxx xxxxxx xx uplatňuje x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států, xxxxxxx občanem xxxxxxx xxx.".

18. X §10 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xx provádění balzamace x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace Pracovník xxx xxxxxx x xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx pro vyšší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx problematiku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařství,

b) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx studijním programu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx odborné vzdělání xxxxxxx oborů xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx všeobecná xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Diplomovaná xxxxxx xxx intenzivní xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x pětiletou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xx xxxxxxx.

19. V §10 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx absolvování specializované xxxxxxx přípravy".

20. Poznámka xxx xxxxx č. 7 xxx:

"7) Xxxxxxxx x. 176/2009 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho ukončení.".

21. X §10 odst. 4 větě xxxxx x druhé xx xxxxx "vyjádření" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".

22. X §10 odst. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx, xx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x".

23. Xx §10 xx xxxxxx xxxx §10x, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§10x

Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx živnosti xxxxxxx vydat xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxx; obdobný xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx změně xxxx pro provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx a konzervace xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místě. Xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx poskytovaných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a dalších xxxx xxxxxxxxxxxx se xx zajištění xxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků x

x) xxxxxx uložení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx hrobu xxxx hrobky, případně xxxxxxx provozovateli krematoria.".

24. X §11 xxxx. x) se xxxxx "xx styku" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

25. X §11 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx pitvu xxxxxxx; x případě podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx nutný x xxxxxxx souhlas xxxxxxxx zástupce, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),".

26. X §11 se xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pozůstatky xxxxxxx xxx xxxxx, je-li xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx pozůstatků.".

27. X §12 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

28. §13 x 14 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 znějí:

"Provozování xxxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatků v xxxxxxx rakvi x xxxxxxxxxxx zacházení x xx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx, jejich předávání x vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je koncesovanou xxxxxxxx6).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx získání profesní xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou a xxxxxxx praxe v xxxxxxx pohřebnictví, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x desetiletá xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx.

(3) X udělení xxxxxxx x provozování krematoria xx nutné stanovisko xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice8). Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpopelnění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §7 odst. 1 xxxx. x).

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx tělo zemřelého xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, průvodním listem x xxxxxxxx těla xxxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10).

(2) Xxxx xxxxxx pozůstatky xx xxxxxxxxxxxx krematoria xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx krematoria je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx lidské xxxxxxxxxx xxxx exhumované xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx provozu vydat xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být schválen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zveřejněn na xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy15); obdobný xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxx každé xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx při xxxxxxxx s pozůstalými xxxxxxx nešetrného x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx tato osoba xxxxx xxxxx xxxxxx xx smutečnímu obřadu xxxxxxxxxxx, také x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x §114 odst. 1 občanského xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §7 odst. 1 xxxx. f). Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xx 48 hodin xx xxxxxx xxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doby zpopelnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx 0 °X xx +5 °X, x když doba xx zjištění xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xxxxx,

x) zajistit, aby xxxxx x lidskými xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohněm xxxxxxxxxx xxxxx záznamu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a lidských xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx obsahující

1. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx g),

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx x datum xxxxxxxx x úmrtí,

4. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pozůstatcích v xxxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx pozůstatků,

5. datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx lidské xxxxxxx zbavené xxxxxxxx x jiných nespalitelných xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx e) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x označit ji xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx jím xxxxxxx xxxxxxxx lidských pozůstatků x xxxxxxxx ostatků, x xxxxx xxxxx §15 odst. 2 xxxx. x) x x),

x) vyzvat x xxxxxxxx a předat xxxx x lidskými xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřbu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřevezme, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ostatky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 201/2012 Xx., x xxxxxxx ovzduší, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

29. X §15 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "2" nahrazuje xxxxxx "3" x na xxxxx úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

30. X §15 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx návštěvníků xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx důstojnosti xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx f) se xxxxxxxx jako písmena x) xx g).

31. X §15 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x lidskými ostatky".

32. X §15 xx xx konci odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx písmeno h), xxxxx xxx:

"x) způsob xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřbu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

33. X §15 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

34. V §15 odst. 2 xxxxxxx x) xx x) xxxxx:

"x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx lidské xxxxxxx byly v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou známy,

c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud lidské xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, byly touto xxxxxx nakaženy,

d) xxxxx x hodinu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx přidělení xxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxx xxxxxxx,".

35. X §15 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx x) až i), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx x hodinu xxxxxxx xx chladicího, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x zpopelnění,

i) xxxxx xxxxx k xxxxxxxx urny x xxxxxxxx ostatky x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx příjemce, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx a xxxxx, xxx byly xxxxxx ostatky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hrobu.".

36. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Evidence xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x čitelně ve xxxxx svázané xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.".

37. §17 včetně nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 xxx:

"§17

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zřídit xx návrh obce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx pozemku x jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14) x xxxxxxxxxx povolení xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány jsou xxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x územně xxxxxxxxx dokumentací x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany podzemních xxx. Xxxx-xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx obec xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx14) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx průzkumu, x xxxxx xx patrno, xx pozemek xx x takovému způsobu xxxxxxxxxx vhodný. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14) xxx povolení xxxxxx.

14) Zákon č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 16 x 17 se xxxxxxx.

38. X §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx "zahrnuje" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, ukládání, rozptyl x xxxx zpopelněných xxxxxxxx pozůstatků," xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx komunikací a xxxxxx zeleně," xx xxxxxxx.

39. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxx xxxxx "podnikající" x xxxxx ", xxxxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx v §20 xxxx. a) xx x), §21 xxxx. 1 a x §22 odst. 1 x 5".

40. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. x).".

41. X §18 odst. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

42. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx".

43. X §19 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nájmu xxxxxxxxx xxxxx xxx všechny xxxxxx," zrušují.

44. X §19 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx hrobového xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx osoby,".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

45. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x", za xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "do xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx kovových x xxxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx vaků x rubášů".

46. X §19 xxxx. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx záměru xxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxxxx exhumace xx tlecí xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

47. V §19 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "zejména xxxxx xxx x rozsah xxxxxx xxxxxxxxx místa," xxxxxxx.

48. V §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "právnické xxxx" xxxxxx slovo "podnikající".

49. X §19 xx xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno l), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx pohřební služby, xxxxx xx základě xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxx §4x xxxx. 2.".

50. X §20 xx na xxxxxxx xxxxxxx a) vkládají xxxxx "xx xxxxx xxxx do hrobky xxxxxxxxx xxxxx lidské xxxxxxxxxx nebo ukládat xxxxxx xxxxxxx x" x slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

51. X §20 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují jako xxxxxxx b) až x).

52. V §20 xxxx. x) xx xxxxx "xx styku" xxxxxxxxx xxxxx "při xxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxx" x xxxxx "osob, xxxxx xxxxxxxx pohřbení" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, také x souladu s xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx".

53. V §20 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx hrobky, jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, místo x datum xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoby, která xxxxxxxx provedla; x xxxxxx lidských pozůstatků xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

54. V §20 xxxx. e) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx a".

55. X §20 písmeno x) xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §24 x

1. xx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nájemce xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejnit xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 a xxxx, x xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx známa jejich xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejnit xx xxxxx na xxxxx pohřebišti xxxxxxxx,

3. xxxxx nájemci hrobových xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lidské xxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx,

4. xx-xx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obec, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, pokud xx xx xxxx, xx x nimi xxxx naloženo jako x věcmi xxxxxxxxxx; xxxx-xx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obec, odevzdat xxxx xxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx zrušené pohřebiště xxxxxxx, s uvedením xxxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxxxxxxxxx, x o tomto xxxxxxx předem vlastníka xxxxxxxxxx,

5. xxxxx má xxx xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx x účelu, xxx xxxxxx xx xxxxx prohloubit terén, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ostatků a xxxxxx uložení xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pohřebišti; x xxxxxxxxxx předměty, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jako x xxxx 4,

6. xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx louky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,".

56. X §20 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pohřbení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ostatků xx xxxxxxxxxx; provozovatel xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

57. §21 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxx pohřebiště

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, pokud xxxx xxxxx,

x) xxxxx x jiných lidských xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, určení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pohřbení, xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; u xxxxxxxx ostatků druh x xxxxx xxxx x x případě xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lidské pozůstatky, xxxxx xxxx xxxxxxx xx hrobu xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx nakaženy,

f) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxx smlouvy,

h) xxxxx x hrobce, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hrobového xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx znám,

i) xxxxx x skutečnosti xxxxxxx x §20 písm. x), xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o zákazu xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. x) xxxxxx 3 xx 6, xxxxx nastaly, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx provádějí xxx xxxxxxxxxx odkladu.".

Poznámka xxx xxxxx x. 19 xx xxxxxxx.

58. V §22 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,".

59. X §22 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x písmeno d) xx zrušuje.

60. X §22 xxxx. 2 xx slova "lidské xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx zemřelého", za xxxxx "hrobky" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx ostatky x xxxxxxx", slova "xxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx úmrtí xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx se doplňuje xxxx "Pro převzetí xxxxxx lidských pozůstatků x pohřbení xx xxxxx nebo hrobky xx xxxxxxxxx obdobně, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxx.".

61. X §22 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxxxx".

62. X §22 odst. 5 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x žádosti x xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx úmrtí xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

63. X §22 xxxx. 6 xx xx xxxxx "x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "x xxxxx hrobu nebo xxxxxx".

64. X §22 xxxx. 7 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx", xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx," x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "x exhumace".

65. X §23 odst. 1 xx xxxxx "příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".

66. V §23 xxxx. 2 xx slova "jinými xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx hrobek".

67. X §23 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

68. X §24 odst. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxx příslušného" xxxxxxx.

69. X §24 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx, xx xxxxx xxxx hrobová xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx, po xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x užívání".

70. X §24 xxxx. 2 xx slovo "xxxx" nahrazuje slovem "xxx" x slova "xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

71. X §24 xxxx. 4, 5 x 6 xx xxxx "xxxx. g)" xxxxxxxxx textem "xxxx. x)".

72. X §24 xxxx. 5 xx xx xxxxx "předány" xxxxxx xxxxx "xxxxxx," x xxxxx ", xxxxxxxxxx-xx xx o xx xxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx převzetí" xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod čarou.

73. X §24 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

74. X §25 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx úhrady xx xxxxxx spojené x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

75. V §25 xx odstavec 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 8.

76. X §25 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxx xxxxx hrobového xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx nájemce xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fond určený xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx-xx xxxxxxx nájmu xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx neurčil-li xxxxxxx nikoho, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx manžela, xxxx-xx xx, xx xxxx xxxx, xxxx-xx jich, xx jeho xxxxxx, xxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx; nežijí-li, xxx xx jejich xxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx z těchto xxxx xxxxx, přechází xxxxx xxxxx xx xxxxxx zemřelého. Xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště; xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.".

77. X §25 odst. 6 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxx úhradu xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxx.

78. X §25 xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx:

"(7) Provozovatel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nájemce xx skončení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx trvalý xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, uveřejní xxxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx způsobem, který xx v xxxxx xxxxxxx, nejméně 60 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x po dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx posledního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx na uveřejněnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxx.

(8) Jestliže xxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx sjednané xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxxxxxx pohřebiště jeho xxxxx xxxxxxxxx xxx x případě, xx-xx xxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 1.".

79. Nadpis xxxxx IV xxx: "XXXXX XXX DODRŽOVÁNÍM XXXXXX".

80. Xx xxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxx díl 1, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxx 1

Dozor x xxxxxxxxxxxx

§25x

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v

a) §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) provádí xxxxxxxxxxxx,

x) §4 odst. 1 xxxx. x) x g) provádí xxxxxxx hygienická stanice,

c) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Dozor xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx provádějících xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3, stanovených x

x) §7 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g) x x), §8 odst. 1 a 2, §9 odst. 1, §11 xxxx. a), §14 xxxx. 3 xxxx. a), c), x), x) a x) x x §20 xxxx. x) xxxxxxx ministerstvo,

b) §6 xxxx. 4, §7 xxxx. 1 xxxx. x), §10x x x §14 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) §7 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x), §7 xxxx. 4, §14 xxxx. 3 xxxx. x) a x §15 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) §4 xxxx. 3 x 5, §5 xxxx. 6 x v §9 xxxx. 1 provádí xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřebiště a xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §18 odst. 2 x 3, §19 odst. 1, §20 xxxx. a), x), d), e), x) x x) x x §22 xxxx. 3 x 5 provádí xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx orgán xxxxxxx x odstavcích 1 až 3 xxxxxxxxxx, xxxx podle xxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxx x nápravě x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

81. X hlavě XX xx xx xxx 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxx:

"Xxx 2

Xxxxxxxxx".

82. §26 xx 28 včetně xxxxxxx a poznámky xxx čarou č. 29 xxxxx:

"§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí,

b) x xxxxxxx s §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §4 odst. 1 xxxx. x) odstraní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhrady,

d) v xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx trvalé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v §2 xxxx. e),

e) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) zachází s xxxxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxxxx ostatky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx otevře xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o skutečnostech xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Kč a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 70&xxxx;000 Xx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo vystaví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §4 odst. 1 xxxx. x) provede xxxxxx xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x §2 xxxx. e),

d) x rozporu x §4 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rakev x lidskými xxxxxxxxxx xxxx urnu x xxxxxxxx ostatky,

e) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) neoprávněně xxxxxx xxxx xxxx hrobku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) má xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu s §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx k ukládání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rakve x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xxxx xxxxx xxx nebo jeho xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §7 xxxx. 1 xxxx. x) sjednává xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mrazicí xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. f),

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krematoria xxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lidskými xxxxxxx xxxxxx o úmrtí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pohřbu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x lidských xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) a §7 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ostatků podle §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx nebo, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, důstojné xxxxxxxx x xxxxxxx x konečné xxxxx,

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx uloženy xx neprodyšně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x chladicím, popřípadě xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 8 xxxxx nebo xxxxxxxxxx 500 xx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxxxxxx nezpopelněné xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §9 xxxx. 1.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §10x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx změna nejsou xxxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx provozující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 písm. x) zpopelňovat v xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §14 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx schváleny krajskou xxxxxxxxxxx stanicí xxxx xxxxx xxx nebo xxxx změnu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zpopelnění pouze x xxxxxxx xxxxx xx chladicího xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. d),

d) xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. e),

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřbu xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x lidských xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba zajišťující x xxxxxxx x §18 odst. 2 xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) neoznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx ostatky xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx nejsou xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2,

x) neprovozuje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxxx §19 odst. 1,

c) x xxxxxxx x §20 písm. a) xxxxxxxx xx hrobu xxxx do hrobky xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo ukládá xxxx xxx lidské xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx ostatků xxxxx §21 odst. 1, xxxx

x) nesplní xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 5.

(6) Xxxxxxxxxxxx pohřebiště xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nevydá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §19 xxxx neprovede xxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 3, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxx veřejném pohřebišti xxxxxxxx,

x) neprovozuje veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxx x řádem veřejného xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. x) xxxxxxxx xx hrobu xxxx xx hrobky xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ukládá xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx doby x xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx nové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx odpovídajícím způsobem xxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxxx §20 písm. x),

x) neinformuje krajský xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxx rušení pohřebiště xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §20 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §21 odst. 1, xxxx

x) neuloží nezpopelněné xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxx službu, provádí xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx provozovatelem veřejného xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x), §11 xxxx. x), §14 xxxx. 3 xxxx. x) a §20 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx lidské xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxxxxx nezajistí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx očistu xxxxx §4 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx uložení xxxxxxxx pozůstatků xxxxx §4 xxxx. 5, xxxx

x) přepravuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exhumované xxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatky x rozporu x §9 xxxx. 1.

(9) Xxxxx, x které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu s §5 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx neprodleně obec x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 lze xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx-xx xx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5 xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§28

(1) Xxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx §26 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xxxxx

x) §27 odst. 1 xxxx. b) x x), §27 xxxx. 2 xxxx. x), d), x), x), x) až x), §27 xxxx. 4 xxxx. a), x) xx x) x §27 odst. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) §27 odst. 1 xxxx. x), §27 xxxx. 5, 6, 8 x 9 xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad,

c) §27 odst. 1 xxxx. x) x x), §27 xxxx. 2 xxxx. x), x) xx x) x §27 xxxx. 4 xxxx. c) x g) xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx,

x) §27 xxxx. 2 xxxx. a) a x), §27 xxxx. 3 a §27 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxx úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. x), g) x x), §7 xxxx. 1 xxxx. x), §7 odst. 2, §11 xxxx. x) a c) x v §14 xxxx. 3 písm. x), x) x x) xx považuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx29).

(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xx 1 xxxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xx příjmem rozpočtu, xx xxxxxxx je xxxxxxx činnost xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

29) §58 odst. 2 x 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.".

Poznámky xxx xxxxx č. 23 xx 25 xx xxxxxxx.

83. V §30 xx xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nahrazuje jej x těla xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx známky xxxxxx, identifikace obdobná xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 4 a 5, §18 xxxx. 3, §20 xxxx. x), §20 xxxx. x) xxxx 1, §24 xxxx. 1 x 2 x §25x xxxx. 3 xx xxxxxxx úřad, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.".

84. X §31 xx xxxxx "§6 xxxx. 3, §10 xxxx. 3 x §13 xxxx. 3" xxxxxxxxx slovy "§5 xxxx. 4 x §10 odst. 3".

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx krematorií x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, vydaná xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx prokázána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Provozování xxxxxxxx xxxxxx", "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx" x "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxx zákona x. 256/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx č. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanoveného xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živností xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx pohřbení x profesní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x přepravu lidských xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxx provozní, xxxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaným xxxxx §4 xxxxxxxx x. 379/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné přípravy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervace x xxxxxxxxxxx krematoria, xxxxx xxxx příprava zahájena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx pro xxxxxx x přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci Pracovník xxx vyšší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx i xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x konzervací xxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx x. 379/2001 Xx., pokud byla xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx dokladem x xxxxxxxxxxx specializované xxxxxxx přípravy zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx x. 379/2001 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxx zahájena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x konzervování nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x které provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx vydat xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervace, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, a xxxxxx xxx ke xxxxxxxxx krajské hygienické xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx provozovatele xx 1 roku ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Provozovatelé xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxx vydaný xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xx zákonem x. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx krematoria xx 1 roku xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxx změně xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x. 256/2001 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 2 x §17 xxxx. 2 xxxxxx č. 256/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zahájeném x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 x §17 xxxx. 3 zákona č. 256/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kongregací a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xxxxxxx příbuzenských, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. h) xxxxxx x. 256/2001 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 42/1992 Xx., xxxxxx x. 93/1992 Xx., xxxxxx x. 39/1993 Sb., zákona x. 183/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 131/1994 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 166/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 29/1996 Xx., xxxxxx x. 30/1996 Xx., xxxxxx x. 139/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 253/2003 Xx., xxxxxx č. 354/2004 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 272/2005 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 531/2005 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx č. 178/2006 Sb., xxxxxx x. 254/2011 Xx., xxxxxx č. 75/2012 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona č. 280/2013 Xx. x xxxxxx x. 185/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "xxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxx neveřejné xxxxxxxxxx".

2. V §17 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., zákona x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 79/1997 Xx., zákona č. 217/1997 Sb., zákona x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Sb., xxxxxx č. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Sb., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 309/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Sb., zákona x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx č. 354/2003 Xx., zákona č. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 38/2004 Sb., xxxxxx č. 119/2004 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 326/2004 Xx., zákona č. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx č. 58/2005 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 358/2005 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 315/2006 Xx., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona č. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 351/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Xx., zákona č. 119/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2012 Xx., zákona x. 199/2012 Sb., xxxxxx x. 201/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 234/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Sb., xxxxxx x. 309/2013 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., zákona x. 140/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Sb., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Sb., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 229/2016 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Xx., zákona x. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx. a xxxxxx x. 65/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X příloze x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX x předmětu podnikání "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xx xx druhém xxxxxxx za slovo "xxxxxx" doplňují xxxxx ", xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby" x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx: "§6 odst. 3 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. V xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervace" se xx xxxxxx sloupci xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova ", xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

4. V příloze x. 3 KONCESOVANÉ XXXXXXXX x předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervace" xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxx x. 320/2002 Xx." nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx předpisů".

5. X xxxxxxx x. 3 KONCESOVANÉ XXXXXXXX x předmětu podnikání "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx "zákona x. 67/2006 Sb." xxxxxxxxx xxxxx "pozdějších xxxxxxxx".

6. X příloze x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" v xxxxx sloupci text xxx: "§13 xxxx. 3 zákona x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., zákona x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona č. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 59/2006 Xx., zákona x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona č. 222/2006 Sb., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., zákona x. 115/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx č. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 250/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §80 xxxx. 1 xxxx. j) xx slova "zveřejněním xx své úřední xxxxx" xxxxxxx.

2. X §94x odst. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x),".

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §20 xxxx. 6 xxxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx potřebu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx č. 76/2006 Xx. a xxxxxx x. 275/2013 Xx., xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", veřejná a xxxxxxxxx pohřebiště".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 449/2001 Sb., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 59/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 357/2014 Sb., zákona x. 204/2015 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x neveřejná xxxxxxxxxx".

2. X §41 odst. 1 xxxx čtvrté xx slovo "hřbitovy" xxxxxxxxx xxxxx "veřejná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x pozemkových úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 větě xxxxx xxxxxx č. 139/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx úřadech a x změně xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 503/2012 Xx. x xxxxxx x. 280/2013 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxxxxxx pohřebiště".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x rostlinolékařské xxxx

Xx. XX

X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 326/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 131/2006 Sb. x xxxxxx č. 199/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

X §80 xxxx. 2 xxxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách

Čl. XX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 167/2012 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Sb., xxxxxx x. 66/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Sb., zákona x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 147/2016 Xx., xxxxxx č. 189/2016 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §82 xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxx xx potratu" vkládají xxxxx ", který xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pohřbení postupem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,".

2. V §91 xxxx xxxxx xx xxxxx "plod xx xxxxxxx," xxxxxxx, za xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "(dále xxx "xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx odpad")" x slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

3. V §91 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

4. Xx xxxxx §91 se xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xx potratu, xxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pohřbení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 193/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.