Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

413/2016 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

413

VYHLÁŠKA

ze xxx 9. xxxxxxxx 2016,

kterou se xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx podle §96 xxxx. x), x) x x) zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů:

Čl. X

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 207/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 230/2001 Sb., xxxxxxxx x. 499/2001 Sb., xxxxxxxx x. 566/2002 Xx., xxxxxxxx č. 660/2004 Xx., xxxxxxxx x. 539/2005 Xx., xxxxxxxx č. 300/2006 Xx., vyhlášky x. 352/2006 Xx., vyhlášky x. 389/2007 Sb., xxxxxxxx č. 419/2008 Xx., vyhlášky č. 445/2008 Xx., xxxxxxxx x. 485/2009 Xx., xxxxxxxx č. 315/2010 Xx., vyhlášky č. 417/2011 Xx., vyhlášky x. 455/2012 Sb., xxxxxxxx x. 424/2013 Xx., vyhlášky č. 192/2014 Xx. a xxxxxxxx č. 387/2015 Xx., se mění xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

2. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slova "a xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx,".

3. §42 zní:

"§42

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx matrikáře xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednom xxxxxxxxxx x krajskému xxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx dnů vzor xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxx vyhotoveních xx pěti xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx razítka.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx podpisu a xxxx otisku xxxxxxxx xxxxxxx.".

4. X příloze x. 1 x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x bodě 16. "Xxxxxxxxx", xx sloupci "Xxxxxxxx úřad" v xxxx 7. "Xxxxxxxxx" xx ve xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, městských xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx újezdů" xx bod 3. "Xxxxxxxxx" vkládá xxxx xxx 4. "Xxxxx-Xxxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxx 5 xx 8.

5. X xxxxxxx x. 1 x xxxxx Jihomoravský xxxx ve sloupci "Xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx" x bodě 16. "Xxxxxxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxxxx úřad" x xxxx 9. "Xxxxxxxx" xx ve xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx" xxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx body 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 1 x 2.

6. X příloze x. 1 x části Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx 11. "Xxxxxxx xxx Vltavou", xx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" x xxxx 1. "Xxxxxxx xxx Vltavou", xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx částí, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxx 1. xxx:

"1. Xxxxxx nad Xxxxxxx".

7. X xxxxxxx x. 1 v části Xxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxxx "Obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx 22. "Říčany" xx xx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxx bod 2. "Xxxxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxx 2 xx 6 xx xxxxxxxx jako xxxx 3 xx 7.

8. X xxxxxxx č. 1 v xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx 22. "Říčany", xx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" v xxxx 2. "Kamenice", ve xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxx 1. "Xxxxxxxx", 2. "Xxxxxxxx x Xxxxxx" x 3. "Xxxxxxxxxx".

9. X xxxxxxx č. 1 x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xx sloupci "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x bodě 22. "Xxxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" x xxxx 7. "Xxxxx Xxxxxxxx", ve xxxxxxx "Xxxxxx obcí, xxxxxxxxx xxxxx, městských xxxxxx x vojenských xxxxxx správního obvodu xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxx 1. "Xxxxxxxx", 2. "Kostelec x Xxxxxx" a 6. "Xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 3 až 5 x 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 1 xx 5.

10. X xxxxxxx x. 2, xxxxx 16, x xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxx....................................................

xxxx...................................................

x) xxxxxx každý xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx užívat xxxxxxxx

xxx....................................................

xxxx...................................................

xxxx...................................................

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x muž*) - xxxx *) xxxx xxxxxx x xx xxxxxx místě xxxxxx xxxxxxxx předchozí

muž....................................................

žena...................................................

děti..................................................."

nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx jsme xx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx naším xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx....................................................

xxxx...................................................

x) si xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x našich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xxx....................................................

xxxx...................................................

xxxx...................................................

x) xxxxxxxx xxxxxxx z nás xxxx xxxxx příjmením xxxxxxxxx, x xxx - žena*), xxxxx - jejíž*) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx připojovat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx....................................................

xxxx...................................................

xxxx..................................................."

11. X xxxxxxx x. 2, xxxxx 16, x xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx 3., xx xxxxxxx "Muž" a "Xxxx" xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "***)".

12. X xxxxxxx x. 2, xxxxx 16, x xxxxx Doklady x xxxxxxxx manželství (xxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx 4. a 5., xx sloupci "Xxx" x "Žena" se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

13. X xxxxxxx č. 2, xxxxx 16 xx xx konci xxxxx Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx "***) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xx svého xxxxxx xxxx xxxx stát, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxx několika xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrazně xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§28 zákona x. 91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).".

14. X příloze x. 2, xxxxx 17 se xxxxx "Xxxxxxxxx se dohodli, xx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxx....................................................

xxxx...................................................

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx budou xxxxxx xxxxxxxx

xxx....................................................

xxxx...................................................

xxxx...................................................

x) užívat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx*) - xxxx*) xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx....................................................

xxxx...................................................

xxxx..................................................."

xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xx dohodli, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx příjmením xxxxxxxxx

xxx....................................................

xxxx...................................................

x) xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx

xxx....................................................

xxxx...................................................

xxxx...................................................

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx společným, x xxx - xxxx *), jehož - jejíž*) xxxxxxxx xxxx xxx příjmením xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx příjmení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx....................................................

xxxx...................................................

xxxx..................................................."

15. X příloze č. 2, xxxxx 21, x xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx 3. xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx doplňuje text "***)".

16. V příloze x. 2, vzoru 21, x xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx matrikář), x xxxxx 4. x 5. xx xxxxxxx xxxxxx x třetím xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".

17. X xxxxxxx x. 2, xxxxx 21 xx xx konci xxxxx Doklady xx xxxxxx xx registrovaného xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx "***) Xx-xx osoba, která xxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, v xxxxxxxx době státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x považuje-li ho xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx rozhodné xxxxxx xxxxxxxxx České republiky. Xx-xx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx několika xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x jinému xxxxxx xxxxx, xxxxx xx občanem; x xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx (§28 zákona x. 91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx).".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Matriční xxxxxxxxx Dotazník x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025 xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. I xxxxxx 10 až 17.

Xx. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 413/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.