Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.01.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2014 do 12.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

233/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

233

XXXXXXXX

xx dne 15. xxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 141/2011 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 31/2014 Sb.

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §142 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx znění zákona x. 139/2011 Sb. x xxxxxx x. 420/2011 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 141/2011 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, institucí xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx x vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 31/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §2 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 23 xxx:

"x) xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxxxxxx23) podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

23) Xxxxxx 4 xxxx. 1 xxx 26 xxxxxxxx.".

2. X §2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx plánem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx první xxx xxxxxx období xxxxxxxxxx xx formátu xxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) podložený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. záměry žadatele x xxxxxxxx rozsahu x objemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx plánovaného způsobu xxxxxx dosažení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cílové skupiny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx založen, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

3. X §3 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x žadateli xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxx počátečního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx zřejmý x xxxxxxx o xxxxxxxxx x podnikání,

c) xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx nebylo xx xxx podání xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx o xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx podstatný xxxx xx další xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou

a) obchodní xxxx,

x) popis xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xx 5 zákona x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx; x závislosti xx zvoleném způsobu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx 2 zákona xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x oddělené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtu a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx pojistné smlouvy xxxx xxxxxxx upravující xxxxx xxxxxxxxxxxx záruku xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 zákona, xx v xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovat, xx xxxxxxxxxxx individuálních xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x bezhotovostními xxxxxxxxx prostředky, průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxxxx, x xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx předmětu, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx, pokud platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti, xxxxxx xxxxxxxxxx navrhovaného xxxxxxxx, xxxxx použitých xxx výpočty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx hlášení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx20).".

4. X §3 xxxx. 4 xxxx. c) x odst. 5 xxxx. c), §5 xxxx. 3 xxxx. x), §6 xxxx. 4 písm. x) x xxxx. 5 xxxx. c) x §11 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X §3 xxxx. 5 xxxx. x), §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 5 xxxx. x) a §11 xxxx. 2 xx xxxxx "originál xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

6. X §3 xxxx. 5 a §6 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxx x) x xx xxxxxx xxxxx uvedenou v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy x. 2 k xxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxx xxxxxxx,".

7. X §3 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxx. 7 písm. x), §6 odst. 6 xxxx. x) x xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "originál" zrušuje.

8. X §3 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 8 xxx:

"x) popis xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xx osoba podle xxxxxxx x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx8) žadatele, xxxxx dochází x xxxxxxxxx.

8) §74 xx 77 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).".

9. X §6 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx8) žadatele, pokud xxxxxxx k ovládnutí.".

10. X §3 xxxx. 6 písm. x) x xxxx. 7 xxxx. x) x §6 odst. 6 xxxx. x) x xxxx. 7 písm. x) se xxxxx "xx xxxxxxx ovládací xxxxxxx8)" xxxxxxx.

11. V §5 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Přílohami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxxx xxx vyhodnotí xxxxxx limitů podle §36 xxxx. 2 xxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxxx je xxxx xx xxxxxxx 12 měsíců provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx a xxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přijímání x xxxxxxxxx platebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxx návrh pojistné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou srovnatelnou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby podle §20 xxxx. 3 xxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx žadatele xx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxx xxxxxxx uzavřena.".

12. V §6 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x původu xxxxxxxxxxx kapitálu a xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxx-xx tento údaj xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x

x) seznam xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx jde o xxxxxx, které by xxxxx xxx podstatný xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Přílohami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §52x xxxx. 1 až 5 xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §52x xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx prostředky xxxxxxx x provedení platební xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx elektronických peněz; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx samostatném účtu x pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou srovnatelnou xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52x xxxx. 3 xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 xxxxxx x činností x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x hotovostními x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx platebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx,

x) xxxxx personálního, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuje předpokládaný xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvary, xxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxxxxxxxx a finančního xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, též xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kontroly,

f) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxx xxxxxxx, x jejímuž xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx instituce elektronických xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou o xxxxxxxxxxx informací Xxxxx xxxxxxx xxxxx20).".

13. §7 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§7

Oznámení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

(X §52x odst. 4 zákona)

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx se podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx uveden x xxxxxxx x. 6 x této xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxx přílohy xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Přílohami xxxxxxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx nabýt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"), a dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx x úzkým propojením,

e) xxxxx vztahů s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx nebo zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx x osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxx9) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x osobám, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je-li oznamovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx osobu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx x dotazník xxxxx xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxx xxxxxxx,

x) seznam xxxx, které xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxx, nabudou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxx, x xxxxx x těchto xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx účasti na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx shodě,

h) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaný cizím xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 3 x této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) popis skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ovládající8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterých xx být xxxxxxx x odkoupení xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx osobou.".

14. §8 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

15. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx je oznamovatelem xxxxxx nabýt xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo ji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx

x) xxxxxxx souhlas x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xx kterému přiloží xxxxxxx podle §7 xxxx. 2, x xxxxx došlo xx xxxxx, a prohlášení, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předložené Xxxxx xxxxxxx xxxxx x předchozí žádosti x udělení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx institucí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxx se xxxxxx x členském státě x xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx orgánu ve xxxxx xxxxxx sídla, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož vzor xx xxxxxx v xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přiloží

a) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) strategický xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti,

d) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x tom, xx xx není xxxxx, xx xx osoba xxxxxx xxxxxx důvěryhodnou, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx které xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ovládající8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x odkoupení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou.

(3) Pokud xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx ji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, finanční instituci xxxx xx jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx dohledu příslušného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jejího sídla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) x x) x xxxx

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx dohled xxx institucí, finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xx finančním xxxx, x xxx, xx xx xxxx xxxxx, xx xx oznamovatel xxxxx osobou xxxxxxxxxxxx, x

x) doklad x xxxxxx finančních zdrojů, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované účasti, xxx-xx x přímý xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

16. X §11 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx obsahujícími xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxx, v němž xxxxxxx xxx vyhodnotí xxxxxx xxxxxx podle §53 xxxx. 2 xxxxxx, případně xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx žadatel xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek žadatele, xxxxxxx xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx způsob xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vydány elektronické xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uložení xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx záruku xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52e xxxx. 3 xxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx smlouva uzavřena.".

17. X §27 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxx provedeny xxxx xxxxxxxx:

x) sestavena analýza xxxxx, x to xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vytvořen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx základě zjištění xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému, x xx xxxxxxx jednou xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

18. V §36 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 (xxxx xxx "xxxxxxxx")" xxxxxxx.

19. X §37 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

20. V §41 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx vykonávat svoji xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.".

21. X §42 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxx xxxxxxx relevantního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxx 80 % x xxxxxxx xxxxxx relevantních xxxxxxxxx za xxxxxxxx 3 účetní období, xxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx určení kapitálového xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx 80 % x xxxxxxx xxxxxx relevantních ukazatelů xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.".

22. §51 xx 53 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě

§51

Platební xxxxxxxxx podává xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x. 10 k xxxx xxxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx X x X xxxxxx tiskopisu.

§52

Platební xxxxxxxxx, která xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pobočky, podává xxxxxxxx na tiskopise, xxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 7 a xxxxxxx X xx X tohoto xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx prostřednictvím obchodního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxx xxxxxxxx na tiskopise, xxxxx vzor xx xxxxxx x xxxxxxx x. 10 k xxxx xxxxxxxx, s xxx, že neuvádí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 7 a x části X xxxxxx xxxxxxxxx.".

23. Xxxxxxx x. 10 xxx:

"Xxxxxxx x. 10 k xxxxxxxx x. 141/2011 Xx. >>>".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2014.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 233/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2014.

Právní xxxxxxx x. 233/2014 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 370/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.1.2018.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.