Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

276/2015 Sb.

Nařízení vlády

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění §1 §2 §3 §4

Způsob bodového ohodnocení bolesti pro určení výše náhrady za bolest §5 §6

Způsob bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění §7

Lékařský posudek §8 §9

Přechodné ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha č. 1 - Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

Příloha č. 2 - Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Příloha č. 3 - Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

Příloha č. 4 - Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

č. 224/2016 Sb. - Čl. II

č. 451/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

276

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 12. xxxxx 2015

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §271c xxxx. 2 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx znění zákona x. 205/2015 Xx.:

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx xx bolest x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tělesné x xxxxxxx strádání xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x psychických symptomů xxxxxxx doprovázejících xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx x odstraňováním xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx příčinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poškození xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") pracovním xxxxxx xxxx nemocí x povolání x xxxx xxxxxxxx následků x psychosociálních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx v životě, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb.

§2

(1) Xxxxxx x xxxxxxx společenského uplatnění xx hodnotí x xxxxxx. Xxxxx bodů xxx ohodnocení

a) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx poškození xxxxxx způsobená

1. pracovním xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx x

2. xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx společenského xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, pracovních, vzdělávacích x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx úrazem xxxx uvedeny x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx x

2. nemocí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 4 x tomuto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ohodnocení bolesti xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ohodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o ohodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění.

§3

(1) Hodnota bodu xxxx 1 % xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx první až xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx bolesti xxxx xxxxxxx společenského uplatnění xx násobí xxxxxxxx xxxx x korunách xxxxxxx.

§4

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x příloze č. 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx počtu xxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxx 2 x xxxxxx nařízení, které xx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, tíží x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x příloze č. 3 xxxx 4 k xxxxxx xxxxxxxx, xx bodové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určí podle xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného v příloze č. 3 nebo 4 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx s xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxx xx uspokojování xxxxxxxxx, pracovních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx uplatnění v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxx, bolest xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Pokud pracovní xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx poškození zdraví xxx xxxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x to x 10 %, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x 20 %, xxxxx předchozí xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsahu, x x 30 %, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxx těžkého xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx ohodnocení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx

§5

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Určení xxxxxxxx xxxxxxxxxx bolesti musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a náročnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškození zdraví, xxxxxx komplikací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx počty bodů x příloze č. 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxxxx nebo nemocí x povolání x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx poškození xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx léčení.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx ohodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx několikanásobným xxxxxxxxxx zdraví téhož xxxxxx xxxx xxxxx xxxx nesmí xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx počet bodů

a) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ztrátu xxxxxx xxxx části xxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxx části xxxx x nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx operací x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx hodnotí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení. Xxxxxx vzniklá x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nově xxxxxxx bolest.

(5) Bodové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poraněním, xxxxx xxxx xx 24 xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx počtem xxxx.

§6

(1) Xxxxxx ohodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx zvýší, xxxxxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx s poškozením xxxxxx xxxxx

x) ke xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx žil, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx; x ohledem na xxxxxx x tíži xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 10 %, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 30 % x xxx těžkých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohrožujících xxxxx xxxxxxx o 50 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poškození příslušného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx těla xxxx více xxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx léčení, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popálenin; bodové xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxx ohodnocení xxxxxxxxxxxxxx poškození zdraví xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxx.

(2) Další xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx bolesti xxxxx §4, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nová bolest.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z povolání x je xxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě léčebně xxxxxxxxxxxxx péčí, xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xx xxxxxxxx x povaze, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx a funkčním xxxxxxxx x jejich xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ohodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle odstavce 3 xx z xxxx určeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx ztížení společenského xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odečtem.

Xxxxxxxx posudek

§8

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lékařský xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění, xxx-xx x

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti nebo xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx lékař příslušné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx poškozenému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x pokud xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ošetřující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti,

b) xxxxx x povolání, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx posudku x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx1).

(2) Xxx xxxxxxxxxx bolesti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx potřebné,

1. x xxxxxx ze zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrujícím poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxxxx xxxxxxxx provedených odborných xxxxxxxxx vyžádaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

V xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx2) xx xxxx uvede

a) xxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání, jehož xx hodnocení xxxx; x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxx x položky xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání3),

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x položky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provedeno,

c) xxxxxx, xxxxxx posuzující xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx bolesti xxxx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ohodnocení xxxxx §6 xxxx. 1.

§10

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx bolest xxxx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx náhrada xx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Sobotka x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxx, XXX, v. x

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx vlády x. 276/2015 Xx.

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví způsobená xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx

1.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

1.1

Xxxx xxxxxxxx á 1 xx - xxxx

2

1.2

Xxxx xxxxxxxx á 1 xx - kůže + xxxxxxx

3

1.3

Xxxx xxxxxxx x 1 xx (xxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx)

5

1.4

- při xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx

xxxxxxxxxx 10 xxxx

1.5

- xxx xxxx pronikající xx xxxxx dutiny

připočítat 20 xxxx

1.6

Xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx.) á 1 xx2

5

1.7

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxx x 1 xx2

5

1.8

Xxxxxxxx sliznic xx 10 xx2

4

xx xxxxxxx xxxxxxx 10 xx2 xxxxxxxxxx 2 xxxx

1.9

Xxxx hluboká xx xxxxxxxxxxxx měkkých tkání xxxxxxxx, v okolí xxxxxx xxxx genitálu x 1 xx

6

1.10

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx kůže x xxxxxxxx x xxxxxx) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx části

za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
10 - 20 xxxx

1.11

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx, xxxxxxx x xxxxx různých xxxxxx částí xxxx xxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxx xxxxxxxxxx místo
5 - 20 xxxx

1.12

Xxxxxxxxxxx xxxxx rozsahu (xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxx rány xx 100 xx2

20

1.13

- nad 100 cm2

40

1.14

Skalpace (odtržení xxxx s vlasy xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

80

1.15

Xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx (xx xxxxxx xxxx) xx 100 xx2

2 - 4
za xxxxxxx xxxxxxx 100 xx2 xxxxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x 4 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

1.16

Xxxxxx xxxxxxxx, genitálu, okolí xxxxxxxxxxxxx kloubů xx 10 cm2

3

za xxxxxxx xxxxxxx 10 xx2 xxxxxxxxx 3 body

2.

Poranění xxxxx

2.1

Xxxx očního víčka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - s porušením xxxxxx víčka x xxxxxxxx ploténky

30

2.2

- x xxxxxxxxx slzných xxxx

40

2.3

Xxxxxx xxxxxxxx obličeje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

400 - 600

2.4

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozsahu poškození

300 - 500

2.5

Odtržení xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 1/2 obvodu

100

2.6

Ztráta xxxx - části

30 - 70

2.7

- xxxxxx

100

2.8

Xxxxxx xxxx - xxxxx

40 - 80

2.9

- xxxxxx

120

2.10

Xxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx

70 - 100

2.11

- xxxxxx

150

2.12

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

70

2.13

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

60

2.14

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

80

2.15

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

100

3.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx

3.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

20

3.2

- xxxxxxx

40

3.3

- xxxxxxxx xxx xxxxxx

70

3.4

- x posunem

100

3.5

Zlomenina lebeční xxxxxxx

100

3.6

- x xxxxxxxxxxx

200

3.7

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxx

20

3.8

- x xxxxxxx

40

3.9

Xxxxxxxxx xxxxxxx očnice

40

3.10

- x xxxxxxx, blow xxx

60

3.11

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XxXxxx X. - XXX.

50 - 70

3.12

Xxxxxxxxx procesus xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx

50

3.13

- x xxxxxxx

60

3.14

Xxxxxx zubu x xxxxxx části xxxxxx

20

3.15

- x xxxxx xxxxx xxxxxx

15

3.16

- xxxxxxx xxxxx zubu

10

3.17

Zlomenina xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx

40

3.18

- x posunem

60

3.19

- xxxxxxxx, xxxxxxx

120

3.20

- kloubní xxxxxxx - jeden

60

3.21

- xxx xxxxxxx xxxxxxx

80

3.22

Xxxxxxxxx jiných xxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx. procesus xxxxxxxxxx)

10

3.23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postihující xxxxx lebky x xxxxxxxx

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3.1. až 3.22, xxxxxxx xxxx 450 xxxx

3.24

Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

40

3.25

- xxxxxxxxxxx

60

3.26

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nosní

15

3.27

Dislokace xxxx (xxxxxxxx)

15

3.28

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

10

4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx hodnoty xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx se hodnotí xxxxxxxxxx xxxxxx bodů

4.1

Poranění xxxxxxxxx xxxxx

150

4.2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

70

4.3

Xxxxxxxx kladkového xxxxx

40

4.4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

80

4.5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

40

4.6

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

70

4.7

Xxxxxxxx xxxxxxxx rovnovážného xxxxx

80 - 100

4.8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx)

70

4.9

Xxxxxxxx xxxxxx mozkových xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

30

5.

Xxxxxxxx xxx a xxxxxx

5.1

Xxxxxxxx spojivky x xxxxxx rohovky xxx xxxxxx tělesa

20

5.2

Pohmoždění xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx

15

5.3

- x xxxxxxxxx xx přední komory xxxx xxxxxxx

30

5.4

- x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx)

50

5.5

- xx změnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

90

5.6

- x odchlípením xxxxxxx

100

5.7

Xxxxxxxxx oka s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

150

5.8

Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

120

5.9

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxx

30

5.10

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx

50

5.11

Xxxxxxxxxxx xxxx očního xxxxx x cizím xxxxxxx pronikajícím xxxxxxx

65

5.12

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

80

5.13

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čočky

100

5.14

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řasnatého tělesa

110

5.15

- xxxxxxxxxxxx odchlípením xxxxxxx

150

5.16

Xxxxxxxxxxx xxxx očního xxxxx xxx xxxxxx tělesa xxxxxxxxxxx bělimou

40

5.17

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zasažení xxxxx

60

5.18

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postižením čočky

90

5.19

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

80

5.20

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

120

5.21

- xxxxxxxxxxxx výhřezem xxxxxx xxxxx

150

5.22

Xxxxxx - xxxxxxxx - oka

200

5.23

Jiná xxxxxxxx xxx x xxxxxx - ophtalmia xxxxxxxxxxxxxx

10

5.24

Xxxx tělísko xxxxxxxxx xx xxxxxxx

15

5.25

Xxxxxxxx xxxx xxxxx XX. - XXX. xxxxxx

30

5.26

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx epitelu xxxxxxx

20

5.27

Xxxxxxxx xxxxxxxx rohovky xxxxx xxxx kyselinou

70

5.28

Poleptání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)

100

5.29

Xxxxxxxxx xxxxxxx vedoucí x její xxxxxxxxx

150

5.30

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

100

5.31

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

130

5.32

Xxxxxxxxx (pooperační) xxxxxxxxxxxxxx

130

6.

Xxxxxxxxxx poranění

6.1

Otřes mozku xxxxx

20

6.2

Xxxxx xxxxx těžký

60

6.3

Otok (xxxx) mozku

120

6.4

Difúzní axonální xxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx (GCS 15)

100

6.5

Xxxxxxx xxxxxxxx poranění xxxxx - xxxxxxx xxxxx (XXX 8-14)

200

6.6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - těžké (GCS xxxxx než 8)

500

6.7

Ložiskové xxxxxxxx xxxxx (pohmoždění) xxxxx xxxxxxx ložiska

150 - 180

6.8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

200

6.9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

180

6.10

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

150

6.11

Xxxx nitrolební xxxxxxxx (např. krvácení xx xxxxx)

200

7.

Xxxxxxxx krku

7.1

Pronikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

150

7.2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

40

7.3

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx

150

7.4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40

7.5

Xxxxxxxxxxx xxxx postihující xxxxxxx xxxxx

100

7.6

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

20

7.7

Xxxxxxxxxxx xxxx postihující xxxxx

150

7.8

Xxxxxxxxxx hltanu

20

7.9

Pronikající rána xxxxx části xxxxx

150

7.10

Xxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx

20

7.11

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxx, xxxxx žebro)

80

7.12

Zlomenina xxxxxxxxx hrtanu, krční xxxxxxx

300

7.13

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x úrovni xxxx

20

7.14

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně

35

7.15

Poranění xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx

200 - 300

7.16

Xxxxxxxx xxxxxx laryngeus xxxxxxxxx

40

7.17

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nervů xxxx

30

7.18

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxxx xxxxxxxx cév x xxxxxx xxxx

7.19

Xxxxxxxx xxxxx tepny xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx

100 - 150

7.20

Xxxxxxxx vertebrální xxxxx

100

7.21

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

25

7.22

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žíly

40

7.23

Poranění xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx

20

7.24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 7.19 xx 7.23 xxxxxxx xxxx 200 xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

7.25

Xxxxxxxxx výběžku xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx)

30

7.26

Xxxxxxxxx více xxx xxxxxxx výběžku xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx)

xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxx

7.27

Xxxxxxxxx kloubního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx -xxxxxxx

60

7.28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx krčního xxxxxxx - xxxx

120

7.29

Xxxxxxxxx xxxxxxx 1. xxxx 2. xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx

90

7.30

Xxxxxxxxx xxxxxxx 1. nebo 2. xxxxxxx obratle x xxxxxxx

110

7.31

Xxxxxxxxx oblouku 3. - 7. krčního xxxxxxx xxx xxxxxx

75

7.32

Xxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) bez xxxxxx

150

7.33

Xxxxxxxxx xxxx 2. obratle (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxx

250

7.34

Xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx

90

7.35

Xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

125

7.36

Xxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxxx xxxxxxx xxx posunu

100

7.37

Zlomenina xxxx 2. xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx

200

7.38

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obratle X 3 - 7 bez xxxxxx

50

7.39

Xxxxxxxxx xxxx krčního obratle X 3 - 7 xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx těla xxxxxxx xxxx než x 1/3

110

7.40

Xxxxxxxxx xxxx krčního xxxxxxx C 3 -7 s xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx 1/3

150

7.41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx páteře

součet xxxx příslušných xxxxxxx x xxxxxxx 7.25 xx 7.40, xxxxxxx xxxx 500 xxxx

7.42

Xxxxxxxxx xxxxx meziobratlové ploténky xxx xxxxxxxx

75

7.43

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx

100

7.44

Xxxxxxxx atlantookcipitální

180

7.45

Vymknutí xxxxxxx xxxxxxx jednostranné xxx xxxxxxxxx

70

7.46

- oboustranná luxace

150

7.47

Podvrtnutí xxxxx xxxxxx

20

7.48

Xxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxx poranění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z příznaků xxxx xx tinitus, xxxxxxx, hypacuze, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

40 - 70

7.49

Xxxxx krční xxxxx

60

7.50

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

200

7.51

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx X 3

800

7.52

Xxxxxxxxxxxxx léze xxxxx míchy pod X 3

600

7.53

Poranění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx míchy (2.-4. kořen) xxxxx xxxxxxx poškození x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

150 - 300

7.54

Poranění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (5.-7. xxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx kořenů

100 - 150

8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

8.1

Xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxx rozsahu

10 - 30

8.2

Xxxxxx prsu u xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

50 - 100

8.3

Xxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxx xxxx úplná

30 - 80

8.4

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

40

8.5

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx

80

8.6

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

20

8.7

Xxxxxxxxx žebra s xxxxxxx

25

8.8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žeber - xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

10

8.9

Xxxxxxx xxxxxxxxx žeber xxxxxxxxx respirační xxxxxxxxxxxx

200

8.10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nervů xxxxxxxx xxxxx rozsahu

30 - 50

8.11

Xxxxxxxx hrudních sympatických xxxxx

50

8.12

Xxxxxxxx xxxxxx aorty

200 - 300

8.13

Xxxxxxxx podklíčkové xxxxx

150

8.14

Xxxxxxxx horní duté xxxx

200 - 300

8.15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

100

8.16

Xxxxxxxx plicních xxxxxxxx xxx

150 - 300

8.17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krevních xxx

40

8.18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx krevních xxx hrudníku

součet bodů xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxx 8.12 až 8.17, nejvýše xxxx 450 xxxx

8.19

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

50

8.20

Xxxx poranění xxxxx xxx xxxxxxx,

125

8.21

Xxxx poranění xxxxx s arytmií

155

8.22

Poranění xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

220

8.23

Xxxxxxxx xxxxx penetrující x arytmií

250

8.24

Poranění srdečních xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

200 - 300

8.25

Pneumotorax jednostranný

75

8.26

Pneumotorax xxxxxxxxxxx

150

8.27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

75

8.28

Xxxxxxxxx oboustranný

150

8.29

Tenzní xxxxxxxxxxx

120

8.30

Xxxxxxx plic xxxxxxxxxxxx xxxxx rozsahu

50 - 100

8.31

Xxxxxxx plic xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

75 - 150

8.32

Xxxxxxxx xxxx jednostranná

100

8.33

Lacerace xxxx xxxxxxxxxxx

200

8.34

Xxxxxxxx xxxxxxxx

150

8.35

Xxxxxxxx xxxxxxxx jícnu

150

8.36

Poranění xxxxxxx xxxxx rozsahu

100 - 150

8.37

Xxxxxxxxxx poranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 8.19 xx 8.36, xxxxxxx však 450 xxxx

8.38

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

30

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

8.39

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx)

30

8.40

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx hrudních obratlů (xxxxxx, příčný)

za xxxxx xxxxx zlomený výběžek xxxxxxxxxx 10 xxxx

8.41

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx

60

8.42

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx výběžku xxxxxxxx xxxxxxx - xxxx

100

8.43

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obratle xxx xxxxxx

75

8.44

Xxxxxxxxx oblouku xxxxxxxx obratle s xxxxxxx

90

8.45

Xxxxxxxxx těla xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx

50

8.46

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

100

8.47

Xxxxxxxxx těla xxxxxxxx xxxxxxx tříštivá

150

8.48

Zlomenina xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxx než x 1/3

110

8.49

Xxxxxxxxx těla hrudního xxxxxxx posunem nebo xxxxxxxx těla více xxx x 1/3

150

8.50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxx příslušných xxxxxxx z xxxxxxx 8.39 xx 8.49, xxxxxxx však 250 xxxx

8.51

Xxxxxxxxx xxxxxx meziobratlové xxxxxxxx bez herniace

75

8.52

Poškození xxxxxx meziobratlové ploténky x herniací

100

8.53

Vymknutí xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejích xxxxxx

150

8.54

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

10

8.55

Xxxxx xxxxxx xxxxx

50

8.56

Xxxx hrudní xxxxx

100

8.57

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx

150

8.58

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx míchy

400

8.59

Poranění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozsahu x tíže poškození

80 - 110

9.

Xxxxxxxx břicha, xxxxx xxxxx zad x xxxxx

9.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

20 - 50

9.2

Xxxx xxxx

40

9.3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

200

9.4

Xxxxxxxx xxxxxxxx šourku x xxxxxx

150

9.5

Xxxx šourku x xxxxxx

30

9.6

Xxxx xxxxxx x xxxxx

30

9.7

Xxxxxxxxx jednoho xxxxxxx

120

9.8

Xxxxxxxxx obou xxxxxx

150

9.9

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx

90

9.10

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

120

9.11

Xxxxxxxxx kostrče

50

9.12

Zlomenina xxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx

90

9.13

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

140

9.14

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s posunem, xxxxxxxx xx jedné xxxxxx

120

9.15

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx obou stranách

200

9.16

Zlomenina xxxxxxxxx jednoduchá (xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx) xx xxxxx straně

150

9.17

Zlomenina xxxxxxxxx jednoduchá (xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx) xx obou xxxxxxxx

270

9.18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx)

200

9.19

Xxxxxxxxx acetabula xx xxxx stranách

400

9.20

Zlomenina xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx) xx jedné xxxxxx xxx xxxxxx

30

9.21

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx) xx jedné xxxxxx xxx xxxxxx

50

9.22

Xxxxxxxxx kosti xxxxxx (jedno xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx

40

9.23

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx) na xxxxx xxxxxx s posunem, xxxxxxxx

70

9.24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pánve

součet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x položek 9.9 xx 9.23, xxxxxxx xxxx 500 xxxx

9.25

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx sympatických xxxxx

60

9.26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx části xxx x xxxxx

30

9.27

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nervů x xxxxxx břicha, xxxxx části xxx x pánve

30

9.28

Poranění xxxxxx xxxxx

300

9.29

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

250

9.30

Xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxx

170

9.31

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx a xxxxx

60

9.32

Xxxxxxxx svalu a xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x pánve

30

9.33

Mnohočetná xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x úrovni xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x pánve

součet bodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 9.28 xx 9.32, nejvýše však 600 xxxx

Xxxxxxxx bederní xxxxxx

9.34

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx)

30

9.35

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx)

xx xxxxx xxxxx zlomený xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 bodů

9.36

Zlomenina xxxxxxxxx výběžku bederního xxxxxxx - xxxxxxx

60

9.37

- xxxx

100

9.38

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx posunu

75

9.39

Zlomenina xxxxxxx xxxxxxxxx obratle x posunem

100

9.40

Zlomenina xxxx xxxxxxxxx obratle xxx xxxxxx

50

9.41

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxx xxx o 1/3

110

9.42

Xxxxxxxxx bederního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx snížením xxxx xxxxxxx - xxxx xxx o 1/3

150

9.43

Xxxxxxxxxx zlomeniny xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx bodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx z položek 9.34 xx 9.42, xxxxxxx xxxx 250 xxxx

9.44

Xxxxxxxxx bederní meziobratlové xxxxxxxx bez herniace

100

9.45

Poškození xxxxxxx meziobratlové ploténky x xxxxxxxx

150

9.46

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

150

9.47

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

20

9.48

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

50

9.49

Xxxxxxx bederní xxxxx

150

9.50

Xxxxxxxxxxxxx xxxx bederní xxxxx

400

9.51

Xxxxxxxx nervového kořene xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

100

9.52

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx rozsahu

150

9.53

Poranění lumbosakrální xxxxxxx xxxxx rozsahu

180

10.

Poranění xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

10.1

Xxxxxxx sleziny, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

10.2

Xxxxxxx sleziny

120

10.3

Lacerace sleziny

150

10.4

Kontuze xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

10.5

Xxxxxxx xxxxx nebo žlučníku

120

10.6

- xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cest

200

10.7

Lacerace jater - xxxxx xxxxx

250

10.8

- xxx xxxxxx

500

10.9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cest

200

10.10

Kontuze xxxxxxxx xxxxxx

80

10.11

Xxxxxxxx xxxxxxxx břišní xxx poranění xxxxxx xxxxxxxxxxxx

150

10.12

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

200

10.13

Xxxxxxxx xxxxxxxx břišní x xxxxxxxxx xxxxxx pancreaticus

250

10.14

Poranění xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx

50

10.15

Xxxxxxxx žaludku - xxxxxxx, xxxxxxxxx

100

10.16

Xxxxxxxx duodena - xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx

50

10.17

Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx

150

10.18

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - subserosní xxxxxxx

50

10.19

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx

100

10.20

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx

50

10.21

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

150

10.22

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, perforace) xxx xxxxxxxxx

100

10.23

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx

150

10.24

Xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx orgánů

80

10.25

Mnohočetná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů

součet bodů xxxxxxxxxxx položek z xxxxxxx 10.1 xx 10.24 xxxxxxx xxxx 1000 bodů

10.26

Kontuze xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiných příčin)

100

10.27

Ruptura xxxxxxxxxx xxxxxxx

150

10.28

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

200

10.29

Xxxxxxxx xxxxxx systému ledviny

200

10.30

Poranění xxxxxxxx

180

10.31

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ledvin x močovodu

součet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 10.25 xx 10.30, xxxxxxx xxxx 300 xxxx

10.32

Xxxxxxxx močového xxxxxxx - kontuze, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x vyloučením xxxxxx xxxxxx

50

10.33

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - ruptura, xxxxxxxxx

80

10.34

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx

60

10.35

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

120

10.36

- kompletní ruptura xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

250

10.37

Xxxxxxxx adnex, jednoho xxxx obou

60 - 80

10.38

Xxxxxx vaječníku xxxxxxxxxxxx

100

10.39

Xxxxxx xxxxxxxxx oboustranná

130

10.40

Kontuze dělohy

50

10.41

Ruptura xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

100 - 150

10.42

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx dělohy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx

150

10.43

Xxxxxxx xxxx ruptura xxxxxx x následnou xxxxxxx plodu po 15. xxxxx xxxxxxxxxxx

300

10.44

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 10.32 xx 10.43, xxxxxx xxxx 500 xxxx

11.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxx x paže

11.1

Zhmoždění ramene x paže

20 - 30

11.2

Xxxxxxxxx klíční xxxxx xxx - xxxxxx

30

11.3

- xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxx

80

11.4

Xxxxxxxxx těla xxxxxxx

30

11.5

- xxxxx lopatky

40

11.6

Zlomenina xxxxxxxx

90

11.7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

60

11.8

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

30

11.9

- x posunem

60

11.10

- xxxxxxxx zlomenina hlavice xxxxx kosti

100

11.11

Zlomenina krčku xxxxx xxxxx xxx xxxxxx

50

11.12

- x xxxxxxx

90

11.13

- xxxxxxx

120

11.14

Xxxxxxxxx zlomeniny xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 11.8 až 11.13, xxxxxxx xxxx 180 bodů

11.15

Zlomenina diafýzy xxxxx xxxxx bez xxxxxx

60

11.16

- xxxxxxx

80 - 100

11.17

- xxxxxxxx

120

11.18

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx posunu

40

11.19

- x xxxxxxx

80

11.20

- xxxxxxxxxxxx bez xxxxxx

100

11.21

- xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx

120

11.22

Xxxxxxxxx vnitřního xxxx zevního xxxxxxx x epikondylu xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

50

11.23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x pažní kosti

250

11.24

Vymknutí xxxxxxxxx xxxxxx

50

11.25

Xxxxxxxxx poranění xxxxx glenoidu

20

11.26

Vymknutí akromioklavikulárního xxxxxx - Tossy X

30

11.27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxx XX

40

11.28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxx XXX

60

11.29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

30

11.30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

20

11.31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

15

11.32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

10

11.33

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx paže

50

11.34

Přerušení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx

100

11.35

Xxxxxxxx středního xxxxx v úrovni xxxx

50

11.36

Xxxxxxxxx středního xxxxx x xxxxxx xxxx

100

11.37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx

50

11.38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx

100

11.39

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

40

11.40

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

80

11.41

Xxxxxxxx svalově xxxxxxx xxxxx

30

11.42

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

60

11.43

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx

10

11.44

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx

20

11.45

Xxxxxxxx jiných xxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxx

10

11.46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nervů x xxxxxx xxxxxx x xxxx

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 11.33 xx 11.45, xxxxxxx však 200 xxxx

11.47

Xxxxxxxx velké tepny xxxx xxxxxxx žíly

60 xx 1 cévu

11.48

Poranění xxxxxxxxx cév v xxxxxx xxxxxx a xxxx

10 xx 1 xxxx

11.49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx krevních xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 11.47 x 11.48, xxxxxxx xxxx 100 xxxx

11.50

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx manžety - xxxxxxxx

50

11.51

- xxxxx xxxxxxxxx

80

11.52

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx svalu xxxxxx x xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx) - xxxxxxxx

40

11.53

- xxxxx xxxxxxxxx

50

11.54

Xxxxxx poranění xxxxxx (xxxxxxx a xxxxxxx struktur)

150

11.55

Drtivé xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxx struktur)

150

11.56

Exartikulace v xxxxxxxx xxxxxx

325

11.57

Xxxxxx xxxxxxxxx x úrovni xxxx xxxxxxx x xxxxxx

275

12.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lokte x xxxxxxxxx

12.1

Xxxxxxxxx xxxxxx loketní xxxxx xxx posunu

50

12.2

- x xxxxxxx, tříštivá

100

12.3

Zlomenina xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

30

12.4

Xxxxxxxxx hlavičky xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

40

12.5

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

60

12.6

- xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vřetenní

90

12.7

Zlomenina xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx posunu

60

12.8

- x xxxxxxx, xxxxxxxx

80

12.9

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

60

12.10

- s xxxxxxx, xxxxxxxx

80

12.11

Xxxxxxxxx diafýz obou xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx

80

12.12

- x posunem, xxxxxxxx

100

12.13

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

150

12.14

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kosti xxx xxxxxx

50

12.15

- bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx

60

12.16

- x xxxxxxx, xxxxxxxx

100

12.17

- s xxxxxxx, xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

120

12.18

Xxxxxxxxx dolního xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxx posunu

50

12.19

- xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx

70

12.20

- x xxxxxxx, xxxxxxxx

90

12.21

- x xxxxxxx, tříštivá - xxxxxxxxxxxx

120

12.22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

20

12.23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předloktí

součet bodů xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxx 12.1 xx 12.22, nejvýše však 120 xxxx

12.24

Xxxxxxxx xxxxx x šlach v xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx

10

12.25

- xxxxxxxx

15

12.26

- přetržení

20

12.27

Vymknutí xxxxx

60

12.28

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

40

12.29

Xxxxxxx xxxxxxxxx (ulnárního) xxxxxxxxxxxxx xxxx izolovaná

40

12.30

Podvrtnutí xxxxx

15

12.31

Xxxxxxxxx xxxxxxx

10

12.32

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

40

12.33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

80

12.34

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

40

12.35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

80

12.36

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

30

12.37

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

90

12.38

Xxxxxxxx kožního xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

10

12.39

Xxxxxxxxx kožního xxxxxxxx xxxxx v úrovni xxxxxxxxx

20

12.40

Xxxxxxxx xxxxxx nervů x xxxxxx předloktí

10

12.41

Mnohočetná xxxxxxxx nervů v xxxxxx předloktí

součet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx2.32 xx 12.40, xxxxxxx xxxx 200 xxxx

12.42

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

30 xx 1 cévu

12.43

Poranění xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

10 za 1 xxxx

12.44

Xxxxxxxxxx poranění xxxxxxxx xxx v úrovni xxxxxxxxx

xxxxxx bodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx z položek 12.42 xx 12.43, xxxxxxx xxxx 100 xxxx

12.45

Xxxxxx poranění xxxxx (xxxxxxx x tvrdých xxxxxxxx)

150

12.46

Xxxxxx poranění xxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

100

12.47

Xxxxxx končetiny v xxxxxx lokte a xxxxxxxxx

250

13.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxx xxxxxxx a xxxx

13.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx poškození xxxxxxxxx xxxxx

5

13.2

- x poškozením xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx

10

13.3

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx

45

13.4

- úplná x xxxxxxx

60

13.5

- tříštivá

90

13.6

Luxační xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zápěstní (Bennettova)

80

13.7

Zlomenina xxxxx záprstní kosti xxxxxxx, xxxxxxx

25

13.8

- úplná xxx xxxxxx úlomků

30

13.9

- xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

70

13.10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx palce x základního xxxx xxxxxxxxx článku xxxxxxxxx xxx posunu

25

13.11

- x xxxxxxx

30

13.12

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx článku xxxxxx xxxxx bez xxxxxx

20

13.13

- x xxxxxxx

25

13.14

Xxxxxxxxx distálního xxxxxx - palce x xxxxxxxxx - xxx posunu

20

13.15

- s xxxxxxx

25

13.16

- xxxxxx prstu xxx xxxxxx

15

13.17

- s xxxxxxx

20

13.18

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx xxx posunu

30

13.19

- x xxxxxxx

35

13.20

- xxxxxx prstu xxx posunu

25

13.21

- x xxxxxxx

30

13.22

Xxxxxxxxx xxxx článků xxxx prstů na xxxxx xxxx xxx xxxxxx

45

13.23

- x xxxxxxx

50

13.24

Xxxxxxxx xxxxxxx

50

13.25

Xxxxxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

20

13.26

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx

30

13.27

Xxxxxxx vazů prstu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

20

13.28

Xxxxxxxxxx zápěstí

15

13.29

Podvrtnutí xxxxx xxxx

5

13.30

Xxxxxxxx loketního xxxxx x úrovni xxxxxxx x xxxx

30

13.31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nervu x xxxxxx zápěstí a xxxx

60

13.32

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ruky x xxxxxxx

30

13.33

Xxxxxxxxx středního xxxxx v xxxxxx xxxx x xxxxxxx

60

13.34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nervu v xxxxxx xxxxxxx a xxxx

10

13.35

Xxxxxxxxx vřetenního xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x ruky

20

13.36

Poranění prstního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx

10 - 20

13.37

Xxxxxxxxx prstního xxxxx palce ruky xxxxxxx xxxx obou

20 - 30

13.38

Xxxxxxxx prstního xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jednoho xxxx xxxx

5 - 10

13.39

Přerušení xxxxxxxx nervu xxxxxx xxxxx ruky xxxxxxx xxxx obou

10 - 20

13.40

Xxxxxxxx xxxxxxx tepny x xxxxxx xxxxxxx x ruky

30

13.41

Poranění xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx

10

13.42

Xxxxxxxx xxxxxx cév

10

13.43

Poranění xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxx

40

13.44

Xxxxxx xxxxxxxx palce

50

13.45

- xxxxxx prstu xxxx

30

13.46

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx

75

13.47

Xxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxx, xxxxx)

60 - 90

13.48

Xxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxx)

30 - 50

13.49

Ztráta xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx

150

13.50

Xxxxxx xxxxxx částí xxxxxxx x xxxx

80

14.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kyčle x xxxxxx

14.1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kosti

150

14.2

Zlomenina xxxxx xxxxx stehenní (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx) - xxxxxxxxx

160

14.3

Xxxxxxxxx krčku xxxxx xxxxxxxx (subkapitální, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, s xxxxxxx

180

14.4

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

90

14.5

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

70

14.6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

120

14.7

- xxxxx xxx posunu

200

14.8

- xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

250

14.9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

100

14.10

- xxxxx bez xxxxxx xxxxxx

200

14.11

- xxxxx s xxxxxxx xxxxxx

220

14.12

- tříštivá

250

14.13

Zlomenina xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

100

14.14

- x xxxxxxx úlomků

180

14.15

- xxxxxxxx

250

14.16

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stehenní xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

90

14.17

- x xxxxxxx xxxxxx

180

14.18

- xxxxxxxx

250

14.19

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stehenní xxx posunu

90

14.20

- x xxxxxxx

120

14.21

Xxxxxxxxx dolního xxxxx xxxxx xxxxxxxx nitrokloubní (xxxx xxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxx

150

14.22

- x xxxxxxx úlomků

200

14.23

- xxxxxxxx

250

14.24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxx. x xxxxxxxxxxx)

60

14.25

Xxxxxxxx xxxxx

120

14.26

Xxxxxxxxxx xxxxx

40

Xxxxxxxx nervů x xxxxxx kyčle x xxxxxx

14.27

Xxxxxxxx sedacího nervu x xxxxxx kyčle x xxxxxx

100

14.28

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx x stehna

140

14.29

Poranění xxxxxxxxxx nervu x xxxxxx kyčle x xxxxxx

100

14.30

Xxxxxxxxx stehenního nervu x úrovni xxxxx x xxxxxx

120

14.31

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nervu v xxxxxx xxxxx x xxxxxx

30

14.32

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx

40

14.33

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx

30

14.34

Xxxxxxxxx jiných xxxxx x xxxxxx kyčle x xxxxxx

40

14.35

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

150

14.36

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

60

14.37

Xxxxxxxx ostatních xxx x xxxxxx třísla x stehna

10

14.38

Poranění xxxxx x xxxxxx kyčle - natažení

10

14.39

- xxxxxxxx

20

14.40

- xxxxxxxxx, xxxxxxxx

30

14.41

Xxxxxxxx svalu x šlachy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx svalu - xxxxxxxx

40

14.42

- xxxxxxxxx

70

14.43

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx

10

14.44

- natržení

20

14.45

- xxxxxxxxx, xxxxxxxx

30

14.46

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx - natažení

10

14.47

- xxxxxxxx

20

14.48

- přetržení, odtržení

30

14.49

Poranění xxxxxx x neurčených xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx

10

14.50

- natržení

15

14.51

- xxxxxxxxx

20

14.52

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx a tvrdých xxxxxxxx)

300

14.53

Xxxxxx poranění xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

200

14.54

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kloubu

400

14.55

Ztráta xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx x xxxxxxx

300

15.

Xxxxxxxx xxxxx končetiny v xxxxxxx xxxxxx a xxxxx

15.1

Xxxxxxxxx čéšky xxx xxxxxx

35

15.2

- x posunem, xxxxxxxx

70

15.3

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx chrupavky xx xxxxx

30

15.4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezihrbolové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

70

15.5

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx horního xxxxx xxxxx holenní - xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úlomků

90

15.6

- xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

120

15.7

- xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

150

15.8

- xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

200

15.9

Xxxxxxxx drsnatiny xxxxx holenní

60

15.10

Zlomenina xxxxxxx xxxxxxx kosti xxx xxxxxx úlomků

100

15.11

- s xxxxxxx xxxxxx

150

15.12

- tříštivá

210

15.13

Zlomenina xxxxxxx xxxxx holenní xxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxx

60

15.14

- s xxxxxxx

150

15.15

- xxxxxxxxxxxx

200

15.16

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

250

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

15.17

- vnitřní xxxxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxx

80

15.18

- x xxxxxxx

120

15.19

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxx

80

15.20

- s posunem

120

15.21

- xxxxxxxxx Xxxxx A (xxxxxx xxx úrovní xxxxxxxxxx + xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx)

100

15.22

- xxxxxxxxx Xxxxx X (xxxxxx v xxxxxx syndesmosy + xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vaz)

150

15.23

- zlomenina Xxxxx X (xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx + xxxxxxx xxxxxx xxxx deltový xxx)

180

15.24

- xxxxx hrana xxxxxxx xxxxx izolovaně

100

15.25

- trimaleoolární (Xxxxx X,X+ xxxxx xxxxx), luxační

200

15.26

Zlomenina xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

40

15.27

Xxxxxxxx xxxxx

45

15.28

Xxxxxxxx xxxxxx

90

15.29

Xxxxxxxxxx kolena

50

15.30

Čerstvé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

40

15.31

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx - natržení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

45

15.32

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx vazu xxxxxxxxx

60

15.33

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vazu xxxxxxxxx

80

15.34

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

80

15.35

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx

70

15.36

- xxxxxxxx xxxx „unhappy xxxxx“ (xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx vaz)

150

15.37

Poranění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx 15.27 až 15.36, xxxxxxx xxxx 250 xxxx

15.38

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

30

15.39

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nervu

60

15.40

Poranění xxxxxxxxxxxx xxxxx

30

15.41

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

80

15.42

Xxxxxxxx xxxxxxx cítivého xxxxx v xxxxxx xxxxx

10

15.43

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx

20

15.44

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

10

15.45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepny

150

15.46

Poranění xxxxxxx xxxx bérce

40

15.47

Poranění xxxxxxxxx xxx v xxxxxx bérce

10

15.48

Poranění Achillovy xxxxxx - xxxxxxxx

30

15.49

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx

70

15.50

Xxxxxxxx svalu xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x úrovni bérce (xxxxxxxx, přetržení)

15 - 20

15.51

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bérce (xxxxxxx x xxxxxxx struktur)

250

15.52

Ztráta xxxxxxxxx x úrovni xxxxxx, exartikulace

300

15.53

Ztráta xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

270

16.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

16.1

Xxxxxxxxx prstu xxxx xxx poškození xxxxxxxxx xxxxx

2

16.2

- s xxxxxxxxxx nehtového lůžka

5

16.3

Zlomenina xxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx)

50

16.4

- xxx porušení xxxxxxx ( Xxxxxxxxx xxxx)

100

16.5

- x xxxxxxxxx xxxxxxx

150

16.6

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

60

16.7

- x xxxxxxx

100

16.8

- tříštivá

150

16.9

Zlomenina xxxxxx xxxxxxxx kostí bez xxxxxx

35

16.10

- x posunem

60

16.11

- xxxxxxxx, xxxxxxx

120

16.12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx posunu

30

16.13

- x xxxxxxx, xxxxxxxx

50

16.14

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx článků - xxx xxxxxx

30

16.15

- x xxxxxxx, xxxxxxxx

50

16.16

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx

15

16.17

Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx

30

16.18

- Chopartova xxxxxx

20

16.19

- Lisfrankova xxxxxx

20

16.20

- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

5

16.21

- xxxxxxx xxxx xxxx prstů xxxx

3

16.22

Xxxxxxxx hlezenné xxxxx

100

16.23

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nártu

90

16.24

Vymknutí Xxxxxxxxxxx kloubu

80

16.25

Vymknutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nohy

20

16.26

Vymknutí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

15

16.27

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx pod xxx

70

16.28

Xxxxxxxx xxxxxxx plantárního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nervu

30

16.29

Poranění xxxxxxx cítivého nervu x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x nohy pod xxx

20

16.30

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

10

16.31

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx kotníkem

5

16.32

Poranění xxxx xxxx xxxx

3

16.33

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx kotníku x xxxx pod ním

40

16.34

Drtivé xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

100 - 130

16.35

Drtivé xxxxxxxx xxxxx xxxx

40

16.36

Xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx kloubu

180

16.37

Ztráta xxxx xxx xxxxxx hlezenného xxxxxx

160

16.38

Xxxxxx jednoho prstu xxxx (xxxxx xxxxx xxxx)

20

16.39

Xxxxxx xxxxx nohy

50

17.

Cizí xxxxxx

17.1

Xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx

5

17.2

Xxx xxxx xxxxxxxx cizích tělesech x xxxxxxxx xxxx

xxxxxxx 25 xxxx

17.3

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx cizí xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

20

17.4

Xxxx xxxxxx x xxxxx dutině xxxx jiné xxxxx xxxx odstraněné xxxxxxxxxxxx

60

17.5

Xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

120

17.6

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx tkáně

20 - 40

18.

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx

18.1

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx

60 - 100

18.2

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x průdušnice xxxxxxx xxxxxx

150

18.3

- těžkého xxxxxx

400

18.4

Xxxxxxxx xxxx poleptání hrtanu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

400 - 500

18.5

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

200

18.6

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

300 - 400

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx těla xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

X. xx.

XX. xx.

XXX. xx.

18.7

xxxx xxx 0,25 % xxxxxxx xxxx

0

5

15

18.8

0,25 % - xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxx

5

10

75

18.9

1 % - xxxx xxx 5 % povrchu xxxx

25

50

150

18.10

5 % - xxxx xxx 10 % xxxxxxx xxxx

50

100

300

18.11

10 % - xxxx xxx 20 % xxxxxxx těla

100

200

600

18.12

20 % - méně xxx 30 % povrchu xxxx

150

300

900

18.13

30 % - xxxx xxx 40 % povrchu xxxx

200

400

1200

18.14

40 % - méně xxx 50 % xxxxxxx těla

250

500

1500

18.15

50 % - xxxx xxx 60 % xxxxxxx xxxx

300

600

1800

18.16

60 % - xxxx než 70 % xxxxxxx xxxx

350

700

2100

18.17

70 % x xxxx xxxxxxx těla

400

800

2400

19.

Toxický xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx živočichy a xxxxxxxxxx podle xxxxxxx

10 - 30

20.

Xxxxxx horka x světla

20.1

Úpal xxxxxxx x xxxxxxxx

15

20.2

Xxxxxx (synkopa) x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx

35

20.3

Xxxxxxxxx x xxxxx způsobené xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) soli

35

20.4

Otok (xxxx) x horka

35

20.5

Jiné xxxxxx xxxxx x xxxxxx

15

21.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

21.1

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx stav x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

200

21.2

Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx

200

21.3

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx, nekróza)

20 - 40

21.4

Xxxxxx xxxxx

100

21.5

Xxxxxxxxxxxxx xxx

100

21.6

- x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx)

250

22.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovištěm

100 - 200

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Sb.

Počty xxxx xxx ohodnocení xxxxxxx pro jednotlivá xxxxxxxxx xxxxxx způsobená xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx

1.

Xxxxxxxx X. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: Nemoci z xxxxxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 - 58

Nemoc x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 1 - 58 seznamu xxxxxx x xxxxxxxx

1.1-58.1

Xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx trvala kratší xxxx než 1 xxxxx xxxx která xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

50 - 200

1.2-58.2

Xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xx 2 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

201 - 400

1.3-58.3

Xxxxxxxxxx, xxxxx objektivně xxxxxx déle než 2 měsíce, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxxx

401 - 600

1.4-58.4

Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směsí xxxxx položky 1- 58 xxxxxxx xxxxxx x povolání

800 - 1000

2.

Xxxxxxxx XX. Xxxxxx x xxxxxxxx způsobené xxxxxxxxxxx faktory

2.1.

Nemoc způsobená xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.1.1

Xxxxxxxxx krvetvorby

100 - 400

2.1.2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

100 - 200

2.1.3

Xxxxxxxx kůže

300 - 600

2.1.4.

Xxxxxxxxx

50 - 300

2.1.5

Xxxxxxxx

800 - 1000

2.1.6

Jiné xxxxxxx xxxxxx

800 - 1000

2.2

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektromagnetického xxxxxx

50 - 300

2.3

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tepelným xxxxxxx

50 - 300

2.4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx v % xxxxx Xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5% xxxxxx 30 xxxx, za xxxxxxx 100 bodů

50

nejvýše xxxx 300 xxxx

2.5

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podtlakem xxxxxxxx xxxxxxxxx

2.5.1

Xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx

50 - 100

2.5.2

Xxxxxxxxxxx xxxxx: kloubní xxxxx

100 - 200

2.5.3

Dekompresní nemoc: xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

200 - 300

2.5.4

Xxxxxxxxxxx nemoc: xxxxxxx xxxxx

200 - 600

2.5.5

Xxxxxxxxxxx xxxxx: plicní forma

400 - 600

2.5.6

Kombinace postižení xxxx systémů

Součet xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5.1 xx 5.5, xxxxxxx však 600 xxxx

2.6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxx prstu, xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

10

xxxxxxx xxxx 150 xxxx

2.7

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx charakteru ischemických x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nervu xx xxxxx xxxxxxxxx

2.7.1

- xxxxxxx těžké xxxxx

50 - 100

2.7.2

- těžké xxxxx

101 - 150

Poškození xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na horní xxxxxxxxx

2.7.3

- xxxxxxx xxxxx xxxxx

30 - 80

2.7.4

- xxxxx formy

81 - 130

2.8

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

2.8.1

- xxxxxxx xxxxx formy

50 - 125

2.8.2

- xxxxx xxxxx

126 - 200

2.8.3

Aseptická xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx

200

2.9

Xxxxxx šlach, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo kloubů xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

2.9.1

- xxxxxxx xxxxx xxxxx

50 - 125

2.9.2

- xxxxx xxxxx

126 - 200

2.9.3

Xxxxxxxxx xxxxx šlach xx xxxxx epikondyl xxxxx xxxxx

100

Xxxxxxxxx svalů xx xxxxx xxxxxxxxx

2.9.4

- xxxxxxx xxxxx xxxxx

40 - 80

2.9.5

- těžké xxxxx

81 - 120

Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx

2.9.6

- středně xxxxx xxxxx

50 - 125

2.9.7

- xxxxx xxxxx

126 - 200

Poškození kloubů (xxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

2.9.8

- středně xxxxx xxxxx

50 - 125

2.9.9

- xxxxx xxxxx

126 - 200

2.9.10

Xxxxxx tíhových xxxxx x tlaku

100

2.9.11

Poškození menisku

100

2.10

Nemoci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úžinového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přetěžování xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x patologickým nálezem x EMG vyšetření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vřetenního nervu xx xxxxx xxxxxxxxx

2.10.1

- xxxxxxx těžké formy

30 - 80

2.10.2

- xxxxx xxxxx

81 - 130

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx končetině

2.10.3

- xxxxxxx xxxxx xxxxx

50 - 100

2.10.4

- xxxxx xxxxx

101 - 150

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.10.5

- xxxxxxx xxxxx formy

30 - 90

2.10.6

- xxxxx xxxxx

91 - 150

2.11 Chronická xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx vyhodnocena
a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 7 xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Laségueův xxxxxxx, xxxxxxxx reflexů X2/4 xxxx X5/X2, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx deficit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x EMG xxxxxx xxxxxxxx leze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ve xxxx xx 50 let xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxx, ve xxxx xx 50 xx 60 let xxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxx x xxx 60 xxx věku xxxxxxx x 6 xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx L3/4, X4/5 x X5/X1, xxx x každém x těchto 3 xxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx meziobratlové xxxxxxxx, Modicovy xxxxx xxxxxx XX xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx obratlového xxxx x artróza xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjištěna abnormalita x osoby xx xxxx do 50 xxx alespoň x 5 xxxxxxxxxxx, ve xxxx xx 50 xx 60 xxx xxxxxxx v 6 xxxxxxxxxxx a nad 60 xxx xxxx xxxxxxx x 7 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
2.11.1 - xxxxxxx xxxxx formy 200 - 400
2.11.2 - těžké xxxxx 401 - 700

3.

Xxxxxxxx XXX. Xxxxxx x xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxx x xxxx

3.1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obsahem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x uhlokopské xxxxxxxxxxxxx)

3.1.1

x) s xxxxxxxxx xxx znaky xxxxxxxx xxxx

100 - 300

3.1.2

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx)

300 - 600

3.1.3

c) s xxxxxxxxxxxx x dynamice xxxxxx

0 - 200

3.2

Nemoci xxxxxxxxx cest, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx azbestu

a) Xxxxxxxxx

3.2.1

- x lehkou xxxxxxxx xxxxxxxxx plic

100 - 200

3.2.2

- xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plic

201 - 400

3.2.3

- x xxxxxx xxxxxxxx ventilace plic

401 - 600

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ventilační xxxxxxxx restrikčního xxxx

3.2.4

- x xxxxxx poruchou xxxxxxxxx xxxx

100 - 200

3.2.5

- xx středně xxxxxx poruchou xxxxxxxxx xxxx

201 - 300

3.2.6

- x těžkou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

301 - 400

3.2.7

x) Xxxxxxxxxx

800 - 1000

3.2.8

x) Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x azbestózou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

800 - 1000

3.3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.3.1

- s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

100 - 200

3.3.2

- xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

201 - 400

3.3.3

- x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

401 - 600

3.4

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

100 - 200

3.5

Xxxxxx xxxxxxxxx cest x xxxx způsobené xxxxxxxxxxx kobaltu, xxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5.1

- x xxxxxx poruchou ventilace xxxx

100 - 200

3.5.2

- xx středně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plic

201 - 400

3.5.3

- x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

401 - 600

3.6

Xxxxxxxx xxxx z radioaktivních xxxxx

800 - 1000

3.7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx cest x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

800 - 1000

3.8

Rakovina xxxxxxxx nosní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

800 - 1000

3.9

Xxxxxxxx alergická xxxxxxxxxxx

3.9.1

- x lehkou xxxxxxxx ventilace xxxx

100 - 200

3.9.2

- xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plic

201 - 400

3.9.3

- x těžkou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

401 - 600

3.10

Xxxxx bronchiale x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx (bronchiale)

3.10.1

- pouze x xxxxxxxx xxxxxx, xxx terapie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx XxXX x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

100 - 200

3.10.2

- xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a/nebo xx xxxxxxx xxxxxx až xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x/xxxx xxx zvýšené xxxxxxx XxXX

201 - 600

Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx)

3.10.3

- xxx poruchy xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx noxou, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

50 - 100

3.10.4

- při xxxxxxx xxxxx x/xxxx x oboustrannou poruchou xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx x vyvolávající xxxxx

101 - 200

3.11

Bronchopulmonální xxxxxx xxxxxxxxx prachem xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx

3.11.1

- s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

100 - 200

3.11.2

- xx xxxxxxx těžkou xxxxxxxx ventilace xxxx

201 - 400

3.11.3

- x xxxxxx poruchou xxxxxxxxx xxxx

401 - 600

3.12

Xxxxxxxx xxxx xx spojení x pneumokoniózou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx komplikované xxxxxxxxxxxxx

800 - 1000

3.13

Chronická xxxxxxxxxx plicní xxxxx x XXX1/XXX xxxx xxx 0,70 x XXX1 50% referenčních xxxxxx nebo xxxx (XXXXX xxxxxxx XXX)

3.13.1

- XXX1/XXX 0,60 xx 0,70

100 - 200

3.13.2

- XXX1/XXX 0,40 xx 0,60

201 - 400

3.13.3

- XXX1/XXX xxxxx xxx 0,40

401 - 600

4.

Xxxxxxxx XX. Xxxxxx x xxxxxxxx kožní

4.1

Nemoci kůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemickými xxxx xxxxxxxxxxxx faktory

4.1.1

- xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

30 - 200

4.1.2

- xxxxx xxxxx středního (celé xxxx xxxx předloktí) xx xxxxxxx rozsahu (xxxx x xxxxxxxxx, xx. diseminace), nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx

201 - 400

4.1.3

- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx)

(xxx trvání xxxxxx xx 3 xxxxxx xx hodnotí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx déle xxx 3 xxxxxx se xxxxxxx x horní xxxxxxxx navrhovaného pásma)

401 - 600

5.

Xxxxxxxx X. Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

5.1

Xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xx člověka x xxxxxxxxxxx

5.1.1

- onemocnění, která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx než 1 xxxxx xxxx která xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

50 - 200

5.1.2

- onemocnění, xxxxx objektivně trvala 1 xx 2 xxxxxx, vyžadovala xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

201 - 400

5.1.3

- xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovní neschopnost

401 - 600

5.2

Xxxxxx přenosné xx zvířat xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.2.1

- xxxxxxxxxx, xxxxx objektivně xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 1 měsíc xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

50 - 200

5.2.2

- xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xx 2 měsíce, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

201 - 400

5.2.3

- onemocnění, která xxxxxxxxxx xxxxxx déle xxx 2 měsíce, xxxxxxxxxx hospitalizaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

401 - 600

5.3

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx

5.3.1

- xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kratší xxxx xxx 1 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx

50 - 200

5.3.2

- xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx trvala 1 xx 2 xxxxxx, xxxxxxxxxx hospitalizaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

201 - 400

5.3.3

- xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx, vyžadovala xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx neschopnost

401 - 600

6.

Xxxxxxxx XX. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

6.1

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx

6.1.1

- těžká hyperkinetická xxxxxxxx

100 - 150

6.1.2

- xxxxxx xx hlasivkách

150 - 200

6.1.3

- těžká xxxxxxxxxxxx hlasivek

125 - 175

6.1.4

- xxxxx fonastenie

100 - 150

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Xx.

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivá poškození xxxxxx způsobená xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx zdraví

Počet xxxx

1.

Xxxxx

1.1

Xxxxxx xxxxx xx skalpaci - xxxxx

800

1.2

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx - xxxxxxxx podle xxxxxxx

250 - 500

1.3

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx 2 cm2

75 - 150

1.4

Kostní defekt x klenbě xxxxx x rozsahu 2 - 10 xx2

210 - 420

1.5

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxx xxx 10 xx2

360 - 720

1.6

Postkomoční syndrom

400

Následky xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovištěm)

1.7

- xxxxx

800

1.8

- xxxxxxx xxxxx

2000

1.9

- těžké

2600

1.10

- xxxxxx xxxxx

3000

1.11

- xxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6000

Xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx těžkých poraněních xxxxx poranění xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otřesných xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxx psychologických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozsahu x xxxx xxxxxxxx (ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

1.12

- xxxxxxx xxxxxx

800

1.13

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1200

1.14

- xxxxxxx xxxxxx

1800

1.15

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

3000

1.16

Xxxxxxxxx epilepsie podle xxxxx, závažnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxx

500 - 1000

1.17

Xxxxxx xx těžkých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx bez bližšího xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx)

420

1.18

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

300

1.19

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1200

1.20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

500 - 700

Xxxxxxxxx xxxxxxxx provázené xxxxxxxxx poruchami (xxxxxx xxx, xxxxxxx hybnosti xxxxx čelisti, defekty xxx) nebo xxxxxxxxxxx xxxxx

1.21

- xxxxxxx xxxxxx

400

1.22

- xxxxxxx těžkého stupně

800

1.23

- xxxxxxx xxxxxx

1200

1.24

Xxxxxx pištěl xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (likvorea)

600

1.25

Ztráta xxxxx

1000

1.26

Xxxxxx xxxxx

1000

1.27

Xxxxxx xxxxx xxxx

500

1.28

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

900

1.29

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

1100

1.30

Xxxxxxxxx xxxx

400

1.31

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

160

2.

Xxx x xxxx

2.1

Xxxx xx xxxxxx xxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

1000 - 2000

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx

2.2

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

600

2.3

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

800

2.4

- kompenzována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1000

2.5

- xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx

2.6

- x xxxxxxxx viděním svisle

1200

2.7

- x dvojitým viděním xxxxxxxxx

800

2.8

- x xxxxxxxx xxxxxxx jen při xxxxxxx pohledu

400

2.9

Poruchy zorného xxxx - xxxxx xxxxxxx 2. a 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx slzných xxxx

2.10

- x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

100

2.11

- x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

400

2.12

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx (trichiasa)

200

2.13

Rozšíření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx

200

Xxxxxxxxx xxxxxxx segmentu xxx a xxxx xxxxx

2.14

Xxxxxxxxx xxxxxx

360

2.15

Xxxxxxxxx víček

340

2.16

Deformita xxx (xxxx xxxx xxxxxxx)

320

2.17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ztrátou xxxxx

600

2.18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

420

2.19

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

800

3.

Xxxx, sluch x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

420

3.2

Xxxxxx obou xxxxxx

680

3.3

Xxxxxxxxx hnisavý xxxxx xxxxxxxxx ucha xxxxxxxxx

600

3.4

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

340

3.5

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně

700

Nedoslýchavost xxxxxxxxxxxx (xxxxxx opěrkového xxxxxxxx - Whiplash)

3.6

- xxxxxxx xx středně xxxxxxx stupně

200 - 400

3.7

- xxxxxxx xxxxxx

800

3.8

- xxxxx xxxxxxx stupně

1600

Nedoslýchavost xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx)

3.9

- xxxxxxx xxxxxxx stupně

800

3.10

- xxxxxxx xxxxxx

1600

3.11

- xxxxx xxxxxxx xxxxxx

3000

Xxxxxxxx

3.12

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx opěrkového syndromu - Xxxxxxxx)

2000

3.13

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Whiplash)

4000 - 6000

3.14

- ztráta xxxxxx xxxxxxx ucha xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx)

4000

3.15

Xxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, (xxxxxx opěrkového xxxxxxxx - Whiplash)

1000

3.16

Neurotizující xxxxxxx

(xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx)

600

4.

Xxxxx, xxxxx, krk

4.1

Ztráta xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a estetického xxxxxx (xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx)

40

4.2

Xxxxxx více zubů xxxxx postavení a xxxxxxxxxxx dopadu

násobek 40

4.3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxx

30

4.4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxx zubů

násobek 30

4.5

Xxxxxx xxxxxx xxxxx

2000

4.6

Xxxx po xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx deformacemi

400

Poškození xxxxx

4.7

- xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx

800 - 1400

4.8

- úplná ztráta (xxxxxx)

3000

4.9

- ztížení xxxx xxxxxxxxx poškození xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx) xxxxx tíže poruchy

1000 - 2000

4.10

Porucha xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxx tíže xxxxxxx )

2000 - 4000

Xxxxxx xxxxxx

4.11

- xxxxxxx stupně

600

4.12

- xxxxxxx xxxxx

1200

4.13

- těžké

2000

4.15

Stav xx tracheotomii x xxxxxx zavedenou kanylou

1600

5.

Hrudník, xxxxx, srdce, jícen, xxxxx x xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plic xxxxxxxxx xxxxxxxx plic x xxxxx xxxxxx

5.1

- lehké

300

5.2

- xxxxxxx těžké

600

5.3

- xxxxx

1200

Xxxx xxxxxxxx poranění plic x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx

5.4

- xxxxx

600

5.5

- xxxxxxx xxxxx

800

5.6

- xxxxx

1000

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx

5.7

- xxxxx

1000

5.8

- xxxxxxx xxxxx

2000

5.9

- xxxxx

3000

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx významnosti

5.10

- xxxxx

400

5.11

- xxxxxxx těžké

1000

5.12

- xxxxx

2000

5.13

- xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx úrovni NYHA XX

3000

5.14

Xxxxxx jícnu

600

5.15

Zúžení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

400 - 800

5.16

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Whiplash)

1000 - 1200

Xxxxxxxxx xxxxxxx hybnosti xxxxxx

5.17

- xxxxx

200

5.18

- lehké x xxxxxxxx kořenového xxxxxxxx

400

5.19

- středně xxxxx

300

5.20

- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dráždění

600

5.21

- xxxxxxx stupně

400

5.22

- xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

800

5.23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1200

5.24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

2000 - 3000

5.25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5600

5.26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

6000

5.27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx

1000 - 1600

5.28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5200

5.29

Xxxxxxxxx monoparéza podle xxxx

300 - 600

5.30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2800

6.

Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

6.1

Xxxxxxxxx břišní xxxxx xxxxxxxxx porušením xxxxxxxx xxxx

500

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

6.2

- lehké

400

6.3

- xxxxxxx xxxxx

700

6.4

- xxxxx

1100

6.5

Xxxxxx xxxxxxx

600

6.6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1000 - 1400

Nedomykavost xxxxxxx xxxxxxx

6.7

- xxxxxxxx

1500

6.8

- xxxxx

4000

6.9

Xxxxxx xxxxxx

3000

7.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

7.1

Xxxxxx jedné xxxxxxx

1000

7.2

Xxxxxx obou ledvin

4000

Porucha xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

7.3

- xxxxxxx xxxxxx

300

7.4

- středně xxxxxxx xxxxxx

600

7.5

- xxxxx

1500

7.6

- xxxxx

3000

7.7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx roury

1400

7.8

Počasný xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx

1000

7.9

Xxxxxxxx onemocnění ledvin xxxxx xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx funkcí

500 - 1000

7.10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

100

7.11

Xxxxxx xxxxxx

3000

7.12

Xxxxxx xxxxxxx varlete nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

400

Xxxxxx xxxx varlat (xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) nebo xxxx xxxxxxxxx (nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného původu)

7.13

- xx 49 xxx

2400

7.14

- xxx 49 let

1200

7.15

Ztráta xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx pochvy xxxx zevních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2000 - 2400

7.16

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx

1600

7.17

Xxxxxx obou xxxx x xxx

2400

7.18

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

800

7.19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pánevního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx páteře a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1200 - 1600

7.20

Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 23. týdne xxxxxxxxx

600

7.21

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx 24. xx xxxxxxxxxxx 36. xxxxx xxxxxxxxx

1200

8.

Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

8.1

Xxxxxx horní xxxxxxxxx x ramenním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx

4000

4400

Xxxxxx xxxxx končetiny xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kloubem

8.2

- x xxxxxxx xxxxxxxxx x protézování

3600

4000

8.3

- s xxxxxxx vhodným x xxxxxxxxxxx

2400

2800

8.4

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxx

1000

1200

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx)

8.5

- xxxxxxx xxxxxx

300

400

8.6

- xxxxxxxxx xxxxxx

500

600

8.7

- xxxxxxx xxxxxx

700

800

8.9

Xxxxxxx kosti xxxxx

1100

1200

8.10

Xxxxxxxxx xxxxx kostní xxxxx xxxxx kosti

900

1000

8.11

Habituální xxxxxxxxxx xxxxxx

800

900

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8.12

- sternoklavikulárního xxxxxx

600

600

8.13

- akromioklavikulárního xxxxxx

1100

1200

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu

8.14

- xxxxx xxxxxxxx

900

1000

8.15

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

600

700

8.16

- xxxxxxxxx xxxxxx

500

600

8.17

- xxxxxxx stupně

400

500

Poškození xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

8.18

- xxxxx xxxxxxxx

800

900

8.19

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předloktí xxxxxxx xxxxxx

700

800

8.20

- xxxxxxxxx xxxxxx

600

700

8.21

- xxxxxxx xxxxxx

500

600

8.22

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

900

1000

8.23

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

600

700

8.24

Xxxxxxx xxxxxxx kosti

250

600

8.25

Chronický xxxxx xxxxxx dřeně xxxxx xxxxxxxxx

700

800

8.26

Xxxxxxx loketní xxxxx

900

1000

8.27

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kloubu

2400

2600

8.28

Ztráta xxxx v zápěstí

2200

2400

8.29

Ztráta xxxxx xxxxx ruky (xxxxxx xxxxxxxxxx kostí)

2100

2200

8.30

Ztráta xxxx až čtyř xxxxx ruky x xxxxxxxx xxxxx

2000

2100

8.31

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

700

800

8.32

Xxxxxxx člunkové xxxxx

300

400

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápěstí

8.33

- xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

500

600

8.34

- xxxxxxxxx xxxxxx

400

500

8.35

- xxxxxxx xxxxxx

300

400

Xxxxxx xxxxx

8.36

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1300

1400

8.37

- xxxx xxxxxx

1100

1200

8.38

- xxxxxxxxx xxxxxx

800

900

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

8.39

- xxxxx

700

800

8.40

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

600

700

8.41

- karpometakarpálního xxxxxx xxxxx

800

900

8.42

- všech xxxxxx xxxxx

1100

1200

8.43

Xxxxxx podvrtnutí po xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

200

300

Xxxxxxx úchopové xxxxxx xxxxx

8.44

- těžkého xxxxxx

900

1000

8.45

- xxxxxxxxx stupně

700

800

8.46

- lehkého xxxxxx

500

600

Xxxxxx ukazováčku

8.47

- xx xxxxxxxx xxxxx

900

1000

8.48

- všech xxx článků

700

800

8.49

- xxxx xxxxxx

500

600

8.50

- koncového článku

300

400

Úplná xxxxxxxx xxxxxxxxx

8.51

- xxxxx xxx xxxxxx

600

700

8.52

- xxxx xxxxxx

400

500

8.53

- xxxxxxx kloubu

200

300

Porucha xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

8.54

- xxxxxxx xxxxxx

700

800

8.55

- xxxxxxxxx xxxxxx

500

600

8.56

- lehkého xxxxxx

300

400

Xxxxxx xxxxx (XXX., XX., xxxx X.)

8.57

- xx xxxxxxxx xxxxx

500

600

8.58

- xxxxx xxx xxxxxx

400

500

8.59

- xxxx xxxxxx

300

400

8.60

-xxxxxxx xxxxxx

200

300

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx (III., XX. xxxx V.)

8.61

- xxxxx xxx xxxxxx

300

400

8.62

- xxxx xxxxxx

100

200

8.63

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (XXX. XX. xxxx X.)

100

100

8.64

Xxxxx pažního xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxx

400 - 800

500 - 1000

8.65

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tíže

600 - 1200

700 - 1400

8.66

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tíže

500 - 1000

600 - 1200

8.67

Obrna xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx

500 - 1000

600 - 1200

8.68

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx

1400 - 2400

1400 - 2800

9.

Xxxxx končetina

Ztráta xxxxx dolní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kyčelním x xxxxxxxx xxxxxxx

9.1

- x pahýlem nevhodným x protěžování

4000

9.2

- s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

2800

9.3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x krčku nebo x diafýze

2400

9.4

Chronický xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1400

Xxxxxxxx xxxxx dolní xxxxxxxxx

9.5

- x 2 - 4 xx

200

9.6

- x 4 - 6 xx

600

9.7

- x 6 a xxxx xx

1000

9.8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

800

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

9.9

- xxxxx xxxxxxxx

2000

9.10

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx těžkého stupně

1600

9.11

- xxxxxxxxx stupně

1200

9.12

- xxxxxxx xxxxxx

800

Xxxxxxx pohyblivosti kolenního xxxxxx

9.13

- úplná xxxxxxxx

1600

9.14

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx těžkého xxxxxx

1600

9.15

- xxxxxxxxx stupně

1200

9.16

- xxxxxxx stupně

800

Nestabilita (viklavost) xxxxxxxxx xxxxxx

9.17

- těžkého xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx)

1000

9.18

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx)

500

9.19

- xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx)

200

9.20

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kolenního kloubu xx xxxxxxxxxxx

1400

9.21

Xxxxxx xxxxxxxx xx poranění měkkého xxxxxx

1400

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxxx kolenem

9.22

- x xxxxxxx nevhodným x xxxxxxxxxxx

2600

9.23

- s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

2000

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

9.24

- s pahýlem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

2800

9.25

- x xxxxxxx vhodným x xxxxxxxxxxx

2200

9.26

Xxxxxxx kosti xxxxxxx xxxx obou xxxxx xxxxx

2000

9.27

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dřeně xxxxx xxxxx

1000

9.28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

1400

9.29

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

2000

9.30

Xxxxxx chodidla x Xxxxxxxxxx xxxxxx

1800

9.31

Xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxx

1400

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kloubu

9.32

- x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1200

9.33

- v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1600

9.34

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kloubu

9.35

- xxxxxxx xxxxxx

1600

9.36

- xxxxxxxxx xxxxxx

1200

9.37

- xxxxxxx xxxxxx

800

9.38

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

1000

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx

9.39

- těžkého xxxxxx

600

9.40

- xxxxxxxxx xxxxxx

400

9.41

- xxxxxxx stupně

200

9.42

Nestabilita (viklavost) xxxxxxxxxx xxxxxx

800

9.43

Xxxxxx xxxx xxxx vbočená noha x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

800

9.44

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx kostí nohy

600

Ztráta xxxxx xxxx

9.45

- xxxxx xxxxx

1400

9.46

- obou článků xxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx

1400

9.47

- obou xxxxxx xxxxx

1200

9.48

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

400

9.49

- xxxxxx

300

9.50

- XX., XXX. nebo XX. xxxxx

200

9.51

Xxxxx ztuhlost palce xxxx

400

9.52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

200

Xxxxxx poúrazové omezení xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxxxxxxx systému dolní xxxxxxxxx

9.53

- lehkého xxxxxx

600

9.54

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

800

9.55

- xxxxxxx xxxxxx

1200

9.56

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

400

9.57

Xxxxx xxxxxxxx nervu xxxxx xxxx

900 - 1800

9.58

Obrna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx

900 - 1800

9.59

Obrna xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx

500 - 1000

9.60

Obrna xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx

700 - 1400

10.

Jizevnaté xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

10.1

Xxxxxxxx xxxxxx jizvy (xxxxxxxxx xxxxxx jizvy 10 cm2)

200 - 800

10.2

Xxxxxxxxxxxxx jizvy (i xxxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxx partie těla)

200 - 800

10.3

Xxxxxxxx jizvy (x xxxxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

200 - 800

10.4

Karcinom kůže x xxxxx xx xxxxxxxx (Ulcus Xxxxxxxx)

1800

11.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (například xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.)

Xxxxxxx xxxxxxxxx jater (subchronická xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx

11.1

- xxxxxxx xxxxxx

1200

11.2

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

2400

11.3

- xxxxxxx stupně

4000

11.4

Chronický xxxxxxxxx zánět sliznice xxxxx

400

Xxxxxxxxxx postižení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tíže xxxxxxx

11.5

- xxxxxxx xxxxxx

1200

11.6

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

2400

11.7

- xxxxxxx xxxxxx

4000

12.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

12.1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx traumatu

hodnocení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části 8. Xxxxx končetina x xxxxx 9. Xxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxxx 2.5 - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx korekcí

Zraková xxxxxxx

6/6

6/9

6/12

6/18

6/24

6/30

6/36

6/60

3/60

1/60

0

6/6

0

120

240

440

660

880

1100

1300

1500

1700

2000

6/9

120

240

440

660

880

1100

1300

1500

1700

1960

2200

6/12

240

440

660

880

1100

1300

1500

1700

1960

2200

2600

6/18

440

660

880

1100

1300

1500

1700

1960

2200

2600

3100

6/24

660

880

1100

1300

1500

1700

1960

2200

2600

3100

3600

6/30

880

1100

1300

1500

1700

1960

2200

2600

3100

3600

4100

6/36

1100

1300

1500

1700

1960

2200

2600

3100

3600

4100

4600

6/60

1300

1500

1700

1960

2200

2600

3100

3600

4100

4600

5000

3/60

1500

1700

1960

2200

2600

3100

3600

4100

4600

5000

5400

1/60

1700

1960

2200

2600

3100

3600

4100

4600

5000

5400

5700

0

2000

2200

2600

3100

3600

4100

4600

5000

5400

5700

6000

2. Tabulka k xxxxxxx 2.9 - xxxxxxxxxxxx zúžení xxxxxxx xxxx

XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxx (xxxxxx)

xxxxxxx xxx

xxxx očí xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx vidoucího xxx

60

300

600

2000

50

500

1400

2500

40

700

2200

2900

30

1000

3000

3700

20

1400

4000

4500

10

1700

5000

5300

5

1900

5600

5600

3. Xxxxxxx k xxxxxxx 2.9 - nekoncentrické xxxxxx xxxxxxx xxxx

XXXXXXXXXXX

XXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2000

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2400

xxxxxxxxx

600

xxxxxxxxxxxx

3000

xxxxxxxxxxx xxxxx

600

xxxxxxxxxxx xxxxx

2000

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

300

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1200

xxxxx xxxxxxxxxxxx

300

xxxxx jednostranná

800

nasální xxxxxxxxxxx xxxxx

200

xxxxxxx kvadrantová dolní

300

temporální xxxxxxxxxxx xxxxx

300

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

600

Příloha x. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Xx.

Xxxxx xxxx pro ohodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx zdraví

Počet xxxx

1.

Xxxxxxxx X seznamu xxxxxx x xxxxxxxx: Xxxxxx x povolání xxxxxxxxx chemickými látkami

Nemoc x chemických xxxxx xxxxx xxxxxxx 1 - 58 xxxxxxxx xxxxx 290/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxx látkou xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nervového systému

(Zejména xxxxxxx xxxxxxx encefalopatie x organicky podmíněnými xxxxxxxxxxx poruchami, xxxxxxxx x extrapyramidovým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

1.1

- xxxxx xxxxxxx

1200

1.2

- xxxxxxx těžké xxxxxxx

2400

1.3

- xxxxx xxxxxxx

4000

1.4

- xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

6000

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xx spojení s xxxx xxxxxxxxxxxxxx, polyradikulo- xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx)

1.5

- xxxxx poruchy

1200

1.6

- xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

2400

1.7

- těžké xxxxxxx

4000

Xxxxx

Xxxxxxx poškození

1.8

- jaterní xxxxxxxxx s minimální xxxxxxxx xxxxxx

800

1.9

- lehké xxxxxxx

1600

1.10

- středně xxxxx xxxxxxx

3000

1.11

- xxxxx poruchy

4000

1.12

- xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6000

Xxxxxx xxxxx

1.13

- po stabilizaci xxxxx

4000

1.14

- xxxxxxxxxxxxx formy

6000

Ledviny

Toxické xxxxxxxxx

1.15

- xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx (diskrétní proteinurie, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

800

1.16

- xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx lehkého xxxxxx

1200

1.17

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

2400

1.18

- xxxxxxx xxxxxx

4000

1.19

- xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

6000

Xxxxxx xxxxxx

1.20

- xx xxxxxxxxxxx stavu

4000

1.21

- nevyléčitelné xxxxx

6000

Xxxxxxxxxxxxxxxx systém

1.22

- xxxxxxxxx xxxxxxx stupně

1200

1.23

- poškození xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

2400

1.24

- xxxxxxxxx těžkého xxxxxx

4000

1.25

- xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx XXXX XX

6000

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

1.26

- xxxxx x trombocytopenií x x xxxxxxx xxxxxxxxxx projevy

1200

1.27

- xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx x xx středně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2400

1.28

- xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projevy (xxxxxxxxxx xxx 20.000/xx, xxxxxxxxxxx xxx 1000/ul)

4000

1.29

- xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

6000

Xxxxxx (xxxxx xxxxx)

1.30

- xxxxx xxxxxx x xxxxxxx klinickými xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

1200

1.31

- xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2400

1.32

- xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projevy (Xx pod 10 x/xx), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

4000

1.33

- progredující, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

4500

Xxxxxxxx

1.34

- xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx

1600

1.35

- x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

3000

1.36

- x xxxxxxxxx laboratorními x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4000

1.37

- xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6000

Xxxxxxxx toxického xxxxxxxxx horních xxxx xxxxxxxxx dráždivými xxxxx, xxxxxx x xxxx

1.38

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

160

1.39

Xxxxx xxxxxx xxxxx a tím xxxxxxxxx chuti x xxxxx

1000

Xxxxxxxx toxického poškození xxxxxxx cest dýchacích x xxxx xxxxxxxxxx

1.40

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx funkcí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1200

1.41

- xxxxxxx těžkého xxxxxx

2400

1.42

- xxxxxxx stupně

4000

1.43

- xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx XXXX XX

6000

Xxxxxx dýchacích xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx nosní, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx hrtanu

1.44

- po xxxxxxxxxxx xxxxx

4000

1.45

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6000

Xxxxxxxx xxxx

1.46

- po xxxxxxxxxxx xxxxx

4000

1.47

- nevyléčitelné xxxxx

6000

Xxxxxx ledvin x xxxxxxxx xxxxxxx

1.48

- xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stadiu

2000

1.49

- v xxxxxxx xxxxxx

4000

1.50

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6000

Xxxxxx xxxxxxxx

1.51

Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

2000

1.52

- x xxxxxxx xxxxxx

4000

1.53

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6000

Xxxxxx xxxx

1.54

Xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) při xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1600

1.55

Xxxxxxxxxxxxx formy xxxxxx xx xxxxxxxx prognózou

6000

Další xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

1.56

Xx odstranění xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x projevů

2000 - 4000

1.57

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx závažnou xxxxxxxxx

6000

2.

Xxxxxxxx XX. Nemoci x povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.1

Xxxxx způsobená xxxxxxxxxxx zářením, útlum xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

2.1.1

- xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1200

2.1.2

- xxxxxxx xxxxx s těžkou xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx vyjádřenými xxxxxxxxxx xxxxxxx

2400

2.1.3

- xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx pod 20.000/xx, xxxxxxxxxxx xxx 1000/xx)

4000

2.1.4

- xxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

6000

Xxxxxxxx

2.1.5

- chronické xxxxxxxx x nepatrnými xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx

1600

2.1.6

- x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

2400

2.1.7

- s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4000

2.1.8

- xxxxxxxxxxxx formy, xxxxxxxxxxxxx

6000

Xxxxxxxx xxxx

2.1.9

- xx xxxxxxxxxx nádoru (nádorů) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

1000 - 2000

2.1.10

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx prognózou

6000

2.1.11

Zákal xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1200

2.1.12

Xxxxxxxx xxxxx po nadměrném xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1200 - 2400

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

2.1.13

- xx xxxxxxxxxxx xxxxx

4000

2.1.14

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6000

2.2

Xxxxx způsobená xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.2.1

Xxxxx čočky xxxxxxxxx elektromagnetickým xxxxxxx

1200

2.3

Xxxxx xxxxx způsobený xxxxxxxx xxxxxxx

2.3.1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1200

2.4

Xxxxxxxxx kochleární xxxx xxxxxx způsobená xxxxxx

2.4.1

Xxxxxx 1600 bodů x za každých 5 % xxxxxxx xxxxxx sluchu xxxxx Xxxxxxx nad limit xxxxxx 200 bodů

1600 - 4000

2.4.2

Xxxxxxx

600

2.5

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a podtlakem xxxxxxxx xxxxxxxxx

2.5.1

Xxxxxxxx cévních xxxxxxxxx příhod xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx CNS xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx analogicky x xxxxxxxxxx kloubů x xxxxxxx xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přetěžování, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx například s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

400 - 5800

2.6.

Xxxxxxxxxx Raynaudův xxxxxxx prstů rukou xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji x xxxxxxxxxx

2.6.1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx

400

2.6.2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

500

2.6.3

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx

700

2.6.4

Xxxxxxxxxxxxxxx stadium xx xxxxxxxxxx xxxx

800

2.7

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nervu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx iritačními x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nálezem x XXX vyšetření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx středně xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XXX vyšetření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx středně xxxxx xxxxxx

2.7.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nervu xx xxxxxxxxxxxx ruce

500

2.7.2

Poškození xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

700

2.7.3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nedominantní xxxx

500

2.7.4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dominantní xxxx

700

2.8

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx záprstních kůstek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx závažnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8.1

Xxxxxxxxx nekrózy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx HK

300

2.8.2

Aseptické xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx HK

400

2.8.3

Artróza xxxxxxxxx xxxxxx xx nedominantní XX

700

2.8.4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dominantní XX

900

2.8.5

Xxxxxxx xxxxxxx nebo zápěstních xxxxxx na xxxxxxxxxxxx XX

400

2.8.6

xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx HK

500

2.9

Nemoci xxxxx, xxxxxxxxxx pochev, tíhových xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx kloubů xxxxxxxx x dlouhodobého nadměrného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Objektivními xxxxxxxxxxxxx metodami xxxxxxxxx xxxxxx formy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.9.1

Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx XX

400

2.9.2

Xxxxxxxxx šlach xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx XX

600

2.9.3

Xxxxxxxxx úponů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nedominantní XX

400

2.9.4

Xxxxxxxxx úponů šlach xxxxxxx epikondyl kosti xxxxx dominantní XX

500

2.9.5

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx XX

400

2.9.6

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XX

600

2.9.7

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx XX

700

2.9.8

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx XX

900

2.9.9

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx XX

400

2.9.10

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx XX

500

2.9.11

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx XX

900

2.9.12

Xxxxxxx ramenního xxxxxx xx dominantní HK

1000

2.9.13

Pes xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx

1200

2.9.14

Xxxxxxx hlezenného kloubu

1200

2.9.15

Nemoci xxxxxxxx xxxxx

1000

2.9.16

Xxxxxxxxx xxxxxxx

3000

2.10

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx syndromu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přetěžování xxxx x tlaku, xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x patologickým nálezem x XXX vyšetření, xxxxxxxxxxxx nejméně středně xxxxx xxxxxx

2.10.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx XX

500

2.10.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nervu xx xxxxxxxxxx HK

700

2.10.3

Poškození x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XX

500

2.10.4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nervu xx xxxxxxxxxx XX

700

2.10.5

Xxxxxxxxx vřetenního xxxxx na xxxxxxxxxxxx XX

500

2.10.6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XX

700

2.10.7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

700

2.11 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobená dlouhodobým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx diagnózu x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx během xxxxxxxxxx 3 xxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 7 xxxxxxxxx, kterými xxxx palpační bolestivost x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx příznak, Xxxxxxxxx xxxxxxx, alterace xxxxxxx X2/4 xxxx X5/X2, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX xxxxxx axonální xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx do 50 xxx xxxxxxx ve 4 xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx 50 xx 60 xxx xxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxx x xxx 60 let xxxx xxxxxxx x 6 xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v segmentech X3/4, X4/5 a X5/X1, xxx x xxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, protruze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx II xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx obratlového xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx byla zjištěna xxxxxxxxxxx x xxxxx xx věku xx 50 let xxxxxxx x 5 parametrech, xx xxxx od 50 xx 60 xxx xxxxxxx v 6 xxxxxxxxxxx a xxx 60 xxx xxxx alespoň v 7 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
2.11.1 - xxxxxxx xxxxx xxxxx 1500
2.11.2 - xxxxx formy 2000 - 3500

3.

Kapitola XXX. Xxxxxx x povolání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x pobřišnice

3.1

Pneumokoniózy xxxxxxxxx xxxxxxx x obsahem xxxxxxx krystalického xxxxx xxxxxxxxxxx: silikóza, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx uhlokopů xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

x) s xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x3, x2, r2 x xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (X, X, X) xxxxx klasifikace Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), rtg xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pl, xx, rl x xxxx podle xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx prašných xxxx xx xxxxxxxx p2, xx, rl x xxxx podle klasifikace Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx

3.1.1

Xxxxxxxx xxxx x pneumokonióza xxxxxxxx x iniciálním xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k dynamice xxxxxx

1200

3.1.2

Xxxxxxxx plic xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plicních

2000

3.1.3

Silikóza xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx plic xxxxxxxxxxxx xx pneumokonióza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx funkcí plicních

4000

3.1.4

Silikóza xxxx prostá xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x těžkou poruchou xxxxxx

5000

3.1.5

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uhlokopů xxxxxxxxxxxx xx středně xxxxxx poruchou xxxxxx xxxxxxxx

5000

3.1.6

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pneumokonióza uhlokopů xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pravostrannému xxxxxxxxx selhávání

6000

3.1.7

Silikóza xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx uhlokopů xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (mykobakteriózou)

6000

3.2

Nemoci xxxxxxxxx xxxx, plic, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prachem x&xxxx;xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, rtg znaky xxxxxxxx změn xx xxxxxxxx znaků x2, x2, x2 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce

b) xxxxxxxxx pohrudnice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx restrikčního xxxx

x) xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x azbestózou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

3.2.1

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pleury x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2000

3.2.2

Xxxxxxxxx plic xxxx hyalinóza xxxxxx xx xxxxxxx těžkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

4000

3.2.3

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s těžkou xxxxxxxx xxxxxx plicních

5000

3.2.4

Azbestóza xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plicních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6000

Xxxxxxxxxx

3.2.5

- xx xxxxxxxxxxx stavu

4000

3.2.6

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6000

Xxxxxxxx xxxx, hrtanu xxxx vaječníků xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

3.2.7

- xx xxxxxxxxxxx xxxxx

4000

3.2.8

- nevyléčitelné xxxxx

6000

3.3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výrobě a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.3.1

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

3.3.2

- s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2000

3.3.3

- xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

4000

3.3.4

- x xxxxxx xxxxxxxx

5000

3.3.5

- x xxxxxx xxxxxxxx funkcí xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6000

3.4

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, rtg znaky xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx p3, x2, r2 x xxxx xxxxx klasifikace Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

3.4.1

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1600

3.4.2

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

3000

3.5

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, berylia, antimonu xxxx oxidu titaničitého

(Podle xxxxxx nemoci navrhovat xxxxx xxxx analogicky x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4.)

3.5.1

- s xxxxxx poruchou plicních xxxxxx

2000

3.5.2

- se xxxxxxx xxxxxx poruchou xxxxxxxx xxxxxx

2400

3.5.3

- x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4000

3.5.4

- xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plicních funkcí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx selhávání xx xxxxxx XXXX XX

6000

3.6

Xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

3.6.1

Xx xxxxxxxxxxx stavu

4000

3.6.2

Nevyléčitelné xxxxx

6000

3.7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx cest x plic xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

3.7.1

Xx stabilizaci xxxxx

4000

3.7.2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6000

3.8

Xxxxxxxx sliznice xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

3.8.1

Xx stabilizaci xxxxx

4000

3.8.2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6000

3.9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.9.1

- x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2000

3.9.2

- xx xxxxxxx těžkou xxxxxxxx

4000

3.9.3

- s xxxxxx xxxxxxxx

5000

3.9.4

- s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx NYHA XX

6000

3.10

Xxxxx xxxxxxxxxx a alergická xxxxxxxxxx xxxxxxx cest xxxxxxxxx

Xxxxx průduškové (xxxxxxxxxx) xxxxx stupně závažnosti - stupeň xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, objektivních vyšetřovacích xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx užívané terapie

3.10.1

- xxxxx xxxxxxxxxx lehkého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1800

3.10.2

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxxxx kortikosteroidy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

3200

3.10.3

- xxxxx bronchiale xxxxxxx xxxxxx onemocnění těžce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx perorálními xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx protizánětlivou xxxxxxx, společně x xxxxxxxx xxxxxx

5000

3.10.4

- xxxxx xxxxxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni XXXX XX

6000

3.10.5

- alergická rýma (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx užívané xxxxxxx

800 - 1000

3.11

Bronchopulmonální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx

3.11.1

- x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2000

3.11.2

- xx xxxxxxx xxxxxx poruchou plicních xxxxxx

2400

3.11.3

- x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4000

3.11.4

- xx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx plicních xxxxxx xxxxxxx x pravostrannému xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx XXXX XX

6000

3.12

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobenou xxxxxxx x obsahem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

3.12.1

Xx xxxxxxxxxxx xxxxx

4000

3.12.2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6000

3.13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plicní xxxxx

3.13.1

- x XXX1/XXX xxxx xxx 0,70 x FEV1 50% xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx (XXXXX xxxxxxx XXX)

4000

3.13.2

- x XXX1/XXX xxxx xxx 0,70 x XXX1 méně xxx 30% referenčních xxxxxx, xxxxxxxxx respirační xxxxxxxxx (XXXXX xxxxxxx XX)

6000

Xxxxxxxx XX. Xxxxxx x xxxxxxxx kožní

4.1

Nemoci xxxx způsobené xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.1.1

Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), stabilizované xxxxx, xxxxx exacerbace

500 - 900

4.1.2

Xxxxxxx projevy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1000&xxxx; - 2000

4.1.3

Rozsáhlé, xxxxxxxxxx aktivní xxxxx xxxxxxxxxx léčbě s xxxxxxxxxx snížením xxxxxxx xxxxxxxxxx

2200 - 3400

4.1.4

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx silně xxxxxxx

4000

Xxxxxx xxxx

4.1.5

Xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) bez xxxxxx recidivy xx xxxxxxxxxxx xxxxx

1600

4.1.6

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se závažnou xxxxxxxxx

6000

Xxxxxxxx X. Nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxx x parazitární

5.1

Nemoci xxxxxxxx x parazitární

5.1.1

Vleklé xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx proběhlých xxxxxxxx x trvalými xxxxxxxx xx hodnotí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx napadených xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stav

5.1.2

Lehké xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1000 - 1400

5.1.3

Xxxxxxx xxxxx xxxxx nemoci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx progredující x výrazným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

2400 - 3400

5.1.4

Xxxxx formy xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, závažnému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, trvale silně xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdorující xxxxx

4000

5.1.5

Xxxxxx xxxxx formy xx selháváním xxxxxx

6000

5.2

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.2.1

Xxxxxx xxxxx nemocí xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemocech x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx napadených orgánů xxxx xxxxxxx a xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

5.2.2

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mírným omezením xxxxxxx xxxxxxxxxx

1000 - 1400

5.2.3

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx následky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezením xxxxxxx xxxxxxxxxx

2400 - 3400

5.2.4

Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx trvalými poruchami xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, závažnému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

4000

5.2.5

Xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

6000

5.3

Xxxxxx přenosné x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zahraničí

5.3.1

Vleklé formy xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemocech x xxxxxxxx xxxxxxxx xx hodnotí xxxxx xxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

5.3.2

Xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1000 - 1400

5.3.3

Xxxxxxx xxxxx xxxxx nemoci nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx středně těžkého xxxxxx xxxx chronické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti

2400 - 3400

5.3.4

Xxxxx xxxxx xxxxxx xx závažnými trvalými xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx systémů vedoucí x trvalému, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx silně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

4000

5.3.5

Xxxxxx těžké formy xx xxxxxxxxxx xxxxxx

6000

5.4

Xxxxxx xxxxxxxxxx

5.4.1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

800

5.4.2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1600

5.4.3

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

3000

5.4.4

Xxxxxxx xxxxxxx kompenzovaná

4000

5.4.5

Cirhóza jaterní xxxxxxxxxxxxxx, stavy se xxxxxxxx xxxxxxxxx městnáním, x xxxxxxxxxx projevy, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6000

5.4.6

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jater

6000

6. Xxxxxxxx XX. Nemoci x xxxxxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

6.1

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dysfonie, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasivek a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx výkon povolání xxxxxxxxxx xxxxxxx nároky xx xxxx

6.1.1

Xxxxxx na xxxxxxxxxx

1200

6.1.2 Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stanoví se xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 276/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 224/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.7.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx nebo náhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 451/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 276/2015 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.10.2015.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

224/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.7.2016

451/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení vlády x. 276/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx společenského xxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx nebo nemocí x xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 224/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x. 290/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Vyhláška č. 98/2012 Sb., x zdravotnické dokumentaci, xx xxxxx vyhlášky x. 236/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx vlády č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nemocí x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.