Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2014 do 12.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

233/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

233

XXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 141/2011 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 31/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §142 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxx x. 420/2011 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 141/2011 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 31/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 23 xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx23) xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx instituce a xxxxxxxxxx podniky x x xxxxx nařízení (XX) č. 648/2012 (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

23) Xxxxxx 4 xxxx. 1 bod 26 xxxxxxxx.".

2. X §2 xxxxxxx j) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxx xx první xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx6) podložený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx

1. xxxxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxx činností xxxxx xxxxxx a xxxxx plánovaného způsobu xxxxxx dosažení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cílové xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx žadatele,

2. základní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx kterých je xxxx založen, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvantitativních xxxxx plánu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxx,".

3. V §3 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx o oprávnění x xxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a případně xxxxxxx finančních xxxxxx x xxxxxxx splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žadatele, x xxxxxxx nebylo xx dni podání xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx návrhy xxxxxx x xxxxx xxx x návrhy, xxxxx xx xxxxx xxx podstatný xxxx xx xxxxx fungování xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx §18 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x xxxx vyhlášky,

c) xxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřených x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxx 2 zákona dále xxxxxxx pro zajištění xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svěřených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx účtu a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 zákona, xx x případě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platební instituce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxx x činností x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovat, xx zohledněním individuálních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, též xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx předmětu, xxxxxxx a způsobu xxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxx podle xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové přiměřenosti, xxxxxx zdůvodnění navrhovaného xxxxxxxx, údajů xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx xxxxx přístupů ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní bance20).".

4. X §3 odst. 4 xxxx. c) x xxxx. 5 xxxx. x), §5 xxxx. 3 xxxx. x), §6 odst. 4 xxxx. x) x xxxx. 5 xxxx. c) x §11 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "originály dokladů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaný".

5. X §3 xxxx. 5 písm. d), §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 5 xxxx. x) x §11 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxx".

6. X §3 xxxx. 5 x §6 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx a) x xx každou xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy x. 2 k této xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x části X xxxx xxxxxxx,".

7. X §3 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxx. 7 písm. x), §6 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.

8. X §3 xxxx. 5 xxxxxxx g) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8 xxx:

"x) popis xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) stává xxxxxx xxxxxxxxxx8) žadatele, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

8) §74 až 77 xxxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

9. V §6 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx které se xxxxx xxxxx xxxxxxx x) stává osobou xxxxxxxxxx8) xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxx.".

10. X §3 xxxx. 6 písm. x) x xxxx. 7 xxxx. a) a §6 xxxx. 6 xxxx. x) a xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "xx základě ovládací xxxxxxx8)" xxxxxxx.

11. X §5 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx též vyhodnotí xxxxxx xxxxxx podle §36 odst. 2 xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx prvních 12 měsíců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx služeb podle §8 xxxx. 1 xxxxxx a činností x tím xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx platební transakce xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx transakce; v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx §20 odst. 1 xxxx 2 zákona xxxx postupy xxx xxxxxxxxx řádné x xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx uložení xx samostatném xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx návrh pojistné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxxx osoby xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx, že x xxxxxxx zápisu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

12. X §6 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx

x) doklad x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výkazy x

x) seznam xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, x kterých xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podány x xxxxx xxx o xxxxxx, které xx xxxxx xxx podstatný xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx systému v xxxxxxx podle §52x xxxx. 1 xx 5 zákona x xxxx vyhlášky,

c) zvolený xxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx §52e xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx, xxx-xx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx evidence xxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x jejich uložení xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx peněžních prostředků, xxxx xxxxx pojistné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spolu s xxxxxxxxxx xxxxx podle §52x xxxx. 3 xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 xxxxxx a činností x xxx souvisejících, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, se zohledněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx včetně xxxxxx xxxxxx výměny, xxxxxxxxx x hotovostními x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx přijímání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx x poskytování úvěrů,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x technického zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pracovníků v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvary, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kontroly,

f) popis xxxxxxxx, rozsahu x xxxxxxx výkonu jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, x jejímuž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona, a

g) xxxxx přístupu, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uplatňovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, které xx xxxxxxxx elektronických xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupu, xxxxx xxxxxxxxx pro výpočty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx struktuře xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx20).".

13. §7 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx

(X §52x xxxx. 4 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxxxx nabýt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tiskopise, jehož xxxx je xxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxx přílohy xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Přílohami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě, která xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx"), a xxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícími x xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx nabytí xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx propojením,

e) xxxxx vztahů s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx níž xxxxx xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx vztahem9) x instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, minimálně xxxx x osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členy dozorčí xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) seznam vedoucích xxxx, je-li oznamovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx osobu xxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxx X xxxx přílohy,

g) seznam xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx shodě x xxxxxx podávající xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx, s xxxxx x těchto xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx elektronických xxxxx x popisu skutečnosti, xx xxxxxxx které xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 3 x této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx které xx oznamovatel xxxxx xxxxxx ovládající8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterých xx xxx použito x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

14. §8 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

15. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nabýt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx Xxxxx národní banka x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx

x) xxxxxxx souhlas x nabytí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx ovládnutí, xxxx

x) xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx uveden x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, x xxxxx došlo xx xxxxx, x xxxxxxxxxx, xx ostatní údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nabýt nebo xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx institucí xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx sídlem x členském xxxxx x podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx, xx kterému přiloží

a) xxxxxx o oprávnění x podnikání,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) doklad x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých je xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tom, xx xx xxxx známo, xx by osoba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) popis xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx8) instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x původu xxxxxxxxxx xxxxxx, kterých xx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx oznamovatelem xxxxxx xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx elektronických peněz xxxx ji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituci xxxx xx jiné xxxxx vykonávající xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx jejího sídla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) x x) x xxxx

x) vyjádření orgánu, xxxxx xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx vykonávající xxxxxxx xx finančním xxxx, x xxx, xx xx není známo, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx nabytí xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx, xxx-xx x přímý xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.".

16. V §11 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Přílohami obsahujícími xxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx činností vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §53 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxxxxx limitů xxxxx §53 xxxx. 3 xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxx,

x) xxxxx způsobu provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxxxx a činností x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxx, se zohledněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vydávání x uchovávání elektronických xxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nakládání x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx peněžními prostředky, xxxxxxx platební transakce xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx platebních příkazů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x poskytování xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx mají xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx na zvoleném xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x oddělené xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx investování xxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxxx pojistné xxxxxxx xxxx xxxxxxx upravující xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52x xxxx. 3 xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx žadatele xx xxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu bude xxxx xxxxxxx uzavřena.".

17. X §27 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který zní:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx jednou ročně,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx auditu x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx jednou xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

18. X §36 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (xxxx xxx "xxxxxxxx")" xxxxxxx.

19. X §37 xx slovo "ostatních" xxxxxxx.

20. X §41 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který zní:

"(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxx až v xxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx objem xxxxxx na xxxxxxx xxxxx plánu, případně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní banky.".

21. X §42 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx nižší než 80 % x xxxxxxx xxxxxx relevantních xxxxxxxxx za poslední 3 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx relevantního xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 použije 80 % z xxxxxxx xxxxxx relevantních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.".

22. §51 xx 53 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx členském xxxxx

§51

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx státě prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x xxxxxxx x. 10 k xxxx xxxxxxxx, s xxx, xx neuvádí xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X x X tohoto tiskopisu.

§52

Platební xxxxxxxxx, xxxxx xx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x. 10 k xxxx vyhlášce, x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 7 a xxxxxxx X až X xxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na tiskopise, xxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 7 x x xxxxx X xxxxxx tiskopisu.".

23. Xxxxxxx x. 10 xxx:

"Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 141/2011 Xx. >>>".

Xx. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2014.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 233/2014 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2014.

Xxxxxx xxxxxxx x. 233/2014 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.