Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2015.


Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

39/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna vodního zákona Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna stavebního zákona Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. VII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl. VIII

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. IX

INFORMACE

39

ZÁKON

ze xxx 10. xxxxx 2015,

kterým xx xxxx zákon x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona x posuzování xxxxx xx životní prostředí

Čl. X

Xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 93/2004 Xx., xxxxxx x. 163/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 216/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 436/2009 Xx., xxxxxx x. 38/2012 Xx., xxxxxx č. 85/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb. x zákona č. 350/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 1x xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx řízením xxxxxx xxxxxx, ve kterém xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx1x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx posuzovaného xxxxx xxxxxx zákona,

h) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx hlavní xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §9x xxxx. 1, případně xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 6, xxxx xxxxxx podporuje svými xxxxxxx nejméně 200 xxxx,

x) xxxxxxxxxxx podpisovou xxxxxxxx listina s xxxxxxx xxxxxxx 200 xxxx.

1x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách a x státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 76/2002 Xx., x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o integrované xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".

2. X §4 odst. 1 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx X," vkládají xxxxx "xxxxx xx xxxxx xxx významný negativní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména".

3. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slova "xx-xx xxxxxxx, xxxx" vkládají xxxxx "xxxxx by xxxxx xxx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxx".

4. X §4 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx závazného stanoviska xxxxxxxxxxx úřadu vydaného xxxxx §9x odst. 4 mohly mít xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx prostředí; xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posuzování, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

5. X §6 odstavec 7 xxx:

"(7) Veřejnost, xxxxxxx veřejnost, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaslat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 20 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx zaslaným xx xxxxx příslušný xxxx nemusí přihlížet.".

6. §7 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7

Xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. a) je xxxxxxxxx informací, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xx zřetelem xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx,

x) faktory xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §2, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stav xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X záměrů x změn záměrů xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 písm. x) xx x) xx cílem xxxxxxxxxxxx xxxxxx zjištění, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx, xx záměr xx xxx posuzován podle xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx upřesnění xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Zjišťovací xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxx záměr nebo xxxxx záměru xxxx xxx xxxxxxxx vlivy xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušný úřad xxxx x

x) xxxxxx x rozsahu xxxxxx x jeho umístění,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx změna záměru xxxx kapacitou dosahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušného xxxxx x příloze x. 1 x xxxxxx zákonu kategorie XX,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx správních úřadů x xxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků.

(4) Zjišťovací xxxxxx ukončí příslušný xxxx xxxxxxx xx 45 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §16. Xxxxxxxxxx písemný xxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx úřad oznamovateli x xxxxxxxx xxx xxxxx §16.

(5) Dojde-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx x xxxxxxx xxxx X.X.1. xx B.I.4. x X.X.6. xxxxxxx x. 3 k xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx hodnocení zásad xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx úřad k xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, vydá x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx v xxxxxxx bodů B.I.1. xx B.I.4. x X.X.6. xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xx příslušný xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 2 x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 a doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxx. Právo xxxxx odvolání proti xxxxxxxxxx xx oznamovatel x dotčená xxxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. x) xxxx 2. Splnění xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx dotčená veřejnost x xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx předloženo oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 4 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odůvodněné xxxxxxxxxxx vyjádření x xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zpracovávat x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dokumentaci. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) V odůvodněném xxxxxxxx xxxxxx zjišťovacího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxx xx zpravidla xxxx xxxxxxxxx, kapacitou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx jejich provedení xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 písm. x) bodě 2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx záměr xxxx jeho xxxxx xxxxxxx posuzovány xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) bodě 2 xx práva, na xxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

(10) X xxxxxx xxxxx rozhodnutí vydanému xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx soud xx 90 dnů xxxx, xxx xxxxxx došla xxxxx.".

7. X §8 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxx veřejnost, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxx xxxxxx přihlížet.".

8. V §9 odstavec 8 xxx:

"(8) Xxxxxxxxx, dotčená xxxxxxxxx, xxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxxxxxxx xx x němu xxxxxxxx xx xxxxxxxx projednání xxxxx §17. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx této lhůty xxxx xxx dalším xxxxxxx xxxxxx přihlížet.".

9. Xx §9 se xxxxxxxx nové §9x xx 9x, které xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§9a

Závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx dokumentace, xxxxxxxxx oznámení, xxxxxxx x veřejného projednání xxxxx §17 a xxxxxxxxx x nim xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí (xxxx xxx "stanovisko") xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoviska jsou xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16.

(3) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx stanoviska xx 5 xxx xxx dne xxxx xxxxxx. Platnost xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prodloužena x 5 xxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx k podstatným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx lhůta xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x).

(4) Nejméně 30 xxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx navazujícího řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx úplného xxxxxx xxxxxxxxxx změn oproti xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vydáno stanovisko. Xxxxxxxxx xxxx ověří xx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vedení navazujícího xxxxxx xxxxx záměr x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko, jestliže xxxxx ke změnám xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx významný xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx změně xxxx xxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx posuzování xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx záměru podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx změn xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§9x

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx podle §25 xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení

a) xxxxxx xxxxx s upozorněním, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxx lze xxxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxx, xxxxx má xxx x navazujícím xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx posuzování, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16,

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx řízení podle §9x odst. 1 x podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx především xxxxxxxxx o xxxxx x čase konání xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx, x lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x případných xxxxxxxxxx zmeškání takové xxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxx a xxxxxxxx x jaké xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informace x možnostech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x xxxx. 3 x 4.

Informace xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx navazující xxxxxx xxxx. Informace musí xxx xxxxxxxx po xxxx 30 dnů.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx předběžná xxxxxxxxx platí 1 xxx xxx xxx xxxxxx vydání.

(3) Navazující xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx podle správního xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jiných xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx.

(5) Správní orgán xxx xxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádření xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx posuzování podle §13 x výsledků xxxxxxxxx ústního xxxxxxx, xxxx-xx konáno.

§9c

(1) Xxxxxxxxx xxxx v navazujícím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx uplatnit ve xxxxx do 30 xxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxx §9x xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx právní předpis xx správní xxxxx xxxxxxxxx k vedení xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x odůvodnění svého xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti.

(3) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vede, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) obec xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx veřejnost xxxxxxx x §3 písm. x) bodě 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) bodě 2, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§9x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. i) xxxx 2 xx může xxxxxxx domáhat zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hmotnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxx věty xxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) xxxx 2 xx práva, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx řízení zkrácena.

(2) X žalobách proti xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx soudu. Xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx správního. Xxxx xxxxxx žalobě xxxxxxxx účinek xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx-xx nebezpečí, xx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na životním xxxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxxxx podporující xxxxxxxxx xxxxxxx

X záhlaví podporující xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xx určena xx xxxxxxx

x) podání písemného xxxxxxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na podpisový xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listinu xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx.".

10. §10 xxxxxx nadpisu xx xxxxxxx.

11. X §10x xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3.

12. X §13 odst. 1 xx slova "xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

13. V §13 odstavec 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xx povinno xx zaslat xxxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 x §9x xxxx. 4 xxxx. x) x rozhodnutí xxxxx §9x odst. 3, a xx xx 15 xxx xxx dne jejich xxxxxxxx. Xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovisku nebo xx podkladě xxxxxxx.".

14. X §14 odstavec 2 xxx:

"(2) Veřejnost xx oprávněna zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx 15 dnů ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oznámení. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zašle státu xxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1.".

15. V §14 xxxx. 5 xx xxxxx "Každý xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx".

16. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x", xx konci xxxxxxx x) xx xxxxx ", x" xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) se xxxxxxx.

17. X §18 xxxx. 3 xx xxxxx "§10" xxxxxxxxx xxxxx "§9x" x xx xxxxx xxxxx xx xxxxx "a 2" xxxxxxx.

18. V §19 xxxx. 1 a 10 xx xxxxx "§7 odst. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§7 xxxx. 7".

19. X §21 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx žalobou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6 nebo xxxxx §9a odst. 3.".

20. X §23 xx xxxxxxxx 9 xx 11 a 14 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 12 x 13 xx označují jako xxxxxxxx 9 x 10 x dosavadní xxxxxxxx 15 se xxxxxxxx xxxx odstavec 11.

21. V §24 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx zrušuje.

22. X příloze x. 1 xxxxxxxxx X xxx 1.1 x xxxxx Záměr xxx:

"1.1 Xxxxxx xxxx dočasné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku o xxxxx xxx 25 xx.".

23. V xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx X xxx 1.7 x xxxxx Xxxxx xxx:

"1.7 Zařízení k xxxxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxxxxx x xxxx xxx:

x) 85 000 xxxxx xxx xxxxxx, 60&xxxx;000 místy pro xxxxxxx;

x) 3&xxxx;000 xxxxx xxx jatečná prasata (xxx 30 xx) xxxx

x) 900 xxxxx xxx prasnice.".

24. X xxxxxxx č. 1 xxxxxxxxx I xxx 2.3 v xxxxx Xxxxx xxx:

"2.3 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx surovin x novém xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na ploše xxx 25 xx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 150 ha.".

25. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx X xxx 10.1 x xxxxx Xxxxx xxx:

"10.1 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx spalováním, xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.".

26. X příloze x. 1 xxxxxxxxx X xxx 10.2 v xxxxx Xxxxx xxx:

"10.2 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxx úpravou s xxxxxxxxx nad 100 xxx/xxx.".

27. V xxxxxxx x. 1 kategorii XX bodě 1.1 xx xxxxx "plochy" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx nelesního xxxxxxx xx xxxxx".

28. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx XX bod 1.5 x xxxxx Xxxxx xxx:

"1.5 Xxxxxxxx x intenzivnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx od 50 xxxxxxxxx jednotek (1 xxxxxxx jednotka = 500 xx živé xxxxxxxxx) (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X).".

29. X xxxxxxx x. 1 kategorii XX xxx 2.5 x xxxxx Záměr xxx:

"2.5 Xxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 5 xx 25 xx; těžba xxxxxxxx xx xxxxx xx 150 ha (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X).".

30. V xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx XX xxxx 5.4 xx xxxxx "xx spotřebou" xxxxxxxxx xxxxx ", zejména xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

31. X xxxxxxx č. 1 xxxxxxxxx XX xxx 10.1 v xxxxx XXXXX xxx:

"10.1 Xxxxxxxx x odstraňování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X).".

32. V xxxxxxx č. 1 xxxxxxxxx XX xxx 10.6 x xxxxx Xxxxx xxx:

"10.6 Nové xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx průmyslových xxxxxxx s xxxxxxxx xxx 20 xx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx 5 ha. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx 10&xxxx;000 x2 xxxxxxxxx xxxxxx. Výstavba xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx 6&xxxx;000 x2 zastavěné plochy.

Parkoviště xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx stání v xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.".

33. V xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx XX xxxx 10.13 x části Xxxxx xx slova "5 000 x2" nahrazují xxxxx "2 xx".

34. X xxxxxxx x. 2 xxxxx I xxxx 5. xx slova "xxxxx xx veřejné xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxxx".

35. X xxxxxxx x. 2 xxxxx XX xxxx 3. xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxx".

36. X xxxxxxx x. 3 xxxxx X xxxx 9. xx slova "§10 xxxx. 4 a xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "§9x odst. 3 a xxxxxxxxx xxxxxx".

37. X xxxxxxx x. 3 xxxxx X xxx 4. xxx:

"4. Charakteristika xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxxxx nepříznivých xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x popis kompenzací, xxxxx xx xx xxxxxxxx x záměru xxxxx".

38. X xxxxxxx x. 3a xxxxx XXX bodě 3. xx slova "§10 xxxx. 4" nahrazují xxxxx "§9x xxxx. 3".

39. X xxxxxxx x. 4 xxxxx X xxxx I. xxxxxxx 9. xx xxxxx "§10 xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§9x xxxx. 3 x xxxxxxxxx xxxxxx".

40. X xxxxxxx x. 4 části X xxx XX. xxx:

"XX. Xxxxxxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí a xxxxx kompenzací, xxxxx xxxx vzhledem x xxxxxx možné".

41. X xxxxxxx x. 4 xxxxx X xxxx XX. xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx),".

42. Xxxxxxx č. 6 xxx:

"Xxxxxxx x. 6 x zákonu č. 100/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx stanoviska

Označení xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx:

X. XXXXXXX XXXXX

1. Xxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxx (rozsah) xxxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x. 1

4. Umístění záměru

5. Xxxxxxxx firma oznamovatele

6. XX xxxxxxxxxxxx

7. Xxxxx (xxxxxxxx) oznamovatele

8. Xxxxxxxx xxx xxxx přípravy xxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx záměru, xxxxxxxxx podmínky xxx xxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx kompenzace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxxxx a xxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx

XX. XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x významnosti

3. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poznání, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

4. Xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx předloženy) x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

5. Celkové xxxxxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx

6. Xxxxxx subjektů, xxxxxxx vyjádření xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

7. Vypořádání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx)

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx příslušného xxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X stanovisek k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zaslaného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušným x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ještě xxxx zahájením navazujícího xxxxxx souhlasné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx je x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/92/EU. Xxxxxxxxx xxxx x závazném xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušné x xxxxxx navazujících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx být xxxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxx x. 100/2001 Xx., o posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx účinném po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Závazné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx vydává xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9x xxxx. 4 x 5 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx oba xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx jediné xxxxxxx stanovisko.

2. Na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí §9x xxxx. 4 a 5 x §9b xx 9x zákona x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zajistí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxx §9b odst. 1 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXX

X §70 xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 218/2004 Xx., xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx doplňují xxxxx ", s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx vodního xxxxxx

Xx. IV

Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx č. 167/2008 Xx., zákona x. 181/2008 Xx., zákona x. 157/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 150/2010 Sb., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona č. 501/2012 Xx., zákona x. 275/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 61/2014 Xx., zákona x. 64/2014 Sb. x xxxxxx x. 187/2014 Sb., xx xxxx takto:

1. V §115 odst. 6 x 7 se xx xxxxx "xxxxx §15" xxxxxxxx xxxxx "x řízení navazujících xx xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí".

2. X §115 se za xxxxxxxx 8 vkládá xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx zní:

"(9) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx posuzování vlivů xx životní xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Xxxxx xxxx nejpozději při xxxxxxxx ústním xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx nepřihlíží. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxx lhůtu, která xxxxx být xxxxxx xxx 30 xxx xx vyvěšení xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx připomínkám se xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 19 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 xx 20.

XXXX XXXXXX

Xxxxx stavebního xxxxxx

Xx. V

Zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 68/2007 Sb., zákona x. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 345/2009 Xx., zákona č. 379/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx. a zákona x. 257/2013 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §13 xx xxxxxxxx odstavec 8, xxxxx xxx:

"(8) X xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx navazujícím řízením xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x prvním xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 2 není dotčeno. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx §120, 122, 123 x 124.".

2. X §36 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "9" xxxxxxxxx číslem "8".

3. X §37 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 9.

4. X §37 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "3 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "2 xx 5".

5. X §37 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx číslo "7" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

6. X §37 odst. 9 xxxx xxxxx xx xxxxx "9" xxxxxxxxx číslem "8".

7. X §39 odst. 2 xxxx xxxxx xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

8. X §40 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "7" xxxxxxxxx číslem "6".

9. X §42 xxxx. 6 větě xxxxx xx číslo "10" xxxxxxxxx číslem "9".

10. X §50 xxxx. 2 se věta xxxxxxxx zrušuje.

11. V §61 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

12. X §61 xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

13. X §63 odst. 1 xx xxxxx "x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx včetně posouzení xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast, xxxxx xx zpracovává (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx")," x xxxxx ", xx dokumentaci xxxxx" xxxxxxx.

14. V §63 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.

15. V §64 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v případě, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx úřad, xxxxx xx xxx xxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pořizuje.

(3) Xxxxx může uplatnit x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxx zadání regulačního xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) mohou xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterém xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. K xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.".

16. V §64 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.

17. X §64 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx xxxxxxx uplatněných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx s xxxxxxx xxxxxx předloží vyhodnocení, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vyjádření xx xxxx návrhu xxxxxxxxxxx.".

18. §65 xxx:

"§65

(1) Xx základě schváleného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx xxxx infrastruktury.

(2) Xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným v §64 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx nejméně 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx jednání. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x pořizovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx regulačního xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí upravení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

19. X §66 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx11), xxxxx záměr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx.

20. X §66 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

21. X §66 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx označuje jako xxxxxxxx 5.

22. X §67 odst. 1 xxxx první xx xxxxx ", dokumentaci xxxxx" xxxxxxx.

23. X §67 xxxx. 1 xxxx druhé se xxxxx "a xxxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.

24. X §67 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "(§65 xxxx. 3 xx 6)" xxxxxxxxx xxxxx "(§65 xxxx. 2 x 3)".

25. V §68 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx projednání k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, projedná xx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu těchto xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67.".

26. X §68 xxxx. 3 xx xxxxx "§65 xxxx. 2 xx 6" nahrazují xxxxx "§65 xxxx. 2 xx 4".

27. X §68 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4,

b) komplexní xxxxxxxxxx přijatého řešení.".

28. X §71 xxxx. 8 větě xxxxx xx xxxxx "7" xxxxxxxxx číslem "6".

29. X §87 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §85 odst. 1 x x §85 odst. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx §144 odst. 6 xxxxxxxxx xxxx.".

30. §87 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx ústní xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx plán, xxxxxx stavební úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx použije xxxxxxxx 1 xxxxxxx; xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx xx oznamuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx předem. Po xxxx dobu musí xxxxxxxx úřad umožnit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx informace o xxxx záměru x x xxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bezodkladně poté, xx xxxx oznámeno xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání, vyvěšena xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x o veřejném xxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxx xxxx podklad, z xxxxx lze usuzovat xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podobu xxxxxx x xx jeho xxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesplní, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zkrácení xxxx xxxxxxxxx územního xxxxxx. V xxxxxxx, xx xx neprokáže xxxx, má xx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

31. §91 xx xxxxxxx.

32. X §94 xx xx xxxxx textu odstavce 5 xxxxxxxx xxxxx "; xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx záměr, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

33. X §94x odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §85 odst. 1 x x §85 xxxx. 2 xxxx. a) a x §109 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x xxxxxxxx orgánům jednotlivě." xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx řádu.".

34. X §94a xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) V xxxxxxxxx záměrů, xxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx provedení záměru xx životní prostředí, xxxx stavební xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2. X případech xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx stavební xxxx veřejné ústní xxxxxxx xxxx. Pro xxxxxxxxx závazných stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx, námitek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí §89 x 114 obdobně.".

35. X §94x xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §85 xxxx. 1 x 2 xxxx. x) x x §109 xxxx. 1 písm. x) xx x) x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §85 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x x §109 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účastníkům řízení xxxxxxxxxx." nahrazují xxxxx "xxxxxxxx podle §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx.".

36. X §104 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který zní:

"(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x záměrů, xxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

37. X §114 odst. 1 xx za xxxx první xxxxxx xxxx "Osoba, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 písm. x), xxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx." x xx xxxx xxxxx xx xx slova "xx xxxx první" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx,".

38. X §116 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx životní prostředí.".

39. X §117 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §111 xxxx. 1 x 2, xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx označena zvláštním xxxxxxx předpisem jako xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx stavebnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

40. X §118 na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se doplňují xxxxx "; to xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

41. X §193 xx slova "§61 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§61 xxxx. 3", slova "§64 xxxx. 7" xxxxx "§64 xxxx. 6" x slova "§66 xxxx. 6" xxxxx "§66 xxxx. 5".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx řízení vedená xxxxx §91 xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx pravomocným xxxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx podaná xxxxx §91 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 zákona x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx; x xxxxxxx řízení xxx pokračovat po xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9x xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 5 xxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx řízení neukončená xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. X xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nevydává, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

X §13 xxxx. 5 xxxxxx č. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x integrované xxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 69/2013 Xx., se věta xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §27 xxxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x vodovodech x xxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 76/2006 Xx. x xxxxxx x. 275/2013 Xx., xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx státní xxxxxx xx úseku xxxxxxxx x kanalizací xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 39/2015 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.