Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.1999.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.06.1997 do 30.11.1999.


Zákon o některých služebních poměrech vojáků

76/59 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1

DÍL I - VOJENSKÁ PŘÍSAHA, OBČANSKÁ A POLITICKÁ PRÁVA VOJÁKŮ §2

Petiční právo §2a

Sdružovací právo §2b §2c

DÍL II - VOJENSKÉ HODNOSTI §3 §4

Jmenování a povýšení do hodnosti §5

Odnětí vyšší hodnosti §6

Propůjčení hodnosti §7 §8

DÍL III - VOJENSKÝ STEJNOKROJ §9

DÍL IV - USTANOVOVÁNÍ VOJÁKŮ DO FUNKCÍ §10

Odvolání z funkce §10a

Zproštění výkonu funkce §10b

Přerušení výkonu funkce §10c §10d

DÍL V - DOBA ZAMĚSTNÁNÍ A DOVOLENÁ

Služba a zaměstnání §11

Dovolená §12 §12a §12b §12c §12d

DÍL VI - VOJENSKÉ KÁZEŇSKÉ PRÁVO §13

Rozsah vojenské kázeňské pravomoci §14

Kázeňské odměny §15

Kázeňský přestupek §16

Kázeňské tresty §17

Trest vězení §17a

Ukládání kázeňských trestů §18 §19

Odvolání §20 §21 §21a §22

DÍL VII - VOJÁCI Z POVOLÁNÍ §23 §24

Vznik, přerušení a zánik služebního poměru §25

Propuštění ze služebního poměru §26

Zákaz propuštění §26a §27 §28 §28a §29 §29a §30 §31 §31a §32

DÍL VIII - PENĚŽITÉ DÁVKY

Výsluhový příspěvek §33

Odchodné §33a

Úmrtné §33b

Organizace a řízení §33c

Společná ustanovení §33d

DÍL IX - POUŽITÍ ZBRANĚ §34

Náhrada škody §34a

DÍL X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §35 §36 §37

Přechodné ustanovení k úpravě účinné od 1. dubna 1995 §37a

Přechodné ustanovení k úpravě účinné od 1. dubna 1996 §37b §38 §39 §40

Nález Ústavního soudu č. 126/1997 Sb.

č. 59/1969 Sb. - Čl. II

č. 65/1978 Sb. - Čl. II  Čl. III

č. 74/1990 Sb. - Čl. II

č. 81/1990 Sb. - Čl. I  Čl. II

č. 101/1990 Sb. - Čl. I  Čl. II

č. 228/1991 Sb. - Čl. II

č. 226/1992 Sb. - Čl. II

INFORMACE

76

Xxxxx

xx dne 18. xxxxxxxx 1959

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx zákoně:

§1

Zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx občanů Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xx počátku xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx X

XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX VOJÁKŮ

§2

(1) Vojenská xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

"Xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx svých xxxxxxxxxx x vlasteneckých xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx. Xxxx vojákem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vojenských xxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x nezávislosti České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x svůj xxxxx. Xxx xxxxxxxx!".

§2x

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx právo xxxxxx x činné xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§11 odst. 1) xx xxxxxxx xx xxxxxxx, návrhy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§2x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

Xxxxxxxxxx xxxxx

§2x

(1) Zákazem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "strany x xxxxx")1) x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx politických xxxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx ozbrojených sil xxxx vojenské xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx politické přesvědčení xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolání xxxxxxx xxx členy stran x xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 3) xxxxxxx vojáci v xxxxx službě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat vojáky x xxxxx službě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bránit xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§2c

(1) Sdružování xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxx2), xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx ve sdruženích xxxxx vojáci x xxxxx službě vykonávat xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesmějí vojáci x činné službě x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nestanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozastavit

a) členství xxxxxx x činné xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) činnost xxxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx, xxxxx narušuje xxxxxx xxxx xx x rozporu s xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.5.1992

Xxx XX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§3

(1) Xxxxxxxx hodnost (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx velet xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a odborným xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, funkčnímu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

x) mužstva: xxxxx x svobodník,

b) poddůstojníků: xxxxxxxx, xxxxx, rotný,

c) xxxxxxxxxx: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, praporčík, xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, kapitán, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, plukovník,

e) xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, generálplukovník, xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Vojákům x činné xxxxxx x v xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx, přísluší xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx vojáci x xxxxxxxxxx duševními xxxxxxxxxxx x tělesnou xxxxxxxxx, kteří splňují xxxxxxx požadavky stanovené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx generálů xxxxxxx a xxxxxxxx xx návrh xxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky prezident Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky. Do xxxxxxxx důstojníků, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jmenují x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jimi x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx vyšší xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx vojákovi xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ústavnímu xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx závažného xxxxxxx, jež je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přísahy, xxxxxxxxx x odbornými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ozbrojených sil.

(2) Xxxxxxx, xxxx byla xxxxx xxxxxxx odňata, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx hodnosti navrhují xxxxxx zřízené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitra Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prezident Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxxxxx vnitra Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x tomu xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx trestního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx hodnosti

(1) Xxxxxxx xxx propůjčit xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx, po kterou xxxx vyžaduje funkce xxxx xxxxxxxx úkol, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx hodnosti se xxxxxx xxxxxx poměr.

(3) Xxxxxxx, jimž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úpravu xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx jmenovat.

§8

Podrobnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x ministr xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

Díl III

VOJENSKÝ XXXXXXXXXX

§9

(1) Xxxxxx x činné xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx ministr xxxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxx z xxxxxxxx mohou xxxxx xxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx oděv.

(3) Předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obrany Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnou službu x určí přitom xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

Díl XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX FUNKCÍ

§10

(1) Vojáci xxxx vybíráni x xxxxxxxxxxxx do funkcí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zřetelem x xxxxxxx vlastnostem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx. Ministr obrany Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky a xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx stanoví, do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx ministr xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x zároveň určí xxxxxx, která vybere xxxxxx x xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo obrany x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vojáky xxxxxxxxxx do funkcí x odvolávají xx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, ministr xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxxxxx vnitra Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx. Vojáky xxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) na xxxxx xxxxxxxx obrany Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Generálního xxxxx Československé xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, Střed a Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx obrany Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xx xxxxx xxxxxxxx vnitra České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministr xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxx pověřit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx funkce volné x jejich xxxxxxxx xxxxxxx odklad.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, do xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx3).

(6) Vojáci z xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx z vyšších xxxxxx xx nižších:

a) xxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx zdravotních xxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plánovaného vzdělání xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolání xx xxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x b) xx xx zachová xx xxxx xxxxxxx roku xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx.

§10a

Odvolání z funkce

Vojáci xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx ustanoveni, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx funkce, při xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx služby. X xxxxxx nelze odvolat xxx zproštění xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxx funkce

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx ponechání xx xxxxxx xxxxxxxxxx důležitý xxxxx služby (§11 xxxx. 1), může xxx voják xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiným svým xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně x xxx stupně xxxxxx. Velitel, který xxxxxx xx funkce xxxxxxxxx, xx sedmi xxx buď xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx zprostit xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx dobu nepřesahující xxx měsíce, x xxxx-xx xxxxxx zproštění xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx, xx doby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. x účinností xx 13.5.1992

Xxxxxxxxx xxxxxx funkce

§10c

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxx xx xxxxxxxxx ministra xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky, xxx xxxxxxxxxxxxxxx nezpůsobilosti na xxxxxxx hodnocení, při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx volených funkcích4) x při vyloučení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx studia, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vojákyním x xxxxxxxx xx xx nástupu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x důvodu těhotenství xxxxxxxxx.

(3) Vojákům x xxxxxxxx xxx přerušit xxxxx xxxxxx:

x) xxx xxxxxx x kursech xxxxxxxxxxxxx xxxx pěti xxxxxx;

x) při xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx, do které xxxx xxxxxxxxxx, přesahuje-li xxxx xxx xxxxxx;

x) xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx úraz xxxxx xxx tři měsíce xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby;

d) xx xxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) dovolené;

e) xx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na peněžní xxxxxxxxxxx xxxxx než 30 xxx.

(4) Xxxxxxx x povolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ministr xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.

(5) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§10x

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx funkce xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xx xx ustanovit jiného xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x tomu xx xxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx vykonávat xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xxxxx-xx x přerušení xxxxxx xxxxxx xxxxx §10c, xxx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx odstavce 1 xxxxx obdobně.

§10d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/1992 Sb. x xxxxxxxxx od 13.5.1992

§10x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx x xxx skončení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx vojenskoodborná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx hodnocení xxxx být xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx hodnocení xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do xxxxx dnů xx xxxxxxxxx se s xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx velitele, xxxxx hodnocení xxxxxxxxx.

(3) Xxx skončení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx průběh xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Sb. x xxxxxxxxx od 13.5.1992

Díl X

XXXX ZAMĚSTNÁNÍ X DOVOLENÁ

§11

Služba x xxxxxxxxxx

(1) Služba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx ostatní xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx plnit k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx; xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Služba xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx připravenosti xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx objektech xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx určené xxxxx. Pohotovost a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx přesně vymezená xxxxxx x xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinností vyplývajících x funkce, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolání xx xxxxxxx 43 xxxxxx x xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxx směny. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx voják z xxxxxxxx xxxxxxx konat xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 43 xxxxxx x xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 48 xxxxx x xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx pracovního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx vojenský výcvik; xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeden xxx náhradního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pracovní xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nároku.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x neděli; xxxxx to xxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx nepřetržité xxxxx xxxxx přesáhnout 24 xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx hodinách nepřetržitého xxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxxxx na xxxxx a oddech x trvání xxxxxxx 30 minut. Jde-li x xxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx zajištěna přiměřená xxxx xxx jídlo x xxxxxx. Přestávky xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx směny. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx následujícího zaměstnání xxxx nejméně 12 xxxxx a xx xxxxxxxxxx nebo režimových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

§12

(1) Vojáci x xxxxxxxx službě xxxx xxxxx xx řádnou xxxxxxxxx x xxxxx 21 xxx za xxxxxxx devět měsíců xxxxxx. Řádnou xxxxxxxxx xxx čerpat xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx služby, xxxxxxx xx xxxxx tři xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xx konce xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je-li voják x době xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx služby xxx nemoc nebo xxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trvá do xxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní dovolená x xxxxx xxxx xxx při xxxxx xxxxxx, manžela, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx, pěstounů, xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx závažných xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxx až sedmi xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxx blízké5). Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx dovolená x délce 14 xxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nároku na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx 30 xxx xx celou xxxx výkonu služby xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobních xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do doby xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx na peněžní xxxxxxxxxxx se do xxxx xxxxxx nezapočítává. Xx xxxx xxxxxxxx xx započítávají xxx xxxxxxxxxx xxxxx6).

§12x

(1) Xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx xx řádnou xxxxxxxxx x délce 37 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xx doby xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx sobot x xxx xxxxxx. Xxxxxx7) xx xx délky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxx xxxxxxx část xxxxx dovolené, která xx xxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx náleží xxxxx dvanáctina xxxxx xxxxxxxx. Vznikne-li služební xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx 15. xxx v xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx poměrná xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Nástup xxxxx xxxxxxxx xxxxxx velitel xxxxx stanovených úkolů x x přihlédnutím x požadavku xxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx dovolenou. Plánovaný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx velitel xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nevyčerpanou x xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx povinen poskytnout xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx to důležitý xxxxx služby, xxxx xxxxxxx xxxxxx vojákovi x povolání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xx odvolat; xxxxx x povolání xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx tím bez xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx řádné xxxxxxxx x jiném xxx xxxxxxx xxxxxxx termínu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 14 dnů xxxx xxxxx nástupem; xx xxxxxxxxx vojáka x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx je x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uznán neschopným xxxxxx pro nemoc xxxx xxxx, xx-xx xx udělena xxxxxx xxxxxxxx k ošetřování xxxxx rodiny x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx vyčerpána xxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx náhrada x xxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dní xxxxxxxxxxx řádné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolání ze xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxx. Xxxxx-xx voják x xxxxxxxx, vyplatí xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxx manželovi x není-li, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §26 xxxxxxxx 1 xxxx. d), x) x g), xxxxxxxx 2 xxxx. e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyčerpání xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, na xxx mu xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyplacený xx tuto dobu.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx úraz, xxx xxxxxxx dovolené xxx nároku xx xxxxxxx náležitosti a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx 120 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx 30 dnů x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xx službě xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nepřítomnosti xxxxxx z povolání x zaměstnání x xxxxx xx tři xxx, xxxxxxx x 22 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x zaměstnání x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 226/1992 Xx. x účinností xx 13.5.1992

§12b

(1) Xxxxxx z xxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx dovolenou x délce:

a) xxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxx manželce (družce) xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx do zdravotnického xxxxxxxx a při xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx;

x) xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx obřadu xxxxxx xxxx rodiče xxxxxx;

x) xxx dny xx xxxxxxx svatbu, x xxxx jeden xxx x účasti xx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxx při stěhování xxxxxx x xxxxx, xxx xxxx službu, xxx xxx při xxxxxxxxx xx místa xxxxxxxxxx do 500 xx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nad 500 xx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx jde x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxx;

x) xxx xxx xxxxxxx xx xxxx tří xxxxxx xxxx propuštěním ze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx občanského xxxxxxxxxx;

x) xxxxx den x xxxxxx xx pohřbu xxxxxx, sourozence, prarodiče x vnuka xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx žila x xxxxxxx x xxxx xxxxx ve společné xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx obstarává xxxxxx xxxxxx xxxx;

x) tři xxx při úmrtí xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx vojáka, x xxxx xxxxx den x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx sedm xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx ošetřování xxxxx rodiny, xxxxx xx xxxxxxx odkázán xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx 13 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx odkázáno xx xxxxx vojáka, není-li x domácnosti, v xxx xxxx žije, xxxxx xxxx, xxx xx mohl x xxxx pečovat, xxxxx xxxxxxx ošetřování trvá.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx délce xx 10 xxx x xxxxxxxxxxx roce xxxx xxx udělena x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolání (rozvedeným xxxx xxxxxxxxx s xxxxx), kteří xxxxxx x xxxxx zaměstnání xxx x nemohou xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xx odkázány výživou, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxx nemohou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodinných xxxx xxxxxxxxxxx záležitostí, xxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a které xxxx xxxxx vyřídit x mimopracovní době.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nutném rozsahu xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x občanské xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy x poskytování xxxxxxxxx xxxxx s náhradou xxxx8).

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x 226/1992 Xx. x účinností xx 13.5.1992

§12c

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx mají nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x délce sedmi xxxxxxxxxxxx xxx, vykonávají-li xx xxxx kalendářní xxx zdraví škodlivou xxxx zvlášť obtížnou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jen xx část xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx šesti xxxxxx, xxxxxx jim xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dovolené. Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxx vyčerpána x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx náhrada.

(2) X xxxx, xxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dovolenou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvem práce x xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§12x

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx dovolenou xxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx uděluje xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxx xxxxxxx vnitra Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx anebo xxxx k tomu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx dovolené xxxxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

Xxx XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§13

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ji.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xx xxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravomoc slouží x udržování x xxxxxxxxxx vojenského pořádku x xxxxx.

§14

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) osoby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ozbrojených xxx,

x) vojáci xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spáchané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, které měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxxxx xxxx služby, xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxx,

x) váleční xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx odměny

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx činy xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odměnami jsou xxxxxxx: xxxxxxxx, peněžité xxxx xxxxx dary, xxxxxxx xxxxxxxx odznaku x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Kázeňský přestupek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx řádům x předpisům, rozkazům x nařízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx kázeň, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.1)

§17

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: xxxxx, xxxxxx xxxxx, zákaz xxxxxxxx, xxxxxx, odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x jeden xxxxxx.

(2) Mužstvu xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tresty: xxxxx, xxxxxx xxxxx, zákaz xxxxxxxx xx 21 xxx, vězení xx 14 xxx x xxxxxx hodnosti svobodníka. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx neukládá.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tresty: xxxxx, přísná důtka, xxxxx xxxxxxxx xx 14 dnů, xxxxxxx xxxxxxxx o jeden xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnosti.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx se mohou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx: důtka, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xx ukládají xxxxxx x ochranná xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx.

§17a

Trest xxxxxx

(1) Trest xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prohlídce, xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru x x xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, která xx vykonávána nejvýše xxx xxxxx denně. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx 50 xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx vězení xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx do Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx národní rady x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx trest xxxxxx, může xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx důvodů.

(4) Xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx přerušení xxxx xxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx vyhlášení, xxxxx xx nevykoná.

§17a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 13.5.1992

§18

Xxxxxxxx kázeňských xxxxxx

(1) Xxxxxxxx trest xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx nápravě x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx, napomenutí xxxx.).

(2) Xxxx a xxxx trestu musí xxx úměrné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx provinilého, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxx jednotky.

(3) Xxxxxxx odpovídá za xxxxx vyšetření xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před uložením xxxxxx.

(4) Ukládat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx kázeňské přestupky xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxxx xxx velitelé xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(5) Rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x musí xxx obviněnému xxxxxxxxx xxxxxx poučení x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

§19

§19 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/1991 Sb.

§20

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, a xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; lhůta počíná xxxx, xxxxx následuje xx xxx doručení xxxxxxxxxx.

(2) Odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx uložený xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx nadřízeného x xxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

§21

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vojáka. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx xxx xxx, xxx byl spáchán.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx správního řádu3) x x osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx osob podléhajících xxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 228/1991 x účinností od 24.6.1991

§22

(1) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 18) s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uložené xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx prezident Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Díl VII

VOJÁCI X XXXXXXXX

§23

Xx xxxxxx x xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx jen občané Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, bezvýhradně xxxx republice xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složí xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x generálové, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ve služebním xxxxxx, do xxxxx xxxx přijati xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx byl xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx voják, xxxxx xx xxxxx branného xxxxxx povinen xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

§25

Vznik, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx; xxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxx x příslušným xxxxxxx ozbrojených xxx. Xxxxxxxx poměr xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx úmrtím.

(2) Xxxxxxxx poměr xxxxxx x povolání se xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx mandátu x x zákonodárných xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zastupitelstvu.

§26

Propuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx,

x) kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxxx lékařskou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů,

b) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx schopnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxx,

x) xxx něž xxxx xxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzeni xxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx přejít x civilním xxxxxxx xxxx organizacím xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx žádost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nedošlo-li x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.11)

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx službě xxxxxxx věkové xxxxxxx xxxxxxxxx x branném xxxxxx,

x) kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx,

x) kteří xxxx xxxxxxxxxx odsouzeni xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx-xx x případ xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxx služební nezpůsobilost,

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx12) pro xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx ponecháni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx služebním xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitra Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxx orgánů xxxx k tomu xxxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxxx xxxxxx xx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hranici xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxx. x) může xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx měsíců xxx dne, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx propuštění xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xxxx. x) posuzují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tři xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x musí x xxx být uveden xxxxx propuštění x xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx jej nebylo xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§26x

Xxxxx propuštění

(1) Voják x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx, to xx x xxxx:

x) xxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx úmyslně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx omamného xxxxxxxxxx,

x) xx podání xxxxxx xx ústavní xxxxxxxxxx xxxx od povolení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx; xxx onemocnění xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx doba xxxxxxxxxx x 12 xxxxxx xx propuštění x xxxxxxxxx ošetřování xxxx

x) xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kdy vojákyně x xxxxxxxx xxxx xxxxx z povolání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx.

(2) Xxx-xx by služební xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, tříměsíční xxxxx xxxxxxx x §26 xxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx propuštění x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x povolání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx starobní, xxxxxxxxx xxxx částečný xxxxxxxxx důchod a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26 odstavce 1 xxxx. d) x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x f).

§26a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. s xxxxxxxxx od 13.5.1992

§27

(1) X xxxxxxx xx služebního xxxxxx x propuštění z xxxx xxxxxxxxx u xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx obrany Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky a xxxxxxx vnitra České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx; x praporčíků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zmocněné.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 rozhodují v xxxxx xxx působnosti xxxxxxx xxxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x ministr xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

§28

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx službu x xxxxx a ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvyšovat xxxxxxx xxxxxxxx x tělesnou xxxxxxxx.

(2) Požádá-li xxxxx x povolání o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, dovoluje-li to xxxxx xxxxxx. Žádosti xx předkládají xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X naléhavých xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxx xxxxxx jimi x xxxx xxxxxxxx do 60 xxx od xxxxxx doručení xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx o hospodaření x byty xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28a

(1) Xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x duševního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x délce 14 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx.

(2) Vojákům x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, spojená x xxxxx řádné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxx působnosti xxxxxxx xxxxxxx obrany Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

§29

(1) Vojákům x xxxxxxxx není dovoleno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost13).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x kontrolních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§29x

(1) Xxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx studiem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ozbrojených sil.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx x xxxx x xx xxx uvedena xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx zavazuje xxxxxxx xx xxxxxxxx studia xx služebním poměru, x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx na xxxxxxxx x povolání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nesplnění xxxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxx nevznikne, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) až x), x) a xxxx. 2 písm. x) x x) tohoto xxxxxx.

(3) Vojáci z xxxxxxxx mohou studovat xx xxxxxxx x xxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx povinností.

(4) Federální xxxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx studiu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služby xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů x v xxxxxxxxxxx x federálním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 226/1992 Xx. s účinností xx 13.5.1992

§30

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx ozbrojených sil xxxxx být přiděleni xxxx ozbrojené síly xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx službě.

(2) Xxxxx xxxxxx funkcí xxxxxxx Xxxx obrany xxxxx x počtů xxxxxxxxxxx sil a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitra Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx personálním opatřením.

(3) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiděleným xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxx xxxxxx z xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxxx xx úhradu peněžních xxxxxxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx.

(4) Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, sociální x naturální náležitosti xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x povolání.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx nadřízenými xxxxxx z xxxxxxxx xxxx civilní xxxxx, xxxxxxxxxxx xx návrhy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx zařazení xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx ministr xxxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§31

(1) Vojákům z xxxxxxxx, propouštěným xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xx x), f) x x) xxxx odst. 2 písm. x) x x) až x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx dobu nejméně xxxx let, lze xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxx ministerstva obrany xxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx lhůty podle §26 xxxx. 6 xxxxxx zákona.

(2) Rekvalifikace xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kvalifikace. Xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx rekvalifikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx.

§31a

§31a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/1992 Sb.

§32

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx podle §37 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Ustanovení týkající xx vojáků z xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx na xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx služebního poměru x §25, xxxxxxxx xx xxxxxx podle §29a x §30. Xxxxx §28 xxxx. 3 xxx xxxxxxxx x další xxxxxx xxxxxxxxxx byt xxxx xxxxxxxxx.

Xxx XXXX

XXXXXXXX XXXXX

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vojákům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xx x) x e) xx x) a xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxx jednoho roku xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx 20 % xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx 10 xxx;

x) xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx služebního poměru xx xxxx 30 % xxxxx, jestliže xxxxxx službu x xxxxxxxxxxx silách po xxxx xxxxxxx 10 xxx, avšak xxxxxx 20 xxx;

x) xx 60 let věku xx výši 30 % xxxxx, jestliže xxxxxx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 20 xxx. Tato xxxxxx xx zvyšuje xx 21. a každý xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x 1 % xxxxx.

(2) Vojákům x povolání, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jiného než x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx důvodu, xxxx xxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx ministr xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxx výsluhový xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxx to xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výměra xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 130 % xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx.14)

(4) Xxx xxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx x xxxxxxx x výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx, plným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxx na výsluhový xxxxxxxxx x nárokem xx příspěvek za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx15) xxxxxx vyšší xxxxxxxxx.

(7) Přiznaný výsluhový xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx termínech x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxx pobytu xxxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx x cizině xx xxxxxxxxx nevyplácí.

(9) Xxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši xx xxxx xxxxxx započitatelná xxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxx výkonného xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx16) x doba hodnocená xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx17), x xxxxxxxx xxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x útvaru xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx armády, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx funkcích obsluhy xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx správě Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx armády, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx zařazen ve xxxxxx xxxxxxxx velitele xxx politickovýchovnou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx bezpečnosti xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x vyšší xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx politickovýchovnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Sboru národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx politickovýchovnou xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx funkci zástupce xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxx na výsluhový xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nenáleží. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvku xx xxxx dnů xxxxx xxxxxx služebního xxxxxx.

§33x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx z xxxxxxxx propuštěným ze xxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x) a xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

x) jednonásobku xxxxx, xxxxx konali xxxxxx xx xxxx méně xxx 10 let,

b) xxxxxxxxxxx platu, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx,

x) trojnásobku xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx,

x) čtyřnásobku xxxxx, pokud konali xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 20 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxx nejméně 25 xxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu nejméně 30 xxx.

(2) Vojákům x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poměr zanikl x xxxxxx xxx x xxxxxxxx 1 x v §33b xxxxxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Pro nárok xx xxxxxxxx a xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činné xxxxxx x ozbrojených xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x doba xxxxxxxxx xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx17).

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxx bezprostředně xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, odchodné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx x povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx, snížené x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§33b

Úmrtné

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x povolání jinak xxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 1. Každému xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx náleží úmrtné xx výši jednoho xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx manželovi, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx pořadí:

a) xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) sourozencům,

d) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§33x

Xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxxxxxxx. X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odchodné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vojákovi x xxxxxxxx přiznal xxxx. Odchodné xxxxxxx xxxxx, který vojákovi x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. O xxxxxxxx proti rozhodnutí x nároku na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx velitele, který xxxxxxx o xxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X odchodném x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx služební funkcionář xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx předpisech xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx závazné xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx a řízení x sociálním xxxxxxxxxxx16).

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§33x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxx dávek podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx platový tarif x pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x posledním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxx xxxxxx proměnlivých xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce předcházejícím xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx mzdy. Xxxxxx-xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zjišťuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, zánik xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výplaty x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx výše xxxxx, xxxxxxx dávek oprávněným x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na dávky x jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x dávek xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx16), xxxxx v xxxxx zákoně nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x němu xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Povinnosti x xxxxxxxxxxx příjemců xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx16).

(4) Xxxxxx x srážkách x xxxxx mohou xxx xxxxxxxx též pro xxxxxxxxxx vojenských xxxxxx x útvarů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx obrany Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrdosti, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx dílu xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x peněžitých xxxxxxx x xxxxxxxxxx x řízení o xxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/1992 Xx. s účinností xx 13.5.1992

Xxx IX

POUŽITÍ ZBRANĚ

§34

(1) Xxxxx v xxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx v xxxxxx případech:

a) aby x případě nutné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx hrozící xxxxx xxxx na život xxxx xxxxx,

x) aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx útok, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo stanoviště, xx xxxxx výzvě, xxx xxxx xxxxxxxx xx útoku,

c) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxx nelze xxxxx způsobem xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx zneškodnit xxxxx ohrožující xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx je to x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx možné, xxxx použitím střelné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx útěku zvoláním "Xxxx", "Xxxx xxxx xxxxxxx" x podle xxxxxxxxx užít x xxxxxxxxxxx výstřelu. Xxx xxxxxxx xxxxxxx zbraně xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jiným osobám x xx nejvíce xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx dovoluje, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, napomenutí xxxx použít hmatů x xxxxxx sebeobrany, xxxxxxxxxx xxx x xxxxx střelnou zbraní.

(4) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx toho x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinností a xxxxxx co xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxx, aby tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přiměřeným x xxx případná xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx chráněného zájmu.

(5) Xxx zákroku nesmí xxx xxxxxxx střelné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx patrné, osobě xxxxxxxx xxxx, osobě xx xxxxxxx tělesnou xxxxx xxxx nemocí x dítěti x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx povaha útoku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxx xxxx mimořádnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x b) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zbraní xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx zákrocích xx xxxxxx x xxxxxx záznam.

§34a

Náhrada škody

(1) Xxxx xxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a dozorčí xxxxxx xxxx vojenskému xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx Vojenského obranného xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx. Stát xx xxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, byla-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x poškozeného x újmě xx xxxxxx nebo xx xxxxx, postupuje xx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů xxxxxxxxxx. Xxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx:

x) náleží xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádné odškodnění;

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstalým xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobám, xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x pomocí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxx se hradí xxx xxxxx na xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx se hradí xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; není-li xx xxxxx xxxx xxxxxx, hradí xx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxxx nové xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nebo zničenou.

(5) Xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx způsobené xxxxxx v xxxxx xxxxxx x souvislosti x plněním jejich xxxxx stanovených zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx poskytuje xx vojáky x xxxxx xxxxxx, osobám x xx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra.

Xxx X

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§35

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx České x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx upravit xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona č. 44/1949 Sb. xxxxxx xxxx 30. xxxx 1960.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx vojáky x xxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 10. xxxxxx 1960 xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 1960 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Poddůstojníci z xxxxxxxx, xxxxx nepožádají x xxxxxxx za xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx kteří xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx splnit xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x ministr vnitra Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxx, xxxxx dosáhli xxxxxxxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 1960 xxxxxxx "xxxxxxxx".

§37a

Přechodné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx 1995

Pokud xxx xxxxx dosavadních xxxx dřívějších předpisů xxxxxxxxx příspěvek vyměřen xxxxx, xxx jaký xxxxxx při xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxx §33 odst. 9, xxxx pokud byl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §33 xxxx. 9 xxxxxxxx, xxxxx xx ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx tento xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 9 xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 1995; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§37x vložen právním xxxxxxxxx č. 34/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.1995

§37x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účinné od 1. xxxxx 1996

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx nárok xx 31. prosinci 1995, xxxxx xxx xxxxx xxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx náležela, kdyby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 160/1995 Xx. x účinností od 1.1.1996

§38

§38 zrušen právním xxxxxxxxx č. 65/1978 Sb.

§39

Zrušují se:

1. x xxxxxxxxx od 1. xxxxxx 1960

a) zákon č. 72/1946 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx a x převzetí některých xxxx xx československé xxxxxx xxxx,

x) zákon č. 29/1947 Sb., o likvidaci xxx zvaného vládního xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx č. 60/1947 Sb., xxxx xx xxxx xxxxx xx xxx 6. xxxxxx 1946 x. 72 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx a o xxxxxxxx některých osob xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) zákon č. 116/1947 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx č. 134/1948 Sb., xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právních poměrů xxxxxxxxxx a rotmistrů x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx č. 59/1949 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx č. 199/1949 Sb., x propůjčování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zákon č. 85/1950 Sb., x opatřeních souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) §4 zákona č. 88/1952 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) §3 xx 5 xxxxxx č. 286/1948 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2. x účinností xx 1. xxxxx 1960

x) xxxxx č. 44/1949 Sb., x xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) §5 xxxxxx č. 88/1952 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§40

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode dne 1. května 1960, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 1960; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx obrany České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Republiky.

Novotný x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. II

Příspěvek za xxxxxx přiznaný podle xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1969 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1969

Xx. II

Příspěvek xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachovány v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §33 xxxx. 9 xx vztahuje i xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/1978 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1979

Xx. XX

Xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xx xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxx, xx xx x právních předpisech xxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx". rozumí xx tím "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1990 Xx. s xxxxxxxxx od 14.3.1990

Xxxxxx I

Název "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republika".

Čl. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 81/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.3.1990

Xx. XX

Xxxxx xx x dosavadních xxxxxxxxx x jiných zákonech xxxxxx název "Československá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxxx xx tím "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republika".

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 81/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.3.1990

XX. X

Xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxx xx "Xxxxx x Slovenská Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxx a "Česká x Slovenská Federatívna Xxxxxxxxx" x jazyce xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxx rovnocenná.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/1990 Sb. x účinností xx 23.4.1990

XX. II

Pokud xx x xxxxxxxxxxx ústavních x jiných xxxxxxxx xxxxxx název "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", rozumí xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.4.1990

Xx. XX

X xxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxx přijati xx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx ke službě xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx ve služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx studia xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, nebyl-li xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.6.1991

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolání, xxxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxxx xxxx členy xxxxxxxx x kontrolních orgánů xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx zisku, jsou xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxx do xxxx xxxxxx od účinnosti xxxxxx zákona.

(3) Studium xxxxxx x povolání xxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů. Náhrada xxxxxxx xx nesplnění xxxxxxx xx vymáhá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx poskytují za xxxxxxxx x xx xxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Příspěvek za xxxxxx, na který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zúčtuje xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 226/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

Čl. XXX

(1) Xxxxx xxxxx xx vztahuje x xx vojáky x povolání xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx voják x xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx; xx podmínek xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx příspěvek xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx federální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/1978 Xx. x účinností xx 1.1.1979

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 76/1959 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.1960, x výjimkou ustanovení §4, které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.1960.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

100/1960 Xx., Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky

s xxxxxxxxx od 11.7.1960

165/1964 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech vojáků

s xxxxxxxxx xx 1.10.1964

59/1969 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx x povolání

s xxxxxxxxx xx 1.7.1969

100/1970 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 76/1959 Xx., x některých xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 165/1964 Xx. x xxxxxx x. 59/1969 Xx., x některých xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

65/1978 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 76/1959 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1979

122/1978 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 28/1978 Xx.

74/1990 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx č. 76/1959 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.3.1990

81/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.3.1990

101/1990 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky

s xxxxxxxxx xx 23.4.1990

228/1991 Xx., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxx x. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 24.6.1991

77/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 76/1959 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 10.3.1992

226/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.5.1992

361/1992 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 74/1992 Xx.

34/1995 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon x. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.1995

160/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

126/1997 Xx., xxxxx XX XX xx dne 30.4.1997 xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na zrušení xxxxxxxxxx §33 odst. 11 zákona x. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 25.6.1997

Xxxxxx xxxxxxx x. 76/1959 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.1999.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §197 xxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxx. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx x. 372/1990 Xx., x přestupcích, xxxxx č. 528/1990 Sb., xxxxxxxx xxxxx.

1) Zákon č. 424/1991 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2) §6 xxxxxx x. 88/1952 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

2) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).

2) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů.

Zákon č. 308/1991 Sb., x svobodě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 161/1992 Sb., x registraci xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád).

3) Xxxx. zákon č. 172/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 335/1991 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx.

4) §6 xxxxxx x. 88/1952 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

4) Xxxx. xxxxx č. 172/1990 Sb.

5) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §91 odst. 1 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Xxxx. xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dnech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 18/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

9) Zákon č. 100/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 119/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§24 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

11) §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 92/1949 Xx., xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxx. §29 xxxxxx zákona.

13) §2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon).

14) §15 x §107 odst. 2 xxxxxx č 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15) Xxxx. xxxxx č. 334/1991 Sb., x služebním xxxxxx policistů xxxxxxxxxx xx Federálním policejním xxxxx x Xxxxx xxxxxx policie, xxxxx č. 100/1970 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 410/1991 Xx., o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

16) Zákon č. 100/1988 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §25 odst. 1 zákona č. 119/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 87/1991 Xx., x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx.