Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení §27 odst.8 a §28 odst.5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
431/2010 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
431
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 22. xxxxxxxx 2010,
xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 462/2000 Xx. x xxxxxxxxx §27 odst. 8 x §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 36/2003 Xx.
Xxxxx nařizuje podle §40 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx. a xxxxxx č. 430/2010 Xx., (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §27 xxxx. 9 x §28 xxxx. 4 zákona:
Čl. I
Xxxxxxxx vlády č. 462/2000 Sb. x provedení §27 xxxx. 8 a §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx nařízení vlády x. 36/2003 Sb., xx xxxx takto:
1. V §1 xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
2. X §1 xxxx. 1 xx za slova "xxxxxxxxx plánů" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxx".
3. X §1 xxxx. 1 xx poznámka pod xxxxx x. 1x xxxxxx odkazu xx xx zrušuje.
4. X §3 odst. 7 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx krizového xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxxx pracovníkovi".
5. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "x průběhu xxxxxxxxxx x" xxxxxxx.
6. X §5 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xxx:
"(1) Určení ke xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx9). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 1.
9) §27 xxxx. 5 zákona x. 240/2000 Xx.".
7. §6 xx 9 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 11 xxxxx:
"Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnostní xxxx x krizového štábu xxxxx x xxxx x rozšířenou působností
§6
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rady xxxxx
Xxxxxxxxxxxx rada kraje xxxxxxxxxx x posuzuje
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik a xxxxxxx ohrožení,
b) xxxxxxx xxxx kraje,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx schvalován xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx11) x kraji,
h) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx situace x xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kraje u xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, právnických xxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob x xxxxxx těchto xxxxxxx,
x) návrh ročního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kraji,
x) xxxxx dokumenty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x připraveností xxxxx xx krizové xxxxxxx x xxxxxx řešení.
§7
Xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx 10 členů x xxxxxxx xxxxxx xxxxx jmenuje
x) xxxxxxxx hejtmana, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx nepřítomnosti,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství Policie Xxxxx republiky,
x) xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx kraje,
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Armády Xxxxx republiky,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx zařazeného xx krajského úřadu, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) vedoucího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) další xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx zabezpečení x xxxxx připravenosti na xxxxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posuzuje
a) xxxxxxx možných xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxx havarijní plán, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx připravenosti xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krizové xxxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností,
x) xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx krizové situace x rámci správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx připravenosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému11) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx obcí, xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxxxxxxxx krizovými xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) další xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx
Bezpečností rada xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx nejvýše 8 členů x xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxx,
x) tajemníka xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tajemníkem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
11) §4 xxxxxx x. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 320/2000 Xx.".
Xxxxxxxx pod čarou x. 10a xx xxxxxxx.
8. Xxxxxx §12 zní:
"Obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. X §12 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
11. V §12 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxx x xxxx prováděný xxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx cvičení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo".
12. X §12 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx řešení mimořádné xxxxxxxx a není xxxxxxx některá z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x).".
13. X §12 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Krizový xxxx kraje nebo xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxx situace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx pracovní xxxxxxx").".
14. X §12 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx situace xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxx nepřetržitě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
12) §7 odst. 3, §11 xxxx. x) x §13 xxxx. x) xxxxxx x. 239/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.".
15. V §12 xx odstavec 4 xxxxxxx.
16. Xxxxxx §13 xxx:
"Xxxxxxx xxxxxxxxx štábu xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "s rozšířenou xxxxxxxxxx".
18. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx slovo "příslušné" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxx.
19. X §13 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "krizového xxxxx" xxxxxxx.
20. X §13 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx obce x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,".
21. X §13 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "zástupci" xxxxxx xxxxx "základních".
22. V §13 xx odstavec 3 xxxxxxx.
23. X §14 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx".
24. X §14 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxx bezpečnostní rady xxxxx a obce x rozšířenou působností xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".
25. X §14 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx štábu xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště krizového xxxxxx.".
26. Xxxxxx xxx §15 zní:
"Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
27. §15 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 15, 18 x 19 xxx:
"§15
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx plán xx xxxxxx xx xxxxxxxx části, operativní xxxxx a pomocné xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxx x xxxxxxx ohrožení,
x) xxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx obsahuje
a) xxxxxxx krizových xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx15),
x) xxxxxx xxxxxx regulačních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18),
x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx podílející xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx situace a xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx typových plánů xx postupy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů19) xxxxxxxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx část xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx využitelných xxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx na krizové xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.
15) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx x. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 241/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxxxxxx zákon x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 59/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x prevenci závažných xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13 a 14 xx xxxxxxx.
28. Xx §15 se xxxxxxxx xxxx §15x xx 15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod xxxxx x. 16 xxxxx:
"§15x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstva, jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plánu ministerstva, xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §28 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jiným ústředním xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstva, xxxxxx ústředního správního xxxxx, České xxxxxxx xxxxx nebo státního xxxxxx xxxxxxxxx x §28 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 3 x xxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu16).
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní banky xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §28 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 4 a xxxx xxxxxx plán, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zpracovává ve xxx působnosti x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx krizové xxxxxxx doporučené xxxxxx xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
§15b
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Základní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitosti podle §15 xxxx. 2 x xxxx přehled xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nacházejících se xx xxxxx kraje.
(2) Operativní xxxx xxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 4 x xxxx vzor xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebezpečí.
§15x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Základní xxxx xxxxxxxxx plánu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4.
16) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 241/2000 Xx.".
29. §16 x 17 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 17 xxxxx:
"§16
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxx x xxxx x rozšířenou působností
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) určení xxxxx odpovědné xx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx xxxxxxxxx plánu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxx jeho zpracování,
x) rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx xxxx krizového xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) termín projednání xxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx krizového plánu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příslušné xxxxxxxxxxxx radě,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plánem xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,
g) termíny xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§17
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx části, xxxxxxxxxx části x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx část xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx připravenosti,
b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsob zajištění xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx provedení krizových xxxxxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx situací xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ohrožení,
x) plán opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx17),
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxx plánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx19) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
a) přehled xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx uzavřených smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxx připravenosti,
c) xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) geografické xxxxxxxx,
x) další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s připraveností xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx situace x jejich řešením.
17) §15 xxxxxx x. 241/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx. x xxxxxx x. 296/2007 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16a se xxxxxxx.
30. Xx §17 se xxxxxx xxxx §17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§17x
Xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx připravenosti xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury
(1) Xxxx xxxxxxx připravenosti xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx krizové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §17 odst. 2 a xxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx krizové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx.
(4) Pomocná část xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §17 odst. 4 xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
31. Xxxxxx §18 zní:
"Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx krizové xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury".
32. X §18 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,".
33. X §18 písm. x) xx xxxxx "krizového xxxxxxxxx" zrušují.
34. X §18 xxxx. x) se slova "x xxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
35. X §18 xx xxxxxxxxx text označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x); xxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxxxxx, jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x opatření xx xxxx xxxxxxx.".
36. X §19 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx provádí v xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx schválení. Xxxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx připravenosti x plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně.".
37. Příloha x. 4 xx xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.
2. Xx xxxx zpracování krizového xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx považuje xxxxxxxxxxxx xxxxx krizového plánu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce.
3. Xxxxxxx plán a xxxx krizové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 462/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.
Xx. III
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2011.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxx v. x.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:
Xxx. Xxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 431/2010 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.