Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

294/2015 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

HLAVA I - DOPRAVNÍ ZNAČKY

Díl 1 - Svislé dopravní značky

Oddíl 1 - Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách

Provedení svislých dopravních značek §1

Umístění svislých dopravních značek §2

Platnost svislých dopravních značek §3

Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o svislých dopravních značkách a jejich rozdělení

Výstražné značky §4

Značky upravující přednost §5

Zákazové značky §6

Příkazové značky §7

Informativní značky §8

Dodatkové tabulky §9

Určené symboly §10

Díl 2 - Vodorovné dopravní značky

Obecná ustanovení k vodorovným dopravním značkám §11

Rozdělení vodorovných dopravních značek §12

HLAVA II - SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY

Světelné signály §13

Akustické signály §14

HLAVA III - DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ §15

HLAVA IV - ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE §16

ČÁST DRUHÁ - VÝJIMKY Z OMEZENÍ JÍZDY NĚKTERÝCH VOZIDEL

Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel §17

ČÁST TŘETÍ - OZNAČOVÁNÍ OSOB, VĚCÍ A VOZIDEL VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH

Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích §18

Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu §19

Označení osob oprávněných zastavovat vozidla §20

Speciální označení vozidel a osob §21

Označení sedadel vybavených zádržným systémem §22

ČÁST ČTVRTÁ - ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích §23

Výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby §24

Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích §25

Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže §26

ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §27

Zrušovací ustanovení §28

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §29

Příloha č. 1 - Výstražné dopravní značky

Příloha č. 2 - Značky upravující přednost

Příloha č. 3 - Zákazové značky

Příloha č. 4 - Příkazové značky

Příloha č. 5 - Informativní značky

Příloha č. 6 - Dodatkové tabulky

Příloha č. 7 - Určené symboly

Příloha č. 8 - Vodorovné dopravní značky

Příloha č. 9 - Světelné signály

Příloha č. 10 - Dopravní zařízení

Příloha č. 11 - Zařízení pro provozní informace

Příloha č. 12 - Příklady vyobrazení výstražných oděvů

Příloha č. 13 - Speciální označení vozidel a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Příloha č. 14 - Vyobrazení pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích

Příloha č. 15 - Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

Příloha č. 16 - Vzor pověření k zajištění bezpečného přechodu dětí a mládeže

INFORMACE

294

XXXXXXXX

xx xxx 27. xxxxx 2015,

kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §137 xxxx. 2 xxxxxx č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx") x xxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. d), §10 xxxx. 5, §43 xxxx. 6, §45 xxxx. 6, §56 xxxx. 8, §62 xxxx. 5, §63 xxxx. 2, §65 xxxx. 3, §66 xxxx. 3, §67 xxxx. 1 x 11, §68 xxxx. 3, §75 odst. 7, §78 xxxx. 5 x §79 xxxx. 9 xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX PROVOZU XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§1

Xxxxxxxxx svislých xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx spojené xx xxxx.

(2) Xxxxxxx x bílé xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx), xx xxxx xx xxxxxxxx přenosná dopravní xxxxxx, xxxx xxxxx 100 xx 200 xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx provedení se xxxx měnit. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravních xxxxxx může xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx značek, x xx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x nápisy, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx zdůraznění xxxxxxx x xxxxxxxx viditelnosti xxx svislou dopravní xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fluorescenčním xxxxxxxx. Takový xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Umístění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx dopravní xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxx účastníky provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx xxx xxxxxx", "Konec xxxxxx xxx xxxxxx", "Xxxxxx xxx cyklisty", "Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx", "Xxxxxx xxx xxxxxx x cyklisty xxxxxxxx", "Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx společné", "Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx", "Xxxxx xxxxxx xxx chodce x xxxxxxxx xxxxxx", "Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx", "Konec xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx" x xxxxxx xxxxxxxx značky xxxxxx (xxxxx zóny) xxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx jiné x xxxxxxxxx dopravních xxxxxx.

(4) Xxxxxx upravující zastavení xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx značky ani xxxxxx konstrukce xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx provoz xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx příkazem xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxxxxxxx svislá xxxxxxxx xxxxxx doplněná xxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx", pro xxxxxxxx místa xx xxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxxxxxxxxx tabulkou "Xxxxxxx xxxxx" (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx vyplývá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx umístěna tak, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx také xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimečně i xx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxxx značkách a xxxxxx sloupcích, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, co xxxxxxxxx x dopravní xxxxxxx, dopravním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Platnost svislých xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Svislá xxxxxxxx xxxxxx umístěná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxx celou xxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xx stranu xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx vozovkou xxxxx pro xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx umístěna xxxxxxxx xxxx příkazová xxxxxx, platí xxx xxx jízdní xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, omezení xxxx příkaz je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zákazu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umístěnou xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx 100 x xx směru xxxxx xx tímto xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Značky xxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx", "Hlavní pozemní xxxxxxxxxx", "Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx", "Dej xxxxxxxx x xxxxx!", "Xxx xxxxxxxx v xxxxx tramvaji!" x "Xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx!" xxxxx xxx xxxxxxxxx křižovatku.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxx xx ukončena xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Platnost xxxxxxxxxxxxxx značek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx končí 5 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyznačen xxxxxxxxxxx dopravními xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx označujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x přechodné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx

x) škrtnutím xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx (pruhy) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svislé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Zvláštní xxxxxxxxxx x svislých xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

§4

Xxxxxxxxx značky

(1) Výstražné xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx označovaným xxxxxx mimo obec xx xxxxxxxxxxx 100 xx 250 m, x obci 50 xx 100 x. Xxxx-xx možné x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdálenosti xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx značka o xxxxxxxxxx xxxxxxx "Vzdálenost" x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x cyklisty xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx značek xx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujících přednost xx xxxxxxx v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Zákazové xxxxxx se xxxxxxxx x místa, odkud xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kde xxxxx. Značku lze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zákazových xxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx značky

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, význam, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.

§8

Xxxxxxxxxxxx značky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx značky xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx značky xxxxxxx a informativní xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zónové označují xxxxxxx nebo konec xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právního předpisu.

(3) Xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx lišit x xxxxxxxxxx xx druhu xxxx nebo kategorii xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx značky xxxxxxx xxxx na xxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx se používá xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxx.

(4) Provedení, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx informativních xxxxxx xx uvedeno x příloze č. 5 x xxxx vyhlášce.

§9

Dodatkové xxxxxxx

Xxxxxxxxx, význam, xxxxxxxxx užití dodatkových xxxxxxx je uvedeno x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.

§10

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určený xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tabulkách x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx použít i xxxx vhodný obecně xxxxxxxxxxxx symbol.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx, popřípadě užití xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Vodorovné xxxxxxxx xxxxxx

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravním značkám

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Přechodné vodorovné xxxxxxxx značky vyjadřující xxxx xxxx xxxxx xxxx označující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx pruhy xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Mohou xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx neplatnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx přeškrtnutím xxxxxxx xxxx oranžovými xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx vodorovných xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vodorovné dopravní xxxxxx se rozdělují xx podélné čáry, xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, označení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx x stání x popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx stání xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx parkoviště.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§13

Xxxxxxxx signály

(1) Xxxxxxxx signály xxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx akustickým xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v příloze č. 9 x této xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx akustické xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx signálu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx střídavě přerušovaných xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Akustické xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tónů x xxxxxxxxx 450 xx 550 Xx.

(3) Zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přistupuje x xxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxxx xxxxx chůze xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx "Xxxx!" xxxx signál pro xxxxxx se xxxxxxxx "Xxxxx".

(4) "Xxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxx Xxxx!", "Xxxxxx xxx xxxxxx x cyklisty xx xxxxxxxx Xxxx!" x "Signál dvou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přerušovaných xxxxxxxxx xxxxxx" jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Fáze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx 1,5 Hz (1,5 xxxx xx xxxxxxx). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oktávu xxxxx.

(5) "Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx" x "Xxxxxx pro xxxxxx x cyklisty xx xxxxxxxx Volno" xxxx vyjádřeny akustickým xxxxxxxx. Fáze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx akustickým xxxxxxxx x xxxxxxxx 8 Xx (8 xxxx xx xxxxxxx). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx signálu x xxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX ZAŘÍZENÍ

§15

(1) Xxxxxxxxxx zařízeními xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 10 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx umísťují v xxxxx oranžové xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx jízdy,

c) odrazové xxxxxxx,

x) zábradlí, xxxxxxxx, xxxxxx stěna, vodicí xxxx, xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx dopravně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx ustanovení x umísťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx také xxx xxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxx xx uvedeno v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svislých xxxxxxxxxx xxxxxx. Zařízení pro xxxxxxxx informace xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx levém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Druhy, xxxxxxxxx, význam, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x příloze č. 11 x této xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel

Žádost x xxxxxxx xxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxx firmu (xxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx-xx xx přiděleno) x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx xxxxxx, druh, xxxxxxx xxxxxx x typ xxxxxxx, jehož xx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx (název), xxxxxxxxxxxxx číslo (xxxx-xx xx xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxx-xx xxx žadatelem,

f) xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx razítka.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXX, XXXX X VOZIDEL XX ZVLÁŠTNÍCH XXXXXXXXX

§18

Xxxxxxxxxxx x označení překážky xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx označení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx a xxxxxxxxxx překážky, xxxxxx xxxxxxx ohrožení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace.

(2) Xxxxxxxxx xxxx strážník obecní xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx provozu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx upozornit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výstražným xxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx, xxxxx, tričko, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx barvy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"). Xxxxxxxxxxxxx pásy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou splněny, xxxxxxxx-xx výstražný xxxx xxxxxxxxxx příslušné harmonizované xxxxxxxx normy1).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v příloze č. 12 x této vyhlášce.

§20

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spojené xx xxxxxxx, údržbou, xxxxxxx, opravami x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx vykonávány xxx xxxxxxxxx provozu xx dotčené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx na sobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx bezpečného xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení (xxxx xxx "pověřená xxxxx") xxxx xxx na xxxx oblečen xxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx" xxxx "Xxxxx".

(3) Xxxxx xxxxxxx x povolení zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx obdobné xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mít na xxxx oblečen xxxxxxxxx xxxx.

(4) Osoba uvedená x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozměrných xxxxxxx xxxx xxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel x xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx je xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx pruhy x xxxxx 100 mm. Xxxx xxx x xxx x xxxxxx x červenými xxxxx xxxx být opatřena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 50 mm x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx délky xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 12 xx.

§22

Xxxxxxxx sedadel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx kategorie X2 xxxx M32) xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx viditelně xxx každé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zobrazený xxxxxxxxx, xxxxx může xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXXXX SE".

(2) Základní xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx modré xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx bílou. Průměr xxxxx piktogramu nesmí xxx menší xxx 7,5 cm. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

ŘÍZENÍ XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§23

Xxxxxx xxx řízení xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx policisty při xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx

x) "Xxxx!",

x) "Xxxxx!",

x) "Volno!",

d) "Xxxxxxxx jízdu!",

e) "Xxxxxxxx xxxxx!".

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x pokynů xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 14 x xxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx a označení xxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx služby xx xxx řízení xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx barvy xx dvěma xxxxxxxxxxx x dvěma xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx minimálně 50 xx. Xxxxxxxxx vesty xxxx xxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx1).

(2) Při xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vojenské pořádkové xxxxxx dopravní xxxxxxxx "Xxxxxxxx" xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx pro policisty".

§25

Xxxxxxxx příslušníka vojenské xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k řízení xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x funkci xxxxx, která pověření xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx příslušník vojenské xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích,

d) datum x xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

e) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydala, x xxxxx xxxxxxx.

(2) Vzor xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 15 x této xxxxxxxx.

§26

Pověření xxxxx k xxxxxxxxx bezpečného přechodu xxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Pověření xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxx osoby,

b) místo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zajišťovat bezpečný xxxxxxx dětí a xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností,

e) xxxxx x xxxxxxxx, funkci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pověření obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

f) xxxxx xxxxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxxx x školní xxxxxxx xxxx xxxxxxx komunikaci xx xxxxxx x příloze č. 16 k xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neodpovídají, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2025.

§28

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x spojů č. 30/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 153/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 30/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích.

3. Xxxxxxxx č. 176/2004 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 30/2001 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x řízení xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 153/2003 Sb.

4. Xxxxxxxx č. 193/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x. 30/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 507/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx č. 30/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx pravidla provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 202/2008 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy a xxxxx x. 30/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 91/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx x. 30/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx pravidla provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úprava a xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8. Xxxxxxxx č. 247/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 30/2001 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxx x řízení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

9. Vyhláška č. 290/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a spojů x. 30/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a xxxxxx x řízení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§29

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 294/2015 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 294/2015 Sb.

Značky upravující xxxxxxxx

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 294/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx

3) Xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxxxxxxx xxx č. 11/2015 Sb. m. s.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 294/2015 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 294/2015 Xx.

Xxxxxxxxxxxx značky

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

4) Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

5) Příloha č. 4 xxx 1 xxxxxxxx č. 398/2009 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx směrové

4. Xxxxxxxxxxxx značky jiné

Příloha x. 6 x xxxxxxxx č. 294/2015 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

6) Xxxxxxxx 8.6 Evropské xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx (ADR).

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 294/2015 Sb.

Určené symboly

1. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chodců

3. Xxxx xxxx

4. Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce č. 294/2015 Xx.

Xxxxxxxxx dopravní xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx

2. Xxxxxx xxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx

6. Xxxxxxxx xxxxxx zastavení x xxxxx

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx dopravní xxxxxx

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 294/2015 Xx.

Xxxxxxxx signály

1. Xxxxxxxx xxxxxxx

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx autobusy městské xxxxxxxx dopravy xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pruzích pro xx xxxxxxxxxxx)

Příloha x. 10 x xxxxxxxx č. 294/2015 Sb.

Dopravní xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 11 x vyhlášce x. 294/2015 Xx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx x. 294/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Příloha x. 13 x xxxxxxxx x. 294/2015 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

2. Xxxxxxxxx xxxxxx označující vozidlo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx postiženou

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx x. 294/2015 Sb.

Vyobrazení xxxxxx xxxxxxxxx při řízení xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 15 x xxxxxxxx x. 294/2015 Xx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 16 x xxxxxxxx x. 294/2015 Sb.

Vzor pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Informace

Právní předpis č. 294/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2016.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

84/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 294/2015 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu na xxxxxxxxx komunikacích

s účinností xx 21.3.2016

509/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 294/2015 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 84/2016 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) XXX XX XXX 20471:2013. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Zkušební xxxxxx x xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx č. 341/2014 Sb., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.