Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2023.


Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

297/2016 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Postupy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru §2 §3 §4 §4a

Podepisování dokumentu §5 §6 §7

Pečetění dokumentu §8 §9 §10

Použití kvalifikovaného elektronického časového razítka §11

Ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu a zaručené elektronické pečetě §12

Působnost Agentury §13

Poskytování služeb vytvářejících důvěru Správou státních služeb vytvářejících důvěru §14 §15

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §16 §17 §18

Přechodná ustanovení §19

Zrušovací ustanovení §20

Účinnost §21

č. 471/2022 Sb. - Čl. XVIII

INFORMACE

297

ZÁKON

ze xxx 24. xxxxx 2016,

o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1)

x) xxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx,

x) xxxxxxx požadavky xx xxxxxx vytvářející xxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx") x xxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) sankce xx xxxxxxxx povinností x xxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xx základě písemné xxxxxxx.

§3

(1) Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 let dokumenty xxxxxxxxxxx x vydáváním

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pečetě,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časových xxxxxxx.

(2) Po uplynutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx následujících 15 xxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxx elektronickou xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním trhu x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX (xxxx xxx "Xxxxxxxx") nebo xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího archivnictví x spisovou službu.

§4

(1) Kvalifikovaný poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxxxx xx xxxxxxxx xxx činnosti nemůže xxxxxx xxxxxxxxx vést x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 24 xxxx. 2 písm. x) Nařízení, zajistí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

§4a

(1) Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pečetě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x rozsahu

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxxx údajů, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx, x

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podpisy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště x xxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikáty xxx elektronické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx, x u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx smlouvu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx soudu, xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudem x datum zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxx a

k) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované certifikáty xxx elektronické podpisy, xxxxxxxxxxxx pečetě nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců údaje x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x stát, xxx xx subjekt xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx svéprávnosti,

i) xxxxx xxxxx a

j) xxx, který byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronické xxxxxx xxxx autentizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx využívat z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů údaje x xxxxxxx

x) číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) označení správního xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal,

d) datum xxxxxxxx platnosti občanského xxxxxxx,

x) datum skutečného xxxxxxxx platnosti neplatného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávající kvalifikované xxxxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx autentizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx a xxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, musí xxxxxxx xxxxxxx x nepřetržité xxxxxxxxxxxxx záznamů o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx jiného právního xxxxxxxx3).

Xxxxxxxxxxxx dokumentu

§5

K podepisování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx pouze kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx stát, xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "veřejnoprávní podepisující"), xxxx

x) činí xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§6

(1) X podepisování xxxxxxxxxxxxx podpisem xxx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis, podepisuje-li xx elektronický dokument, xxxxxx se činí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

X xxxxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jiný typ xxxxxxxxxxxxxx podpisu, podepisuje-li xx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §5.

Xxxxxxxx dokumentu

§8

Nestanoví-li jiný xxxxxx předpis xxxx xxxxxxxxxx úkonu nebo xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podpis xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxx, veřejnoprávní podepisující x xxxx právnická xxxxx, činí-li úkon xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§9

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxxx xx xxxx xxxx vůči veřejnoprávnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx elektronická xxxxx xxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§10

X pečetění elektronickou xxxxxx xxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečeť, xxxxxxxxx elektronickou xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pečetí-li xx elektronický dokument, xxxxxx se xxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §8.

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Veřejnoprávní xxxxxxxxxxxx, xxxxx podepsal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, způsobem xxxxx §5, a xxxxx, xxxxx podepsala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §5, xxxxxx podepsaný elektronický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Veřejnoprávní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxxx xxxx úkon nebo xxxxxx jedná, xxxxxxxx xxxxx §8, a xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx působnosti, xxxxxxxx podle §8, xxxxxx zapečetěný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 1 písm. x) xx x), g) x x) Nařízení xx xx ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pečetě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx použijí xxxxxxx.

§13

Působnost Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Agentura může xxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxx, xxxxx existuje xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Xxxxxxxx xxxx dát xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikát xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisů xxxx elektronických xxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující padělání xxxxxxxxxxxxxx podpisů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dat.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup důvěryhodné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx kvalifikovaných xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru.

(4) Agentura xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým podpisem xxxx pečetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx kvalifikovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Seznam xxxxxxxxxxx zveřejňuje Xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 24 xxxx. 2 xxxx. h) Nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním úkolů xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx týkají působnosti xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx služeb vytvářejících xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§14

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx Správy xx Praha.

(2) Zřizovatelskou xxxxxx vůči Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(3) Statutárním xxxxxxx Xxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx a odvolává xxxx vlády pověřený xxxxxxx Xxxx xxxxx xxx informační společnost xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Předmětem xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx republiky. Bližší xxxxxxxx činnosti Správy, xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx člen vlády xxxxxxxx řízením Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x ministrem xxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx-xx Správa xxxxxx vytvářející xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx xxx elektronický xxxxxx, certifikátem pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxx x okres narození; x xxxxxxx osoby, xxxxx xx narodila x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxx,

4. adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx adresa, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx její součásti, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

c) xxxxx o certifikátu x xxxxxxx

1. identifikátor,

2. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

3. datum x xxx xxxxxxxx,

4. xxxxx x xxx zneplatnění,

d) xxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vydávání xxxxxxxxxxx.

(3) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 15 xxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

§16

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX2) x xxxxxxx s xx. 23 xxxx. 1 Xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§17

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxx důvěry XX2) x xxxxxxx x xx. 23 xxxx. 1 Xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 2 písm. x) Nařízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo nepředá Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x organizační opatření x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xx. 19 xxxx. 1 Xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s čl. 19 xxxx. 2 Xxxxxxxx nevyrozumí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx integrity xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx integrity xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x rozporu x xx. 21 odst. 3 Nařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx vytvářejících xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x důvěryhodných xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x xx. 20 odst. 1 Xxxxxxxx

1. se xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx shody,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo subjektu xxxxxxxxxx shody xxxxx xx. 20 odst. 2 Nařízení,

c) xxxxxxxxx, xxx xxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 23 xxxx. 2 Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončit xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podle xx. 24 xxxx. 2 xxxx. x) Nařízení,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxxx,

x) x rozporu x xx. 24 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxxx,

1. neudržuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 24 xxxx. 2 xxxx. x) Nařízení,

h) xxxxxxxxx důvěryhodné xxxxxxx x produkty podle xx. 24 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx důvěryhodné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx čl. 24 xxxx. 2 xxxx. x) Nařízení,

j) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx. 24 xxxx. 2 xxxx. g) Xxxxxxxx,

x) x rozporu x xx. 24 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezpřístupňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x dispozici xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti x zajištění kontinuity xxxxxx xxxxx čl. 24 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx kvalifikované služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xxxxx §3 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávající xxxxxxxxxxxxx certifikáty se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydán, xxxxx čl. 24 xxxx. 1 Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesné, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x xx. 24 odst. 2 písm. x) Xxxxxxxx nevede nebo xxxxxxxxxxxxx databázi xxx xxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 24 xxxx. 3 Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx kterékoliv xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 24 xxxx. 4 Nařízení,

f) x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 4 Xxxxxxxx xxxxx status xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xx. 38 xxxx. 4 Xxxxxxxx xxxxx status xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxx xxx elektronický podpis, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pečeť nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(5) Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kvalifikované elektronické xxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxx, xxxx

x) poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ověřování kvalifikovaných xxxxxxxxxxxxxx podpisů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxx x xxxxxxx x xx. 33 xxxx. 1 xxxx. b) Xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nepoužívá postupy x technologie podle xx. 34 odst. 1 Xxxxxxxx.

(7) Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovaná xxxxxxxxxxxx časová xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, xxx jím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx časová xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx xx. 42 xxxx. 1 Nařízení.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) x x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 3 xxxx. b), x), x), x) xx x), n) a x) x xxxxxxxx 4 xx 7.

§18

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx projednává Agentura.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx založený na xxxxxxxxxxxxxx certifikátu pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kvalifikovaném certifikátu xxx xxxxxxxxxxxxx pečeť xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pečetě xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx elektronickou pečeť xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx elektronickou pečeť xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx §11 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících důvěru, xxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), poskytuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x §3 xxxx. 2 xx na uchovávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx systémových xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Po xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx vytvářejících xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx elektronických xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 až 8 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstávají xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxx zákona č. 227/2000 Sb. xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx jím xxxxxx elektronická značka xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobou, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru.

§20

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx).

2. Xxxx xxxx xxxxxx č. 226/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 71/1967 Xx., x správním xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

3. Xxxx xxxx xxxxxx č. 517/2002 Sb., kterým xx provádějí některá xxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx č. 440/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxx zákona č. 501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxx.

6. Část xxxxx zákona č. 635/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 444/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Xxxx xxxx xxxxxx č. 110/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxx druhá zákona č. 190/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Část xxxxxxxxx zákona č. 223/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx.

11. Část xxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx.

12. Xxxx sedmdesátá xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

13. Část xxxxx zákona č. 101/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 227/2009 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Část čtrnáctá xxxxxx č. 424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Sb., x xxxxx související xxxxxx.

15. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxx třicátá xxxxx xxxxxx č. 64/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx.

17. Vyhláška č. 378/2006 Sb., x postupech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x požadavcích na xxxxxxxx elektronického podpisu x x xxxxxxxxxxx xx ochranu xxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

18. Xxxxxxxx č. 212/2012 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx základě xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxx ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx systémového xxxxxxxxxxx x kvalifikovaného xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu).

§21

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Čl. XVIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 297/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx, a xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxxx za xxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15 xxxxxx x. 297/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx na Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxx.

3. Práva a xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 297/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do dne 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024 xx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx-xx xx Správa základních xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx datu přechodu.

Čl. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 471/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.4.2023

Informace

Právní xxxxxxx x. 297/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.9.2016.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

183/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 24.7.2021 x 1.9.2021

471/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2023 a 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

2) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2015/806 xx xxx 22. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podoby xxxxxx xxxxxx XX xxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 17/2012 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.