Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení §27 odst.8 a §28 odst.5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
431/2010 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
431
XXXXXXXX XXXXX
ze dne 22. xxxxxxxx 2010,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 462/2000 Xx. x xxxxxxxxx §27 odst. 8 a §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 36/2003 Xx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o krizovém xxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 430/2010 Xx., (dále xxx "xxxxx") k xxxxxxxxx §27 xxxx. 9 x §28 xxxx. 4 zákona:
Čl. X
Xxxxxxxx vlády č. 462/2000 Sb. x xxxxxxxxx §27 xxxx. 8 x §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 36/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xx xxxxxxxx 1 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 1 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 a 2.
2. X §1 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxx".
3. X §1 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx.
4. X §3 odst. 7 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx pověřenému pracovníkovi".
5. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx a" xxxxxxx.
6. V §5 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 9 xxx:
"(1) Určení xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx9). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x. 1.
9) §27 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.".
7. §6 až 9 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 znějí:
"Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx štábu xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§6
Obsah činnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx plán xxxxx,
x) havarijní xxxx xxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxxx plán, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému na xxxxxxx situace a xxxxxx řešení na xxxxx kraje,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxx připravenosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx11) x kraji,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx krizové situace x xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, obcí, právnických xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxx cvičení složek xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x xxxxxx krizového xxxxxx x xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx x záležitosti související x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx řešení.
§7
Složení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx 10 xxxxx x hejtman jejími xxxxx jmenuje
a) xxxxxxxx hejtmana, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx nepřítomnosti,
x) ředitele xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx krajského xxxxx, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rady xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx x posouzení xxxxx zabezpečení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx situace.
§8
Xxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností projednává x posuzuje
a) xxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx zabezpečení připravenosti xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx11) xxxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,
x) xxxxxx xxxxxxxxx obcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx krizovými xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) další xxxxxxxxx x záležitosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx situace a xxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxx 8 xxxxx x xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejími xxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu,
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxxx xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxxx xx krizové xxxxxxx.
11) §4 xxxxxx x. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2000 Sb.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x se xxxxxxx.
8. Nadpis §12 xxx:
"Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
9. V §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxx starosta" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svolává xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
11. X §12 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) jde x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxx".
12. X §12 odst. 1 se xxxxxxxx xxxxxxx f), xxxxx xxx:
"f) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x).".
13. V §12 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx projednává xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx starostovi xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx členů bezpečnostní xxxx kraje xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krizového xxxxx kraje xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx").".
14. V §12 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxx:
"(3) Stálá xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx koordinaci záchranných x likvidačních xxxxx12) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
12) §7 xxxx. 3, §11 xxxx. x) x §13 xxxx. a) xxxxxx x. 239/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.".
15. X §12 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
16. Xxxxxx §13 zní:
"Složení xxxxxxxxx štábu kraje x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §13 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "obce" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx zrušují.
19. X §13 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
20. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx obce x" nahrazují slovy "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
21. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx slovo "základních".
22. X §13 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
23. X §14 odst. 2 xx slova "xxxxxx xxxxxxx situace" xxxxxxxxx xxxxx "přípravě xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx".
24. X §14 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uskutečňuje xxxxxxx xxxxxxx ročně.".
25. X §14 se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx x administrativní xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
26. Xxxxxx xxx §15 xxx:
"Xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx krizového xxxxx".
27. §15 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15, 18 x 19 zní:
"§15
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu
(1) Krizový xxxx xx skládá xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx.
(2) Základní xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krizového xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) přehled xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x krizového xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx obsahuje
x) xxxxxxx krizových xxxxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx15),
x) xxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18),
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílející se xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx postupy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx situací xxxxxxxxxxxxxxxx v analýze xxxxxxxx,
x) přehled xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů19) xxxxxxxxxxxx při řešení xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx a jejich xxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx.
15) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx ovzduší), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 241/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxxxxxx xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 59/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo chemickými xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 13 x 14 xx xxxxxxx.
28. Xx §15 se xxxxxxxx xxxx §15x xx 15c, xxxxx xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx čarou x. 16 xxxxx:
"§15x
Xxxxxxxxxxx krizového xxxxx ministerstva, jiného xxxxxxxxxx správního xxxxx, Xxxxx národní banky xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx, jemuž krizový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §28 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Operativní xxxx xxxxxxxxx plánu ministerstva, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, České národní xxxxx nebo státního xxxxxx xxxxxxxxx v §28 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 3 x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx16).
(3) Xxxxxxx xxxx krizového xxxxx xxxxxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx státního xxxxxx xxxxxxxxx x §28 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx druh xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.
§15b
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kraje
(1) Xxxxxxxx část xxxxxxxxx plánu kraje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 2 x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území kraje.
(2) Operativní xxxx xxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.
(3) Pomocná xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 x dále xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebezpečí.
§15x
Xxxxxxxxxxx krizového plánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §15 xxxx. 2 x dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury nacházejících xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxx xxxx krizového xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 4.
16) §2 xxxx. 1 xxxx. e) zákona x. 241/2000 Xx.".
29. §16 a 17 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17 xxxxx:
"§16
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu kraje xxxx xxxxxxxxx plánu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx a rozsah xxxxxxxxx plánu xxxxx xxxx xxxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx kraje nebo xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností,
x) návrh rozdělení xxxxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx krizového plánu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílejí,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx krizového plánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plánem kraje xxxx xxxxxxxx plánem xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,
g) termíny xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx plánu krizové xxxxxxxxxxxxx
§17
Xxxxxxxxxxx xxxxx krizové xxxxxxxxxxxxx
(1) Plán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx základní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx části.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx krizového xxxxxx,
x) přehled x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby.
(3) Operativní xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedení,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ohrožení,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx17),
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx plánů zpracovávaných xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx19) využitelných při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Pomocná xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx události nebo xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxx.
17) §15 xxxxxx x. 241/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx. x xxxxxx x. 296/2007 Sb.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16a se xxxxxxx.
30. Xx §17 xx xxxxxx xxxx §17x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§17x
Náležitosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx skládá xx xxxxxxxx části, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahuje náležitosti xxxxx §17 xxxx. 2 a dále
x) seznam xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx možných ohrožení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xx xxxx ochranu.
(4) Pomocná xxxx xxxxx krizové připravenosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 4 xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
31. Nadpis §18 xxx:
"Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury".
32. X §18 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "zpracovatelem xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx krizového řízení, xxxxx zpracovává xxxxxxx xxxx,".
33. X §18 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.
34. X §18 xxxx. x) xx xxxxx "x době xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
35. X §18 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d); xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx ochranu.".
36. X §19 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx připravenosti xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xx provádí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx schválení. Xxxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
37. Xxxxxxx č. 4 xx xxxxxxx.
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx plán obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.
2. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xx xxxxxxx plán xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje rozpracování xxxxx krizového xxxxx xxxxx na podmínky xxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 462/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.
Xxxxxxxx vlády:
XXXx. Nečas x. x.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a ministr xxxxxx:
Xxx. Xxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 431/2010 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.