Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.07.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

64/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státním zastupitelství Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VII

INFORMACE

64

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2017,

kterým xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 108/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., zákona č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 185/2013 Sb., xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb. x xxxxxx č. 298/2016 Sb., se xxxx takto:

1. X §3 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Má xx xx xx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx plnit xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výší xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xx xxxxxx stavu likvidity xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčuje, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx v období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx likvidity xxxxx výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ekonomickým xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 a 5.

2. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxxxx, xxxxxxx, výnosů, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výhledu vývoje xxxxxxxxx, délku xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxx oprávněny x xxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".

3. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 59 xxx:

"59) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2015/848 xx dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

4. X §7x xx xx konci odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx obvodu byl xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x 6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx soud, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.".

5. X §7x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Insolvenční soud, x něhož insolvenční xxxxxx xxxxxxx, učiní x před xxxxxxxxxxx x místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx prozatímního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx předběžného správce, x xxx, xx xx insolvenční xxxxx xxx jiné dokumenty x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx, o odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

6. X §18 xxxx. 1 se xx slova "xxxxxx xxxxxxxx" vkládají slova ", který lze xxxxx pouze xx xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx,".

7. V §18 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xx xxxxxx návrh xxxxx; ustanovení §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx nepoužije. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xx se xx xxxxxxxx této xxxxx za xx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

8. X §19 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx §177 xxxx. 2 až 5 x 7 se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xx lhůtě 15 xxx xx vstupu xx insolvenčního xxxxxx.".

9. X §25 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajského" x slovo "obecným" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

10. V §29 xxxx. 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxx xxxx x xxxxx reorganizace xxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §25 xxxx. 1, a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx usnést xxxx na schůzi xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konkurs.".

11. X §29 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx oddlužení, xx xxxx xxxxxxxx přijato, xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx věřitelů přihlášených xx xxx předcházejícímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxxxxx xxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

12. X §34 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odvolán postupem xxxxx §29 x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx ustanoví odděleným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x k xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx odvolání z xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.".

13. X §36 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Obsah xxxxxxxxx xx plnění povinností xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, §31 odst. 6, §136 odst. 5, §246 xxxx. 1, §313 odst. 2, §371, §373 xxxx. 2, §383 xxxx. 1, §385 xxxx. 2 a §430x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

14. X §38 xxxx. 1 se xx větu druhou xxxxxx xxxx "V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx přezkoumaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 25 % xxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem pro xxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konkursu.".

15. X §38 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx zní:

"(6) Xx-xx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx, insolvenční správce xxxxx z měsíčních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záloh.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

16. V §43 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx dlužník, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx tak, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxx x majetku x xxxxxxxxx x x xxxxxx zjištěních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx insolvenčnímu správci xxxx znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx. Náklady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx roveň xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx x exekučním řízení xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

17. V §47 odst. 1 xx xxxxx "alespoň 2 xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení, xxxxxxx 2 věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítané xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, svolá xx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlášených pohledávek".

18. X §48 xxxx. 2 se slovo "Xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx".

19. X §51 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxx xxxxx xxxxx §52 odst. 2".

20. X §51 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxx-xx x případy uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx nebyla ještě xxxxxxxx xxxx je xxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dlužníka nebo xxxxxxxxx x věřitelů xxxxx §52 xxxx. 2.".

21. V §52 xx za odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději 7 xxx před xxxxxx xxxxxxxx; tato xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 dní xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx předložit nejpozději 2 pracovní xxx xxxx xxxxxx věřitelů; xxxx o xxx xxxxxxxx poučí xx xxxxxxxx x svolání xxxxxx věřitelů.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

22. §53 xxx:

"§53

(1) Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx blízkou, xxxxx xx xxxxxx věřitelů xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx středníkem xxxxxxxx xxxx.

(2) Věřitel xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx kterých xx nebo xx xxx stranou, xxxxx xx xxxxxx

x) nabývání xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx z majetkové xxxxxxxx,

x) právního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Věřitel xxxxx hlasovat ani xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxx-xx xx osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Insolvenční xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxx-xx to x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxxxxxx-xx střet zájmů, xx návrh podle §52 xxxx. 2 x po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolit xxxxxxxx xxxxxxxx x x případě podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věřiteli hlasování x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx věřitele, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 se xxxxxxx xxxxxxx, hlasují-li xxxxxxxx xxxx schůzi xxxxxxxx.".

23. X §58 odst. 3 xx xx xxxx xxxxxx vkládá xxxx "Ustanovení §53 xxxx. 1 xx 6 xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx použije xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx §53 xxxx. 6 použije xxxxxxxxx.".

24. X §61 xxxx. 2 xx xx konci textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxx".

25. Xx §80 se xxxxxx xxxx §80x, xxxxx xxx:

"§80x

(1) Osoby, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx podání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xxx xx výjimečně x s xxxxxxxx xxxxxx učinit x xxxxxxxx podobě.

(2) Není-li xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx formuláři, ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud podle §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxxx xxxxx, zřizuje-li xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx datová schránka xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx za xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx §390x xxxx. 1.".

26. X §92 xx xx slova "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx zjevnou xxxxxxxxxxxx,".

27. X §97 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxx-xx insolvenční návrh xxxxx §390 odst. 1 podán za xxxxxxxx osobou xxxxx §390x odst. 1 xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx".

28. V §97 xx xx xxxxxxxx 3 vkládají xxxx odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X insolvenčnímu xxxxxx, který xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) X insolvenčnímu návrhu xxxxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx osobou podle §390x odst. 1 xxxx 2, xx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 x 7.

29. X §97 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx navrhovatele" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx x, xxx-xx insolvenční xxxxx xxxxx xxxxx §390 odst. 1, xxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390x xxxx. 1,".

30. Xx §100 xx xxxxxx xxxx §100a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§100x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx věřitelem

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx (§128x), xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx v insolvenčním xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx; xxxxx tak xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(3) X odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx insolvenční xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxx xx spisu x xxxxx si z xxxx výpisy a xxxxx pouze xxxxxxx x insolvenční xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx insolvenční xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx o tom xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 záznam xx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §128x není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního návrhu xxxxxxxx věřitelem xxxxxxx.".

31. X §101 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx byl xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx §100x odst. 5" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §100x xxxx. 5 xxxxxx".

32. X §101 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx §100x odst. 1 x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx spise xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx po zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx insolvenčního xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx podle §128x xxxx. 1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxx x insolvenčním xxxxxxx x jinými dokumenty x xxxxxxxxxxxx spise xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 2 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx soudu po xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

33. X §102 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní:

"(1) Xxxxxxxxxx poté, xx xxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx insolvenční návrh xxxxxx dlužníkem, x xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neprodleně poté, xx xxx učiněn xxxxxx do xxxxx xxxxx §100a odst. 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

34. X §102 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 64 xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx64),

64) §3 x 9 zákona č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

35. X §102 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §100x xxxx. 1 x neodmítne-li insolvenční xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyrozumí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxx xxxxx §128x xxxx. 1. Xxxxxxx-xx insolvenční soud x této xxxxx xxxxxxxxxxx návrh pro xxxxxxx bezdůvodnost, vyrozumí x zahájení insolvenčního xxxxxx xxxxx odstavce 1 neprodleně po xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zjevnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 2 až 5 xx xxxxxxx přiměřeně.".

36. §105 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 65 x 66 xxx:

"§105

(1) Xxxx-xx insolvenční xxxxx věřitel, xx xxxxxxx doložit, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x návrhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xx xxxxxxxxxxx navrhovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx65), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podpisem nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zápisem se xxxxxxxx x vykonatelnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx66), xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxxx pohledávky xxxxx věty xxxxx x pohledávku, xxxxx xx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x úpadku xx xxxxxxxxxx podle §203.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xx středníkem zahraniční xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx státem, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s uznáním xxxxxxxxxx dlužníkem s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx dokladem o xxx, že x xxxxxxxxxx účtuje xxxxx xxxxxxxx, daňových nebo xxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x potvrzením xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §177 odst. 2 xx 4, xxxxx, xx pohledávku xxxx dlužníkovi neosvědčil, xxxxxx jde o xxxxxx xxxxx §177 xxxx. 5 xxxx 7.

65) Xxxxxxxxx §7x xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) Xxxxx x. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

37. X §107 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx insolvenční xxxxx xxxxx v xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §100x odst. 1 insolvenční xxxxx xxxxx podaný xxxxxxxxx xxx jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podaný xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx zahájenému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; odstavec 1 xxxx druhá x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

38. V §108 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx zní:

"(1) Je-li xxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx navrhovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 50&xxxx;000 Kč, x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení ve xxxx 10 000 Xx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x podáním xxxxxxxxxxxxx návrhu. To xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy, a x případech xxxxx §107 xxxx. 1.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

39. X §108 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

40. X §108 xxxx. 3 se xx xxxxx "zálohy" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2".

41. V §108 xxxx. 4 xx xx xxxxx "náklady xxxxxxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 2 a 3".

42. V §108 xx doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Xx-xx xxxxxx předběžné xxxxxxxx podle §147 xxxx. 6, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za částku xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.".

43. X §109 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojují xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx uspokojení ze xxxxxxxxx, které xx xxxx majetku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty, lze xxxxxxxx a xxxx xxxxx jen xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, to platí x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx nemovitostech, xxxxx xxxx navrženo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx na uspokojení xx zajištění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx obdobně v xxxxxxx zajištěné budoucí xxxxxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky po xxxxxxxx insolvenčního řízení,

c) xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx majetek ve xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx x xxxx majetek, xxxxx náleží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxx však xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§168) x pohledávky xxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§169) xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 5 x s omezeními xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx ze xxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x nimiž xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.".

44. X §128 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" zrušuje x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xx-xx insolvenční návrh xxxxx xx dlužníka xxxxxx xxxxx §390x xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k doplnění xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".

45. X §128 xxxx. 2 se za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx podán za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390x xxxx. 1, xxxxxxx xxxx lhůta xxxxx dříve, než xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx §390x xxxx. 1.".

46. V §128 xxxx. 3 xx xx slova "x §104 xxxx. 1" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx likvidity x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" a za xxxxx "Seznam xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx likvidity".

47. V §128x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

48. X §128x xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", nebo" x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podáním xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podal, xxxxx x včas zaplacena.".

49. X §128x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje, xxxxxx "50&xxxx;000 Xx" se xxxxxxxxx xxxxxxx "500&xxxx;000 Xx" x na xxxxx xxxxx odstavce 3 se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxxxxxx xxxx podání x xxxxxx závažnosti, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xx podání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odstranit xxxxxxxx xxxxxxxx".

50. X §128x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx znějí:

"(4) Xxxxxxxxxxx navrhovatel, jehož xxxxxxxxxxx návrh byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx nový xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stejnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxxxx od xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, byl-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx záloha xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §100a xxxx. 1, xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxx, xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

51. X §131 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x výkazu xxxxx xxxxxxxxx x výhledu xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx pouze, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku. Tuto xxxxx může insolvenční xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

52. V §136 xxxx. 2 xxxxxxx f) xxx:

"x) xxxx-xx s rozhodnutím x úpadku xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrok, xxxx xx xxxx xxxxx x termín xxxxxx xxxxxx věřitelů a xxxxxxxxxxx jednání; xx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oddlužení, xxxxx, jímž xx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxx insolvenčnímu soudu xx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, zprávu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx majetkové xxxxxxxx,".

53. X §136 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"h) je-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxx spojeno rozhodnutí x xxxxxxxx oddlužení, xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x výkon xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxx §399 xxxx. 1 xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §400, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx.".

54. X §136 xx na konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx neuplatnil xxxxxxxxxx xxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. x) x nebyly xxx xxxxxxxxxxx podle §397 xxxx. 1".

55. X §137 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxx xxxxxxxx svolá xxxxxxxxxxx soud" xxxxxxxxx xxxxx "Není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věřitelů".

56. V §137 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud" nahrazují xxxxx "Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxx poslední xx xxxxxxx.

57. V §139 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"d) xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx64),".

58. V §147 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;" xxxxxxxx slova "xxxxx-xx insolvenční xxxxx xxxxxxxx xxxxx §128x, xxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxx" se xxxxxxx.

59. X §160 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx insolvenčního xxxxx.".

60. §166 xxx:

"§166

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx. To xxxxx x tehdy, xxx-xx x zajištěné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx věřitele podmíněných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k jejichž xxxxxxxxx xxxx zastavena xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zřízeno xxxx xxxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. x).".

61. §167 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx věci, xxxxx pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx uspokojení xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vzniku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx věřitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x).".

62. V §176 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

63. X §177 xx dosavadní xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavce 2 xx 7, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 67 xxxxx:

"(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx pohledávku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx67), x xxxxx, pro který xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx67) taková xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona67), jestliže xx na obchod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx67), x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vznikla, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona67) x xxxxxxxxx, nevztahuje xxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx67). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednání učiněného xxxx xxxxxxxxx x xxxxx než povinnou xxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxx, xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX. Xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx, uvede xxxxxxx x čestném xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přihlášky.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 osoba, xxxxx xxxxxxxxxx majitele podle xxxxxxxxxx zákona67) xxxx, xxxxxx x příloze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx-xx věřitelem xxxxxxx osoba, odstavce 2 a 3 xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxxxx 2 xx 4 nesplní, xxxxx vykonávat hlasovací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx v xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxx doložit xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.

67) Xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

64. Za §182 xx vkládá nový §182x, xxxxx xxx:

"§182x

(1) Xxxxxxxx, který je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x cizině xxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx účastníka xxxxxx nebo insolvenčního xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx složil xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxx xxxx xxxxxxx xx náhradu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §202 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu o xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx jistotu podle xxxxxxxx 1 uložena.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxx xx složení xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx věřitel, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx viny xxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxx z prodlení, x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx újma.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx složit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx mající x xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx má věřitel x České republice xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx dostačující x xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

65. X §189 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "V xxxxxxx xx vyznačí xxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxxxxx právu u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1, 3 x 5, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx známa.".

66. X §189 xxxx. 3 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Je-li způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přihlášených pohledávek xxxxx xx xxxxxxx x přezkumu.".

67. V §189 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova "x xxxxxx x xxxxxxxx".

68. X §189 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xx elektronickém formuláři, xxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".

69. V §190 odst. 1 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,".

70. X §198 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx od právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx podle §410 xxxx. 3 písm. x)" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "xxxx §410 xxxx. 2".

71. V §199 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 3 xxxx. x)".

72. X §200 xxxx. 1 xx xxxx poslední zrušuje.

73. X §200 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "; §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se nepoužije" xxxxxxxxx xxxxx "a, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxxx xxxxx xxx 7 xxx ode xxx xxxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

74. X §200 xxxx. 2 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xx §43 občanského xxxxxxxx xxxx nepoužije.".

75. X §200 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §410".

76. X §200 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x, je-li xxxxxxxx řešení úpadku xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx".

77. X §201 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx x xxx návrhu" xxxxxxxxx xxxxx "i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxxx soudu".

78. X §222 xx vkládá xxxx odstavec 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxxxxx xx předkládá xxxxx xx elektronickém xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".

Dosavadní text xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

79. X §286 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) v dražbě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.".

80. X §289 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Platnost smlouvy, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx prodejem xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx uplynutí lhůty xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx nabyvatel v xxxxx xxxx.".

81. Xx §289 se xxxxxx xxxx §289x, který xxx:

"§289x

(1) Zpeněžení soudním xxxxxxxxxx se provede xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby xx x xxxxxxx případě xxxxx účinnou xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výbor.".

82. X §295 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx g), xxxxx xxx:

"x) osoby xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx a osoby xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx.".

83. X §295 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx "x x)".

84. X §302 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx x formát xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

85. V §363 xxxx. 3 se xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

86. V §364 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

87. X §368x xx xxxx "§2 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§3 xxxx. x)".

88. V §368x xxxx. x) se xxxxx "splňuje" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

89. V §372 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Insolvenční xxxx ustanoví xx xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx banky nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Českou xxxxxxx xxxxxx navržena xx xxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxx nebo tohoto xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxx. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx správce.".

Dosavadní xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 6.

90. V §374 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

91. X §384 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Insolvenční xxxx xxxxxxxx do xxxxxx prvního insolvenčního xxxxxxx tuzemské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidátora xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věta xxxxx se použije xxxxxxx xxx předběžného xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 6.

92. X §389 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxx slova "; xxxxx, xx xxxxxxx souhlasí, pokud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

93. Za §390 xx xxxxxx nový §390x, který včetně xxxxxxx xxx:

"§390x

Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčního xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; akreditovanou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti oddlužení xxxxx xxxxxx zákona;

osoba xxxxx xxxxxx x) x b), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x v xxxx xxxxxxxxxx podala xxxxx xxxxx §390 odst. 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx podle §390 xxxx. 1 dlužníka xxxxx xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právnické nebo xxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx x jedná-li xx xx xxxxx xxxxxxx x §21 xxxxxxxxxx soudního řádu, xxxxx má právnické xxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx vykonala xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx sepsala a xx dlužníka xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo také xxxxxxxxxxx xxxxx podle §390 odst. 1, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 4&xxxx;000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 000 Xx xxx daně x xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx náhrada nákladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sepisem x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxx x podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 a xxxxx xxxxxxxx x xxx nezbytně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x odstranění xxx návrhu, xxxx xxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx.

(4) Osobě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxx xxxx plnění xx sepis x xxxxxx návrhu na xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxx poskytnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nenáleží.

(5) Xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a), xxxxx sepsala x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx x insolvenčním xxxxxx ve lhůtě xxxxx §136 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pohledávkám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Soudní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, proti xxxxx xxxx xxxxx jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

94. X §391 xxxx. 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

95. X §393 odstavec 1 zní:

"(1) Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx formuláři, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, insolvenční soud xxxxxxxxx xxxxx dlužníka, xxxxx xxx xxxxx, xxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §390x xxxx. 1, xxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx podala, x jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být delší xxx 7 xxx. Xxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 poučí, xxx xx xxxxxx xxxx doplnění xxxxxxx. Xxx-xx návrh xx xxxxxxxx oddlužení podán xxxxx §390a xxxx. 1, doručí insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dlužníku; lhůta xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxxx, xxx osobě podle §390x xxxx. 1.".

96. X §393 xxxx. 3 se xx xxxxx "není-li" xxxxxxxx xxxxx "sepsán x xxxxx osobou xxxxx §390x xxxx. 1 xxxx 2 nebo xxxx-xx".

97. X §393 xxxx. 4 xx xxxxx xx slovem "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x", xxxxx "x xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx zrušují x xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx podala" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

98. V §394 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxxx podala," x xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

99. X §394 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §390x odst. 5, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 písm. a) xxxxxx za xxxxx x xxxxxx návrhu xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390a xxxx. 3; xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

100. V §394 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxxx podala," zrušují.

101. X §394x xxxx. 3 se xxxxx "x tomto návrhu x xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

102. §396 zní:

"§396

(1) Xxxxxxxx insolvenční soud xxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vědomí jeho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxx dlužníkova úpadku xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxxx dlužníka, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x insolvenční xxxx xxxxxxxx, že majetek xxxxxxxx, aniž se xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, xx pro uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx soud xxxxxx, xx xxxxxxx dlužníka, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, právům x jiným majetkovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx v návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx řešení xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního řízení, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(2) Nepostupuje-li xxxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx odměnu xxxxx §390x odst. 5, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uhradit osobě xxxxx §390x odst. 1 xxxx. a) xxxxxx xx xxxxx x podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také insolvenčního xxxxxx podle §390a xxxx. 3, pokud xxxxxxxxx xxxx zamítnutí xxxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeného na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zjištěnou neuspokojenou xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxx xx xxxxxxx za 10 xxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 2.".

103. X §397 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxx-xx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx x hlasování x jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věřitelů, xxxxxxxx insolvenční xxxx x xxx, xxx xx dlužník oprávněn xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxx x rozhodnutí podle §404 xxxx 405; xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanoviskem xxxxxxxx xxxxx §389 xxxx. 2 písm. x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může podat xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx uplatnil xxxxxxxxxx podle §389 xxxx. 2 písm. x). Xx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §404, xxxx xxxxxxxx odkladný účinek.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

104. X §398 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části.".

105. X §398 odst. 4 xxxx první xx xx xxxxx "povolení xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §410 xxxx. 2".

106. Xx §398 xx vkládá xxxx §398x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§398x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Zprávu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §410 odst. 2 xx lhůtě xxxxx §136 odst. 2 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx oddlužení xxxxxxxx předpokládané xxxxxx xxxxxxxxx xxx realizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xx znalecký xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx podstatě nemovitá xxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx schématu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x návrhu dlužníka xxxxx §398 odst. 4.

(3) Insolvenční soud xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx oddlužení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx obsažené.

(4) X zprávě x xxxxxxxx a x xxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx řízení xxx, xx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Současně xx xxxxxxx x xxx, xx xx 7 xxx xx xxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxx a zprávy xxx oddlužení v xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxx popěrnému xxxxx.

(5) Stejnopis xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xx x xxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zprávy pro xxxxxxxxx x xxxx xx x tomu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx 10 xxx; odstavce 1 x 2 x §410 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx důvodnými, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §404 xxxx 405; xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx může insolvenční xxxx též nařídit xxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x věřitele, kteří xxxxxx námitky. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx odvolání přípustné.

(7) X xxxxxxx změny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §185 a 186 xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sporu ve xxxxxx xxxxxxxxxx §202 xxxx. 1 xxxx xxxxx,

x) zjištěním xxxxxxxxxx xxxxx §198 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxx §201 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §184 x 187,

d) změnou x osobě xxxxxxxx xxxxx §18, nebo

e) xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6; xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx zohlednit xxxxxxxxxx x xx xxxx uplynutí xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx.".

107. X §399 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx oddlužení xxxxxxx §49 až 53. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxx výše (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezajištěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do 7 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x přezkumu x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mimo schůzi xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxx věřitelů x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dlužníku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx schůzi xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxx s poučením x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 osobně xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osobně x zodpovědět xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

108. V §399 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x některý xx způsobů xxxxxxxxx xxxxxx většinu hlasů xxxxx §402 xxxx. 3".

109. §403 xxx:

"§403

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx oddlužení; x xxxxxxx svolání xxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Věřitelé, kteří xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx oddlužení, xxxxx xxxxxxx, xx zde xxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zamítnutí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxx, xx 7 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx oddlužení x xxxxxxxxxxxx rejstříku. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx nepřihlíží. Xxxxx, xx xxxxxxxx, kteří xxxx neuplatnili xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zřetele x xxxx, xxx xxxxxxx xx dluhy x xxxxxxxxx.

(3) X včas xxxxxxxx námitkách xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §404 nebo 405; xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxx výbor x xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx doručuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx námitky, xxxx xxxxxxxx přípustné.".

110. X §404 xx xxxxx "§403 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§403 xxxx. 3," a xx slovo "neuplatnili" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

111. Xx xxxxx §404 xx xxxxxxxx xxxx "Xx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx jejím xxxxxxxx.".

112. X §405 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem xxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebyl podán xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxx majetkovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx, je pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx dlužníka, xxxx se přihlíží x xxxxx, právům x xxxxx majetkovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx dlužníka, xxxx xx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, a dlužník xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 2 xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx konkurs, x xxxxxxxx zálohu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 2 a 3.".

113. V §405 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx insolvenčního správce x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx funkce. Xxxxxx-xx osobě xxxxx §390x xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx a podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx §390x xxxx. 3, xxxxxxxxxxx soud současně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uhradit, xxxx-xx xxxxxxxxx podle §390x xxxx. 5. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přihlášení xxxxxxxx; xxxxxx mocí xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxxx podat xxxxx xx výkon rozhodnutí xxxx exekuci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx právo se xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

114. X §406 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx jde x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, ač xxxx xxxxxxxxx měl, a xxxxxxx získané z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

115. X §406 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx".

116. X §406 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx ", xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §403 odst. 2 xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx" zrušují.

117. V §410 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

118. V §410 xx za odstavec 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 až 4, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §189 odst. 1 x xxxxx x pohledávek xxxxxxxx xxxxx, zda xx xx sám, dlužník xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nepopírá, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; stanovisko xxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxx osobním xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx konání xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 7 xxx xxxxxx. Věřitele, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jej x dalším postupu. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx; její součástí xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxx o přezkumu xxxxxxxx insolvenční xxxx xxx xxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx xxxxx §404 xxxx 405 xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx podány žádné xxxxxxx podle §398x xxxx. 4 nebo xxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx,

x) nařídí doplnění xxxx změnu xxxxxx x přezkumu, jestliže xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §398x odst. 4 xxxxx xx jsou xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obsah, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x přezkumu, xxxxxx-xx, xx xxxxxxx podle §398x xxxx. 4 xxxxx xx vznesené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ve lhůtě, xxxxxx určí.

(4) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebyly xxxxxx námitky. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx pouze insolvenčnímu xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

119. X §410 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "při xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx" xxxxxxx.

120. X §414 xxxx. 1 xx xxxx poslední xxxxxxx.

121. V §415 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx nezajištění xxxxxxxx xxx postupu podle §398 xxxx. 4, xxxxx než 50 %" x slova "xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce" xx xxxxxxx.

122. V §415 větě xxxxxxxx xx xx slova "§414 xxxx." vkládají xxxxx "2 a".

123. X §416 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414 nebo" x xxxxx "§414 x" se xxxxxxx.

124. X §418 se xx odstavec 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx xxxx nerozhodne xxxxx xx zrušením oddlužení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hodnotám vyloučeným x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx návrhem,

b) xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx zálohu xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx soud xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 x 3.

(5) Jestliže insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, insolvenční řízení xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx §390a odst. 3, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx podle §390x odst. 5.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx na výkon xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx neuspokojenou xxxxxxxxxx, xxxxxx dlužník xxxxxxxx; toto právo xx promlčí xx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují jako xxxxxxxx 7 x 8.

125. V §418 xxxx. 8 se xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "7".

126. V §418 xx na xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx "Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 7 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.".

127. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx třetí, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 68 xx 71 xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX PRO POSKYTOVÁNÍ XXXXXX X OBLASTI XXXXXXXXX

XXXXX I

AKREDITACE XXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB X XXXXXXX XXXXXXXXX

§418x

Xxxxxxxx poskytovanými x xxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 x další xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x odstranění vad xxxxxx.

§418x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx x prostorám, x xxxxx mají xxx poskytovány služby x oblasti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členů xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx osobu se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxxxxxxx x vykonáváním xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činností x nimi srovnatelných, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušena xxxxxxxxxx xxxxx §418f xxxx. 2,

x) xxxxxxx způsobilost xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xx smluvním vztahu x xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ekonomie xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu, která xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení,

f) veřejná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§418x

Xxxxxx x akreditaci

(1) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí podle xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxx místa, kde xx nacházejí xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle odstavce 1 xx připojí

a) xxxxxx xxxx xxxxx §418x písm. x) x, nejde-li x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který není xx xxx xxxxxx xxxxxxx starší 3 xxxxxx,

x) zakladatelské xxxxxx xxxxxxx x výpis x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx evidence xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni podání xxxxxxx xxxxxx xxx 1 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx podle xxxxxxxx 6,

c) doklady xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,

d) xxxxxx x vlastnickém nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx podle §418x xxxx. b) xx xxxxxxxxxxxx vyžádá podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx cizincem xxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxx xxxxx občanem, xxxxx i xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx delší xxx 6 měsíců; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo má xxxx xxxx adresu xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx x jejích pravomocných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx údajích x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x němž xx xxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x cizím xxxxxx, xx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx má xxxx x xxxxxxxxxx 3 letech měla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Nevydává-li xxxx stát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x evidence xxxxxx, xxxxxxxx právnická osoba xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx osoby xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxxx učiněné xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx69) úředně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opis xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu70) x xxxxx o právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70), xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx71).

§418x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Platnost xxxxxxxxxx xx omezena xx xxxx 5 xxx od nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx budou xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§418x

Xxxxx x xxxxxxxxxxx akreditace

(1) Akreditovaná xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx k xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby; oznámení xxxxx odstavce 1 xx považuje xx xxxxxx.

(3) X prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx podané před xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §418x, ministerstvo platnost xxxxxxxxxx prodlouží xxxx x 5 let. Xxxxxxxxxx akreditované osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx doby xxxxxxxxx akreditace, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§418x

Xxxxxxx a zánik xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx akreditované xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxx akreditované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, v xxxx xxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení. Je-li xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poškodí xxxxx xxxx podle xxxx druhé, může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxx akreditace xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxx žádosti, x xx xxxxxxx po xxxx 1 měsíce xxx dne, xxx xxxx podána, x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxxx vydána, nebo xxxx zániku právnické xxxxx.

§418x

Xxxxxxxxxx akreditované osoby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxxxxxx dlužníka, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxx xx xxxxxx x xx dlužníka xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, pro xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx že xxxxxxx xxxxxxx sepsáním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxx x provozní dobou xxxxxxx pro styk x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418f xxxx. 1.

§418x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "seznam"), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx se x akreditované osobě xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x identifikační xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) identifikační číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) adresa místa, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, k němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) den, x němuž xxx xxxxxxxx zápis xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx, za který xx byla uložena xxxxxx xxxxxxx ve xxxx 5 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s uvedením xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx x xxx, že se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xxxx akreditované osobě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 000 Xx,

x) xx xxxxxxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xxxx akreditované osobě xxxxxxx xxxxxx přesahující xxxxxx 10&xxxx;000 Kč x nepřesahující částku 75&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx, x

x) po xxxxxxxx 8 let ode xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuta xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx trvání více xxx 2 roky;

rozhodnutím x xxxxxxxx deliktu xx pro xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx odstavce 3 xx xx xxxxxxx xxxxxx též, xx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxxxxxxxxx xxxxx dopustila xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx.

XXXXX II

DOHLED

§418i

Dohled xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Pro potřeby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§418x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) xxxxxx povinnost xxxxx §418x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx, ve xxxxxxx mají být xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §418x xxxx. 2,

c) xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxx jiné xxxxxx x xxxxxxx x §390x xxxx. 4, xxxx

x) x xxxxxxx x §418x xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx akreditace xxxxx §418f odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení až xx 5 xxx,

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx odstavce 2 xx uloží xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§418x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§418x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx veškeré úsilí, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx druhu xxxxxx xx správní xxxxxx x xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl spáchán, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx snaze xxxxxxxx způsobenou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nezahájilo xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne, xxx xx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxx xxx dne, xxx xxx spáchán.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx podle §418x x 418x x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

68) Xxxxx x. 269/1994 Xx., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Xxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx.

70) §3 xxxx. 1 zákona č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx.

71) §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 304/2013 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxx třetí xx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxx.

128. X §426 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

129. V §426 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx59)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx59) zejména" x xxxxx "x xxxxxxxx Xxxxxx" xx zrušují.

130. §427 včetně nadpisu xxx:

"§427

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx obsahovat xxxxx x mezinárodní příslušnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx59) xxxxx s xxxxxxx xx ustanovení, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založena.

(2) Vyjde-li x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku najevo, xx xx xxxxx x insolvenční řízení x evropským mezinárodním xxxxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx příslušnosti. X xxxxxxxxxx uvede xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx mohou proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx mezinárodní příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx zveřejní v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

131. X §429 xx xxxxx "x xxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx a slova "Xxxxxxxxxx společenství" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

132. V §429 xx dosavadní text xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx také na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněním. Xx xxxxxx dlužníka s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

133. X §430 xxxx. 1 xx xxxxx "x výjimkou Xxxxxx" xxxxxxx.

134. V §430 xxxx. 2 xx xxxxx "x" zrušuje.

135. X §430 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", standardní xxxxxxxx oznámení a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx unie59)".

136. X §430 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

137. Xx §430 xx xxxxxx xxxx §430a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§430x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příslib xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59), xxxxxxxx xxxxxx věřitele x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx jednostranný xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx zprávě xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu.

(2) Místní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávě podat xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx59).

(3) Námitky podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x námitkami podle §304 odst. 2 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx věřitelé v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx59).

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx příslibu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení.".

138. X xxxxx xxxxxx se xx xxxxx XX xxxxxx nová xxxxx XXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX III

FORMULÁŘ

§430b

Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx formulářů xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx XXX se xxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

139. X §431 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §85, xxxxx x xxxxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, vyrozumění x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, náležitosti reorganizačního xxxxx, náležitosti xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x oddlužení, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, zprávy x neplnění oddlužení, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, náležitosti formuláře xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, formuláře xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,".

140. X §431 se xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x druhy xxxxxxx".

141. X §431 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx f) x g), xxxxx xxxxx:

"x) obsah, xxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu likvidity x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xx výkazu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se sestavuje xxxxxx xxxxxx likvidity, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity anebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx požadavků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §31, 36, 45, 136, 294, 313, 371, 373, 383, 385 a §430a.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije x xxx insolvenční xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; právní xxxxxx xxxxx, které x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx zisku xxxxxxx po dobu 6 měsíců činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx mezi služby x xxxxxxx oddlužení xx xxxxxx §418a xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §418x xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §390a xxxx. 4, §418x xxxx. 1 xx 3 x ustanovení xxxxx II části xxxxx zákona x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx osobu xxxxx věty xxxxx xxxxxxx. K vadě xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx podán x xxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §390x xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx soud xxxx návrhu xxxxx xxxx třetí, vyrozumí x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx takový nedostatek xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

V §8 xxxx. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 130/2008 Xx., xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §12x odst. 1 xxxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 14/2002 Sb., xxxxxx č. 459/2011 Xx. x zákona x. 105/2013 Xx., xx slova "Xxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx služby je xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx" a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx větami "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Probační x mediační xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx jiné než xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 108/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 185/2013 Xx. x zákona x. 294/2013 Xx., xx xxxx takto:

1. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "a" xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje slovem "x" a xxxxxxxx xx xxxxxxx g), xxxxx zní:

"g) doklad x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx x materiálního xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).".

3. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx.

4. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vybavení podle §8 odst. 1 xxxx. e).".

5. X §5x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Insolvenční xxxxxxx xxxx ohlášený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx").".

6. X §5x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx společník insolvenčního xxxxxxx, xx-xx insolvenčním xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, skutečně xxxxxxxx xxxxxxx. Provozovna xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx nezpůsobilém pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx hodinách, xxxxxxx rozsah xxxxx xxxxx xxxx než 4 hodiny v xxxxx.".

7. V §5x xxxx. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

8. X §5x xxxx. 5 xx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxx provozoven, xxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx obvodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.".

9. X §5x xx na xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx ta provozovna, x xxxxx připojil xxxxxxxxxx x odborném xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oddlužením xxxx xxxxx x xxxxxx".

10. V §5x xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx slova ", x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4".

11. X §5x xxxx. 8 xx slova "xxxxxxxxxxx x úředních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x označování xxxxx x provozovny x x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 20 xxxxx x xxxxx, rozvržení úředních xxxxx, způsob označování xxxxx x xxxxxxxxxx x činnosti".

12. X §6 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "x" xxxxxxx.

13. X §6 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", x" x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xx personální x materiální vybavení xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce podle §13x.".

14. X §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "x x)" nahrazují xxxxx ", x) x x)".

15. V §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

16. X §8 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem "a" x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) která má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx §13a.".

17. X §8 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "e)".

18. X §9 xxxx. 1 xxxx. e) se xx xxxxx "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxx" xx vkládají slova "xxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxx" xx zrušuje x za slovo "xxxxxxxx" se vkládá xxxxx "xxxxx".

19. V §13 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povolení nebo xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušuje povinnost xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx řádem xxxx xxxxxxxxxxxx zákonem.".

20. Xx §13 se vkládá xxxx §13a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxx xxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vykonávaných xxxxxxxx.

(2) Xxxxx požadavků na xxxxxxxxxx a materiální xxxxxxxx insolvenčního správce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

21. X §14 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ročně, x to xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xx celou xxxx výkonu funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

22. X §17 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx krajských xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx zaměřené xx xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx řešení xxxxxx xxxxxxxx konkursem.".

23. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

24. §34 xxx:

"§34

Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx dočasně nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, xxxxxxxx hostující xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

25. Xx §34 se vkládá xxxx §34x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hostujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x materiální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

26. X §35 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

27. X §36 xxxx. 2 xxxx. b) se xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "v xxxxxxxx hodinách" a xxxxx "xx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "x".

28. X §36 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxx tím, zda xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

29. X §36 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 xxxxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxx

x) nahlížet xx xxxxx, listin, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx14) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jehož xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a pořizovat xx z xxxx xxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxxx určí, písemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věci, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx insolvenčního správce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pravdivých x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kontrolního xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a hostující xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx14) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx insolvenční správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. b),

c) xx xxxxx xx xxxxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. c).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky.

14) §7x xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

30. §36x včetně xxxxxxx zní:

"§36b

Správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) x xxxxxxx x §5x xxxx. 7 xxxxxxxxx řádné xxxxxxxx svého sídla xxxx xxx provozovny,

b) x xxxxxxx s §13x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx personální nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx, rozsahu a xxxxxxxxxx jím vykonávaných xxxxxxxx,

x) neinformuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1,

x) x rozporu x §14 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx xxxxx zapsaného x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxx tohoto xxxxx,

x) x rozporu s §14 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 1 x §5x xxxx. 1 xxxxxxx jako xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx skutečně vykonává xxxxxxx x úředních xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 a §5a xxxx. 4 xxxxxxx xxxx svou provozovnu xxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úředních hodinách,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx s §390x xxxx. 3 xxxx 5 xxxxxxxxxxxxx zákona,

j) xxxxxxxxx sepsal x xx dlužníka xxxxx §390x xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx podal xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx insolvenční xxxxx x vadami, xxx xxxxx byl xxxxxx xxxxx odmítnut xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx společník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodinách xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Hostující xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §34a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřené povaze, xxxxxxx x složitosti xxx vykonávaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1,

c) v xxxxxxx x §35 xxxx. 2 neinformuje xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §35 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona nebo xxxxx činnosti x xxx nezbytně xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §390x xxxx. 3 nebo 5 xxxxxxxxxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx insolvenční xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) při výkonu xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx způsobem porušil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §36 xxxx. 4 neposkytne xxxxxxxxxxx součinnost.

(4) Za xxxxxxx xxxxxx

x) podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxx d) xx xxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč,

b) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), f) xxxx x) nebo odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. b) xx uloží xxxxxx xx 200 000 Xx,

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. h) xx xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Kč nebo xxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo odstavce 3 xxxx. h) xx uloží xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. e) xxxx x) xx xxxxx xxxxxx až xx xxxx 1 000 000 Xx,

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx k) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo g) xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xx 5 xxx.

(5) Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx obdobně.".

31. Za §39 se xxxxxx xxxx §39x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§39x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x hostujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx správce, jemuž xxxxxxx právo vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx povinen xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 1 xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce, xxxx xxx xx xxxxxxx hostujících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zapsán přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a personální xxxxxxxx požadavkům xxxxx §34x zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 64/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.