Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.1992.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.09.1976 do 30.06.1992.


Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
53/66 Sb.
ČÁST I - Zemědělský půdní fond §1
ČÁST II - Rozšiřování zemědělského půdního fondu, jeho využití pro zemědělskou výrobu a změny kultur uvnitř fondu
Rozšiřování zemědělského půdního fondu §2
Rozšiřování orné půdy §3
Změny kultur uvnitř zemědělského půdního fondu §4
Využití zemědělských pozemků §5 §6
ČÁST III - Zásady ochrany zemědělského půdního fondu §7 §7a
ČÁST IV - Ochrana zemědělského půdního fondu
Při územně plánovací činnosti §8
Při zpracovávání návrhů na stanovení dobývacích prostorů §9
Při zpracovávání přípravné dokumentace staveb §10
Při těžební a průmyslové činnosti §11
Při projektování a výstavbě směrových a liniových staveb a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu §12
ČÁST V - Odnětí součástí zemědělského půdního fondu zemědělské výrobě
Oddíl 1 - Odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě §13
Předchozí souhlas §13a
Rozhodnutí o odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě §14
Oddíl 2 - Odnětí součástí zemědělského půdního fondu, které nejsou zemědělskou půdou §15
ČÁST VI - Odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a ekonomická újma §16
Odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě §17
Odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě §18
Dodatečný předpis odvodů §19
Splatnost odvodů §20
Snížení výše odvodů §21
Osvobození od odvodů §22
Ekonomická újma §23 §24
ČÁST VII - Zvláštní ustanovení §25 §26
ČÁST VIII - Pokuty §27
ČÁST IX - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §28 §29 §30 §31
Účinnost §32
XXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 1966
o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:
XXXX X
Xxxxxxxxxx půdní xxxx
§1
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx země, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx základních potravin x xx jednou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřed. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rozšiřování xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx půdním xxxxxx je zemědělská xxxx xxxxxxxxxxxxxxx (orná xxxx, chmelnice, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx) x xxxx, xxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx zemědělsky xxxxxxxxxxxxxxx, xxx dočasně xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx, xxxxx sice neslouží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobě, xxxxx xxxx xxx xx nepostradatelné, xxxx xxxxx cesty, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx zamokřením xxxx xxxxxxx, ochranné terasy xxxxx xxxxx apod.
(4) X xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x součásti xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxxxxxx v pochybnostech xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.
XXXX XX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx využití xxx zemědělskou xxxxxx x změny xxxxxx xxxxxx xxxxx
§2
Rozšiřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxx hospodářského xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§1).
(2) Zjistí-li xxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx pozemky (xxxxxxxx 1) jsou xx xxxxxx nezemědělské organizace, xxxxx xx v xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxx svůj provoz xxxxxxxxx xxxx je xxx nezemědělské účely xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx součást xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxx x jejich xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx organizací, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxx.
§3
Rozšiřování xxxx xxxx
Orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemky, x xxxxxxx dosavadní hospodářské xxxxxxx je méně xxxxxxx xxx x xxxx xxxx, projednají xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx s xxxxxx státního hospodářského xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx x x odůvodněných xxxxxxxxx xxx ji xxxxx xxxxxx; přeměnu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu byla xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx zemědělskou. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx nelze xxxxx xxxxxx.
§4
Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxx xxxx kultur xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx zemědělského xxxxxxx - x xxxxxxxx chmelnic, xxxxx x xxxxxxxx sadů - na ornou xxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxx, zahradu nebo xxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx územního xxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zvyšovat xxxx xxxxxxxx x řádně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx půdního fondu. Xx xxx xxxxxx xxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uživatelům (xxxxxxxxxx) xxxxxx pozemků xxxxxxx xx vlastní xxxxxx xxxxxxxx opatření.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx únosná x úměrná předpokládaným xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx nadřízenou.
§6
Xxxxxxxxxx §3 x 5 xx nevztahují xx xxxxxxx do xxxxxx 800 x2, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dále xx xxxxxxx xx xxxxxx 400 m2, xx němž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na pozemek xx xxxxxx 400 x2, xx xxxx xx zřízena zahrádka.
XXXX XXX
Xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§7
(1) Zemědělský xxxxx xxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x žádná xxxx xxxxxxx xxxxx jí xxx xxxxxx x xxxxx účelům, pokud x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (část V).
(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využité xxxxxxx x zastavěném xxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx. Xxxx-xx však x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájmem xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx využití, xxxxx zejména:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx co xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,
b) xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ornou xxxx x xxxxxxxxxxx půdu, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšení intenzity xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plochu zemědělské xxxx, x xx x xxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxx kulturních xxxxxx půdy a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx nejméně xxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxx xxxxxx,
f) narušenou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemky nebo xxxxxxxxxxxx jinou xxxx,
x) při umísťování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§12) xx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx půdního fondu,
xx) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx zemědělská xxxx xxx xxxxxxxx dotčená xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§7x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
x) xxxx půda xxxxxx x 1. x 2. bonitní třídě, x xxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxx, na xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxx, na xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx důležité xxxxxxxxxx akce nebo xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx obce xxxx x pozemky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx si xxxx vyhradit, ve xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhlasem.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě pro xxxxxxxx xxxx pozemky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) lze xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxx xxx xx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx trvale xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx ornice xxxx pozemky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pozemky xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k zemědělskému xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxx nesmí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobě xxx xxxxxxxx rekreačních xxxx x rekreačních xxxxxxx.
§7a vložen xxxxxxx předpisem x. 75/1976 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.1976
XXXX XX
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§8
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti
(1) Xxx ochrana xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 2) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§7 a §7a). Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povinni navrhnout x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je z xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx vyhodnotí xxxxxxxxxxxxx ztráty xx xxxxxxxxxx výrobě a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (§16 x xxxx.), a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx možným xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů xxxxxxxxx útvarů, xxxx xxxxxxxxxxxx povinni xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§23) x xxxxxxxx směřující x xxxxxx xxxxxxxxxx; podklady xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Návrhy územních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx již v xxxxxx zpracování předběžných xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zemědělství x x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního fondu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx udělení xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx rozhodnutí, 3) xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, nelze xxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a.
§9
Xxx xxxxxxxxxxxx návrhů na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx povinny se xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4) xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7 x §7a). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx takové řešení, xxxxx je z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobě x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a odvody xx xxxxxx půdy xxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx dobývacích xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx hospodářského řízení xxxxxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxx schválením xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx; xx udělení tohoto xxxxxxxx se nevztahují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
§10
Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investoři xxxxxxx řídit xx xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx (§7 x §7a) x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx investice xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxx celospolečenským zájmům xxxxx x co xxxxxxxxx ztrátám xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, navrhovat xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx projektového xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13a.
(3) Xxxxx xxxx nadzemních x podzemních vedení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx udělení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy o xxxxxxxx xxxxxx.
§11
Při xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx těžební a xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx nejmenší, xxxx oganizace tyto xxxxxxxx provozující povinny xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx (§7 x §7a), xxxxxxx:
x) xxxxxxx odděleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx půdy, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx celé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastní xxxxxx jejich odvoz x xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx k zúrodnění;
x) ukládat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xx možné xxxx xxxxxxxxxxx odůvodněné, xxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx horší xxxxxxx, xxxxx byly xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
c) xxxxxxxx xxx x xxxxxxx provozu, zejména xxxxx, vhodné úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx připraveny xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) provádět xxxxx xxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx opětné zemědělské xxxxxxx xxx, aby xxxx vytvořeno takové xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx využít xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx;
e) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx dokončení půdních xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx následků xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx činnosti;
x) xxxx, xxx byla xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělského půdního xxxxx;
x) učinit xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pevných x plynných látek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
§12
Xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x liniových xxxxxx a při xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx směrových x xxxxxxxxx (silnic, xxxx, xxxxxxxxxx x podzemních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx směrových xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xxxx xxxxxxxx dbát, xxx byla xx xxxxxxx narušena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výrobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.
(2) Investoři xxxxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx učinit xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx nebylo znemožněno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxx xxxxxxxx x vinic x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx geologickém x xxxxxxxxxxxxxxxx průzkumu x při budování, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx zásadami xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx x zemědělské xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádění xxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, x xxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxx,
b) před xxxxxxxxx prací provést xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepovolí výjimku,
x) provádět xxxxx xx pozemku xxxxxxxxx x době vegetačního xxxxx a po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx původního xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x co xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx geologických a xxxxxxxxxxxxxxxxx průzkumných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobě xx xxxx delší xxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13a.
ČÁST V
Xxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu zemědělské xxxxxx
Xxxxx X
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§13
(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx
x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxx §13a,
x) x xxxxxx zemědělské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejvýše na xxxx 12 xxx.
§13a
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xx xxx zemědělská půda xxxxxx; xxx-xx x xxxx, která xx xxx odňata pro xxxxx zalesnění, xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx, xxxxx xxxxx zemědělsky xxxxxxxxx (§7a xxxx. 3), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (vlastník) xxxx xxxx. Žádost xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xxxx největší část xxxx, xxxxx má xxx xxxxxx.
(2) X žádosti je xxxxx zejména xxxxxxxxx, xxx navržené řešení xx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejvýhodnější. X xxxxxxx xx xxxxxxx zejména:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dosahu xxxxxxxxxx řešení, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x návrhem xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxx rekultivace, xx-xx xxx xxxx vrácena xxx účely zemědělské xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
c) stanovisko xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx.
(3) Xxx vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je - x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx surovin - rozhodující celkový xxxxxxx rozsah zamýšleného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobě. V xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx podmínka, že xxxx vypořádána xxxxxxxxxx xxxx.
(4) V xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx předchozí xxxxxxx, xx zároveň xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxxx 2 písm. x)]. Xxx-xx x lomovou (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o jeho xxxxxx plnění x xxxxxxxx prací.
(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx do 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, podána xxxxxx x vydání rozhodnutí x xxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx třeba podat xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(6) O xxx, xxx jde x xxxxxxxxx xxxxx xx hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x návrh xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§13x xxxxxx právním předpisem x. 75/1976 Xx. x účinností xx 1.10.1976
§14
Xxxxxxxxxx x odnětí zemědělské xxxx xxxxxxxxxx výrobě
(1) X odnětí xxxxxxxxxx půdy zemědělské xxxxxx rozhoduje orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx k xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxx tímto předchozím xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x předchozím xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxx (x staveb xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx podle xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dobývání). X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxx xx trvalo a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx odnímané zemědělské xxxxxx trvale xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx odvody (§16 a násl.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, zejména xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx skrývku xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx schváleného podle §13a. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolit xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmy xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx schválí; jinak xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx. Xxx ukládání xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x hospodárnost. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx plochy, x xxxxxxx odnětí xxxxx xxxxxxx výstavby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx odnímaná xxxx xx do xxxxxx xxxxxxx k nezemědělským xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přezkoumání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx produkci. X xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx geodézie x xxxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx natrvalo xxxxxxxxxx xxxxxx vyjme z xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence nevyjímá x xxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl 2
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx zemědělskou xxxxx
§15
(1) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx zemědělskou půdou, xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx požadovaného xxxxxx x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výrobu. X xxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; přitom xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. K rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx.
(2) Opis xxxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kartografie.
XXXX VI
Xxxxxx xx odnětí xxxxxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxx x ekonomická xxxx
§16
(1) Xxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odnímá xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx 5) xxxxxx, xx xxxxxxxxx výši.
(2) Vláda Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky stanoví xxxxxxxxx základní sazby xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxx zvýšení xxxxx xxx
x) odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (x výjimkou xxxxxx xxx těžební xxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx schváleným xxxxxx rekultivace.
§17
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Odvody xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx jednorázově.
(2) Xxx trvalém xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx plocha xxxxxxxx zemědělské xxxx. X xxxxxx výstavby, x xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x zemědělské xxxxxxx výstavby xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x plocha xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
§18
Xxxxxx xx xxxxxxx odnětí xxxxxxxxxx půdy xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xx dočasné odnětí xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxx vrácena xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx platí xxx při trvalém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx rekultivace
x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xx ní bude xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 let,
x xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§19
Dodatečný xxxxxxx odvodů
Xxxxxx-xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy x xxxxxxxxxxxxx účelům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx [§22 xxxx. xx)], xxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxx, odvody xxxxx §18, a xx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobě xxxx odvody splatné xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx odnětí xxxx.
(2) Nebyl-li xxxxx zaplacen včas x x plné xxxx, vzniká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, 0,05 % x dlužné xxxxxx xx xxxxx den xxxxxxxx, x xxx-xx x občany, 5 % dlužné xxxxxx xxxxx. Výše xxxxxx xx xxxxxxx platebním xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx platebního xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx x vymezit xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxx xxxxx.
§21
Snížení xxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx plánu provedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx investiční nebo xxxxxxxxxxxx povahy v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx byly xxx xx odňaty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a výživy Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o částku xxxxxxxxxxxx vynaloženým xxxxxxxx.
(2) Při účelové xxxxxxxxxx výstavbě mohou xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxx x xxxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxx činnosti nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx udělit, xxx xxxx-xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx sníženy xxxxxxx x 50 %.
(3) O xxxxxxx odvodů xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí.
§22
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Odvody xx odnětí zemědělské xxxx xxxxxxxxxx výrobě xx xxxxxxxxxxxxx, jde-li x odnětí
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,
x) pro xxxxxxxx liniových xxxxxxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxxx letišť,
c) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxx zintenzívnění zemědělské xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx I. xxxxxx xxxxxx pitné xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčivých zdrojů,
x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelnějšího xxxxxxx xxxx zařazení mezi xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rybochovných xxxxxxx na půdě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zemědělskou xxxxxx.
f) pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx geodetické xxxxx, stožárů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx šachet xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 30 x2,
g) pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje 55 x2 a xxxxxxxx jam,
x) xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
ch) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx kratší xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx půdy xx xxxxxxxxx stavu.
§23
Xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zemědělské výrobě xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxx újmu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) odnětím xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vodních xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx přírodních léčivých xxxxxx,
jestliže tím xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zemědělské organizace.
(2) Ekonomická xxxx xx xxxxxxxxxx opatřeními xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Organizace, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmu odstranit, xxxx tuto povinnost xxxxxx buď xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxx tato xxxxxxxx provede xxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx o xxxxxxxxxxx v pochybnostech x xxx, xxx xxx x podstatný xxxxx, xxxxxxxxxx §13a xxxx. 6 xxxxxxx; x vyčíslení xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx opatření k xxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx o jejím xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx újmu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §13a xxxx. 7 x §14 xxxx. 2 xxxxxxxxx.
(4) Ekonomická xxxx se neodstraňuje x ochranných xxxxx X. stupně zdrojů xxxxx vody xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obyvatelstva x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§24
Podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vláda Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxxxxxxx.
XXXX VII
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§25
Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1, §10, §13a, §14 x §15 xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu:
x) xxx umístění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx geodetické xxxxx, xxxxxxx nadzemního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 30 x2,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vrtů x studní a xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejde x xxxxxx xxxxx xxx 55 x2, x xxxxxxxx jam,
x) k nezemědělským xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx do původního xxxxx.
§26
X xxxxxxxxx uvedených v §25 písm. x) xx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zemědělské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nezemědělským účelům x xxxxxxx ukončení xxxxxx nezemědělského použití x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxxx
§27
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx poruší xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 500&xxxx;000 Xxx.
(2) Pokuty se xxxxxxxx xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx půdy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, poškozující xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 třeba,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) evidenci xxxx,
x) nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx čin nebo xxxxxx; výše xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxx. 6) Xxxx-xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx za tento xxx uložit pokutu xxxxx xxxxxx předpisů.
(4) Pokutu lze xxxxxx do xxxxxxx xxxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx k jejímu xxxxxxx dověděl x xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx organizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovníků xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxx.
XXXX XX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přechodná x xxxxxxxxx
§28
Xxxxxxxxxxxxx zemědělská organizace, xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx náležející xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx geodézie x xxxxxxxxxxx vést xxxxxxx (xxxxxxxxxx) evidenci xxxx xxxx.
§29
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklých přede xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx x jejichž xxxxxxxx je x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx rekreačních chat xxx xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx x výživy Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx případy, x xxxxx byl dán xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1976.
§30
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x) x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx půdy xxxxxxxxxxxx organizacemi,
b) xxxxxxxxxx uživatelů (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx půdy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zemědělské xxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zemědělskou xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx odnímání půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx nebo zařazení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zemědělsky obdělávat x x náležitostech xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxxxxx dobývacích xxxxxxxx, xxx přípravné xxxxxxxxxxx xxxxxx a při xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §22.
(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ministerstvo xxxxxxxxxxx a výživy Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§31
Zrušují se
zákon č. 48/1959 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 7/1960 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx.
§32
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1966.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 53/66 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1966.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
146/71 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx výborech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úsecích státní xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.72
75/76 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx zákon o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.76
124/76 Xx., xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxx x. 25/76 Xx.
137/82 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výborech a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.83
Xxxxxx xxxxxxx č. 53/66 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/92 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Příloha k xxxxxxxx Ústřední xxxxxx xxxxxxxx x kartografie x. 23/1964 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 22/1964 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oddíl X x. 5 xxxx. x).
2) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
3) §39 x xxxx. xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon).
4) Xxxxx č. 41/1957 Sb., x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx).
5) Xxxxx XXX č. 77/1969 Sb., o Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, a xxxxx SNR č. 179/1969 Xx., x Xxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxx půdy.
6) §275 xxxxxxxx xxxxx.