Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2014 do 12.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

233/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

233

VYHLÁŠKA

ze dne 15. xxxxx 2014,

kterou xx xxxx vyhláška x. 141/2011 Xx., x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu, xx znění xxxxxxxx x. 31/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §142 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 139/2011 Xx. x zákona x. 420/2011 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 141/2011 Sb., x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, institucí xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 31/2014 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxxxxx c) včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 23 xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx23) xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (xxxx jen "nařízení"),

23) Xxxxxx 4 xxxx. 1 xxx 26 xxxxxxxx.".

2. X §2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx6) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x komentářem, který xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxx plánovaného způsobu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cílové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx provázanosti kvantitativních xxxxx plánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

3. X §3 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Přílohami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jsou

a) xxxxxx x oprávnění x podnikání,

b) xxxxxx x původu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx x dokladu x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žadatele, x kterých xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxx,

x) popis xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému x rozsahu xxxxx §18 odst. 1 xx 5 xxxxxx x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx pro zajištění xxxxx x oddělené xxxxxxxx xxxxxx svěřených xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx pro investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx pojistné smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx srovnatelnou záruku xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx x činností x xxx souvisejících, které xxxxx xxxxxxx poskytovat, xx zohledněním individuálních xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazů, vydávání xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx x rozdělení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkaznictví, x xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) popis předmětu, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jiné podnikatelské xxxxxxxx, pokud platební xxxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxxxx, x jejímuž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podle zákona, x

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx navrhovaného xxxxxxxx, údajů xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx20).".

4. X §3 xxxx. 4 xxxx. c) x xxxx. 5 xxxx. c), §5 xxxx. 3 xxxx. x), §6 xxxx. 4 xxxx. c) x odst. 5 xxxx. c) x §11 odst. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaných" xxxxxxxxx xxxxx "doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X §3 xxxx. 5 xxxx. x), §5 xxxx. 2, §6 odst. 5 xxxx. x) a §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

6. X §3 xxxx. 5 a §6 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x písmeně x) x za každou xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy x. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxx A xxxx xxxxxxx,".

7. V §3 odst. 6 xxxx. x) x xxxx. 7 xxxx. x), §6 odst. 6 písm. b) x xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "originál" xxxxxxx.

8. X §3 odst. 5 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 8 xxx:

"x) popis skutečnosti, xx xxxxxxx které xx osoba podle xxxxxxx x) stává xxxxxx ovládající8) žadatele, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx.

8) §74 xx 77 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

9. V §6 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle písmene x) xxxxx osobou xxxxxxxxxx8) žadatele, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.".

10. X §3 xxxx. 6 xxxx. x) x odst. 7 xxxx. x) x §6 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxx. 7 xxxx. x) se slova "xx xxxxxxx ovládací xxxxxxx8)" xxxxxxx.

11. X §5 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §36 odst. 2 xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxxx je xxxx xx xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx provádění jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx x činností x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx žadatel xxxxxxxxxx, se zohledněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hotovostními x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx platebních příkazů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidence těchto xxxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 3 xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx.".

12. X §6 odstavce 2 x 3 znějí:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x podnikání,

b) xxxxxx x původu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx tento xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x

x) seznam xxxxxx xx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx nejvyššího orgánu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx soudní řízení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Přílohami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x požadovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxx

x) obchodní xxxx,

x) xxxxx řídicího a xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx podle §52c xxxx. 1 xx 5 zákona a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §52e xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx, xxx-xx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svěřené x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx elektronických peněz; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx postupy xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx samostatném účtu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx návrh pojistné xxxxxxx nebo smlouvy xxxxxxxxxx xxxxx srovnatelnou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §52x xxxx. 3 xxxxxx, xx v xxxxxxx vydání povolení x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxx smlouva xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx činností xxxxx §46 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx x xxx souvisejících, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, se zohledněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele, xxxxxxx popis xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx včetně jejich xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x hotovostními x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx platební transakce xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx platebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, organizačního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pracovníků v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvary, popis xxxxxxxxxxxx systému, systému xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, rozsahu x xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx činnosti, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxxxx, x xxxxxxx výkonu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx přístupu, xxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx služeb, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně zdůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, údajů xxxxxxxxx xxx výpočty xxxxxxxxxx přiměřenosti x xxxxxxx kapitálové přiměřenosti xxxxx xxxxx přístupů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance20).".

13. §7 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7

Xxxxxxxx xxxxxx nabýt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

(X §52b odst. 4 zákona)

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x. 6 x této xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxx přílohy xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základní xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx nabýt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx instituci elektronických xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), x xxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícími x xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ze kterých xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x osobách x xxxxx propojením,

e) xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx elektronických peněz, xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xxxx xx ovládnout, a xxxxxx x osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxx9) x instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx oznamovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 k xxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x části X xxxx přílohy,

g) xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xx shodě x xxxxxx podávající oznámení xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx instituci elektronických xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x těchto xxxxxxx, x uvedením xxxx xxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx shodě,

h) strategický xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) dotazník xxxxx xxxxxxx č. 3 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx které xx xxxxxxxxxxx stává xxxxxx xxxxxxxxxx8) instituci xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxxx x původu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx použito x odkoupení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx.".

14. §8 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

15. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx ji xxxxxxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx

x) xxxxxxx souhlas x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx oznámení na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx, xx kterému přiloží xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, u xxxxx xxxxx xx xxxxx, a prohlášení, xx xxxxxxx xxxxx x podklady xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxx beze xxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx instituci elektronických xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx institucí, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě x podléhá dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jejího xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, xx kterému xxxxxxx

x) xxxxxx o oprávnění x podnikání,

b) strategický xxxxx,

x) doklad o xxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xx kterých xx xxxxxxx nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti,

d) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxx, xx xx xxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx důvěryhodnou, x

x) xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx xx oznamovatel stává xxxxxx ovládající8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx použito x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxx xx oznamovatelem xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituci xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sídla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx oznamovatel xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) x x) x xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xx finančním trhu, x tom, xx xx xxxx xxxxx, xx xx oznamovatel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) doklad x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých je xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx kvalifikované xxxxxx, xxx-xx o přímý xxxxx xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

16. X §11 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxx vyhodnotí xxxxxx xxxxxx podle §53 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 zákona, x xxx, xx xxxxxxxxxxx xx plán xx xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx činností xxxxx §46 xxxx. 2 xxxxxx x činností x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx žadatel xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx včetně jejich xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx přijímání x xxxxxxxxx platebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x poskytování úvěrů, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx §52e xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx mají xxx xxxxxx elektronické xxxxxx, nebo peněžní xxxxxxxxxx svěřené x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro zajištění xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx účtu a xxxxxxxx pro investování xxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52x xxxx. 3 zákona, xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxx xxxxxxx uzavřena.".

17. X §27 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxx xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx analýza xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vnitřního xxxxxx,

x) vytvořen a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xx základě zjištění xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx funkčnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

18. X §36 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 (xxxx xxx "nařízení")" xxxxxxx.

19. V §37 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

20. X §41 xx doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Xxxxx platební instituce xxxxxx vykonávat svoji xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx plánu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx požadavků Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

21. X §42 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxx 80 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx 80 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatelů xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.".

22. §51 xx 53 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském státě

§51

Platební xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x. 10 x xxxx xxxxxxxx, x xxx, xx neuvádí xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx B x X xxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, která má x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxx xxxxxxxx pobočky, podává xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze x. 10 x xxxx xxxxxxxx, x xxx, xx neuvádí xxxxxxxxx uvedené v xxxx 7 x xxxxxxx X xx X tohoto xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx v xxxxxxx x. 10 k xxxx vyhlášce, x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxx 7 a x části A xxxxxx xxxxxxxxx.".

23. Xxxxxxx x. 10 zní:

"Příloha x. 10 x xxxxxxxx č. 141/2011 Xx. >>>".

Xx. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2014.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 233/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2014.

Xxxxxx xxxxxxx x. 233/2014 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 370/2017 Sb. x účinností xx 13.1.2018.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního předpisu.