Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o ochraně státních hranic ČR a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

191/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OCHRANA STÁTNÍCH HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - HRANIČNÍ PŘECHOD NA MEZINÁRODNÍM LETIŠTI

Závazné stanovisko §3

Zřízení hraničního přechodu §4

Bezpečnostní podmínky pro mezinárodní letiště §5

Uzavření hraničního přechodu §6

Zrušení hraničního přechodu §7

HLAVA III - OCHRANA VNĚJŠÍCH HRANIC

Povinnosti velitele letadla §8

Povinnosti provozovatele letiště §9

Oprávnění policie při ochraně vnějších hranic §10

HLAVA IV - DOČASNÉ ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC

Opatření vlády §11

Mimořádné opatření ministerstva §12

Zvláštní ustanovení o vydávání opatření obecné povahy §13

Oprávnění policie při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic §14

Umístění bezpečnostního prostředku k zabránění nedovolenému překračování vnitřních hranic §15

Náhrada majetkové újmy a úplata za omezení vlastnického práva §16

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §17

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §18

Společná ustanovení k přestupkům §19

Přechodná ustanovení §20

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích §21

Přechodné ustanovení §22

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky §23

Přechodné ustanovení §24

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech §25

Přechodné ustanovení §26

ČÁST PÁTÁ - Zrušovací ustanovení §27

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §28

INFORMACE

191

ZÁKON

ze dne 25. xxxxxx 2016

x xxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic)

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxx státních xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vymezuje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x xxxx xxxxxxx xxxxxx správy.

§2

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx letem xxx x xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x mezipřistáním na xxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx2) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx3).

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxx o stanovení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx2) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxx, zejména s xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5.

§4

Zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx po xxxxxxx hraničního přechodu xx tomto mezinárodním xxxxxxx.

(3) Nejsou-li splněny xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xx 3 x 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxx sdělením ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Bezpečnostní podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxxxxx letišti, xx xxxx xx xx xxxxxxxx letech xxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;000 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, musí xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx cestujících x

x) xxxxxxxx místnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx se xx vnějších xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 000 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx cestujících,

b) vytvořit xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic3), a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx mezinárodním xxxxxxx, xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň 1 000 000 xxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx užívání a

b) xxxxxxxxx cely podle xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx užívání.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx střediska xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a). Xxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx x provozem policejní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx provozována také xxxxxxx xxxxxxx doprava, xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx 3 musí xxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosaženo uvedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx a provozně xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx cestujících, xxxxxxxx x xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§6

Uzavření hraničního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5.

(2) Pokud xxxx při kontrole xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nedostatky, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx neodstraní, ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přechodu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxx xxxxx ohrožení vnitřního xxxxxxx, bezpečnosti, xxxxxx xxxxx xxxx života x xxxxxx osob.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxx být xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxx podaný proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přechodu je xxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přechod uzavřelo, xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 6 Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx také Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení hraničního xxxxxxxx

x) na žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x moci xxxxxx, pokud

1. xx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřen xxxxx §6 xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx, xxxx

2. rozhodnutí x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx došlo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhoví, xxxx v rozhodnutí xxx, ke kterému xx hraniční xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 může xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

(4) Ministerstvo zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx hraničního xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx letectví x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx letadla xx xxxxxxx xxxx jiném xxx prováděném provozovatelem xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xx x xxxxxxx xx Schengenským hraničním xxxxxxx xxxxxxx předat xxxx odletem Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxx xxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxx x rozsahu stanoveném x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx letiště

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, xx němž není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je povinen xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději 24 xxxxx xxxx příletem xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxxxxx x tohoto xxxxxxx. Připadá-li xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, činí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 48 xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx x plánovaném čase xxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxx členů xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Dojde-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxx inspektorát xxxxxxxxx policie, povinen x provozní době xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx x xxxx xxxxx; mimo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx o této xxxxxxxxxxx dozví.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie, xx xxxxxxx x xxxxxxxx době letiště xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx x přistání xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2; xxxx xxxxxxxx xxxx letiště xx povinen xxx xxxxxx bezodkladně poté, xx xx o xxxx xxxxxxxxxxx dozví.

(5) Xxxxxxxxxxxx vnitrostátního letiště xx xxxxxxx x xxxxxxxx době letiště xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx letadla xx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tak xxxxxx bezodkladně poté, xx se o xxxx xxxxxxxxxxx dozví.

(6) Xxxxxxxxxxxx letiště informuje Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 3 xx 5 xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, které jsou xx jinak xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx mezinárodního letiště, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizinecké xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x odletech xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx cizince, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx, aby po xxxx nezbytně xxxxxx xxxx místnost xxxxxx xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx jiné xxxxxxx, xxx není xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx vstup xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxxxxx policie (xxxx xxx "policista") oprávněn xxxxxxx prohlídku xxxxxxx x xxxxxxxxx, nahlížet xx xxxxxxxxx deníku xxxxxxx, a je-li xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxxx České xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx, provést xxxxxxxxx xxxxx. Prohlídku xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a lze xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx svršků xxxxx x věcí, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx x xxxx prohlídky.

XXXXX IV

DOČASNÉ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX VNITŘNÍCH HRANIC

§11

Opatření xxxxx

(1) Xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 může dále xxxxxxxx, že vnitřní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxx §12 xxxx. 1 x toto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx zruší.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx jej xxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hrozby xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx opatřením xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x územní rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provádění ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Mimořádné xxxxxxxx ministerstva xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx hranice xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a v xxxx x xxx xxxxxxxx.

(4) Odpadnou-li xxxxxx xxx xxxxxxx znovuzavedení xxxxxxx vnitřních hranic xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Mimořádné opatření xxxxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx

(1) Na xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxx xxxxxx xx §172 správního xxxx xxxxxxxxx.

(2) Opatření obecné xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x opatření xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bez náhrady xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x smyslu xxxxxxxxx informaci o xxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Stejným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxx xxxxxxxxxx xxxx každý nahlédnout x ministerstva.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx povahy nabývá xxxxxxxxx xxxx x xxx uvedeným nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx policie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx od vnitřních xxxxxx, které je xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx odepření vstupu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x využitím xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktů nebo xxxxxxx pozorování xxxxxxxxxx xxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxx, xxxxx má xxxx osoba x xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xx vnitřních hranic xxxxxxxx vstupovat xx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx pozemek x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hranic x xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uživatelem.

§15

Umístění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx dočasném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních hranic xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravními xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx prostředek").

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 50 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx učinit x xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx vnitřních hranic.

(3) Xxxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyrozumět vlastníka xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x poučit xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxx4) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umísťuje xxx výjimečně.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx dovoluje, xx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neoprávněné odstranění xx xxxxxx".

(6) Každý xx xxxxxxx xxxxxx xx činnosti, kterou xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přemístit xxxx xxxxxxxxxxx odstranit.

§16

Náhrada xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx umístění bezpečnostního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uvést xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxx právo uplatnit xx 60 xxx xxx xxx jejího xxxxxx, xxxxxxxx jde x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x ostatních xxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx, jinak xxxx xxxxx zaniká.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pozemku, xx xxxxx xx přiměřenou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Náhradu za xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, x něhož je xxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx právo xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 uplatněno u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxx majetkové újmy xxxx o xxxxxxx xx omezení xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxx uplatnění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx domáhat u xxxxx.

XXXXX V

PŘESTUPKY

§17

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §15 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx přemístí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx jako xxxxx, xxxxx vstupuje xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx hranice, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) překročí xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx přechod, xxxx

x) xx úmyslně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx České republiky xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x překračování xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx určeném x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hranic x jiné xxx xxxxxxxxx době, nebo

c) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x překračování xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu s §8 xxxx. 1 xxxxxxx před odletem Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx hraničním xxxxxxx pokračuje v xxxx x xxxxx xxxxxx xxx členského xxxxx odletem x xxxxxxxxxx plochy na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx vyšší moci, xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečí nebo xx pokyn správního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ploše, xxxx

x) v rozporu xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx z území xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx odletem x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx zřízen xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 20 000 Xx x za přestupek xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxxx xx 50 000 Xx.

(6) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uložením xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

§18

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §15 odst. 6 xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poškodí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx zřízen xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxx Ředitelství služby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x plánovaném vnějším xxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx skutečného příletu xxxxx §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx letu podle §9 odst. 4, xxxx

x) neumožní Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx x příletech a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 7.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přistání xxxx odletu xxxxxxx xx vnějším letu xxxxx §9 odst. 5, nebo

b) neumožní Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx letadel xxxxx §9 xxxx. 7.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 20 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1,

x) 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxx 3,

c) 250&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 2 písm. x).

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, xxx-xx o přestupky xxxxx §17 xxxx. 1 x §18 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxx zajišťující ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 3,

x) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 x 4, §18 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) a §18 xxxx. 3,

x) ministerstvo, xxx-xx x přestupek xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxx xx útvarem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxx cizinecké xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxxx jeho xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx. X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Pokutu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx v xxxx 2015 xx xxxxxxxx letech xxxxxxxx 5&xxxx;000 xx 100&xxxx;000 xxxx, je povinen xx tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 31. srpna 2018.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

§21

Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., zákona x. 344/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., zákona x. 67/1993 Sb., zákona x. 290/1993 Sb., xxxxxx x. 134/1994 Xx., zákona x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 279/1995 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., zákona x. 112/1998 Sb., xxxxxx x. 168/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 361/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 52/2001 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., zákona x. 265/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 312/2001 Xx., zákona x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., zákona x. 78/2002 Sb., xxxxxx x. 216/2002 Sb., xxxxxx č. 259/2002 Xx., xxxxxx č. 285/2002 Xx., zákona x. 311/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona č. 47/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., zákona x. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., zákona x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Sb., xxxxxx č. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Sb., xxxxxx č. 181/2006 Xx., zákona x. 213/2006 Sb., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx č. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 215/2007 Xx., xxxxxx x. 344/2007 Xx., zákona x. 376/2007 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona č. 309/2008 Sb., zákona x. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 484/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 52/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Sb., xxxxxx x. 150/2010 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona č. 237/2012 Sb., xxxxxx x. 390/2012 Sb., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx č. 102/2013 Xx., zákona x. 300/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Xx., zákona x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxx x. 48/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §44x xx včetně xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx č. 12 xxxxxxx.

2. X §86 xxxx. a) xx xxxxx ", 44x" zrušuje.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 200/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

§23

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona č. 539/2004 Xx., zákona x. 559/2004 Sb., xxxxxx č. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., zákona x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 47/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 278/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Sb., xxxxxx x. 103/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., zákona x. 314/2015 Xx. x zákona x. 318/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §3 x 4 se xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 4 xxxxxxx.

2. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx prováděná xxx xxxxxxxx znovuzavedení xxxxxxx vnitřních hranic xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx státních xxxxxx3x) se xxxxxxxx xx hraniční kontrolu xxxxx tohoto xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x zní:

"3b) Zákon x. 191/2016 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxx České republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx).".

3. X §5 xxxx. 4 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva")".

4. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 7, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxx-xx cizince, xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, dopravit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxx do xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xx mezinárodním xxxxxxx, xx kterém xx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx policie xxxxxxx cizince na xxxx vhodné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx letiště, x něhož xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Cizinec xxxxxxx x odstavci 6 xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx; xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx převozu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx hledí xxxx xx cizince xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX.".

5. X §53 xxxx. 1 xxxx xxxxx x x §169 xxxx. 15 xxxx xxxxx xx xxxxx "odst. 1" xxxxxxx.

6. X §104 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxxxx xx velitele xxxxxxx na xxxxxxx xxxx3x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

7. V §156 xxxx. 1 xx xxxxxxx a) x b) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena a) xx x).

8. X §156 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x), x), x), x), o) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x), x) xxxx x)".

9. X §156 xxxx. 4 písm. x) xx slova "x), x), x), xxxxx x)" nahrazují xxxxx "x), x), j) xxxx x)".

10. X §156 xxxx. 4 xxxx. d) se xxxxx "x) xx x), x) nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x), x) xxxx x)".

11. X §163 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx na jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,".

12. X §182 xx odstavec 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

13. X §184x se xxxxx "xxxxxx27)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx53),".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 53 xxx:

"53) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 104/1991 Xx., x sjednání Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx podle §156 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dokladech

§25

Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona č. 197/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 384/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., zákona x. 159/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. a xxxxxx x. 318/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §34x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) až x).

2. X §34x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx. a) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. a) xx x)" x xxxxx "xxxx. x)" xx nahrazují xxxxx "xxxx. x)".

3. V §34x xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "xxxx. x) xx j)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x)" x xx větě xxxxxx xx slova "x) xx h)" xxxxxxxxx xxxxx "e) xx x)".

4. X §34x xxxx. 4 se xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".

5. X §34x xxxx. 5 xx xxxxx "písm. x) x d)" nahrazují xxxxx "xxxx. c)".

§26

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxxxx §34x xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 329/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx neskončené xx dokončí podle xxxxxx x. 329/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§27

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

2. Xxxxx č. 481/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 216/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx).

3. Xxxxx č. 178/2007 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 216/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx zákona č. 481/2004 Sb.

4. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 379/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

6. Část xxxxx zákona č. 301/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 216/2002 Xx., x xxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 159/1999 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových vozidel x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 314/2015 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§28

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovení §5 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx osmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxx xxxx vyhlášení.

Hamáček x. r.

Zeman v. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 191/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2017.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

261/2021 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohyb xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2016/399 xx xxx 9. března 2016, xxxxxx se stanoví xxxxx Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Schengenský xxxxxxxx kodex), x xxxxxxx xxxxx.

4) Zákon č. 312/2001 Sb., x státních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx).