Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.12.2010.


Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
424/2010 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o základních registrech Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování občanů Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. VIII
Přechodná ustanovení Čl. IX
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. X
ČÁST DESÁTÁ - Změna autorského zákona Čl. XI
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o obcích Čl. XII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XIII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. XIV
Přechodná ustanovení Čl. XV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu Čl. XVI
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. XVII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. XVIII
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna stavebního zákona Čl. XIX
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl. XX
ČÁST DEVATENÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XXI
424
XXXXX
xx xxx 8. xxxxxxxx 2010,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 100/2010 Xx., x xxxxx související xxxxxx
Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 100/2010 Xx., xx xxxx takto:
1. X §1 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx systému základních xxxxxxxx".
2. X §5 odst. 1 xx za xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxx xxxxxx xxxx".
3. X §5 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 3 xxx:
"(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxx v xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajům, xxxxx xxxx x xx vedeny, xxx xxxxx osobě.
3) Xxxxxxxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" zrušuje.
5. V §10 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. X §14 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", do xxxxxx xxxxxxxx".
7. X §14 xxxx. 5 xx za xxxxx "výpis" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx".
8. X §17 xxxx. x) se xxxxx "tato xxxxxxx xxxxx xxxx vedena" xxxxxxxxx xxxxx "tyto xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx".
9. V §18 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 52 zní:
"x) xxxxxx xxxxx xxxxxx12), případně též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu52); xxxxxxx xxxxxx xxxx vedeny xx formě xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx adresního xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu52), xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebyl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace,
52) Xxxxxxxxx §46x xxxx. x) xxxxxxxxxx soudního xxxx.".
10. V §18 xxxx. 1 xxxx. x) x x) se slova "(xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx" nahrazují xxxxx "(kódu xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx".
11. Poznámka xxx čarou č. 13 xx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
12. X §18 xxxx. 1 písmeno h) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 14 xxx:
"h) xxxxxx x xxxxxxx datové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx14), je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
14) §21 xxxxxx x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
13. X §18 xxxx. 4 xxxxxxx b) xxx:
"b) záznam x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §58x, který xxxxxxxx xxx, xxxxx, xxx x xxx xxxxxx x identifikaci toho, xxx xxxxx poskytl,".
14. X §18 xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxxx "změny" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".
15. X §18 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti, x xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. g) x x) a xxxxxxxx 4 písm. x).".
16. V §19 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) X xxxxxxxx xxxxx uvedených x §17 písm. x) xx editorem Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §18 odst. 1 xxxx. a) xx f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx8); xxxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, zapisuje xx xxxxxx xxxx uvedený x §18 xxxx. 1 písm. x).".
17. V §19 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx".
18. X §20 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x 58x".
19. X §22 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "x §18 xxxx. 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "x §18".
20. V §26 odst. 2 xxxx. b) se xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxxx xxxxx "x x); jde-li x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx".
21. X §26 xxxx. 2 xx na konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx".
22. X §26 xxxx. 2 písmena x) a x) xxxxx:
"x) xxxxxx x zřízení xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx datová schránka xxxxxxxxxxxx,
h) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na registr xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x bydlišti u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x názvu x xxxxx právnické xxxxx, nevedou-li xx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx osob,".
23. X §26 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxx osoby nebo xxxxxx xxxxx podnikání xxxxxxx osoby uvedené x §25 písm. x) x e); xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxx xx tento xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx vazby (kódu xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace,".
24. X §26 xxxx. 2 písm. m) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "; jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vede se xxxxx xxxx".
25. X §26 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxx. d)" vkládají xxxxx "x x); xxx-xx o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx".
26. X §26 xx xx konci xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. x) x x) přiřazen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x).".
27. X §28 se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
28. Xx §28 se xxxxxx xxxx §28x, xxxxx xxx:
"§28a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xx registru xxxx x xxxx xxxxxx
x) referenční údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx den, který xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx narození,
c) xxxxx číslo,
d) xxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, datum, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x místo narození,
x) xxxxx číslo,
x) státní xxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx stav.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx takové údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.".
29. X §29 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", ale xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční" x xxxxx "například xxxxxxxx xxxxxx," xx xxxxxxx.
30. X §29 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx slovem "nebo".
31. X §29 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxx vedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plní x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx území.".
32. V §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "adresní xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nejsou zobrazeny x katastrální xxxx".
33. X §34 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx l) x x) se xxxxxxxx jako písmena x) x x).
34. X §38 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Lokalizační xxxxx xxxxxxxxxxxxx území a xxxxxxxxxxx prvků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Lokalizační xxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x digitální xxxxx.".
35. X §42 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiděluje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
36. X §42 xxxx. 4 xx xxxxx "2 a 3" xxxxxxxxx xxxxx "1 xx 3".
37. X §43 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxx xxx změnách xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 1 a 3 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx územních xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxxxx jednotkách, zapisuje x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, ve který xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx územně evidenční xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 až 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 až 5.
38. X §57 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §61 xxxx. 2 xx xxxxx "6 měsíců" xxxxxxxxx xxxxx "1 xxxx".
39. X §57 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "uživatelské xxxxx xxxxxxxxx".
40. X §57 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 53 xxx:
"(4) Xxxxxx-xx o xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx x údaji x uživatelském xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx učinila xxxxxxx53), xxxxx mu orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx této úřední xxxxx.
53) Například §11 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 153/1994 Sb.".
41. X §58 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.
42. X §58 odst. 5 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxx" vkládají slova "xx 1. ledna 2012".
43. X §58 xx odstavec 9 xxxxxxx.
44. Xx §58 se xxxxxx xxxx §58a, xxxxx zní:
"§58a
(1) Na xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx 18 xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx vymezeném xxxxxxx jiné fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx17).
(2) Subjekt xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxx x xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 x 3.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 4 x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x §58 xxxx. 4, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 2.".
45. X §60 xxxx. 1 xx za slova "xxxxxxxxxxxx záznamu" xxxxxxxx xxxxx "x provozních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx záznamu".
46. X §60 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "kdo", xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxx" x xxx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxx".
47. X §60 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.
48. X §61 xxxx. 1 xx xxxxx "jména, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničí x fyzické xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x)".
49. X §61 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,".
50. X §62 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace x informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace se xxxxxxxxxxx.".
51. X §63 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
52. X §63 xxxx. 5 xx xxxxx "základního" xxxxxxx.
53. V §65 se doplňuje xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xx xxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx účely xxxxxxx a zajištění xxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx osob rovněž xxxxxx xxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedeny. Zjištěné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx živnostenského xxxxxx
Xx. XX
X xxxxx šesté hlavě XX xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., §78 xxx:
"§78
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. června 2012 xxxxxxxxxx zřízené xxxx 1. xxxxxxxxx 2010 xxxxxxxxxxxxx číslo provozovny xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx28x); x xxxx lhůtě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxx 2012.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
V xxxxxx č. 239/1992 Sb., x Xxxxxxx xxxxx kultury České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 482/2004 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Sb., §6x xxx:
"§6x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx majetkových práv Xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx práva xxxxxxxx xxxxx, o zemřelých xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; jde-li o xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxx a místo x xxxxx úmrtí, xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx úmrtí,
x) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil,
x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x okres xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxxx fondu České xxxxxxxxx pro podporu x rozvoj xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X xxxxxx č. 241/1992 Sb., x Státním xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx kinematografie, xx xxxxx xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Xx. x xxxxxx č. 281/2009 Xx., §6a zní:
"§6x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx kultury xxx xxxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxx Fondem xx xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx autorech, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv
x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence obyvatel,
x) údaje z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, který xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx den, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) datum narození,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
e) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů prohlášený xx xxxxxxx nepřežil,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
i) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) jsou
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx a okres xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx,
f) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, popřípadě datum xxxxx,
h) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) zbavení xxxx omezení způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx x mezinárodním prvkem x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. V
Xxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1989 Xx., zákona x. 161/2006 Xx. x xxxxxx č. 227/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §5 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejíž xxxxxx xxxx zřízeny".
2. X §5 odst. 3 se xx xxxxx "Název" vkládají xxxxx "x sídlo" x na xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxx x xxxxxx formě".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 300/1990 Sb., xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxx x. 68/1993 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 33/2008 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", jakož x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx byly xxxxxxx".
2. X §9 xxxx. 4 xx xx slovo "Xxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 559/2004 Xx., zákona x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx. x zákona x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §105 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx a doplňují xx xxxxxxx x) x f), xxxxx xxxxx:
"x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx poručníkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizinec, xxxx
x) o svěření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,".
2. V §105 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxx neplatnosti či xxxxxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,".
3. X §158 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx partnerství (xxxx xxx "partnerství")" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
4. V §158 xxxx. 11 se xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 9," xxxxxxx.
5. X §158 se xxxxxxxx xxxxxxxx 17, který xxx:
"(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx správy xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx příjmení,
b) xxxxx narození,
x) xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx narodil,
d) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx den xxxxx.".
6. Za §158x xx vkládá nový §158x, který zní:
"§158x
(1) Xxxxxxxx xxxx oznamuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xx matričních xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx,
e) xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx manželství za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x prohlášení jednoho x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x rozvodu manželství,
x) datum x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého x den, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
i) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
j) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
l) x osvojeném xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx
1. stupeň xxxxxxxx,
2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. původní x xxxx xxxxx číslo xxxxxx,
4. xxxxx x místo narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich jménu, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu narození; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o dítě xxxxxxxx ženě s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx a písemně xxxxxxxx o utajení xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo a xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.".
7. X §165x xxxx. 7 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mu byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zákazem vycestování xx zahraničí.".
8. X §167 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx pobytu,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.
(6) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum narození,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, na kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx opatrovníka; nebylo-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx otce, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx zákonný zástupce xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
k) xxxxxxx xxxx, datum, xxxxx x okres xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, místo x xxxx; datum nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a stát, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx partnera; je-li xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte x datum xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a rodná xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx osvojitele,
6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
7. datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o osvojení xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osvojení xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
q) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(7) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx využívá z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx občanských průkazů xxxxx x xxxxxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
b) xxxxx číslo,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx průkazu,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx vydaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx potvrzení dobu xxxx platnosti.
(8) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) rodné číslo,
x) xxxxx a xxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x xxxxxxx držitele,
x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx cestovního dokladu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vydán xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx v souvislosti xx zákazem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx průkazech
Čl. XXXX
Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění zákona x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 395/2005 Xx., zákona x. 21/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx. a xxxxxx x. 227/2009 Xx., se mění xxxxx:
1. §3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:
"§3
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podoby xxxxxx x xxxx podpisu. Xxxxxxxx průkaz xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx zapisovanými xx xxxxxxxxxx průkazu xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). U občanů xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx narození21); xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx3x) xx dni xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx průkazu. U xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podobu xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsány xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx jej vydal,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
1. xx strojově xxxxxxx xxxx v tomto xxxxxx: xxx dokladu, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx kontrolní xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx a celková xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
2. xx 2X kódu: xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 2X kódem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx čárový xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx při xxxx xxxxxxxx.
(3) Nelze-li x xxxxxx nedostatku xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx listě x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zapíše xxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx složeného příjmení.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, tento xxxx se xx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xxxxxx lze do xxxxxxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, stavovské označení, xxxx titul absolventa xxxxxx školy, xxxxxxxx "xxxxxx" nebo "xxxxxxxx" (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se uvádějí xx xxxxxxx, xxxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vědeckých xxxxxxxx x xxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx občanského xxxxxxx xxxxxx, určí xxxxx, xxxxx x xxxx xx zapíší.
(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx zapíše xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxx xxx xxxxxx údaje, jejichž xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx x xxxxxx nedostatku xxxxx v kontaktním xxxxxxxxxxxxx čipu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, které x nich se xxxxxx.
(8) Skutečnosti xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.
21) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 18. xxxxxxxx 2003 o xxxxxx Číselníku zemí (XXXX), xxxxxxxxx xxx x. 489/2003 Sb., xx xxxxx sdělení x. 534/2006 Sb.".
2. §3 xxx:
"§3
(1) Xxxxxxxx xxxxxx uvedený x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x fotografii xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x rodinný stav xxxx xxxxxxxxxxxx partnerství (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). X občanů xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kód xxxxx xxxxxxxx21); xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx kód xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx3x) xx xxx podání xxxxxxx x vydání občanského xxxxxxx. X občanů, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, se trvalý xxxxx xx občanského xxxxxxx nezapisuje,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx, číslo x xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal,
d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
1. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx pořadí: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx číslice, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, datum xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx občanství, celková xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx x celková kontrolní xxxxxxx xxxx číselným xxxxxxxxxx vybraných údajů xx strojově čitelné xxxx,
2. xx 2X xxxx: číslo xxxxxxxxxx průkazu; 2X xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx informační xxxxxxxx x schopností xxxxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Nelze-li z xxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxx xx občanského xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx x xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxxx, tento xxxx xx xx xxxxxxxxxx průkazu nezapíše.
(5) Xx xxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx absolventa xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, stavovské označení, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx "xxxxxx" xxxx "xxxxxxxx" (xxxx xxx "xxxxx") xxxx vědeckou xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx zkratce, xxxxx xx stanovena zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx více xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, určí xxxxx, xxxxx x xxxx xx xxxxxx.
(6) Xx kontaktního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx x xxxxxx nedostatku xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx občan, xxxxx x xxxx xx xxxxxx.
(8) Skutečnosti xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx občan xxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
3. Xxxxxxxx xxx čarou č. 3x xx zrušuje.
4. Xx §3 xx vkládá xxxx §3x, který xxx:
"§3x
(1) Občanské xxxxxxx uvedené v §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, adresa xxxxx xxxxxx, datum, xxxxx x okres xxxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x záznam x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vedeny x základním xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx obyvatel"); xxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx xxxx zánik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x opatrovníkovi x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx a xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx3), xxxxx xxxx xxxxxx x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx"); xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx občanského průkazu, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platnosti a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů.
(2) Xxxxxx údajů, xxxx x oprávněné xxxxxxxx využívající xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
5. §4 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x x 4 zní:
"§4
Xxxxxxxx občanského xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, x hlavním městě Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, nemá-li xxxxx xxxxxx pobyt na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, neměl-li xxxxx xxxxxx pobyt na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
d) obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx městech Xxxx, Xxxxxxx a Plzeň xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělením2) x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx části Xxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx-xx občan xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterého xxxx xxxxxx x xxxxxx občanského průkazu xxxxxx, xxxxxxxx žádost x využitím xxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxxxx, x evidenci xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxx xxxxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxx pořídí xxxxxxxxxxxxxx podoba občana; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx určený x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx3x), která byla xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zaslána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterého xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx digitální fotografii xxxxx x údaji xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx do 60 kalendářních xxx xx jejího xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx občana xxxxxxx úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx fotografem platí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx, obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxx vedeny x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx účel xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx postup xxxxxx. Xxx-xx postupovat xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx4).
(3) Xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx občan x xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx x rozměru 35 xx x 45 xx, odpovídající xxxxxxxx xxxxxx občana, zobrazující xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x tmavými xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy xx očí x xxxxx minimálně 13 xx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxx splňují xxxxxxxxx xx technické xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx občanem, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxx mladšího 15 let xxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx jeho zákonný xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pěstoun, xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx do xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, která xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx mladšího 15 xxx; tyto osoby xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx vyjádřil xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx se xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xxxxx xx zbaven způsobilosti x xxxxxxx úkonům xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx občana xxxxxxxxx x jiná xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mocí; xxxxx xxxx osoby x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx. Jde-li x xxxxxx občanského xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 2 xxxx. a) x x), může xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doklady, jen xxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx.
3c) Xxxxxxx x. 4 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
6. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxx:
"§4x
(1) Občan, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx podává žádost, xxxx povinni xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Totožnost xx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zjistí-li xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx žádosti rozpory x xxxxx vedenými x xxxxxxxx obyvatel, x xxxxxxxx obyvatel, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx doložil. Xxxx-xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádost x xxxxxxx občana x xxxx podpisem, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, jenž svým xxxxxxxx potvrdí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxx žádost příslušnému xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx vydání xxxxxxx.
(3) Podpisem xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření jeho xxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx nevyžaduje, xxxxx občanovi x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx skutečnost se xxxxx na xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Občanský xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti.".
7. §5 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5, 6 x 6x zní:
"§5
Xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba předložit, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,
x) xxxxx xxxx5) xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v registru xxxxxxxx, x evidenci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx6) občana, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxx prvního občanského xxxxxxx xxxxxx doklad, xxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxx občanského xxxxxxx, na jeho xxxxxx xxxxxx občanství xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx6x).
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx občanského průkazu xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx udělením, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt, xx xxxxx předložit
x) xxxxx list5), xx neplatí v xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxx doklady xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx6) občana, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx občanovi, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxxxxxx soudu omezena xxx, xx xxxx xxxxxxxxx požádat x xxxxxx občanského průkazu, xx třeba předložit
x) rodný xxxx5) xxxxxx, jemuž xx xxx občanský xxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozporů xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x údaji xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,
d) xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) K žádosti x xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx
x) rodný xxxx5) xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
b) rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při zpracování xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,
d) xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, a jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníkem x xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xx právnickou xxxxx.
5) §91 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6) §20 odst. 1 xxxxxx x. 40/1993 Xx.
6x) §20 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 194/1999 Sb. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.".
8. X §7 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx udělením xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x)".
9. Xx §8 xx xxxxxx nový §8x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 13 zní:
"§8x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
(1) Bezpečnostní xxxxxx xxx, který xxxxxx x autentizaci při xxxxxxxxxxxx identifikaci držitele xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx x informačními xxxxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 x maximálně 10 xxxxxx, xxxxxx xx občan xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v §2 odst. 2 xxxx. a) nebo x).
(2) Xx xxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Změna xx xxxxxxx na kontaktním xxxxx veřejné správy13).
(3) Po třetím xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxx občan xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 2.
13) §8x xxxx. 2 zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx.".
10. X §9 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" x slovo "xxxxx" xx nahrazuje slovy "xxxxx a".
11. X §11 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"d) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
12. X §11 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Skončením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.".
13. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 xxx:
"(4) Xx-xx xxxxxxx občanského xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku22), xxxxxxxxxxxx 60 dnů xxxx skončením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a).
22) §10 odst. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 190/2009 Xx.".
14. X §12 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
15. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x až 13x xx zrušují.
16. §14 zní:
"§14
(1) Xxxxx xx xxxxxxx
x) x přihlédnutím xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poškozením, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x písmenu x); x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ohlásit xxxx skutečnost xxx xxxxxxx,
c) x xxxxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxx xxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxx občanského xxxxxxx xxxx xxxx nález xxxxxxxxxxx zastupitelskému xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx
1. xx xxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) nebo x), xxxxx x §11 xxxx. 2,
2. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx13x),
3. xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,
4. xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx manželství nebo xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
5. xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
6. xx obdržení xxxxxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxx,
7. xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manžela xxxx partnera za xxxxxxx,
8. xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx číslo,
9. xx xxx, xxx xxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) odevzdat do 15 pracovních xxx xxxxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx vydal, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ukončil xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx byl xxxxxxxx xxxxxx vydán xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platnosti,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx občanského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanský xxxxxx, potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x změně místa xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx vydány,
x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xx vyzvání x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Občan xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 2 xx 7, jen xxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxx občanském xxxxxxx xxxxxx xxxx x rodinném xxxxx xxxx partnerství.
(2) Xxx-xx x xxxxxx, xxxxx způsobilost k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2. Xx-xx občan xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2 povinnosti podle xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x); osoby xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx povinnost odevzdat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
17. Xx §15 xx xxxxxxxx xxxx §15x a 15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 xxxxx:
"§15x
Xxxxxxxxx s občanským xxxxxxxx
(1) Občanský xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx jako zástavu x odebírat jej xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx.
(2) Je xxxxxxxx pořizovat jakýmikoliv xxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.
(3) Xx zakázáno shromažďovat, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, uchovávat, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx likvidovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx elektronickém xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní právní xxxxxxx nestanoví xxxxx.
(4) Do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X občanském xxxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x x potvrzení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxx xx kontaktního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§15x
Xxxxxxxx kontaktního xxxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx elektronického xxxx x volné xxxxxxxx xxx zapisování údajů xx kontaktního xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx zkontrolovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) §5 xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
18. X xxxxxxx §16 xx slova "x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx".
19. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".
20. V §16 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zastupitelský úřad x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.
21. V §16x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "písm. x)".
22. §17 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 xxx:
"§17
(1) Xxxxx x občanských xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jsou zpracovávány14) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxx14) xx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx občanských průkazů xx vedena xx xxxxxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx, agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rodné xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
g) datum xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x šifrované xxxxxx, která x xxxx neumožňuje xxxxxxx, x datum xxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxx, xxxxx x xxx zablokování x xxxxxxxxxxx elektronické autentizace xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených, zničených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
l) xxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx každé potvrzení x občanském xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx vydaných xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx vydání,
x) xxxxx vydaných xxxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) číslo xxxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx,
p) xxxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
q) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx údaj xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů,
r) xxxxxx, den, měsíc x xxx poskytnutí xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
s) xxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
t) xxxxx xxxxxxxxxxx elektronického xxxx.
(3) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje o
x) přiděleném xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) dni, xxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxxxxxx údajů,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby pro xxxxxx xxxxxxxxxx průkazů, xxxxx údaje jsou xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
14) §4 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".
23. Xx §17 xx vkládají xxxx §17x x 17x, xxxxx znějí:
"§17x
(1) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) zpracovatelem xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zajištěním výroby xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx zpracovatelem údajů x xxxxxxxx občanských xxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odcizeného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení.
(4) Xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxxx zpracovatelem xxxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x datum ohlášení xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx se vedou xxxxx xx xxxx 50 let xx xxxxxxxx platnosti občanského xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x občanských xxxxxxxxx, které xxxxx, x jejich xxxxxxxxxx, x to na
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx také čísla xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydaných xxxxxxxxx x změně xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxx xxxxxx vydání,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx čísla, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx občanských xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx držitele.
(7) Xxxxx podle xxxxxxxx 6 xx xxxxx xx xxxx 20 xxx xx vydání xxxxxxxxxx průkazu.
§17x
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx občanských xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx pobytu,
d) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, který xx narodil x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx den smrti xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 2.
(3) Pro výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x evidence xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví x xxxx xxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx x x občana, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozí xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx3), xxxxx x xxxxx,
x) xxxxx číslo xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
m) xxxxx x místo xxxxxx partnerství, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z partnerů, xxxx datum nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení partnerství,
x) datum xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(4) Xxx xxxxx státní správy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.".
24. X §18x odst. 1 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxx xxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxx.".
25. X §18x xx xx odstavec 4 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:
"(5) Xx občana xxxx požádat x xxxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxx x úředně ověřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx formuláři xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb4).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7.
26. §26 xxx:
"§26
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a požadavky xx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx potvrzení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx občanského průkazu,
x) xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zasílání xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fotografa,
x) technické parametry xxxxxxxxx fotografie.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2011 xx může xxxxxx bezpečnostní osobní xxx. X xxxx xxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2019.
3. Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2017 xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. e) zákona x. 328/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) nepozbývá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx §11 odst. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 328/1999 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxx-xx x xxxxxxxxx průkazu xx 1. ledna 2020 uveden xxxx x xxxxxx xxxxx,
x) nemá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nového občanského xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rodného čísla,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx vyznačená xxxx xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. X
Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 559/2004, xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 384/2009 Xx. x xxxxxx x. 197/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §6 odst. 3 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx b), které xxx:
"b) úřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx b) x c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a d).
2. X §6 xxxx. 3 xxxx. x), §29 odst. 2 písm. x) x v §29x xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx".
3. X §6 se xx odstavec 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxx-xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx cestovního xxxxxxx druhé jméno, xxxxxx xx první xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zapíše xxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zápisu xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
4. §7 xx xxxxxxx.
5. X §10 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.
6. X §17 xx odstavec 9 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 10 xx 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 xx 12.
7. V §20 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
8. V §21 odst. 1 x v §26 xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "9".
9. X §21 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxx xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, povinen xxxxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X občanů, kteří xxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx důvodné xxxxxxxxxxx o tomto xxxxx. Nemá-li xxxxxxx x xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx případě xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, u xxxxxxx podává xxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx podává xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 se označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
10. X §21x xxxx. 2 xx xxxxx "xxx 7" nahrazují xxxxx "xxx 9".
11. X §28 xx doplňuje odstavec 5, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 26 xxx:
"(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx26), ministerstvo x v případě xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx 60 dnů xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx o skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).
26) §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 190/2009 Sb.".
12. X §29 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx 7 x x §29a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 7 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx".
13. X §29 xxxx. 2 xxxx. x) se xxx 10 xxxxxxx.
Dosavadní xxx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxx 10.
14. X §29x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx 10 zrušuje.
15. X §30 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 16x xxx:
"(7) Xxxxx x agendovém identifikátoru xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pasů se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx16x).
16x) §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.
16. X §30a xxxx. 1 xx xxxxx "18" xxxxxxxxx xxxxxx "15".
17. X §30x xxxx. 4 xx za xxxxx "Xx občana" vkládají xxxxx "xxxxxxxx 15 xxx, xx xxxxxx".
18. X §32 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "popřípadě" xxxxxxxx xxxxx "kterémukoliv xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,".
19. X §32 xxxx. 2 větě xxxxx x x §32 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "odcizení" xxxxxx xxxxx ", zničení".
20. X §32 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxx xxxx xxxxxxx".
21. X §32 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx bezodkladně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx příslušnému k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
ČÁST DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 81/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 168/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 153/2010 Xx., xx mění xxxxx:
1. §26x xx xxxxxxx.
2. X §74 se xxxxx "xx 26a" xxxxxxxxx xxxxx "x 26".
ČÁST JEDENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Sb., xxxxxx x. 313/2002 Xx., xxxxxx č. 59/2003 Sb., zákona x. 22/2004 Sb., xxxxxx č. 216/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx. a xxxxxx x. 347/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §28 xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 12x xxxxxxx.
2. V §28 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 42 xxx:
"(3) Xx xxxxxx, změně názvu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx, přejmenování xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxxx zápisem do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx42).
42) Zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
3. X §31x xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
4. X §31a se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) X xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx číslování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx42).".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Sb., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 312/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx č. 216/2004 Xx., zákona č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Sb., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 234/2006 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 66/2008 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Sb., xxxxxx x. 298/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb. x zákona č. 347/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §13 xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
2. X §13 se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 24 zní:
"(4) X xxxxxxxxxxx ulice xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx přejmenování xxxx zániku xxxxxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx24).
24) Xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §14a xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
4. V §14x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) X xxxxxxxxxx, přečíslování nebo xxxxxxx číslování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx24).".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 68/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x která xx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xx xxxx x identifikaci poštovní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx".
2. V §3 xxxx. 3 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xxxxx §10x xxxx. 3, jeho xxxxx xxxx xxxxxxx".
3. X §3 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx, x xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx byl xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx a xxxxx narození xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx prvku) xx xxxxxxxxxx údaj x základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí" x xxxxx ", a xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob" xx xxxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".
4. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx, rodné" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx x xxxxx".
5. X §3 xxxx. 3 xxxx. k), x), x) x x) xx slova "(xxxx xxxxxxxxx místa) xx referenční xxxx x xxxxxx" nahrazují xxxxx "(xxxx územního xxxxx) xx referenční xxxx".
6. V §3 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "a xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxx", xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx5x)" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx-xx xx xxxxxx partnerství xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, vede xx xxxxx x xxxx" x za xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx".
7. X §3 xxxx. 3 xxxx. o) bodě 4 xx za xxxxx "xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "a x xxxxxx, které xx narodilo v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx".
8. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxxxx bodů 5 a 6 xxxxxxxx xxxxx "jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x".
9. V §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx".
10. X §3 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx xxx:
"d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx přidělen.".
11. X §3 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx, jehož".
12. V §3x xxxx. 2 xx xxxx první zrušuje.
13. X §4 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx" zrušuje.
14. X §4a se xx konci xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6, a §3 xxxx. 4".
15. X §5 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.
16. X §6 se xxxxx "x xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x), l) x x)".
17. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "X tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxx blokování xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx22).".
Poznámka xxx čarou x. 22 xxx:
"22) §4 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".
18. X §7 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věta "V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx22).".
19. X §8 se na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytují způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis xxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytuje xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx23).".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 23 xxx:
"23) §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech.".
20. X §8 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x)" xx nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §3 odst. 3 xxxx. x) x x)".
21. X §8 xxxx. 5 xxxx druhé xx za slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx 1. xxxxx 2012".
22. V §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže obyvatel xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.".
23. X §8 xxxx. 7 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) xxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx rodné xxxxx, datum narození,
x) xxxxx elektronicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx informační systémy xxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx, xx žadatel xxxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,".
24. X §8 xxxx. 17 xx xxxxx "x xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxx" xxxxxxx.
25. X §8a xxxx. 2 se za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "X xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx22).".
26. X §8x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx osobního xxxx8x) x" zrušují.
27. X §9 xx za odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 let.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
28. X §10 odst. 3 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxx nedohodnou jinak" xxxxxxx x na xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx.".
29. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx osvojení xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osvojeného xxxxxx xxxxx xxxxx ohlašovny, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ukončí.".
30. X §10 xxxx. 6 písm. x) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x něhož xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx24) x xxxxxxxx změny místa xxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 zní:
"24) §12 xxxx. 3 xxxxxx č. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx.".
31. X §10 se xx xxxxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx věty "Xxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx oddělí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část24) xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx občanovi xxxx xxxxxxxxx o xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx.".
32. X §10 xx xx xxxxx odstavce 12 xxxxxxxx věty "Xxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx9); xx neplatí x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xx xx vyplnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx8) xxxx dodá xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx8x).".
33. V §10x xxxx. 1 se xxxxx "Xx žádost xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxxx žádost xxxxxx".
34. X §10x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
35. X §10x xx xx odstavec 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxx x listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx9); xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ohlašovny. Pokud xx žádost podle xxxx první xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx8) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky8a). Xxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx občan xxxx, xxx xx adresu, xx kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x), byly xxxxxxxxxx doručovány; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
36. X §10x xxxx. 4 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxx úřad x obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
37. V §13 xx za xxxxxxxx 7 vkládá xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx také xxxxx xxxxx přidělené xx xxxxx Slovenské xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993. Toto xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v odstavcích 3 a 4 x současně musí xxxxxxxx podmínku xxxxxxxx x odstavci 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9.
38. X §13b odst. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "x xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "místo x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx referenční xxxxx (kódu územního xxxxx) na referenční xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx".
39. X §13b xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
40. X §13x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
41. X §14 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "policie")".
42. X §14 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a doplňuje xx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx místo je xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.".
43. X §15 xxxx. c) xx xxxxx ", pokud xx x něm xxxxxxx rodné číslo" xxxxxxx.
44. X §16 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
45. V §17x odst. 4 x 5 xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".
46. X §17c xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
47. V §17x xxxx. 5 x 6 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".
48. X §17d odst. 1 xxxx. d) x x §17x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "9".
49. Za §20 se xxxxxx xxxx §20x, který xxx:
"§20x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2012.
(2) Xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2010, xx xx xxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxx xx samostatného xxxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxx odstraňování xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx informačních xxxxxxxxx.".
50. X §22x xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
51. X §23x xxxx. 2 xx xx xxxxx "x xxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x" x xx konci xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxx xxxxx v xxxxxxx nezbytně nutném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".
52. Za §23x se xxxxxx xxxx §23x, xxxxx xxx:
"§23x
(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxx x cizincích x povolením k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kterým xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx v rozsahu
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x okres xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) druh x adresa xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx není umožněn xxxxx xx území Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx za xxxxxxxx5x), xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místo vzniku xxxxxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5x), xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx partnerství,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; je-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx dítěti nebylo xxxxx xxxxx přiděleno, xxxx xx jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx obyvateli, x xxxxxx rodné xxxxx; x případě, xx xxxxx z rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) x osvojeném xxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx x xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo xxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx narození,
5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x případě, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xx údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, vedou xx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; tyto údaje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx požádala x xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení xxxxxx,
r) xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx manželu rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poručníka xx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx nebo xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxx postarat, jde-li x sloučení xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx sestupné linii xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; xxx-xx x cizince, kteří xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. června 2012 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2012 xxxxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx systému vedeny x aktuálním xxxxx.
(4) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxx 1. července 2012 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxx policii; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx využívat pro xxxxxxx odstraňování xxxxxxxxx xxxxx v jí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nahlášeny xx xxxxxxxxx x místě xxxxxx pobytu, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx převedeny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx x dále o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx popisného, případně xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x bydlení xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx. Údaj x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zániku xxxx xxxx její xxxxx x údaj x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxx bodu 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx k xxxxxx xxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech xxxx městské xxxxx xxxx městského xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx minimálně xxxxxx týdně xxxxx xxxxxxx xxxxx předchozích xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí za xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx systémech.
XXXX ČTRNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 440/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 190/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb. x xxxxxx x. 101/2010 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §11 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, byl-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
2. V §11 xxxx. 2 xx xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx3x)".
3. X §16 odst. 1 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
4. V §16 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "než xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxx který je xxxxxx x odstavci 1".
5. X §16 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
6. X §16 odst. 2 xxxx. b) xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
7. Za §17x xx xxxxxx xxxx §17x, xxxxx xxx:
"§17x
(1) Data xxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx lze xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx data pro xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kontaktního xxxxxxxxxxxxxx čipu xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15b xxxx. 2 zákona x občanských xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".
8. X §20 xxxx. 4 se číslo "3" nahrazuje xxxxxx "4".
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
V §122a xxxx. 6 xxxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 227/2009 Xx., xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx 1".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., zákona x. 190/2009 Xx. x xxxxxx č. 227/2009 Xx., se xxxx takto:
1. X §37 xxxx. 5 závěrečné části xxxxxxxxxx xx xxxx "Xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x výdej xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup." nahrazuje xxxxx "Xxxxxx o xxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §63 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxx slovo ", xxxxx" a xxxxx "§64 odst. 1 xx 4" se xxxxxxxxx slovy "§64 xxxx. 1 xx 3 x 8".
3. X §63 xxxx. 3 xx xxxxx "x obce" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx a školy".
4. X §64 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 až 7, které xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 33 xxxxx:
"(4) Samostatnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx určený xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odesílatelů x xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxx adresné xxxxx x odesílatelích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidencích dokumentů, x xx v xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx-xx se o xxxxxxxx xxxxx, jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vztahující xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezapsanou x xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33),
x) identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxx přiděleno,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, xxxxx xxxx odesílateli xxxxxxx.
(6) Xxxxx xx xx xxxxx xxxx dokumentu známo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odesílatele xxxx adresáta, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rejstříku podle xxxxxxxx 5.
(7) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx jmenném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx datum xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dokumentu, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx, který xx být xxxxxxxxxx xxxxxxx.
33) Například §46x xxxxxx x. 99/1963 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
5. X §68 odst. 1 xx slova "§64" xxxxxxxxx xxxxx "§64 xxxx. 1 až 3 a 8".
6. X §68a xxxx. 5 xx xxxxx "§64" nahrazují xxxxx "§64 xxxx. 1 xx 3 x 8".
7. X §70 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
X §121 odst. 2 xxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx xx xxxxx "nebo xxxxxxxxx41x)" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx doplňují xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x základních registrech
Xx. XX
Zákon č. 227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 291/2009 Sb., zákona x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 101/2010 Xx. a zákona x. 159/2010 Xx., xx mění xxxxx:
1. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXII xxxxxxx.
2. X části xxxxxxxxx xx. XXXXX xx xxxx 8, 10 xx 12, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35 xx 39, 41, 42, 45, 52, 53, 57, 60 x 70 xxxxxxx.
3. X xxxxx xxxxxxxxx čl. XXXXX xx xxxx xxxx 13, xxxxx xxx x §5, xxxxxxx.
4. V xxxxx devadesáté xxxx xx xxxxxx XX xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx čl. VIII xxxx 1, 3 xx 26, čl. IX, čl. X, čl. XVI xxxx 7 x čl. XX bodů 2 x 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012, xxxxxxxxxx čl. VIII xxxx 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2017, x ustanovení čl. XII xxxx 2 x 4 x čl. XIII xxxx 2 x 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2012.
Xxxxxxx v. r.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 424/2010 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 30.12.2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. VIII xxxx 1, 3 xx 26, čl. IX, čl. X, čl. XVI xxxx 7 x čl. XX bodů 2 x 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012, xxxxxxxxxx čl. VIII bodu 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2017, x xxxxxxxxxx čl. XII xxxx 2 x 4 x čl. XIII xxxx 2 a 4, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.