Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.01.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2014 do 12.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

233/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

233

XXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 141/2011 Xx., x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, poskytovatelů platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu, xx xxxxx xxxxxxxx x. 31/2014 Sb.

Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §142 zákona x. 284/2009 Xx., x platebním styku, xx xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Sb. x xxxxxx č. 420/2011 Xx.:

Čl. I

Vyhláška č. 141/2011 Sb., x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 31/2014 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxxxxx c) včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 23 zní:

"c) xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxxxxxx23) podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) č. 648/2012 (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

23) Xxxxxx 4 odst. 1 bod 26 xxxxxxxx.".

2. X §2 xxxxxxx j) zní:

"j) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxx xx první xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) xxxxxxxxx reálnými xxxxxxxxxxxx propočty xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx žadatele x hlediska rozsahu x xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxx plánovaného xxxxxxx xxxxxx dosažení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a obchodní xxxx xxxxxxxx,

2. základní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx provázanosti kvantitativních xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

3. V §3 xxxxxxxx 2 a 3 znějí:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x žadateli xxxx

x) xxxxxx x oprávnění x podnikání,

b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxx-xx xxxxx xxxx zřejmý x xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x kterých nebylo xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxx xxxxxx x pokud xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx další xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx,

x) popis xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx x xxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xx 5 zákona x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřených x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobu xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx srovnatelnou xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx s xxx souvisejících, xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovat, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x bezhotovostními xxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxxxxxxx x rozdělení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxxxx, x xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává jinou xxxxxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx, x jejímuž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) návrh přístupu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti, xxxxxx xxxxxxxxxx navrhovaného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx výpočty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výpočtů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou x předkládání xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx20).".

4. X §3 odst. 4 xxxx. x) x xxxx. 5 xxxx. x), §5 xxxx. 3 xxxx. x), §6 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxx. 5 xxxx. x) x §11 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx dokladů x bezúhonnosti vydaných" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X §3 xxxx. 5 xxxx. d), §5 odst. 2, §6 xxxx. 5 xxxx. x) a §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

6. X §3 xxxx. 5 x §6 odst. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 k této xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx A xxxx přílohy,".

7. X §3 xxxx. 6 xxxx. x) a xxxx. 7 písm. x), §6 odst. 6 xxxx. x) x xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "originál" xxxxxxx.

8. X §3 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 8 xxx:

"x) xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx a) stává xxxxxx xxxxxxxxxx8) xxxxxxxx, xxxxx dochází k xxxxxxxxx.

8) §74 až 77 zákona x. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).".

9. X §6 odst. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx které xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx8) xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x ovládnutí.".

10. X §3 odst. 6 xxxx. a) x xxxx. 7 xxxx. a) a §6 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xx základě ovládací xxxxxxx8)" xxxxxxx.

11. V §5 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Přílohami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx limitů xxxxx §36 xxxx. 2 xxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxxx je xxxx xx xxxxxxx 12 xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx činností,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxx x činností x tím xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zohledněním xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nakládání x hotovostními a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx platebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany podle §20 xxxx. 1 xxxx 2 zákona xxxx postupy xxx xxxxxxxxx řádné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx samostatném účtu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx návrh pojistné xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx, že x xxxxxxx zápisu žadatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude tato xxxxxxx uzavřena.".

12. X §6 xxxxxxxx 2 x 3 znějí:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základní xxxxxxxxx x žadateli xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx základního kapitálu, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx x dokladu x oprávnění x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x

x) seznam xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x kterých xxxxxx ke xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podány x xxxxx xxx o xxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x požadovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 1 až 5 xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) zvolený xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx prostředky, xxxxx jejichž přijetí xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, nebo xxxxxxx prostředky svěřené x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx postupy xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x jejich uložení xx samostatném xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo smlouvy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxx §52x xxxx. 3 xxxxxx, xx x xxxxxxx vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá žadatel xxxxxxxxxx, xx zohledněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nakládání x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pracovníků x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvary, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, x jejímuž xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx zákona, a

g) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx instituce elektronických xxxxx uplatňovat při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xx krytí xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, údajů xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti x xxxxxxx kapitálové přiměřenosti xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx struktuře podle xxxxxxx x kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací Xxxxx xxxxxxx xxxxx20).".

13. §7 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou účast xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx

(X §52x odst. 4 zákona)

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo ji xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Přílohami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxx x xxxxxxxxx x podnikání,

b) doklad x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ze kterých xx hrazeno xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o osobách x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx elektronických peněz, xx xxx hodlá xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxxxxxxx účast nebo xx ovládnout, x xxxxxx x xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx9) x instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, minimálně však x osobám, které xxxx vedoucími xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx osobu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a dotazník xxxxx xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x části X xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxx jednáním xx shodě s xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx osobách, x uvedením xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x popisu xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxx k jednání xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx oznamovatele,

j) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 3 k této xxxxxxxx vyplněný oznamovatelem x

x) popis xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx stává xxxxxx xxxxxxxxxx8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, a xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterých xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

14. §8 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

15. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení záměru xxxxx nebo zvýšit xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx

x) udělila xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx ovládnutí, nebo

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx ji ovládnout xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx č. 6 x této xxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, u xxxxx došlo xx xxxxx, a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předložené Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx je oznamovatelem xxxxxx nabýt nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx institucí xxxx xxxxx osobou vykonávající xxxxxxx xx finančním xxxx xx sídlem x členském xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ve xxxxx jejího xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, xx xxxxxxx přiloží

a) xxxxxx x oprávnění x podnikání,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) doklad o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých je xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, že xx není xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx oznamovatel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx8) instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterých xx xxx použito x odkoupení xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxx xx oznamovatelem xxxxxx xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na jiné xxxxx vykonávající činnost xx xxxxxxxxx xxxx xx sídlem v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx jejího xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podává xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxx

x) vyjádření xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxx vykonávající xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x tom, že xx není xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx důvěryhodnou, x

x) doklad x xxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

16. X §11 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx limitů xxxxx §53 xxxx. 2 xxxxxx, případně xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 xxxxxx, x xxx, že postačující xx plán na xxxxxxx 12 měsíců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §46 odst. 2 xxxxxx x činností x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx žadatel xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výměny, xxxxxxxxx x hotovostními x xxxxxxxxxxxxxxx peněžními prostředky, xxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx §52x odst. 1 xxxx 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx mají xxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx peněžní xxxxxxxxxx svěřené x xxxxxxxxx platební transakce, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany dále xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svěřených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx záruku xxxxx x potvrzením xxxxx podle §52x xxxx. 3 zákona, xx x xxxxxxx xxxxxx žadatele xx xxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X §27 se xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx auditu byly xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx strategický x xxxxxxxxxx plán vnitřního xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření uložených xx xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

18. X §36 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012 (xxxx jen "xxxxxxxx")" xxxxxxx.

19. V §37 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

20. X §41 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxx xx x xxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxx požadavků Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

21. X §42 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx než 80 % x xxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx období, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 použije 80 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.".

22. §51 xx 53 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx x xxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§51

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x. 10 x xxxx xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx B a X tohoto tiskopisu.

§52

Platební xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pobočky, podává xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx, s xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxx 7 a xxxxxxx X xx X tohoto tiskopisu.

§53

Platební xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze x. 10 x xxxx vyhlášce, s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxx 7 a x xxxxx X xxxxxx xxxxxxxxx.".

23. Xxxxxxx x. 10 zní:

"Příloha x. 10 k xxxxxxxx x. 141/2011 Xx. >>>".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2014.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 233/2014 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2014.

Xxxxxx xxxxxxx x. 233/2014 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 370/2017 Sb. x účinností od 13.1.2018.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.