Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

367/2015 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Pojmy §2

Obecné zásady finančního vypořádání, výjimky z obecných zásad, zásady pro vyplnění tabulek a zpracování komentáře §3 §4 §5 §6 §7

Postup a lhůty pro finanční vypořádání vztahů státní příspěvkové organizace ke zřizovateli §8

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s jednotlivými kapitolami státního rozpočtu §9 §10 §11

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s jednotlivými kapitolami státního rozpočtu prostřednictvím kraje §12 §13 §14 §15

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa a státními finančními aktivy §16

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa a státními finančními aktivy prostřednictvím kraje §17

Postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací z Národního fondu §18

Postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod §19 §20 §21 §22

Postup a lhůty pro finanční vypořádání rezervního fondu organizační složky státu §23

Ministerstvo jako poskytovatel dotací a návratných finančních výpomocí §24

Ministerstvo jako správce státního rozpočtu §25

Zrušovací ustanovení §26

Účinnost §27

Příloha č. 1 - Finanční vypořádání vztahů státních příspěvkových organizací

Příloha č. 2 - Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých státním příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 4 - Souhrn - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 5 - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům - regionálním radám v roli řídicího orgánu - přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 6 - Souhrn - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům - regionálním radám v roli řídicího orgánu - přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 7 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 8 - Souhrn - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 9 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých z Národního fondu

Příloha č. 10 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Příloha č. 11 - Finanční vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek státu

Příloha č. 12 - Rekapitulace vratek

Příloha č. 13 - Rekapitulace dotací poskytnutých následně z prostředků České republiky

Příloha č. 14 - Pokyny ke zpracování finančního vypořádání dle vzorů v přílohách č. 1 až 13

Příloha č. 15 - Informace o platných číslech účtů Ministerstva financí

Příloha č. 16 - Přehled lhůt pro jednotlivé subjekty finančního vypořádání

INFORMACE

                 

367

VYHLÁŠKA

ze dne 16. xxxxxxxx 2015

x zásadách x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, státními xxxxxxxxxx aktivy x Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx vypořádání)

Ministerstvo xxxxxxx stanoví xxxxx §75 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pro finanční xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, státními xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxx

(1) Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "prostředek") xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nepoužitých xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozpočtového xxxx (xxxx xxx "xxx") nebo xxxxxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x čerpání a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx tabulky xxxxx vzorů xxxxxxxxx x přílohách této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx pravidel x Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"), xxxxx poskytuje xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 odst. 3, xx státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 5 x x Národního fondu xxxxx §37 rozpočtových xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx základě žádosti xxxx ze xxxxxx x následně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x žadatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výjimky z xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx komentáře

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxx, xxxxx xxxx přílohami xxxx vyhlášky, xxxx prostředky xxxxx §13 a §54 xxxx. 1 písm. x) rozpočtových xxxxxxxx (xxxx jen "programové xxxxxxxxxxx"), xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Lhůty pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x §823. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx bankovního xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx"). Xxxxxxx-xx tento xxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz, xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx poskytne xx xxxxx součinnost svému xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podkladech xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx dodržely xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx,

x) za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxx xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) x xxxxxxx xxxx x rámci programového xxxxxxxxxxx, projektu výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolufinancovaného x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx xxxxx stavu k 31. xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx projektu z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxx xxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 7 xxxxxxxxxxxx pravidel, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použitých xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, x xxxx xxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx poskytnuté příjemci xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnuta. Příjemce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx případné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splátkovém xxxxxxxxx xx xx výše xxxxxxxx vratky.

(7) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x elektronické xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx vypořádání xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xx xxxxxxxx rozpočtu, státních xxxxxxxxxx aktiv xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radě regionu xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxx"), xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaného x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů, xx x případě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxx v roli

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xx xxxxxx týkající xx celého příslušného xxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 4 xxxx. b).

(2) X xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxx došlo x ukončení financování x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx a jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "režim xxxxxxxxxxxxxx"), a x xxxxxxxx, x něhož xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "režim xxxxxxx"), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) spolufinancovaných x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx začátku xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx přistoupeno x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx financování xxxxxxxx z prostředků Xxxxxxxx unie,

b) financovaných xxxxx ze xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx, které xxxx x režimu přezávazkování xxxx v režimu xxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx tohoto xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx spolufinancována x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxx x němž byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovený xxxx.

(4) Xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx do rezervního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx stavu x 31. xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx příjemci xxxxxxxxxx následně ve xxxx již xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx poskytnutou předem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx včetně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Pro přílohy č. 1 xx 8 x xxxx xxxxxxxx platí, xx xxxxx x xxxxxxxxx

x) x lichým xxxxxx xxxx xxxxxx xxx státní příspěvkovou xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx poskytnuty x xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu,

b) xx xxxxx xxxxxx xxxx určeny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly, kterými xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, dotace nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, prostřednictvím xxxxxxx byla dotace xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu,

c) označených xxxxxxxx A obsahují xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X obsahují dotace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spolufinancování x dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx xxxx poskytovatelem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vycházejí x rozpočtové xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx subjekty,

c) neziskové x xxxxxxx organizace,

d) xxxxxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxx,

x) xxxxxxx rozpočty xxxxxx úrovně,

f) příspěvkové x podobné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) regionální xxxx x xxxx xxxxxxxx orgánu.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx součet xx xxxxx skupinu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxx xxxx xxxx její xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x použití xxxxxxxxxx, xxxxx x čerpání xxxxxxx s jím xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému definovaném x rozpočtových xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odchylky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1.

§6

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přesností xx dvě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xx poskytovatel xxxxxx tabulky v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx příjemce x xxxxxxxxxxxxx příspěvku xx provoz, xxxxxx x návratné finanční xxxxxxxx x xx xxxx se nevztahuje xxxxxxxxx předkládat xxx xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přílohách xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx týkají.

(4) Příloha č. 14 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání podle xxxxx xxxxxxxxx v přílohách č. 1 až 13 této xxxxxxxx.

(5) Příloha č. 15 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x platných účtech xxxxxxxxxxxx xxx odvod xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx, návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxx finanční vypořádání xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, státními xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Příloha č. 16 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx subjekty finančního xxxxxxxxxx xxxxxxx v §8 xx 23.

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxx finančním xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx x případě xxxxxxx xxxx předepsanou xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vypořádání. X xxxxxxxxx zdůvodní xxxxxxx nesoulad, x xx xxxxxxxxx uvedením xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx výše xxxx její xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Komentář xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdílů xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx vypracuje rekapitulaci xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vratek xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx uvedených x §5 xxxx. 2, xxxxxx správce kapitoly xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 a x příjemce xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3, a částku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxx odvod xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx odvedenými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx uvedený xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx uvedením xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jejichž xxxx výše nebo xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové kázně. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 12 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rekapitulaci xxxxxx poskytnutých xxxxxxxx x prostředků České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 2. Součástí této xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxx dotace xx xxxxx §4 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxx celek x xxxx xxx zahrnuty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 13 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x popis vratky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 15 (dále xxx "xxxxxxxx xxxx") xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx se finanční xxxxxxxxxx provádí.

§8

Xxxxxx x xxxxx xxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 15. xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "následující xxx"), xxxxx zřizovateli

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxx, za xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vypořádání (dále xxx "předchozí xxx"), xxxxx xxxxx, xxxxx xx uveden x příloze č. 1 této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o dotacích poskytnutých xx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx financování, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx a xx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxxxx finančních mechanismů xxxxxxxx xx celé xxxx xxxxxx xxxx xxxx projektu podle xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 1 xxxx vyhlášky,

c) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zřizovatel státní xxxxxxxxxxx organizace do 31. xxxxxx následujícího xxxx

x) provede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx x příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxx x komentář podepsané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) a xxxxxxx xx xxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kapitolami xxxxxxxx xxxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx nebo návratná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx kapitol xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx x Operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxx x návratných xxxxxxxxxx výpomocích xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vzorů, které xxxx xxxxxxx v přílohách č. 3 x 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x dotacích poskytnutých na xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, projekty xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx akce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x přílohách č. 3 x 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovatelem, xxx je její xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) x b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxxxxx,

x) vypracuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxxxx vzorů, xxxxx jsou xxxxxxx x přílohách č. 4 x 6 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxx odstavce 1 xxxxxxx do 31. xxxxxx následujícího roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x komentář xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x převede xx xxxxx xxxx xxxxxx prostředků na xxxxxxxx xxxx celkovou xxxx xxxxxxxxxx převedenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx do 5. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x přílohách č. 4 a 6 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 5. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x převede xx xxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxxxx xx účet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správce kapitoly xx 31. března xxxxxxxxxxxxx roku

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) vypracuje x xxxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x přílohách č. 4 x 6 xxxx vyhlášky,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zároveň xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxxx a komentář xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxx zaměstnancem a xxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxx xxx finanční xxxxxxxxxx x jednotlivými kapitolami xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§12

(1) Příjemce, xxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 5. února xxxxxxxxxxxxx xxxx tomuto xxxxx

x) xxxxxxx o dotacích xxxxxxxx xx předchozího xxxx podle xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 7 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx poskytnutých na xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a inovací x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v příloze č. 7 xxxx vyhlášky,

c) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 5. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§13

(1) Xxxx xx 25. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x případě zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souhrn za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 8 xxxx vyhlášky,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 25. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx účtu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Poskytovatel, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku

a) xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x předložených přehledů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 8 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx svého xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx příjmový xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 5. xxxxxx

x) provede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příjemce podle xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v příloze č. 8 xxxx vyhlášky,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zároveň xx 5. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem a xxxxxxx xx svého xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x případě xxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přehledů xxxxxx xx xxxxxxx příjemce xxxxx xxxxx, xxxxx xx uveden x příloze č. 8 xxxx vyhlášky,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxx zaměstnancem a xxxxxxx xx svého xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výši prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx finančními aktivy

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx pokladní správa xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, předloží xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx o dotacích x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxx v přílohách č. 3 x 5 této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutých xx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx projekty xxxxxxx, xxxxxx a inovací xxxxxxxx xx xxxx xxxx trvání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx x přílohách č. 3 x 5 této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účet x případě vratky xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kapitoly Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx příslušný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kapitolou Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa x xxxxxxxx finančními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xxxx ze státních xxxxxxxxxx aktiv prostřednictvím xxxxx, předloží do 15. xxxxx následujícího xxxx xxxxxx kraji

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se předchozího xxxx podle xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 7 této xxxxxxxx,

x) přehled x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx trvání xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v příloze č. 7 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zároveň do 15. února xxxxxxxxxxxxx xxxx převede xx xxxx kraje případnou xxxxxx.

(3) Kraj do 31. března následujícího xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx v příloze č. 8 xxxx vyhlášky,

c) vypracuje xxxxxxxx.

(4) Kraj xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku předloží xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x převede xx svého účtu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjemci xx příjmový účet x xxxxxxx vratek xxxxxx poskytnutých x xxxxxxxx Všeobecná pokladní xxxxxx nebo na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx, předloží xx 31. března následujícího xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxx xx celé xxxx xxxxxx projektu xxxxx vzoru, který xx xxxxxx x příloze č. 9 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(2) Příjemce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxx vratku xx xxxx Xxxxxxxxx fondu.

Xxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxx vypořádání xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xx řešení xxxxxxxxxxx xxxx

§19

(1) Příjemce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, předloží xx 5. xxxxx následujícího xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxx možnosti užití xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx uveden x příloze č. 10 této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx do 5. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx vyčerpání dotace xxxx xx ukončení xxxxxxxx užití xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§20

(1) Kraj do 15. xxxxx následujícího xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx účel

a) provede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx,

x) vypracuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souhrn xx xxxxxxx příjemce xxxxx vzoru, který xx xxxxxx x příloze č. 10 této xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx podklady finančního xxxxxxxxxx prostředků, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx řešení xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx komentář.

(2) Xxxx podle odstavce 1 zároveň xx 15. xxxxx následujícího xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotací xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx ze xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx příjemce xxxxxx xx řešení xxxxxxxxxxx škod xxxxxxxx xx 15. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx užití této xxxxxx xx stanovený xxxx poskytovateli

a) xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx, který xx xxxxxx v příloze č. 10 xxxx xxxxxxxx,

x) komentář.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dotace xx xxxxxx povodňových xxxx xxxx po ukončení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx převede na xxxx cizích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nápravu,

b) vypracuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za všechny xxxxxxxx podle xxxxx, xxxxx je xxxxxx x příloze č. 10 této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx komentář.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zároveň xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x komentář xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxx.

§23

Xxxxxx x xxxxx xxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxx státu

(1) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx organizační xxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx x příloze č. 11 xxxx xxxxxxxx,

x) komentář.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx z předložených xxxxxxxx souhrn za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 11 xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx tento souhrn x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §48 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kapitoly xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podepsaný vedoucím xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx příjmový xxxx celkovou výši xxxxxxxxxx převedenou podřízenými xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx případnou xxxxxx xxxxxxxxx rezervního xxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xx 19 xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) provede xxxxxxxx předložených xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) vypracuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzorů, xxxxx xxxx uvedeny v přílohách č. 4, 6, 8, 9 a 10 xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) porovná xxxxxx případných vratek xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na příjmovém xxxx, na příslušném xxxx xxxxxxxx finančních xxxxx a na xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx rozpočtu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nápravu,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx dotací, návratných xxxxxxxxxx výpomocí a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x souhrnech x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za všechny xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x §24 xxxx. b).

§26

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 52/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx finančními xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§27

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

Ministr:

Ing. Xxxxx x. x.

Příloha x. 1 x vyhlášce č. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxx vypořádání xxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 367/2015 Xx.

Xxxxxx - Xxxxxxxx vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvkovým xxxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 367/2015 Sb.

Finanční xxxxxxxxxx xxxxxx a návratných xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx finančních xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 367/2015 Sb.

Souhrn - Xxxxxxxx vypořádání dotací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 367/2015 Sb.

Finanční xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx - regionálním xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx ze státního xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx aktiv >>>

Příloha x. 6 x vyhlášce č. 367/2015 Xx.

Xxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních finančních xxxxx >>>

Příloha x. 7 x vyhlášce x. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých příjemcům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx č. 367/2015 Sb.

Souhrn - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx ze státního xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx aktiv

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých x Xxxxxxxxx fondu

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 367/2015 Sb.

Finanční xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx x. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 12 x xxxxxxxx č. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 13 x vyhlášce x. 367/2015 Sb.

Rekapitulace xxxxxx xxxxxxxxxxxx následně x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 14 x vyhlášce x. 367/2015 Xx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vzorů v xxxxxxxxx č. 1 xx 13

Pokyny x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyhlášky x finančním xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzorů xxxxxxxxx v přílohách č. 1 xx 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx upozorňují xx xxxxxx zásady, xxxxx xx potřeba xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx křížovou kontrolu. Xxxxxxxx x xxxx xx xxxx zpracováním xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx vyhlášky x xxxxxxxxx vypořádání, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1) Xxxxxx xx zpracování xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, tj. 1, 3 (Xxxx X) a v příloze č. 5

1 xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (správce xxxxxxxx je xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxxxx)

2 xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx

3 xxxxxx xx xxxxx v případě, xx poskytovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí, xxxxx. v xxxxxx xxxx smlouvě x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x xxxxxxx projektů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxxx z xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx;

x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx z prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx b)

vyplní xx xxx v xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx (x xxxxxxx přílohy č. 5) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx číslo akce (xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx č. 560/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 11/2010 Sb.

sloupec x)

xxxxxx xx xxx u xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtům xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx se xxxxx xxxxxxx poskytovatele xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1

xxxxx xx výše xxxxxxxxx xx provoz, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x 31.12. 2... x xxx, xx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx provedené x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 2

xxxxxx xx, xxxxx příjemce/státní příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx/x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx již x xxxxxxx roku, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx vypořádání, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 3

xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x 31.12. 2...

sloupec 4

xxxxx xx předepsaná xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx provoz, xxxxxx x návratné finanční xxxxxxxx xxx finančním xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxx x §3 xxxx. 6 xxxxxxxx.

2) Xxxxxx ke zpracování xxxxxxx dle xxxxx x přílohách x xxxxxx xxxxxx, xx. 1, 3, 7 (Xxxx X)

1 xxxxxx xx správce kapitoly (xxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx organizaci xxxxx xxxxxxxxxxxx)

2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hospodaření upravují xxxxxxxxxx pravidla

3 vyplní xx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4 rozumí xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxxxxxxx projektem xx xxxxxx akce (xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx x xxxxxxxxxx finančních mechanismů

sloupec x)

xxxxxx xx jen x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx financování; uvádí xx číslo akce (xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx č. 560/2006 Sb., ve xxxxx vyhlášky č. 11/2010 Xx., která xxxx xxxxxxxx xx 31.12. xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx c)

vyplní xx xxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx poskytovatele xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1

uvádí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přímo/zřizovatelem/poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje xx účet příjemce/státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k 31.12. xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxx je xxxxxxx x vratky xx výdajový xxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx kraje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx 2

xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x 31. 12. xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx 3

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dotace při xxxxxxxxx vypořádání

3) Pokyny xx zpracování xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx. 2, 4, (Část X) x x příloze č. 6

1 xxxxxx xx správce xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxx x příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx)

2 rozumí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx

3 xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly

sloupec x)

xxxxx xx skupina xxxxx xxxxxxxx:

x. státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (příloha 2X),

x. xxxxxxxxxxxxx subjekty (xxxxxxx 4X),

x. xxxxxxxxx a xxxxxxx organizace (xxxxxxx 4X),

x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrovně (příloha 4X),

x. xxxxxxx rozpočty xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx 4X),

x. příspěvkové x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 4X),

x. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx 4X),

x. xxxxxxx příjemci (xxxxxxx 4X),

x. xxxxxxxxxx xxxx x roli xxxxxxxx xxxxxx (příloha 6)

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx č. 6) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; uvádí xx číslo xxxxxxxx xx xxxxxx §12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (projektů) x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx c)

vyplní xx xxx x xxxxxx x návratných xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1

xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příspěvků xx xxxxxx převedených poskytovatelem/zřizovatelem xx xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací snížený x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 2

xxxxxx se, xxxxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na provoz, xxxxxxxx její části xxx v xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx provádí finanční xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx poskytovatele/zřizovatele

sloupec 3

uvádí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx xx příspěvkovými organizacemi x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx příspěvků xx xxxxxx x 31.12. 2...

xxxxxxx 4

uvádí xx předepsaná xxxx xxxxxx příspěvku na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx finančním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x §3 xxxx. 6 xxxxxxxx.

4) Pokyny xx xxxxxxxxxx tabulek xxx vzorů x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx. 2, 4, 8 (Část X)

1 rozumí xx xxxxxxx kapitoly (xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxxxx)

2 xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3 vyplní xx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4 xxxxxx xx kraj, xxxxxxxxxxxxxxx kterého byla xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxx xx skupina podle xxxxxxxx:

x. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (příloha 2B),

b. xxxxxxxxxxxxx subjekty (příloha 4X),

x. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 4X),

x. veřejné rozpočty xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx 4X),

x. veřejné rozpočty xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx 4X, 8X),

x. xxxxxxxxxxx x podobné xxxxxxxxxx (xxxxxxx 4X),

x. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx 4X),

x. xxxxxxx příjemci (xxxxxxx 4X, 8B)

sloupec x)

xxxxxx se xxx x případě, že xx xxxxx o xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx programu xx xxxxxx §12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (projektů) x rámci tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx c)

vyplní xx jen u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx se číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx poskytnutých x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1

xxxxx xx xxxxxxx objem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxx xx xxxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 31.12. xxxx, v xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x tím, xx částka xx xxxxxxx o xxxxxx xx výdajový xxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx 2

uvádí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použitých xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnutých k 31. 12. xxxx, x němž xxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx 3

uvádí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dotace při xxxxxxxxx vypořádání

5) Pokyny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx v příloze č. 7 (Část A)

1 xxxxxx xx správce xxxxxxxx

3 xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxx xxxxxxxx správcem kapitoly

4 xxxxxx xx kraj, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnuta

sloupec x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx stanovený x rozhodnutí, xxxxx. x xxxxxx xxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx;

x případě projektů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxxxxxx se

sloupec x)

xxxxxx se jen x xxxxxx poskytnutých xxxxxxxx rozpočtům xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1

uvádí xx xxxx dotace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x 31.12. 2...

xxxxxxx 2

xxxxxx xx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dotace, xxxxxxxx xxxx části xxx x xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx

xxxxxxx 3

uvádí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx k 31.12. 2...

sloupec 4

xxxxx xx předepsaná xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulek xxx xxxxx v příloze č. 8 (Xxxx X)

1 xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx

3 xxxxxx xx xxxxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx správcem kapitoly

4 xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxx xx skupina xxxxx xxxxxxxx:

x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úrovně,

b. xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx b)

nevyplňuje se

sloupec x)

xxxxxx se jen x xxxxxx poskytnutých xxxxxxxx rozpočtům xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxxxx jednací xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xxxx xx státních xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1

x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx objem xxxxxx převedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje xx xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxx poskytovatele xx xxxxx celkový objem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxx xx xxxx příjemců xxxxxxx o vratky xxxxxxxxx v průběhu xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 2x

xxxxxx xx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx vratku xxxxxx, xxxxxxxx xxxx části xxx x xxxxxxx xxxx, xx který xx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxx xxxxx; xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sloupce 4

xxxxxxx 2x

xxxxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx, kterou xxxxxxx xx xxxx, xx svého xxxx xx výdajový účet xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx roku; xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx informativní, xxxx xxxx zahrnut xx xxxxxxx xxxxxxx 4

sloupec 2x

xxxxxx se, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, kterou xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx již x xxxxxxx xxxx

xxxxxxx 3

xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnuté dotace x 31.12. 2...

xxxxxxx 4

xxxxx xx předepsaná xxxx xxxxxx dotace xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxx se 4 = 1 - 2x - 2x – 3

v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 4 = 1 - 2x - 3

7) Pokyny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxx v příloze č. 9 - Finanční vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxx příjemců; xxxxxxxxxxx projektem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x. státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrovně,

e. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x. xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x. nepodnikající xxxxxxx xxxxx,

x. xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx se xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx financování; v xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx číslo xxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx č. 560/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 11/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx číslo xxxxxxxx xx xxxxxx §12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx akcí (projektů) x xxxxx tohoto xxxxxxxx realizovaných

sloupec 1

xxxxx xx xxxxxxx objem xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx příjemce za xxxxx xxxx trvání xxxxxxxx s xxx, xx částka je xxxxxxx o vratky xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx provedené x xxxxxxx xxxxxx projektu

sloupec 2

xxxxx se celkový xxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxx příjemcem z xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x 31.12. roku, x xxxx byl projekt xxxxxxx

xxxxxxx 3

uvádí xx xxxxxxxxxx výše vratky xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účet Xxxxxxxxx xxxxx

8) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vzoru x příloze č. 10 - Finanční xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1 xxxxxx xx správce xxxxxxxx

4 xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnuta

sloupec x)

x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx skupiny příjemců; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí účel xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx. x dohodě xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x. xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxx,

x. xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, že se xxxxx x xxxxxx x xxxxx programového xxxxxxxxxxx; uvádí se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako souhrn xxxx (xxxxxxxx) v xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx c)

vyplní xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtům xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx d)

vyplní xx xxxxx jednací xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxxx možnosti xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účel x xxx, xx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx 2

uvádí xx xxxxxxx objem xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxx 3

xxxxx se xxxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) Xxxxxx ke xxxxxxxxxx tabulky dle xxxxx x příloze č. 11 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1 xxxxxx se správce xxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxxxxxxxx programem xx xxxxxx název xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů; x xxxxxxx, xx projekt xxxx xxxxxxx pod xxxxxxx, uvádí se xxxxxxxxxx xxxxxxx spolufinancovaný x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

sloupec 1

xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx rezervního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 31.12. roku, x němž xxx xxxxxxx xxxx projekt xxxxxxx

10) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulky dle xxxxx v příloze č. 12 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx §4 odst. 4 vyhlášky

sloupec 1)

uvádí xx předepsaná výše xxxxxx, která vyplývá x jednotlivých xxxxxx x členění podle xxxxxx příjemců

sloupec 2)

xxxxx xx výše odvedených xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x členění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx 3)

xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx x členění xxxxx xxxxxx příjemců

sloupec 4)

xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Národního fondu x xxxxxxx podle xxxxxx příjemců

sloupec 5)

xxxxx xx xxxxxx odvedených xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx 6)

xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxx x xxxxxxxxx vratky x členění podle xxxxxx příjemců; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx

11) Pokyny xx xxxxxxxxxx tabulky xxx xxxxx x příloze č. 13 - Rekapitulace xxxxxx xxxxxxxxxxxx následně x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx x)

xxxxx se xxxxx za jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx

xxxxxxx 1)

xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx konkrétního příjemce; xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§4 odst. 5 xxxxxxxx)

Xxxxxxx x. 15 x vyhlášce x. 367/2015 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx účtů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx do xxxxxxxx rozpočtu/kapitoly Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx č.:

772-5921001/0710

VS 2221

pro XXX (kraje)

772-5921001/0710

VS 222975

xxx XX (xxxxxxx kapitol)

Vratky xxxxxx pro kapitolu Xxxxxxx státních finančních xxxxx xxxx xxxxxxxx xx příslušné níže xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x.:

1978-21227001/0710 Xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostředky MZe (xxx MZe);

1978-23820001/0710 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (pro xxxxx);

1978-23425001/0710 Jaderný účet (xxx XXX, SÚRAO x XX Řež);

1978-17623001/0710 Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povodní (xxx XXx);

1978-23329001/0710 Prostředky x xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx ze zániku xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx XX).

Xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx na účet Xxxxxxxxx xxxxx x. 6001125021/0710.

Příloha x. 16 x xxxxxxxx x. 367/2015 Xx.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX

XXXX / Xx M PRAHA

POSKYTOVATEL, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX KAPITOLY

SPRÁVCE KAPITOLY / ZŘIZOVATEL SPO

MINISTERSTVO XXXXXXX

XXX

⇒xxxxxxx č. 1

15.2.

⇒xxxxxxx x. 2

31.3.

Příjemce xxxxxx xxxx NFV z xxxxxxxxxxxx kapitol XX (xxxxx XXX x XXX. xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx kapitoly)

⇒příloha x. 3 x 5

15.2.

⇒xxxxxxx x. 4 x 6

31.3.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX z jednotlivých xxxxxxx SR (vyjma XXX a XXX. xxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx)

⇒xxxxxxx x. 3 x 5

15.2.

⇒xxxxxxx č. 4 a 6

5.3.

⇒příloha x. 4 x 6

31.3.

Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx kapitol SR xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx XXX a XXX; xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx)

⇒xxxxxxx č. 7

5.2.

⇒xxxxxxx x. 8

25.2.

⇒příloha x. 8

31.3.

Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx SR xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (vyjma XXX x XXX; xxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx)

⇒xxxxxxx x. 7

5.2.

⇒xxxxxxx x. 8

25.2.

⇒příloha x. 8

5.3.

⇒xxxxxxx x. 8

31.3.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx NFV x xxx. XXX xxxx XXX

⇒xxxxxxx č. 3 x 5

31.3.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxx. XXX xxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

⇒xxxxxxx x. 7

15.2.

⇒xxxxxxx x. 8

31.3.

Xxxxxxxx x Národního xxxxx

⇒xxxxxxx x. 9

31.3.

Povodňové xxxxx

⇒xxxxxxx x. 10

5.2.

⇒příloha x. 10

15.2.

⇒xxxxxxx x. 10

31.3.

Xxxxxxxx xxxx XXX

⇒xxxxxxx x. 11

15.2.

⇒xxxxxxx x. 11

31.3.

Informace

Právní předpis č. 367/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2016.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

435/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 367/2015 Xx., x zásadách x xxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, státními finančními xxxxxx x Národním xxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxx vypořádání)

s účinností xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §16 xxxx. 3 x 6 xxxxxx x. 248/2000 Xx., x podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §7 zákona x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx.