Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.09.2016.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

298/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna notářského řádu Čl. VIII

Přechodné ustanovení Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zeměměřictví Čl. XII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XIV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. XV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o zemědělství Čl. XVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o návykových látkách Čl. XVII

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. XVIII

Přechodné ustanovení Čl. XIX

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o azylu Čl. XX

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. XXII

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o veřejných dražbách Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna autorského zákona Čl. XXVI

Přechodné ustanovení Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XXX

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. XXXI

ČÁST DVACTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o odpadech Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obalech Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. XXXVII

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. XXXIX

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. XL

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XLI

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. XLIII

Přechodné ustanovení Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna správního řádu Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. XLIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. L

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o střetu zájmů Čl. LI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. LII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna stavebního zákona Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákoníku práce Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. LIX

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. LX

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o základních registrech Čl. LXI

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna daňového řádu Čl. LXII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. LXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. LXIV

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna katastrálního zákona Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních Čl. LXVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. LXVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. LXVIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o registru smluv Čl. LXIX

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o dani z hazardních her Čl. LXX

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. LXXI

INFORMACE

298

XXXXX

xx xxx 24. xxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x trestním řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., zákona č. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Xx., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx č. 43/1980 Sb., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 178/1990 Xx., zákona x. 303/1990 Xx., zákona x. 558/1991 Sb., xxxxxx č. 25/1993 Xx., xxxxxx č. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Sb., xxxxxx x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., zákona x. 148/1998 Sb., xxxxxx x. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona x. 227/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 77/2001 Xx., xxxxxx č. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 424/2001 Sb., zákona x. 200/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 283/2004 Xx., zákona č. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 45/2005 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 239/2005 Xx., xxxxxx x. 394/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 321/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 90/2008 Sb., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 135/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., zákona č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 457/2008 Xx., zákona x. 480/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., zákona x. 52/2009 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., zákona č. 272/2009 Sb., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2010 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 219/2010 Sb., xxxxxx x. 150/2011 Xx., xxxxxx x. 181/2011 Xx., xxxxxx č. 207/2011 Xx., zákona x. 330/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 43/2012 Sb., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 390/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 141/2014 Xx., xxxxxx x. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 150/2016 Xx., xxxxxx č. 163/2016 Xx. a xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §59 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx označeno. Xxx xx xxxxxx písemně, xxxxx xx protokolu, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxx.".

2. X §59 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 5.

3. X §85x xxxx. 4 x 6 x v §267 xxxx. 1 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

XXXX XXXXX

Xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx

Xx. II

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Sb., xxxxxx x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx č. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 31/1996 Xx., xxxxxx č. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Sb., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 276/2001 Sb., zákona x. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., zákona x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., zákona x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 120/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 153/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx č. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx č. 170/2005 Xx., zákona x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Sb., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., zákona č. 135/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., zákona x. 233/2006 Sb., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 308/2006 Sb., xxxxxx x. 315/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 295/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Sb., zákona x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 286/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 80/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 186/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 147/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 369/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., zákona x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., zákona x. 375/2015 Xx. x xxxxxx x. 377/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §40x xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx v xxxxxxxxxxxx".

2. X §40x se xxxxxxxx 3 zrušuje.

3. X §42 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 103 zní:

"(3) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx103), xx nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

103) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx.

§6 odst. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §46 odst. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx jeho evidenci, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

5. X §47 xxxx. 2 x x §50f odst. 2 xx slova "xxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. X §158 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Písemné" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx" x věta xxxxx xx xxxxxxx.

7. X §174x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".

8. X §174x xxxx. 6 xx xxxxx "zaručeným elektronickým xxxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx ministerstev x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §12 odst. 1 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 147/1970 Xx., xxxxxx x. 25/1976 Xx., xxxxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 173/1989 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 9/1990 Xx., xxxxxx č. 575/1990 Xx., zákona x. 21/1993 Sb., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., zákona č. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 62/2003 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., zákona x. 71/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxxx n) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru,".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 592/1992 Sb., zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., zákona x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 69/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Sb., xxxxxx x. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Sb., zákona x. 256/2014 Sb., xxxxxx x. 200/2015 Xx. x xxxxxx x. 128/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §15 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. V §18 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" zrušují.

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx

Xx. V

Zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., zákona č. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 69/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 348/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 304/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 410/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákonného opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 221/2015 Xx. x xxxxxx č. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §33a xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu" xxxxxxxxx xxxxx "uznávaným elektronickým xxxxxxxx".

2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 30x xxx:

"30x) §6 xxxx. 2 zákona x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., zákona x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 93/1998 Sb., zákona x. 225/1999 Sb., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 303/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Xx., zákona x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 251/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona č. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx č. 190/2016 Xx. a xxxxxx č. 213/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §39 xxxx. 6 a x §39x xxxx. 6 xx xxxxx "x 3" xxxxxxx.

2. X §123e odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 83 xxx:

"x) xxxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx83), xxxx

83) §18 xxxx. 2 zákona č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 68x xx xxxxxxx.

3. X §123e xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

4. X §123x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

5. X §123x xxxx. 3 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

6. X §123x xxxx. 3 písm. x) xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. VII

Zákon č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Sb., xxxxxx č. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., zákona x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 351/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 60/2014 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., zákona x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx. x xxxxxx x. 128/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §9x odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx elektronickým" xxxxxxx.

2. V §10 xxxx. 12 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx" zrušují.

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

X §94x xxxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx zákona x. 7/2009 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x)" xxxxxxxxx slovy "kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx podpisem a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx elektronický xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xx xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časového razítka xxxxx §94x zákona x. 358/1992 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §9x odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x státní podpoře xxxxxxxxxx spoření x x doplnění zákona Xxxxx národní rady x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 35/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 423/2003 Xx., xxxx první xx xxxxx ", x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx dat," xxxxxxxxx slovy "nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxx xxxxx se slova "xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem

Čl. XX

Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 36/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx. x zákonného xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §45x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx elektronický podpis xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx" zrušují.

2. X §45x odst. 6 xx slova "xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nosiči xxx" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x zeměměřictví

Čl. XXX

X §16 xxxx. 5 xxxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2000 Sb. x zákona č. 257/2013 Sb., větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Sb., xxxxxx x. 253/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 345/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 306/2009 Sb., zákona x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Sb., xxxxxx x. 105/2013 Xx. a xxxxxx x. 204/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11a xxxx. 3 x x §11xx odst. 1 xx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo označenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5)" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx5)" xxxxxxx.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 xx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

2. V §16a xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 3.

3. V §16x odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx předávány x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

4. X §16x xxxx. 2 se slova "xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.

5. X §16x xxxx. 3 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "1" x číslo "4" xx xxxxxxxxx číslem "2".

6. V §16j xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx uznávanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

X §68x xxxx. b) xxxxxx č. 117/1995 Sb., o státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxx č. 271/2001 Sb., xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu21a)" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21a zrušují.

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., zákona x. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 407/2010 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Sb. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §72 xxxx. 3 xx xxxxx "uznávaného xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §72 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "podepsané xxxxxx" x slova "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x zemědělství

Čl. XXX

Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Xx., xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Sb., xxxxxx č. 317/2004 Xx., zákona č. 94/2005 Xx., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 409/2006 Xx., xxxxxx x. 35/2008 Sb., xxxxxx x. 95/2009 Xx., zákona x. 109/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Sb. x xxxxxx x. 179/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 x v §3x xxxx. 13 se xxxxx "uznávaným elektronickým xxxxxxxx" xxxxxxx.

2. V §4x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým podpisem58) xxxxxxxxxxx pracovníka" xxxxxxxxx xxxxx "podepsaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 58 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 354/1999 Xx., zákona x. 117/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 57/2001 Sb., xxxxxx x. 185/2001 Sb., xxxxxx x. 407/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 223/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2004 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Sb., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., zákona x. 141/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 106/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §26 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10x)" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x xxxxxxx.

2. X §27 xxxx. 1, §29 úvodní xxxxx ustanovení, §30 x x §31 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10x)" xxxxxxx.

3. X §43x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10x)" xxxxxxx.

XXXX SEDMNÁCTÁ

Změna zákona x svobodném přístupu x informacím

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxx x. 101/2000 Sb., xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 123/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 181/2014 Sb. a xxxxxx č. 222/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 xx doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx formátu, jejichž xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx katalogu xxxxxxxxxx xxx.".

2. V §4x xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx vědeckým účelům xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx povinných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx katalogu xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx informací xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

3. Xx §4b xx vkládá nový §4x, který včetně xxxxxxx xxx:

"§4x

Xxxxxxx katalog xxxxxxxxxx dat

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx otevřená xxxx.

(2) Xxxxxxxx národního katalogu xxxxxxxxxx xxx je Xxxxxxxxxxxx vnitra.".

4. X §21 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4b xxxx. 2 zveřejňovaných xxxx otevřená xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinný xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §4b odst. 2 xxxxxx x. 106/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx data a xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxx katalogu xxxxxxxxxx xxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x azylu

Čl. XX

X §77 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., zákona č. 103/2013 Xx. a xxxxxx x. 314/2015 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "způsobem, xx kterým xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx35)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 zní:

"35) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 odst. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce.".

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů, xx znění zákona x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., zákona č. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 278/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona č. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 222/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 103/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 203/2015 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx. x xxxxxx x. 191/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §31 xxxx. 6, §71 xxxx. 2 x x §87x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem; xx xxxxxxx, xx-xx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 52 zní:

"52) §18 odst. 2 xxxxxx č. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx č. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §102 xxxx. 2 písm. x) xx slova "uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx podpisu52)".

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 395/2005 Xx., xxxxxx x. 21/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 318/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx lze zapsat xxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kvalifikovaným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisů xxxxxxxxxxxx těmto xxxxx x x daty xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx občanského průkazu.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 8 xx 10.

2. X §3 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx25)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 xx xxxxxxx.

3. X §4 xxxx. 2 se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 4 xxxxxxx.

4. Xxxxxx §16 xxx: "Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. X §16 xx doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťuje autentizaci xxxxxxxx občanského xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a vydává xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

6. V §18x xxxx. 6 xx xxxx xxxxx zrušuje.

7. Xx část šestou xx xxxxxx nová xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX PRO XXXXXXXXXXX

§18x

Xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx autentizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxx autentizaci") xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx držitele občanského xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. a).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) vede

a) xxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a).

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx 15 xxx xx xxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx, případně xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x fyzické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx se xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nepřežila, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx v rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxx, který se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

e) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo,

g) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx označuje xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXIII

V §30a xxxx. 6 xxxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 167/2012 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 16b xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx. XXIV

V §60 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 401/2012 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx kvalifikovaném certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx68)" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 68 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXV

V §16x xxxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách, ve xxxxx xxxxxx x. 396/2012 Sb. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx odstavec 3 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 18 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

XXXX DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXX

§94 xxxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 228/2014 Xx. x zákona č. 250/2016 Sb., xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§94

Xxxxxxx úpravy xxxxx X

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. x), §4, §6, §9 xxxx. 2 až 4, §12 odst. 2, §13 až 15, §18 xxxx. 2 x 4, §27 xxxx. 8, §27x, §27x, §28, §29, §30 xxxx. 1 x 3 x §40 xx 44 xxxxx přiměřeně i xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xx. XXVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §94 xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x rodných xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 68/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 494/2012 Xx., zákona x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx č. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Sb. x xxxxxx x. 318/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xxxx. 4 xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx podepíše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem8)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxxxxxx.

2. X §8x odst. 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8)" xxxxxxx.

3. X §10 xxxx. 12 xx xxxxx "uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky8a)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx29)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 xxx:

"29) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §10x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

Čl. XXXX

X §11 xxxx. 8 zákona č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu), ve xxxxx zákona č. 128/2003 Sb. x xxxxxx x. 179/2014 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým podpisem" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

Čl. XXX

V §48 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 267/2015 Xx., xx xxxxx za xxxxx "x tomto xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x" a xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb" xx xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X §117 xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 411/2005 Xx., se za xxxxx "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx podobě" x xxxxx "xxxx ověřen xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx34)" se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34 zrušují.

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 xxxx. i) se xxxxx "x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

2. X §3 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 18 xxx:

"x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx18).

18) §2 xxxxxx x. 341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx inspekci bezpečnostních xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.".

3. X §4 xxxx. 1 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx j) x x).

4. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou11b) správce" xxxxxxxxx xxxxx "zabezpečené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dat".

Poznámka xxx xxxxx x. 11x se xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na poznámku xxx xxxxx.

5. V §9x xxxx. 2 xx slova "označen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyl zneplatněn x xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx následně xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx, případně xxxxx xxx".

6. X §9x xxxx. 4 xx xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) se xxxxxxx.

7. X §9c odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx".

8. X §9x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje jako xxxxxxxx 3.

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Sb., zákona x. 103/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., zákona x. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx č. 383/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 297/2009 Sb., xxxxxx č. 347/2009 Xx., zákona x. 30/2011 Xx., zákona x. 152/2011 Sb., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx21) xxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", je-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 21 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. V §6 xxxx. 6 x x §8 odst. 6 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zmocnitele" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx právním jednání xxxx státu x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx27)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 27 xxx:

"27) §18 odst. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §8 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "1 xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §6 xxxx. 2 zákona č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Sb., zákona x. 216/2007 Sb. x zákona č. 167/2012 Xx., xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem4a)" včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 4x xxxxxxx.

ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 275/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 188/2004 Xx., zákona č. 317/2004 Sb., xxxxxx x. 7/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 314/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx č. 34/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 297/2009 Sb., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 154/2010 Sb., xxxxxx x. 31/2011 Xx., xxxxxx č. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 264/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 85/2012 Sb., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 184/2014 Xx., xxxxxx x. 229/2014 Xx., xxxxxx x. 223/2015 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §31e xxxx. 2 xxxx. x) x x §38x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo podepsané xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx způsobem, se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu".

2. Xxxxxxxx xxx čarou č. 30x xxx:

"30x) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx č. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §37x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58)" xxxxxxxxx xxxxx "způsobem, xx kterým xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx30x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 58 xx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

4. X §38x odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) se xxxxxxx.

5. V §38d xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx30x)".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o obalech

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 66/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 62/2014 Sb., xxxxxx 64/2014 Sb. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13x xxx:

"13x) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x elektronických úkonech x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o zbraních

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 537/2004 Xx., zákona x. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 484/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 148/2010 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., zákona x. 281/2013 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 206/2015 Xx. a xxxxxx x. 229/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §39a xxxx. 1, 2 x 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx".

2. X §50 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx lze též xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu" xxxxxxxxx xxxxx "xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, nevyžaduje xx xxxxxxxxx".

XXXX TŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací

Čl. XXXVIII

V §17 xxxx. 3 xxxxxx č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx., xx xxxxx "podle zvláštního xxxxxxxx předpisu20)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 se xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx správního

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona č. 436/2004 Xx., zákona x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx., zákona č. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 314/2008 Xx., zákona č. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 294/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 130/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx. a xxxxxx x. 375/2015 Sb., xx mění takto:

1. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx8)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 zrušují.

2. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxx xxxxxxxxxx zákona8)" xxxxxxxxx xxxxxx "elektronicky".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o obchodu x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin

Čl. XX

X §5x xxxx. 3 xxxxxx č. 149/2003 Sb., o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx lesnicky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx a x zalesňování, x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 232/2013 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx kterým zvláštní xxxxxx xxxxxxx spojuje xxx xxxxxxx jednání xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx31),".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 31 xxx:

"31) §18 odst. 2 xxxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XLI

V §175 xxxx. 1 zákona č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx79)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 79 xxxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Sb., xxxxxx č. 215/2005 Xx., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., zákona x. 172/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., zákona x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 54/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 47/2011 Sb., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 196/2014 Xx., xxxxxx x. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Sb., zákona x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §34 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "značkou" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

2. X §101x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. V §101x xxxx. 3 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx písmena x) x c).

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XLIII

Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona č. 56/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §46 xxxx. 1 xxxx. x) se xxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx 4 se označuje xxxx bod 3.

2. X §49 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxx" zrušují x xx xxxxx textu xxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx skartačním řízení".

3. X §49 xxxx. 1 xxxx. c) xx xx konci xxxxx xxxx 14 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

4. X §49 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx části ustanovení xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx" a na xxxxx xxxxx xxxxxxx xx doplňují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 12".

5. X §65 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx xxxxx".

6. X §65 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxx, elektronickou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx razítko xxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xxxx poslední xx xxxxxxx.

7. X §69x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx značky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx časového xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pečetě xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" a slova "xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů, xx xxxxxxx xxxx založeny" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx".

8. X §69x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx vzniklý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx původce xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepíše xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxx určený xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx doložku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx dokument xx stejné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vznikl. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo změny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

9. X §69a xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

10. X §70 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, uznávané xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx časového razítka" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxxx časového razítka xxxxx §69x xxxx. 4 xxxxxx č. 499/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, použít xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XLV

Zákon č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x zákona x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §19 xxxx. 8 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx podepsanou xxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx16)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx zprávou podepsanou xxxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. X §37 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §37 se xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 8 xx označují xxxx odstavce 5 xx 7.

4. X §69 odst. 3 xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem" zrušují.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o správních xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 140/2008 Xx., xxxxxx č. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., zákona č. 297/2008 Sb., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Sb., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., zákona x. 141/2009 Sb., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Xx., zákona č. 420/2009 Sb., zákona x. 132/2010 Sb., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 343/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Sb., zákona x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Xx., zákona x. 133/2011 Sb., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., zákona x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx č. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Sb., xxxxxx x. 300/2011 Xx., zákona x. 308/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Sb., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Sb., xxxxxx x. 172/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Sb., xxxxxx x. 274/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., zákona x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., zákona x. 239/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Xx., zákona č. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona č. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 259/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 81/2015 Xx., xxxxxx x. 103/2015 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 224/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Sb., xxxxxx č. 314/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx. a zákona x. 243/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X položce 11 xxxxxx "Xxxxxxxxxx" xx xxx 4 zrušuje.

2. X xxxxxxx 12 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. V xxxxxxx 12 xxxxxx "Xxxxxxxx" xxxx 1 xx text "x)" xxxxxxxxx textem "x)".

4. X xxxxxxx 12 xxxxxx "Xxxxxxxx" xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxx c) x x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x)" a xxxxx "xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

5. V xxxxxxx 12 xxxxxx "Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx" se xxxxx "xxxxxx c) x d)" xxxxxxxxx xxxxx "písmene x)".

6. X položce 22 xxxx. x) se xxxxx "akreditace k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx25)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" x číslo "100&xxxx;000" xx xxxxxxxxx xxxxxx "25 000".

Poznámka pod xxxxx x. 25 xx xxxxxxx, a xx včetně xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.

7. X xxxxxxx 22 xx písmena x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx i) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

ČÁST XXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 304/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 177/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 94/2011 Sb., xxxxxx x. 137/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Sb., zákona x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 214/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Sb., xxxxxx č. 234/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Sb. x xxxxxx č. 222/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §25 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §33 xxxx. 10 xx xxxxx "prostřednictvím datové xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

3. Poznámka xxx xxxxx x. 28 xxx:

"28) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §75 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxx-xx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx28)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 119/2007 Sb., xxxxxx x. 177/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 255/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb. a xxxxxx x. 13/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §46 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx certifikátu x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx22)" nahrazují xxxxx "; otisk úředního xxxxxxx xx nevyžaduje, xxx-xx certifikát vydán x elektronické xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 22 xx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.

2. X §46 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uznávaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xxxxxxxx razítka xx xxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

3. X §54 xxxx. 2 xxxx. x) x x xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxx tohoto osvědčení x elektronické podobě xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "; xxxxx úředního xxxxxxx se nevyžaduje, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx".

4. X §62 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "nebo x xxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu" xxxxxxxxx slovy "; xxxxx xxxxxxxx razítka xx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě".

5. X §85 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx x xxxxxxx vydání dokladu x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxxxx zástupce Úřadu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxxxx úředního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxx x elektronické podobě".

6. X §89 odst. 8 se xxxxx "xxxxxxx do datové xxxxxxxx Úřadu xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §10 odst. 3 xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 167/2012 Sb., xx xx větě xxxxx xxxxx "a x xxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx" x xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o pomoci x xxxxxx xxxxx

Xx. X

X §71 písm. x) xxxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx xxxxx, se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx50)" xxxxxx poznámky xxx čarou č. 50 zrušují.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x střetu xxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 159/2006 Sb., x xxxxxx zájmů, xx znění xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2009 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb. x zákona x. 190/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. V §12 xx xxxxxxxx 3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

2. X §13 xxxx. 1 se xxxx "§12 odst. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§12 xxxx. 3".

ČÁST XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LII

Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona x. 458/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 260/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., zákona x. 334/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxx x. 377/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §97 odst. 2 xx slova ", xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §97 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LIII

V §196 zákona č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx "podepsané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58)" xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 58 xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2010 Xx., zákona č. 166/2010 Sb., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona č. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona č. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 1/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., zákona č. 332/2014 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 14/2015 Xx., zákona č. 131/2015 Sb., zákona x. 204/2015 Sb., xxxxxx č. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb. x xxxxxx x. 190/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §162 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 81 xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx81), xxxx

81) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x elektronických úkonech x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 67 xx xxxxxxx.

2. V §162 odst. 1 xx xxxxxxx b) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx b).

3. X §162 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

4. X §162 xxxx. 3 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) a f) xx označují jako xxxxxxx x) x x).

5. V §162 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. c)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x výzkumu xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnostech

Čl. LV

V §5 odst. 1 xxxxxx č. 227/2006 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvisejících činnostech x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění zákona x. 167/2012 Sb., xx xxxxx "podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2)" xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 2 xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 116/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 294/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Sb., xxxxxx č. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 185/2011 Xx., zákona č. 341/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 385/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 155/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 182/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Sb., xxxxxx č. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 47/2016 Xx. x xxxxxx x. 264/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 95 xxx:

"95) §6 xxxx. 2 a §9 odst. 2 xxxxxx x. 297/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. V §337 xxxx. 4 x 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 2/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 282/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 463/2012 Xx., xxxxxx č. 313/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 182/2014 Xx., zákona x. 234/2014 Sb., xxxxxx x. 331/2014 Xx., zákona x. 131/2015 Xx. x xxxxxx č. 382/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X části xxxxxxxxx páté xx. XXXXX §17 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxx uznávanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx".

2. X xxxxx xxxxxxxxx páté čl. XXXXX xx poznámky xxx čarou č. 12 x 13 xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx čarou.

3. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §17 xxxx. 5 xx slova "označen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "zapečetěn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

4. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXXX xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 x 7 xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.

5. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIV §17 xxxx. 5 se xxxxx "označen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX xx xxxxxxxx xxx čarou x. 14 a 15 xxxxxxx, x xx včetně odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

XXXX XXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §33x xxxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 355/2011 Xx. x xxxxxx x. 167/2012 Xx., se xxxxx "xxxxxx uznávanou elektronickou xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx6)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 zní:

"6) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx. a xxxxxx x. 192/2016 Xx., xx mění takto:

1. X §20 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) připojí x xxxxxx xxxxxx odeslané x xxxxxx xxxxxxxx xxxx prokazující existenci xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x datové schránky,".

2. X §20 xxxx. 1 písm. c) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx".

3. X §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx §18a" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx".

4. X §22 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".

5. V §24 xxxx. 1 xxxx. a) xx xx slovo "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "elektronického".

6. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 8 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.

7. X §24 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

8. X §24 odst. 1 písmeno x) xxx:

"x) ověří xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx jím xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx uznávané xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxx xxxxxxx.".

9. X §24 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 se označují xxxx odstavce 3 xx 5.

10. V §24 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx právním xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx11), xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 11 xxx:

"11) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

11. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

12. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xx h) xxxxx:

"x) xxxx x xxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx uznávaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o podepisující xxxxx, pečetící xxxxx xxxx označující xxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikovaném xxxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uznávané xxxxxxxxxxxx značky,

g) údaj x tom, zda xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časového razítka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x údajů x xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx x kvalifikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx úředního xxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

13. X §27 xxxx. 2 xx slova "uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx11)".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x auditorech

Čl. XX

X §11 xxxx. 8 xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 334/2014 Xx., se xxxx xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 15 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §58 xxxx. 2 xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx., se slova ", který xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx, xxxx který xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx znění zákona x. 30/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., zákona x. 267/2014 Sb. x xxxxxx x. 375/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §56 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

2. X §71 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," nahrazují xxxxx "způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx".

3. X §71 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

4. X §71 xxxx. 3 se slova "xxx uznávaného elektronického xxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx podpisu,".

5. X §71 xxxx. 4 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx textem "x)".

6. X §102 xxxx. 1 xxxx. x) x v §176 xxxx. 2 písm. x) se slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 437/2012 Xx., xxxxxx č. 66/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 147/2016 Xx., zákona x. 189/2016 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx. x zákona č. 264/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §55 písm. x) xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X §71 odst. 13 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx elektronickým podpisem xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx doručena xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx právní předpis xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx51)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 51 xxx:

"51) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx.".

XXXX ŠEDESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

X §44 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým podpisem" xxxxxxxxx xxxxx "způsobem, xx kterým jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx státu v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx22),".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 xxx:

"22) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální zákon), xx xxxxx zákona x. 86/2015 Sb., xxxxxx č. 139/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx. x xxxxxx x. 106/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 1 se xx slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

2. X §7 se xx xxxxx odstavce 1 doplňují xxxx "Xx-xx listina v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx. Je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx použita xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

3. X §7 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xx soukromé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxx navrhuje, prokázat xxxxxx pravost. Nebude-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx vkladu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx záznamem xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx předložil.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

4. X §52 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "podepsány způsobem, xx xxxxxx jiný xxxxxx předpis spojuje xxx právním xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zapečetěny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. X §60 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx značkou" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

XXXX ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních

Čl. XXXX

Xxxxx č. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 87/2015 Sb. x xxxxxx č. 189/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §125 xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxx-xx usnesení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §125 xxxx. 2 se xxxxx ", anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "nebo xx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

3. X §125 xxxx. 3 xx slova ", xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx ", nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

Čl. XXXXX

X §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx návrh xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx16)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16 xxx:

"16) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované konverzi xxxxxxxxx.

§6 odst. 1 xxxxxx č. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X §26 xxxx. 1 xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X §5 xxxx. 4 xxxxxx č. 340/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx "xxxxxx xxxx uznávanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x opatří xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zabezpečí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx původ xxx".

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 187/2016 Sb., o xxxx z xxxxxxxxxx xxx, xx mění xxxxx:

1. X §9 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, xxxx".

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxxxx b) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, s xxxxxxxx čl. XVIII, XIX, XXVI, XXVII x čl. LXX, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 298/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.9.2016, x xxxxxxxx čl. XVIII, XIX, XXVI, XXVII x čl. LXX, které xxxxxxxx účinnosti 1.1.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.