Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů

375/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o bankách Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o finančním zajištění Čl. XII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna daňového řádu Čl. XIV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách Čl. XV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách Čl. XVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. XVII

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. XVIII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. XIX

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ - Změna exekučního řádu Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XXII

ČÁST DVÁCÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST Čl. XXIII

INFORMACE

375

ZÁKON

ze xxx 10. xxxxxxxx 2015,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona č. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Sb., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx č. 433/2008 Xx., zákona č. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx č. 287/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx., zákona x. 254/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 227/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 219/2015 Xx. x xxxxxx x. 220/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5x xxxx. 4 xx xxxxx "§11 odst. 1, 2 x 5" nahrazují xxxxx "§11 odst. 1 xx 6 x 9".

2. X §5a xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx jako odstavce 6 xx 8.

3. X §5a xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "§11 xxxx. 1, 2 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§11 odst. 1 až 6 x 9".

4. Xx §7x se xxxxxx xxxx §7x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx dobu udělit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxxx x xxxxxxx licence, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx posoudí.".

5. V §11 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxx a xxxxxxx zahraničních bank xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Banka x pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" a xx xxxx druhé xx xxxxx "jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §11 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů, kterého xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx rovněž xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx potvrzení klienta x xxx, xx xxxx informace xxxxxxx, x xxxxxxxx jej xx xxxxx xxxx xxxxxx vkladu.".

7. V §11 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6, které xxxxx:

"(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx xx banka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výpisu x xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx určeném xxxxxxxxx, x x xxxxxxx případě x xxx xxxx xxxxx xxxxx xx informační xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx klient xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx mu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sdělit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx systém finančního xxxx (dále xxx "Xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxx").

(6) Xxxxxxxxxx přehled xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxx náhrada za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x x xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx klienta. Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx vzor tohoto xxxxxxxxxxxx přehledu.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 až 9.

8. V §11 xxxx. 9 se xxxxx "Banky a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx x xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxx" x xxxxx "informovat" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" .

9. X §16 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

10. V §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o žádosti x přechodem činnosti xx soukromého nabyvatele xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu, postupuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, aby realizace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zpožděna x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx.".

11. X §25x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

12. X §25x xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxx správy" xxxxxxx.

13. X §25x xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxx".

14. X §25x odst. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx účely xxxxxx krize xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx".

15. X §25x xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx na xxxxxx xxxxx".

16. X §25x xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,".

17. X §25x xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx poskytnutí xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x řešení xxxxx xx finančním xxxx.".

18. §25x xx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 zrušuje.

19. X §26 odst. 6 se písmeno x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx g) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

20. V §26 xxxx. 8 xx xxxxx "odstavce 6 xxxx. c) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 6 xxxx. x)".

21. X §26 xxxx. 8 xx xxxxx "x xxxxxxxx 6 xxxx. c)" xxxxxxx.

22. V §26 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxx 6 xxxx. g)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 6 xxxx. x)".

23. Část xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x, 15 x 16 xxxxxxx.

24. X §34 xxxx. 1 xx část věty xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

25. X §34 xxxx. 3 xxxx druhé se xxxxx "x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxx krize podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx".

26. X §36 xxxx. 4 xx xx xxxxx "České xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a Xxxxxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxxx "Xxxxx národní xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x Garančního xxxxxxx".

27. V §36x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 6.

28. X §36b odst. 4 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxx a informaci x vkladech" x xxxxx "§41d xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§41x xxxx. 4 a 5 x §41x xxxx. 5".

29. V §36b xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Likvidátor, správce, xxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41xx xxxx. 3.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 x 7.

30. X §36x xxxx. 7 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 4 xxxx 5".

31. X §36x odst. 7 písm. x) xx slova "odstavce 1 xx 4" xxxxxxxxx slovy "odstavce 1 xx 3".

32. X §36e odst. 1 xxxx. x) xx slova "nebo 2" nahrazují xxxxx "xx 4".

33. X §36x xxxx. 1 xxxx. i) xx xxxxx "§11 odst. 4" xxxxxxxxx slovy "§11 xxxx. 8".

34. X §36e odst. 5 xxxx. f) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

35. X §36x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx", xxxxx "§41x xxxx. 11, §41x xxxx. 2" xx nahrazují xxxxx "§41x xxxx. 10, §41d xxxx. 4 x 5" x xx xxxxx "§41x xxxx. 3" xx xxxxxxxx xxxxx ", §41g odst. 5".

36. X §36e xxxx. 5 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §41xx xxxx. 3,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x j) xx označují xxxx xxxxxxx x) a x).

37. V §36x xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "až 4".

38. X §36x xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "§11 xxxx. 5" nahrazují xxxxx "§11 xxxx. 9".

39. X §36x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.

40. X §36x xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx "nebo xxxxxxxx 2" xxxxxxx.

41. V §36x odst. 1 xxxx. g) xx xxxxx "§11 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "§11 xxxx. 7".

42. X §36x xxxx. 1 písm. h) xx xxxxx "§11 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§11 odst. 8".

43. X §36h xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "§11 xxxx. 5" xxxxxxxxx slovy "§11 xxxx. 9".

44. X §36x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx.

45. X §36x xxxx. 3 xxxx. n) xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx vkladů" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx", xxxxx "§41c xxxx. 11, §41d xxxx. 2" xx xxxxxxxxx slovy "§41x xxxx. 10, §41d xxxx. 4 a 5" a xx xxxxx "§41f xxxx. 3" xx xxxxxxxx xxxxx ", §41x xxxx. 5".

46. V §36x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", nebo" a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx zní:

"o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41xx xxxx. 3.".

47. V §36x odst. 4 xxxx. x) se xxxxx "nebo n)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) xxxx x)".

48. X §38x odst. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x informaci x xxxxxxx licenci xxxx xxxxx, xx pohledávky x vkladů x xxxxx xxxx pojištěny x Xxxxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §38d xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxx" nahrazuje xxxxxx "XXX".

50. V §39 odst. 1 xxxx poslední xx xxxxx "§41x xxxx. 2" nahrazují xxxxx "§41x xxxx. 4 x 5, §41g xxxx. 5".

51. X §41x odstavce 1 xx 4 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx zřízený podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx část xxxxx xxxxx ve Xxxxx.

(3) Xxxxx a xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxx příspěvky od xxxx a poboček xxxx x xxxxxx xxx členského státu, xxxxxxx prostředky, xxxxx xx Xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx §41i, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx xxxxxxx.

52. X §41x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx Garančního systému".

53. X §41x xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.

54. X §41a xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx systém".

55. X §41x se xxxxxxxx 1 až 7 zrušují a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 8.

56. X §41b xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize xx finančním trhu" x xxxxx "x §41x xxxx. 2" xx xxxxxxxxx slovy ", §41x odst. 2, §41p odst. 1 x 2 x §41x odst. 2".

57. X §41x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3" vkládají xxxxx "x x zákoně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx".

58. X §41x odstavec 2 xxx:

"(2) Pojištěny xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxx banky x jiného členského xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, obchodníka x xxxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxxx x xxxxxxxx náplní xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41x,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x pohledávky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx náhrada xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41x,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s obdobnou xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx samosprávného celku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8,

x) představující xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx dluhu, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxx x úmyslně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxx-xx xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx trestné xxxxxxxx.".

59. X §41c xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a pobočka xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

60. X §41x xxxxxxxx 6 až 9 xxxxx:

"(6) Xxxxxx pro xxxxx určení výše xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx se daňové xxxxxx vztahují.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokládá xxxxx x pobočce xxxxx x xxxxxx xxx členského státu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx x 2 roky xxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxx pojištěny xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, že výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x). Xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx ode xxx, kdy banka xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x xxx, xx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku splňují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů xx xxxxxxxxx dni xxxxx §41d odst. 2 se nepřihlíží.

(9) Xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx doložení xxxxxxxxxx daňových xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

61. X §41x xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.

62. X §41x odst. 10 xx za xxxxx "Banka" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského státu", xxxxx "2" xx xxxxxxxxx číslem "4" x xxxxx "Xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx systému".

63. Za §41x se vkládají xxxx §41xx xx 41xx, které včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33 znějí:

"§41ca

(1) Xxxxxxxx systém xx 10. dubna každého xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xx Xxxxx k 31. xxxxxx příslušného xxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx roku xxxx ročního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx bankovnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx systémů xxxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxxx celkový objem xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hodnotu koeficientu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx příspěvků.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx xx Věstníku Xxxxx xxxxxxx banky.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx Fondu xxxxxxx 0,8 % objemu xxxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 1, jejichž xxxx nepřevyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx jednu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx pobočky xxxxx x xxxxxx xxx členského státu (xxxx jen "krytá xxxxxxxxxx z xxxxxx"), xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx výše ročních xxxxxxxxx stanovených v xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,045 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx Fondu pod xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx pohledávek x vkladů, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx sazbu xxxxxxxxx x koeficient upravující xxxxxxxx xxxx ročních xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx xx xxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx x přiměřené době, xxxxxxxxxx xx 5 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx xxxxxxxx pod dvě xxxxxxx x xxxxxxx 0,8 % objemu xxxxxxx pohledávek z xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka roční xxxxx příspěvků x xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příspěvků xxx, xxx objemu xxxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx 0,8 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x vkladů xxxx xxxxxxxx xx 6 xxx od xxxxx kalendářního roku, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§41xx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx systém o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Garanční xxxxxx xx 10. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, zda x xxxx xxxx příspěvku x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx formu xxxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx xx Fondu; při xxxxx určení přihlédne x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxxx uplatnění platebního xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro rizikovost, xxxxxxxxxx a diverzifikaci xxxxxxxxxxxxx zajištění; xxxxxxxx xxx stanovit odlišně x závislosti xx xxxx ročního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxx platební příslib xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x pokud xxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx cenný papír, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přístupu xxx xxxxxxx xxxxxx podle xx. 336 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 50 %33).

(4) Xxxxx nebo xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx zaplatí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx §41ca xxxx. 2, jímž se xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx banky nebo xxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§41xx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxx k vyplacení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x sdělí jí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx bance xxxx pobočce banky x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §41xx xxxx. 2. Xxxxx mimořádného příspěvku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 0,5 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x vkladů. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být zahájeno xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxx x pobočce xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Garanční xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx x pobočka banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek xx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mimořádný xxxxxxxxx nemůže mít xxxxx xxxxxxxxxx příslibu.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo pobočky xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimořádný xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx banky, a xx x xxxxxxxxx xx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx splatnou xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx banka informuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx systém o xxxxx xxxxxxxxxx.

§41xx

Xxxxxxxx systém xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx, xxx x x jaké výši xxxxx x xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx příspěvek. Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x prodlení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x prodlení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx z prodlení xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§41xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx.

33) Xxxxxx 336 xxxx. 1 tabulka x. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.".

64. X §41d xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxxx se xxxxxxxxx osobě x Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pobočky banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx dostát xxxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxx, xx banka nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx splatné xxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx x důvodů přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx situací xxxxxx xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, že xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) soud xxxx xxxxxxxxxx soud xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx z důvodů xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu, jehož xxxxxxxxx xx pozastavení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vklady, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxx.".

65. V §41d xx za odstavec 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxx xxx soud xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx považuje xx xxxxxxxx den.

(3) Xxxxx národní banka xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informaci x tom, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x informaci, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

66. X §41x odst. 4 xx slova "xxxx xxxxxx xxxxx," nahrazují xxxxx ", xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx x" x xxxxx "Fondu" se xxxxxxxxx xxxxx "Garančnímu xxxxxxx".

67. V §41x xxxx. 4 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

68. X §41x xx xx xxxxx textu odstavce 4 doplňují xxxxx "x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 2; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 5".

69. X §41x xx xx xxxxxxxx 4 vkládá nový xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Banka, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx jsou xxxxxxx xx 10 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx xxx poskytnout Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedené xxxxx §41x xxxx. 3 x xxxxxxxxx x vkladech podle §41x xxxx. 2, xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §41x xxxx. 7 x 8.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

70. V §41x xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "12" xxxxxxxxx číslem "6".

71. V §41x xxxx. 6 větě xxxxx xx slovo "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx systém", xx xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "podle §41x odst. 2" x za xxxxx "xx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxx podle §41x xxxx. 4".

72. V §41x xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxx xxxxxxxx výplaty náhrad xxxxx §41e odst. 2 stanoví Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx nejpozději 7 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx dne.".

73. X §41x xxxx. 6 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx podle odstavce 7.".

74. X §41x xx xx odstavec 6 vkládá nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx vyplácení xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41x odst. 7 a 8, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vyrozumí x xxx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx banku. Den xxxxxxxx xxxxxxx náhrad xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx xxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 a 9.

75. X §41x xxxx. 8 se xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxx "4 x 5" x slovo "Fond" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx".

76. V §41x se xxxxxxxx 9 zrušuje.

77. §41x xxx:

"§41x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů oprávněné xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vedených pro 2 x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx doloženo xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx po rozhodném xxx xx nepřihlíží. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx v měně xxxxx, x xxxx xx nachází xxxx xxxx; u xxxxxxxxxx x xxxxxx vedených x xxxx xxxx xxx xx měna xxxxx, x němž xx nachází xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx měnu xxxxx, x němž xx xxxxxxx daný xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx rozhodný xxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x úroky xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx. Náhrada xx xxxxxxx x měně xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vkladu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u jedné xxxxx. Tím xxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 3. Ekvivalent limitu x měně státu, x němž xx xxxxxxx xxxx účet, xx přepočte xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podle §41xx, xx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx zvýšené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx x xx podle §41xx xxxx. 1, xxxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx zvýšenou náhradu xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx doložila xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41xx až xx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 2, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx jednu oprávněnou xxxxx u xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"). Ekvivalent xxxxxx limitu x xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx.

(4) Výzvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx xxxx. 1 pro účely xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladu xxxxx §41x xxxx. 3.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 7 a 8 xx poskytuje xx xxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ostatní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx podle xxxxxx xxxx pohledávek x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41x xxxx. 7 x 8.

(6) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41f xx xxxxxxx náhrada xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx pohledávka x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx notářské úschovy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx o xxxxxx přijaté xxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx o advokacii.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx i x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §5x odst. 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, započítávají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxx z vkladů xxxxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx téže xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě.".

78. Za §41x xx xxxxxxxx xxxx §41xx x 41xx, xxxxx znějí:

"§41ea

(1) Xxxxx xx zvýšenou xxxxxxx podle §41x xxxx. 3 xxxxxxx, xx splnění podmínek xxxxxxxxxxx x §41x xxxx. 3 x §41xx xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx den xxxxxx ve xxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxx částky xx xxxx a xxxxxxx je xxxx xxxxxx

x) úhradou xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nemovité věci, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle evidence x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx byl xxxxx xxxxxx doložen návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxxx návrh xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) vypořádáním xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxx xxxxxxx manželství, xxxxx bylo doloženo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx společného xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx doloženo xxxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx pojistného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx nabytí doloženo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dědictví,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xxxxx xxxx doloženo xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výpovědi x xxxxxxxxxx poměru, xxx xxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákoníku xxxxx, xxxxxxxxx vyplaceným xxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx dohodou, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, odbytným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx výplatu odbytného xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx vyplaceným xxx xxxxxxxx služebního poměru xxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxx službu, xxx xxxxxx mají fyzické xxxxx, které x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mzdy,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx případ xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy způsobené xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx o přiznání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx opatření, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§41xx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx náhradu podle §41x odst. 3, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx uveřejní Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxx systém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předložených xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, které mu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx banka, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx do 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, zda má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 3.

(3) Xxxxx, xxxxxx banka, xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx, bývalá xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu x likvidátor, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyžádání Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Garanční xxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, oznámí xxxxxxxxx xxxxx, xxxx výše xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, místo a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §41x xxxx. 3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §41e xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx nastal xxxxxxxxxx 4 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx neprodleně Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

79. X §41x odst. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx pobočce banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

80. X §41x xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

81. X §41x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx povinna xxxxxxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx nebo pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předložit Garančnímu xxxxxxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx".

82. X §41x xxxx. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxx pobočce banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx slovo "xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx státu".

83. X §41x xxxx. 7 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx".

84. X §41f xxxx. 7 větě xxxxx xx za xxxxx "výpočtu" vkládají xxxxx "xxxx příspěvku xx Xxxxx" a xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu" nahrazují xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx".

85. X §41f se xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx věta "Xxxxx s těmito xxxxxxx sjedná xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxxx tak, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx Xxxxx.".

86. X §41x odst. 9 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají slova "xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "Fondu" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxx".

87. X §41x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxx" nahrazuje xxxxx "Garanční xxxxxx".

88. X §41g xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx:

"(2) Garanční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxx dnem zahájení xxxxxxx náhrad xx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx, u kterých xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx uvedených x xxxxxxxx 5 dozví, xx by xxxxx xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx původ x xxxxxxx činnosti, x xx bylo zahájeno xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx činnost.

(3) Xxxxxxxx systém pozastaví xxxxx xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxx xxxxx, xxx x xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx doloženo, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu předmětem xxxxxxxx sporu,

c) xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx pojištěná pohledávka x vkladu xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §41p xxxx. 2 provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x potřebné xxxxxxxxxx nelze provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 písm. x) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx pozastavena.".

89. V §41x xx za xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Banka xxxx xxxxxx banka, xxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxxxx správce poskytnou Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §41x xxxx. 4 xxxx 5 xxxx §41xx odst. 3 xxxxxxxxx, na základě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dozví x změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx toto pozastavení.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx jako odstavec 6.

90. §41x xxxx. 6 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx xxxxx".

91. X §41x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Nesplnění povinnosti xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

92. X §41x xxxx. 1 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx podle §41x odst. 6 x 7 a §41xx xxxx. 4" x za xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

93. X §41x xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx systém" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx xxxxx".

94. X §41x xxxx. 3 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 6 x 7 a xxxxx §41xx xxxx. 4" x xx konci xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx věta "Po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 2 x 3 xxxx promlčecí xxxxx xxxxxx.".

95. X §41x se xx xxxxx "X xxxxxxx, xx prostředky Fondu" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx" x xxxxx "Xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Garanční xxxxxx".

96. X §41x se xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x úvěr, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx Xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx vázán xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, který nepřekročí 0,5 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro bankovnictví x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx jsou xxxxxxx xx xxx úplného xxxxxxxx xxxxx.".

97. §41x xxx:

"§41x

Xxxxxxxx systém xxxx, xx souhlasem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx úroková sazba xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zápůjční xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxx doby xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx může úvěr xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §41x odst. 2 xxxxxxx.".

98. §41k xxx:

"§41x

(1) X případě, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx úvěr xxxx xxxx forma xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxx §41x, Xxxxx národní xxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx návratné xxxxxxxx výpomoci poskytnuty. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, ve xxxxxx xxxx úvěr xxxx jiná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V případě, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytnut úvěr xx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxx §41xx xxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx úvěr xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx od jeho xxxxxxxxxx.".

99. X §41x xx odstavce 1 x 2 zrušují x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.

100. X §41x xx xxxxx "Banky xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx x pobočka xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx" a xx konci textu §41x xx xxxxxxxx xxxxx "ani xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů".

101. Na xxxxx §41m xx xxxxxxxx věta "Xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx příslušný systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.".

102. §41x zní:

"§41n

Garanční systém xxxxxxx pravidelně, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxxx, xxxxxxx a pobočkami xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx povinny Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, která však xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 a §41x odst. 2 xx 5, x xx lhůtě, která xxxx nesmí xxx xxxxxx než 10 xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 7 x 8. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Garanční systém xxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx xxxxxxx bance a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

103. V §41x xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavce 2 a 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x vkladů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx získávat xxxxx nutné x xxxxxxxxx tohoto zátěžového xxxxx xxxxx xx xxxxx účelem x xxxxxxxxx xx xxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".

104. V §41x xxxx. 1 xx xxxxx "Fond" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx " a xxxxxxxx si údaje xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 3, xxxxx xxxx xxxxx, bývalá xxxxx, pobočka xxxxx x jiného než xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, likvidátor, správce xxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §41d xxxx. 4 za xxxxxx xxxxxxx náhrad xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxx §41x odst. 2" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx doplňují xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxx xxxxx".

105. V §41x xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Evropským orgánem xxx xxxxxxxxxxxx.".

106. X §41x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Garanční xxxxxx xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxxxxxxx úvěrů xx účelem výplaty xxxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladů podle §41x xxxx. 2 x §41x xxxx. 2.".

107. X §41x xx doplňují odstavce 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Garanční xxxxxx informuje x xxxxxxxx a obsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxx systém xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bankovnictví28).".

108. Xx §41x se xxxx označení "XXXX XXXXXXXX" xxxxxxxx xxxx §41x xx 41x, xxxxx xxxxx:

"§41x

(1) V xxxxxxx úpadku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vykonávající činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Garanční xxxxxx xxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x souladu x jeho xxxxxx. Xxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxxx za jednání xxxxxxx v souladu x xxxxxx pokyny. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dokud xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx systém poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx informace x přijímá písemná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx Garanční xxxxxx pokyn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jménem a xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Garanční xxxxxx xx odpovědný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x převodu xxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx, xxxxxxxxx x kalendářním xxxx předcházejícím roku, xx kterém dojde x převodu xxxxxxxx xxxxx na zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x poměru k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů.

(4) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxx xx zahraniční xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx banka xxxxxxx.

§41x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx své činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladů x jiných xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx uzavřená xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x případě úpadku

a) xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx Garanční systém xxxxxxx xx výplaty xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§41x

(1) Garanční xxxxxx při komunikaci x oprávněnými osobami xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx níž xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x vkladu, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) úřední xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx níž xx oprávněná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5x xxxx. 1, xxxx xxx xx oprávněná xxxxx pohledávku x xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx §5x xxxx. 2, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx x oprávněnými xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx majitel xxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx. Xxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx účtu xxxxxx xxxx xxx xxxxx jazyk, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jazyka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

§41x

(1) Xxxxx xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxx banky na xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobných skutečnostech xxxxxxx 1 xxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx xx xxxxx 3 měsíců xxx jakékoli xxxxxx xxxxxx xxxx převést xxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x rozsahu, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesahují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v §41x xxxx. 2.".

109. Xxxxxxxx "XXXX XXXXXXXX" xxxxxxxx xxx §42 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "XXXX XXXXXXXX".

110. Xx §44x xx xxxxxxxx xxxx §44x xx 44x, xxxxx xxxxx:

"§44x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zátěžový xxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §41n xxxx. 2 do 3. xxxxxxxx 2017.

§44x

(1) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x pobočky xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu do Xxxxx 0,04 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx úroků, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx. Výpočet xx provádí x xxxxx měně. X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx použije xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx výpočet.

(2) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx příspěvek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx 0,08 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladů xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx propočítává xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xx včetně xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxx. Xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x cizí měně xx xxx přepočet xx českou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx 0,02 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx za xxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx úroků, xx xxxxxxx xxxxxxxx vznikl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx, xxxxxxx xxxxx x jiného než xxxxxxxxx xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx x stavební spořitelna xxxxxxx příspěvek do Xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx korunách. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Garanční systém xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo x xxxxxxxx spořitelna x xxxxxxxx příspěvků x xxxxxxxx, xx xxxxxxx x dlužné xxxxxx xxxxxx Garančnímu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx.

§44x

Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příspěvku banky xxxxx §41ca odst. 2 xxxxxxxxx xxx, xxx xx 3. xxxxxxxx 2024 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx alespoň 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2028, pokud xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Fondu x xxxxxxxx výši převyšující 0,8 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx okamžikem, xxx xxxxx prostředků xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxx okamžiku Česká xxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx §41ca xxxx. 4 a 5.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx a pobočka xxxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx od xxx přijala xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx podléhaly ochraně xxxxxxxxxxx systémem pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x nadále xxx xxxxxxx xxxxxxxx ochraně xxxxxxxxxxx systémem pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstva přede xxxx 2. xxxxxxxx 2014 a pokud xxxx při xxxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx č. 406/2001 Xx., xxxxxx x. 212/2002 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Xx., zákona č. 377/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Sb., xxxxxx č. 227/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 333/2014 Xx. a xxxxxx č. 219/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xx §2x xx xxxxxx xxxx §2xx, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§2aa

Speciální xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx krize

(1) Xxxxx xxxxxxx banka může x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx povolení xxxxx §2x xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dluhů xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, posoudí ji Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxxx odkladu.".

2. X §2b xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxxxxx věta "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx soukromého xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním trhu, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxx přechodu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.".

3. X §4 odst. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

4. §14 zní:

"§14

Družstevní xxxxxxx jsou povinny xxxxxxxx se systému xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx. Ustanovení zákona x xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx bank xxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx pojištění pohledávek x vkladů, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx příspěvek xx Xxxxx pojištění xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x systému pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, insolvenčních xxxxxxx x Garančního xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx záložny, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxxxx sankcí. Osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x bankách.".

Poznámka xxx xxxxx x. 17 xx xxxxxxx.

5. §21x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 42 zrušuje.

6. X §25x xxxx. 4 xxxx. j) xx xxxxx "vkladů x xxxxxxxxx investorů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxx".

7. V §25x xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx osoby xxxx xxxxxx, kde xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx.".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 29/2008 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Sb., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Sb., zákona x. 172/2012 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx., zákona č. 134/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx. xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Sb. x xxxxxx č. 336/2014 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xx §7x xx xxxxxx xxxx §7x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx x xxxxxx krize

(1) Česká xxxxxxx xxxxx může x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, nesplňuje-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx §6 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

2. X §10x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxx-xx rozhodnutí x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx a řešení xxxxx xx finančním xxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx řešení xxxxx.".

3. X §116 xx xx xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx a osobou xxxxxxxxxxxx správu xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

4. V §130 xxxx. 11 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xx-xx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx zavedena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení krize xx xxxxxxxxx trhu, xx tuto xxxxxxxxx xxxxx určená xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxx xx finančním xxxx.".

5. §135x xx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 46 xxxxxxx.

6. X §137 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

7. X §138 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "papíry," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx podle §8x odst. 1 x xxxxx xxxx xxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxx".

8. X §138 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8x xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx poskytuje své xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

9. X §193 xxxx. 4 se za xxxxx "správy" vkládají xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x konverze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy a xxxxxx krize na xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx insolvenčního xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 312/2006 Sb., zákona x. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx č. 458/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 260/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 69/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 45/2013 Xx., zákona x. 185/2013 Xx. x zákona x. 294/2013 Xx., xx xxxx takto:

1. V §2 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx"),".

2. X §6 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx spravované xxxxx".

3. X §6 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx a) doplňují xxxxx "; xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx".

4. X xxxxx xxxxx hlavě XX xx nadpis xxxx 1 nahrazuje nadpisem "Xxxxxx bank, spořitelních x úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank, xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx a xxxxxx xxxx".

5. X §367 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx f), xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou 62, xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu62),

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx xxx uvedeného x písmenu x),

x) xxxxxxxxx osob xxxxx §3 písm. b) x c) xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx trhu.

62) §24 až 27 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. V §367 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "b)" xxxxxxxx slova "a x)".

7. X §367 xxxx. 3 xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x), x) x x) x xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. g), xxxx-xx vůči xxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx na xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx")".

8. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 1 se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", úpadek xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx uvedené x §367 xxxx. 1 xxxx. g)".

9. X §368 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxxx" a xx slovo "c)" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx uvedené x §367 odst. 1 xxxx. f) x osoby xxxxxxx x §367 odst. 1 písm. x), xxxx-xx vůči xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx,".

10. Xx §368 xx xxxxxxxx xxxx §368a až 368x, xxxxx xxxxx:

"§368x

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. a) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730 000 XXX") xxxx xxxxxx xxxxx §367 odst. 1 xxxx. x) se §97 xxxx. 1 xxxx xxxx za xxxxxxxxxx nepoužije.

§368b

Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 EUR xxxx osobou xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx krize xx finančním xxxx (xxxx jen "orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx") x orgán, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx činností xxxx xxxxxxxxx x §367 xxxx. 1 xxxxxxxxxx do 2 xxxxx poté, kdy xx došel insolvenční xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx x xxxx, xxx xx skončení xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx zbývají xxxx xxx 2 hodiny, xxxx xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxx xxxxxxxxx k řešení xxxxx x orgán xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejbližšího xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§368x

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve lhůtě 7 xxx ode xxx xxxxxxxxxx podle §368x xxxxxxx xxxxx, xxx dlužník, xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kapitálem 730 000 XXX xxxx xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí.

§368d

Insolvenční xxxxxx xxxx dlužníkovi, xxxxx xx obchodníkem x cennými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 730&xxxx;000 XXX nebo xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §368c sdělí, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry s xxxxxxxxxx kapitálem 730&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxx xxxxx §367 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx lhůta 7 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx §368x x orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§368x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Vyhláška xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx doručuje xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.".

11. V §370 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, obchodníka s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §367 odst. 1 xxxx. g), xxxx-xx xxxx xx uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,".

12. X §370 xxxx. 5 xx xx slova "xxxx. x)" vkládají slova "xxxx pobočky zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uvedené x §367 xxxx. 1 xxxx. x),".

13. Xx §373 se xxxxxxxx xxxx §374 x 374x, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 63 xxxxx:

"§374

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx družstvy

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xx xxxxx xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx63), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojištění xxxxx §41x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx,

x) x xxxxxx fyzických xxxx, malých x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §41x zákona x xxxxxxx, kdyby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) x xxxxxx do xxxx náhrady xxxxx §41x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx x

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

§374x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného x xxxxxx krize xxxxxxxxxxx x xxxxx poskytnutých xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx nákladů, xxxxx orgán příslušný x řešení krize xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uplatněním xxxxxxxx x řešení krize, xx považují za xxxxxxxxxx postavené xx xxxxx pohledávkám za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

63) Čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxxxxxx Komise 2003/361/XX xx dne 6. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx mikropodniků a xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, Xx. xxxx. X 124, 20. 5. 2003, x. 36.".

14. X §376 xx slova "xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §367 xxxx. 1 písm. x), xxxx-xx xxxx xx uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu,".

15. X xxxxx druhé xxxxx XX xxxx 1 xx nadpis dílu 3 nahrazuje xxxxxxxx "Xxxxxx zahraniční xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry".

16. X §377 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", zahraniční xxxxx uvedená v §367 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry uvedený x §367 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx".

ČÁST PÁTÁ

Změna občanského xxxxxxxx xxxx

Xx. VI

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., xxxxxx č. 519/1991 Xx., zákona x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx č. 171/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., zákona x. 84/1995 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Sb., xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 31/1996 Sb., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Sb., zákona x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 137/2001 Xx., xxxxxx č. 231/2001 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 120/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., zákona x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., zákona x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 308/2006 Sb., xxxxxx č. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx č. 218/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., zákona x. 286/2009 Sb., xxxxxx č. 420/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 48/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Sb., zákona x. 69/2011 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 80/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 147/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 369/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 293/2013 Xx., zákona x. 252/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Xx., xxxxxx č. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx. x xxxxxx x. 205/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §21 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxx-xx u právnické xxxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx x řešení xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, jedná xx xx xxxxxx správce, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx krize xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx krize xxxxxxxx; xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.".

2. X §109 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Soud xxxx řízení xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním trhu.".

3. X §111 xxxx. 2 se xxxxx "§109" xxxxxxxxx xxxxx "§109 odst. 1 x 2".

4. V §111 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

5. X §260x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx správa nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xx. VII

Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., zákona x. 314/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 294/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 130/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx. a xxxxxx x. 87/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §48 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.

2. V §48 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo řízení xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 15/1998 Sb., x dohledu v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 224/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 250/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 131/2015 Sb., se xxxx takto:

1. V §26 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx a) doplňují xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx,".

2. V §26 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 xx za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx krize xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize na xxxxxxxxx xxxx,".

3. V §26 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx osobám xxxx orgánům, je-li xx nezbytné x xxxxxx xxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx

Xx. XX

X §30 xxxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 202/2002 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize xx finančním trhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x družstvu podle xxxx první se xxxxxxxxx.".

XXXX DEVÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx nim

Čl. X

Xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nim, xx xxxxx xxxxxx č. 105/2013 Xx., zákona x. 141/2014 Sb. x zákona č. 86/2015 Sb., xx xxxx takto:

1. X §28 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxx krize xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

2. Xx §33 xx xxxxxx xxxx §33x, xxxxx zní:

"§33a

Státní xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xx odůvodněnou xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxx xxxxxxxx včasného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X §112 xxxxxx č. 91/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, zahraniční banka, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xxxxxxxx 2, 5 až 9 x 12 xx 14 x xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 5, §113 xxxx. 1 až 3 x §114 xxxx. 1 až 3 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "členský xxxx"), xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx ve dvou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. b), x) xxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na finančním xxxx, xxxx-xx uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu.".

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 408/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo odpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx poskytovateli nebo xxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx

Xx. XIII

Zákon č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Sb., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 129/1999 Sb., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx č. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 453/2001 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx č. 50/2002 Sb., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., zákona x. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Sb., xxxxxx č. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona x. 530/2005 Sb., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Sb., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., zákona č. 192/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Sb., zákona x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Sb., xxxxxx x. 80/2013 Xx., zákona x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx č. 215/2013 Xx., zákona č. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 162/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x 40/2015 Sb. x xxxxxx x. 84/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"h) xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.".

2. X §19 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy ", xxxxxx Garančního xxxxxxx finančního trhu x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx Garančního xxxxxxx finančního xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XXX

X §180 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, se xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "dočasná xxxxxx nebo správa xxx xxxxxx xxxxx,".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 76/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 417/2009 Xx., zákona č. 179/2010 Sb., xxxxxx x. 423/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona č. 258/2011 Sb., xxxxxx x. 367/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 55/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 341/2013 Xx. x zákona x. 40/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §53 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) vůči xxxxx xxxxxx x posledních 3 letech zavedena xxxxxxx xxxxxx xxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx opatření x řešení xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.".

2. X §53 xxxx. 3 xxxx. d) xx xxxxx "k)" nahrazuje xxxxxx "x)".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

X §3 odst. 5 xxxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx xxxxxx x. 315/2006 Xx., xx slova "likvidátor xxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxxx správce, dočasný xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx x řešení xxxxx na xxxxxxxxx xxxx".

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XVII

V §17 odst. 1 xxxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx. a xxxxxx x. 255/2011 Xx., xx na konci xxxxx písmene c) xxxxxxxx slova "nebo x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx dočasná správa xxxxx na xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním trhu".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx sbírkách

Čl. XXXXX

X §5 odst. 4 xxxxxx č. 117/2001 Sb., x veřejných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 296/2007 Xx. x zákona č. 124/2008 Xx., xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxx uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu".

XXXX OSMNÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §20x odst. 3 xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 334/2014 Xx., xx na xxxxx xxxxxxx e) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,".

ČÁST XXXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 60/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 442/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 278/2001 Sb., zákona x. 482/2001 Xx., xxxxxx x. 127/2002 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 62/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona 285/2009 Xx., zákona x. 295/2009 Sb., xxxxxx x. 145/2010 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., zákona x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 92/2011 Xx., zákona x. 136/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 357/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx. x zákona x. 204/2015 Sb., xx xxxx takto:

1. X §1 xxxx. 1 se xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx x řešení xxxxx".

2. X §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "zahraničními xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx,".

3. X §5 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx," x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx".

4. Za §33 se xxxxxx xxxx §33x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§33a

Poskytnutí xxxxxxx likvidity Garančnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu

V xxxxxxx, xx Garanční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a taková xxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx mu Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx krátkodobý xxxx zajištěný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx papíry se xxxxxx zárukou xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, x xx xx dobu xxxxxxx xxx xxxxxx.".

5. X §44 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňují slova ", nejde-li x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx,".

XXXX XXXXXXX

Xxxxx exekučního xxxx

Xx. XXI

V §33 xxxx. 4 zákona č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 285/2009 Sb. x xxxxxx č. 428/2011 Xx., xx slova "Xxxx pojištění xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Garanční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §2 xxxx. 2 xxxx. i) xxxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, se xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx a".

XXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx dni xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx čl. I xxxx 67, 70 a 72, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016.

Xxxxxxx v. r.

Zeman x. r.

Sobotka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 375/2015 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 67, 70 x 72, která xxxxxxxx účinnosti 1.6.2016.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.