Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.01.2001.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.1998 do 09.01.2001.


Vyhláška o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
45/1966 Sb.

Vyhláška

Část první - Úvodní ustanovení §1

Část druhá

Hlava první - PÉČE O VŠEOBECNOU A KOMUNÁLNÍ HYGIENU

Oddíl 1 - Vytváření a ochrana zdravého stavu ovzduší §2 §3 §4 §5

Oddíl 2 - Vytváření a ochrana zdravého stavu vody §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14

Oddíl 3 - Vytváření a ochrana zdravého stavu půdy §15 §16

Oddíl 4 - Vytváření a ochrana zdravého stavu území a sídlišť §17 §18

Oddíl 5 - Vytváření a ochrana zdravých podmínek při poskytování služeb obyvatelstvu §19 §20 §21 §22

Oddíl 6 - Součinnost zdravotnických orgánů při usměrňování péče o komunální a všeobecnou hygienu §23

Hlava druhá - PÉČE O HYGIENU VÝŽIVY §24 §25 §26 §27 §28

Hlava třetí - PÉČE O HYGIENU PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ §29 §30

Hlava čtvrtá - PÉČE O HYGIENU DĚTÍ A DOROSTU §31 §32 §33 §34

Hlava pátá - PÉČE O HYGIENU PRÁCE §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42

Hlava šestá - HYGIENICKÝ DOZOR A VYDÁVÁNÍ ZÁVAZNÝCH POKYNŮ §43

Část třetí

Hlava první - ZABEZPEČENÍ HYGIENICKÝCH ÚKOLŮ ORGANIZACEMI §44 §45 §46

Hlava druhá - ÚČAST PRACUJÍCÍCH PŘI USMĚRŇOVÁNÍ PÉČE O VYTVÁŘENÍ A OCHRANU ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK §47 §48

Část čtvrtá - Opatření národních výborů na ochranu zdravých životních podmínek §49 §50

Část pátá - Náklady, náhrada škody a příspěvky §51

Část šestá - Společná a závěrečná ustanovení §52 §53 §54 §55

INFORMACE

45

VYHLÁŠKA

ministerstva xxxxxxxxxxxxx

xx xxx 13. června 1966

o xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx životních xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány k xxxxxxxxx §4 xxxx. 3 x 4, §7, 9, 16, §70 xxxx. 1, §71 xxxx. 2 x §76 xxxx. 1 zákona x. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"):

Xxxx xxxxx

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zdravého xxxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx podmínky") xxxx

x) zdravý xxxx xxxxxxx, vody, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, rekreačních x xxxxxxxxxx xxxxxxx, obytných x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přístupných xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx i zařízení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx (xxxx o xxxxxxxxxx x komunální xxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx x xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx běžného užívání (xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxx dětí x xxxxxxx, především xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (péče x hygienu xxxx x dorostu),

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x práce xx xxxxxx pracujících (xxxx x xxxxxxx xxxxx).

Část xxxxx

Xxxxx první

PÉČE X VŠEOBECNOU X XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx 1

Vytváření x ochrana xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§2

(1) Vzduch x xxxxxxxx prostředí xxxx vyhovovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popílkem, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x jinými látkami xxxxxxxxxxxx zdraví (dále xxx "škodliviny").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx*). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přípustné xxxxxxx xxxxxxxxx škodlivin xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hygienici.

§3

(1) Plánování, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a přestavba xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx jejich xxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx také pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobu x přestavbu xxxxxxxx xxxxxx dopravních prostředků.

(2) X závodů x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx činit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx množství xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sníženo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx činnostech xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx své působnosti xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx činit xxxxxxx xxxxxxxx opatření.

§4

X xxxxxxxxxx, klimatických x rekreačních xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx musí xx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost; xxxx xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx z xxxx urychleně xxxxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxx xxxxxx x zařízení, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §3 a 4 nestačí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx objektů x xxxx, jejichž ovzduší xx být xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx ochrany. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x vybavena xxxxx intenzity xxxxxxxxx xxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx plnit xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, v xxxxx xx třeba xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pásma xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx závodů x zařízení, které xxxx xxxxxxx znečišťování xxxxxxx, zřizují xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx hygienické xxxxxxx u xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zřizují xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Vytváření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

§6

Xxx potřebu lidí, xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxx hygienickým xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx být xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx znečišťováním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zařízení, xxxxx xx tato xxxx xxxx, čerpá, upravuje x xxxxxxx.

§7

(1) X xxxx, x výrobě x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx v xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kterých xx x xxxxx účelům xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smí xx používat xxx xxxx pitné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stolní xxxx. Xxxxxx hygienické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx x xxxxx účelům xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx některý xxxx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pitné xxxx xxxxxxx xxxxxx technická xxxxx*). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxx xxxx vykazovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastnosti xxxx xxxx pitná.

§8

(1) X xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx vody xxxxxxxx, xxxx-xx možno xxxxxxxx vodu pitnou.

(2) Xxxxxxxxxx užitkové xxxx x možnost jejího xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoví, xxx xx nutno xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx; vlastnosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx hospodářství.

§9

Orgány hygienické služby xxxxx xxxxxxx používání xxx x rekreaci x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v přírodním xxxxxxxxx, je-li xxxx xx xx míry xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

X jiným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny x §7 xx 9, xxx použít xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxx), pokud neovlivňuje xxxxxxx x pracovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 14/1998 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 14/1998 Sb.

§13

Xxxxxx xxxxx, užitkové x provozní xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx soustavně xxxxxxxxxxx xxxx jakost xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx, xxxxx odebírají xxxxxx x užitkovou xxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxxxx by jejich xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx závadné xxxx ohrozit zdraví xxxxxxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravého stavu xxxx

§15

(1) Xxxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx hygienickým xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxx škodícími xxxxxx, xxxxxxx látkami xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lidí a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zejména v xxxxx zdrojů vody, x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zařízeních x x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx účely.

§16

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxx xx zejména

a) xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich odstraňování, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx nadměrně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a aby xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx schopnost; xxxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) poměry xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx zaručeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx místa pro xxxxxxxxxx těl xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) stanovit x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx závlah, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx .

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravého xxxxx xxxxx x xxxxxxx

§17

Xxxxxxxx*) - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xxx plánována, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx provedena tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a duševních xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx, x xx xxx v celku, xxx i v xxxxxxxxxxxx xxxxxx částech.

§18

K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx území x xxxxxxx xx xxxxx, xxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu vzduchu, xxxx x xxxx xxxx znečišťováním xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx klimatické x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, práce, kultury, xxxxxxxxxxx, zotavení a xxxxxx,

x) výrobní a xxxxxxxx xxxxxx, závody x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tak, xxx xx zajistila xxxxxxx xxxxxxx rekreačních xxxxx, xxxxxxxxx území x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x doplňky x xxxxxxx xxxxxxx xxxx sídliště xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x příznivými xxxxxxxxxxxx x biologickými xxxxxxxxxx, x xx xxxxx zdravotně nezávadném; xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx hlukem, xxxxxx x jinými xxxxxxxx škodlivými xxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx prováděno xxx, xxx vznikly samostatné xxxxxxx a obytné xxxxxx a xxxxxx x ochranné xxxx xxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávadných. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx viditelném xxxxx.

§20

(1) X prostorách, xx kterých se xxxxxxxx kulturní podniky, xxxxxxx xxxxxxxxx, filmová x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx zajištěno xxxxx soustavné xxxxxxx, xxx i dostatečná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx představením. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxxxx, jichž xx zúčastňuje větší xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx hygienických xxxxxxxx xxx návštěvníky.

(2) Xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx ně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nemohly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v nejbližším xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §19.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx podmínky, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a kultury xxxxxxxxx.

§22

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dovoleno xxxxxx jen v xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx); x těchto xxxxxxxxxxxx - xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být vyhrazena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které není xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxx obvyklou pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx o komunální x všeobecnou xxxxxxx

§23

(1) Xxxxxx a organizace xxxx xxxxxxx vyžádat xx xxxxx ustanovení §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx xxxxxxx posudek

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) k návrhům xxxxxxxx xxxxx sídlišť, xxxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x investičním xxxxxx x x projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x staveb xxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxxxxxx xxxxxxx vodních zdrojů x xxxxxxxxxx pitnou x užitkovou xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx územních plánů xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vládě,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxx typových xxxxxxxx x vzorových xxxxxxxx xxxxxx všeho xxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x krajském xxxxxxx,

x) k návrhům xxxxxx xxxxxxxx, k xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx posudek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány, anebo xxx si xx xxxxxxx hygienik xxx xxxxxxx;

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x návrhům celostátních xxxxxxxx podkladů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu,

b) x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx technických norem xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx jejich zařízení x xxxxxxxx x x návrhům xxxxxxxx x xxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxxx znaky xxx xxxxxxxx materiály x konstrukce,

c) k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvků x materiálů, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx vydány xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Opatřeními, xxxxx xx nutno xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4 xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x použití xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx posudek x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tehdy, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx byla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kolektivem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx sídlišť, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXX X XXXXXXX XXXXXX

§24

(1) Poživatiny (xxxxxxxxx xxxxxx potravinových xxxxxxx, nápoje xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx mikrobiologicky xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx odpor, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx podezřelého xxxxxx x xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ustanoveních xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dalším xxxxxxxxxx stanoveným hlavním xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx normách (xxxx. xxxxxxxx xxxx), xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx normy.

(2) Xxxxxxx xx stanovených hygienických xxxxxxxxx smějí xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinku (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

(1) K xxxxxx x x úpravě xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxx cizorodých xxxxx (xxxx. barviv, konzervačních, xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx) jen xxxx xxxxx, v takovém xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx hygienik Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx přepravě xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přímého styku x poživatinami určenými xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přímému styku x těmito poživatinami xxxx aktivně přispívat x xxxxxxxxx a xxxxxxx zdravých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a za xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx*).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývajících xx xxxxxxx, úchovou (xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plodin, xxxxx x těmito xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxx určených jsou xxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxx takových xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx hygienik. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx plodin xxxx povinny xxxxx xxxxxx činnosti zaměstnávat xxxxxxxx xxxxx znalců xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - kromě hub - xx vztahují xxxx xxxxxxxxxx.

§27

X zajištění správné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, nejen xxx xxxx dodržovány požadavky xxxxxxxxx x §24 xx 26, ale xxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx množství x ve xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx zdravotnické orgány xxxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva, xxxxxxx xxxxx věku, činnosti x zdravotního xxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx xx spotřebitelský xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx plánů s xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

(1) Xxx projektování, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů (xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxxxxxxx) x xxx schvalování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vzorových xxxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxx xx xxxxx vyžádat xx závazný posudek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23. Xxxx xx xx nutno xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xx změnám x provozu, xxxxx xx xx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx hygienika Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky

a) k xxxxxxx státních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základních xxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) k xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx ustanovení §4 odst. 4 xxxxxx projednat s xxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popř. biologickou xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx obvodní xxxxxx a další xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obvodech xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stravování.

Xxxxx xxxxx

XXXX O XXXXXXX XXXXXXXX BĚŽNÉHO XXXXXXX

§29

(1) Předměty, xxxxx xxx běžném xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx organismem xxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx užívání"), musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx při xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poživatiny.

(2) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 292/1998 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1998 Sb.

Xxxxx xxxxxx

XXXX O XXXXXXX DĚTÍ X XXXXXXX

§31

Xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx veškerou xxxxxxx x xxxxxxx dětí x dorostu xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravý xxxxx.

§32

(1) Xxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x §31, xx xxxxx x xxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx, x xx s ohledem xx zvláštnosti a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xx xxxx dbát xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxx provozu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x dorostu, xxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výstavbě, xxxxxxxxx x zřizování xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx hygienické xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dětí x xxxxxxx promítnuty xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, schopnostem, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dětí a xxxxxxx. Xxxxx dne, xx jehož stanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxxx racionální xxxxxxxx práce x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx činností x xxx byla xxxxxxxxx dostatečná doba xxxxxx xx čerstvém xxxxxxx i xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx musí xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §29 xx xxxxxxxx x plném xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, pracovní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§33

Osoby xxxxx x xxxxxxxxxx pro děti x xxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx po xxxxxxxxx xxxxxxx schopni xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.*)

§34

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určených xxx xxxxxxx x xxxxxxx dětí a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §23. Xxxx xx xx xxxxx si xxxxxxx xxxxxxx posudek

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/1990 Sb.,

2. xxxxxxxx hygienika Československé xxxxxxxxxxxxx republiky k xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx a oborových xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx x oborových xxxxxxxxxxx xxxxx výchovných, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a hraček xxxxx druhu.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx je nutno xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxx xxxx xx zdravé xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x výchovu xxxx x dorostu, xxxxx xxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péčí x xxxx x dorost, xxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxxxx obvodu, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx dětí x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zařízeních xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx a xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Hlava pátá

PÉČE O XXXXXXX PRÁCE

§35

(1) Pracovní x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a zařízení, xxxxxxxxxxx x organizace xxxxx, pracovní xxxxxxxxx x ostatní pracovní xxxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx škodlivými xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x nepřirozeným xxxxxxxxx xxxxxxxx organismu, xxx xxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Podle xxxxxx xxxxx x pracovního xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx osobní hygienu xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxx.

§36

(1) Xxx, xxx xxxxx xxxxx vyloučit xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx jejich působení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx míru. X xxxxxx xxxxxxx však xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx dosud xxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečena xxxxx, xxxxxxxxx

x) ochrannými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x x bezvadném xxxxx příslušné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činitelů nebo xxxxxxxx zátěže, xxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxx xxxx tuto xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stravy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nápojů.

§37

Technické normy x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, přístrojů, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx použití xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx zdraví.

§38

(1) Zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx sledován xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; za xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poškození xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx pracovníci, kteří xx xxxxxxxxx povinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídkám; xx xxxxxxx případech xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo orgány xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxxxxxx xxxxxxxxx preventivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytnout příslušnému xxxxxxxxxxxxxx zařízení všechny xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxx, xxx xx xxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx schopností xxxxxxxxx, xxxx xx například xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx náklad xxxxxxxxxx. Xxxx opatření xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§40

Xxxxxx x organizace xxxxxxxxx xxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx způsobu práce, x za tím xxxxxx také

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmínek x xxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vhodnými xxxxxxxx, xxxxxxx jednotnými metodami xxxxxxxxxxx orgány hygienické xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx organizací x xxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vytvářejí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hmotný xxxxx kolektivů x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx x povaze x rozsahu xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, xxx ovládali xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx pomoci xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x školí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§41

(1) Xxx projektování, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, výrobních xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x projektových xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx posudek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23. Xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx závazný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x návrhům typů xxxxxxxxxx pracovních prostředků, xxxxx neslouží xxxxxxxx xxxxxxx zábraně,

b) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx hlavní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) k návrhům xxxx strojů, přístrojů, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx zavedeny, pokud xx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx vyhradí zejména xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx, přístrojů, xxxxxxxx x xxxxxx zařízení, xxxxx si xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 zákona xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx změně xxxxxx, xxxxxxxxxxx, pracovního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1.

§42

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx zřízeny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sledují xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obvodní xxxxxx x kolektivem xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxx.

(2) X závodech, xxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx obvody, závodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stav jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx plněna xxxxxxxx uložená ostranění xxxxxxxxxx v xxxx x hygienu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na závodě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovními podmínkami,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x sledují xxxxxxxxx xxxx pracujících x xxxxxxxx xxxxx pracovních xxxxxxxx na jejich xxxxxx,

x) sledují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní péči,

f) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx lékaři x další xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závodů a xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§43

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dozírají xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vytváření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a dávají xxxxxxx pokyny xxxxx §71 x 75 xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx lékaři xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §23 xxxx. 4, §28 odst. 3, §34 xxxx. 3 x §42 xxxx. 3.

Xxxx xxxxx

Xxxxx první

ZABEZPEČENÍ XXXXXXXXXXXX ÚKOLŮ XXXXXXXXXXXX

§44

(1) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx také xxx xx xxxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxx a hospodářské xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx o xxxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx vedoucí xxxxxxxxxx musí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provozu, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx kontrolovat xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx kontroly mohlo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§45

(1) X ústředních xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovníci pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx organizacích.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) x xxxxxxx x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx x závodech, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, zpracovávají, xxxxxxxxx (xxxxxxxx) poživatiny, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx, xxx jim xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx podřízení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovníci xxxx tyto xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx ustanoveni, vedoucí xxxxxxxxxx sami xxxx xxxxxxx podrobit xx xxxxxxx. Školení xxxxxx xxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx orgány xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx a úroveň xxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§47

Xxxx o vytváření x ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek se xxxxx xxxxxxxxx měrou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména Xxxxxxxxxxx odborového hnutí, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx pomocníků xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obvodních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx hlídky Xxxxxxxxxxxxxxxx červeného kříže

a) xxxxxxxxx se s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) soustavně xxxxxxx, xxx xx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyplývající x předpisů xxxx x opatření orgánů x xxxxxxxxxx hygienické xxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závad,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zdravotnických xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hnutí xxxx obvodní xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, projednávají x širším xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x občany xxxxxxxxxx národními xxxxxx x Xxxxxxxxxx odborovým xxxxxx závady, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx součinnosti Československého xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx pravidelně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx obvodním xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kříže jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx způsobem, vykáží-li xx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxxxxx (městským) xxxxxxxx xxxxxxx.

Část xxxxxx

Xxxxxxxx národních xxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek

§49

(1) Xx účelem ozdravění xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx, x kterých xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o to, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.

§50

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx národní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxx, x xx zpravidla xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X příslušnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxx opatření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx

§51

Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx podmínek nese xxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx vyšetřováním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx se vyšetřování xxxx zkoumání xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zejména xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx bylo-li xxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxx nebyly xx xxxxxxxxx lhůtě odstraněny. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx náhrada neposkytuje.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx xxxx ten, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx národní xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxx, vody xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo osobami,

b) xx xxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx. Příspěvek xx xxxxxxxxxx, neznamená-li xxxxxx xxxxxxx pro toho, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxx újmu.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx*)

§52

(1) Xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obdobně xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Léčiva xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx předměty xxxxxxx užívání (§20 x 61 xxxxxx).

§53

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxx xxxxxxxxxx §79 xxxx. 3 xxxxxx; xx xx týká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

- x xxxxxx xxxxxx Revolučního xxxxxxxxxx hnutí nad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx při práci,

- x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

- x odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxx,

- xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgány,

- x xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx,

- s xxxxxx xxxxxxxx plánování a xx stavebními xxxxx,

- x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

- x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§54

Xxxxxxx xx

1. xxxxxxxx x. 586/1950 X. x. (578/1950 X. x.), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oběhu xxxxxxx xxx a xxxxxxx x hub,

2. xxxxxxxx x. 146/1953 X. x. (182/1953 X. x.), x xxxxxxxxx, xxxxxxx škody x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx péče,

3. xxxxxxxx x. 175/1954 Ú. x. (200/1954 X. x.), x xxxxxxxxx xxxxxxx výčepního xxxxxxxx x xxxxxxxx společného xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx x. 23/1958 Ú. x. (23/1958 X. v.), x xxxxxx pracujících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx službě x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. x. 27/1962 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1966.

Ministr:

Plojhar x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 45/1966 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1966.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

146/1971 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výborech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx některých xxxxxxx státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1972

185/1990 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx děti x xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.1990

14/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.3.1998

292/1998 Xx. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.12.1998

Xxxxxx předpis č. 45/1966 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 20/2001 Sb. x 89/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 10.1.2001.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

*) Xxxxxxxx ministerstev xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. x. 24/1960 xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentracích škodlivin x ovzduší.

*) ČSN 83 0611

**) Xxxxxxx xxxxx č. 11/1955 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (vyhláška x. 13/1959 Xx.).

*) §6 xxxx. 6 zákona č. 84/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx.

*) Xx tyto xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxx o lékařských xxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemologicky xxxxxxx - vyhláška č. 46/1946 Sb., x opatřeních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

*) Xx xxxxx xxxxx x zařízeních xxx xxxx předškolního xxxx x x xxxxxxxxxxxx výchovných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx táborů, xx vztahují předpisy x xxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (vyhláška č. 46/1966 Sb.)

*) Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §73 xxxxxx č. 20/1966 Xx.