Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016.


Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

318/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. III

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. VII

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o azylu Čl. IX

Přechodná ustanovení Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. XI

Přechodná ustanovení Čl. XII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XIV

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích Čl. XV

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky Čl. XVI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu Čl. XVII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna katastrálního zákona Čl. XVIII

ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XIX

INFORMACE

318

XXXXX

xx xxx 11. xxxxxxxxx 2015,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 328/1999 Xx., o občanských xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx obyvatel

Čl. X

Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 68/2006 Xx., zákona č. 115/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx č. 186/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 15/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"f) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx nabytí nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství x xxxx jejich xxxxxx xxxx pozbytí,".

2. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxxx a" x xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx rozhodl".

3. X §3 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx".

4. X §3 xxxx. 3 písm. x), x) a x) x x §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx 2, 5 x 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx příjmení".

5. X §3 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx manželství".

6. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "10" nahrazuje xxxxxx "12".

7. X §3 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx".

8. X §3 odst. 3 se xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx ", datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx nebo o xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx, je-li xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého".

9. X §3 odstavec 4 xxx:

"(4) X informačním xxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx. x) vedou xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx,

x) rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození v xxxxxx, xxxxx, xx-xx xxxxx, a xxxx xxxxxxxx,

x) státní občanství,

g) xxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxx, xx-xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud mu xxx xxxxxxxx.".

10. V §3 xxxx. 6 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

11. V §3a xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"a) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 3 xxxx. a) xx x) a k) xx x),".

12. V §3x xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) až x)".

13. X §3x se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Údaje x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxxx xxxx zapíše, xxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx osobě, která xxxx vedena v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xx zjistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

14. X §4 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", pokud xxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3x xxxx. 1 xxxx. a)".

15. X §5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", pokud xxxx tento údaj xxxxxx xxxxx §6".

16. X §6 xx xxxxx "xxxx. i), x) x x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) x j), §3 odst. 3 xxxx. x) x x)" x xxxxx "xx xxxxxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx x zdánlivém manželství xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

17. X §7 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) X případě, že xxxxx xxxxxxx xxxx 1. červencem 2000 x x úřední xxxxxxxx se zjistí, xx xxxx xxxxx xx x informačním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodatečně xxxxxx xxxx opraví xxxxx xxxxx x xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

18. X §8 odst. 5 xx věty xxxxx x druhá xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx také xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxx prokáže xxxx xxxxxxxxx x žádost xxxxxxxx před orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx i prostřednictvím xxxxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx8x); x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx8x), pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx elektronicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu.".

19. X §8 odst. 7 písm. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "identifikaci".

20. X §8 odstavec 8 xxx:

"(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x za občana, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxx, že xxxx způsobilý x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx občana xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx5x). Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem zmocnitele. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx třetí, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje se xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxxxx xxxxx.".

21. X §8 xx xx odstavec 9 xxxxxxxx nové odstavce 10 x 11, xxxxx xxxxx:

"(10) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x obyvateli, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx v jeho xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx státu,

b) obrany,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx osob x xxxxxx xxxx soudem.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxx účely xxxxxxx x xxxxxxxx 10 xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 až 17 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12 xx 19.

22. X §8 xxxx. 12 větě xxxxx se slova "xxxxxxxx 8 x 9" xxxxxxxxx slovy "8 až 10".

23. X §8 odst. 14 xx číslo "11" nahrazuje číslem "13".

24. X §8 xxxx. 15 xx xxxxx "11 x 12" xxxxxxxxx xxxxx "13 a 14".

25. X §8 xxxxxxxx 16 xxx:

"(16) Xxxxxxxxxxxx xxxx České republiky xxxx konzulární úřad Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx honorárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx práv xxxxxx, xxxxx xx x zahraničí ocitl x xxxxxxxx života xxxx zdraví, xx xxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hromadného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx situace xxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x rodinou xxxx xxxx vyhledání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti x xxxxxxxxx9x), xxxxx x xxxxxxxxx informovanosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zahraničí xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

e) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx x manžela, xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

26. V §8 xx xxxxxxxx 18 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 19 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18.

27. X §8x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova "x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" a ve xxxx xxxxx xx xx xxxxx "datum" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx".

28. V §8b xxxx. 5 se xx xxxxx xxxxx xxxx druhé doplňují xxxxx "x důvod xxx zprostředkování xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" x xx xxxxx odstavce 5 se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx předány xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

29. V §8b xxxxxxxx 6 zní:

"(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zemřela, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx, sdělí tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx kontaktovaná xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx prohlášena xx nezvěstnou xxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kontaktující osobě xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxxxx x okrese úmrtí, xxxxxxxxx den, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x datu xxxxx x xxxxx x xxxxx, na xxxxx území x xxxxx došlo.".

30. X §10 odst. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ohlašovny.".

31. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Místem xxxxxxxx xxxxxx občana x xxxx jeho xxxxxxxx nebo x xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Nemá-li xxxxx xxxx osvojitelka xx území Xxxxx xxxxxxxxx trvalý pobyt xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx osvojitelka xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osvojitele. Získá-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx určením xxxxxxxxx, xx místem xxxx trvalého xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

32. X §10 odst. 6 xxxxxxx b) zní:

"b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx;".

33. X §10 xxxx. 7 xx xxxx první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx občan xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx prokazuje totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyznačenou xxxx24) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxxx pobytu.".

34. X §10 xxxx. 10 se xxxxx ", popřípadě xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxx svěřeno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

35. V §10 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxx podpůrce xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx, xxxxx "jejichž" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "xxxxxxx plné xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

36. V §10 xxxxxxxx 12 xxx:

"(12) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Sdělení x listinné podobě xxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx podpis xxxxxx9); xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx8x). Xx občana xxxx xxxxxx ukončení pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx rovněž xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podpisy9). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx rozumí xxx, kdy občan xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx.".

37. X §10a xx xxxxx "Xxxxxx-xx" xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx" x xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xx zrušují.

38. X §10x se xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky".

39. X §10x xxxx. 3 větě druhé xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb8)" xxxxxxxxx slovy "podepíše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8)".

40. Xx §10b xx xxxxxx xxxx §10c, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 28 zní:

"§10c

Ohlašovna, x xxxxxx sídle xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx vhodné xxxxx, kde bude xxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx28).

28) Xxxxxxxxx §23 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §46 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád.".

41. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo "neplatných" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx".

42. Xx §12 xx xxxxxx nový §12x, xxxxx xxx:

"§12x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 6 xxxx. x) nedokládá xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx podání xxxxxxx o sdělení xxxxx x xxxxxxxx, x němuž xx xxxxx údaj o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx objektu, xxxx x xxxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx právo, xxxxx xx existenci xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přístupem v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

43. X §13 xxxx. 3 xxxx xxxxx x x §13 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

44. X §13x xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

45. X §13x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx", ve xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx" a na xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxx určená xxxx 1. lednem 2003 xxx vést xxxxx x listinné xxxxxx.".

46. X §13x xxxx. 2 x x §13x xxxx. 5 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxx".

47. X §13x xxxx. 3 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

48. X §13x xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx i) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxx xxxxxxxx".

49. V §13x se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx dokladu x xxxxxx čísle [§15 písm. x)], xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx k dispozici,

k) xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx čísla, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) poznámku, xxxxxx xxxxxxx x využívá xxxxxxx registru xxxxxxx xxxxx.".

50. V §13b xxxx. 5 se xx xxxxx "k xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxx".

51. V §13x se na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx věta "Uvedený xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx poskytovány způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx.".

52. X §14 xxxx. 1 xx písmeno c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

53. X §14 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 1 se xxxxx "x) xx c)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

54. X §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 se xxxxx "xxxxxx toto povolení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14x) vydalo," xxxxxxx.

55. X §14 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6 xx xxxxx "policie" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx")".

56. X §15 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "nebo".

57. V §15 xxxxxxx x) xxx:

"x) doklad vydaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14x),14x), xxxxx xx x něm xxxxx xxxxx xxxxxxx.".

58. X §15 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

59. V §16 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

60. X §17 odst. 2 písm. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx fyzické xxxxx".

61. X §17 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x u xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxx se x xxxxx osvojence x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a".

62. X §17 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxx x" xxxxxx xxxxx "žijících".

63. X §17a xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) adresu pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

64. V §17x xxxx. 3, §17b xxxx. 1 písm. x), §17c xxxx. 2 písm. x) x x §17ca xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx, jehož".

65. X §17x odst. 3 xx xxxxx ", xxxxxxxx" zrušuje.

66. X §17x xxxx. 6, §17x xxxx. 4, §17c xxxx. 5 x x §17xx xxxx. 5 xx slova "podpůrci xx xxxxxxx xxxxxxx x nápomoci nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "členu xxxxxxxxxx, jehož" x xxxxx "občana" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx".

67. V §17x xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxx rodném xxxxx fyzické xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xx vlastních xxxxx fyzické xxxxx".

68. X §17x xxxx. 1 písm. x), §17x xxxx. 2 xxxx. x) a x §17ca xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxx příjmení,".

69. X §17x xxxx. 1 xxxx. x), §17c xxxx. 2 písm. x) x x §17xx xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxxxxx xx základě smlouvy x xxxxxxxx" zrušují.

70. X §17x odst. 3 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

71. X §17x xxxx. 4 závěrečná xxxx xxxxxxxxxx xxx: "X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) ministerstvo xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx správnost přiděleného xxxxxxx xxxxx.".

72. X §17xx xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx f), které xxx:

"x) xxxxx sepsání xxxxxxx.".

73. V §17xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) v xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

74. X §23x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx využívá" xxxxxxxxx xxxxx "Ministerstvo, xxxxxxx úřady, obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx využívají" x xx konci xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx".

75. V §23x xx za xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx, obecní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx čísel využívají x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, pokud xx xx technicky xxxxx, xxxxx xxxxxx

x) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx a xxxx xxxxxxxx, pokud se xxxxx narodil v xxxxxxxxx, číslo, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ohlášení xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx občanského xxxxxxx,

x) x informačním systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxx, místo x okres narození, xxxxxxxxx místo a xxxx narození, xxxxx xx xxxxx narodil x zahraničí, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxx, xxxxx převzetí a xxxxx skončení platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, označení xxxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx vydal, prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx, datum xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu a xxxxx x místo xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx odcizení,

c) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx, dosavadní státní xxxxxxxxx, okres xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxx x jednotlivých informačních xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

76. Xx §23x xx xxxxxx nový §23x, xxxxx xxx:

"§23x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obyvatelích xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, 4 x 7 xxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2016 do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jím xxxxxxxx informačních xxxxxxxxx.".

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx x datu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zapsáno xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx dozví. Ustanovení §7 xxxx. 3 xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxxx.

2. Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1900 nemá x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o prohlášení xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx nebo x xxxxxxxxxx za mrtvého, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Sb., zákona x. 395/2005 Sb., xxxxxx x. 21/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 2 xxx:

"2) Zákon č. 186/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx).".

2. X §2 xxxx. 5, §5 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §10 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §3 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 xxx:

"(7) Xx kontaktního elektronického xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx klíče xxxxx x xxxxxxxxxxxx sloužícím x autentizaci držitele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémům, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx25), (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x autentizačního xxxxxxxxxxx xx oprávněn pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

25) §2 písm. j) xxxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.

4. X §3x xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxxx prostřednictvím" xxxxxxxx xxxxx "informačního xxxxxxx".

5. X §4 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxx vydává obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze xxxx městské xxxxx xxxxxx Statutem hlavního xxxxx Xxxxx (dále xxx "obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.".

6. X §4 xxxx. 2 xxxx poslední xx za slova "xxxxxx xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx poslední xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx".

7. X §4 odst. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx x" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" se xxxxxxx.

8. V §4 xxxx. 4 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "O xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx staršího 15 xxx může xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx24).".

9. X §4x xxxx. 2 xx xxxx poslední xxxxxxx.

10. V §4a xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Občanský xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx 15 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.".

11. X §5 xxxx. 2 xxxx. a), §6 xxxx. 1 xxxx xxxxx x x §7 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x)" zrušují.

12. X §8 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

13. X §8 odst. 2 xx věta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx může xxxxxx xxxx domácnosti, jehož xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx24).".

14. V §8 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxx převezme xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x obecního xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností, u xxxxxxx xxxx podána xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx uvedený x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxx xxxxxxx x x obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, který xxxxx uvedl x xxxxxxx.".

15. X §8a xxxx. 3 se xxxxx "identifikace" nahrazuje xxxxxx "autentizace".

16. X §9 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx x nápomoci" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "jehož".

17. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) je

a) 10 let,

b) 5 xxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx vydáván xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxx

x) 35 let, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx občanu staršímu 70 xxx.".

18. V §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) ukončením xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

19. X §12 xxxx. 2 xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

20. V §14 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx dovršení 15 xxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx občanský xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

21. X §16 xxxx. 3 xx slova "písm. x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x)".

22. X §16 xx doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16x xxxx. 1 písm. x) až i) x x) xx x), xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16x xxxx. 2 věty xxxxx.".

23. X §16a xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx občanského xxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx,".

24. X §16x xxxx. 2 xx xxxx první xxxxxxxxx větami "X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx občan xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný podle xxxxx xxxx posledního xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky, x pokud xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, přestupek xxxxxxxx Xxxxxxxxx města Xxxx. X projednání xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x) a x) xx n) x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx také xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx občan xxxxx xxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx.".

25. X §17 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky a xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x zkrácená xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x občanském xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, který xx narodil x xxxxxx, xxxxx a xxxx, kde se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení svéprávnosti xxxx o xxxxxxx xxxxxxx svéprávnosti,

j) xxxxx, xxxxxxxxx sérii xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx občana x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnost xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x občanském xxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, který občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx neumožňuje xxxxxxx, x datum xxxx xxxxx,

x) xxxxx x čas zablokování x odblokování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx potvrzení o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal,

u) číslo xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazu,

v) žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx,

x) datum x xxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx o zřízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xx-xx xxxx datová xxxxxxxx zpřístupněna.".

26. V §17 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1 x 2" x na xxxxx xxxxxxx x) xx tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) datu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních registrů,

f) xxxx x čase xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

27. V §17x se na xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxx xxxxx.".

28. V §17x se na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx.".

29. V §17a xxxx. 5 se xxxxx "50" xxxxxxxxx xxxxxx "15" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxxx ", x výjimkou údajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §17 odst. 2 xxxx. x), které xx xxxxx xxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx".

30. X §17x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx vydaných xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a důvod xxxxxx xxxxxx," zrušují.

31. X §17x se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx x obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) speciální xxxxxxxxx xxxxxxx, který zajišťuje xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxx xxxxxxx výrobce x xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxxxx dokladů držitelům x jejich reklamaci.".

32. X §18 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové odstavce 2 x 3, xxxxx znějí:

"(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx, a xx i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx úkolu v xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx státu,

b) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx oblasti, xxxx

x) xxxxxxx práv xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se sdílení xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 nepoužijí.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

33. X §18 xxxx. 5 xx slova "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".

34. V §18x xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 3 písm. x) x x) xx poskytují xx xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxx.".

35. X §23x xx xxxxx "xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx Xxxx".

36. V §24x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

37. X §24x xxxx. 1 se xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu" nahrazují xxxxx ", zničení xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

38. V §24x xxxx. 2 xx xxxxx "místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou působností" xxxxxxx.

39. X §26 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxx kryptografických xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jeho užití.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx x občanském xxxxxxx xx 1. xxxxx 2017 xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx občanský xxxxxx xxxxxxxxx ukončením xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

2. V xxxx xx 15. xxxxxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx občanského xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji nebo xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čipem xxx xx xxxxxx. X xxxx xxxx může xxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx strojově xxxxxxxxx xxxxx x dobou xxxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X tomto xxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxxx požádat xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona č. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 384/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Sb., zákona x. 159/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x zákona x. 64/2014 Sb., xx mění takto:

1. X §2 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx středníku se xxxxxxx.

2. V §3 xxxx. 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx věta "Občan xxxx použít x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx občanem.".

3. X §5 odstavec 3 zní:

"(3) Xxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx 30 xxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx 6 xxxxxxxxxx xxx.".

4. X §5 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx ", cestovního průkazu" xxxxxxx.

5. X §5 xxxx. 5 xxxx. x) se slovo "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xx doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx".

6. X §11 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx čitelné xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

7. X §11 xx odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.

8. X §11 odst. 2 xx xxxxx "x 2" xxxxxxx.

9. §12 včetně xxxxxxx xxx:

"§12

Xxxxxxxx pas

(1) Xxxxxxxx xxx vydá občanovi xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností"), x xxxxx občan xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx (§19).

(2) Xxxxx občan xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konzulárním xxxxxxxxx, vydá xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pas Xxxxxxxxx města Xxxx.".

10. X §17 xxxx. 8 xx slova "xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx domácnosti, xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx domácnosti, xxxxx".

11. §19 včetně nadpisu xxx:

"§19

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x provedení xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 8 x xxxxxx příslušného x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx konzulárního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx o xxxxxx cestovního xxxx xx zkrácené xxxxx (§5 xxxx. 3) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Jde-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx smlouvy, žádost xxxxx odstavce 1 xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.".

12. X §20 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Žádá-li občan x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxx žádost orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů"), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§29) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§29a). Při xxxxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

13. V §20 odst. 4 xx slova "evidence xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx občanských xxxxxxx".

14. X §20 xxxx. 8 xx xxxxx "nebo služební xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx".

15. X §21 xxxx. 1 xx xx xxxx druhou vkládá xxxx "Žadatel je xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

16. X §21 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Řízení x vydání cestovního xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxx správnost xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx.".

17. X §21x odst. 2 xx xxxxx "xxxx. b) xxx 9" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".

18. §21x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkčnost xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Zjistí-li, xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx ministerstvu, xxxxx xxxxxxx výrobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".

19. X §22 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu" a xxxxx "podpůrce xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx anebo člen xxxxxxxxxx, xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx".

20. X §22 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx e), které xxx:

"x) x xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

21. X §22 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu k xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxx převzít x x xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, který xxxxxx x žádosti. Xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zastupitelského úřadu, xxxx jej xxxxxxx x x obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného x xxxx xxxxxx (§12). Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

22. X §29 xxxxxxxx 2 až 5 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je vedena xx prostředcích xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx zapsané v xxxxxxxxx xxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) agendový identifikátor xxxxxxx osoby xxx xxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) datum, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, který xx narodil x xxxxxx, xxxxx stát xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxxx manželství,

h) datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx vydaného cestovního xxxxxxx,

x) datum vydání xxxxxxxxxx dokladu,

m) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

o) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

r) žádost x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxx žádosti x xxxxxx cestovního xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1, včetně xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx údaje, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji,

s) xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxx:

1. xxxxx xxxxxx xxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx částí údajů xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem,

3. xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu osoby, xxxxx vložila xxxxx xx nosiče xxx,

x) xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxxx ztraceného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxx x místo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

2. xxxx x xxxxx cestovního xxxxxxx, který xxx xxxxxx uvedenému v xxxx 1 xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx dokladu,

4. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx vztahují údaje x omezení spočívajícím x zákazu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) záznam x zřízení datové xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, je-li xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx poskytování xxxxx xxxxx §30 odst. 6 a 7 xxxxx xxxxxx záznamy x přístupech xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx příjemce xxxxx,

x) xxxx x čase xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů, pro xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) důvodu xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,

e) datu xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx oprávněného xxxxxxxx, xxxxxxx byl údaj xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx pořízení xx xxxxxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xx uplynutí xxxx xxxxx xx xxxxxxx evidence cestovních xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx biometrické xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx 1 x 2 x x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxxxxxxx po xxxx 15 let xx xxxxxxxx platnosti cestovního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. u) xx xxxxxxxxxx po xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

23. X §29a odstavce 2 a 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx xx vedena xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v cestovním xxxxxxx,

x) agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx partnerství, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zrušení omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, který občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,

x) číslo a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního pasu,

l) xxxxx xxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx převzetí diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vydal,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 2,

x) prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxx:

1. xxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování fotografie x xxxxxxx žadatele,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x nosičem xxx x biometrickými xxxxx,

x) xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x záznamy údajů x xxxxxx:

1. číslo xxxxxx dat,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx nosiči xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

3. xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx,

x) xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxxx ztraceného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x místo ohlášení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uložil xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

2. druh x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 xxxxx xxxx xxxxx xxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo občana, x němuž xx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx spočívajícím v xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx,

x) záznam x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X evidenci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx poskytování xxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx do tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx x:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x čase poskytnutí xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx údaji, který xx xxx vyhledání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".

24. X §29x se xx odstavec 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodě 3 xx vedou výlučně xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx; xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx biometrické xxxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavec 5.

25. X §29x xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 písm. x) xx x) xxxxxx 1 x 2 x x písm. x), t) x x) xx xxxxxxxxxx xx xxxx 15 xxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

26. X §30 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxxx údajů x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Zpracovatelem xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx výrobce. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx cestovním xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxxxxx zastupitelský úřad, xxxxxxxx mu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx.".

27. X §30 xxxx. 3 a 4 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

28. V §30 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx stav nebo xxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

29. V §30 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx sérii xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx občanských xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) speciální xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxx dat xx xxxxxxxx úřadech xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxx přístupu, a xx i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx působnosti xxx xxxxxxxxxxx

x) bezpečnosti státu,

b) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stíhání trestných xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxx, rozpočtové x xxxxxx oblasti, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx x řízení xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech xxxxxxxx se sdílení xxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7 xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 10 se xxxxxxxx xxxx odstavce 9 xx 14.

30. X §30 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. u)".

31. V §30 odst. 10 xx slova "písm. x)" nahrazují xxxxx "xxxx. r)".

32. V §30 xxxx. 13 xx xxxxx "písm. x)" nahrazují xxxxx "xxxx. t)".

33. V §30x odst. 1 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Údaje xxxxxx v §29 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xx poskytují za xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxx.".

34. X §30a xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxx, jejichž" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx".

35. X §34a xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

36. V §34x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "X projednání xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x) x x) xx x) x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx také xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx podal xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x s xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahájené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx zákona x. 329/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. X xxxx od 15. prosince 2015 xx 31. prosince 2015 xxxxx x xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx.

3. X xxxx xx 10. xxxxxxxx 2015 xx 31. prosince 2015 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx žádost x vydání xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx dat x biometrickými údaji xxx xxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2015.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky, Xxxxx xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx

Xx. VII

V xxxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxx 26. xxxxxxxxx 1992 xxxxxxxxxxx x xxxxxx 116/1992 Xx., xxxxxx x. 254/1995 Sb., zákona x. 422/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx. x zákona x. 250/2014 Xx., xx xx §9 xxxxxx xxxx §9x, xxxxx zní:

"§9a

(1) Při xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx referenční xxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx, na xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v případě xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx též adresa, xx xxxxxx mají xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx evidence obyvatel, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. VIII

V §13 xxxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x xxx:

"(3) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx krycího xxxxxxx nutné, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx vložením, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx4x) těchto xxxxx. Xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx k vedení xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4x) Zákon x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x azylu

Čl. XX

Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 519/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., zákona č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 57/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona x. 343/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 9/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 303/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona č. 103/2013 Sb., xxxxxx x. 105/2013 Sb., xxxxxx č. 101/2014 Xx. x xxxxxx x. 314/2015 Xx., xx xxxx takto:

1. X §61 odst. 2 xxxx první xx slovo ", xxxxx" zrušuje x xxxxx "xx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x vydává se" x xx větě xxxxx se xxxxx ", jemuž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nosičem xxx x biometrickými údaji," xxxxxxx.

2. X §61 xx odstavec 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

3. X §61x odst. 2 xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx nosič xxx s biometrickými xxxxx," zrušují.

4. V §77 xxxx. 7 xx za slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxx slovo ", xxxxxxxxx".

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle zákona x. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxx od 15. xxxxxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2015 nelze xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxx xxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 222/2012 Xx., xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 103/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 312/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx č. 203/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx. a xxxxxx x. 314/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §98a xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "neplatných" vkládá xxxxx ", xxxxxxxxx".

2. X §111 odst. 1 se xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.

3. X §111 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

4. §112 xx xxxxxxx.

5. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx §113 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxx".

6. X §113 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx platností xx xxxxx států xxxxx x x dobou xxxxxxxxx xx 10 xxx, xxxxxxxx mladším 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx na 5 let. Jde-li x vydání xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 písm. x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, pro xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx na 1 xxx; xxx-xx x xxxxxxx požívajícího xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požívajícího dočasné xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x). Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx lhůtě xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx ve vydávaném xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat cizineckého xxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".

7. V §113 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

8. X §113 odst. 7 se xxxxx ", xxxxx obsahuje xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.

9. X §115 xxxx. 3 xx xxxxx "§113 xxxx. 7 xxxx. d)" xxxxxxxxx xxxxx "§113 odst. 6 xxxx. x)".

10. X §158 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx textu xxxx 15 x x §158 odst. 8 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx w) xx doplňují slova ", xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx správního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx".

11. X §158 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxx:

"1. datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx,".

12. X §158 xxxx. 1 xxxx. x) na konci xxxxx xxxx 4 x x §158 xxxx. 8 xx xxxxx textu písmene x) xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a označení xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxxx".

13. X §158 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx xxxxx xxxx 6 x v §158 xxxx. 8 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) se doplňují xxxxx ", datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx prohlášení xx mrtvého; místo xxxxx xx vede, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx".

14. X §158 odst. 1 písm. e) xxxxxx 2, 5 x 6, §158 xxxx. 8 xxxx. x) bodech 5 x 6 x x §158b odst. 2 xxxx. l) xxxxxx 5 a 6 se za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", rodném xxxxxxxx".

15. X §158 xxxx. 1 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příjmení x xxxxxx xxxxxxxx".

16. X §158 odst. 1 xxxx. x) bodě 5, §158 xxxx. 8 písm. x), x), x), §158 xxxx. 8 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §158 xxxx. 8 xxxx. x) xxxx 5 x x §158b xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x x) bodě 2 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx".

17. X §158 xxxx. 8 písmeno j) xxx:

"x) datum nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx,".

18. X §158 xxxx. 8 písm. x) bodě 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx".

19. X §158 odst. 16 xxxxxxx x) xxx:

"x) datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

20. X §158 xxxx. 16 písmeno x) zní:

"i) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx nebo o xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx, je-li xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,".

21. X §158 xx xx xxxxx xxxxxxxx 16 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx uvedení čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který rozhodl x prohlášení xx xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.".

Čl. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. X xxxx od 15. xxxxxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx s biometrickými xxxxx ani xxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxx k xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., zákona x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., zákona x. 106/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Sb., xxxxxx č. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Sb., xxxxxx č. 312/2008 Xx., zákona č. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., zákona x. 346/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2009 Sb., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx č. 30/2011 Xx., zákona x. 105/2011 Xx., zákona x. 133/2011 Xx., xxxxxx č. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., zákona x. 255/2011 Sb., xxxxxx x. 262/2011 Xx., xxxxxx č. 300/2011 Xx., zákona x. 308/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., zákona x. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Xx., zákona x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., zákona č. 172/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 50/2013 Sb., xxxxxx č. 69/2013 Xx., zákona č. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Sb., zákona x. 257/2013 Sb., xxxxxx č. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona č. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., zákona x. 187/2014 Xx., zákona x. 249/2014 Xx., xxxxxx č. 257/2014 Xx., zákona č. 259/2014 Sb., xxxxxx x. 264/2014 Sb., xxxxxx č. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Sb., xxxxxx x. 81/2015 Xx., xxxxxx x. 103/2015 Xx., zákona č. 204/2015 Sb., zákona x. 206/2015 Sb., xxxxxx x. 224/2015 Xx., zákona x. 268/2015 Xx. x xxxxxx x. 314/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V xxxxx X xx xx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) Podání návrhu xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x podání návrhu xx zrušení xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxx xx každou xxxxx ... Kč 100

x) Ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx ... Xx 100".

2. X části I xxxxxxx 3 x xxxxx Osvobození se xxxxxxxx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výpisy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X xxxxx X položce 8 xx xx písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g) x x), xxxxx xxxxx:

"x) Xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x době xxxxx xxx xxx roku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu ... Kč 200

x) Xxxxxxxx občanského xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x žádosti ... Kč 100".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

4. V xxxxx X xxxxxxx 8 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "autentizace".

5. X části X xxxxxxx 8 xxxx Xxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx l) této xxxxxxx xx xx xxxxxx 500 Xx, xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xx částku 100 Xx a xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx položky xx xx xxxxxx 100 Kč.".

6. X xxxxx X xxxxxxx 8 xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

7. X xxxxx X položce 8 xxxxx Poznámky se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx bod 1 x xxxxxxxx se xxx 2, který xxx:

"2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xx nevybere, jsou-li xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx občanského průkazu xxxxx xx změnami xxx xxxxxxxxx údajů.".

8. X části IX xxxxxxx 115 xxxx. x) x x) x x xxxxx XXX xxxxxxx 157 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx" xxxxxxx.

9. V xxxxx XX xxxxxxx 115 xxxxxxx x) zní:

"b) Xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xx zkrácené lhůtě ... Xx 4&xxxx;000

- xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx ... Xx 2&xxxx;000".

10. V xxxxx XX položce 115 xxxxxxx e) a x) xxxxx:

"x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ... Kč 50 xx xxxxxx změnu

f) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx ... Xx 100".

11. X části XX xxxxxxx 115 xx xxxxxxx h) xxxxxxx.

12. X části XX xx xx konci xxxxxxx 115 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx:

"Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxx.".

13. X xxxxx XXX položce 157 xx písmena x) xx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se označují xxxx xxxxxxx x) x x).

14. X xxxxx XXX xxxxxxx 158 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) Xxxxxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx ... Xx 300".

15. X xxxxx XII xxxxxxx 158 x xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x)".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích

Čl. XXX

Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 94/2011 Sb., zákona x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona č. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx č. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx č. 214/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 181/2014 Xx., zákona x. 234/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 258/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §134 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nabytí xxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx j).

2. X §134 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) se xx slovo "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx x".

3. X §134 odst. 3 xxxx. x) a x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx".

4. X §134 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) jsou

a) jméno, xxxxxxxxx jména,

b) příjmení, xxxxx příjmení, xx-xx xxxxx,

x) xxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno,

d) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místo, xx-xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný stav xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx51),

x) číslo x xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx.".

5. X §134x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxx xxxxxx státní xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx52)

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx a příjmení, xxxxx jsou xxxxxxx x občanském xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxx, místo x xxxx, kde se xxxxx narodil,

c) pohlaví,

d) xxxxx číslo,

e) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx zrušení údaje x místu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) označení úřadu, xxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a data xxxxxx skartace,

m) xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnost xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, který občan xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, odcizených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ohlášení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XV

V xxxxx xxxxx zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových x televizních poplatcích x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., zákona č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx. a zákona x. 302/2011 Xx., xx xx §11 xxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přechodná x xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx §11a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§11x

Xxxxxxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxxx využívá xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního poplatku xxxxx §8 a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §10 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx referenční údaje:

a) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx adresa, xx xxxxxx mají xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí subjektu xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, x datum nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) záznam x xxxxxxx xxxxxx schránky x xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx schránka zpřístupněna.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhlasového nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 x xxx xxxxx vymáhání dlužných xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §10 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx xxxxx pro agendu xxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XVI

V §66 xxxx. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 341/2011 Xx., xx xx xxxxx "Xx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx" a xx xxxxx "aby xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x účastnících odboje x odporu xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 262/2011 Sb., x účastnících xxxxxx a xxxxxx xxxxx komunismu, ve xxxxx xxxxxx x. 250/2014 Xx., se xx §7 vkládá xxxx §7x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§7x

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo, Komise x Úřad vlády Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx narodil,

e) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) místo x xxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx x xxxxxx místo x stát,

e) rodné xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

i) datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zastoupení xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx narození x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx, x agendový xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx došlo,

l) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, který xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx mrtvého,

m) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx dítěte,

o) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx manželství mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x stát, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx vzniku xxxxxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx partnerství, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, který byl x rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) datum xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx narodil na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který byl x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, který xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě jako xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) X údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 86/2015 Xx. a xxxxxx č. 139/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §32 xxxx. 4 písmeno x) xxx:

"x) státní xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,".

2. X §32 xxxx. 5 xxxx. x), j) x x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XIX

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 2, čl. VI bodů 2 xx 4, čl. X xxxx 2 x čl. XII xxxx 2, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 10. xxxxxxxx 2015.

v x. Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

x x. Xxxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 318/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 2, čl. VI xxxx 2 xx 4, čl. X xxxx 2 a čl. XII xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.12.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.