Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.01.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2014 do 12.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

233/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

233

XXXXXXXX

xx dne 15. xxxxx 2014,

kterou xx xxxx vyhláška č. 141/2011 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 31/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §142 zákona x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Xx. x zákona x. 420/2011 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 141/2011 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 31/2014 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx23) podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012 (xxxx jen "xxxxxxxx"),

23) Xxxxxx 4 xxxx. 1 xxx 26 xxxxxxxx.".

2. V §2 xxxxxxx j) zní:

"j) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx období xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) xxxxxxxxx reálnými xxxxxxxxxxxx propočty spolu x komentářem, xxxxx xxxxxxxx

1. záměry xxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dalších činností xxxxx xxxxxx x xxxxx plánovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cílové xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvantitativních xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plánovaných xxxxxxxx xxxxxxxx,".

3. X §3 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx jsou

a) xxxxxx x xxxxxxxxx x podnikání,

b) xxxxxx x původu počátečního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x podnikání,

c) xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x kterých xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx o xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx jsou

a) obchodní xxxx,

x) popis řídicího x xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx; v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx pro zajištění xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx těchto svěřených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxxx pojistné smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx srovnatelnou xxxxxx xxxxx x potvrzením xxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx x xxx souvisejících, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx individuálních xxxxxxxx žadatele, zejména xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a bezhotovostními xxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazů, vydávání xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx úvěrů,

e) popis xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení jednotlivých xxxxxxxx, který vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx v rozdělení xx příslušné organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxx,

x) popis předmětu, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxxxx činnost než xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx použitých xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přístupů ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládání xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance20).".

4. X §3 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxx. 5 xxxx. x), §5 xxxx. 3 xxxx. x), §6 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxx. 5 xxxx. c) a §11 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "originály xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaných" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaný".

5. X §3 xxxx. 5 písm. d), §5 odst. 2, §6 xxxx. 5 xxxx. x) a §11 xxxx. 2 xx xxxxx "originál xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

6. X §3 xxxx. 5 a §6 odst. 5 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x) x za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x této xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x části X xxxx přílohy,".

7. X §3 xxxx. 6 xxxx. b) x xxxx. 7 písm. x), §6 odst. 6 xxxx. x) x odst. 7 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.

8. X §3 odst. 5 xxxxxxx g) xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 8 xxx:

"x) xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx xx osoba xxxxx xxxxxxx a) xxxxx xxxxxx ovládající8) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

8) §74 xx 77 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

9. V §6 odst. 5 xxxxxxx x) zní:

"g) xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxx osobou xxxxxxxxxx8) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.".

10. X §3 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxx. 7 xxxx. x) x §6 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "xx základě xxxxxxxx xxxxxxx8)" xxxxxxx.

11. V §5 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxx, v němž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2 xxxxxx, x xxx, xx postačující je xxxx xx prvních 12 měsíců provozování xxxxxxxxxxxx činností,

b) popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx a činností x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx žadatel xxxxxxxxxx, se zohledněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx platebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x poskytování xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce; x xxxxxxxxxx xx zvoleném xxxxxxx xxxxxxx podle §20 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxxx pojistné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx srovnatelnou xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 3 xxxxxx, xx x xxxxxxx zápisu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

12. X §6 xxxxxxxx 2 x 3 znějí:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx tento xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x

x) seznam xxxxxx xx vyslovení neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x kterých xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxx, které xx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx společnosti.

(3) Přílohami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx plán,

b) xxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx podle §52x xxxx. 1 xx 5 xxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) zvolený xxxxxx ochrany peněžních xxxxxxxxxx xxxxx §52e xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, která se xxxxxx elektronických peněz; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx samostatném xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx návrh pojistné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §52x odst. 3 xxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx uzavřena,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxx §46 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx, xxxxxxx platební transakce xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx platebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování úvěrů,

e) xxxxx personálního, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popis xxxxxxxxxxxx systému, systému xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, rozsahu x xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxxxx, x jejímuž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona, a

g) xxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx uplatňovat xxx xxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx elektronických xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupu, údajů xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx20).".

13. §7 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou účast xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

(X §52x odst. 4 zákona)

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x příloze č. 6 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx ji xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), x dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx o oprávnění x xxxxxxxxx,

x) doklad x původu finančních xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) finanční xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x úzkým xxxxxxxxxx,

x) xxxxx vztahů x xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx x osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxx9) x xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx však x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členy dozorčí xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx každou xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x dotazník xxxxx xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx A xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxx podávající oznámení xxxx, nabudou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx, s údaji x těchto xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x popisu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx shodě,

h) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) dotazník xxxxx xxxxxxx č. 3 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx které xx oznamovatel stává xxxxxx xxxxxxxxxx8) instituci xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xx být použito x odkoupení xxxxxx xxxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxx xxxxxx.".

14. §8 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

15. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§9

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nabýt nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx

x) xxxxxxx souhlas x nabytí nebo xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 2, x xxxxx xxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nabýt nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx ji xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx institucí xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x podléhá dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx sídla, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx finančních zdrojů, xx xxxxxxx xx xxxxxxx nabytí nebo xxxxxxx kvalifikované xxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu dohledu x tom, xx xx není xxxxx, xx xx osoba xxxxxx osobou důvěryhodnou, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ovládající8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xx být použito x xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xx finančním trhu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx jejího sídla, xxxxx xxxxxxxx důvěryhodnost xxxxxxxxxxxx, podává xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na tiskopise, xxxxx vzor xx xxxxxx x xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přílohy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) x e) x xxxx

x) vyjádření xxxxxx, xxxxx vykonává dohled xxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxx, x tom, že xx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované účasti, xxx-xx x přímý xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.".

16. X §11 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xxxx

x) obchodní xxxx, x němž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxxxxx limitů xxxxx §53 odst. 3 xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxx §46 xxxx. 2 xxxxxx a xxxxxxxx x tím souvisejících, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, se zohledněním xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výměny, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx peněžními prostředky, xxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx, x

x) zvolený xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx §52x xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx, jde-li o xxxxxxx prostředky, proti xxxxxxx přijetí xxxx xxx vydány elektronické xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx svěřené x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xx netýká xxxxxxxxxxxxxx peněz; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtu a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx srovnatelnou záruku xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §52x xxxx. 3 xxxxxx, xx x případě xxxxxx žadatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx rozsahu bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X §27 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) sestavena analýza xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx ročně,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx auditu x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

18. X §36 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) č. 648/2012 (xxxx xxx "xxxxxxxx")" xxxxxxx.

19. X §37 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

20. V §41 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx až x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx objem xxxxxx xx základě xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

21. X §42 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxx xxxxxxx relevantního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxx 80 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 účetní xxxxxx, xxxx hodnota relevantního xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx kapitálového xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 použije 80 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.".

22. §51 xx 53 xxxxxx xxxxxxx znějí:

"Oznámení o xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§51

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tiskopise, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx, x xxx, že neuvádí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X a X xxxxxx tiskopisu.

§52

Platební xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 10 k xxxx xxxxxxxx, x xxx, že neuvádí xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 7 a xxxxxxx X xx X xxxxxx tiskopisu.

§53

Platební xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, podává xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze x. 10 x xxxx xxxxxxxx, x xxx, xx neuvádí xxxxxxxxx uvedené x xxxx 7 a x xxxxx X xxxxxx xxxxxxxxx.".

23. Xxxxxxx x. 10 xxx:

"Xxxxxxx x. 10 k xxxxxxxx x. 141/2011 Xx. >>>".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. prosince 2014.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 233/2014 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2014.

Xxxxxx xxxxxxx x. 233/2014 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2017 Sb. x účinností xx 13.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.