Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

367/2015 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Pojmy §2

Obecné zásady finančního vypořádání, výjimky z obecných zásad, zásady pro vyplnění tabulek a zpracování komentáře §3 §4 §5 §6 §7

Postup a lhůty pro finanční vypořádání vztahů státní příspěvkové organizace ke zřizovateli §8

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s jednotlivými kapitolami státního rozpočtu §9 §10 §11

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s jednotlivými kapitolami státního rozpočtu prostřednictvím kraje §12 §13 §14 §15

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa a státními finančními aktivy §16

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa a státními finančními aktivy prostřednictvím kraje §17

Postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací z Národního fondu §18

Postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod §19 §20 §21 §22

Postup a lhůty pro finanční vypořádání rezervního fondu organizační složky státu §23

Ministerstvo jako poskytovatel dotací a návratných finančních výpomocí §24

Ministerstvo jako správce státního rozpočtu §25

Zrušovací ustanovení §26

Účinnost §27

Příloha č. 1 - Finanční vypořádání vztahů státních příspěvkových organizací

Příloha č. 2 - Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých státním příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 4 - Souhrn - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 5 - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům - regionálním radám v roli řídicího orgánu - přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 6 - Souhrn - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům - regionálním radám v roli řídicího orgánu - přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 7 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 8 - Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 9 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých z Národního fondu

Příloha č. 10 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 11 - Finanční vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek státu

Příloha č. 12 - Rekapitulace vratek

Příloha č. 13 - Rekapitulace dotací poskytnutých následně z prostředků České republiky

Příloha č. 14 - Pokyny ke zpracování finančního vypořádání dle vzorů v přílohách č. 1 až 13

Příloha č. 15 - Informace o platných číslech účtů Ministerstva financí

Příloha č. 16 - Přehled lhůt pro jednotlivé subjekty finančního vypořádání

INFORMACE

                 

367

XXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxxxx 2015

o xxxxxxxx x xxxxxxx finančního xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx vypořádání)

Ministerstvo xxxxxxx stanoví podle §75 xxxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, státními xxxxxxxxxx aktivy x Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx dotací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxx

(1) Xxxxxxxxx vypořádáním xxxxxxxxx xx provoz, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x čerpání a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxx") xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx tabulky xxxxx vzorů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x §14 xxxx. 2 rozpočtových pravidel x Ministerstvo xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xxxxx §10 xxxx. 3, xx státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 5 x x Národního xxxxx xxxxx §37 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Příjemcem xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x následně rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx nebo dohody xxxxxxxx xxxx poskytovatelem x žadatelem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv nebo Xxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu.

Xxxxxx zásady finančního xxxxxxxxxx, výjimky z xxxxxxxx zásad, zásady xxx vyplnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přílohami xxxx vyhlášky, xxxx xxxxxxxxxx podle §13 a §54 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), které xxxx xxxxxxxxxx formou dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §8 xx 23. Xxxxx xx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vrátit (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx"). Xxxxxxx-xx tento xxx na sobotu, xxxxxx nebo svátek, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx výpomoci xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxxxxxxx aktiv xxxx Xxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx poskytne xx xxxxx součinnost svému xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx tyto dodržely xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vypořádání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud není xxxxxxxxx jinak,

a) xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx stavu k 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, projektu xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxx, x němž bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akce xxxx projektu z xxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv nebo Xxxxxxxxx fondu; x xxxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výdaje podle §14 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použitých xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Národního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provede pouze xx období týkající xx xxxxxx příslušného xxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Příjemce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx případné xxxxxx sníží xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poslední xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx splátky uvedené xx xxxxxxxxxx kalendáři xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx ministerstvu xxxxxxx podle vzorů xxxxxxxxx v přílohách xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Finanční xxxxxxxxxx xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx radě xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxx"), včetně xxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx1) provede xx období xxxxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxx xxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxxxx roku,

b) příjemce x xxxxx operačního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) X xxxxxxx dotace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxxx"), x x xxxxxxxx, x něhož xxxxx k xxxxxxxxx xxxx částečnému xxxxxxx x financování x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx provede xx xxxxxx xx začátku xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx přezávazkování nebo x režimu xxxxxxx x ukončeno financování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k 31. prosinci tohoto xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx škod, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů, se xxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x němž byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Finanční vypořádání xxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx převedeny podle §48 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx podle stavu x 31. xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxx program xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x dotaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poskytnutou xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx dotace xxxxxx xxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx.

§5

(1) Xxx přílohy č. 1 xx 8 k xxxx vyhlášce xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx sudým xxxxxx xxxx určeny xxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je současně xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx příspěvky xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotace xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx financování x xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a inovace x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písmenem X xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx financování, na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx poskytované x prostředků České xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx projektů spolufinancovaných x rozpočtu Evropské xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x rozpočtové xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx organizace,

d) xxxxxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxx xxxxxx úrovně,

f) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) regionální xxxx v xxxx xxxxxxxx orgánu.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx vypracuje xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x čerpání xxxxxxx x jím xxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1.

§6

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx v korunách xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx desetinná xxxxx xxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxx, xx xxxxx xx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V případě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xx příjemce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz, xxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x na xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle vzorů xxxxxxxxx x přílohách xxxx xxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxx předkládají xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Příloha č. 14 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx uvedených x přílohách č. 1 xx&xxxx;13 této xxxxxxxx.

(5) Příloha č. 15 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx, návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Národním xxxxxx.

(6) Příloha č. 16 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §8 xx 23.

§7

(1) Xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s odvody xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx předkládá xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, který xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kraj xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X komentáři xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx celá xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx odvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Komentář xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 a dále xxxxxxxxxx případných xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vykázanými x xxxxxxxxxxx systému podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Správce xxxxxxxx xxxxxxxxx rekapitulaci xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vratek xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rezervní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 a x příjemce dotací xx povodňové škody xxxxx §4 odst. 3, a xxxxxx, xxxxx xxxx skutečně xxxxxxxx xx příslušné xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxx vratek a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx finančním xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jejichž xxxx xxxx xxxx xxxx část je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx rekapitulace xx xxxxxx x příloze č. 12 xxxx xxxxxxxx.

(5) Správce xxxxxxxx xxxxxxxxx rekapitulaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx následně x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxx xxxx těchto xxxxxx členěnou xxxxx xxxxxx příjemců uvedených x §5 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xx podle §4 xxxx. 5 vypořádávají xxxx xxxxx a xxxx xxx zahrnuty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx rekapitulace xx xxxxxx x příloze č. 13 xxxx xxxxxxxx.

(6) Součástí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na příjmový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 15 (dále xxx "xxxxxxxx xxxx") xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxx x xxxxx xxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xx 15. xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, za xxxx xx provádí xxxxxxxx vypořádání (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx rok"), xxxxx xxxxxxxxxxx

x) přehled x příspěvcích xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních výpomocích xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "předchozí rok"), xxxxx xxxxx, xxxxx xx uveden x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx výzkumu, vývoje x inovací a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xx 15. února xxxxxxxxxxxxx xxxx převede xx účet cizích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zřizovatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x předložených xxxxxxxx souhrn za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzoru, xxxxx je xxxxxx x příloze č. 2 této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x komentář xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) x xxxxxxx xx xxxxx účtu xxxxxx prostředků na xxxxxxxx xxxx celkovou xxxx xxxxxxxxxx převedenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvkovými xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxx xxx finanční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu

§9

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo x xxxxxxxxxxxx kapitol xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx, xxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) přehled o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx předchozího roku xxxxx xxxxx, které xxxx uvedeny x přílohách č. 3 x 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x dotacích xxxxxxxxxxxx&xxxx;xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx financování, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x z prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celé doby xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podle vzorů, xxxxx xxxx uvedeny x přílohách č. 3 a 5 xxxx vyhlášky,

c) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zároveň xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele případnou xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotace xx základě zvláštního xxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxx, předloží xx 15. xxxxx následujícího xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) x b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

(1) Poskytovatel, který xx xxxxxxxx správcem xxxxxxxx, do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nápravu,

b) vypracuje x předložených přehledů xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzorů, xxxxx jsou uvedeny x přílohách č. 4 a 6 této vyhlášky,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podepsané xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx do 5. xxxxxx následujícího xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x přílohách č. 4 x 6 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx komentář.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 5. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhrn a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxx účtu cizích xxxxxxxxxx na účet xxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxx.

(3) Správce kapitoly xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku

a) xxxxxxx xxxxxxxx předložených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, který xxxx současně správcem xxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nápravu,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx za všechny xxxxxxxx podle xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x přílohách č. 4 x 6 xxxx vyhlášky,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx svého xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx vypořádání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§12

(1) Xxxxxxxx, kterému xxxx poskytnuta xxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxx vyjma xxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní správa x Operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, předloží xx 5. února xxxxxxxxxxxxx xxxx tomuto kraji

a) xxxxxxx x dotacích xxxxxxxx xx předchozího xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 7 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx poskytnutých na akce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx uveden v příloze č. 7 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zároveň xx 5. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx kraje xxxxxxxxx xxxxxx.

§13

(1) Kraj xx 25. února následujícího xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx z předložených xxxxxxxx souhrn za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v příloze č. 8 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kraj xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 25. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx účet cizích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxxxxx převedenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx 31. xxxxxx následujícího xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx předložených xxxxxxxx x x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx, xxxxx je uveden x příloze č. 8 xxxx xxxxxxxx,

x) vypracuje xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucím organizační xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx cizích xxxxxxxxxx xx příjmový xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx xx 5. xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x příloze č. 8 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 5. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými příjemci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) vypracuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souhrn xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzoru, xxxxx xx xxxxxx v příloze č. 8 této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 zároveň xx 31. xxxxxx následujícího xxxx předloží ministerstvu xxxxxx x komentář xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Postup a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx, kterému byla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx x přílohách č. 3 x 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutých na xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx financování a xx xxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx akce xxxx projektu xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v přílohách č. 3 x 5 xxxx xxxxxxxx,

x) komentář.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xxxx xx příslušný účet xxxxxxxx finančních xxxxx.

§17

Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kapitolou Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx x dotacích xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vzoru, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 7 této xxxxxxxx,

x) přehled x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx trvání akce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x příloze č. 7 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v příloze č. 8 xxxx xxxxxxxx,

x) vypracuje xxxxxxxx.

(4) Xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x převede xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vratek xxxxxx poskytnutých x xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

§18

Xxxxxx x lhůty xxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxx x Národního xxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxxx xxxxx z Národního xxxxx, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxx xxxxxxxxxxxx

x) přehled x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spolufinancované x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxx se celé xxxx xxxxxx projektu xxxxx xxxxx, xxxxx xx uveden x příloze č. 9 této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(2) Příjemce xxxxx xxxxxxxx 1 zároveň xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxx vratku xx xxxx Národního xxxxx.

Xxxxxx a xxxxx xxx finanční vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjemcům xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§19

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, předloží xx 5. února xxxxxxxxxxxxx xxxx po vyčerpání xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dotace xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx x příloze č. 10 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(2) Příjemce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx do 5. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx vyčerpání xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx užití této xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx kraje xxxxxxxxx xxxxxx.

§20

(1) Xxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxx xx vyčerpání xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx předložených xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx nedostatků zajistí xxxxxxx,

x) vypracuje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxxxx vzoru, který xx xxxxxx v příloze č. 10 xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx přímo kraj xxxx příjemce xxxxxx xx xxxxxx povodňových xxxx,

x) xxxxxxxxx komentář.

(2) Xxxx podle xxxxxxxx 1 zároveň do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx řešení xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxxxx účel xxxxxxxx poskytovateli xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xx svého xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Xxxxxx město Xxxxx jako příjemce xxxxxx xx řešení xxxxxxxxxxx xxxx předloží xx 15. xxxxx xx vyčerpání xxxxxx xxxx po ukončení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na stanovený xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 10 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx 15. února xxxxxxxxxxxxx roku po xxxxxxxxx dotace xx xxxxxx povodňových xxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx užití xxxx xxxxxx xx stanovený xxxx převede xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxxxxx, který xx současně xxxxxxxx xxxxxxxx, do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu předložených xxxxxxxx x v xxxxxxx zjištění nedostatků xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx uveden x příloze č. 10 této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxx a komentář xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxx xxxx cizích prostředků xx příjmový xxxx xxxxxxxx výši prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnost vrátit xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání podle §48 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx pravidel, podle xxxxx, který xx xxxxxx v příloze č. 11 xxxx xxxxxxxx,

x) komentář.

(2) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku převede xx xxxx cizích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx případnou xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxx

x) provede kontrolu xxxxxxxxxx vypořádání organizačních xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 11 xxxx vyhlášky, x xxxxxx xxxxx xxxxxx x přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §48 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx správce xxxxxxxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem x převede xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx celkovou výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx případnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x z Xxxxxxxxx xxxxx podle §16 xx 19 xx 15 xxx xx xxxxxxxx podkladů

a) xxxxxxx xxxxxxxx předložených xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxxxxx,

x) vypracuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x přílohách č. 4, 6, 8, 9 a 10 xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx komentář,

c) porovná xxxxxx xxxxxxxxxx vratek xxxxxx xxxx návratných xxxxxxxxxx výpomocí od xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na příjmovém xxxx, xx příslušném xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx x na xxxx Xxxxxxxxx fondu.

§25

Xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx rozpočtu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx vratek xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx dotací, návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zůstatků rezervního xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu uvedených x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x §24 xxxx. x).

§26

Xxxxxxxxx ustanovení

Vyhláška č. 52/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x termíny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

Ministr:

Ing. Babiš x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státních příspěvkových xxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 367/2015 Sb.

Souhrn - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státním příspěvkovým xxxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 3 x vyhlášce x. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finančních aktiv

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 4 x vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Souhrn - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x návratných finančních xxxxxxxx poskytnutých příjemcům xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx aktiv

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx orgánu - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx >>>

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 367/2015 Xx.

Xxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - regionálním radám x xxxx xxxxxxxx xxxxxx - přímo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx >>>

Příloha č. 7 x xxxxxxxx x. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx finančních xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 8 x vyhlášce č. 367/2015 Xx.

Xxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státního xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx č. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjemcům xx řešení povodňových xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 11 x vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 12 x xxxxxxxx x. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxxxxxx vratek

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx č. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 14 x xxxxxxxx x. 367/2015 Xx.

Xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání xxx xxxxx v xxxxxxxxx č. 1 xx 13

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx znění xxxxxxxx x finančním vypořádání, xxx xxxxxx jako xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 xx 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx správný výpočet xxx, aby xxxx xxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx křížovou kontrolu. Xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nutné se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyhlášky x xxxxxxxxx vypořádání, xxxxx xx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx.

1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx. 1, 3 (Xxxx X) a x příloze č. 5

1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

2 xxxxxx se státní xxxxxxxxxxx organizace, jejíž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx

3 xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly

sloupec x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx titulem u xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx. x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx;

x xxxxxxx projektů x xxxxxx přezávazkování či xxxxxxx se použije xxxxx projektu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx nebo z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x xxxxxxxxxx rady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxx v xxxxxxx, že se xxxxx x dotace (x případě přílohy č. 5) xxxx návratné finanční xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; uvádí xx xxxxx xxxx (xxxxxxxx) ve xxxxxx xxxxxxxx č. 560/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 11/2010 Xx.

xxxxxxx c)

vyplní xx xxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx poskytovatele xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1

xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx provoz, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx/xxxxxx příspěvkové organizace x 31.12. 2... x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx x vratky xxxxxxxxx x xxxxxxx roku xx výdajový xxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 2

xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx/xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx provedl/a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx roku, za xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 3

xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x 31.12. 2...

xxxxxxx 4

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxx vratky xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x §3 xxxx. 6 xxxxxxxx.

2) Xxxxxx xx zpracování xxxxxxx dle vzorů x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx, tj. 1, 3, 7 (Xxxx X)

1 rozumí xx správce xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

2 rozumí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx upravují xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3 xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxx xxxxxxxx správcem xxxxxxxx

4 rozumí se xxxx, prostřednictvím kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx (xxxxxxx) x rámci programového xxxxxxxxxxx, projekt xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx se xxx x xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; uvádí xx číslo xxxx (xxxxxxxx) ve smyslu xxxxxxxx č. 560/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx č. 11/2010 Xx., xxxxx xxxx ukončena do 31.12. xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí

sloupec x)

xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx číslo xxxxxxx poskytovatele jen x dotací xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx státních xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1

xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje xx xxxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k 31.12. roku, v xxxx xxx projekt xxxxxxx s xxx, xx xxxxxx je xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx nebo na xxxx kraje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx 2

xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použitých xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx x 31. 12. roku, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx 3

xxxxx xx předepsaná xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) Pokyny xx zpracování xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx, xx. 2, 4, (Xxxx X) x x příloze č. 6

1 xxxxxx xx správce xxxxxxxx (správce xxxxxxxx xx ve vztahu x xxxxxxxxxxx organizaci xxxxx xxxxxxxxxxxx)

2 xxxxxx xx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx, xxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3 xxxxxx xx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly

sloupec x)

xxxxx xx skupina xxxxx xxxxxxxx:

x. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 2X),

x. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx 4X),

x. xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx (příloha 4X),

x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx 4X),

x. veřejné rozpočty xxxxxx xxxxxx (příloha 4X),

x. xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 4X),

x. xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx (xxxxxxx 4X),

x. xxxxxxx xxxxxxxx (příloha 4X),

x. regionální xxxx x roli řídícího xxxxxx (xxxxxxx 6)

xxxxxxx x)

xxxxxx xx jen x xxxxxxx, že xx jedná x xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx č. 6) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx smyslu §12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx) x rámci xxxxxx xxxxxxxx realizovaných

sloupec x)

xxxxxx xx xxx x xxxxxx a návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtům územní xxxxxx

xxxxxxx d)

vyplní se xxxxx xxxxxxx poskytovatele xxx x dotací x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx poskytnutých x xxxxxxxx Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx finančních xxxxx

xxxxxxx 1

xxxxx se celkový xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příspěvků na xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem/zřizovatelem xx xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 2

xxxxxx se, xxxxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxx poskytovatele/zřizovatele

sloupec 3

uvádí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použitých příjemci/státní xx příspěvkovými organizacemi x poskytnuté xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k 31.12. 2...

sloupec 4

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x §3 xxxx. 6 xxxxxxxx.

4) Pokyny xx xxxxxxxxxx tabulek xxx vzorů x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx. 2, 4, 8 (Část X)

1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx je ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3 xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xx poskytovatel není xxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly

4 xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterého byla xxxxxx poskytnuta

sloupec x)

xxxxx xx skupina xxxxx xxxxxxxx:

x. státní příspěvkové xxxxxxxxxx (xxxxxxx 2B),

b. xxxxxxxxxxxxx subjekty (xxxxxxx 4X),

x. neziskové a xxxxxxx organizace (příloha 4X),

x. xxxxxxx rozpočty xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx 4X),

x. veřejné rozpočty xxxxxx xxxxxx (příloha 4X, 8B),

f. xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 4B),

g. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx 4X),

x. xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx 4X, 8X)

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx financování; xxxxx xx xxxxx programu xx xxxxxx §12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx akcí (xxxxxxxx) x xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxx u xxxxxx poskytnutých veřejným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx číslo xxxxxxx poskytovatele xxx x xxxxxx poskytnutých x kapitoly Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1

xxxxx xx xxxxxxx objem dotace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx příjemce/státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k 31.12. roku, v xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx výdajový xxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx nebo xx xxxx kraje provedené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx 2

xxxxx xx xxxxxxx objem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjemci/státními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnutých x 31. 12. xxxx, x němž xxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx 3

xxxxx xx předepsaná xxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vzoru x příloze č. 7 (Xxxx X)

1 xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx

3 vyplní se xxxxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4 xxxxxx se xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx titulem se xxxxxx xxxx stanovený x xxxxxxxxxx, event. x dohodě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;

x xxxxxxx projektů x režimu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx název xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

xxxxxxx b)

nevyplňuje se

sloupec x)

xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx u dotací xxxxxxxxxxxx z kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx státních xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1

xxxxx xx xxxx dotace xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx příjemce x 31.12. 2...

sloupec 2

vyplní xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vratku xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xx účet xxxxx

xxxxxxx 3

xxxxx xx xxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxx příjemcem x xxxxxxxxxx xxxxxx x 31.12. 2...

xxxxxxx 4

uvádí xx předepsaná výše xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) Pokyny xx xxxxxxxxxx tabulek xxx vzoru x příloze č. 8 (Část X)

1 xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx

3 xxxxxx se xxxxx x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4 xxxxxx se xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterého byla xxxxxx poskytnuta

sloupec a)

uvádí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x. veřejné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x. xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxxxxxx xx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxx x xxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxxxx jednací xxxxxxxxxxxxx xxx x dotací xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

sloupec 1

x xxxxxxx xxxxx se xxxxx celkový xxxxx xxxxxx převedených poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx objem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx účty xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 2x

xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dotace, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x průběhu xxxx, xx xxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxx xxxxx; sloupec xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx zahrnut xx xxxxxxx sloupce 4

sloupec 2x

xxxxxx xx, pokud xxxx převedl xxxxx xxxx vratky nebo xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx od obcí, xx svého účtu xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx roku; sloupec xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx zahrnut do xxxxxxx sloupce 4

sloupec 2x

xxxxxx xx, pokud xxxx převedl celou xxxx vratky xxxx xxxx xxxx, kterou xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxxx již v xxxxxxx xxxx

xxxxxxx 3

xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použitých xxxxxxxx x poskytnuté xxxxxx x 31.12. 2...

xxxxxxx 4

xxxxx xx předepsaná xxxx xxxxxx xxxxxx xxx finančním vypořádání

v xxxxxxx xxxxx xx 4 = 1 - 2x - 2x – 3

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 4 = 1 - 2x - 3

7) Pokyny ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx v příloze č. 9 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých x Xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx a)

v xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x. xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrovně,

e. veřejné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x. xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x. xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxx x případě, xx xx xxxxx x xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx akce (xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx č. 560/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx x. 11/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx číslo xxxxxxxx xx xxxxxx §12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx akcí (xxxxxxxx) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 1

xxxxx xx celkový xxxxx xxxxxx převedených z Xxxxxxxxx fondu xx xxxx příjemce za xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx účet Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx trvání projektu

sloupec 2

xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx x 31.12. roku, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx 3

uvádí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx

8) Xxxxxx xx zpracování tabulky xxx vzoru x příloze č. 10 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na řešení xxxxxxxxxxx škod

1 xxxxxx xx xxxxxxx kapitoly

4 xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příjemců; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx. v xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx dotace

v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x. xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx b)

vyplní xx jen x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; uvádí xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §12 rozpočtových xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx) x xxxxx xxxxxx programu xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx se xxx u dotací xxxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Všeobecná pokladní xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxx objem xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx poskytovatelem na xxxx příjemce prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxx hlavním xxxxxx Prahou, za xxxxx xxxx možnosti xxxxxxx poskytnutých prostředků xx stanovený účel x xxx, xx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na účet xxxxx v průběhu xxxxxxxx použití

sloupec 2

uvádí xx celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxx 3

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vratky xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulky xxx xxxxx x příloze č. 11 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx a)

jednotlivým xxxxxxxxx xx xxxxxx název xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx 1

xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 31.12. xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx nebo projekt xxxxxxx

10) Pokyny xx xxxxxxxxxx tabulky dle xxxxx x příloze č. 12 - Xxxxxxxxxxxx vratek

1 xxxxxx xx správce xxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxx xx xxxxx xx jednotlivé xxxxxxx příjemců podle §5 odst. 2 xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x údaje xx rezervní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxx

xxxxxxx 1)

xxxxx xx předepsaná xxxx xxxxxx, která vyplývá x jednotlivých xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjemců

sloupec 2)

uvádí xx xxxx odvedených xxxxxx na příjmový xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjemců

sloupec 3)

xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx 4)

xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx vratek xx xxxx Národního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx 5)

xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx skupin xxxxxxxx

xxxxxxx 6)

uvádí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vratky x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx

11) Xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx v příloze č. 13 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx následně x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1 xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx

xxxxxxx 1)

xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxx příjemce; xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 5 xxxxxxxx)

Xxxxxxx x. 15 x xxxxxxxx x. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx financí

Vratky xx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na příjmový xxxx x.:

772-5921001/0710

XX 2221

pro XXX (xxxxx)

772-5921001/0710

XX 222975

xxx XX (správce xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx níže xxxxxxx účty xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x.:

1978-21227001/0710 Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostředky MZe (xxx XXx);

1978-23820001/0710 Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxx (pro xxxxx);

1978-23425001/0710 Xxxxxxx xxxx (xxx XXX, XXXXX x XX Xxx);

1978-17623001/0710 Xxxxxxxxxx xx odstraňování xxxxxxxx xxxxxxx (xxx XXx);

1978-23329001/0710 Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (pro XX).

Xxxxxx xxxxxx pro Xxxxxxx fond xxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx fondu č. 6001125021/0710.

Xxxxxxx x. 16 x xxxxxxxx č. 367/2015 Sb.

Přehled xxxx xxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX

XXXX / Xx X PRAHA

POSKYTOVATEL, XXXXX XXXX SOUČASNĚ XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX KAPITOLY / ZŘIZOVATEL XXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXX

⇒xxxxxxx x. 1

15.2.

⇒xxxxxxx x. 2

31.3.

Příjemce xxxxxx xxxx XXX z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX (xxxxx VPS a XXX. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx)

⇒xxxxxxx x. 3 x 5

15.2.

⇒příloha x. 4 x 6

31.3.

Xxxxxxxx dotace nebo XXX z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX (xxxxx XXX x XXX. xxxxxxxxxxxx není správce xxxxxxxx)

⇒xxxxxxx x. 3 x 5

15.2.

⇒xxxxxxx č. 4 x 6

5.3.

⇒xxxxxxx x. 4 a 6

31.3.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx XXX a XXX; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx)

⇒xxxxxxx x. 7

5.2.

⇒příloha x. 8

25.2.

⇒xxxxxxx x. 8

31.3.

Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx SR xxxxxxxxxxxxxxx kraje (xxxxx XXX a SFA; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx)

⇒xxxxxxx x. 7

5.2.

⇒xxxxxxx x. 8

25.2.

⇒xxxxxxx x. 8

5.3.

⇒xxxxxxx č. 8

31.3.

Xxxxxxxx xxxxxx nebo XXX x kap. XXX xxxx SFA

⇒příloha x. 3 x 5

31.3.

Xxxxxxxx xxxxxx z xxx. XXX xxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx kraje

⇒příloha x. 7

15.2.

⇒xxxxxxx x. 8

31.3.

Příjemci x Xxxxxxxxx xxxxx

⇒xxxxxxx x. 9

31.3.

Xxxxxxxxx škody

⇒příloha x. 10

5.2.

⇒xxxxxxx č. 10

15.2.

⇒xxxxxxx č. 10

31.3.

Rezervní xxxx OSS

⇒příloha č. 11

15.2.

⇒xxxxxxx č. 11

31.3.

Informace

Právní xxxxxxx x. 367/2015 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2016.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

435/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 367/2015 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, státními finančními xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx vypořádání)

s účinností xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §16 odst. 3 x 6 xxxxxx č. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §7 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx.