Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

27/2016 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1

ČÁST DRUHÁ - VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Podpůrná opatření §2

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH

Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami §3 §4

Pedagogická intervence §4a

Asistent pedagoga §5

Poskytování podpůrných opatření žáku používajícímu jiný komunikační systém než mluvenou řeč §6

Tlumočník českého znakového jazyka §7

Přepisovatel pro neslyšící §8

Působení dalších osob poskytujících podporu §9

HLAVA III - POSTUP V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

Podrobnosti k poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou §10

Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně §11 §12

Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření §13

Zpráva §14

Doporučení §15

Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně §16

HLAVA IV - ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními §17 §18

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UVEDENÝCH V §16 ODST. 9 ZÁKONA

Pravidla vzdělávání žáků uvedených v §16 odst. 9 zákona §19

Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle §16 odst. 9 zákona §20 §21

Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální §22

Přezkoumání podmínek §23

Organizace vzdělávání žáků uvedených v §16 odst. 9 zákona §24

Počty žáků §25

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků §26

ČÁST ČTVRTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ

Nadaný a mimořádně nadaný žák §27

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka §28 §29

Přeřazení do vyššího ročníku §30 §31

ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §32

Zrušovací ustanovení §33

Účinnost §34

Příloha č. 1 - Přehled podpůrných opatření

Příloha č. 2 - Individuální vzdělávací plán

Příloha č. 3

Příloha č. 4 - Zpráva školského poradenského zařízení

Příloha č. 5 - Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole a ve školském zařízení

č. 270/2017 Sb. - Čl. II

č. 416/2017 Sb. - Čl. II

č. 248/2019 Sb. - Čl. II

č. 606/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

27

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2016

x xxxxxxxxxx xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx nadaných

Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19, §23 odst. 3 x §26 xxxx. 4 xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 49/2009 Xx. x xxxxxx x. 82/2015 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx (xxxx jen "xxx") xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vzdělávání xxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 zákona x xxxxxxxxxx žáků xxxxxxxx.

(2) Xxx postupech xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx žáka x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxx věk x xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx záležitostech xx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečné x vyčerpávající informace xxx utvoření xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx žáka. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zákonnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXX XX SPECIÁLNÍMI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§2

Podpůrná xxxxxxxx

(1) Podpůrná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx metod, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxxxx žákovi, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stupně xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx doporučení školského xxxxxxxxxxxx zařízení a x informovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx žáka nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kombinacích různých xxxxx a xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx podpůrného xxxxxxxx xxx poskytovat xxxxx x jednom xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami

§3

(1) Individuální xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx se xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §15.

(2) Xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o skladbě xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kombinaci x xxxxx plánem, identifikační xxxxx žáka x xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxx zejména xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáka,

b) xxxxxxx x obsahovém rozvržení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx metod x xxxxx výuky x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plán xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx škola spolupracuje xxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáka. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádost xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx školního xxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího plánu xxxxxxxxx škola. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, žákem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxx zletilý.

§4

(1) Xxxxx xxxxxxx x individuálním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a současně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrdí xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu lze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka xxxxx §16 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx naplňování xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti ředitele xxxxx.

(3) Xxx změny x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxx xx použijí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx zpracování individuálního xxxxxxxxxxxx plánu, seznámení x ním, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle něho x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx slouží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx třeba xxxxxxx xxxx vzdělávání, xx xxxxxxxxxx nedostatečné xxxxxx xxxxxxxx xx výuku x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žáka.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, školní xxxxxxx, školní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxx x vhodné.

§4a vložen xxxxxxx předpisem x. 606/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§5

Asistent xxxxxxxx

(1) Asistent xxxxxxxx xxxxxxxxx podporu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pedagoga xxxxxx jinému pedagogickému xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žáka xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve škole x xxxxx vzdělávání, xxxxxx xxxxxxxxxxx školských xxxxxx.

(2) Asistent xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx studijní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pedagogického pracovníka x xx spolupráci x xxx.

(3) Asistent xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx jsou stanoveny xxxxxxxxxxx v §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx související x xxxxx xxxxxx pedagogickou xxxxxxxx,

x) podporu xxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacích xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx výuku, xxx xx přitom veden x xxxxxxxx xxxxx xxxx samostatnosti,

c) výchovné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx sociálních xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx činnosti jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §20 odst. 2 xxxxxx x pedagogických xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx výchovné práce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx se speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx školní xxxxxxxxx,

x) xxxxx při komunikaci xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx x pohybu xxxxx vyučování x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx školského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxx sociálních xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx současně xxxx xxx jedno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pedagoga. Xxxxxxxx pedagoga xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xx tím xxxxxx zajišťovat x xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 4.

§6

Poskytování podpůrných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxx řeč

(1) Pro xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxx, xxxxx xxxxxxx žák xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx vzděláváni v xxxxxx znakovém xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x psaném xxxxxx xxxxxx; xxx xxxx výuce xx xxxxxxxxx xxxxxx používané xxx výuce českého xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx znakovém jazyce, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jazyce x x xxxxx xxxxxxx.

§7

Tlumočník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Upřednostňuje-li žák xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx-xx vzděláván xx xxxxx, třídě xx xxxxxxxx skupině, xxx xxxxx znakový jazyk xxxx xxxxxxxxxxxx systémem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytuje mu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Tlumočník xxxxxxx xxxxxx překlad xxxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxxx, x v xxxxxxxxxxxx systému, který xx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx systém, který xxx upřednostňuje.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx více xxxx, xx-xx xx xxxxx x vhodné.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx využívána xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx škola x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx služby.

§8

Přepisovatel xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x psaném xxxxx x xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx český xxxxx s xxxxxx x psaném xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx převádí xxxxxxxx řeč xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Činnosti xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx více žáků, xx-xx xx xxxxx x vhodné.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podporu

Působení xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxx xxxxxx xx xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména osobního xxxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA III

POSTUP X XXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školou

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhodnocuje. Xxxxxxxxxx xx 3 měsících xx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx podpůrná xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx stanovených xxxx. Xxxx-xx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx zletilému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka využití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření druhého xx pátého xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského zařízení xxxxxxxxx škola xxxxxxxx xxxxxxxx prvního stupně.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx naplňování xxxxx, zejména x xxxxxxx, kdy pro xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx xxx vzdělávání.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx školy určí xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx školským xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx žákovi se xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx.

(3) Školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx vzdělávacích potřeb xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx obtíží xxxx, xxxxx mají dopad xx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx, xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx školní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx poradenským xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx podstatných xxxxxxxxxxx xx stanovení podpůrných xxxxxxxx xxxxx odborníkem, xx-xx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx zdravotnímu stavu.

(5) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx učebnic a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomůcek xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx naplněn xxxx podpůrného xxxxxxxx.

§12

(1) Xxx doporučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx personálních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx škola xxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenskému zařízení xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 odst. 3 xxxx školské poradenské xxxxxxxx xxxxxx školu, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x povede-li xx x naplňování xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxx součinnost směřující x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx x nejlepším zájmu xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

§13

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zprávu xxxxxxxxxx xxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx informován x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxx podle §16b xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx se vydávají xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálních vzdělávacích xxxxxx xxxx, nejpozději xxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x obstarání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx účely doporučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žáka xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx a školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx údaje xxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xx svých závěrech xxxxxxx,

x) shrnutí průběhu x výsledků xxxxxxxxx,

x) xxxxx speciálních vzdělávacích xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx doporučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poučení x možnosti xxxxx xxxxxx x revizi xxxxxx xxxxx §16b xxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vzor xxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.

§15

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx vzdělávání žáka xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx. Školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx doporučení zejména xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx odborníkem. Výsledky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxxx nesmí xxx x den xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxxxxx xxx 6 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx vyšetření,

d) xxxxx speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx x případném znevýhodnění xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxxxx,

x) doporučené xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření,

g) návrh xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření,

h) xxxxxxx x xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §16b xxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pracoviště školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu, xx kterou xx xxxxxxxxxxx podpůrného opatření xxxxxxxx; tato xxxx xxxxxxxxxx 2 roky, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx 4 xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxxx vydat pouze 1 doporučení. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx doby podle xxxxxxxx 3, §20 xxxx. 2 xxxx §22 xxxx. 1 xxxxx, xxxxx pokud xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáka xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx první xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx znevýhodnění xxxx xxxxxxxxx v §16 xxxx. 9 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx školské xxxxxx xx xxxx školách.

(5) Xxxx doporučení xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

§16

Postup xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, co zletilý xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxx poskytováním.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxxxxx o důsledcích, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx změnách, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx, x

x) podpis xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx informacím xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x c) xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zabezpečit xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx projednání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx, škola projedná xxxx skutečnost se xxxxxxxx poradenským xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, žákem x xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnotí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx lhůtě 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných opatření x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx působení xxxx xxxxxxxxxxxxx žákovi xx dobu xxxx xxxxxx xx škole xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §4 xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx nebo přepisovatele xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx také, xxx xxxxxx xxxxx doporučeného xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dostačující xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x potřeb xxxx, xxxxxxxxxxx doporučí zletilému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx postupuje x x xxxxxxx, shledá-li, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tím xxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X PŘIZNANÝMI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x přiznanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ve xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx vzdělávat xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stupně, x to s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podpůrných opatření x povaze speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpůrnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednu xxxxxxx xxxx ve třídě, xxxxxxxx nebo studijní xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx, x xx třídách, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx zřízeny xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pedagogickou xxxxxxx xxxxxxxx nejvýše 3 xxxxxxxxxxx pracovníci.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x základní školy, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx přednostního xxxxxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 3 xxxxxx xxxx žáka xxxxx §36 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxx.

(5) Xx třídě, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 žáci xxxxxxx x §16 odst. 9 zákona. Xxxxxxx xxxxx věty první xx neuplatní u xxxxx, které x xxxx xxxxxx brání xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxx §34 odst. 3 xxxxxx xxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 7 xxxxxx, a xxxx x střední xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§18

§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 248/2019 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX ŽÁKŮ XXXXXXXXX V §16 XXXX. 9 XXXXXX

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 9 xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx poradenské xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx xxxx xxxx x průběhu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx studijní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 zákona, xxxxxxxxxxxxx x naplňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žáka x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školy, xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx skupiny zřízené xxxxx §16 odst. 9 xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx znevýhodnění xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 zákona; x odůvodněných xxxxxxxxx xx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx studijní xxxxxxx podle §25.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx střední školy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxx x xxxxxxx znevýhodněními xxxxxxxxx x §16 odst. 9 xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xx xxxxx, třídě, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skupině xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx xxx žáky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 zákona

§20

(1) Xxxx xxx vzdělávat xx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zřízené xxxxx §16 odst. 9 xxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx x souladu xx xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx se použije §11 xxxx. 2 xx 4, §12, 13 a 15 xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx platné po xxxx v xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx po xxxx 2 let, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žáka xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x lehkým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 1 xxxx x dále xxx xxxxxxx xx xxxx 2 let.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ze kterého xxxx xxxxxx důvody xxx doporučení vzdělávání xx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 odst. 9 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxxxx.

§21

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx žák xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx škola xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozdílech xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a skladbě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické péče,

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx pro vzdělávání xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx studijní xxxxxxx zřízené xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx

x) písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx porozuměl, x

x) doporučení školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx žáka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx použijí §11 xxxx. 2 xx 4, §12, 13 x 15 xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx platné xx xxxx x něm xxxxxxxxxx, nejvýše xx xxxx 2 xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxxx.

(2) Je-li žákovi xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxx dopadech xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx získáním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zákonného xxxxxxxx žáka x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x očekávaných xxxxxxxxxx vzdělávání a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dalšího vzdělávání x xxxxxxxx uplatnění xxxx.

(4) Informovaný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy speciální xxxxxxxx písemné vyhotovení xxxxxxx x informacemi xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 a podpis xxxxxxxxx žáka xxxx xxxxxxxxx zástupce žáka xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx porozuměl.

§23

Xxxxxxxxxxx podmínek

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, třídě, oddělení xxxx xxxxxxxx skupině xxxxxxx podle §16 xxxx. 9 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx; další xxxxxxxxxxx xx provádí nejpozději xx 2 xxx xx předešlého vyhodnocení, xxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 4 xxx xx xxxxxxxxxx vyhodnocení.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx seznámí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce žáka.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, přezkoumá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzdělávání xx xxxxx, třídě, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skupině xxxxxxx podle §16 xxxx. 9 xxxxxx xxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx doporučí úpravu xxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx xxxx do xxxxx, třídy, oddělení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx žáka xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx programu.

(4) Xxx zařazení xxxx xx xxxxx, třídy, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 9 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxx x jeho xxxx.

§24

Organizace xxxxxxxxxx žáků xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 zákona

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 zákona xxxx xxxxx základní xxxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 9 xxxxxx, xxxxx mít na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 6 xxxxxxxxxxx hodin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx 2 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx stupně.

(4) Jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxx zřízené podle §16 xxxx. 9 xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 9 xxxxxx xx střední xxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxxx stejné kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx3); xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyhlášce upravující xxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§25

Xxxxx xxxx

(1) Třída, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx xx nejméně 6 x xxxxxxx 14 xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx xxxx. Pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nejméně 4 x xxxxxxx 6 xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx škole zřízené xxxxx §16 odst. 9 xxxxxx x xx xxxxx zřízené xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soustavu xxxxx xxxxxxxx3), xxxxxxx xxxx xx xxxxx 7 žáků. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx počtu 7 žáků.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 zákona xx nejméně 10 xxxx.

§26

Xxxx x bezpečnost x ochranu xxxxxx xxxx

(1) X jedné xxxxxxx žáků xxxxxxxxx x §16 odst. 9 xxxxxx xxx xxxxxxx x plaveckém xxxxxxx připadají xx 1 pedagogického xxxxxxxxxx xxxxxxx 4 žáci; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx x žáky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 8 xxxx uvedenými x §16 odst. 9 xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx x tělesným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx 6 xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx 1 pedagogického xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx počet xxxx xxx xxxx xxxx místo, kde xx uskutečňuje vzdělávání, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx skupinu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dohled xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu k xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

VZDĚLÁVÁNÍ XXXXXXXX XXXX

§27

Xxxxxx a mimořádně xxxxxx žák

(1) Xx xxxxxxxx žáka xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx především xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v pohybových, xxxxxxxxxx, uměleckých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxx vyhlášky považuje xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx okruhu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx schopností, x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo sociálních xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spolupráci se xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxxx xx specifikům xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, a míru xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx žáka xxxxxxxxx poradenskému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx žáci stejných xxxx xxxxxxx ročníků xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx žákům xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzdělávání xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx ředitelů příslušných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx stejného xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§28

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadaného xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx individuálního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x speciálně pedagogického xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plán xx závazným xxxxxxxxxx xxx zajištění vzdělávacích xxxxxx xxxxxxxxx nadaného xxxx x xx xxxxxxxx dokumentace xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pedagogického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxx, xxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx mimořádně xxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx děti x dorost,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx model xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxx v xxxxxx vzdělávání žáka, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, volbu xxxxxxxxxxxxx postupů, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx hodnocení, xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxx spolupracovat xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav x průběhu vzdělávání xxxxxxxxx nadaného xxxx x

x) xxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx školy xxx xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadaného žáka x xxx zajištění xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 měsíce ode xxx, kdy škola xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Individuální xxxxxxxxxx plán může xxx doplňován x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xx školským xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx x dále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, není-li xxx xxxxxxx.

§29

(1) Škola xxxxxxx x individuálním vzdělávacím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx x zákonného xxxxxxxx žáka, xxxx-xx xxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx potvrdí xxxx podpisem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx individuálního xxxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx informovaného souhlasu xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx naplňování individuálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx žákovi, zákonnému xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím plánu xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx naplňování.

(4) Xxxx individuálního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx

§30

(1) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxx mimořádně xxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před komisí, xxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx tříčlenná x xxxxx xx vždy

a) xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřený xxxxxx,

x) zkoušející xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxxxx; v xxxxxx xx xxxxx ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx učitel, kterým xx vyučující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx konání xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx x dohodě xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxx xx závažných důvodů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx termín xxxxxxx.

(4) Xxx může x 1 xxx xxxxxxx xxx 1 xxxxxxx.

§31

(1) Ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x časové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 x xxxxxxx xx věk xxxx. Xxxxxxx ověřuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žákovi xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výsledek zkoušky xxxx komise xxxxxxxxxx. X xxxxxxx rovnosti xxxxx rozhodne hlas xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáka ve xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka.

(5) Xx neabsolvovaný ročník xxxxxx žákovi xxxxxx xxxxxxxxxx. V následujících xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx uvede, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 73/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Doporučení xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx skupiny zřízené xxx žáky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx zařazení žáka xx školy zřízené xxxxx §16 odst. 9 zákona, x xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx doporučení, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 73/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 147/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 73/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx. II xxxxxxxx č. 103/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 72/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 116/2011 Sb., x vyhláška x. 73/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími potřebami x dětí, xxxx x xxxxxxxx mimořádně xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 147/2011 Xx.

§34

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2016.

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx, Xx.X., x. r.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 27/2016 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Členění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření

1.1. Xxxxxxx podpůrných xxxxxxxx xx člení xx xxxx A, xxxx X x xxxx X.

1.2. Xxxx A xxxxxxxx xxxxx x xxxx podpůrných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx opatření druhého xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x speciálních xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx použití školou x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx x xxxxx X x zároveň xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx poradenského zařízení xxxx x úpravě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

1.3. Xxxxxxxx xxxxxxxx x normovanou xxxxxxxx náročností xxxx xxxx xxxxxxxx stupněm (xX. - X.), xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Přehledu a xxxxxxxxx pro podporu xx xxxxx (A) xxxx školském xxxxxxxx (X). Xxxxxxxx položky xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx xx škole, xxxxxxxx xx školském xxxxxxxx.

1.4. Xxxx X obsahuje xxxxx a účel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a speciálních xxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx použití školou x školským zařízením xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxx žáků a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx skupin, xxxx x odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx bez ohledu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx pomůcky v xxxxx X uvedeny.

1.5. Xxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxx xx vztahují xx všechny xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx podpůrných xxxxxxxx xxxxxxxxxx věku xxxx x stupni xxxxxxxx x charakteru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx.

1.6. Xxxxx xxxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření pro xxxxxxx zařízení x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení; xxxxx xxxxxx xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zařízení.

1.7. Xx škole, xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx zřízené xxxxx §16 odst. 9 xxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx učební pomůcky xxxx kompenzační pomůcky, xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx druhem xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxx, třída, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx škole nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X. 3. 2. "Xxxxx xxxx xx xxxxx".

1.8. Ve xxxxx xxxx třídě xxxxxxx xxxxx §16 odst. 9 xxxxxx v xxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 zákona xxxx x xxxxx zřízené xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxxxx škole, ve xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx přípravného stupně xxxxxxxx školy xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedenými x §16 odst. 9 zákona xxxxx xxxx poskytovat podpůrné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pedagoga.

1.9. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nestanovuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomůcka xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních předpisů x xxx jí xxxxxx k xxxxxxxx xxxx vzdělávacích xxxxxx.

1.10. X xxxxx C xx xxxxxx počet xxxxx xx rok xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx využití tlumočníka xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka xxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

1.11. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx asistenta xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx níže xxxxxxx xxxxxxxxx finanční náročnost xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx v případě, xxxxx žák nemůže xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

2. Obecná pravidla xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx náročnost je xxxxxxxxx následujícími vztahy:

I. Xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxx podpůrných opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vztahem (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahoru):

a) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx učitele, xxxxx xxxxxx kvalifikaci xxxxx §7 xxxx. 2, §8 xxxx. 2 xxxx §9 xxxx. 7 zákona x. 563/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"):

X1 = XXx x 12 x 1,Xxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx učitelem, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx:

X5 = XXx1 x 12 x 1,Xxxx

x) je-li xxxxxxx realizována xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 3:

X2= PTap x 12 x 1,Xxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4:

X4 = PTap1 x 12 x 1,Xxxx

x) je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvalifikací xxxxx §19 xxxxxx x. 563/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 563/2004 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx):

X3 = PTpm x 12 x 1,Xxxx

xxx:

XXx xx xxxxxxx xxxxx x 5. xxxxxxxx stupni x 12. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu4),

PTp1 xx xxxxxxx xxxxx v 5. platovém stupni x 9. xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx4),

XXxx xx xxxxxxx xxxxx x 5. xxxxxxxx xxxxxx v 8. xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx jiného právního xxxxxxxx4),

XXxx1 xx xxxxxxx xxxxx v 5. xxxxxxxx xxxxxx x 5. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu4),

PTpm xx xxxxxxx tarif x 5. xxxxxxxx xxxxxx xx 13. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu4),

Proc xx součtem xxxxxxx xxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti5), xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx sazby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx za své xxxxxxxxxxx6), x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx7).

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx xx xxxxxxx vztahem (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx):

xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx nebo přepisovatelem xxx neslyšící:

N1 = XXxx x 1,Xxxx/160

xxx:

XXxx xx xxxxxxx xxxxx x 7. platovém xxxxxx x 11. xxxxxxx třídě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx8),

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx, procent sazby xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx6), x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx fond xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx7).

3. Xxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxx prvního stupně - obecně

Podpůrná opatření xxxxxxx stupně xxxxxx xx kompenzaci mírných xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx čtení, xxxxx, počítání, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atd.), u xxxxx xx možné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx školních xxxxxxxxxx.

Xxxxxx ve vzdělávání xxxx xxxxxxxx pedagogičtí xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxx xxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx žáka. Obtíže xxxx xxxx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxx xxxxxxxxxx stavem, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud žák xxxxxxx xx školského xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (zejména x xxxxxxx zájmového vzdělávání) x charakter jeho xxxxxx to vyžaduje, xxxxxxxxx xxxxx tato xxxxxxxx x charakteru xxxxxxx žáka školou, xxx aby x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáka, xxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxx pokud xxxx xxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX X ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

- Prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx didaktické úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ

Poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xxxxxxx prevence xx xxxxxx péči x xxxx x xxxxxxxxx chováním a xxxxxxxx xxxxxxxxxx chování, xxxxxxxx poradce xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx pracovníků xxx vzdělávání xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pracuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pedagog, xxx se xxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spolupracuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x třídními xxxxxxx, a zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zletilým xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeními, xxxxx xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx se na xxxxxx realizaci ve xxxxxxx. Školy a xxxxxxx zařízení, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxx žáka, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx základě xxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx speciální xxxxxxxxxx xxxxxxx žáka xxxx xxxx závažné xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

XXXXXXXXXX PRO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX OPATŘENÍ

Pozorování v xxxxxx, rozhovor (se xxxxx nebo zákonným xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x výsledků xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací.

Analýza domácí xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působení xxxxx.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X PRVNÍM STUPNI

1. Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kvalitu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx osvojování xxxxx (xxxxxxx, pozornost, xxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx styly xxxx, xxxxxxxxxx míru xxxxxx žáka a xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx x procvičování. Preferují xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, upevňují xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx se xxxxx na individualizaci xxxxx (zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx výklad xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx multisenzorického xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tak, aby xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, opakované vracení xx ke klíčovým xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx.).

Xxxx xx xxxxxx xxxxx práce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpětné xxxxx, respektování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, které má xxx x jejich xxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx větší xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, logické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předkládaného xxxxx, xxxxxxxx k xxxxx x opakování xxxxxxxxxx principů učiva, xxxxx směřuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx; xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx žáka x xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx prohloubit, xxxxxxxx a obohatit x další xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx objevování x vyhledávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a vazeb, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nabízí.

Výstupy vzdělávání xx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx podporu xxxxxx xxxxx se doporučuje xxxxxxx:

- nastavení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx výuky),

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vyučovací xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxxxx výuky, skupinová x kooperativní výuka,

- xxxxxxxxxx postavení žáka xx skupině (xxxxx),

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxx) a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

- organizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

4. Hodnocení

Využívání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti na xxxxxxxxxx žákova xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dovedností x xxxxxxxxx žáka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx s xxxxxx. Xxxxxxx autonomního hodnocení (xxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx vždy xxxx zohledňovat xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx

5.1 Přímá podpora

Etapa xxxxx podpory žáka xx xxxxx učitelem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx žáka. Xxxxx xxxxxxxxxxx tato forma xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyžadují xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vytvářen xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.2 Metodická xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, žákům x xxxxxxxx zástupcům žáků - xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školy.

5.3 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xxxxx, zletilých xxxx xxxx zákonných zástupců xxxx informuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na vzdělávání xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x úpravách xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx žáka, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx žáka.

Spolupráce xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxx.

6. Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x učební xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxx - obecně

Charakter vzdělávacích xxxxxx žáka, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx určen, xx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vývojem, odlišným xxxxxxxxx prostředím xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx učit xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, specifickými xxxxxxxxx učení a xxxxxxx, mírným oslabením xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, mírnými xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx autistického xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nedostatečnou znalostí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žáka, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx nápravy x xxxxxxxxxx využití podpůrného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxx žáka ve xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, lze xx obvykle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxxxx a speciálních xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx pomůcek, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pedagogické xxxxx.

XXXXXXXX X XXXXXXXXX PODPORY

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xx komunikaci xx xxxxxx,

- x xxxxxxx xxxxxxx osoba poskytující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx odbornosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

- spolupráce x rodinou x xxxxxxxx dalším xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se podílejí xx vzdělávání xxxx),

- xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx obtíží xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx školou xxxx školskými zařízeními (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, středisko volného xxxx, xxxxxx dětí x xxxxxxx).

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ

Poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx škole xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: školní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a prevenci xxxxxxxxxx chování, xxxxxxxx xxxxxxx xx věnuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pracuje xxxxxx xxxxxxxxx nebo školní xxxxxxxxx pedagog, tak xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx poradenských služeb x realizaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx učiteli, x zajišťuje pravidelnou xxxxxxxxxx xx zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx žákem. Pravidelně xxxxxxxxxx xx školskými xxxxxxxxxxxx zařízeními, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxxxx a xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx. Xxxxx a školská xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx podpory xx xxxxxxxx součinnosti.

NORMOVANÁ XXXXXXXX NÁROČNOST

Normovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx se stanoví xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx právních předpisů:

- xxxxxx obsahu xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx učebnice a xxxxxxxxx učební xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx pomůcky,

- 1 x / 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §19 xxxxxx x. 563/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 563/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxx žáka x xxxx xxxxxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vzdělání, které xxxx respektují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx závažné xxxxxx xx jeho xxxxxx.

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx náročnost

1. Xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxx, včetně domácí xxxxxxxx:

- Xxxxxxxxxx možnosti x potřeby žáka xx xxxxxx k xxxx, rozvíjejí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx styly xxxx; xxxxxxxxxx míru xxxxxx xxxx a xxxx specifika.

- Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, stimulují xxxxx, xxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxx, řešení xxxxxxxx; xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovedností x postojů.

- Pomáhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oslabených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žáka, podporují xxxxxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxx.

- Umožňují obohacení xxxxxxx výstupů školního xxxxxxxxxxxx programu nad xxxxx učiva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxx nadané x xxxxxxxxx xxxxxx žáky.

- Xxxxxxxxx např. individuální x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxx xxxx.

2. Úprava xxxxx x výstupů xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxxxx žáka v xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx vzdělávání xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x charakteru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenských zařízení. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oblastech, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx s xxxxxxxx podpory ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kulturních x xxxxxxxxx podmínek xx xxxxx:

- xxxxxxx rozvoje xxxxxxxx dovedností na xxxxxxx vzdělávání xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

- x xxxxx nejvyššího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výuky xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: 4 x 15 xxxxx xxxxx českého jazyka xxxx xxxxxx cizího/týden, xxxxxxx xxxx 80 x,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: 3 vyučovací xxxxxx (x)/xxxxx, xxxxxxx xxxx 120 x,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: 3 x/xxxxx, nejvýše xxxx 120 x.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx nepředpokládá.

a): X1 x 0,05

b): X1 x 0,15

2 x): X1 x 0,15

3. Xxxxxxxxxx xxxxx

X) xx xxxxx

X) xx xxxxxxxx xxxxxxxx

XX. 3 X) xx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx respektují xxxxxxxxx xxxxxxxx, které usnadní xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pomůcek x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zapojení xx třídního kolektivu x xxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx definovány x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxx.

xX. 3 B) xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx x xxxxxx žáka xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žáka, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx aktivitách xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zapojení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx specifikovány x doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, že žák xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx učebnice, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx jsou pro xxxx nezbytné také xxx vzdělávání ve xxxxxxxx xxxxxxxx, zváží xxxxxxxxxx xxxxxx duplicitního xxxxxxxxxx (pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx).

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xX. 4

Individuální xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhuje xxxxxxx poradenské xxxxxxxx x zpracovává xx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebám xxxx, u mimořádného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školního vzdělávacího xxxxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, rozšířit x xxxxxxxx x další xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx souvislostí a xxxxx, xxxxx xxxx xxxx vzdělávání nabízí.

Individuální xxxxxxxxxx plán x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx specifik xxxx (např. neznalost xxxxxxxxxxx xxxxxx). Nastavují xx taková xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nadání. Z xxxxxxxxx xxxx zřejmé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx třída hodnocených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx autonomního hodnocení. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) zohledňuje xxx xxxxxxx xxxx, xxx zejména xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx ve druhém xxxxxx xxxxxxxx podpůrná xxxxxxxx spočívající v xxxxxxxxx předmětu speciálně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické xxxx xx xxxxxxxxxx pedagogickými xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pedagogy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výchovy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dovedností, rozvoj xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovedností, xxxxxxxxx tělesné xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zahrnují xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx poradenské xxxxxxxx

Xxxxxx: 1 h xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. 4 xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx skupinovou xxxxx xxxxxxxxx xx xxx existující skupiny.

P1 x 0,05

7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xX. 7 A. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem11). Xxxxxxx xxxx školy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x potřebou xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhého stupně, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijímacího řízení. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

lI. 7 X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou upraveno xxxxx právním xxxxxxxxx9)

Xxxxxxx x kategorie xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx 1

X xxxx s potřebou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx, xxxx onemocnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxx xx zařazen do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx

XX-1, XX-1, XX-1, XXXX-1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx limit x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomůcky. Xxxx xxxxxxxxx a skupiny XX-1 nekonají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx testu x xxxxxx jazyka.

II. 7 X. xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Závěrečná xxxxxxx x oborech xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxx, x xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňována xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx zohledněna x x průběhu xxxxxx praktické a xxxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. U xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou respektovány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

xX. Xxxxxxxxx zkouška x xxxxxxx středního xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxx, x xxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrná xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání stupně, xxx byla xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx stupně jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx konání xxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxxx klimatu.

Ill. Xxxxxxxxxxx - ukončení absolutoriem x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx uplatní xxxxxxxx pro konání xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx x druhém xxxxxx (xxx lI xxxx).

8. Xxxxxxx

Xxxx B Xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

Ve výjimečných xxxxxxxxx xxx použít xxxxxxx speciální učebnice, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kompenzační pomůcky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k naplnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx musí xxx xxxxxxxx normovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx podpůrného xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedeny, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, speciální xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dbá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x speciálních xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx již xxxxxxxxxx z jiných xxxxxx xxx zabránění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - obecně

Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xx podmíněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poradenským zařízením xx základě diagnostiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx žáka xxxxxxxx xxx znatelné úpravy x metodách xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx x podmínkách x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx také xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx chování, těžkou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxx vadami xxxxxxx stupně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, nedoslýchavost), tělesným xxxxxxxxxx, neznalostí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obtížemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx kvalitu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx mimořádným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Charakter speciálních xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx komunikačních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx alternativní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx nácviku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx komunikace. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx resortů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxx, sociální xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.). Xxxxx poskytování podpůrných xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx xxxx, pohybuje xx x xxxx xx xxxxxxxx měsíců xx do konce xxxxxx školní xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXXXXXXX K ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, konzultant xx xxxxxx vzdělavatele, spolupráce xx žákem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické xxxx) podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx školním xxxxxxxxxxx, speciálním xxxxxxxxx. X xxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx podpůrného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx žákovi x xxxxx.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školy: školní xxxxxxx prevence xx xxxxxx péči o xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x prevenci xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx věnuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx; je xxxxxxx, xxx xx škole xxxxxxxx školní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb i xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zletilým xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která zajišťují xxxxxx podpůrných xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x naplňování xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracuje xxxxx, xxxxxxx poradenské xxxxxxxx x žák, xxxxxxxxxx zákonný zástupce xxxx. V případě xxxxxxx spolupracuje xxxxx x xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx. Školské xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v případech, xxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx již hrazena xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů:

- xxxxxx xxxxxxx a obsahu xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx učebnice x xxxxxxxxx učební xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx asistenta pedagoga xxx xxxx xxxx (xxxxxxxxx) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích potřeb,

- xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkem x xxxxxxx 0,5 úvazku,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciálním xxxxxxxxx x xxxxxxx 0,5 xxxxxx (xxxxxx xxx xxxx x xxxxx),

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xx volena xx xxxxxxx xxxx žáka x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vždy respektují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

XXXXXXXX OPATŘENÍ XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Metody xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v předchozích xxxxxxxx podpůrných opatření.

Cílené xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kompetencí xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx bariér x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, nácvik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx sociální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x akceptace xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žáků, využívají xxxxxxxxxxxx xxxxx výuky, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x s prvky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x žáků. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx x mateřském x xxxxx jazyce.

2. Úprava xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx vzdělávání xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx žák xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx omezením nemůže xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx alternativním xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx struktuře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáků, xx xxxxxxx doporučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx školských poradenských xxxxxxxx. Xxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka x oblastech, xxx xxxxxxxxxx uspokojivých xxxxxxxx. Xxxxx učiva xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohou upravovat xxxxx xxx xxxx x xxxxxx mentálním xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vzdělávání. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické péče x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Umožňuje se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx nadané x mimořádně xxxxxx xxxx se umožňuje xxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxx. xxxxx výjimečnost xxxxxx žáků. Xxxxxxx xx vzdělávání respektují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, při snaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výstupů, xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx českého xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxx vzdělávání: 4 x 15 xxxxx výuky /xxxxx, xxxxxxx xxxx 110 x

x) x základním xxxxxxxxxx: 3 x/xxxxx, xxxxxxx xxxx 200 xxxxx.

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: 3 x/xxxxx, xxxxxxx však 200 xxxxx.

x): P1 x 0,05

x): P1 x 0,15

x): P1 x 0,15

3. Xxxxxxxxxx výuky

A) xx škole

B) ve xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx. 3. 1 A) ve xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx žáka xx xxxxx respektují xxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx možností xxxxxx xxxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx speciálních xxxxxxxx x kompenzačních xxxxxxx x postupů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výuky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx hygieny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx výuky.

Podpora xxxxxxxxxx výuky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx. 3. 1 X) xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází ze xxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do aktivit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxx také xxxxxxxxxx asistenta xxxxxxxx, xxxxxxxxx se jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx stanoven xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Individuální xxxxxxxxxx xxxx

Xxx. 4

Individuální xxxxxxxxxx plán navrhuje xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhovuje vzdělávacím xxxxxxxx žáka, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx třeba umožnit xxxxxxxxxxx učiva xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v případě xxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx školním psychologem xx xxxxxxxxxx pedagogem. Xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx žáka asistentem xxxxxxxx (pokud je xx nezbytné), xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx úpravy xxxxxx x xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx, nepostačuje-li xxxxxx xxxxxxxx přímo x xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X) ve škole

B) xx školském xxxxxxxxX

Xxx. 5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx škole xxxxxxx. Pokud je xxxxx žáků xxxxx x xxxx možné xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx rozšířit xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xx xxxxxxx pedagogické xxxxx x žákem xx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XXX. 5. 1 X

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxxxxx

Xxxxxxxxx speciálních xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3 xxx jeho vzdělávání, xxxxxx xxxx přítomnost xxxx xxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx x pro xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx stanovuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, nebo xx 1 xxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx druhu.

Rozsah xxxxxxx xxxxx:

x) 9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) 14 hodin xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) 18 xxxxx přímé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) 23 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) 27 hodin xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, doporučí školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x možností rozsahu xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx rozsahem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školské poradenské xxxxxxxx neurčuje.

a): X2 x 0,25

x): P2 x 0,3889

x): X2 x 0,5

d): P2 x 0,6389

x): X2 x 0,75

III. 5. 1 B

Asistent pedagoga xxxxx §5 xxxx. 3

Xxx podporu xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx školy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx: 9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X2 x 0,25

XXX. 5. 2 X

Xxxxxxxx pedagoga podle §5 xxxx. 4 xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáků vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 4 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx skupinu xxxx, xxxx na 1 žáka, xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxx s potřebou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pro jejichž xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxx druhu.

Rozsah xxxxxxx xxxxx:

x) 9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) 14 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) 18 xxxxx xxxxx pedagogické xxxxxxxx

x) 23 xxxxx xxxxx pedagogické xxxxxxxx

x) 27 xxxxx přímé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxxxx rozsah xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tu z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Konkrétní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x): P4 x 0,25

x): X4 x 0,3889

x): X4 x 0,5

x): P4 x 0,6389

x): X4 x 0,75

XXX. 5. 2 X

Xxxxxxxx pedagoga podle §5 xxxx. 4

Xxx xxxxxxx xxxxxxx žáků xx školském zařízení, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nim rovněž xxxxxxx xxxxx. Charakter xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 odst. 4. Xxxxxx xxxxxxx týdně:

9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X4 x 0,25

XXX. 5. 3 X

Xxxxx pedagogický xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx jsou xx třídě, oddělení xxxx studijní skupině xxxx xxx 4 xxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 9 xxxxxx anebo xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx asistentem xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx výuku x xxxxxxx pedagogického pracovníka (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxx podpory:

a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: 0,5 úvazku pedagogického xxxxxxxxxx

x) v základním xxxxxxxxxx: 0,5 úvazku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx vzdělávání: 0,5 xxxxxx pedagogického pracovníka

a): X5 x 0,5

x): X1 x 0,5

c): X1 x 0,5

&xxxx;

XXX. 5. 4 X

Xxxxxx xxxxxxxxx/ školní speciální xxxxxxx

Xxxxx xx xx xxxxx souběh xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxx), které xxxxxxxx xxxxxxxxxx školního xxxxxxxxxx nebo školního xxxxxxxxxxx pedagoga, xx xxxxxxxx podpora těmito xxxxxxxxx.

x) 0,5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

X3 x 0,5

x) 0,5 xxxxxx xxxxxx speciální xxxxxxx

X3 x 0,5

6. Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žáků, specifikuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vlastností i xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sumativní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení (xxxxxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontext xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx žáka v xxxx xxxxx - xxxxxxxxx žákovi indikuje xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx.

7. Intervence

Intervence xx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxx péče. Předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xx zajišťován pedagogy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxx pedagogiky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxxxxxx zařízení. Zahrnuje xxxxxxxx speciálně pedagogické xxxx uvedené ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doplněné xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stimulaci x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx pomůckami, logopedickou xxxx; u žáků, xxxxx xxxxxxx vnímat xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx sluchového xxxxxxx, xxxxxxxxx, rozumění xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx, českému xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Současně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poradenskou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx psychologa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pedagoga, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx. 7 Xxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické péče

Předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx škola xxxx xxxxxxx poradenské xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx.

Xxxxxx: 2 h/týden

reedukační skupiny (xxx. 4 xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx daného xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx již xxxxxxxxxx xxxxxxx

X1 x 0,1

8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxxx vzdělávání

Ill. 8 X. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání

Pravidla xxx uzpůsobení podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je stanoven xxxxx xxxxxxx předpisem11). Xxxxxxx xxxx školy xxxxxxxx průběh xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uchazeče x xxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neslyšících x hluchoslepých xxxx xxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx základě doporučení xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx.

Xxx. 8 X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx9)

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxxxxxxxxx třetímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx 2 x 3

X xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx důsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáka, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxx.

XX-2

Xxxx pracují s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx žáků xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx XX-2-X x SPUO-2-N, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx prostředí xxx konání maturitní xxxxxxx. Mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomůcky. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx XX-2 x SP-3-T xxxxxxxx xxxxxxxxxx subtest xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jazyka.

SP-2; XX-2-X; XX-3-X

XXXX-2; XXXX-2-X

Xxx. 8 X. Úprava xxxxxxxx xxxxxxx ukončování xxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx zkouška v xxxxxxx středního vzdělání x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. U xxxx x potřebou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx funkční xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx onemocnění nebo xxxxxxxxxxx postižení x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáka x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx vykonání zkoušky xx přítomnosti xxxxx xxxxx-xxxxxxx asistenta pedagoga xxxx osobního xxxxxxxxx.

xX. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx středního vzdělání: Xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxx, x kterého xxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx třetího xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x v průběhu xxxxxx závěrečné zkoušky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx. X xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pozitivního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zkoušky, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx x potřebou využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx absolutoriem x xxxxx odborné xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro závěrečnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (II).

9. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx speciální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx životních xxxxxxxxxx), xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prodloužit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1 xxx.

10. Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx speciální xxxxxxxx, xxxxxxxxx pomůcky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x naplnění xxxxxxxxxxxx potřeb žáka; xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx další xxxxxxx xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx potřebami, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x jejich speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomůcek se xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx potřebnosti, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx čtvrtém xxxxxx xx podmíněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích potřeb xxxx (včetně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx), případně vychází x vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáka xx xxxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, úpravy x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx zřetelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx žáka. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 9 xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stupně jsou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vadami xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nadané xxxx, xxxxx xxxxxxxx výraznou xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx a xxxxxxxx x úpravy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

- Doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případně x xxxxxx subjektem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

- Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx žáka xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx, x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáka.

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školy. Xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx, tlumočníka xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, školního psychologa, xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx stavebně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žáků x x podpoře xxxxxxx alternativních forem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školy.

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věková xxxxxxxxx žáků.

PORADENSKÁ XXXXX XXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ

Poskytování poradenské xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školy: školní xxxxxxx prevence xx xxxxxx xxxx x xxxx x rizikovým xxxxxxxx a prevenci xxxxxx chování, výchovný xxxxxxx xx věnuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx pracovníků při xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxxx xxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Poradenský xxxxxxxxx xxxxx spolupracuje x xxxxxxx pedagogickými xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zletilým xxxxx nebo zákonným xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školskými xxxxxxxxxxxx zařízeními, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx žáka x xxxxxxxx podpůrných opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx, školské xxxxxxxxxx zařízení a xxx, respektive xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Školské xxxxxxxxxx zařízení poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx pracuje xx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náročné x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k žákovi xx konají Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro jednotlivá xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx pomůcky,

- xxxxxx xxxxxxxxx, úprava xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

- xxxxxx xxxxxxx na xxxxx pedagogické xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatele speciálně xxxxxxxxxxx xxxx,

- mzdové xxxxxxx xx tlumočníky xxxxxxx znakového xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx psychology, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikačních xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx,

- zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx alternativní xxxx augmentativní xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xx straně xxxx.

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx obsahu x xxxxxx xxxxxxx. Rozsah xxxxxx úprav je xxxxxxxx charakterem x xxxxx obtíží xxxx.

Xxxxx xxxxxxx, xxx výuka xxxx nevidomým, neslyšícím x xxxxxxxxxxxx žákům xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a prostředcích xxxxxxxxxx, které jsou xxx žáka nejvhodnější10) x žákem preferované.

Uplatňované xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ovlivňovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx cíl xxxxxxxxx xxxx trvale xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postižení x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řeči, xxxxxx x psaní.

Augmentativní systémy xxxxxxxxxx xxxx podporovat xxx existující, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xx používají xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx je xx jen x xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívá:

a) Xxxxxxx xxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, mimika, xxxxx, xxxxxxxxxxx, manuální xxxxx jazykové xxxxxxxx;

x) Xxxxxxx s xxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. PCS, Bliss, xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pomůcek, které xxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxx zachování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx užívání xx xxxx xx xxxxx xxxxx výuky.

2. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

XX. 2

Úprava xxxxxx vzdělávání xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úprava xxxxxxx ze vzdělávání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích potřeb, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx život. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu. Podpora xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx přípravy na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

3. Xxxxxxxxxx xxxxx

X) xx xxxxx

X) xx školském zařízení

IV. 3. 1 X xx xxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výuky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx maximalizovaly xxxxxxxxxx xxxxxxx žáka x jeho xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx personální xxxxxxx xxx xxxxx se xxxxx. Přizpůsobit xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx režimovým xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx činností x xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx/xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob.

Je xxxxx zkracovat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X odůvodněných případech xxx vyučovací hodiny xxxxx a spojovat.

Možnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxx pobytu xx xxxxx podporu xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

XX. 3. 1 X xx školském xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáka, respektuje xxxxxxxxx žáka, která xxxxx ovlivňovat xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pomůcek x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení pomůcky xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xx aktivitách xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje x xxxx xxxx přítomnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx přítomnost další xxxxx, poskytuje se xxxxxx služba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Obdobné xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

XX. 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podpůrné opatření, xxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx intelektového xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obohacování učiva xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve formě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, pokud xx třeba podpořit xxxxxxxxxx žáka, xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením xxxx xxxxxxx psychologem xxxx xxxxxxxxxx pedagogem. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přepisovatele pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxx alternativních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxx; xxxx případně obsahuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx a využití xxxxxxxxxxx xxxxxxx, speciálních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Individuální xxxxxxxxxx plán xxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx znakového xxxxxx xxxx výuku xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; rozsah xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

A) xx xxxxx X) xx xxxxxxxx xxxxxxxx

XX. 5 Xxxxxxxxxx podpora

Umožňuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Umožňuje využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. 5. 1 X

Xxxxxxxx pedagoga xxxxx §5 odst. 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx využije, pokud xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxx, xxxx 1 xxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxx žáků x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx pedagoga, xxxxxxxx xxxxxxx asistenta xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. 5. 1 X; xxxxxx doporučené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx školském xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx vykonává stejná xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezenou x §5 odst. 3.

Pokud xx xxx xxxxxxxxxx xxxx využívá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělávání, vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podporuje xxxxxxxxxx xxxx společně x xxxxxxxx xxxxx x zajišťuje xxxxxxxxxx xxxx školou, žákem x jeho rodinou.

Rozsah xxxxxxx xxxxx:

x) 32 xxxxx přímé pedagogické xxxxxxxx

x) 36 xxxxx xxxxx pedagogické činnosti

Školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxx neodpovídá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxx, doporučí školské xxxxxxxxxx zařízení tu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx neurčuje.

a) X2 x 0,8889

x) X2 x 1,0

XX. 5. 2 A

Asistent xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 4

Xxxx podpůrné opatření xx využije, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxx, xxxx 1 xxxx, není-li xx xxxxx xxxx xxxx x potřebou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžadují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. 5. 2 A; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá vzdělávání xx xxxxx, xxxxx x xxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx školských xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stejná xxxxxxxxx osoba.

Charakter speciálních xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 4.

Pokud xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxx pedagoga, umožní xxxxx po xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx škole, xxx xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx přítomnost xx vzdělávání, xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím asistenta xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka společně x xxxxxxxx xxxxx x zajišťuje xxxxxxxxxx xxxx školou, xxxxx x xxxx rodinou.

Rozsah xxxxxxx týdně:

a) 32 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) 36 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti

Školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) P4 x 0,8889

b) P4 x 1,0

IV. 5. 3 A

Tlumočník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx vnímat mluvenou xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxx, xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx znakového jazyka xxxx být xxxxxxxx x xxx skupinu xxxx x dále xxx komunikaci x xxxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxx žáka x xxxxxxxx rozsahu hodin xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 5, xxxxxxx 40 x/xxxxx/(xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho činnost xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx). V xxxxxx xxxxxx xx xxxxx tlumočníka xx xxxxx xxxxxxxxx potřebu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx přestávek xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X1 x xxxxx hodin xxxxx/xxx*

x) Pro neslyšícího xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx působení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žáka x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx práce: xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodin xxxxxxxxxxxxx xx násobek 5, xxxxxxx 40 x/xxxxx/( xxxxxx služeb pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx).

X1 x xxxxx xxxxx xxxxx/xxx*

XX. 5. 4 AB

Přepisovatel xxx xxxxxxxxx

Xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx jazykem je xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx x něj vycházející, xxxxxxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx technické xxxxxxx (xxxxxx, tablety xxx.) je xxxxx xxxxxxx přepisu xxx xxxx osob současně.

Rozsah xxxxx: xx xxxx xxxxxxxxx v týdenním xxxxxxx hodin xxxxxxxxxxxxx xx násobek 5, xxxxxxx 40 x/xxxxx/xxx (xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx školy.

N1 x xxxxx hodin xxxxx/xxx*

XX. 5. 5 X

Xxxxx xxx navštěvuje xxxxx x školské xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxxx xx činností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx pedagoga xxxxx §5 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx českého znakového xxxxxx,

x) xxxx přepisovatele xxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxx xxxxxx odborníků xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx: x) x x) 9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) x x) po xxxx xxxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 5).

x): X2 x 0,25

x): P4 x 0,25

x): N1 x xxxxx xxxxx xxxxx/xxx*

x): X1 x počet xxxxx xxxxx/xxx*

XX. 5. 6

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx vyžaduje přítomnost xxxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx:

x) v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: 1,0 úvazku xxxxxxxxxxxxx pracovníka

b) v xxxxxxxxx vzdělávání: 1,0 xxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: 1,0 úvazku pedagogického xxxxxxxxxx

x): X5 x 1,0

x): P1 x 1,0

x): X1 x 1,0

XX. 5. 7

Xxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxx xxxxxxxxx pedagog

Pokud xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kvalitu xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx žáků x xxxxxxxx podpůrných opatření), xx žádoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podpora xxxxxx odborníky.

a) xxxxxx xxxxxxxxx:

X3 x 0,5

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

X3 x 0,5

XX. 5. 8

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxx xxxxxxx osobního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx podporu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přítomnost xx základě a x xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxxxx. Zohledňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx činnost xxxx, specifikuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, třídu hodnocených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx učiva zaměřená xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx motivaci x xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx postojů. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx různých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, podpora xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x motivací xx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické péče. Xxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx speciální pedagogiky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxx xxxxxxx jazyk, prostředky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx zrakově postižených, xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx písmo, xx xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx x kombinovanými xxxxxx, xxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx x charakteru jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx práci xx třídou xxxx xxxxxxxx žáků, xxx xxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žáka. Xxxxxxxx xxxx poradenskou xxxxx xxxxx, xxxxxxx školního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx.

XX. 7 Předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče

Předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxx ze specifik xxxxxx žáků, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sluchové x zrakové xxxxxxx, xxxxxxxxx, rozumění xxxxxxx x psané xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v prostoru, xxxxxxxxxx pohyb xxx. Xxxx podpůrné opatření xxxxxxx x nejvyšší xxxxx xxxxxxxxxxxxx žáka.

Rozsah: 3 h xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx (max. 4 xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X1 x 0,15

8. Xxxxxx podmínek xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX. 8 X. Úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx střednímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx11). Xxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čtvrtého xxxxxx, xxxxxxxxxx funkční xxxxxxxx speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijímacího xxxxxx. Xxxxx xx xx potřebné, umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxx komunikačních xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx alternativní nebo xxxxxxxxxxxxx komunikace. Škola xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx školského poradenského xxxxxxxx.

XX. 8 B. Xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxx upraveno jiným xxxxxxx xxxxxxxxx9)

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu9) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx 2 a 3

X xxxx x xxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx xxxxxxxx stupně jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx důsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáka, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxxxx stav xxxx.

XX-3-X

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mají xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx prostředí pro xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx XX-2-X x XX-3-X-X nekonají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x cizího xxxxxx.

XX-3-X

XX-2-X

XX-3-X-X

XXXX-3-X

XX. 8 C. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání

I. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx listem:

Ředitel xxxxx umožní xxxxxx, x kterého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx konání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx střední xxxxx. X xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žáka, jeho xxxxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx další xxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxx pedagoga, tlumočníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobního xxxxxxxxx.

xX. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx střední xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxx, x kterého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrná opatření xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx zohledněna x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx x potřebou xxxxxxxxxx xxxxxxxx čtvrtého xxxxxx xxxx respektovány xxxxxxx xxxxxxxx obtíží xxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx času xxx xxxxxx zkoušek, xxxxxxxxx pozitivního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x případným xxxxxxxx asistenta xxxxxxxx, xxxxxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx užívání komunikačních xxxxxxx neslyšících a xxxxxxxxxxxxx xxxx či x potřebou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx vzdělání - ukončení absolutoriem:

Přiměřeně xx uplatní xxxxxxxx xxx ukončování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou xxx xxxx x xxxxxxxx podpůrného xxxxxxxx xx čtvrtém stupni (xxx xxx xX).

9. Xxxxxxxxxxx délky vzdělávání

U xxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 9 xxxxxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 2 xxxx.

10. Pomůcky

Část X xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx speciální xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx použití xxxxxx x naplnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx uvedeny, se xxxx speciální učebnice, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxxxx.

Xxx navrhování xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x speciálních xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

* Xxxxx xxxxx/xxx pro xxxxxxxxx normované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přiřadí xxxxx xxxxxxx uvedené x části X.

Xxxxxxxx xxxxxxxx pátého stupně - xxxxxx

Xxxxxxx podpůrného xxxxxxxx v pátém xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx školským poradenským xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx speciálních vzdělávacích xxxxxx. Charakter xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxx xxxxxxxxxxxx organizace, průběhu x xxxxxx vzdělávání, xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxx x xxxxxxx, která x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních postižení, xxxxxxxxx souběžným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x úpravách xxxxxxxxxx, xxxxxx, forem x xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx podpůrných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezení žáka xxx výběru vzdělávacích xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx využívat komunikační xxxxxxx neslyšících a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx alternativní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žáci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podporou asistenta xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x druhého pedagogického xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx xxx podporu xxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxx speciálními pedagogy, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, konzultant xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rodinou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx naplňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a školou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prostorách stavebně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx orientaci žáků x x podpoře xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud žák xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vztahují se xx něho podpůrná xxxxxxxx xxx zapojení xx školských xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

PORADENSKÁ XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xxxxxxx prevence xx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x prevenci xxxxxx xxxxxxx, výchovný xxxxxxx xx věnuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx ve škole xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména třídním xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonnými zástupci xxxx xxxx zletilými xxxx. Xxxxxxxxxx komunikuje xx školskými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření x podílí se xx jejich realizaci xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx poradenské xxxxxxxx x žák, xxxxxxxxxx xxxxxxx zástupce xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x orgánem sociálně-právní xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení poskytuje xxxxxxxxxx podporu xxxxx xxxxxxx x případech, xxx xx pracuje xx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyžaduje xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx jednotlivá xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pomůcky,

- kompenzační xxxxxxx,

- xxxxxx prostředí, xxxxxx pracovního xxxxx xxxx,

- mzdové xxxxxxx xx další pedagogické xxxxxxxxxx, včetně nákladů xx asistenta pedagoga x poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx na tlumočníky xxxxxxx znakového xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xx základě xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx závažné xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření)

Metody xxxxx respektují limity xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání.

Výuka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

- je xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx xxxxx a x podporou speciálních xxxxxxx,

- xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkem s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx individuálně, případně xx skupině,

- xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx žáků je xxxxx výuka x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx augmentativní xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx potřebných xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, PC, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

2. Úprava xxxxxx a výstupů xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx modifikován x xxxx výrazně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx vzdělání základní xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx. Xxxxxx výstupů xx xxxxxxxxxx vyplývá x xxxxxx x xxxxxxxxx redukce a xxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx výuky

V. 3. 1 Organizace xxxxx

- X zajištění zdárného xxxxxxx výuky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, aby xx maximalizovaly xxxxxxxxxx xxxxxxx žáka x xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx žákem.

- Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hygieny xxx.

- Xxxxxxxxxxx nároky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx místa xxxx.

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob.

- Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výuky xxxxxxxxxx individuálně.

- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx, žákovi xxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx xx xxxxx podporu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxxxx výuka x xxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X. 3. 2 Xxxxx xxxx xx třídě

4 xxxx/xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxx žáků xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 6.

Nejvýše 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X1

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

X. 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Vychází x potřeby xxxxx xxxxxx a výstupů xxxxxxxxxx žáka, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáka.

Individuální xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předměty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením xxxx školním psychologem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx vymezovat xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx českého xxxxxxxxx jazyka, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx forem komunikace, xxxxx xx xx xxxxxxx; dále případně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx speciálních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kompenzačních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; rozsah xxxxx xx xxxxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením.

5. Xxxxxxxxxx podpora

V. 5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxx žáka v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx vzdělávání znesnadněn xxxxxxxxxxx speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. 5. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se využije, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx asistenta xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření III. 5. 1 X x IV. 5. 1 X; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx x xxxx vzdělávání a xxxxxxxxxxx školských služeb xx xxxxxxxx zařízení, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx stejná xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pedagoga xxxxxxxxx v §5 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx žáka.

Rozsah podpory xxxxx: 36 hodin xxxxx pedagogické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pedagogickou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X2 x 1,0

X. 5. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx využije, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pedagoga xx xxxxxx rozsahu xxx x variant xxxxxxxxxx opatření XXX. 5. 2 X x XX. 5. 2 A; rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx stejná xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žáka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pedagoga xxxxxxxxx x §5 xxxx. 4. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx žáka.

Rozsah podpory xxxxx: 36 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxxx x přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X4 x 1,0

X. 5. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxx xxxx, xxxxx nemůže xxxxxx xxxxxxxx xxx sluchem, xxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx celou xxxx vyučování xxxxxxxxx xxxxxxx znakového xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx znakového xxxxxx může xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxx.

Xxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxx výuky xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 5, xxxxxxx 40 x/xxxxx/xxx - (xxxxxx služeb xxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx). X xxxxxx dotaci xx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tlumočení x xxxxxxxxx, x zájmu xxxxxxx práce tlumočníka.

b) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jazykem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx působení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žáka x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx žáků xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxxx xxx neslyšící.

Rozsah xxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx násobek 5, xxxxxxx 40 x/xxxxx/xxx - (xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxx školy).

a): X1 x xxxxx xxxxx xxxxx/xxx*

x): X1 x xxxxx hodin xxxxx/xxx*

X. 5. 4

Přepisovatel xxx xxxxxxxxx

Xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx mluvenou xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémy neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx x něj xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx neslyšící; xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx žáka.

Rozsah xxxxx: xx xxxx xxxxxxxxx žáka x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na násobek 5, nejvýše 40 x/xxxxx/xxx - (včetně xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx).

X1 x počet xxxxx xxxxx/xxx*

X. 5. 5 B

Pokud xxx navštěvuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xxxx zapojení do xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx služby:

a) asistenta xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 4,

x) tlumočníka xxxxxxx znakového xxxxxx,

x) xxxx přepisovatele xxx xxxxxxxxx,

Xxxxxx práce:

a) x x) 9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx;

x) po dobu xxxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 5)

x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx hodin xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 5).

x): X2 x 0,25

x): P4 x 0,25

x): X1 x xxxxx xxxxx xxxxx/xxx*

x): X1 x xxxxx xxxxx xxxxx/xxx*

X. 5. 6

Xxxxx xxxxxxxxxxx pracovník

Výuka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx:

x) v předškolním xxxxxxxxxx: 1,0 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: 1,0 xxxxxx pedagogického pracovníka

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: 1,0 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x): P5 x 1,0

x): X1 x 1,0

x): X1 x 1,0

X. 5. 7

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podporuje xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx podpory. P3 x 0,5

X. 5. 8

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníci

Pokud xxxxxxxxx obtíží žáka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx osobního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nezbytné, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žáků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žáka xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vychází xx zdravotního xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx náhledu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokroku x xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx různých xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx

X. 7 Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x pátém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické xxxx xx cíleně xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx žáky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zajišťován xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školy x xxxxxxxxxx kompetencí xxx xxxxxx speciální xxxxxxxxxx, speciálními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx. Zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uváděné xx xxxxxxx stupni xxxxxxx, xxxxxxxx xx třetím xxxx xxxxxx stupni xxxxxxx.

Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx skupinou xxxx, pro práci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schopností x praktických xxxxxxxxxx xxxx. Zahrnuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx školního xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pedagoga xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. 7 Předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx speciálně pedagogické xxxx, vychází xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxx: 4 x xxxxx

xxxxxxxxxx skupiny (max. 4 xxxx)

Xxxxxxxxx práce; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx daného žáka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx existující xxxxxxx.

X1 x 0,2

8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. 8 X. Xxxxxx podmínek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx uzpůsobení podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx11). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x jiné xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x dále xxxx xxx přijímání uchazečů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx důsledky xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x které xxxxx ovlivnit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx obdobně xxxx xx čtvrtém xxxxxx.

X. 8 X. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx9)

Xxxxx xxx xxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. 8 C. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxx stupeň xxxxxxxxxx opatření se xxxxxxx obdobně.

9. Pomůcky

Část X xxxxxxxx. Xxx xx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx poskytnuty x xxxxxx xxxxxx xxx zabránění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Část X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxx. - xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx postižení

TP - xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX - xxxxxxxx komunikační xxxxxxxxx

XXX - xxxxxxxx x xxxxxxx podmínky

Zrak - xxxxxxx xxxxxxxxx

XX - xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXx - xxxxxxxxxx xxxxxxx chování

PAS - poruchy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx speciálních xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx

Xxxx.

X.XX.1.01

Xxxxxx x strukturace xxxxxxxx (nábytek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, osvětlení, xxxxxxxxxx xxxx.)

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a didaktické xxxxxxxx xxx xxxx xx XXX (xx. xxxxxxxxxxx materiálu)

500 Kč

Univ.

U.II.2.02

Pomůcky xxx rozvoj dílčích xxxxxx

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.03

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vnímání (xxxxx, zrak, xxxx)

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.04

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx kognitivních xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx)

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.05

Xxxxxxx xxx rozvoj xxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxxxx

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.06

Xxxxxxx xxx rozvoj xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

500 Kč

Univ.

U.II.2.07

Pomůcky xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dle xxxxxxx xxxx)

500 Kč

Univ.

U.II.2.08

Pomůcky xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxx)

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.09

Xxxxxxx pro xxxxx xx českému xxxxxx xxxx do xxxxx českého xxxxxx

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.10

Xxxxxxx xxx učení xx xxxxxxxxxx xxxx xx výuky xxxxxxxxxx

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.11

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2 000 Kč

Univ.

U.II.2.12

Pomůcky xxx xxxxx xxxx xx xxxxx ostatních xxxx. xxxxxxxx dle xxxxxx XXX xxxx

500 Kč

Univ.

U.II.2.13

Pomůcky xxx učení xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx výuky xxxxxx xxxxxx

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.14

Xxxxxxx xxx xxxxxx orientace v xxxx

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.15

Xxxxxxx pro xxxxxx prostorové x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.16

Xxxxxxx xxx rozvoj sociálních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.17

Xxxxxxx pro podporu xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

500 Xx

Xxxx.

X.XX.3.01

Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 000 Xx

Xxxx.

X.XX.4.01

Xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxx)

5 000 Xx

Xxxx.

X.XXX.1.01

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nábytek, xxxxxx xxxx. místa, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.)

1 250 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vybavení xxx xxxx se XXX (xx. spotřebního xxxxxxxxx)

1 250 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.02

Xxxxxxx xxx xxxxxx dílčích xxxxxx

1 250 Kč

Univ.

U.III.2.03

Pomůcky xxx rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx (sluch, xxxx, xxxx)

1 500 Kč

Univ.

U.III.2.04

Pomůcky xxx rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx)

1 500 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.05

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx motoriky včetně xxxxxx x xxxxxxxx

1 500 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.06

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx motoriky xx xxxxxxxxxxxxx

1 500 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.07

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x logopedickou xxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxx)

1 500 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.08

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (x libovolné xxxxxx dle xxxxxxx xxxx)

1 250 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.09

Xxxxxxx xxx učení xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1 250 Kč

Univ.

U.III.2.10

Pomůcky xxx učení xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxx

1 250 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.11

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4 000 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.12

Xxxxxxx pro xxxxx xx cizímu xxxxxx xxxx xx xxxxx cizího jazyku

1 500 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.13

Xxxxxxx pro xxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxx xxxxxx XXX xxxx

1 000 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.14

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

1 500 Xx

Xxxx.

X.XXX.2.15

Xxxxxxx xxx podporu xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 000 Kč

Univ.

U.III.3.01

Výukový, xxxxxxxxxxx či na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4 000 Xx

Xxxx.

X.XXX.3.02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 000 Xx

Xxxx.

X.XXX.4.01

Xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx (podle xxxxxx xxxx)

8 000 Xx

Xxxx.

X.XXX.4.02

Xxxxxxxx

1 500 Xx

Xxxx.

X.XX.1.01

Xxxxxx x strukturace prostoru (xxxxxxx, podoba prac. xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.)

2 000 Xx

Xxxx.

X.XX.2.01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx XXX (xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

2 000 Xx

Xxxx.

X.XX.2.02

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

2 000 Xx

Xxxx.

X.XX.2.03

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxx, xxxx, hmat)

1 500 Xx

Xxxx.

X.XX.2.04

Xxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, pozornost, myšlení)

3 000 Xx

Xxxx.

X.XX.2.05

Xxxxxxx xxx xxxxxx hrubé xxxxxxxx xxxxxx pohybu v xxxxxxxx

2 250 Xx

Xxxx.

X.XX.2.06

Xxxxxxx xxx rozvoj xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx

2 250 Xx

Xxxx.

X.XX.2.07

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, komunikačních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxx)

3 000 Kč

Univ.

U.VI.2.08

Pomůcky xxx xxxxx xx xxxxxxx jazyku xxxx xx výuky českého xxxxxx

2 000 Xx

Xxxx.

X.XX.2.09

Xxxxxxx xxx učení xx xxxxxxxxxx nebo do xxxxx xxxxxxxxxx

3 000 Xx

Xxxx.

X.XX.2.10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (např. audiopodoba)

3 000 Xx

Xxxx.

X.XX.2.11

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6 000 Xx

Xxxx.

X.XX.3.01

Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx či na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

6 000 Xx

Xxxx.

X.XX.3.02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx komunikaci

8 000 Xx

Xxxx.

X.X.1.01

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx prostoru (nábytek, xxxxxx xxxx. místa, xxxxxxxxx, odhlučnění xxxx.)

4 000 Kč

Univ.

U.V.2.01

Alternativní podoba xxxxxxxxx materiálů xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx)

5 000 Xx

Xxxx.

X.X.2.02

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dle xxxxxxx xxxx)

4 500 Xx

Xxxx.

X.X.3.01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

18 400 Xx

Xxxx.

X.X.4.01

Xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx (xxxxx potřeb xxxx)

12 000 Xx

XXX

X.XX.2.01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1 300 Kč

NKS

A.II.3.01

Software na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x smyslového xxxxxxx

3 000 Xx

Xxxxx

X.XX.3.01

Xxxxxxxx pro xxxxxx sluchového vnímání

4 000 Xx

XX

X.XX.1.01

Xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plochou

6 000 Xx

XX

X.XX.1.02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2 300 Xx

XX

X.XX.1.03

Xxxxx s pevnou xxxxxxxxx

3 000 Kč

TP

D.II.1.04

Přenosné xxxxxxx xxx práci xx xxxxxx

1 000 Xx

XX

X.XX.1.05

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx - xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sed

6 000 Xx

XX

X.XX.2.02

Xxxxxxxxxxx pomůcky pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2 000 Xx

XXX

X.XX.2.01

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx

750 Xx

XXX

X.XX.2.07

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx čtení, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

700 Xx

Xxxx

X.XX.1.01

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

2 000 Xx

Xxxx

X.XX.1.04

Xxxxxxxxxx zvětšovací xxxxxxxx - xxxx

500 Xx

Xxxx

X.XX.2.02

Xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx

2 000 Xx

Xxxx

X.XX.2.03

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x vizuomotorické xxxxxxxxxx

3 000 Xx

Xxxx

X.XX.2.04

Xxxxxxx pro xxxxx tělesné výchovy (xxxxxxxx xxxx xxxx.)

1 000 Xx

Xxxxxx

X.XX.2.01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

500 Kč

Nadání

K.II.2.02

Mikroskop

2 000 Xx

Xxxxxx

X.XX.2.03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

500 Kč

Nadání

K.II.2.05

Mapy

500 Xx

Xxxxxx

X.XX.2.06

Xxxxxx

1 500 Xx

Xxxxxx

X.XX.2.09

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebnice

5 000 Xx

Xxxxxx

X.XX.2.11

Xxxxxxxxxx karta (xxxx. do xxxxxxxx)

1 000 Kč

Nadání

K.II.2.12

Flipchart

3 000 Xx

Xxxxxx

X.XX.2.13

Xxxxxxx xx knihoven x on-line přístupy x odborným databázím

600 Xx

Xxxxxx

X.XX.2.14

Xxxxxxxxxxxx učebnice x xxxxxx xxxxx

1 000 Xx

Xxxxxx

X.XX.2.15

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

2 000 Xx

Xxxxxx

X.XX.2.17

Xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

3 000 Xx

Xxxxxx

X.XX.2.18

Xxxx materiálového xxxxxxxx xxx zpracování (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx

1 000 Xx

Xxxxxx

X.XX.3.01

Xxxxxxx xxxxxxxx

2 000 Kč

Nadání

K.II.4.01

Tablet

5 000 Xx

XXX

X.XXX.3.02

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx

2 000 Xx

XXX

X.XXX.3.03

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vnímání

5 000 Xx

XX

X.XXX.2.04

Xxxxxxxxxxxx obrázky

2 000 Xx

XX

X.XXX.2.05

Xxxxxxxxxx pomůcky xxx xxxxxxxxx xxxxx

1 000 Xx

XX

X.XXX.2.08

Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxxxx postižením

2 500 Xx

XX

X.XXX.2.10

Xxxxxxx xxx nácvik xxxxxxxxxxx

1 500 Xx

XX

X.XXX.2.11

Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx, perkuse

4 000 Xx

XX

X.XXX.3.01

Xxxxxxx xxxxxxxx

4 000 Kč

MP

B.III.4.01

Multidotykový xxxxxxx

12 000 Xx

Xxxxx

X.XXX.3.01

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 000 Xx

XX

X.XXX.1.01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx.)

7 000 Xx

XX

X.XXX.1.02

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žáka

10 000 Xx

XX

X.XXX.1.03

Xxxxx k WC

900 Xx

XX

X.XXX.1.04

Xxxxxxxxxx xxxxx

4 000 Xx

XX

X.XXX.1.05

Xxxxx berlí xx xxxxxx

560 Kč

TP

D.III.1.06

Pomůcky xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

2 000 Kč

TP

D.III.1.07

Pomůcky xxx pohyb x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, područky, xxxxxxxx xxxx.)

2 000 Xx

XX

X.XXX.2.01

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

5 000 Xx

XX

X.XXX.2.02

Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy - rovnovážné a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10 000 Xx

XX

X.XXX.4.01

Xxxxxxxx xxxxxxx

15 000 Xx

XXX

X.XXX.1.01

Xxxxxxx xx strukturalizaci xxxxxxxx (policový regál, xxxxxxx apod.)

8 000 Xx

XXX

X.XXX.2.01

Xxxx strukturovaných krabic

2 500 Xx

XXX

X.XXX.2.05

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

3 000 Kč

PAS

E.III.2.06

Individualizované pomůcky (xxxxxxx, xxxxxx, pracovní xxxxx, deníky, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.)

2 500 Xx

XXX

X.XXX.4.02

Xxxxxxxx xxxxxxx

12 000 Xx

XXX

X.XXX.4.03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx.)

1 500 Xx

XXXx

X.XXX.1.01

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx (koberec, xxxxxxxx xxxx.)

2 000 Xx

XXXx

X.XXX.1.02

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx práce

1 200 Xx

XXXx

X.XXX.3.01

Xxxxxxx software

4 000 Xx

XXX

X.XXX.2.01

Xxxxxxx na výtvarnou/tělesnou xxxxxxx x xxxxxxxxx

1 500 Kč

KŽP

H.III.2.02

Psací a xxxxxxxx náčiní

500 Xx

XXX

X.XXX.2.04

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx všeobecného rozhledu

1 250 Kč

Zrak

I.III.1.01

Hardware x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, optické xxxxxxx)

30 000 Xx

Xxxx

X.XXX.1.02

Xxxxxxxxxx zvětšovací xxxxxxxx - xxxx

2 000 Xx

Xxxx

X.XXX.1.04

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

500 Xx

Xxxx

X.XXX.2.01

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

4 000 Kč

Zrak

I.III.2.02

Didaktické xxxxxxx xxx výuku xxxxxxxxx xxxxxxxx, upravené xxx xxxxxxxxxx xxxx

4 500 Xx

Xxxx

X.XXX.2.04

Xxxxxxx x xxxxxxxx slabozrakých

500 Xx

Xxxx

X.XXX.2.05

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x hlasovým výstupem

4 000 Kč

Zrak

I.III.2.06

Sešity v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

500 Xx

Xxxx

X.XXX.2.07

Xxxxxxx xx psaní Braillova xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx Braillova xxxxx

1 500 Kč

Zrak

I.III.2.08

Zy-Tex xxxxx X4

5 500 Xx

Xxxxxx

X.XXX.2.01

Xxxxxxxxx

10 000 Xx

Xxxxxx

X.XXX.2.02

Xxxxxxxxxxx xxxx

10 000 Kč

Nadání

K.III.2.04

Dalekohled

10 000 Xx

Xxxxxx

X.XXX.2.06

Xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

10 000 Xx

Xxxxxx

X.XXX.2.07

Xxxxxxx xxxxx pro oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3 000 Xx

Xxxxxx

X.XXX.2.08

Xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

2 000 Xx

Xxxxxx

X.XXX.2.09

Xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx pracoviště včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx

50 000 Xx

Xxxxxx

X.XXX.2.10

Xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx pro xxxxxx nadání

6 000 Xx

Xxxxxx

X.XXX.2.11

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx

3 000 Xx

Xxxxxx

X.XXX.3.01

Xxxxxxx xxxxxxxx

4 000 Kč

Nadání

K.III.3.02

Odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výzkumných xxx

20 000 Xx

Xxxxxx

X.XXX.4.01

Xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx (xxx xxxxxxx žáka)

12 000 Xx

Xxxxxx

X.XXX.4.04

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

7 000 Xx

XXX

X.XX.1.01

Xxxxxxx xxx alternativní xxxxxxxxxx

3 000 Xx

XXX

X.XX.1.03

Xxxxxxxxxxx

8 000 Xx

XXX

X.XX.3.01

Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx řeči xx xxxxxxxxx xxxxxxx

7 500 Xx

XX

X.XX.1.02

Xxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx a alternativní xxxxxxxxxx

5 000 Kč

MP

B.IV.2.01

Názorné xxxxxxxxxx (manipulační) xxxxxxx

8 000 Kč

MP

B.IV.2.02

Speciální xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx speciální

5 000 Xx

XX

X.XX.2.04

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10 000 Xx

XX

X.XX.2.05

Xxxxxxx xxx rozvoj xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

8 000 Kč

MP

B.IV.2.06

Montessori xxxxxxx (xxxx)

8 000 Kč

MP

B.IV.3.01

Výukové xxxxxxxx

10 000 Xx

Xxxxx

X.XX.1.01

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů

1 000 Xx

Xxxxx

X.XX.2.01

Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx se sluchovým xxxxxxxxxx

3 000 Xx

Xxxxx

X.XX.3.01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx znakového xxxxxx

9 000 Xx

Xxxxx

X.XX.3.02

XX a XX xxx automatický xxxxxx mluvené xxxx x xxxxxxx xxxx

12 000 Kč

TP

D.IV.1.01

Vozík xxxxxxxxxx

22 000 Xx

XX

X.XX.1.02

Xxxxxxxxx xxxxxx

8 200 Xx

XX

X.XX.1.03

Xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné zařízení

116 000 Xx

XX

X.XX.1.04

Xxxxxxxx na XX

1 200 Xx

XX

X.XX.1.05

Xxxx xxxxxx k xxxxxx

10 000 Xx

XX

X.XX.1.06

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx.)

11 000 Kč

TP

D.IV.1.07

Židle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žáka

30 000 Xx

XX

X.XX.1.08

Xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x prostoru (např. xxxxxxx, područky, gymbally xxxx.)

4 000 Xx

XX

X.XX.2.01

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcky

5 000 Kč

TP

D.IV.2.02

Pomůcky xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5 000 Xx

XX

X.XX.2.03

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

5 000 Xx

XX

X.XX.4.01

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx monitoru XX k snímání xxxxxx xxxxx (včetně XX)

40 000 Xx

XXX

X.XX.1.01

Xxxxxxxxxxx

5 000 Kč

PAS

E.IV.1.03

Speciální komponenty xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx.)

8 000 Xx

XXX

X.XX.2.01

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx učebnice, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úkoly xxxx.)

5 000 Kč

PAS

E.IV.2.02

Pomůcky xxx xxxxxx augmentativní x xxxxxxxxxxxx komunikace (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx.)

8 000 Kč

Zrak

I.IV.1.01

Zápisník xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

85 000 Kč

Zrak

I.IV.1.02

Pichtův xxxxx stroj

15 000 Xx

Xxxx

X.XX.1.03

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

3 000 Xx

Xxxx

X.XX.1.04

Xxxxxxxx

2 500 Xx

Xxxx

X.XX.1.05

Xxxxxx xxxxx

8 000 Kč

Zrak

I.IV.1.06

Braillský xxxxx

90 000 Kč

Zrak

I.IV.1.07

Kalkulátor x xxxxxxxx výstupem

4 000 Kč

Zrak

I.IV.1.08

Braillská xxxxxxxx

130 000 Kč

Zrak

I.IV.1.09

Televizní xxxx

90 000 Xx

Xxxx

X.XX.1.10

Xxxxxxxxxx/xxxxx zařízení xxx slabozraké x xxxxxxxx

60 000 Xx

Xxxx

X.XX.2.01x)

Xxxxxxxx x Braillově xxxxx xxxx alikvótní xxxxxx xx přepis xx Xxxxxxxxx bodového xxxxx (500 xxxxx)

10 000 Xx

Xxxx

X.XX.2.01x)

Xxxxxxxx x Braillově xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx Braillova xxxxxxxx xxxxx (1000 stran)

20 000 Xx

Xxxx

X.XX.2.01x)

Xxxxxxxx v Xxxxxxxxx písmu xxxx xxxxxxxxx částka xx xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (2000 xxxxx)

40 000 Kč

Zrak

I.IV.2.02

Braillský xxxxx

800 Xx

Xxxx

X.XX.2.03

Xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx edukačních xxxxxxxxx

40 000 Kč

Zrak

I.IV.2.04

Rýsovací xxxxxxxx pro xxxxxxxx

7 000 Xx

Xxxx

X.XX.2.05

Xxxxxx, reliéfní xxxxxx x 3X xxxxxx

20 000 Xx

Xxxx

X.XX.2.06

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

5 000 Kč

Zrak

I.IV.3.01

Čtecí x xxxxxxxxx xxxxxxxx

40 000 Xx

Xxxxxx

X.XX.2.02

Xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

30 000 Kč

Nadání

K.IV.2.03

Odborné xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

10 000 Kč

Nadání

K.IV.3.01

Odborné xxxxxxxx xxx podporu sběru, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

50 000 Xx

Xxxxxx

X.XX.4.01

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

50 000 Xx

XXX

X.X.1.01

Xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 000 Xx

XXX

X.X.1.03

Xxxxxxxxxxx

10 000 Xx

XXX

X.X.2.01

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx

3 000 Xx

XXX

X.X.2.02

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 000 Xx

XXX

X.X.2.05

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a orofaciální xxxxxxxxx

7 000 Xx

XX

X.X.3.01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení

4 000 Xx

Xxxxx

X.X.1.01

Xxxxxxx xxx alternativní xxxxxxxxxx

3 000 Xx

Xxxxx

X.X.1.02

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na výrobu xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x alternativní komunikaci

2 000 Xx

XX

X.X.1.01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx

10 000 Kč

TP

D.V.1.02

Zvedák

30 000 Xx

XX

X.X.1.03

Xxxxx xxxxxxxxxx fyziologickým xxxxxxxx žáka

50 000 Xx

XX

X.X.4.01

Xxxxx na xxxxxx xxxxxx ochranného xxxxx

8 000 Xx

XX

X.X.4.02

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

6 000 Xx

XX

X.X.4.03

XX pracoviště xxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

50 000 Xx

5. Xxxx X:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx/xxx

5

xxx/xxxxx

200

10

xxx/xxxxx

400

15

xxx/xxxxx

600

20

xxx/xxxxx

800

25

xxx/xxxxx

1000

30

xxx/xxxxx

1200

35

xxx/xxxxx

1400

40

xxx/xxxxx

1600

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 27/2016 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 27/2016 Xx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 248/2019 Sb.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 27/2016 Sb.

Zpráva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení

Č.j.:

Pouze xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx!

X ............................. dne

Jméno x příjmení xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx (xxxx xxx "xxx"):

Xxxxx xxxxxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxx x xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxx, xxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx je určena (xxxxx komu):

Podklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání:

Anamnéza:

Průběh xxxxxxxxx: (xxxxxx o průběhu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x dalšími subjekty, xxxxx xx xxxxxxxx xx péči x xxxx)

x) Xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) Xxxx xxxxxxxxx- xxxxxxxxxxx

x) Xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx pedagogické xxxxxxx)

Xxxxx x xxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx vyšetření x x navrhovaným xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dále xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx nezbytné pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, způsobem pro xxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx srozumitelným.

Informovaný xxxxxxx xxxxxxxxx žáka xxxx jeho zákonného xxxxxxxx

Xxxxxxx:

Xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx může xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, požádat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x pověřenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 27/2016 Sb.

Doporučení xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx xx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

2. X xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí poradenské xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxx 2017 xx lhůta xxx xxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými x xxxx od 1. xxxx 2017 xx 31. xxxxx 2018. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 1. září 2017 xx 31. xxxxx 2018 se řídí xxxxxxxx předpisy účinnými x xxxx od 1. xxxx 2017 xx 31. xxxxx 2018.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 270/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx doporučení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx náročnost xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu podpůrného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 27/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pravidly xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 27/2016 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx podpůrnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx pedagoga xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 vyhlášky x. 27/2016 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 27/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx uplynutí 3 měsíců ode xxx vyhlášení této xxxxxxxx; do uplynutí xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 416/2017 Xx. x účinností od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náročnost xx xxxx dosavadními xxxxxxxx předpisy.

2. Pokud xx xx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx vzděláván xxx, xxx něhož bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, učitelem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 27/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 248/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx intervence xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx doporučení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 31. ledna 2021 řídí vyhláškou x. 27/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx není xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou x. 27/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 606/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 27/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2016.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

270/2017 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx vyhláška č. 27/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2017 x výjimkou přílohy x. 1 a 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.12.2017 x xxxxx §13, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2018

416/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx č. 27/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx x xxxx nadaných, xx xxxxx vyhlášky x. 270/2017 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

244/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 353/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 243/2017 Xx., a xxxxxxxx č. 27/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.11.2018

196/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vyhlášky x xxxxxxx školství

s xxxxxxxxx od 1.9.2020

248/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 27/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami x xxxx nadaných, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhláška x. 72/2005 Sb., x xxxxxxxxxxx poradenských xxxxxx xx školách x školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2020

606/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 27/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nadaných, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení xxxxx č. 222/2010 Sb., o xxxxxxxx xxxxx ve veřejných xxxxxxxx x správě.

2) §10 xxxx. 4 xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx vlády č. 211/2010 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §5 odst. 5 nařízení xxxxx x. 341/2017 Sb., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

5) Zákon č. 589/1992 Sb., x pojistném na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) Zákon č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Vyhláška č. 114/2002 Sb., x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) §5 xxxx. 1 xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Xx., x platových poměrech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správě.

9) Xxxxxxxx č. 177/2009 Sb., x xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

10) Xxxx. zákon č. 155/1998 Sb., x komunikačních xxxxxxxxx neslyšících a xxxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxx č. 353/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xx střednímu xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.