Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

302/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o bankách Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VIII

INFORMACE

302

ZÁKON

ze dne 24. xxxxx 2016,

kterým xx xxxx xxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx hnutích

Čl. X

Xxxxx č. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., zákona x. 68/1993 Sb., xxxxxx č. 189/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 296/1995 Xx., xxxxxx č. 322/1996 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 98/2001 Xx., xxxxxx x. 104/2001 Xx., xxxxxx x. 170/2001 Xx., zákona č. 151/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 556/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x se xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod čarou.

2. X §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 7 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "právní xxxxxxx".

3. X §6 xxxx. 2 písm. x) xxxx 9 xx xxxxx "18" xxxxxxxxx číslem "19h".

4. X §6 xxxx. 2 písm. x) xxxx 10 xx xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "6".

5. V §11 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

6. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxx-xx xxxxxxxxx majetkovým xxxxxxxxx, xxxxxx x ním xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xx xxxxxxxxx [§6 xxxx. 2 xxxx. x) bod 10].".

7. X §12 xx xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxx.

8. X §13 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx "občanské xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "spolek".

9. X §13 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

10. X §13 xxxx. 2 se xxxxx "x xxxx. x)" xxxxxxx.

11. X §13 xx odstavec 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

12. X §13 xxxx. 4 xx věta xxxxx nahrazuje větou "Xxxxxxx-xx se strana x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx x rozpuštění xxxxxxx, povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

13. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "až 19" xxxxxxxxx xxxxx ", 17x, 17x, 18 x 19x".

14. X §14 xxxx. 3 se xxxxx "18 odst. 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "19x odst. 1".

15. X §15 xxxx. 2 xx xx slovo "Xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxxx parlamentu" x xx xxxxx "celků" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

16. X §17 xx za odstavec 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7, které xxxxx:

"(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx členem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; politickým xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxx

x) xxxxxxx demokracie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podpory xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejné xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x mezinárodnímu porozumění x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veškeré výsledky xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, jejichž xxxxxx to umožňuje.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx politického xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx institut xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti politického xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx financování xxxxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxx xxxx koalice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.

17. X §17 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx".

18. X §17 xxxx. 8 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", pachtu x zcizení".

19. V §17 xxxx. 8 xxxxxxx x) zní:

"i) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

20. X §17 xx na konci xxxxxxxx 8 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

21. X §17 se na xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx věty "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx musejí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x auditorech. Xxxxxxxx xxxx statutární xxxxx xxxxxx nebo xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx určit xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xx xxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxx.".

22. X §17 xx xx xxxxxxxx 9 xxxxxx nový xxxxxxxx 10, který xxx:

"(10) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hnutím xxxx xxxxxxxx korporace, xx níž xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx jako společník xxxx xxxx, xxxx xxx ověřena auditorem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx určit xxxxxxx 5 xx xxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11.

23. Xx §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17x, které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxx:

"§17x

(1) Xxxxxx a hnutí x politické instituty xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedené xx xxxxxx u banky, xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x pobočky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx nepřevyšující xxxxxx 5&xxxx;000 Xx; xxxx xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účty xxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx a xxxxxx bezúplatných xxxxxx,

x) xxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu ke xxxxxx x hnutí x politickému xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) vedou xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx").

(4) Xxxxxx x xxxxx x politické instituty xxxxx Úřadu pro xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") bez xxxxxxxxxx xxxxxxx číslo xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účtu6), xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x); xx xxxxxxx výzvy Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx identifikátor xxxx, xx němž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§17x

Xxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x politický xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xx prospěch xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxx zvláštní xxxx xxxxxx, hnutí xxxx politického xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx.

(3) Adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx zpřístupněn přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku.".

24. §18 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 7 xxx:

"§18

(1) Strany x xxxxx xxxxxxx přijmout xxx nebo xxxx xxxxxxxxxx plnění

a) xx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx,

x) od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) od xxxx, xxxxxxx části, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) od xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí,

e) xx xxxxxxxx podniku a xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx státního xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, nedosahuje-li xxxxxxxxx účast státu xxxx státního xxxxxxx 10 %,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx městského obvodu; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx 10 %,

x) xx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx,

x) x majetku svěřenského xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx strany x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prospěšné xxxxxxxx,

x) xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxx, která xx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx Evropského xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x hnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx bezúplatné xxxxxx, pokud by xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx7) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx částku 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx xxxxx a xxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx k osobě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ovládající xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění členem xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx povinny xxxxxx xxx xxxxx, x xx nejpozději xx 1. dubna xxxx následujícího xx xxxx, xx kterém xxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x téže xxxxx xxxxxxx částku odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx bezúplatnému xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx7) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx vrátit xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19x xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě písemné xxxxxxx.

7) Xxxxx č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx majetku), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

25. Xxx §19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxx".

26. §19 xxx:

"§19

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xx xxxxxx v Xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxx činnosti xx xxxx xxxxx zákony x xxxxxx právními xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx Xxxxx xxx zasahovat xxx xx xxxxxxx xxxxxx.".

27. §19x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxx:

"§19x

(1) Xxxx tvoří xxxxxxxx Xxxxx, 4 xxxxxxx Xxxxx a další xxxxxxxxxxx xxxxx v xxx zařazení. Xxxxxxxx Xxxxx a členové Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxx xxxxxxxx8).

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx plat xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx8).

8) Xxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. Xx §19x xx xxxxxxxx xxxx §19x až 19x, xxxxx xxxxx:

"§19x

(1) Předseda Xxxxx

x) stojí x xxxx Xxxxx x xxxx jeho xxxxxxx; xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx dávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx,

2. xxxx xxxxxxxx Xxxxx,

3. xxxxxx o xxxxxxxx Xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx určí xxxxxxx xx členů Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx nepřítomnosti xxxx x xxxx, kdy xxxx xxxxxx předsedy xxxxxxxx.

(3) Člen Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx.

§19x

(1) Xxxxxxxx Xxxxx jmenuje x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předsedu Xxxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xx xxxx kandidátů, x nichž xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx jmenována xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x morální xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx řádně zastávat, x xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx funkce ve xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxxx xx státních xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané studiem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a

f) xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx předcházejících xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx hnutí xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx nepovažuje osoba, xxxxx se xx xx nehledí, xxxx xx xxxxxx odsouzena, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx z nedbalosti x souvislosti s xxxxxxx veřejné xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, viceprezidenta xxxx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, poslance Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, jakákoli xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx.

(6) Předseda Úřadu xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jakoukoli výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx majetku x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvěru x xxxx nezávislost a xxxxxxxxxxx.

§19x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx zaniká

a) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odvolání x xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxxx x §19x xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předsedy Xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x funkce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §19x xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx x §19x xxxx. 5 nebo 6.

§19x

(1) Xxxxx Úřadu jmenuje x xxxxxxxxx zvolených Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 prezident xxxxxxxxx xx dobu 6 xxx; xxxx Úřadu xxxx být jmenován x opakovaně.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx Úřadu xxxxxxxx Senátu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prezidentem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx Senát jednoho xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x kandidátů xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kandidáta xx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x morální xxxxxxxxxx xxxx předpokladem, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx

x) xx státním xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx bezúhonná,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx členem strany xxxx hnutí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Pro xxxxx Úřadu se xxxxxxx ustanovení §19c xxxx. 4, 5 x 6 a §19x xxxxxxx.

§19x

Xxxx

x) vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok,

c) xxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách úplné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x hnutí x xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sděluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxx příslušného kalendářního xxxx, xxx xx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx předložena a xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; Xxxx sděluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx, xx výroční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložené xxxxxxxxx xxxxx §19x xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxx xx výzvu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19x xxxx. 5, x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 dnů ode xxx, xxx tuto xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxx,

x) projednává správní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§19x

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předkládaných stranami x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxx má xxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxx hnutí xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x kontrolním xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předseda Xxxxx, xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxx jejím výkonu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx stanoví Xxxx xxxxxxxxx.

§19x

(1) Xxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx Xxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje

a) xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x účetnictví3),

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) přehled o xxxxxxxxx příjmech x xxxxxxx podle §17 xxxx. 8, x xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx podíl s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx s uvedením xxxx x xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x data narození; xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx počtu těchto xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx práce,

e) xxxxxxx x celkových xxxxxxxx xx daně, xxxxxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx volby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxx, kterých xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx v daném xxxxxxxxxxx roce,

g) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx7) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) přehled poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx7) xxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxx firma xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx, uvede xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a datum xxxxx a obec xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) přehled x xxxxxxx, xxxxxxx členský xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx 50&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxx xxxxx zakladatelem nebo xxxxxx, x výdaje xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx minimálně xx xxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx, xx-xx nejpozději xxx 1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stranou x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx a xxxxx xx 15. xxxxx příslušného roku x jejímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx přiměřenou xxxxx.

(4) Výroční xxxxxxxx xxxxxx předkládají strany x hnutí na xxxxxxxxxxx formuláři x xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx požadované náležitosti xxxxx odstavce 1 x je-li předložena xx předepsaném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xx-xx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xx uvedené xxxxxxxxxxxx zjištěním Úřadu, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx doplnění xxxx xxxxxxxxxx nedostatků; strana x xxxxx xxxx xxxxxxx výroční finanční xxxxxx doplnit nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě stanovené Xxxxxx, xxxxx nesmí xxx kratší xxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxx x xx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx Xxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx Xxxxx.

§19x

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x provedení platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §17x xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§19x

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx x rozporu x §17x xxxx. 1 xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx transakce.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxx §17 xxxx. 8,

x) x xxxxxxx x §17x xxxxxx oddělené xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx podle §17x odst. 4,

c) x xxxxxxx s §17x nezřídí xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx x §17x xxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §19x xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19x xxxx. 5,

f) v xxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty, xxxx

x) x xxxxxxx x §18 odst. 3 xxxxxxx xxx xxxx jiné bezúplatné xxxxxx anebo neodvede xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ceně7) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) x x) xx xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) pokuta xx xxxx xxxxxxxxx xx dvojnásobku xxxxxxx xxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věci.

§19k

(1) Politický xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) příspěvek xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 7,

x) x xxxxxxx x §17x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx neoznámí Xxxxx xxxxx xxxxx §17x xxxx. 4, nebo

c) x xxxxxxx x §17x nezřídí xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx x §17x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§19x

(1) Právnická xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx možno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxx nezahájil xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx se o xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxx spáchán.

(4) Xx odpovědnost xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxxxx souvislosti x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx Xxxx. Proti rozhodnutí Xxxxx nelze podat xxxxxxx ani jej xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stává xxxx.

§19x

(1) Xxxx xxx xxxxx dohledu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxx dohledu a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hnutí xxxxx tohoto zákona xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,

b) xxxxx x xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxx:

x) xxxxx, případně xxxxx, příjmení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) datum a xxxxx narození,

c) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x konkrétním případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný stav.".

29. Xxx §20 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxx xxxxxxxxx".

30. V §20 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxx x hnutí xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx, a

b) příspěvek xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

31. X §20 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 10.

32. V §20 xxxx. 2 xx xxxxx "(§18) úplnou xxxxxxx finanční xxxxxx (§18 xxxx. 5)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

33. X §20 xxxx. 4 xx xx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xx kandidátní xxxxxxx koalice xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx".

34. V §20 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx na podporu xxxxxxxx politického xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx tří xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx členem politického xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xxx strana nebo xxxxx použít xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 11.

35. X §20 odst. 7 xx slova "855&xxxx;000 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "900&xxxx;000 Xx" x slova "237&xxxx;500 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "250&xxxx;000 Kč".

36. X §20 xx xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxxxxxx xx podporu činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 10 % x celkové výše xxxxxxxxx xx činnost, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx hnutí. X xxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx x hnutí xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 až 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 xx 12.

37. X §20 xxxx. 9 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx stran x hnutí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

38. V §20 xxxx. 10 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x příspěvek na xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

39. V §20 xxxx. 10 xxxx třetí xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

40. X §20 xxxxxxxx 11 x 12 xxxxx:

"(11) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxx příspěvek xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti politického xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx odstranění xxxxxx rozporu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zpětně.

(12) X xxxx xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Senátu, zastupitelstva xxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příspěvky xx xxxxx volební xxxxxx xxxxxx. Straně a xxxxx náleží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx státní xxxxxxxxx propočtený x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx období, jehož xxxx bude xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x novým volbám xx zastupitelstva xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx straně x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu x xxxxxxx části ještě xx xxxxx, v xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zastupitelstva xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx a na xxxxxxxxxx mandát není xxxxxxxxx xxxx dojde-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, náleží xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

41. §20x zní:

"§20a

(1) Xxxxxxxxx xx činnost vyplácí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx strany a xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx každoročně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vyplatit až xxxx, xxx Xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x tom, že xxxxxxx xxxxxxxx zpráva xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §19x x že xx úplná. Xxxxxxx xx první čtvrtletí xx xxxxxxx každoročně xx 15. dubna, xx druhé čtvrtletí xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. října x xx xxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xx každou xxxxxxx zvlášť.

(2) Výplatu xxxxxxx příspěvku na xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) výroční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx,

x) předložená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx podle xxxxxxxx Xxxxx neúplná, xxxx

x) xxxx xxxxxx žaloba xxxxx §15.

(3) Xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu vyplácí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu nelze xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost.

(4) Splátku xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx Úřadu xx úplná,

b) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx znovu xxxxxxxx (§14 odst. 3).

(5) Ministerstvo financí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx roku xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

42. X §20x odst. 1 a 2 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

43. X §20x odst. 2 se slova "20 xxx" nahrazují xxxxx "30 dnů".

44. X §20x xxxx. 3 xx xx xxxxx "uprázdnil," vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jehož xxxxxx xx uprázdnil,".

45. §21x xx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do 30. xxxx 2017 xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávy politických xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxxxx x. 424/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Politické xxxxxx x politická xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výroční finanční xxxxxx xx xxx 2016 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx č. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s doplněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx kalendářních xxx, posoudí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 424/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx lhůtě xx 7. června 2017. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx za xxx 2016 Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx byly Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky předloženy xxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx roky, se xxxxxxx xxxxx č. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Doba 5 xxx, po xxxxxx xxx určit xxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 9 a 10 zákona č. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2017.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §2 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxx č. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 173/1991 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Sb., xxxxxx x. 47/1994 Xx., xxxxxx č. 89/1995 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 148/1998 Xx., xxxxxx č. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 219/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx na xxxxx xxxx 13 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx bod 14, xxxxx xxx:

"14. Xxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. XX

X §38 xxxx. 3 xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxxx k) xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 27 zní:

"k) Xxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27).

27) Zákon x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx

Xx. X

X §8 xxxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx znění xxxxxx x. 465/2011 Sb. x xxxxxx č. 78/2015 Xx., xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx kandidátů xx xxxxx Xxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích.".

Dosavadní odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x střetu zájmů

Čl. XX

Xxxxx č. 159/2006 Sb., x xxxxxx zájmů, ve xxxxx zákona x. 216/2008 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2009 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Sb. x xxxxxx x. 190/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxx člen Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena j) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx o).

2. X §5 xxxx. 2 se slova "xxxx. l) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. m) a x)".

3. X §6 xx slova "xxxx. x) xx m)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x)".

4. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x)".

5. V §14 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "x) až j)" xxxxxxxxx slovy "x) xx k)".

6. V §14 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) x o)".

7. X §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".

8. V §14 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xx xxxxx "xxxx. x) x n)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) x x)".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxx č. 131/2015 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 199/2015 Xx., zákona č. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 26/2016 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx. x xxxxxx č. 195/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §2 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

2. V §11 xxxx. 4 xx xx slova "Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx slova "Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,".

3. X §19 xxxx. 4 xx xx slova "Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx," vkládají slova "Xxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,".

4. V §33 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx a člena Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x politických xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx u) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2017, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I bodů 25 xx 27 x 28, pokud xxx x §19x xx §19x, x částí druhé x čtvrtéšesté, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx části xxxxx čl. I xxxx 28, xxxxx xxx x

1. §19x odst. 3 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020,

2. §19x xxxx. 3 xxxx. f), které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2019,

x) xxxxxxxxxx xxxxx první čl. I xxxx 20 x 30, pokud xxx x §20 xxxx. 1 xxxx. x), a bodů 34, 36, 38, 40 x 41, xxxxx jde o §20x xxxx. 3, xxxxx nabývají účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 302/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 25 xx 27 a 28, xxxxx xxx x §19x xx §19x, x částí druhé a čtvrté xx šesté , xxxxx nabývají xxxxxxxxx 21.9.2016, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 28, xxxxx xxx o §19x xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020, §19x xxxx. 3 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 20 x 30, pokud xxx x §20 xxxx. 1 xxxx. x), a bodů 34, 36, 38, 40 x 41, xxxxx jde x §20x odst. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx volebního xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxx xx 21.9.2016 (20.11.2017).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.