Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.12.1950.


Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku

134/46 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Přihlášení majetku

Předmět - Všeobecně §1

Doba rozhodná pro přihlášení majetku §2

Druhy majetku §3

Zemědělský a lesní majetek §4

Pozemkový a domovní majetek §5

Výdělečný majetek §6

Jinaký majetek §7 §8 §9 §10

Dluhy a břemena §11

Pojistně-technické reservy §12

Daně, poplatky a jiné veřejné dávky §13

Které závazky nejsou dluhem §14

Osvobození §15

Podmět - Všeobecně §16

Majetek ve vlastnictví více osob §17

Lhůta k podání přihlášky §18

Vzor a obsah přihlášky §19

Zjištění počátečního stavu majetku §20

Zjištění konečného stavu majetku §21

Zvláštní ustanovení pro určení počátečního stavu majetku §22

Ocenění - Všeobecně §23

Úbytek u některých druhů jinakého majetku §24

Ocenění majetkového přírůstku a úbytku §25

Ocenění majetkového přírůstku nebo úbytku u některých druhů výdělečného majetku a zemědělského a lesního majetku §26

Ocenění majetkových zlepšení §27

Obecná cena §28

Dluhy a břemena §29

Ocenění dluhů a břemen §30

Přepočítací kurs §31

Přihlašovací řízení - Přihlašovací úřad §32

Spolupůsobení veřejných úřadů, korporací a jiných osob §33

ČÁST DRUHÁ - Dávka z majetkového přírůstku

Předmět dávky - Všeobecně §34

Majetková nabytí §35

Podmět dávky §36

Vyměřovací základ §37

Sazba dávky §38

Přiznání §39

Splatnost dávky a poplatek z prodlení §40

ČÁST TŘETÍ - Dávka z majetku.

Předmět dávky §41

Podmět dávky §42

Rozhodný den §43

Ocenění majetku - Předmět ocenění §44

Způsob ocenění §45

Příslušenství nemovitosti §46

Ocenění zemědělského a lesního majetku §47

Ocenění pozemkového a domovního majetku §48 §49 §50

Ocenění výdělečného majetku §51

Ocenění jinakého majetku - Platidla a vklady §52

Cenné papíry a podíly §53 §54

Pohledávky §55

Požívací a užívací práva §56 §57 §58

Nároky ze životního pojištění §59

Dluhy a břemena §60

Vyměřovací základ §61

Sazba dávky §62

Přiznání §63

Splatnost dávky §64

ČÁST ČTVRTÁ - Společná a závěrečná ustanovení

Přiznání a paušalování dávek §65

Příslušnost úřadů k vyměření a placení dávek §66 §67

Placení dávek §68

Ručení - Osobní §69

Věcné §70

Trestní ustanovení - Zkrácení dávek §71

Účinná lítost §72

Promlčení §73 §74

Kontrola dávek §75

Přezkoušení přihlášek §76

Poměr k cizině §77

Odčitatelnost §78

Nepřípustnost samosprávných přirážek §79

Účel dávek §80

Podpůrná platnost ustanovení o přímých daních §81

Zmocnění k doplňujícím ustanovením §82

Dávky u znárodněných a národních podniků §83

Prominutí trestních následků §84

Zrušení daně z majetku §85

Součinnost pověřence pro finance §86

Účinnost a provedení §87

č. 173/1946 Sb.

č. 168/1950 Sb. - Čl. II

č. 88/1958 Sb.

INFORMACE

134

Xxxxx

xx xxx 15. xxxxxx 1946

x dávce x xxxxxxxxxxx přírůstku x x dávce x xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx majetku

Předmět

§1

Všeobecně

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podléhá:

a) majetek x xxxxxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x tuzemsku x xxxxxxxx xxx xxxxxxx (§2 xxxx. 1 x. 2 x xxxx. 5) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx československým státním xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx službu, xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, nebo právnickým xxxxxx, xxxxx měly x uvedenému xxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx vedení);

c) dluhy x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx x břemena xxxxxxxxx přihlašovací povinnosti xxxxx stavu, x xxxxx byly ve xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku (§2).

(3) Xxxxxxxx x tuzemsku xxxx:

x) xxxxxxxxx předměty, xxxxx jsou tuzemsku, x xx x xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x části xxxx x xxxxxxxx, z xxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx místo úschovy;

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, projevují-li se xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx x tuzemsku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právy jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx nemovitostech, pohledávky xxxxxxxxx xx tuzemských xxxxxxxxxxxxx, podíly na xxxxxxx, který má xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx, nebo xx majetku xxxxxxxx xxxxxxx cizozemského xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx x patenty xxxxxxx x tuzemsku.

§2

Doba rozhodná pro xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Dnem xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx jinak (xxxxxxxx 2 x 5, §22 odst. 2 x 3), xxxx:

1. 1. xxxxx 1939, xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx počáteční xxxx majetku (rozhodný xxx xxxxxxxxx), a

2. 15. xxxxxxxx 1945, xx kterémužto dni xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx konečný). Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx v xxxxxxx ustanoveních xxxxxxxx xxxxxxxx "rozhodná doba".

(2) Xxxxxxxxx (držitelé) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx rozhodný den xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1939, xxxx po 1. lednu 1939, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx 1939.

(3) Xxx xxxxxxxxx přesunů xxxx majetkem uvedeným x xxxxxxxx 2 x ostatním majetkem (xxxxxxxx 4), xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, platí xxxx ustanovení:

a) byly-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx tak, xxxx by v xxx rozhodný pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo práva xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx tak, xxxx xx x den xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ještě patřily x xxxxxxxxx majetku.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx byly xxxxxxxxx předmět xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. x) xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx byly podle xxxxxxxxxx xxx xxxx. x) xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxxx vedou xxxxx xxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxx 31. xxxxxxxx 1945. Xxxxx xxx xxxx však xxxx xxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxx 1945, č. 153 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podle xxxxx k 31. xxxxxxxx 1945. V xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyrovnání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx ustanovení odstavce 3.

§3

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §1 jest xxxxxxx:

x) zemědělský x xxxxx,

x) pozemkový a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a

d) xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx x lesní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx majetkem xxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zahradnictví, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zejména:

a) xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx např. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxx a xxxxxxxxxxx budovy,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, nářadí, tažný x xxxxxx xxxxxxx x xxx.,

x) vedlejší xxxxxxx, zpracovávají-li xx x nich x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx těžbě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. lámání kamene xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx platidla, xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx přihlášení xxxx xxxxxx xxxxxxx (§7).

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx majetkem jsou xxxxxxx nemovitosti, xxxxx xxxxxxx x držbou xxxxxxxxxxx, právo xxxxxx x xxxx práva, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx počítají x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 3). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxx, budovy x xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (§4) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§6). Xxxxxxxxxx x domovním xxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx zemědělství. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxx xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx fysicky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Předpokladem xxx xx jest, xx tyto předměty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§16 odst. 6).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušníkům xxxx rodiny (§16 xxxx. 6). Výdělečným xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závod, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a práva, xxxxxxx v §9 x. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxxxx xxxxx, jest xxxx jiné xxx xxxxx svobodných povolání x živností xxx xxxxxxxxx. Výdělečným podnikem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx parifikační xxxx xxxxxxxxxxx xx živnostensku, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx půdy.

Xxxxxx xxxxxxx

§7

Xxxxxxx majetkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx částí xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx majetku (§4) xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§5) xxx xxxxxxxxxxx majetku (§6) x xxxxxx x jinakého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. úsporné xxxxxx a vklady xx xxxxx xxxx, xxxxxx úroků [§25 xxxx. 3 xxxx. x)];

3. cenné xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxx., xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx veřejných xxxxxxxxx. Xx xxxxx papíry xx xxxxxxxx též xxxxxx xx sběrné xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, na xxx xxxxxx xxxxxx xxxx;

4. xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxxx, xxxxxxx podíly x výdělkových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx společníků xxxxxxxxx obchodních společností, xxxxxxxxxxx komanditních x xxxxxx společností, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5. xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxx x xxxxx [§25 xxxx. 3 xxxx. c)];

6. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x práva xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx;

7. jiná samostatná xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx, patenty, xxxxxx na náhradu xx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx x xxx.;

8. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti, pohledávky x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx politické xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x přeplatků xx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx rozhodným xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x to x tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx uvedených xxxxxxxxxx xxxxx;

9. xxxxx xxxxxxxxx nároky ze xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx důchodového; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx pojistníka xxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx pojištěnou xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx pojistníkovým xxx xxxxxx xxxx odňat;

10. xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx dob xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx sociálním pojištění xxxxx §122 xxxxxx xx xxx 21. xxxxx 1929, x. 26 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, nebo podle §128 zákona xx xxx 9. xxxxx 1924, x. 221 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx, xx jednorázovou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dávky u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zřízených xxxxx §119 xxxxxx x. 26/1929 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících dozoru xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §121 xxxxxx x. 26/1929 Xx. xxxx xxxxx §258 xxxxxx x. 221/1924 Xx., xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx pojišťovacích xxxxxx zřízených podle §44 x. 1 xx 4 pojišťovacího xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx nařízení xx dne 5. xxxxxx 1896, x. 31 x. x., x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxx 19. xxxxx 1922, x. 307 Sb., x zřizování, xxxxxxxx x hospodaření xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx Rusi) za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pojištěnou xxxxxx;

11. přísliby získané xx xxxxxxxxxxxx úhradu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným xxx x. 10, která xxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xxx xxxxxx na xx, v xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx;

12. xxxxxx x xxxxxxxx získané v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 x. 6 a 7, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxx 70.000.- xxxxx x jednotlivce, xxxx-xx tyto částky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx závazku xx xxxxxxxxxxx;

13. drahé xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx;

14. xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx umělecké, xxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxx starožitností), xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, např. xxxxxx xxxxx, poštovních xxxxxx x xxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlašovací povinnosti xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx šatstva, prádla x xxxxx) s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 x. 14, xxxxxx-xx v xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx potřebě přihláškou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodiny (§16 xxxx. 6), xxxxxxx xxxxxx výdělečným xxxx xxxxxx jiného xxxxx (xxxx. uložení xxxxx). Xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx usuzovati, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, např. xxxxx, xxxxxxxxx-xx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx, získaného x xxxxxxxx době, xxxxxx Xxx 25.000.-. Xxxx částka xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka o xxxxxxx Xxx 25.000.-. Xxxxxxxx se rozumí xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§§2328);

2. xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx, jsou-li xx xxxxxxxxxxx původce xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (vdovce, xxxxxx) xxxx xxxx nezletilých xxxx;

3. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přejimatelů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx postoupeného majetku x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxx svojí xxxxxxx xx ně xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. xxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 20. xxxxx 1945, č. 95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x životních pojištění x cenných papírů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x. 10, 11 a 12;

5. xxxxxx xx xxxxxxx xxxx důchod xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xx úraz xxxx nemoc;

6. xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

Majetkové předměty, xxxxxxx x §8 x. 14, xxxxx x xxxxxxx jiné majetkové xxxxxxxx x práva xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x §8 výslovně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x mají-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Kčs 5.000.-, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx částku Xxx 25.000.-. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx přírůstek (§§23 xx 28).

§11

Xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Splatnost xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Břemeny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx plniti xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx za dluh xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx x xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§12

Xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx

X pojišťovacích xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx zaopatřovacích ústavů (xxxxxxxxxx ústavů) xxxxxxxx xx z xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxx xx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx určí xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou x Xxxxxxx listě.

§13

Xxxx, xxxxxxxx a xxxx veřejné dávky

(1) Xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx daních x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dávkách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx berní rok 1945 a xxxx xxxxxxxxx, u xxxx x xxxxxx a xxxx přepychové xx xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx 1945 x předchozí, x ostatních opětujících xx xxxx x xxxxx xx dobu xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ostatních veřejných xxxxxxx xx xxxxxxxx xx dluh tehdy, xxxxxx-xx nárok státu xx xxxx poplatky x xxxxx nejpozději x xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx veřejným dávkám xxxxxxxxx se pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxx xxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranou.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx uznati za xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx 1946, xx xxxxxxx celý předpis xx xxxxx xxx 1946, xx-xx rozhodným xxxx xxxxxxxx 31. xxxxxxxx 1945.

§14

Xxxxx závazky xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxx nebo podle xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx příjmů.

(2) Dluhy x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, reservní xxxxx x xxxxxxxxx přebytky x xxxxxxxx xxx. Xxxxx jsou však xxxxxxx xxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) znějící xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§15

Osvobození

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, ústavů x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxx 2, včetně xxxxxxx, propadlého ve xxxxxxxx státu podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 16 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx pomahačů x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 19. června 1945, č. 17 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx xx xxx 15. května 1945, x. 33 Xx. x. XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx lidového soudnictví, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, č. 108 Sb., x xxxxxxxxxx nepřátelského xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx obnovy. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x nařízení xx xxxxxx přímo x účelům xxxxxxxxxx x §80, x xxxxxxxx majetku, xxxxxxxxx x §18 xxxxxxx x. 108/1945 Xx.;

2. xxxxxxx konfiskovaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a slovenského xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Slovenské národní xxxx xx xxx 27. xxxxx 1945, x. 104 Xx. x. SNR, o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělského xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, jakož x xxxxxx a xxxxxxxx slovenského národa;

3. xxxxxxx xxxx, okresů x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x fondů, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x fondy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx dopravy;

4. xxxxxxx, xxxxx vlastní hlavy xxxxxx xxxxx, diplomatičtí xxxxxxxxxx pověření u xxxxx xxxxxxxxx Československé, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x příslušníky xxxxx xxxxx, nejsou-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx tuzemský xxxxxxxx majetek, na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx výdělečný xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Osvobození x xxxxx rozsahu x xx týchž xxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupcové nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx rodinách;

5. majetek Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx;

6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zaopatřovacích xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podkladě xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx oddílu E xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7. xxxx xxxxxxx, který slouží xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxx.) xxxx pro xxxxxx nemoci, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, nouze x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx těmto xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami. Xxxxxxx financí se xxxxxxxx, xxx stanovil xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx;

8. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx;

9. nároky x xxxxxxxx xxxxxxx x §8 x. 10 x 11, xxxxx nepřevyšují xxxxxx xxxxxx Kčs 25.000.-;

10. xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 č. 1 xx xxxxxxxxxx xx majetek xxxxxxx xxxxxxxxx v dekretech xxxxxxxxxx republiky ze xxx 24. xxxxx 1945, č. 100 Sb., o xxxxxxxxxx dolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 101 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 102 Sb., x xxxxxxxxxx akciových xxxx, a xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 103 Sb., x xxxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxx (xxxx jen "znárodněné xxxxxxx"), x xx x xxxxx, byl-li xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dekretů, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 č. 1.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x rozhodné xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx podnikům, ústavům x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxx Kčs 100.000.-. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx majetek, xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx věnován účelům, xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 č. 7. Xxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx ve xxxx xxxx, sčítají. Xxxxxxxx xx xxxxxx obecná xxxx (§28). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§16 xxxx. 1), xxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxx obecné ceny xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) majetku.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x Xxxxxxxxx xx xxxxx pověřence xxxxxxx, xx přihlašovací xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx

§16

Xxxxxxxxx

(1) Majetek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx zástupce), xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx majetek xxxx xxxx xx xx xxxxxx (xxxxxxxx 5), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§15 odst. 2). Orgánem, xxxxxxxxx xxxxxxx majetku znárodněného xxxxxxx, z jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx podání xxxxxxxxx (§18) xxxxx xxxxxx národní podnik (§12 xxxxxxx č. 100/1945 Xx. x §8 dekretu x. 101/1945 Xx.), xxxx xxxxx (xxxxx), uvedená x §27 dekretu x. 100/1945 Xx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxx zřízen xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxx podnik. Xxxxxxx-xx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx xx rozhodném dni xxxxxxxx xx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx převzal veškerý xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx xxxxxx, který bude x xxxxxx přihlášky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§32). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxx x odstavci 1, xxxx povinny xxxxxxxxxx majetek xxxxx, xx-xx xxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxx 100.000.-, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx přírůstek, zjištěný xxxxx xxxxxxxxxx §§23 xx 31, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxx 20.000.-, x xxxxxxxxxxx osob xxxxxx Xxx 10.000.-. Hodnotou xx rozumí xxxxxx xxxx (§28) x xxxxxxxx den konečný (xxx xxxxxxxx případných xxxxx a břemen). Xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxx xxxxx fysické, xxx i xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxx x odstavci 1, xxxx povinny přihlásiti, x xx i xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx podléhajícího xxxxxxxxxx xxxxxx Xxx 100.000.-, xxxx majetkový přírůstek xxxxxx Xxx 20.000.- xxxx Kčs 10.000.-:

x) xxxxxxxxx hodnoty, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx dekretu č. 95/1945 Sb. X vkladových x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx 15. xxxxxxxxx 1945, xxx xxxx uveden x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dekretu, xxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx tento xxxx xx 15. listopadu 1945 xxxxxxx x xxxxxx účtů, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 19. xxxxx 1945, č. 91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měny;

b) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vázány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 91/1945 Sb., xxxxx vznikly xx xx 15. xxxxxxxxx 1945. Tyto xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) majetkové xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dávek podle xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx (§§3 - 10) na výzvu xxxxxxxxxxxxxx úřadu (§32).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přihlásiti x xxxxx xxxxxxxxx xxxx (§2 xxxx. 1) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxx 6). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx tom xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx jako xx xx patřil xxxxxxx xxxxx, nebyly-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx formálně-právní xxxxxxxxxxx nabytí vlastnictví (xxxx xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x pozemkové xxxxx), xxxx xxxxx, xxxxxx-xx majetku protiprávně. Xxxxxxxx-xx x vlastnictví x majetku xxxxxxxxxxx, xxxx majetek xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, která xxx má ve xxxxxxxx xxxx xxxx xx správě.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx manželka xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (vnukové, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx-xx xxxxxxxxxx xxx konečného s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, považují xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx přihlašovací povinnost xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jmění, a xxxx-xx jí, osoba, xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxx soud xxxx.

(8) X případech xxxxxxxxx x §8 x. 12 splní přihlašovací xxxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxxx částku zaplatil.

§17

Majetek xx vlastnictví xxxx xxxx

Xx-xx majetek xx vlastnictví xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx téže xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z nich xxxxx celého xxxxxxx. Xxx tom xxxxxxx xxxx podílu, xxxxx xx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx (xxxx. ½, ¼ x xxx.), x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§18

Lhůta x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxx xxx x jeden měsíc. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§19

Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadu (§32). X přihlášce xx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx a konečné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx přírůstky x majetkové xxxxxx x jejich ocenění (§23);

x) xxxxx podle xxxxxxxxxx §16 xxxx. 3 xxxx. a) xx x);

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx konečný xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniků, ocení.li xx majetkový přírůstek xxxxx ustanovení §26 xxxx. 2 x 3.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx majetku a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx v §10.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§15 odst. 2), xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx věnovaný xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 3, jakož x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §34 xxxx. 3, může ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx 1 xx 3.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x práva xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx prokázáno, xx xxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx již x rozhodnému dni xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, převod a xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 30. xxxxxx 1945. Xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx spisy zničeny, xxxx nebyl-li poplatník xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx. zásoby x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx z úsporných xxxxxx xx xx xxxxxx Xxx 1.000.- xxxxx §34 citovaného xxxxxx x xxxxxxx. X amnestijním xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx v xxxx uvedené na xxxxx vyměřovacího úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxx x xxxx xxx Xxx 50.000.--. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úsporných xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx knížkami (xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx na jméno xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx, xxxxx byly xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx žen xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xx svobodna) xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetek xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxx než xxxx xxxxxxx pod písmenem x), xxxx-xx připojen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, uvedenými xxx xxxxxxxx a), xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxx příslušníci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1944 jako vlastníci. Xxxx-xx xxxxx přihláškou xxxxxxx xxxxxxx knížky (xxxxx), xxx vésti xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx potvrzením xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 95/1945 Sb., xx-xx v xx počáteční xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Vyměřovací xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x).

Xx zásad, uvedených x tomto odstavci, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím zmocněný xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyjmenovaným v §7 xxxx. 3 xxxxxxx x. 108/1945 Xx. nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a katastrů;

b) xxxxxxx xxxxxx (xxxxx) x xxxxxx z xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx účtů, xx xxxxxxx potvrzení peněžních xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxx-xx z xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ústavů x xxxxxxxx listy xxxxxxxxx zastaváren, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx počátečnímu x xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx o xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx spisy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx rozhodným xxxx počátečním, xx-xx xxxxxxxxx k rozhodnému xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastníkem, xxxx xxxxxxx-xx, xx xx xxxxxx nebo xxxxxxx x rozhodné době, xx xxxxxxx, xx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxx, ztraceny xxxx xxxxxxxx;

x) jiná xxx pod písmenou x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxx vzhledem k xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schopen xxxxxxxxx xxxxx (směny) xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx darování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x práv x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx i xxxx xxxxxxx osvědčení xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xx rozhodném xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxx, xx případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx znalců. Xxx tom přihlédne xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nesmí xxxx xxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxxxxxxxx, xx vzhledem x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zde xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úbytku, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxx počátečního stavu xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx majetku xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §16 xxxx. 6 tak, jako xx xxxx přestaly xxxx již před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X fysických xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxx získaly v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx teprve x xxxxxxxx době, určí xxxxxxxxx stav majetku x xxxxxx ke xxx xxxxxx vstupu xx xxxxx Československé xxxxxxxxx.

(3) X právnických xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx počáteční xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx, které x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxx ke dni, xxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx splynutím jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxx x rozhodný xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx právnická xxxxx tím, že xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx počáteční, x xxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 3 se xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Okolnost, zda xxxx splněny formálně-právní xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx.), xxxxxxxxxxx.

(5) K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxx.) xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodné xxxx xx xxxxx tak, xxxx xx x xxxxxx zvýšení xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx tehdy, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ustanovení §14 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x převody xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozhodné xxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxx podniků (§15 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxx počáteční (§2). Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx prvé, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků také xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výdělečného xxxxxxx, nyní znárodněného, xx v rozhodné xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx do xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx platí xxxxx, xxxx-xx majetkové xxxxxxxx xxxx práva, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx věnován xxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx), xxx xxxx xxx, do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (jejich xxxxx) xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) pozůstalostí xxxx počátečním stavem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx patřil xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) X majetkových xxxxxx [§35 xxxx. 1 písm. x) xx x) a xxxx. 3] xxxx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo dárci (xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

§23

Xxxxxxxxx

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, ocení se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přírůstek xxxx xxxxxx. Majetkovým xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší (nižší) xxx xxxx počáteční, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), jež xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx době x trvají x xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx prospěch třetí xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxx proti stavu x rozhodnému xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx i zničení x poškození xxxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx užíváním, xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx stanoveno xxxxx. Xx ztracené xxxxxxxxx předměty xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx §26, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadům, xxxx jejichž xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx, národní, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx poměrů.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx:

x) u xxxxx všeho xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, strojů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 x 4;

x) u xxxxxxxx, vkladů, nesplatných xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dluhů, xxx xxxxxx, xxx xxxx majetkové xxxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx majetku či xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo důchodového, xxxxxxx-xx tyto xxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §35 odst. 1 xxxx. x).

§24

Úbytek x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x §8 x. 14, xxxxx x všechny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x práva, patřící x jinakému xxxxxxx x x §8 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxx x xxxxxxxx xxx konečný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přihlášení x xxxx-xx v xxxxxxxx den počáteční xxxxxxxxxx xxxxxxx cenu xxxxx xxx Xxx 5.000.-, xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x tento xxx xxxxxx Kčs 25.000.-. Xxxxxxxxx však xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xx xx xxxxx přihláškou xxxxxxx xxxx příslušníci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx počáteční.

§25

Ocenění majetkového xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Majetkový xxxxxxxxx, xxxx-xx x §26 odst. 2, 3 a 5 xxxxxxxxx jinak, xx xxxxx:

x) kupní xxxxx, x. x. částkou xxxxxxxxxxxx cenovým xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, o xxx xx majetek zvýšil, xxxxxxx. Kupní xxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx byla písemně xxxxxxxxx xx nikoliv;

b) xxxxxxx, odpovídající cenovým xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx již x xxxxxxxx den xxxxxxxxx.

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za tím xxxxxx, aby xxx xxxxxx majetkový předmět xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxx jest, aby xxxx xxxxxx odpovídala xxxxxxx předpisům, nebo xxx byla xxxxxxxxxx xxxxx platných xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx býti xxxxxxxxx jako xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx jest xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxx §8 x. 10 x 11 xxxx xx získání xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8 x. 12;

f) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx), u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxx konečný (§28), xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písmen x) xx x).

(2) Majetkový xxxxxx xx ocení:

a) xxxxxxxx cenou, x. x. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx, prodány, xxxx xxxxxxx xxxxx x rozhodný xxx xxxxxxxxx (§28), xx-xx xxxxx xxx zmíněná xxxxxxxx cena. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Úbytek xx cenných xxxxxxxx xx však ocení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. x);

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cenovým xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx třeba x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxxx době, xxx xxxxxx xx xxxxx, x jakém xxx x xxxxxxxx xxx počáteční, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx cenou tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) x rozhodný den xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx), x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozhodný xxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x) x x).

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx (§23 xxxx. 3) xx xxxxx:

x) x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, kancelářského xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 x 4;

x) x xxxxxxxx, xxxxxx x dluhů jmenovitou xxxxx, x. x. xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx ceně xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x konečného xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1944 xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 1945;

x) u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, neodůvodňují-li xxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxx xxxx xxxxx. K xxxxxxxxxx pohledávkám xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x) platí jinak xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ministrem xxxxxxx (§10 xxxx. 1 xxxxxxx č. 95/1945 Xx.).

(4) Ministr financí xxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx provede xxx, xxx xx vyrovnal xxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx České a Xxxxxxxxxxxxxxx.

§26

Ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x lesního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x vozidel, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx povinná nepoužije xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx ocení xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx majetku pak xxxxx xxxxxxxxxx §51.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podniků 50 % investičního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx částky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx předmětů xxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxx opotřebení xxxxxx xxxxxxxxxxx ztrát x xxxxxxxxx, jež x rozhodný den xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx x předmětů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oceněn xxxx, xxxx xxxx xxxx oceněn xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úbytek u xxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx podniků xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Majetkový xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx 50 % xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

Ocenění majetkových xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (investicemi) xxxxx xxxxxxxxxx §23 odst. 1 a 2, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§25 xx 27, ocení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úbytek (xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx stav xxxxxxx) obecnou cenou.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cenových xxxxxxxx prodejem majetkového xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x běžném obchodním xxxxx podle xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx poměry jest xxxxxxxxxx též omezení x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x osobě xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxx a xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x) dluhy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dni počátečním;

b) xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x konečným stavem xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx nižší xxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx oprávněný xxxxx práva vzdal xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odečtou:

a) xxxxx, xxxxx vznikly xx xxxxxxxxx dni počátečním x xxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx;

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x konečným xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx počátečním, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx.

§30

Ocenění xxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [§25 xxxx. 3 xxxx. c)].

(2) Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx cenou xxxxxx (§28), xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxx však xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx břemeno při xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx kupní (xxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx částí. Xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx způsobů, xx ocení, xxx-xx x právo xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, způsobem xxxxxxxx v §§56 xx 58, xxxxx xxxxxxx xxxxx (§28).

§31

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx, vklady, xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, se xxxxx částkou přepočtenou xx československé xxxxxx xxxxx přepočítacího xxxxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

Přihlašovací xxxxxx

§32

Xxxxxxxxxxxx úřad

Pro xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx přihláškou povinný xxx 1. xxxxxxxxx 1945 xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx, sídlo (xxxxxxxx vedení). Xxx xxxxxxx neodevzdaných (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx jest xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx obvodu xxxx xxxxxxxxxxxxx soud. Xxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, jest xxxxxxxxx xxxxx správa, x xxxxxx xxxxxx jest xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx část.

§33

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx

(1) Veřejné xxxxx x soudy, xxxxx x xxxxx fysické xxxx právnické xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spolupůsobiti x přihlašovacím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx průtahu. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx Xxx 100.000.-.

(2) Xxxxx,xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx,. xxxxx-xx x xxxx xxxxxxx, vykonati xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx.

(3) Osobám, xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx času, x xx podle směrnic, xxx xxxx ministerstvo xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

§34

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx části xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxx ustanovení, a x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §35.

(2) Xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x §15 xxxx. 1 a 3. Xxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx financí, xxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx přírůstku majetek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx obecně užitečným xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx (§§3 xx 10), xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) nápadem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx povinného xxxx;

x) xxxxxxxxx, xxxx-xx dary, xxxxxxxx týmž xxxxxx xxxxx obdarovanému x xxxxxxxx xxxx dohromady xxxxxxx vyšší xxx Xxx 10.000.-; darováním xx tu xxxxxx xxxx xxxx, výbava, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jiná xxxxxxxx, xxx xx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx;

x) svatebními xxxxxxxxx, xxxxxx-xx převod xx xxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx smrti, xxxx xxxxx nabyvatel xxxxxxx xxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zůstavitelova;

e) xxxxxxxx bezplatným xxxxxxxx, x. x. xxxxxxxx, xxx němž xxxxxx xxxx převedeného majetku xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnění, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x částečně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx předmět xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§28). Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, požívací xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx plnění, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §§56 xx 58.

f) xxxxxxxx pojistného xxxxxxxx xxxx důchodů xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výplatou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx;

x) výplatou xxxxxxxxxx kapitálu, odkupní xxxxxx nebo důchodu xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění po xxxxxxxx xxxxxx zaplacených x xxxxxxxx době;

h) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx (výtěžek sbírky) xx xxxxxxxx plat, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x veřejných i xxxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx v §7 xxxx. 3 xxxxxxx x. 108/1945 Xx.;

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx pensijní xxxxxx.

(2) Xxxxx x břemena, xxxxx x době xxxxxx souvisely x xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx býti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §29 xxxx. 2.

(3) Na xxxxxxx, uvedený x xxxxxxxx 1, xxxx. x) xx e), xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx dávky

§36

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen, xxx xxxx ustanovení §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx drží xxxx xx xx xxxxxx (§16 xxxx. 5). Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§16 odst. 1), xxxx pečovati x xx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx uložena.

(2) Xxxxxxxxx x dávce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rodiny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§16 xxxx. 6). Za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx měšťanstva a xxxxxxxxxxx (nerozdělené) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 3, xxxx xxxxxx povinen:

a) x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§35 xxxx. 1 xxxx. b) x x)] xxxxx (převodce), xx-xx na xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx (nerozdělená) xxxxxxxxxxx, nebo obdarovaný (xxxxxxxxx), byla-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx, xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxx;

x) x xxxxxxxxx případech xxxxx, která nabytím xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x) druhé xxxx xxxxx obdobně.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 x. 12 xxxx dávkou x majetkového xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxxx částku zaplatil.

Xxxxxxxxxx základ

§37

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x majetkového přírůstku xxxx celková xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, snížená x hodnotu majetkových xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v §35 xxxx. 1 písm. x) xx e), xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x §35 odst. 1 xxxx. x) xx xx) xxx xxxxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx náhrada xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx x fysických xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxx i x xxxx, xxx se xx xx xxxxxxxx, xxxx které v xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx roku, x xxxx xxxxxx:

1. Xxx 20.000.- xxx xxxxxxxxxx,

2. Xxx 20.000.- xxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx) x

3. Xxx 5.000.- xxx každého xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka (§16 xxxx. 6).

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxx konečný xxxx xxxxxx na veřejnoprávní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sníží xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxx Xxx 20.000.-. X xxxx, které xxxx část xxxxxxxx xxxx povinné pojištěny, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokračovaly, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x dvojnásobek xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx tyto xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxxx vět však xxxxxxx xxxxx, byly-li xxxxxxxxx přírůstky sníženy x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §35 odst. 1 písm. xx).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxx dolů.

Sazba dávky

§38

(1) Dávka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x prvých Kčs 5.000.- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx . . . . . . . . . . . . 5 %,

x dalších Xxx 10.000.- vyměřovacího xxxxxxx . . . . . . . . . . 10 %,

x dalších Xxx 10.000.- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx . . . . . . . . . . 20 %,

x xxxxxxx Xxx 20.000.- xxxxxxxxxxxx základu . . . . . . . . . . 30 %,

z xxxxxxx Xxx 30.000.- vyměřovacího xxxxxxx . . . . . . . . . . 40 %,

x dalších Xxx 40.000.- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx . . . . . . . . . . 50 %,

z xxxxxxx Xxx 50.000.- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx . . . . . . . . . . 60 %,

x dalších Xxx 100.000.- vyměřovacího xxxxxxx . . . . . . . . . 70 %,

z xxxxxxx Xxx 100.000.- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx . . . . . . . . . 80 %,

x dalších Kčs 200.000.- vyměřovacího xxxxxxx . . . . . . . . . 90 %,

x xxxxxxx xxxxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx přírůstek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx prokázal xxxxx xxxxxx majetkového xxxxxxxxx. Majetkové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přiměřené, xxxxxx xxxxxxxxx dávkou xx xxxx 100 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx xx ceny xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxx xxxxx druhého.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx přírůstku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvale xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxx 300.000.-. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zmocňuje ze xxxxxxxxxx důvodů snížiti xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx dávku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výtvarným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxx prodejem vlastních xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx býti xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Přiznání

§39

Přiznáním x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přihláška xxxxx xxxxxxxxxx §§19 a xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x prodlení

§40

(1) Xxxxxxxxx jest xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dávku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx (§39) ještě xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxx §68 xx 45 dnů xx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx (§18). Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§66 xxxx. 2) xxxx xxx xxxxxxxxx dávky rozhodný.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §68 odst. 1 č. 1 xx 4, xxxx xx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx placení xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx dávky x majetkového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splatna xx 30 dnů po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nebyla-li xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 1 xx 3), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ½ % xxxxxxxx x xxxxxxxx x nedoplatku dávky x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx dávky x xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxx měsíce.

(5) Byla-li xxxxxxxx dávka xxxxxx xxxx úplně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx poplatek z xxxxxxxx, xxx přizná xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx předpis xxxxxx xxxxxxxx, x xx x částky xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpisu, podléhal-li xxxxxxxxx v xxxx xxxx zásadně xxxxxxxx x xxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

Dávka x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

§41

Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §1 xxxx. 1. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3, §§315 x 34 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x majetku.

Xxxxxx xxxxx

§42

(1) Dávkou x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxx majetku xxxx xxxxx, která majetek xxxx xxxx xx xx xxxxxx (§16 xxxx. 5). Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§16 xxxx. 1), xxxx xxxxxxxx o xx, aby xxxxx xxxxx býti řádně xxxxxxx.

(2) Povinnost k xxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx jak xxxxx fysické, xxx x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx osob xxxxx xx xxxxxxxx x hlavou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§16 odst. 6). Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pravovárečná xxxxxxxxxx x neodevzdané (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti.

Rozhodný xxx

§43

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxx (§2 odst. 1 x. 2 x odst. 5).

Ocenění majetku

§44

Předmět ocenění

Každou xxxxxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Tvoří-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx celek. Xx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxx. Cena xxxxxxxxx xxxxxx spoluvlastníkova se xxxx xxxxxxxx xxxx x povinností, které xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx navzájem, a xxxxxxx xx penízem, xxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdyby xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

§45

Způsob ocenění

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx neustanovuje, xxxxx xx dávce xxxxxxxxx xxxxxxx obecnou xxxxx (§28).

(2) Ustanovení §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxxxxxx nemovitosti

(1) Xxx xxxxxxxxxx obecné ceny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx spojeným x xxxxxx nemovitosti x x xxxxxxxxxxxxx (§5 xxxx. 3).

(2) Xxxxx xxxxxx a jiná xxxxx, xxx podle xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx věcem, ocení xx xxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx zmocňuje, xxx xxxxxxxx, na Slovensku xx xxxxx pověřence xxxxxxx x x xxxxxx x xxx, xxxxxxxxx v Úředním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx býti xxxxx xxx xxxxxx xxxx (§28).

Xxxxxxx pozemkového x xxxxxxxxx xxxxxxx

§48

(1) Obecná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx býti xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxx by bylo xxxxxxx oceniti jako xxxxxxxxxxx.

(2) Obecnou xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxx xxx (§43) xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx do xxxx xxxx. Xxx xxx xx přihlédne k xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, že stavba xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx), připočtou xx x její xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx stavební xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx (§43). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přihlédnouti xxx x znehodnocení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx.

§49

(1) Má-li xxxx xxxxxx xxxxxx cena xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zjistí xx xxxxxxx obecná xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, jako xx xxxxx tímto právem xxxxxxx.

(2) Obecná xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx zřízené x xxxxx xxxxxx (§6 xxxxxx ze xxx 26. dubna 1912, č. 86 x. x., x xxxxx stavby, na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x superdifikátu), xx xxxx tolika xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxx xxxxxx mezi rozhodným xxxx (§43) a xxxx xxxxxx práva xxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx šest xxxxxx, xxxxxxxx xx celý xxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx pozemku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, která xxxxxxx, xxxxxx-xx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, obecná xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx-xx určitá xxxx xxxxxx práva xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxx xxxx závislá na xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, určí xx obecná cena xxxxxxxx, uvedeným v xxxxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jest xxxxx smlouvy možná, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx taková xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx 3 xxxx. 1 xxx. č. 86/1912 x. x. nebo xx Slovensku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x dohodě x xxx, xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx činžovních a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx nesmějí xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx (§28).

§51

Ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx obecné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zásadně rozhodná xxxx, které xx xx xxxxxxx xx xxxx podnik, xxxxx xx prodával za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xx se dosáhlo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(2) Ministr xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxx pověřence xxxxxxx x v xxxxxx x xxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx majetku

§52

Platidla x vklady

Tuzemská xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx cenou xxxxxxxxxx. Cizozemská xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx cizí xxxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxx ustanovení §55 xxxx. 1 xxxx xxxx, na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx určí xxxxxxx financí xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx

§53

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx znalců xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

§54

Cenné xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cena (§53), xxxxxx x společností x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podíly x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ocení xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenu vyšší xxxx nižší. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx předmětu (§28). X přepočtení xx československé xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §52.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx času obmezené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z jistiny xx srážce 3 % xxxxxxx úroků xx xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Nedobytné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Požívací x xxxxxxx xxxxx

§56

(1) Požívací x xxxxxxx práva, jakož x xxxxx na xxxx opětující xx xxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx užitky x xxxxxx) se xxxxx xxxxxxxxxxx cenou.

(2) Podkladem xxx xxxxxxx kapitálové xxxx xxxx xxxxxx xxxx (§28) užitku xxxx plnění za xxxxx xxx (xxxxx xxxx). Xxxxx cenou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, 3 % xxxxxxx.

(3) Kapitálová xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx doby xxxxxx xxxxxx.

§57

(1) Kapitálovou cenou xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jest xxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxxx xxxx 25násobek.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx trvalých xxxxxx x plnění xxxx 25xxxxxxx, kapitálovou xxxxx xxxxxx x xxxxxx vyhrazených xx xxxx xxxxxxxxx xxx 12xxxxxxx xxxxx ceny xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx kapitálové xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxxxxxxxx, xx přihlédne xxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x rozhodujících xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx býti překročena xxxxxxx xxxxxxx x §58.

§58

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx roční ceny xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx

xxx věku . . . . . . . . xx 15 xxx . . . . . . . . . . . . 18násobkem,

při xxxx xxxx xxx 15 let xx 25 xxx . . . . . . . . 17xxxxxxxx,

xxx xxxx xxxx xxx 25 xxx do 35 xxx . . . . . . . . 16xxxxxxxx,

xxx xxxx více xxx 35 xxx xx 40 let . . . . . . . . 15xxxxxxxx,

xxx xxxx xxxx xxx 40 xxx xx 45 xxx . . . . . . . . 14násobkem,

při xxxx xxxx xxx 45 xxx xx 50 xxx . . . . . . . . 13xxxxxxxx,

xxx xxxx xxxx xxx 50 xxx xx 55 xxx . . . . . . . . 11násobkem,

při xxxx více xxx 55 let xx 60 xxx . . . . . . . . 9xxxxxxxx,

xxx xxxx xxxx xxx 60 xxx xx 65 xxx . . . . . . . . 7xxxxxxxx,

xxx xxxx xxxx xxx 65 xxx xx 70 let . . . . . . . . 6násobkem,

při xxxx více než 70 xxx xx 75 let . . . . . . . . 5xxxxxxxx,

xxx xxxx xxxx než 75 xxx xx 80 xxx . . . . . . . . 4xxxxxxxx,

xxx xxxx xxxx xxx 80 xxx xx 85 xxx . . . . . . . . 3xxxxxxxx,

xxx xxxx . . . . . . . xxx 85 xxx . . . . . . . . . . . . 2xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx užitků xxxx xxxxxx xx xxxxxx více xxxx xxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx první xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx až xx xxxxx xxxxx poslední, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§59

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx důchodového xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministrem financí (§10 xxxx. 1 xxxxxxx č. 95/1945 Xx.).

§60

Xxxxx a břemena

(1) Xxxxx x břemena xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§55). Je-li xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx břemeno xxxxxxxx xxxxxxxx x §§56 xx 58.

(2) Xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx oceniti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx (§28).

Xxxxxxxxxx základ

§61

(1) Základem xxx xxxxxxxx dávky x majetku xx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx (§41) po xxxxxx xxxxx x xxxxxx (§§11 xx 14) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx nesouvisejí x xxxxxxxx, který xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx (§43) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jednoho xxxx, x u xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se sníží x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou československými xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxx, xxx xx za xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx jednoho xxxx, x tyto xxxxxx:

1. Kčs 150.000.- xxx xxxxxxxxxx,

2. Xxx 150.000.- xxx xxxx xxxxxxxx (manžela,družku),

3. Kčs 50.000.- xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§16 xxxx. 6).

(4) X xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §37 odst. 3, se sníží xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx, o další xxxxxx Xxx 10.000.-, xxxxxxx však x xxxxxx Xxx 300.000.-.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx korun xxxx.

Xxxxx xxxxx

§62

Xxxxx x xxxxxxx xxxx:

x xxxxxx 200.000 Xxx . . . . . . . . . . 5 %,

x xxxxxxx 300.000 Xxx . . . . . . . . . . 7 %,

x xxxxxxx 400.000 Xxx . . . . . . . . . . 9 %,

x xxxxxxx 500.000 Xxx . . . . . . . . . . 12 %,

x dalších 600.000 Xxx . . . . . . . . . . 15 %,

x dalších 2,000.000 Xxx . . . . . . . . 18 %,

z xxxxxxx 6,000.000 Xxx . . . . . . . . 21 %,

x xxxxxxx 10,000.000 Xxx . . . . . . . 25 %,

x částek xxxx 20,000.000 Kčs . . . 30 %.

Xxxxxxxx

§63

(1) Xxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§19) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx podati x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §32 do 60 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxx xxx o xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx povoliti jen xxxxxxxx xxxx XX. xxxxxxx. Xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx lhůty xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx podrobeny xxxxx (§§42 x 61), xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxx x tomu vyměřovacím xxxxxx zvlášť xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

§64

(1) Xxxxxxxxx xxxx povinen xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx z vázaného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 xx 45 xxx xx xxxxx xxxxx x podání přiznání (§63 xxxx. 1). Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§66 xxxx. 2) xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx rozhodný.

(2) Xxxxxxxxxx §40 odst. 2 xx 5 xxxxx tu obdobně.

XXXX ČTVRTÁ

Společná x xxxxxxxxx ustanovení

Přiznání x xxxxxxxxxxx xxxxx

§65

(1) Podání xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx, bez xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §71 odst. 2 xx 8, xxxxxxxx xx xx xxxx Xxx 10.000, xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, předepíše xx, xxx újmy xxxxxx uvedených v §71 xxxx. 2 xx 8, xxxxxxx xx xx xxxx 10 % vyměřené xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dávky x xxxxxxx.

(3) Vláda xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx financí, kdy x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x majetkového xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částkou.

Příslušnost xxxxx x xxxxxxxx x placení xxxxx

§66

(1) Dávku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx správa, xxxxxxxxx podle §32 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 3 xxxxxx berní xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx, xxxxx zůstavitel xxxx xxxxx byl xxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx správa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem. Xxxxx platebnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx po xxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxx XX. stolice, xxxxx rozhodne s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx se vyměří x v xxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, o xxxx xxxx xxxxx ustanovení §71 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx místě náhradní xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x účtuje u xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx bydliště poplatníkova xxxx podle jiných xxxxx xxxxxxxxx x §32.

§67

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx přírůstku xxxx dávky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §32 x xxxxx §66 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxx x jednotlivých xxxxxxxxx x důležitých xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx delegovati x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x majetku xxxx xxxx, xxx úřad xxxxxxxxx podle §32 x xxxxx §66 xxxx. 1.

Xxxxxxx xxxxx

§68

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

1. hotově;

2. xxxxxx x tuzemských xxxxxxxxx xxxxxx, x xx jak volnými, xxx vázanými;

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx t. xx. Xxxxxxxxxxxxx x x. zv. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

4. xxxxxxxx nároky na xxxxxxx válečných xxxx;

5. xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx získání xx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx zmocněný úřad.

O xxxxxxx xxxxxx, uvedených xxx xxxxx 2 xx 5, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§44 xx 60, nebo, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx §25.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vklady x jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dekretu č. 95/1945 Sb., xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (§66 odst. 1), xxxxxxxxx xx xx xxxx 75 % částek přihlášených xxxxx xxxxxxxxxx §16 xxxx. 3 písm. x) a x) xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hlavě xxxxxx, k níž xxxxxxxx xxxxxxxx (§16 xxxx. 6). K xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxx xxxxxx exekučního xxxxxxxx. Xxxxx x převodu xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu (xxxxxxx), tak x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx výměru xxxx poplatník podati xxxxxxxx do 30 xxx po xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx finanční úřad XX. stolice x xxxxxxxx platností. Xxxxxxxx xxxx odkladného xxxxxx. Xxxxxxx ústav (xxxxxx) xxxx povinen xxxxxx xxxxxx ihned xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x Úředním listě xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx k xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxx i x xxx případě, byly-li xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx věty předchozího xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx 15. xxxxxxxxx 1945 xxxxxxxx xxxxx osobám xxxx převedeny xx xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 č. 1 xx 4 a x §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx předpisů xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx poplatníkovi úvěr xx těchto xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx hodnotách, uvedených x xxxxxxxx 1 x. 3 a 4, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věřitelem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx financí, xxxxx xxx o Xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx. Xxxx budiž xxxxxx xxxxxxx x 20xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zlepší-li xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx požadovati xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx, vloženému xx veřejné xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úvěru, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závadami, x xxxxxxx určeném v §70 odst. 1. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nepodléhají xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jistotu, nemá-li xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx věřiteli xxx xxxx zavinění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxxx v souvislosti x xxxxxxx měnově-finančních xxxxxx. Do xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx byl xxxx xxxxxxxxx. Částka, xxxxx xxxx fondem xxxx státem x xxxxxx záruky xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x platí pro xx všechna xxxxxxxxxx x zajištění a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx budou vráceny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx xxxxxx poplatníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx financí xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx s xxxxxxxxx nejvyššího účetního xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxx (xxxxxxx č. 91/1945 Sb. x č. 95/1945 Sb.), xx xxxxxxx xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x. 5, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx týká xxxxx za xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x tohoto xxxxx.

Xxxxxx

§69

Xxxxxx

(1) Za dávku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx příslušníci xxxxxx (§16 odst. 6) v xxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na majetkový xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §68 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ručí xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), jde-li o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) x xx-xx xxxxxx povinen xxxxx ustanovení §36 xxxx. 3, písm. x) dárce (převodce).

(3) Xxxxxxxxx-xx hlava rodiny xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx na náhradu xxxxxx, xxxxx poměrně xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, uplatňovati xxxxxxx civilního práva xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx dotčených xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dávek připadá xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxx na majetek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Za xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, připadající na xxxxxx xxxxxxx x §8 x. 12, xxxx xxxxx, x xxxxx prospěch xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§70

Xxxxx

(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx patřily x xxxxxxxx den (§43) poplatníku xxxx xxxxxxxxxxxx jeho rodiny (§16 xxxx. 6), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxx 30 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx šesti xxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůta. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonem, xxxxxx xx zahajuje podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nemovitosti; xxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxx běžeti po xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx poslední xxxxxxxx lhůta.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 trvá xxx xxxxxx xx xx, xxx vlastníkem xxxxx xxxxxx nemovitosti xx xxxxx xxxxxx povinná xx nikoliv. Xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxx, po případě xxxxxxxx, xxxx si xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx potvrzení, xxxx-xx xxx ně xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vyměřovací xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx býti xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx, zjistí-li xx dodatečně, xx xxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx 30 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxx (§66 xxxx. 4).

Trestní xxxxxxxxxx

§71

Xxxxxxxx dávek

(1) Xxxxxxxxx činu xx xxxxxxxx ten, kdo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxx, xxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxx pověřený xxxx správou (§16 xxxx. 1) anebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stranou xx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx), x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x finančnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx přírůstku xxxx dávky z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 úmyslně, xxx si vědom xxxx, xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dávky x xxxxxxxxxxx přírůstku xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx:

x) propadnutím xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx býti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. proto, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxx xxxx zatajeného xxxxxxx. Také x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxx xx výši obecné xxxx zatajeného majetku. Xxxxxx xx uložení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxx, xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx lhůtě x xxxxxx závěrečné xxxxxx;

x) xxxxxxx až xx výše obecné xxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx činu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xx xx výše xxxxxx, x xxxxxx xxxx zákonná dávka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dávka x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydána, xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odsuzujícím xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxx býti xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx bylo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxx xxxxxx, uvedené x odstavci 2, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uveřejněn xx xxxxxx vinníkovy v xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vedle xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx vyřknouti, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo jinak xxxxxxxx v xxxx, x xxx vinník xxxxx.

(5) Kdo xx xxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 v úmyslu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx trestném xxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 prostředků x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 4, xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 2 o xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxx, xxx propadnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx 50 % xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxxx xxxxx x majetkového xxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx x nedbalosti, xxx xxx jest xxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxx potrestán xxxxxxx xx xx xxxx Kčs 50.000.-.

(8) Xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, slíbením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 nebo 5, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx 50 % xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x majetkového xxxxxxxxx xxxx xxxxx x majetku zkrácena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) O trestných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx berní správa. Xxx-xx však x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodne x xxxx x trestu.

§72

Účinná xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §71 xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx opominul, x xxxxxxx zaplatí, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Musí xxx xxxxxxx xxxxx xxx byla x xxxx zahájena xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx němu zahájeno xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona, podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §71 xxxx. 8 xxxxxx, xxxxxx-xx návodce xxxx xxxxxxx, dříve xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx (§74) x xxxxxxxxxxx úřadu, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§73

Promlčení

Trestné činy uvedené x §71 xxxx. 2 x 5 xx promlčují v 10 xxxxxx, ostatní xxxxxxx činy uvedené x §71 v 5 xxxxxx.

§74

§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1950 Sb.

§75

Kontrola xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, týkající xx xxxxx okolností, xxxxx mají význam xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x pracovních hodinách xx obchodních a xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, dokladů, korespondence x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodinách xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxx podávati všechna xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x vyměření xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ztěžována, xxxxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx trestného činu xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xx 500.000 Xxx xxxx vězením xx xxx let xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 15. června 1927, č. 76 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ze dne 2. xxxxxxxx 1936, x. 226 Xx., x xx x xxxxxx předepsaném pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx trestnosti x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §206 xxxx. 2 až 4 zákona o xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§76

(1) Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxx dávek (§66 xxxx. 1), xxxxxx xxxxxxxx ústavům (podnikům), xxxxxxxxx pojišťovnám x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přijímáním nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 95/1945 Sb., xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiznány x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx správa xxxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) účtů xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx účty xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §16 odst. 3 xxxx. x) x x).

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx dávky vyměřeny xxxxxxx.

(3) Peněžní xxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx-xx závady, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetkových hodnot, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx záznamech. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxxx;

x) vrátí oznámení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, jsou-li neúplná xxxx nesouhlasí-li z xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vrátí xxxxx správě, jež xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx;

x) ohlásí xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx oznámení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 31. xxxxxxxx 1946 xxxxxxx, xx 31. ledna 1947 xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx obvodu měl xxxxxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxxx xxx 1. xxxxxxxxx 1945.

(4) x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x c), xxx x majetkovými xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxx 1949 přihlášeny xxxxx xxxxxxxxxx §§16 x 19, propadají xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 1949. Xx propadlé xxxxxx x pojistných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§11 xxxxxxx x. 95/1945 Xx.), a xx x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odkupovati. Xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, zanikají xxxx 31. xxxxxx 1949.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 až 3 xxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx a xx jiné xxxxxxxx, xxx xxxxx jsou x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx jest xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Poměr x cizině

§77

Ministerstvo xxxxxxx xxxx xx xxxxxx vyvarování se xxxxxxx zdanění nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx všeobecného xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxx.

Odčitatelnost

§78

Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§79

Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Účel xxxxx

§80

Xxxxx dávek xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx měny x plyne xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx. Finanční správa xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx státních. Xxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxx, xx Xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxx, xxx x rámci své xxxxxxxxxx xxx přesným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx platnost xxxxxxxxxx x přímých daních

§81

(1) X xxxxxxxxx tímto xxxxxxx neupravených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přímých daních, xx znění zákonů x nařízení xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení §213 xxxx. 2, §276 odst. 3 x §283 odst. 1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §277 odst. 1 a 7 x xxxxx §281 xx xxxxxxx xx 10 xxx.

(2) Pro xxxxxxx svědků, xxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx hlavy XX xxx. x xx. x. s xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x případech xxxxxxxxx v §301 xxxx. 3 č. 1 x 3 x xx xxxxx §301 xxxx. 4 x. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V případech, xxxxxxxxx v §301 xxxx. 4 x. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx odepřena x xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx svědkům, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx činy, xxxxx xx xxxxx vyšly xxxxxx, nesmí xxxx xxxx xxxxx nim xxxxxxxx.

Xxxxxxxx k doplňujícím xxxxxxxxxxx

§82

Xxxxxxx xxxxxxx může

a) xxxxxxxxx vydati doplňující xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinnosti nebo x xxxxxxxxxx platiti xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx;

x) povolovati x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x národních xxxxxxx

§83

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 100/1945 Sb. x č. 101/1945 Sb., xxxxx xxxx uveden x §8 xxxx. 3 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. Náhrada xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. x §7 xxxxxxx x. 101/1945 Xx. xx určí xxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, kterými jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx povinny. Xxxxxx, odpovídající výši xxxxxx dávek, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §9 xxxxxxx x. 100/1945 Sb. a §7 xxxxxxx x. 101/1945 Sb. xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx, nemá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provedené xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dekretu č. 102/1945 Sb., xx xxxxxxxx x náhradovém řízení xxxxx xxxxxx XX xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx akciových xxxx (§1 xxxx. 2 xxxxxxx č. 102/1945 Xx.) xx xxx, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xx nepřihlédne xxx xxxxxxx xxxxxxx, nelze x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, než xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx kterému xx při výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx pojišťovnám xxxxxxxx x dekretu č. 103/1945 Sb., považují xx xxx xxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx znárodněním podle xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx (§18 xxxxxxx x. 103/1945 Xx.) xxxxxxxxxx (§23, odst. 5 xxxxxxx x. 103/1945 Xx.). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx se xxxxxxxx, xxx upravila xxxxxx xxxxxxx dávek znárodněnými xxxxxxx, uvedenými x xxxxxxxx 1, jakož x národními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, odchylně xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx toho x xxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikání xxxxx.

(5) Xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx, která přísluší xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxxxxx č. 100/1945 Xx. a xxxxx §7 xxxxxxx x. 101/1945 Xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx, xxx xxxx určena podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx na dávku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx třetí, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxx. Xxxxxx-xx osoby, xxxx xxxxxxx přísluší, xxxxxx z majetkového xxxxxxxxx vůbec xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxx xxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx třetí z xxxxxxx sražena, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx, jež byly xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx v §80.

(6) Xxxxxxxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx z xxxxxxx.

Xxxxxxxxx trestních xxxxxxxx

§84

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 22. xxxxxxxxx 1945, č. 147 Sb., x mimořádných xxxxxxxxxx x xxxxxx evidence xxxxxxx, xxxxxx zavedeno xx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx 60 xxx xx počátku xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x - jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxx (§16) - xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (§19). Za xxxx xxxxxxxx bude zavedené xxxxxxx xxxxxx x xx vyhlášení tohoto xxxxxx pravoplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Tresty (xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1, xxxx. b) xxxxxx č. 147/1945 Xx., xx xxxxxxx xxxx odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhlášek, nelze xxxxxxxxx x vyslovené xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx daně x xxxxxxx

§85

Xxx x majetku xxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 16. xxxxxxxx 1942, x. 410 Xx., x xxxx x majetku, xxxxxx se počínajíc 1. xxxxxx 1946 xxxxxxxx.

Součinnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

§86

X xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx financí, xxxxxxxx ji xx Xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx

§87

(1) Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx koncem měsíce, x němž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přihlášek (xxxxxxxx) xxxxx ustanovení §§19 x 63 x v Xxxxxxx xxxxx uveřejněny xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§47, 50, 51 a 53. Xxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxx.

(2) Tento zákon xxxxxxx ministr xxxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx v. r.

Fierlinger x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

173

Vyhláška xxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 13. xxxx 1946,

xxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx ze dne 15. xxxxxx 1946, x. 134 Xx., x xxxxx x xxxxxxxxxxx přírůstku a x xxxxx z xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx §87 xxxx. 1 zákona xx dne 15. xxxxxx 1946, č. 134 Sb., o xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x majetku, xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xx dne 15. května 1946, x. 134 Xx., x dávce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30. xxxx 1946.

§2

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxx xxxxxxx x. 173/1946 Xx. xxxxxx x xxxxxxxxx od 27.9.1946

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek poskytnutý xxxxx §68 odst. 7 xxx. x. 134/1946 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 168/1950 Sb. x xxxxxxxxx od 27.12.1950

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 134/1946 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 30.9.1946.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

173/1946 Sb., xxx xx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 15.5.1946, x. 134 Xx., x xxxxx z xxxxxxxxxxx přírůstku a x xxxxx x xxxxxxx

x účinností xx 27.9.1946

68/1949 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dávce x majetkového xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.1949

89/1950 Xx. x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

168/1950 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.12.1950

88/1958 Xx., o úpravě xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 29.12.1958

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.