Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.1999.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.06.1997 do 30.11.1999.


Zákon o některých služebních poměrech vojáků

76/59 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1

DÍL I - VOJENSKÁ PŘÍSAHA, OBČANSKÁ A POLITICKÁ PRÁVA VOJÁKŮ §2

Petiční právo §2a

Sdružovací právo §2b §2c

DÍL II - VOJENSKÉ HODNOSTI §3 §4

Jmenování a povýšení do hodnosti §5

Odnětí vyšší hodnosti §6

Propůjčení hodnosti §7 §8

DÍL III - VOJENSKÝ STEJNOKROJ §9

DÍL IV - USTANOVOVÁNÍ VOJÁKŮ DO FUNKCÍ §10

Odvolání z funkce §10a

Zproštění výkonu funkce §10b

Přerušení výkonu funkce §10c §10d

DÍL V - DOBA ZAMĚSTNÁNÍ A DOVOLENÁ

Služba a zaměstnání §11

Dovolená §12 §12a §12b §12c §12d

DÍL VI - VOJENSKÉ KÁZEŇSKÉ PRÁVO §13

Rozsah vojenské kázeňské pravomoci §14

Kázeňské odměny §15

Kázeňský přestupek §16

Kázeňské tresty §17

Trest vězení §17a

Ukládání kázeňských trestů §18 §19

Odvolání §20 §21 §21a §22

DÍL VII - VOJÁCI Z POVOLÁNÍ §23 §24

Vznik, přerušení a zánik služebního poměru §25

Propuštění ze služebního poměru §26

Zákaz propuštění §26a §27 §28 §28a §29 §29a §30 §31 §31a §32

DÍL VIII - PENĚŽITÉ DÁVKY

Výsluhový příspěvek §33

Odchodné §33a

Úmrtné §33b

Organizace a řízení §33c

Společná ustanovení §33d

DÍL IX - POUŽITÍ ZBRANĚ §34

Náhrada škody §34a

DÍL X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §35 §36 §37

Přechodné ustanovení k úpravě účinné od 1. dubna 1995 §37a

Přechodné ustanovení k úpravě účinné od 1. dubna 1996 §37b §38 §39 §40

Nález Ústavního soudu č. 126/1997 Sb.

č. 59/1969 Sb. - Čl. II

č. 65/1978 Sb. - Čl. II  Čl. III

č. 74/1990 Sb. - Čl. II

č. 81/1990 Sb. - Čl. I  Čl. II

č. 101/1990 Sb. - Čl. I  Čl. II

č. 228/1991 Sb. - Čl. II

č. 226/1992 Sb. - Čl. II

INFORMACE

76

Xxxxx

xx xxx 18. xxxxxxxx 1959

x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Republiky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx:

§1

Xxxxx upravuje některé xxxxxx poměry občanů Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, konajících xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx České a Xxxxxxxxx Federativní Republiky xx xxxxxxx výkonu x xx celou xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx služby.

Xxx X

XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX VOJÁKŮ

§2

(1) Vojenská xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zejména x xxxxxx, xxxxxx, vojenských xxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přísahu

"Já, voják xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x budu plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádů. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zbraně x připravovat xx xxx xxxxxx svobody x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Pro obranu xxxxxx xxxx připraven xxxxxxx x svůj xxxxx. Xxx xxxxxxxx!".

§2x

Xxxxxxx právo

Petiční xxxxx xxxxxx x činné xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx (§11 xxxx. 1) xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx jednotlivých xxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

Xxxxxxxxxx xxxxx

§2x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických hnutí (xxxx xxx "strany x hnutí")1) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx zejména xxxxx pořádání politických xxxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx vojenské xxxxxxx. Xxxxx vyjádřit x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 3) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat vojáky x činné xxxxxx xxxxx politickými xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. s účinností xx 13.5.1992

§2c

(1) Sdružování vojáků x xxxxx xxxxxx xx sdruženích, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2), xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxx vojáci x xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx narušuje xxxxxx xxxx xx x rozporu x xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx, xxxxx narušuje xxxxxx nebo xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

Díl II

VOJENSKÉ HODNOSTI

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "hodnost") je xxxxxxx morálních xxxxxx, xxxxxxxxxx znalostí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, výsledkům služební xxxxxxxx, xxxxxxxx, funkčnímu xxxxxxxx a délce xxxxxxxx služby.

§4

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx: vojín x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx, xxxxx, rotný,

c) xxxxxxxxxx: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, nadpraporčík,

d) xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, major, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx, generálporučík, generálplukovník, xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxx službě x x xxxxxx, xxxxx xxxxxx jmenováni xxxx povýšeni xx xxxxxxx hodností, xxxxxxxx xxxxxxx vojína.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vojáci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx hodností xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx návrh vlády Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky. Xx xxxxxxxx důstojníků, xxxxxxxxxx x poddůstojníků xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Republiky x ministr xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.

§6

Odnětí xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx vojákovi za xxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx.

(2) Xxxxxxx, jimž xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vojína.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx navrhují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxx vlády. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxx orgány xxxx k xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx trestního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

§7

Propůjčení hodnosti

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx funkce xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx hodnosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, jimž xxxx xxxxxxx propůjčena, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx hodnosti xxxx nezakládá nárok xx xxxxxx služebních xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx zabezpečení.

(4) Hodnost xxxxxxxxxx orgány, které xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákona xxxxxxx ministr národní xxxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxx XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§9

(1) Xxxxxx v činné xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx národní xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitra Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx mohou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oděv.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx stejnokroji, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx též xxxxxx xxx nošení xxxxxxxxxx stejnokroje xxxxxx xxxx činnou xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx práva a xxxxxxxxxx.

Xxx XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX

§10

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx odborných xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zřetelem x osobním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx řízení vyhlašuje xxxxxxx obrany Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx určí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxx stanovené xxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x federální xxxxxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx do funkcí x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, xxxxxxx xxxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x ministr xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jimi x xxxx zmocněné. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx jen xx volných funkcí.

(3) Xxxxxxxxx České a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xx návrh xxxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx náčelníka Generálního xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxx, velitele xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obrany Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxxxxxxx Xxxxxxx obrany Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;

x) na xxxxx ministra obrany Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx železničního xxxxxx;

x) na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vojáky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx volné x xxxxxx obsazení xxxxxxx odklad.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxxxxx xx funkce, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx3).

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx:

x) xxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxx sil nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxxx,

x) xx vlastní xxxxxx,

x) xxxxxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx ustanovení xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x b) xx xx zachová xx xxxx jednoho xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx pro xxx xxxxxxxxxx.

§10a

Odvolání z xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx k internímu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x vojenské xxxxx služby. X xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zproštění xxxxxx xxxxxx xxxx přerušení xxxxxx funkce.

§10a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxx funkce

(1) Xxx důvodném podezření xx závažného porušení xxxxxxxxxx povinností xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx ponechání ve xxxxxx ohrožovalo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§11 xxxx. 1), xxxx xxx xxxxx dočasně xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiným svým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dva xxxxxx xxxxxx. Velitel, xxxxx xxxxxx xx funkce xxxxxxxxx, do xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nejdéle xx dobu nepřesahující xxx xxxxxx, x xxxx-xx důvody zproštění xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vojáka, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. s účinností xx 13.5.1992

Xxxxxxxxx výkonu funkce

§10c

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx tři xxxxxx, x xxxx jen xx souhlasem ministra xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx ministra xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xx volených xxxxxxxx4) x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx studia, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx funkce xxxxx x propuštění ze xxxxxxxxxx poměru.

(2) Vojákyním x xxxxxxxx xx xx nástupu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx přerušit xxxxx funkce:

a) xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dobu xxxx xxxxxx;

x) xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, do které xxxx ustanoveni, přesahuje-li xxxx xxx xxxxxx;

x) xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx delší xxx xxx měsíce xxxxxxx do uplynutí xxxxxxxx xxxx;

x) xx xxxx xxxxxxxx (další xxxxxxxx) xxxxxxxx;

x) po xxxx dovolené xxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxxx xxxxx než 30 xxx.

(4) Vojákům x xxxxxxxx přerušuje xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10x xxxxxx právním předpisem x. 226/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§10d

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx funkce xxx xxxxx xxxxxxx pověřit xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxxx jiného xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x tomu xx velitel, který x přerušení rozhodl.

(2) Xxxxxx-xx voják xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx, po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx-xx x přerušení xxxxxx xxxxxx podle §10c, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně.

§10d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§10x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx rozhodování xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Hodnotí xx vojenskoodborná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Proti hodnocení xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do xxxxx dnů xx xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterém xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

Xxx V

DOBA XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

§11

Xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zahrnuje xxxxx zaměstnání x xxxxxxx xxxxxxx úkony, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx plnit x xxxxxxxxxxx připravenosti ozbrojených xxx; xxxx po xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Služba xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plnit stanovené xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx přítomnost xxxxxx xx xxxxxxxxxx objektech xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx místo pobytu x xxxx mimo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stanovený xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx činnost xxxxxx přesně xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x funkce, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx zaměstnání vojáka x xxxxxxxx xx xxxxxxx 43 xxxxxx x týdnu. Do xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx voják z xxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx i xxx xx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 43 xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx přesahující 48 hodin x xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx klidu xxxxxx náhradní xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx každé ukončené xxx dny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx náhradního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx možnosti na xxxxxx x xxxxxx; xxxxx to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhnout 24 xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx směny xxxxx xx přestávku na xxxxx a xxxxxx x xxxxxx nejméně 30 xxxxx. Xxx-xx x směnu, xxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jídlo x xxxxxx. Přestávky xx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx směny. Xxxx dvěma xxxxxxx xx stanoví doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxx nejméně 12 xxxxx a ve xxxxxxxxxx nebo režimových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Dovolená

§12

(1) Vojáci x xxxxxxxx službě xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 21 xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx čerpat xx xxxxxxx nejméně xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx velitel xxx, xxx xxxx vyčerpána xx xxxxx služby. Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x xxxx dovolené xxxxx xxxxxxxxxx služby xxx xxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx řádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nárok xx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x základní (xxxxxxxx) xxxxxx a xx xxxxxxxxx cvičení xx xxxxxxx zvláštní dovolená x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, manžela, xxxxx, xxxx, sourozenců, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx x x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx; zvláštní xxxxxxxxx xxx udělit v xxxxx až sedmi xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx5). Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přijatým ke xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx přijetím xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx x povolání xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x délce 14 xxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxx (xxxxxxxx) službě xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx do 30 xxx za celou xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx a xxxxxxxx dovolená xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx na peněžní xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx6).

§12x

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x délce 37 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xx doby xxxxxxxx se započítává xxx xxxxx a xxx xxxxxx. Xxxxxx7) xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx služebním xxxxxx vojáka z xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxx xxxxxxx část xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx, xx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru v xxxxxxxxxxx roce náleží xxxxx xxxxxxxxxx řádné xxxxxxxx. Vznikne-li xxxxxxxx xxxxx nejpozději xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx 15. xxx x xxxxxx, xxxxxx vojákovi x xxxxxxxx poměrná xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx řádné xxxxxxxx určuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxx x povolání xxx, xxx xx xxxxx x povolání mohl xxxxxxxx zpravidla do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx týdny z xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx velitel vojáku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx vojákovi x povolání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo ho x xx xxxxxxx; xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tím xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx řádné dovolené x xxxxx xxx xxxxxxx určeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojákovi x povolání xxxxxxxxxx 14 xxx před xxxxx nástupem; xx xxxxxxxxx vojáka x xxxxxxxx lze xxxx xxxxx zkrátit.

(4) Řádná xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx voják x xxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uznán neschopným xxxxxx xxx nemoc xxxx úraz, xx-xx xx udělena xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nebyla-li xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx část vyčerpána xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx řádné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolání ze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovolenou xxxx xxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx, vyplatí xx xxxxxxx xx nevyčerpanou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx, xxxxxx xxxxx osobám, xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx vojáka x povolání z xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odstavci 1 xxxx. x), x) x g), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx odnětím xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části, xx xxx mu xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx plat xxxxxxxxx xx xxxx dobu.

(7) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxx xxxxx nebo xxxx, xxx udělení xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 120 dnů x xx xxxxxxx xxxxxxx 30 xxx x jednu xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx neschopnosti xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx, xxxxxxx o 22 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx vojáka x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§12x

(1) Vojáci z xxxxxxxx xxxx xxxxx xx krátkou xxxxxxxxx x xxxxx:

x) xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx manželce (xxxxxx) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx x xxxx, xxx doprovodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx z xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úrazu x x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx;

x) jeden xxx x xxxxxx na xxxxxxxxx obřadu dítěte xxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx den x xxxxxx xx xxxxxxxxx obřadu;

d) xxxxx xxx při stěhování xxxxxx v xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxx dny při xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 500 xx x tři xxx do místa xxxxxxxxxx xxx 500 xx od xxxxx, xxx koná službu, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx;

x) dva xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxx x xxxxxx xx pohřbu xxxxxx, sourozence, xxxxxxxxx x vnuka vojáka, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho manželky, xxxxxxx xxxxxxxxxx vojáka xxxx jiné xxxxx, xxxxx žila x xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a další xxxxx den, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx;

x) tři xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, z xxxx jeden xxx x xxxxxx na xxxxxx těchto xxxx;

x) xxxxxxx sedm po xxxx jdoucích kalendářních xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx rodiny, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vojáka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx 13 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx do 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx odkázáno na xxxxx xxxxxx, xxxx-xx x domácnosti, x xxx xxxx xxxx, xxxxx jiný, xxx xx mohl x xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx délce do 10 xxx v xxxxxxxxxxx xxxx může xxx udělena x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolání (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx), xxxxx nemají x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xx odkázány xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (rozvedeným, xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, anebo x xxxxxx xxxxxxx důvodů, xxxxxxx k vyřízení xxxxxxxxxx osobních, rodinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x které xxxx možné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xx vojákům x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož i x důvodu plnění xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy x poskytování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx8).

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx č 226/1992 Xx. x účinností xx 13.5.1992

§12c

(1) Vojáci x xxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxx dovolenou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obtížnou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nejméně x xxxxx xxxxx měsíců, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx dovolená xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolenou se xxxxxxxxxxx náhrada.

(2) X xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dovolenou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§12x

Xxxxxxx z xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxx dovolenou xxx xxxxxx xx xxxxxxx náležitosti. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky anebo xxxx k tomu xxxxxxxx orgány. Doba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

Díl XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§13

(1) Xxxxx voják xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kázeň x xxxxxxxxx ji.

(2) Velitelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odměny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx pravomoc xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx x xxxxx.

§14

Xxxxxx vojenské kázeňské xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx službě xxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx,

x) osoby xxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) vojáci xxxx xxxxxx službu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stejnokroji,

e) xxxxx, které měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx služby, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx,

x) váleční zajatci.

§15

Kázeňské xxxxxx

(1) Kázeňské xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx činy xxxx xx příkladné xxxxxx xxxxxxxxxx povinností.

(2) Xxxxxxxxxx odměnami xxxx xxxxxxx: xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Kázeňský xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx vojenským xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx vojenskou kázeň, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx jednání xxxxxxxx xx přestupek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.1)

§17

Kázeňské tresty

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, snížení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tresty: xxxxx, xxxxxx xxxxx, zákaz xxxxxxxx do 21 xxx, xxxxxx xx 14 xxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx kázeňský xxxxx vězení neukládá.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx x základní (xxxxxxxx) xxxxxx x xx vojenském cvičení xx xxxxx xxxxxxx xxxx kázeňské xxxxxx: xxxxx, přísná důtka, xxxxx xxxxxxxx xx 14 dnů, snížení xxxxxxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx kázeňské xxxxxx: důtka, xxxxxx xxxxx x snížení xxxxxxxx x jeden xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxxxx xxxxxx

(1) Trest xxxxxx xx vykonává xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxxxx prohlídce, xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx.

(2) Výkon xxxxxx vězení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx vykonávána xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx potrestaný střežen. Xxxxxx xx den xx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx 50 minut.

(3) Xxxxx xxxxxx vězení xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x xxxxx do Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, Xxxxx národní rady x Slovenské xxxxxxx xxxx a pro xxxxx xxxx úraz. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxx nastoupen xx 30 xxx xx jeho vyhlášení, xxxxx xx nevykoná.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§18

Ukládání xxxxxxxxxx trestů

(1) Xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xx kázeňský xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepostačují-li x jeho nápravě x obnovení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (domluva, napomenutí xxxx.).

(2) Druh a xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx povaze xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx stav xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx odpovídá xx xxxxx vyšetření xxxxxxx x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření xx kázeňské přestupky xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyšší xx xxxxx orgánů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(5) Rozhodnutí x xxxxxxx kázeňského xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx vyhlášeno xxxxxx poučení x xxxx xxxxx na xxxxxxxx.

§19

§19 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 228/1991 Sb.

§20

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx uloženému xxxxxxxxxx trestu xx xxx odvolat, x xx do xxxx xxx od doručení xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(3) Odvolání xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx nadřízeného x odvolání se xxxxx xxxxxxx.

§21

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx velitel xxxxxx. Xxxxxxxx přestupek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx trest je xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx3) x u osob, xxxxx přestaly podléhat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kázeňské xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/1991 x účinností od 24.6.1991

§22

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 18) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx uložené xxxxx §16 xxxx. 2 jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kázeňský řád, xxxxx vydá xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

Díl XXX

XXXXXX X XXXXXXXX

§23

Xx vojáky x xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx republice xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx morální x odborné požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají vojenskou xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx služebním xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx základní (xxxxxxxx) xxxxxx.

(2) Jestliže xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx branného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, plní xxxxx xxxxxxxxx k další xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

§25

Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx písemnou xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx; vzniká xxxx, který xxx xxxxxxx dohodou mezi xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x povolání xxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx, odnětím xxxx xxxxxxx vojenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo úmrtím.

(2) Xxxxxxxx poměr vojáka x povolání xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx volené xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx vojenskou lékařskou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovila xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotních důvodů x xxx xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx jiné vhodné xxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx k nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx na xxxxxxx usnesení xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx přejít x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx neplánované xxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nedošlo-li k xxxxxx x prodloužení xxxxxxx k xxxxx xxxxxx.11)

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx službě xxxxxxx věkové xxxxxxx xxxxxxxxx x branném xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx žádost z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx byli xxxxxxxxxx odsouzeni soudem xxx trestný čin, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. d),

e) xxx služební xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx porušili xxxxxx xxxxxxxxx zákonem12) xxx xxxxxx z xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxx ve vojenské xxxxx xxxxxx, mohou xxx xx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx ozbrojených sil xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx anebo orgánů xxxx x tomu xxxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxxx xxxxxx se podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s ponecháním x xxx nad xxxxxxxxxx věkovou xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X propuštění xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xxxx. f) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx měsíců xxx xxx, xxx xxx xxxxx propuštění xxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xxxxx důvod xxxxxx.

(5) Xxxxxx na propuštění xxxxxx z povolání xxxxx odstavce 2 xxxx. d) x xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministrem xxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a ministrem xxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx, xx písemně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx měsíce xxxxxx, xxxx-xx dohodou xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx poměru xxxx xxx xxxxxxxxxx písemně x musí x xxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx jej xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§26a

Zákaz propuštění

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx propuštěn xx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxx xxxx, xx xx x době:

a) xxx xxx uznán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx návrhu xx ústavní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxxxxx x době dočasné xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxx; xxx onemocnění xxxxxxxxxxxx nebo nemocí x povolání xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x 12 měsíců xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ošetřování xxxx

x) xxx xx xxxxxxxx x povolání xxxxxxx xxxx kdy vojákyně x povolání xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pečuje x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx.

(2) Xxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §26 xxxxxxxx 6 xx dobu trvání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx jejím xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x ochranné xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod x xx xxxxxx propuštění xxxxx §26 odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x).

§26x vložen xxxxxxx předpisem x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§27

(1) X přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxx rozhodují u xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitra Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx; x praporčíků x povolání xxxxxx xxxxxxxxxxx ministry k xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) x o xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 rozhodují x xxxxx své působnosti xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a ministr xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

§28

(1) Xxxxxx z xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a ve xxxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxx, plnit xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tělesnou xxxxxxxx.

(2) Požádá-li xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx. Žádosti xx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx kalendářního xxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxx České a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky nebo xxxxxx jimi x xxxx xxxxxxxx xx 60 dnů od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byt x místě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28a

(1) Vojákům x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x upevnění xxxxxx xxxxxxx zdatnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x délce 14 xxxxxxxxxxxx xxx v xxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavem xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxx preventivní rehabilitace xxxxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx.

§29

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxx ani provozovat xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx13).

(2) Vojáci x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zisku.

§29x

(1) Xxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx x zahraničí xxxx v jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vojáci x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxx uvedena xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx zavazuje setrvat xx skončení studia xx xxxxxxxxx poměru, x celková částka, xxxxxx lze xx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxx nevznikne, jestliže xxxxx x povolání xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x xxxx. 2 xxxx. x) x x) tohoto xxxxxx.

(3) Vojáci z xxxxxxxx mohou studovat xx xxxxxxx i xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx není na xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxx ministerstvo vnitra xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx studiu, xxxxxxxxxxx x průběhu služby xxxxxx z povolání xx xxxx studia, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů x x součinnosti x xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§30

(1) Xxxxxx z xxxxxxxx ozbrojených xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx síly xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ponecháním ve xxxxxxxx xxxxx službě.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx x počtů xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, zda xx započítávají xx xxxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Republiky xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáka x povolání s xxxxx xxxxxxxxxxx opatřením.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x povolání. X případech, kdy xx stanoví Xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx finanční prostředky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojákům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, sociální x naturální náležitosti xxxxx xxxxxxxx x xxxx platných.

(5) Personální xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministru xxxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx zařazení xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx provádí ministr xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

§31

(1) Vojákům x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) a x) nebo xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání xx dobu xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx tří xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 6 xxxxxx zákona.

(2) Rekvalifikace xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zařazení x spočívá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx rekvalifikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx federální xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx.

§31a

§31a xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 226/1992 Sb.

§32

Xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §25, xxxxxxxx xx xxxxxx podle §29a x §30. Xxxxx §28 xxxx. 3 lze vojákovi x xxxxx službě xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Díl XXXX

XXXXXXXX DÁVKY

§33

Výsluhový xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a x) xx g) x xxxx. 2 náleží xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 20 % xxxxx, xxxxxxxx konali xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx 10 xxx;

x) xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx xx výši 30 % xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxxxx 20 let;

c) xx 60 xxx věku xx xxxx 30 % xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xx xxxx xxxxxxx 20 xxx. Xxxx xxxxxx xx zvyšuje xx 21. a každý xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x 1 % xxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolání, jejichž xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jiného xxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx důvodu, může xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nebo ministr xxxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxx xx důvody xxxxx zvláštního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx výsluhového xxxxxxxxx ke xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx měsíčně 130 % xxxxxx, do xxx xx xxxxxxxxxx xxxx část osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx xxxxxxx x důchodového pojištění.14)

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příjmy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx invalidním xxxx částečným invalidním xxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxx volby xxx příspěvek nebo xxxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx15) xxxxxx vyšší xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx výsluhový xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx termínech x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx.

(8) Xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizině xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Dobou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výkonného xxxxx x xxxxxx funkcí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stupně nebezpečnosti16) x doba xxxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx17), x xxxxxxxx xxx služby

a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) x ozbrojených xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zařazeni xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vojáka Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx armády xxxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Československé xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx propagandisty,

d) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx rozvědným xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx náčelníka xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx,

x) příslušníka Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) Federálního ministerstva xxxxxx, Ministerstva xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx politickovýchovnou činnost,

f) xxxxxxxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařazeného xx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxx opětovném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nenáleží. Příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit plátci xxxxxx příspěvku xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§33x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx z xxxxxxxx propuštěným xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a e) xx x) a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

x) jednonásobku xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu méně xxx 10 let,

b) xxxxxxxxxxx platu, xxxxx xxxxxx službu xx xxxx xxxxxxx 10 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx konali službu xx xxxx xxxxxxx 15 let,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 20 xxx,

x) xxxxxxxxxxx platu, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 25 xxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx konali službu xx dobu xxxxxxx 30 let.

(2) Xxxxxxx x povolání, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx 1 x x §33b xxxxxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxx xx výměře xxxxx čtvrtiny částek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx výši se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách, xxxx služby x xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborech x doba xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx17).

(4) Xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odchodné xxxxxxxxx.

(5) Bylo-li vojáku x xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx propuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx předcházejícím xxxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§33b

Úmrtné

(1) Zanikne-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx manželovi úmrtné xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxx jinak xxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx jednoho xxxxx.

(2) Není-li pozůstalého xxxxxxx, poskytuje xx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx manželovi, xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx dítěti xxxxxxx dílem.

(3) Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxx xx úmrtné xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx xx xxxxxx, které by xxxxx náleželo xxxxxxxxx, x poloviční výši xxxxxx xxxxx xxxxxx x tomto xxxxxx:

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) sourozencům,

d) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§33x

Xxxxxxxxxx a řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx federální xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odchodné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx velitele, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tuto xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výsluhového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx.

(4) X odchodném x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž voják x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx a úmrtného xx xxxxxxxx funkcionář xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x nároku xx xxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x prováděcích předpisech xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro organizaci x řízení o xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení16).

§33c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx platový tarif x pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v posledním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxx xxxxxx proměnlivých xxxxxxxxx, odměn x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx služebního xxxxxx, pokud podléhají xxxx xx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx průměr x xxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxx posuzování xxxxxx xx dávky xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx dodatečné xxxxxxxx, xxxxx xxxx, zánik xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx výplatu xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx výše xxxxx, xxxxxxx dávek oprávněným x jiným xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx x xxxxxx poskytování xx xxxxxx x xxxxxx, postoupení x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx16), xxxxx v xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x odpovědnost xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx zabezpečení16).

(4) Xxxxxx x srážkách z xxxxx mohou být xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx vojenských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zákona xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky a xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrdosti, xxxxx xx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákona.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany x federální ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x organizaci x xxxxxx o xxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

Xxx XX

XXXXXXX XXXXXX

§34

(1) Xxxxx x činné xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, eskortní x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx odvrátil xxxx xxxxxx proti jeho xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx hrozící xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx,

x) aby xxxxxxxx nebezpečný xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoviště, xx marné xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) aby xxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.

(2) Xxxxx xx povinen, xxxxxxxx je xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx od xxxxx xx xxxxx zvoláním "Xxxx", "Stůj xxxx xxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxx užít i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx zbraně xx xxxxxxx dbát xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a nezpůsobit xxxxxxx jiným osobám x co xxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, napomenutí xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx psa x xxxxx střelnou zbraní.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx toho x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2, 3, xxxxx umožňuje xxxxxxx povinností a xxxxxx co xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx, proti xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx nebyla xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx nesmí xxx použito střelné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x služebního xxx xxxxx ženě, xxxxx těhotenství xx xxxxxx patrné, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx tělesnou xxxxx xxxx xxxxxx x dítěti x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx povaha xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) x b) nezbytně xxxxxxxx.

(6) Použití xxxxxxx xxxxxx, služebního psa, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zbraní je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx použití xxxxxx nadřízenému x x těchto xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx záznam.

§34a

Náhrada xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx službě při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a dozorčí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx obranného xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx vědomím. Stát xx této xxxxxxxxxxxx xxxx zprostit xxx xxxxx, byla-li xxxxx xxxxxx způsobena xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxx ke xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Vláda Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxx jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx odkázány xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx možné xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx věci xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(6) Xxxxxxx škody xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x zastoupení xxxxx federální ministerstvo xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra.

Xxx X

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX A ZÁVĚREČNÁ

§35

Ministr xxxxxxx xxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x ministr xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx upravit ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vojáky x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 44/1949 Sb. xxxxxx xxxx 30. xxxx 1960.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx xxxxxx, xxxxx na svou xxxxxx podanou do 10. června 1960 xxxxxxx ode xxx 1. října 1960 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx x povolání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx službě.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxx xxxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxxxxx vnitra Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx", přísluší xxx dne 1. xxxxx 1960 xxxxxxx "xxxxxxxx".

§37x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx účinné od 1. xxxxx 1995

Xxxxx xxx xxxxx dosavadních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jaký xxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 9, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 9 nenáleží, xxxxx se xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx příspěvek xx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 9 xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx vyměření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 1995; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/1995 Xx. s účinností xx 1.4.1995

§37x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx účinné xx 1. xxxxx 1996

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příspěvek byl xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 160/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/1978 Sb.

§39

Xxxxxxx se:

1. x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 1960

x) zákon č. 72/1946 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx československé xxxxxx xxxx,

x) xxxxx č. 29/1947 Sb., x likvidaci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož i x xxxxxxxxxx x xxxxx zaopatření jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx č. 60/1947 Sb., xxxx se mění xxxxx ze dne 6. xxxxxx 1946 x. 72 Sb., x xxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxx důstojníků x xxxxxxxxx z xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx branné xxxx,

x) xxxxx č. 116/1947 Sb., x xxxxxx některých xxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x záloze,

e) xxxxx č. 134/1948 Sb., xxxx xx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxx x úpravě xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci,

f) xxxxx č. 59/1949 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx hodnosti některým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx č. 199/1949 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyšších vojenských xxxxxxxx,

x) xxxxx č. 85/1950 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x úpravou kázeňského xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) §4 zákona č. 88/1952 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxx,

x) §3 xx 5 zákona č. 286/1948 Sb., x xxxxxxx bezpečnosti;

2. x účinností xx 1. října 1960

x) xxxxx č. 44/1949 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s reorganizací xxxxxxxxxxxx sboru xxxxxx,

x) §5 xxxxxx č. 88/1952 Sb., x materiálním zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil.

§40

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne 1. xxxxxx 1960, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 1960; xxxxxxxx jej ministr xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxxx v. x.

xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx oprávněného xxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1969 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1969

Xx. XX

Xxxxxxxxx za xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx zachovány v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §33 odst. 9 xx xxxxxxxx i xx příspěvky, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/1978 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1979

Xx. XX

Xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" se xxxx xx Československá xxxxxx".

Xxx, xx xx x xxxxxxxx předpisech xxxxxxx xxxxx "Československá xxxxxx xxxxxx". rozumí xx xxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.3.1990

Xxxxxx I

Název "Československá xxxxxxxxxxxxx republika" xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xx. I xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 81/1990 Xx. x účinností od 29.3.1990

Xx. XX

Xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zákonech xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", rozumí xx xxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 81/1990 Xx. x účinností xx 29.3.1990

XX. I

Název "Československá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxx na "Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx" v xxxxxx xxxxxx x "Česká x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxxxxxx; obě znění xxxx xxxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním předpisem x. 101/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 23.4.1990

XX. XX

Xxxxx xx x dosavadních ústavních x xxxxxx zákonech xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republika", xxxxxx xx xxx název xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.4.1990

Xx. XX

X vojáků x povolání, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, se považuje xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx po dobu xxxxxx xxx xx xxxxxxxx studia xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx škole xxxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.6.1991

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx nepovolení xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolání, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx řídících x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, jejichž xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxx xx dvou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Studium xxxxxx x povolání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se vymáhá xxxxx předpisů platných x xxxx zahájení xxxxxx.

(4) Hodnostní xxxx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx nárok xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Příspěvek xx xxxxxx, na který xxxxxx nárok před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a dále xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, v jaké xxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

Xx. XXX

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx vojáky x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx x další xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x odůvodněním, že xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxx projednána x xxxxxxxx xxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx x bude xxxxxxxxx xx dvou xxx xxx dne xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx vojákům xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/1978 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1979

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 76/1959 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.1960, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.1960.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

100/1960 Xx., Ústava Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.7.1960

165/1964 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1964

59/1969 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx změnách xx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx x povolání

s účinností xx 1.7.1969

100/1970 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx x. 165/1964 Xx. x xxxxxx x. 59/1969 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

65/1978 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 76/1959 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.1.1979

122/1978 Sb., xxxxx xxxxx publikované x xxxxxx 28/1978 Xx.

74/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 14.3.1990

81/1990 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 76/1959 Xx., x změně xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.3.1990

101/1990 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 76/1959 Xx., x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky

s xxxxxxxxx xx 23.4.1990

228/1991 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje zákon x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.1991

77/1992 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 10.3.1992

226/1992 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.5.1992

361/1992 Xx., xxxxx znění xxxxxxxxxxx x xxxxxx 74/1992 Xx.

34/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.1995

160/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

126/1997 Xx., xxxxx ÚS XX xx dne 30.4.1997 xx věci návrhu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx zrušení xxxxxxxxxx §33 odst. 11 xxxxxx x. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 25.6.1997

Xxxxxx xxxxxxx x. 76/1959 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.1999.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §197 xxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

1) Xxxx. zákon Xxxxx národní xxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx x. 372/1990 Xx., x přestupcích, xxxxx č. 528/1990 Sb., xxxxxxxx xxxxx.

1) Zákon č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx.

2) §6 xxxxxx x. 88/1952 Xx., x materiálním zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

2) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).

2) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx č. 308/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 161/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

3) Např. xxxxx č. 172/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 335/1991 Sb., x soudech x xxxxxxxx.

4) §6 xxxxxx x. 88/1952 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil.

4) Např. xxxxx č. 172/1990 Sb.

5) §116 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §91 xxxx. 1 zákona x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

7) Např. xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x památných x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 18/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxx č. 100/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
10) §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 119/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§24 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

11) §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 92/1949 Xx., xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxx. §29 xxxxxx xxxxxx.

13) §2 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon).

14) §15 x §107 odst. 2 xxxxxx x 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15) Xxxx. zákon č. 334/1991 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx policistů xxxxxxxxxx xx Federálním xxxxxxxxxx xxxxx a Sboru xxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 100/1970 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 410/1991 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 100/1988 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) §25 odst. 1 xxxxxx x. 119/1990 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24 xxxx. 1 až 3 xxxxxx x. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.