Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.1964.


Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
255/1946 Sb.

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Nález ÚS č. 290/1999 Sb.

INFORMACE

255

Xxxxx

xx xxx 19. xxxxxxxx 1946,

o příslušnících xxxxxxxxxxxxxx armády x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za osvobození xx

1. kdo v xxxxxx 1939 xx 1945

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xx xxxxx vojenskou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 x. 2,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx příslušníkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Slovensku,

d) xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§1 xxxxxx xx dne 14. xxxxx 1946, x. 34 Sb., xxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx partyzána"),

e) xxxxxxxxx xx xxxxx 3 měsíce xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxx xxxxxxxx hnutí, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povstání xxxxx xx dobu xxxxxx takovým xxxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přivodit xxxx nebo xxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxxxx svobodě xxxx xxxxxx,

x) zúčastnil xx povstání x xxxxxx 1945, xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx těžkou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxx 1936 xx 1939.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 23. října 1938, x. 270 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxx, kteří x xxxx 1938 x xxxxxxxxxxx x xxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nemůže xxxxx, x xxxx xxxxxxx podmínky těchto xxxxxxxx,

x) xxx konal xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání proti xxxxxxxxx, vyjímajíc xxxxxx x xxxxxx t. xx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx 29. srpna 1944; v případech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx národní xxxxxx povolit výjimku x tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké, Xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx ľudové strany, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx místa x činnosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx osvobození, xxxx kdo xxx xxxxxxxxxx členem Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxx svazu xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx ligy proti xxxxxxxxxx, Německo-české xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx výchovu xxxxxxx x Xxxxxxx x xx Xxxxxx, Xxxxxxxx gardy, Xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx,

x) xxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedoucím xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, leč xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx osvobození, xxxx šlo x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx t. zv. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx 29. xxxxx 1944,

d) xxx zaujímal vedoucí xxxxx xx válečném xxxxxxxx, pracujícím xxx xxxxxxxx xxxx maďarskou xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx nebo Xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx donucen x nemohl se xxx xxxxxxx, nebo xxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx přímo xxxx nepřímo, x xxxx xxxxx členem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, fašistů, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx státně xxxx xxxxxxx nespolehlivá,

f) xxx xx xxxxxxx xxxx maďarské národnosti, xxx že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx národního boje xx osvobození, xxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 1 č. 1 písm. x), x), e) x x).

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 x. 1 xxxx. x) až x), č. 2 x odstavce 2 xxxxxxxx xx pouze xx československé xxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxx tohoto xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x. x. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx v xxxxxx 1939 až 1945 xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx: kdo dobrovolně xxxxxxxx do této xxxxxx nejpozději xxx 6. října 1944,

a) xxxxxx-xx xxx při xxxxx příležitosti vyjímajíc xxxxxxx, kdy xx xxxxxx došlo xx 31. xxxxxxxx 1941 xxxx xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x souvislosti s xxxxxxx vojenské služby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxx v této xxxxxx, xxx následkem xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx,

2. osobou, xxxxx konala xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto ustanovení: xxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx po 6. xxxxx 1944, xxxxxx-xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xx zúčastnil-li xx bojů v xxxxxx xxxxxx nebo xxx x xxxxxxxxxxx x výkonem vojenské xxxxxx usmrcen xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx službu x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx superarbitračním xxxxxx,

3. xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx: kdo xxxxxxxx do této xxxxxx před 5. xxxxxxx 1945 dobrovolně, xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx československé xxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxx do spojenecké xxxxxx x xxxx-xx x xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx příslušnost x československé xxxxxx x zahraničí - xxxxxxx podmínky uvedené xxx x. 1 xxxx. x) a x),

4. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx armády xx Xxxxxxxxx: xxx x xx nastoupil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 28. října 1944 x setrval v xxxx nebo x xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxx xx

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přišel x xxxxx nebo xxx zranění nemohl xxxxxxxxxx v boji, xxxx

x) upadl x xxxx do xxxxxx, xxxx

x) nastoupil činnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se bojů x xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: xxx xxx x xxxx xxxx 15. xxxxxxx 1939 a 4. květnem 1945 xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx vězněním, internováním, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx politickou činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pomahačům xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, národní, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx xxxx xxxx kratší, xxxxxx-xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx vážnějšího rázu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx: xxx xx x xxxx xxxx 19. xxxxxxxxx 1936 x 28. březnem 1939 xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lidové xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 x. 1 písm. x) xx x), xx partyzánské xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lidové xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxx jednání xxxxx §15 č. 1 xxxx. x) xx d) x x).

§3

(1) Účastníkům xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místa xx xxxxxx

x) xxxxx, svazků xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx subjektům xxxxxxxx xxx xxxx. x) xxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podle §12 xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxx 24. xxxxx 1945 x. 100 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx §8 xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 101 Sb., o xxxxxxxxxx některých podniků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxxx xxxxxxxxxx dekretu xxxxxxxxxx republiky ze xxx 24. xxxxx 1945, č. 102 Sb., x xxxxxxxxxx akciových xxxx, xxxx podle dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 103 Sb., o xxxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx písm. x) xxxxxxxxx měrou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xx podporách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx).

(2) Každé xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) která xx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx obsazují xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (z xxxxx stupnice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx míst bez xxxxxxxxx xxxxxxxx).

(4) Ustanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx opatření x Xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářství, x xxxxxxxxxx podnicích xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx družstevních xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodávkami,

b) xx xxxxxx umístění x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxx svou xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x výkonům xxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxx xxxxxx kvalifikovanými xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona volného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx ustanovení xxxxxxxxx správci xxx xxxxxxxx uvedeným xx xxxx. x),

x) xx xxxxxxx xx škol x xxxxx, xxx xx přijímání žáků xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx kvalifikovanými uchazeči (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx),

x) xxx xxxxxxxxx podpor x xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxx školství a xxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úlevy xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xx xxxxx učilištích x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx zřetelem x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vzdělání (xxxxxxxxxx) účastníkova, nejvýše xxxx v xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx učebního cíle.

§6

(1) Práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje za xxxxxxxxxx, jenž xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x §§3 x 4, xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, děti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, druha xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx.

(2) Podmínkou xx, aby xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxx, byla státně x národně xxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nároku xxxx výživou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx povoliti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitra.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx vždy xxx xx xxxxxxx osobu x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxx. x) xx x) x uvnitř xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x sourozenci xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx §§3 x 4 xxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx souvislosti x xxxx xxxxxx v xxxxxxxx boji xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §§3 x 4.

§8

(1) Práva podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx osvobození.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x osobě, xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, vydá x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xx-xx xxxxx, x dohodě x ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, x u xxxxxxxxx xxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx x xxxxxx s ministerstvem xxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §§3 a 4 xxxx. a) x x) zásadně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx všeobecného x xxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx, vyhovují-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§3 x 4 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx XX. xxxxxxxx třídy x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, než xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Odborná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxx službě nahrazuje xxxxxxx jí odpovídající xxxxxxxx zkoušku x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx taková zkouška xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x novém xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx předepsané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx pro nastoupení xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx neplatí pro xxxxxxxxx národního boje xx xxxxxxxxxx.

§10

(1) Pro nastoupení xxxxxxxx (zaměstnání) xxxxx §4 xxxx. c), x) a x) xx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx) potřebná xxxxx zákonných xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx

x) xxx živnostech, x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx rovnající se xxxxxxx polovině xxxx xxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x určitých xxxxxxxx xxxxxx, xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výcviku,

c) xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx výcviku xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Výcvik (xxxxxxxxxx, xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokládají se xx xxxxxxxxxx výcviku x příslušné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx uchazeč o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dvouletém xxxxx, může příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxxxx o kursu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministr x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx:

1. pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxx xx výrobu xxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xx není výlučně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

4. pro xxxxxxxx xx zařizování xxxxxxxxx, osvětlovacích xxxxxxxx x vodovodů,

5. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kyanovodíkem, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

6. xxx xxxxxxx zubotechnickou.

(5) X xxxxxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx obchodu prominout xxxxxxxxxx národního boje xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstavce 1, podání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxxxx xxxx, xxx tento xxxxx xxxxxx účinnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x umístění x xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušným x xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx v §§3 x 4 a x xxxxx xxxx xxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx xxxxx, xx součinnosti xxxxxxxxxxxx sociální péče xxxxxxxx s propůjčovatelem xxxxx (x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx se xxxxxxx nebo překážky xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx míst xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx.

(5) Orgány příslušné x propůjčení míst xxxxx §§3 x 4, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx národního xxxx za xxxxxxxxxx -, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx míst, xx xxxxxxx jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. x) x d), xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx takových xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx čtrnáctidenní lhůtu x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto odstavce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účastníku národního xxxx xx osvobození, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx v předchozím xxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxx vždy xx uplynutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu, xx xxxxx bude xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Výhrada xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xx přednostní xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1927, č. 54 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx sloužících xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona xx dne 18. xxxxxx 1938, x. 118 Sb., jímž xx xxxx x xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx déle sloužících xxxxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx §§3 x 4, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření.

§13

(1) Účastník xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx státní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx nenastoupení xx lhůtě xxxxxxx xxxxxxx xxx důležitými xxxxxx ospravedlněno.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx zrušit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx živnostenského podniku xxxx zemědělského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účastník xxxxxxxxx xxxx za osvobození xx xxxxx xx xxxxxx, nikoli xxxx xxxxxx xxxxxxx měsíce, xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozovnu, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx přidělenou xxxx.

(3) Xxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, nepřevzal xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nároků xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaopatření.

(4) Práva xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxx prvním xxxxxxxx uplatněním xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §4.

(5) Xxxxx xxxx x xxxxxx, x němuž xxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx slyšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §8, jakož x x příslušné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výjimečně x případech xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxx xx xxxxxxxxx takového xxxxxx práv x xxxxxx.

§14

Subjekty uvedené v §§3 a 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 5, xxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

x) nenastoupí-li umístěný xxxx xxxxx §13 xxxx. 1, x xx-xx x xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a služebního xxxxx xxxxx toto xxxxxxxx místo xxxxx xxxxxxx.

§15

Doba xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účastníka národního xxxx xx osvobození

1. xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničí:

aa) x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pracích xxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxxx xxxx, které odešly xx ciziny, xxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (fašistickým) xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx pak xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx po xxxxx dni, xxxx xxxx později, xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

xx) xxxx-xx podána xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx přihlášky, nastoupily-li xxx xxxxx, x xxxxx jde, xxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxx xxx, xxxx sice xxxxxxx, xxx z důvodů xx xxxxxx vůli xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podle xxxxx pod písm. x),

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx armádě xx Xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx, které xx xxxxxxx a prokazatelně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povstání, xxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxx účast xx organisačních pracích xxxxxxxx; jinak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx §4 xxxx. 1 xxx. x. 34/1946 Xx.,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 č. 1 xxxx. x): xxxx, xxx xxxxxxx tam xxxxxxx započala,

f) x xxxxxxxxx uvedených v §1 xxxx. 1 x. 1 písm. x): xxxxx zásad xxxxxxxxxx xxx písm. x),

x) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: dnem xxxxxxx osobní xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx brigádách) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx. x), xx) x xx),

xx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obrany xxxxx,

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. a), x), x), x) však xxxxxxxx xxxx 15. xxxxxx 1939; x xxxxxxxxx uvedených pod xxxx. c) xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1944; v případech xxxxxxxxx pod písm. x) nejdříve xxxx 19. xxxxxxxx 1936;

2. xxxxx

x xxxxxxxxx uvedených xxx písm. a) xx e) x x) dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx, xxxxx se týče xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 5. xxxxxx 1945; x xxxxxxxxx uvedených xxx xxxx. x) xxxx ukončení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxx 9. xxxxxx 1945; x xxxxxxxxx uvedených xxx písm. x) x ch) xxxx xxxxxxxx činné xxxxxx; xx doby xxxxx xxxxxx se včítá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zranění (onemocnění) x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx služby (xxxxxxxx) nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx bránilo xxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxx, xxxxx nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení XX. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1855, x. 19 ř. x., xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezakládalo, xxxxx xxx x xxxxx, xx xxx xx xxxx xxx xxxx těchto xxxxxxxxxx.

§16

(1) Doba strávená xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje za xxxxxxxxxx se započítává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§20) xxxx služební xxxx xxxxxxxx strávená xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx zvýšení xxxxxxxx, xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxx délku xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx výměru, x xx

x) v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 č. 1 xxxx. x) x x) x x odst. 2 xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxx, jde-li x xxxx strávenou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx letce xx. armády v xxxxxxxxx xxxx spojenecké xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx shozeného xxxx vysazeného x xxxx nepřítele, xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx československé xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx déle jednoho xxxx xxxx bylo xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdělečné schopnosti xxxx xxxx s xxx spojena xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx se xxxx xxxxxx v xxxxxxxx boji xx xxxxxxxxxx xx započitatelnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20), xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x 2, xxxxxxxx xxxx x poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx takto kryje.

(4) Xxx výměru odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xx x případech podle xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xx ještě jeden xxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx, v xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx aspoň xxx xxxxxx xxxxxx službu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 x. 1 xxxx. x) xx x), v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xx španělské xxxxxxxxxxxxx xxxxxx armádě (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx. a) xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nezpůsobilou x xxxxxx následkem xxxxxxxxx xxxxx, zejména i xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx alespoň xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vězeň xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx poruchu (xxxxxxxxx) xxxxxx nebo xxxx, xxxxxx za následek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxx, které xx sběhly x xxxx xxxxxxxxxxx roce, xxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jeden xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xx 3 xx provede v xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §15 x. 1. X xxxx xxxx, které xxxxxx před touto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx byly, xxxxx x xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx možné, xxxxxxx xx započtení v xxxxxxxx platové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxx stanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx (xxxx) x době nemoci, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx lhůty. Xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x v odstavci 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnoprávnímu sociálnímu xxxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxx ze dne 5. xxxxxx 1946, č. 47 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx provede na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 příslušný xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx posledního osobního xxxxx (jeho xxxxxxxx), x xxxx-xx xxxxxx xxxxx, u úřadu, xxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx (úřad vyplácející).

(8) Xxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neposkytují.

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 101/1964 Sb.

§18

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 1 x. 1 xxxx. a) xx x) a x. 2 xxxxx xxxx ustanovení:

1. příslušníci xxxxxxx narození 1920 x starších, kteří xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx buď xxxxx nebo xx xxxxxxx xxx zčásti, xxxxxxxx xx, pokud xx xxx již xxxxxxx, x činné xxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx jednotky.

2. Příslušníci xxxxxxx xxxxxxxx 1921 x 1922, xxxxx xxxxxxxxx xxxx presenční xxxxxxxx povinnost xxx xxxxx xxxx ji xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxxx xx tak již xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx, konali-li xxxxxx v poli xxxxx xxx měsíce. Xx xxxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (demobilisace) xxxx xx služby x xxxxxxxxxxx jednotky. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx službě pokračovat, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx měsíců, x xxx xx xxxxxxx xx zálohy.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx narození 1923 x mladší, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx anebo xx splnili xxx xxxxxx, xxxxxxxx se, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx, z xxxxx služby ihned, xxxxxx-xx službu x xxxx xxxxx šest xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, až xxxx xxxxxxx délky zákonité xxxxxxxxx služby, a xxx se přeloží xx zálohy.

(2) Přesahuje-li xxxx xxxxxxxx x §15 x xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 délku xxxxxxxx xxxxxxxxx služby, započítá xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxx, xx se xx xxxxxx a druhých xxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx presenční xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4 branného zákona xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx ze xxx 19. xxxxxx 1920, x. 103 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§§179 x 180 xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxx. xxx. ze dne 16. xxxx 1927, x. 141 Sb., xxxx se xxxxxxxx xxxx branné xxxxxxxx).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx x. 2 x 3, které xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx služby na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx službě, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx povolání xxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx osobám xx xxxxx nezbytně xxxxx xxxxxx dovolená.

(4) Xx osoby xxxxxxx x odst. 1 xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 1946, č. 84 Sb., x xxxxxxxxx úpravě xxxxx presenční xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, kteří xxxxxxxxx xx československé xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §73 xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

(1) Xxx xxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx vydává za xxxxxxxx z xxxx, xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 x. 1 xxxx. x) xx c), e) xx x), x. 2 nebo x xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 50.000 Kčs xxxx vězením do xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx tresty.

(2) Xxxxxx se potrestá

a) xxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxx přílohách, xxxxxxxx, oznámeních x xxxxxx sděleních) xxxx x xxxxxxxx během xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx x §3 xxxx. c) x x) x x §4 xxxx. a) x x), xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx propůjčí-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta, xxxxxx xx zároveň x xxxxxxx xxxx nedobytnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zavinění x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se promlčuje xx xxxxx dvou xxx.

§20

Veřejnými zaměstnanci xxxxx §16 jsou:

a) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nadací,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. x) x b) nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydanými xxxxx §210 xxxx. 1 xxxxxx xx xxx 24. června 1926, x. 103 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (platový xxxxx),

x) xxxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxx ze xxx 24. června 1926, č. 104 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obecných x občanských škol (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) platů x čekatelného, kteří xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některého ze xxxxxxxx uvedených xxx xxxx. x) až x).

§21

Xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxx nároků xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx provádění, xxxx xxxxxxxxxx od xxxxx x poplatků, xxxxxx-xx výhradně x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dávek xx úřední xxxxx xx xxxxxx správních.

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xx xxx 24. xxxxxxxx 1919, x. 462 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x §81 xxxxxx xx xxx 17. února 1922, x. 76 Xx., x vojenských xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx předpisy x xxxxxxxxxx válečných xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx působnosti ministerstva xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §§3 x 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 18. června 1949. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx uplatnit xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx presenční xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx, xxx nabude xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1946, č. 136 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxx předpisy xxxxxxxxxx xx xxxxx č. 136/1946 Sb., xxxxxx xx tím xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 136/1946 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

Xxxxx xxx, xxx xx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničí, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x zahraničním xxxxxx x xxxxx světové xxxxx, xxxxx x x příslušnících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rozumí xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 1 č. 1 x xxxxx xxxxxxx xxx x. 1 xxxxx xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 18. xxxxxx 1946; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. r.

arm. xxx. Svoboda v. x.

Informace

Právní předpis č. 255/1946 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.6.1946.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

101/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1964

290/1999 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 27.10.1999 ve xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 xxxx 5 xxxxxx x. 255/1946 Xx., x xxxxxxxxxxxxx Československé xxxxxx v zahraničí x o některých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.12.1999

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.